LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE...1 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE..."

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v DANKWOORD..... ix LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN xxv INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN DEZE STUDIE DEEL I: ALGEMENE THEORIE VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE...3 HOOFDSTUK I. ZAKELIJKE SUBROGATIE ALS JURIDISCH BEGRIP: OMSCHRIJVING EN SITUERING...5 HOOFDSTUK II. FUNCTIES VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE Afdeling I. Zakenrechtelijke functie...9 Afdeling II. Verbintenisrechtelijke functie...11 HOOFDSTUK III. VOLMAAKTE EN ONVOLMAAKTE ZAAK- VERVANGING HOOFDSTUK IV. HISTORISCHE INLEIDING TOT ZAAKVER- VANGING: VAN HET OUDE GRIEKENLAND TOT DE CODE CIVIL HOOFDSTUK V. ALGEMENE THEORIE VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE. 24 Afdeling I. De klassieke leer ( fictieleer ) Zaakvervanging als juridische fictie Onderscheid tussen algemene zaakvervanging en bijzondere zaakvervanging De objectieve benadering van zaakvervanging Evaluatie van de klassieke leer Tussenconclusie omtrent de klassieke leer Afdeling II. De leer van de waardebestemming Analyse van deze leer Evaluatie van de leer van de waardebestemming Tussenconclusie omtrent de leer van de waardebestemming Afdeling III. De billijkheidsleer...47 xi

2 Afdeling IV. Onderscheiden grondslag van de verschillende functies van zakelijke subrogatie Zakenrechtelijke functie: de preventie van ongerechtvaardigde vermogensverschuivingen Verbintenisrechtelijke functie: de leer van de kwalitatieve rechten HOOFDSTUK VI. HET ANGELSAKSISCHE TRACING-CONCEPT: EEN INLEIDENDE VERKENNING Afdeling I. Omschrijving van het tracing-begrip Afdeling II. Functies van tracing Kwalitatieve versterking van de restitutie-aanspraak Kwantitatieve versterking van de restitutie-aanspraak Verbintenisrechtelijke functie Afdeling III. De instrumentele (niet-remediale) aard van tracing Algemeen Verschil met zakelijke subrogatie Afdeling IV. Het toepassingsbereik van tracing HOOFDSTUK VII. BRONNEN VAN ZAAKVERVANGING Afdeling I. Conventionele zakelijke subrogatie Analyse van de heersende opvattingen Kritische bedenkingen Afdeling II. Wettelijke zakelijke subrogatie Privaatrecht Strafrecht A. Regeling vóór de Wet van 17 juli B. Regeling sinds de Wet van 17 juli Afdeling III. Zakelijke subrogatie als algemeen rechtsbeginsel Eerste spoor: een evolutie van de theoretische analyse van zakelijke subrogatie Tweede spoor: een rechtsvergelijkende analyse van zakelijke subrogatie A. Frans recht B. Nederlands recht C. Duits recht D. Angelsaksisch recht E. Tussenconclusie Derde spoor: de dematerialisering van het zakenrecht Vierde spoor: de tegenargumenten voor een algemeen beginsel van zaakvervanging Bundeling van de verschillende sporen Toepassing op de positie van de vruchtgebruiker A. Gevallen van zaakvervanging bij vruchtgebruik B. Theoretisch belang van zaakvervanging in het recht van vruchtgebruik xii

3 C. De positie van de vruchtgebruiker ten aanzien van het surrogaat D. Rechtsvergelijkende opmerkingen Toepassing op de positie van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud A. Inleiding: Franse rechtspraak inzake eigendomsvoorbehoud en zaakvervanging B. Toepassing van deze rechtspraak in de Belgische rechtsorde C. Juridische grondslag voor de toepassing van zaakvervanging bij eigendomsvoorbehoud Gelijkstelling van eigendomsvoorbehoud en zakelijke zekerheidsrechten a. Analyse van deze opvatting b. Kritiek: eigendomsvoorbehoud is geen stil pandrecht Gelijkstelling van het eigendomsvoorbehoud met een volwaardig eigendomsrecht Zakelijke subrogatie als algemeen rechtsbeginsel Conclusie Afdeling IV. Besluit over het toepassingsdomein van zakelijke subrogatie DEEL II: ZAKELIJKE SUBROGATIE BINNEN RESTITUTIEVERHOUDINGEN INLEIDING HOOFDSTUK I. KLASSIFICATIE VAN DE RESTITUTIEVER- HOUDINGEN Afdeling I. Inleiding Afdeling II. Hoofdonderscheid: typische en a-typische restitutieverhoudingen Typische restitutieverhoudingen A-typische restitutieverhoudingen A. Omschrijving B. Verhouding tussen de a-typische restitutieverbintenissen Onverschuldigde betaling als juridische grondslag van de ongedaanmaking na nietigheid? Nietigheid van de overeenkomst als juridische grondslag voor de onverschuldigde betaling Strafrechtelijke restitutieverhoudingen Grondslag van het onderscheid tussen typische en a-typische restitutieverhoudingen Belang van het onderscheid tussen typische en a-typische restitutieverhoudingen A. Restitutie in natura en restitutie in waarde xiii

4 B. Zakenrechtelijke positie van de restitutiedebiteur C. Strafrechtelijke positie van de restitutiedebiteur HOOFDSTUK II. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE SUBROGATIE Afdeling I. Een recht met zakelijke werking in de principale rechtsverhouding Algemeen: rechtsvergelijkende inleiding Het behoud van het eigendomsrecht als afbakeningscriterium in de rechtspraak A. De eenzijdige verkoopbelofte B. Het verlies van het bijzonder legaat Een zakelijke aanspraak als beperking van het toepassingsdomein van zaakvervanging Uitzonderingen op het vereiste van een zakelijke aanspraak A. Eigenlijke uitzondering: zakelijke rechten intuitu rei B. Oneigenlijke uitzondering: gedeeltelijk verlies van het oorspronkelijk onderpand C. De risico-omkering als uitzondering op het vereiste van de zakelijke aanspraak? Ogenblik voor de beoordeling van de zakelijke aanspraak Toepassing van bovengenoemde beginselen op restitutieverhoudingen A. Restitutie van bepaalde zaken Typische restitutieverhoudingen A-typische restitutieverhoudingen a. Restitutieplicht uit onverschuldigde betaling b. Restitutieplicht uit nietigheid, ontbinding of herroeping van een overeenkomst c. Strafrechtelijke restitutieplicht B. Restitutie van een algemeenheid van zaken Algemeen Fiduciaire rechtsverhoudingen Trustverhoudingen a. Algemeen b. Verschil tussen de Anglo-Amerikaanse trust en de Duitse Treuhand c. Toepassing op enkele Belgische trustachtige verhoudingen i. Terugkeer van de afwezige (art. 132 B.W.) ii. Fideicommis de residuo iii. Certificering van vennootschapseffecten Bewind Afdeling II. Vervanging van het oorspronkelijke onderpand Causaal verband tussen het oorspronkelijk onderpand en het surrogaat xiv

5 A. Algemeen B. Objectieve invulling van het causaal verband C. De verkrijging van het surrogaat op krediet: de mogelijkheid van backward tracing D. Het causaal verband tussen een verzekeringsuitkering en het gevaarsobject E. Bewijs van het causaal verband Algemeen Omkering van de bewijslast: zwakke versie van de swollen assets -theorie? Het voorwerp van het bewijs De indeplaatsstelling van een nieuw vermogensbestanddeel A. De vermindering van een passiefpost B. De verzekeringsuitkering De aanspraak uit een levensverzekering De aanspraak uit een aansprakelijkheidsverzekering De aanspraak uit een zaakverzekering a. Inleiding probleemstelling b. Positie van de eigenaar van het gevaarsobject ten opzichte van de verzekeringsuitkering analyse van rechtspraak en rechtsleer c. Verantwoording voor de evolutie in de rechtspraak en rechtsleer i. De objectivering van het verzekerbaar belang ii. Juridische grondslag voor die objectivering d. Tussenconclusie: de vatbaarheid van de verzekeringsuitkering als surrogaat C. De vordering tot betaling van de verkoopprijs als surrogaat Vervreemding door de accipiens van de onverschuldigd ontvangen zaak (art B.W.) Vervreemding door (de erfgenamen van) de bewaarnemer (art B.W.) Vervreemding door de gefailleerde detentor (art. 103, tweede lid Faill. W.) a. Inleiding b. Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione materiae. 311 c. Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae. 313 d. Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione temporis e. Rechtsvergelijkende bedenkingen f. Tussenconclusie: de vatbaarheid van de koopprijs als surrogaat D. De aansprakelijkheidsvordering E. Een lichamelijke zaak Algemeen Verbetering of instandhouding van een vermogensbestanddeel F. Giraal of chartaal geld als surrogaat xv

6 1. Chartaal geld Giraal geld a. Inleiding b. De opvattingen in verband met de revindicatie van een bankrekening c. Rechtsvergelijkende analyse Frans recht Angelsaksisch recht Nederlands recht d. Inschrijving van het surrogaat op een bankrekening e. Tussenconclusie: de vatbaarheid van een bankrekening als surrogaat G. Waardepapieren als surrogaat Inleiding: de regeling in waarde van art. 103, tweede lid Faill. W Juridische verantwoording Toepassingsdomein van deze wettelijke uitsluiting Zakelijke subrogatie over verschillende graden: de creatie van een vervangingsketen HOOFDSTUK III. UITOEFENINGSVOORWAARDEN VOOR ZAKELIJKE SUBROGATIE Afdeling I. Subsidiaire aard van zakelijke subrogatie Beginsel A. Algemeen: betekenis van het subsidiaire karakter van zakelijke subrogatie B. Subsidiariteit ten opzichte van het volgrecht C. Subsidiariteit ten opzichte van de sanctie van nietigheid of niet-tegenstelbaarheid D. Subsidiariteit ten opzichte van de aansprakelijkheidsvordering Uitzonderingen op de subsidiaire aard van zakelijke subrogatie A. Zaakvervanging is niet subsidiair aan de actio de in rem verso B. Zaakvervanging is niet subsidiair binnen strafrechtelijke restitutieverhoudingen Rechtsvergelijkende analyse: Angelsaksisch recht A. Verhouding tussen tracing en aansprakelijkheid B. Verhouding tussen tracing en following Besluit Afdeling II. De gevolgen van de vermenging voor de zakelijke aanspraak Inleiding Klassiek beginsel: identificatievereiste Eigendomsaanspraken op vervangbare zaken A. Inleiding: de begrippen vervangbare zaken en soortzaken B. Eigendomspositie bij de buitenbezitstelling De eigendomsaanspraak op het vervangbare onderpand xvi

7 2. De eigendomsaanspraak op het vervangbare surrogaat C. Het lot van het zakelijk recht bij vermenging Klassiek uitgangspunt Evolutie in de rechtspraak: de vermenging doet het zakelijk recht niet noodzakelijk teloorgaan Evolutie in de wetgeving betreffende de revindicatie van effecten a. Inleiding b. Het Koninklijk Besluit nr. 62 van 10 november 1967: giralisering van effecten c. De wetgeving betreffende dematerialisatie van vennootschapseffecten d. De wetgeving betreffende certificering van vennootschapseffecten Voorwaarden voor het voortbestaan van de zakelijke aanspraak na vermenging a. Analyse van de onderscheiden opvattingen b. Situatie waarin de zaak het voorwerp uitmaakt van een voorafgaande individualisatie c. Situatie waarin de zaak niet het voorwerp uitmaakt van een voorafgaande individualisatie d. Tussenconclusie: de gevolgen van de vermenging D. Beschikkingshandelingen met de vermengde goederen E. Het lot van de zakelijke aanspraak bij vermenging van te restitueren zaken met zaken van de gefailleerde De gevolgen van de vermenging op de eigendomsaanspraak De gevolgen van beschikkingshandelingen met de vermengde zaken Rechtsvergelijkende benadering A. Frans recht Geen vereiste van invidividualisatie bij de giralisering van aandelen Geen vereiste van individualisatie in de verhouding tot de derde-verkrijger Geen vereiste van individualisatie bij eigendomsvoorbehoud B. Nederlands recht C. Angelsaksisch recht Voortbestaan van zakelijke aanspraken bij vermenging Identificatieregelen van tracing a. Vermenging van zaken van verschillende derden te goeder trouw b. Vermenging van eigen zaken met zaken van derden Het toepassingsbereik van tracing naar common law a. Klassieke uitgangspunt: dichotomie tussen common law tracing en equitable tracing xvii

8 b. Toenadering tussen common law en equity D. Duits recht E. Concluderende opmerkingen Een zakelijk recht op een niet-traceerbare waarde? De swollen assets -theorie A. Analyse van de sterke versie van de swollen assets -theorie B. Algemene kritiek op de sterke versie van de swollen assets - theorie C. Sporen van de swollen assets -theorie in het Belgische recht? Verbeurdverklaring bij equivalent met toewijzing aan de benadeelde Verlies van het surrogaat na het ontstaan van de samenloop Verhouding tussen vervangbaarheid van zaken en zaakvervanging DEEL III: ZAKELIJKE SUBROGATIE BINNEN HET DOMEIN VAN DE ZAKELIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN INLEIDING: ZAKELIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN EN ZAKELIJKE SUBROGATIE HOOFDSTUK I. MATERIEEL VERLIES VAN HET BEZWAARDE GOED. 492 Inleiding Afdeling I. Totstandkoming van een wettelijk kader Belgisch recht A. Totstandkoming van art. 10 Hyp. W B. De interpretatieve wet van 19 februari C. Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst Frans recht Nederlands recht Tussenconclusie Afdeling II. Toepassingsvoorwaarden voor zakelijke subrogatie Toepassingsgebied ratione personae : voorrecht, pand of hypotheek A. Voorrechten en hypotheken B. Pandrechten Vuistpand Pand op onlichamelijke zaken Pand op handelszaak Warrant C. Andere zekerheidsmechanismen met zakelijke werking Retentierecht Rechtstreekse vordering Voorafgaand zekerheidsrecht xviii

9 3. Toepassingsgebied ratione materiae: vergoedingsrecht uit hoofde van het tenietgaan, de beschadiging of het waardeverlies A. België B. Frankrijk C. Nederland Geen wederopbouw of herstelling Schuldeisers met een nuttige rang Afdeling III. Uitoefeningsvoorwaarden van zakelijke subrogatie Vervanging van het oorspronkelijke onderpand door een traceerbaar surrogaat A. Vervanging van het oorspronkelijke onderpand B. Traceerbaarheid van het surrogaat Uitoefening van het zakelijk zekerheidsrecht binnen de verjaringstermijn Afdeling IV. Juridische grondslag voor het recht van de preferente schuldeisers Delegatie van rechtswege Persoonlijke subrogatie Cessie van rechtswege Zakelijke subrogatie Afdeling V. Bijzondere gevolgen van zakelijke subrogatie bij zakelijke zekerheidsrechten Onmiddellijke opeisbaarheid van de gewaarborgde schuldvordering Bevrijdende werking van een betaling aan de schuldenaar A. Onroerende zakelijke zekerheidsrechten B. Roerende zakelijke zekerheidsrechten Geen inningsbevoegdheid van rechtswege voor de preferente schuldeiser Afdeling VI. Bijzondere toepassingen De verzekeringswetgeving (art. 58 W.L.O.) als lex specialis ten opzichte van art. 10 Hyp. W A. Inleiding en toepassingsdomein van art. 58 W.L.O B. Bevrijdende werking van de uitkering aan de schuldenaar Onroerende zakelijke zekerheidsrechten Roerende zakelijke zekerheidsrechten a. Publicatie van het zekerheidsrecht b. Verzet van de preferente schuldeiser c. Goede trouw van de verzekeraar C. De tegenwerpelijkheid van verweermiddelen door de verzekeringsmaatschappij aan de schuldeiser Beginsel Toepassingsdomein van de wettelijke uitzonderingen Excepties die ontstaan zijn na het schadegeval Schorsing of opzegging van de dekking of vermindering van het bedrag Toepassing op compensatie xix

10 2. De beëindiging van het zakelijk recht waarop een hypotheek is gevestigd HOOFDSTUK II. JURIDISCH VERLIES VAN HET BEZWAARDE GOED. 594 Afdeling I. Algemene beginselen Principe Rechtsvergelijkende analyse A. Frankrijk B. Nederland Juridische analyse Voorwaarden voor het intreden van de vervanging A. Vervanging van het oorspronkelijke onderpand B. Traceerbaarheid van het surrogaat C. Afwezigheid van gelijkwaardige beschermingsmechanismen Subsidiariteit van zakelijke subrogatie t.o.v. het volgrecht a. Onroerende zakelijke zekerheidsrechten b. Roerende zakelijke zekerheidsrechten Subsidiariteit van zakelijke subrogatie t.o.v. het retentierecht Gevolgen Afdeling II. Bijzondere toepassingen Wisselpand A. Algemeen B. Voorwaarden C. Juridische grondslag Zaakvervanging of vervangbaarheid van zaken? De rol van de wilsuiting van de partijen D. Toepassing op bijzondere pandrechten E. Conclusie De inning van verpande schuldvorderingen De onteigening van het bezwaarde goed A. Minnelijke verkoop na onteigeningsmachtiging B. Gerechtelijke onteigening Zakelijke zekerheid op een aandeel in onverdeelde mede-eigendom 648 A. Inleiding B. Toewijzing in natura aan de hypotheekgever C. Verkoop van het onverdeelde goed aan een derde (niet-deelgenoot) D. Toewijzing van het goed aan een andere deelgenoot E. Verdeling in natura (met opleg) F. Rechtsvergelijkende analyse G. Conclusie xx

11 DEEL IV: GEVOLGEN VAN ZAKELIJKE SUBROGATIE INLEIDING HOOFDSTUK I. ZAKENRECHTELIJKE GEVOLGEN Afdeling I. Subjectieve benadering van de zakenrechtelijke gevolgen Afdeling II. Zakelijke subrogatie als handhavingsmechanisme Algemeen Toepassing op restitutieverhoudingen Toepassing op zakelijke zekerheidsrechten Uitzondering op de handhaving van de zakenrechtelijke verhouding Invloed van publiciteitsmechanismen ten opzichte van derden Afdeling III. Rechtsvergelijkende benadering: gevolgen van tracing Tracing naar common law: exchange product theory Tracing naar equity A. Algemeen: keuzerecht B. Constructive trust C. Equitable lien Afdeling IV. Rangconflict tussen de begunstigde van zaakvervanging en andere zakelijk gerechtigden op het surrogaat Rechtsvergelijkende benadering A. Frans recht B. Nederlands recht C. Duits recht D. Angelsaksisch recht Eigen opvatting naar Belgisch recht A. Juridische analyse B. Rechtseconomische argumenten Afdeling V. Omvang van de gerechtigheid Inleiding Rol van de gelijkwaardigheid bij zaakvervanging Een dubbele beperking van de gevolgen van zaakvervanging A. Beperking tot de omvang van de gewaarborgde schuldvordering B. Beperking tot de waarde van het oorspronkelijke onderpand Zuivere vervanging Gemengde vervanging C. Vergelijking met het Angelsaksische tracing-recht: een ongelimiteerde zaakvervanging? D. Uitzondering: de strafrechtelijke restitutieplicht Analyse van de verbeurdverklaring met toewijzing aan de benadeelde Kritische analyse van het strafrechtelijke regime xxi

12 HOOFDSTUK II. VERBINTENISRECHTELIJKE GEVOLGEN Afdeling I. De inning van de surrogatoire schuldvordering Bevrijdende betaling aan de debiteur van de principale rechtsbetrekking Exclusief uitoefeningsrecht van de debiteur van de principale rechtsbetrekking voorafgaand aan de samenloop Uitoefeningsrecht van de restitutiecrediteur na de samenloop van diens debiteur A. Inningsbevoegdheid van de restitutiecrediteur na de samenloop B. De hypothese van het gelijktijdig faillissement van de debiteur en de derde Verklaring voor de beperking van de verbintenisrechtelijke gevolgen Afdeling II. Tegenwerpelijkheid van excepties in de diverse rechtsverhoudingen Excepties afkomstig uit de verhouding debiteur-derde A. Algemeen B. Toepassing: compensatie in de rekening-courant verhouding Excepties afkomstig uit de verhouding crediteur-debiteur Excepties afkomstig uit de verhouding crediteur-derde DEEL V: ALGEMENE CONCLUSIE EN SAMENVATTING Functies van zakelijke subrogatie in het vermogensrecht Reikwijdte van zakelijke subrogatie Voorwaarden voor de toepassing van zakelijke subrogatie Gevolgen van zakelijke subrogatie Zakelijke subrogatie en tracing: is de kloof in het zakenrecht (te) diep? BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE I. België A. Algemene reeksen B. Boeken C. Overzichten van rechtsleer en rechtspraak D. Bijdragen in tijdschriften of verzamelwerken E. Annotaties II. Frankrijk A. Algemene reeksen B. Boeken xxii

13 C. Bijdragen in tijdschriften of verzamelwerken D. Annotaties III. Nederland A. Boeken B. Bijdragen in tijdschriften of verzamelwerken C. Annotaties IV. Common law A. Boeken B. Bijdragen in tijdschriften of verzamelwerken C. Annotaties V. Duitsland A. Reeksen B. Boeken C. Bijdragen in tijdschriften of verzamelwerken TREFWOORDENREGISTER xxiii

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Zakelijke subrogatie

Zakelijke subrogatie Zakelijke subrogatie De verkenning van een algemeen beginsel in het vermogensrecht Samenvatting van het doctoraal proefschrift getiteld Zakelijke subrogatie 1 V. Sagaert 2 1. Inleiding Zakelijke subrogatie,

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13 INHOUD Woord vooraf.............................................................. v Dankwoord.............................................................. vii Lijst met verkorte werken.................................................

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 Hoofdstuk 2 - Onderscheidingen van vermogensrechten

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 11 Hoofdstuk I.- Algemene inleiding 13 Afdeling 1.- Het privaatrecht, wat is dat? 13 1.- Objectief recht vs. subjectief recht 13 I.- Algemeen 13 II.- Objectieve benadering het

Nadere informatie

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht Philippe Colle Hoogleraar

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. F.H.J. MIJNSSEN VOORMALIG VICE-PRESIDENT VAN DE HOGE

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding Onderwerp van het onderzoek Probleemstelling Verantwoording Plan van behandeling 7

Hoofdstuk 1 Inleiding Onderwerp van het onderzoek Probleemstelling Verantwoording Plan van behandeling 7 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF VII Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderwerp van het onderzoek 1 1.2 Probleemstelling 4 1.3 Verantwoording 6 1.4 Plan van behandeling 7 Hoofdstuk 2 Generale zekerheidsrechten in

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR)

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10. Internationaal Privaatrecht (IPR) Parlementaire Geschiedenis Burgerlijk Wetboek Boek 10 Internationaal Privaatrecht (IPR) Prof. mr. M.H. ten Wolde Mr. dr. J.G. Knot Mr. ICC. Henckel Mr. A. Mens Mr. D.A. Pettengell ^ J.Kluwer a W o lte

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN Eric DIRIX Raadsheer in het Hof van Cassatie Buitengewoon Hoogleraar aan de K.U. Leuven Roger DE CORTE Hoogleraar aan de U.Antwerpen en de U.

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...vii DANKWOORD... xiii VERKORTE INHOUDSOPGAVE... xv LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxxix LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR...xli INLEIDING... 1 1.

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1 iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. i Inleiding............................................... 1 Hoofdstuk I. Wanneer bestaat een dienstbaarheid ten

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XIX XXVII XXIX Hoofdstuk 1 - Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van afkortingen.................................................

Nadere informatie

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Dankwoord.......................................................... vii Inleiding.............................................................

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde...

Inhoud. Inleidende probleemstelling: wederkerige schenkingen... 11. Hoofdstuk 1. De emanatie van twee rechtsfiguren: de oorzaak en de voorwaarde... Voorwoord...v Dankwoord... vii Inleiding...1 Afdeling 1. Inleiding en situering van het onderwerp...1 Afdeling 2. Afbakening van het onderwerp...5 Afdeling 3. Onderzoeksmethode...5 A. Geïntegreerd onderzoek...5

Nadere informatie

INHOUD. LIJST VAN AFGEKORTE WETGEVING... xiii INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN HET ONDERZOEK... 1

INHOUD. LIJST VAN AFGEKORTE WETGEVING... xiii INLEIDING: OPZET EN DOEL VAN HET ONDERZOEK... 1 INHOUD WOORD VOORAF................................................... v WOORD VOORAF (2)............................................... ix DANKWOORD......................................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15 Inhoudsopgave Voorwoord /11 Lijst van afkortingen /13 Lijst van verkort aangehaalde werken /15 1 Inleiding / 29 1.1 Algemeen/29 1.2 Onderzoeksvragen / 30 1.3 Afbakening / 31 1.4 Onderzoeksmethode / 32

Nadere informatie

Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen

Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen Voorrechten en Hypotheken in hoofdlijnen door PROF. DR. K. BYTTEBIER, Directeur Centrum Economisch Recht V.U.B.; Advocaat te Brussel INHOUDSTAFEL ALGEMENE BIBLIOGRAFIE 21 I. Voorbereidende werken 21 Rechtsleer

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van afkortingen v xv Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderwerp, presentatie van de onderzoeksvraag 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De mogelijkheden 2 1.3 De vraag 4 1.4 De methode 5

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3

INHOUD. Voorwoord... v Beknopte inhoud... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN. Hoofdstuk I. Concepten van recht... 3 INHOUD Voorwoord.......................................................... v Beknopte inhoud................................................... xvii BOEK I. RECHTSFENOMEEN Hoofdstuk I. Concepten van recht.......................................

Nadere informatie

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET?

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET? MEMORANDUM Van : Dieter Veestraeten, Astrea CVBA Datum : 12 oktober 2017 Re: : De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft

Nadere informatie

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx Krachtlijnen nieuw pandrecht Jan Tuerlinckx I. Inleiding 2 1. Verouderd zekerheidssysteem Wildgroei aan verouderde zekerheidsrechten verspreid in verschillende wetboeken Zekerheidsrechten niet afgestemd

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Inhoud. Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3. I. Inleiding... 3

Inhoud. Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3. I. Inleiding... 3 Voorwoord...v DEEL I. Actuele ontwikkelingen... 1 Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 Renate Barbaix... 3 I. Inleiding... 3 1. Opzet... 3 2. Recht in beweging... 3 II. Tendensen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Verzekering

Nadere informatie

INHOUD DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7

INHOUD DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7 INHOUD WOORD VOORAF... v DANKWOORD...vii INLEIDING... 1 DEEL I. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ARBEIDS- ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN... 7 INLEIDING... 9 HOOFDSTUK I. DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XXI. Verkort aangehaalde literatuur / XXIII 1. DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN / 1

INHOUD. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XXI. Verkort aangehaalde literatuur / XXIII 1. DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN / 1 INHOUD Voorwoord / V Afkortingenlijst / XXI Verkort aangehaalde literatuur / XXIII 1. DE VERBINTENIS IN HET ALGEMEEN / 1 1.1 Inleiding /1 1. Verbintenissenrecht en goederenrecht / 1 2. De codificatie van

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

B14 Bevrijdende verjaring

B14 Bevrijdende verjaring MONOGRAFIEËN BW B14 Bevrijdende verjaring Mr. M.W.E. Koopmann Raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam Ktuwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van afkortingen /

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1. Probleemstelling...3

Inhoud. Hoofdstuk 1. Probleemstelling...3 Voorwoord...v Dankwoord... ix Lijst van verkort geciteerde literatuur... xvii Inleiding Probleemstelling...3 Afdeling 1. Vertrekpunt...3 Afdeling 2. Autonomie en solidariteit...4 Afdeling 3. Europees privaatrecht...

Nadere informatie

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN......................... 1 Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2013 Renate

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling...

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling... INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... vii Lijst van afkortingen..................................................

Nadere informatie

Verbintenissenrecht algemeen

Verbintenissenrecht algemeen Verbintenissenrecht algemeen Prof. mr. C.J.H. Brunner Mr. G.T. de Jong Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. M.H. Wissink Derde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD AFKORTINGENLIJST /

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK... 3 DEEL 1. THEORETISCHE AFFIRMATIE VAN HET GOEDEREN- RECHTELIJK STATUUT VAN SCHULDVORDERINGEN

INHOUD HOOFDSTUK 1. VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK... 3 DEEL 1. THEORETISCHE AFFIRMATIE VAN HET GOEDEREN- RECHTELIJK STATUUT VAN SCHULDVORDERINGEN INHOUD DANKWOORD...................................................... vii WOORD VOORAF.................................................. ix LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN........ xxxi

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL III Verbintenissen Bewijsleer Gebruikelijke contracten DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Tilburg

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Samenvatting DEEL I Deel I van dit proefschrift staat in het teken van de vraag naar het wenselijke toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. Hoofdstuk 2 In een obiter dictum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... DANKWOORD...ix. LIJST VAN AFKORTINGEN...xiii

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... DANKWOORD...ix. LIJST VAN AFKORTINGEN...xiii INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... vii DANKWOORD...ix LIJST VAN AFKORTINGEN...xiii ALGEMENE INLEIDING... 1 Omschrijving en opzet van het onderzoek... 3 Methode... 9 Plan... 11 DEEL I. HET MECHANISME VAN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Vormen van subsidiariteit

Vormen van subsidiariteit Vormen van subsidiariteit Een historisch-comparatistische studie naar het subsidiariteitsbeginsel bij pand, hypotheek en borgtocht PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

BURGERLIJK PAND OUD RECHT

BURGERLIJK PAND OUD RECHT BURGERLIJK PAND OUD RECHT * burgerlijk pand = bijzonder voorrecht = overeenkomst waarbij een SA tot zekerheid van zijn schuld een goed afgeeft aan de SE, waardoor SE een voorrecht krijgt op dit goed (1)

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie

T. Hartlief. Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie T. Hartlief Ontbinding Over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie KLUWER - DEVENTER - 1994 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

BESLAGZAKBOEKJE EDITIE Vaast Van Herreweghe

BESLAGZAKBOEKJE EDITIE Vaast Van Herreweghe BESLAGZAKBOEKJE EDITIE 2011 Vaast Van Herreweghe Stof bijgehouden tot medio 2010 (rechtsleer en rechtspraak) en 3 januari 2011 (wetgeving). Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2011 Wolters

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen... v INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht....................... Belangrijkste gebruikte afkortingen..................................

Nadere informatie

Goederenrecht en zekerheden

Goederenrecht en zekerheden Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be Goederenrecht en zekerheden Goederenrecht en zekerheden Vermogen als verhaalobject Vermogen = geheel van goederen en

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

Lijst met veel gebruikte afkortingen. Introductie 1. Deel I Grondslagen van partneralimentatie in het Nederlandse recht 9

Lijst met veel gebruikte afkortingen. Introductie 1. Deel I Grondslagen van partneralimentatie in het Nederlandse recht 9 INHOUDSOPGAVE Lijst met veel gebruikte afkortingen XII Introductie 1 Deel I Grondslagen van partneralimentatie in het Nederlandse recht 9 Hoofdstuk 1 Het onderscheid tussen de twee grondslagen in het huidige

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v

INHOUD. Voorwoord... v INHOUD Voorwoord............................................................ v Openbare erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke erfdienstbaarheden: afbakening, wisselwerking en co-existentie Vincent Sagaert..................................................

Nadere informatie

WOORD VOORAF. S.C.J.J. Kortmann februari 2017 N.E.D. Faber

WOORD VOORAF. S.C.J.J. Kortmann februari 2017 N.E.D. Faber WOORD VOORAF Beperkte rechten vormen een belangrijk onderdeel van het goederenrecht. De wet regelt het ontstaan van beperkte rechten alsmede het tenietgaan van beperkte rechten. In art. 3:81 lid 2 BW wordt

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie