DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV"

Transcriptie

1 DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business

2 Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend worden? 7 Hoofdstuk 3. De vereffeningsprocedure Voorbereidende fase: van ontbinding of nietigheid tot vereffening De onvrijwillige invereffeningstelling De nietigheid van de BVBA of de NV De onvrijwillige ontbinding van de BVBA of de NV De vrijwillige invereffeningstelling Verslag van de zaakvoerders/raad van bestuur (art , eerste lid W.Venn.) Staat van activa en passiva (art , tweede lid W.Venn.) Verslag over de staat van activa en passiva ('controleverslag') (art , derde lid W.Venn.) Mededeling aan de vennoten/aandeelhouders (art W.Venn.) Geen kwijting voor de zaakvoerders/bestuurders en de commissaris De beslissing tot ontbinding van de BVBA of de NV Meerderheden Notariële bevestiging (art W.Venn.) Sancties m.b.t. de beslissing tot ontbinding 25 Het verdere verloop van de vereffeningsprocedure De benoeming van de vereffenaars en bepaling van de wijze van vereffening Algemeen 27 Bepaling in de statuten 28 Bepaling door de algemene vergadering 29 Bepaling door de rechtbank 32 Benoeming van rechtswege De rechtbank van koophandel moet de benoeming van de vereffenaar bevestigen of homologeren Inleiding Bevestiging of homologatie van de benoeming van de vereffenaar door de rechtbank van koophandel De beëindiging van de functie van de zaakvoerders/bestuurders - boekhoudkundige verplichtingen bij ontbinding van de BVBA NV 45 Kluwer - De vereffening van de BVBA en de NV

3 4. De boekhoudkundige verplichtingen in de loop van de vereffening van de BVBA/NV Publiciteit Bekendmaking van de benoeming van de vereffenaars, van hun bevoegdheden en van hun ambtsbeëindiging Vermelding in de uitgaande stukken van de BVBA/NV Wijziging van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen 54 Hoofdstuk 4. De rechtspositie van de BVBAjNV in vereffening Het voortbestaan van de BVBA/NV voor haar vereffening De rechtspersoonlijkheid van de BVBA/NV in vereffening Het vereffeningsdoel De duur van de vereffeningstoestand 61 Hoofdstuk 5. De interne structuur van de BVBA)NV in vereffening Het bestuur De commissaris De algemene vergadering De vereffenaars 69 Hoofdstuk 6. De vereffenaars De benoeming van de vereffenaars Het aantal vereffenaars Het juridisch statuut van de vereffenaar Inleiding De vereffenaar als vennootschapsorgaan ten aanzien van derden Algemeen Volmachten Bevoegdheidsbeperkingen Delegatie van bevoegdheden Aansprakelijkheid van de vennootschap Vergelijking met de zaakvoerders/bestuurders De vereffenaar als lasthebber ten aanzien van de BVBA/NV Wie kan vereffenaar worden? Algemeen Vrijwillige vereffening: vereffenaar moet voldoen aan 'alle waarborgen van rechtschapenheid' Wie kan niet tot vereffenaar worden aangesteld? Absolute onmogelijkheid om als vereffenaar op te treden (gewijzigd art derde lid W.Venn.) Relatieve onmogelijkheid om als vereffenaar op te treden (gewijzigd art vierde lid W.Venn.) De rechtspersoon aangeduid als vereffenaar Duur van het mandaat van de vereffenaar Het einde van het mandaat van de vereffenaar Algemeen 85 VI De vereffening van de BVBA en de NV - Kluwer

4 Om redenen eigen aan de persoon van de vereffenaar Gedwongen ontslag wegens herroeping Herroeping van het mandaat van een statutair benoemde vereffenaar Herroeping van het mandaat van een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering Herroeping van het mandaat van een vereffenaar benoemd door de rechtbank Het verstrijken van de duur ofhet faillissement van de BVBA/NV Het vrijwillig ontslag door de vereffenaar Vervanging van de vereffenaar Gevolgen van de beëindiging van het mandaat Bezoldiging van de vereffenaar Het recht op bezoldiging Het voorrecht van het ereloon van de vereffenaar Voorrecht van de gerechtskosten (art. 17 en 19, 1 Hyp.W.) Voorrecht van de kosten gemaakt tot behoud van de zaak 92 Hoofdstuk 7. Het verdere verloop van de vereffening - bevoegdheden van de vereffenaars De draagwijdte van de bevestiging resp. de homologatie door de rechtbank van koophandel Het verdere verloop van de vereffening Inbezittreding en inventarisatie Realisatie van de activa Algemeen De wettelijke regeling Handelingen die de vereffenaar zelfstandig kan stellen (art. 186 W.Venn.) Handelingen waarvoor toestemming van de algemene vergadering is vereist (art. 187 W.Venn.) Belangenconflict 130 Hoofdstuk 8. Betaling van de schulden Algemeen Beginselen De concursus creditorum Het ontstaan van de leer van de samenloop Het ogenblik van het intreden van de samenloop Toepassingsgebied van de regeling inzake samenloop: chirografaire en algemeen bevoorrechte schulden Schulden "in" de massa Chirografaire en algemeen bevoorrechte schulden Algemene en bijzondere voorrechten 140 Kluwer - De vereffening van de BVBA en de NV VII

5 Chirografaire schuldeisers Gevolgen van de samenloop Lot van de schuldvorderingen op termijn: schorsing van de loop van de interesten en aftrek van een disconto Principieel verbod op compensatie Eigendomsvoorbehoudsclausules en ontbinding van verkoopovereenkomsten Eventuele opschorting van individuele uitvoeringsdaden Mogelijkheid tot schorsing van bepaalde bewarende maatregelen Samenloop bij vereffening gevolgd door samenloop na faillissement Faillietverklaring van een vennootschap in vereffening Faillietverklaring vóór de termijn van zes maanden na de invereffeningstelling Faillietverklaring tijdens de vereffeningstoestand Algemeen Staking van betaling Wankel krediet Belangenafweging en rechtsmisbruik 164 Hoofdstuk 9. Nieuwe maatregelen die de transparantie bij de afwikkeling van de vereffening moeten bewerkstelligen Het ter griffie bij te houden vereffeningsdossier De vereffeningsstaten 170 Hoofdstuk 10. De verdeling van het liquidatiesaldo Algemeen (art , eerste lid W.Venn.) Registratierechten Verdeling naar evenredigheid van de inbreng en deelname in het verlies (art. 30 W.Venn.) Niet-volgestorte aandelen Vervroegde stortingen Aandelen zonder stemrecht Bevoorrechte aandelen en (enkel NV) winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen Afgeloste aandelen (enkel NV) of bewijzen van deelgerechtigdheid (enkel NV) Modaliteiten van de toekenning of verdeling Verdeling van de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden Toekenning in onverdeeldheid De inkoop van aandelen van de BVBA/NV door de vereffenaar Algemeen Voordelen Modaliteiten 186 VIII De vereffening van de BVBA en de NV - Kluwer

6 Fiscaal regime 187 Hoofdstuk 11. Afsluiting van de vereffening Wanneer kan de vereffening worden afgesloten? Afsluiting voordat alle schulden zijn betaald Onmiddellijke afsluiting van de vereffening De sluitingsprocedure beschreven in het Wetboek van Vennootschappen Voorafgaand akkoord van de rechtbank van koophandel met het verdelingsplan Neerlegging en controle van de rekeningen en van de stukken tot staving De sluitingsvergadering Quorum, meerderheid en vorm van de beslissing tot sluiting van de vereffening De afsluiting door overname van actief en passief en de virtuele of impliciete afsluiting - gevolgen van de Wet van 2 juni Afsluiting van de vereffening door overname van actief en passief Virtuele of impliciete afsluiting van de vereffening Bekendmaking Publicatieverplichtingen Sancties Andere formaliteiten die na de afsluiting vervuld moeten worden Gevolgen van de afsluiting of van de publicatie van de afsluiting Gevolgen voor de BVBA/NV Gevolgen voor de rechtsbekwaamheid van de BVBA/NV Procedures en rechtsmiddelen ingesteld door de BVBA/NV als eiser Procedures en rechtsmiddelen ingesteld of aangewend tegen de BVBA/NV als verweerder Gevolgen voor de schuldeisers Vorderingen tegen de vereffenaar qualitate qua Aansprakelijkheidsvordering tegen de vereffenaar Vordering tot nietigverklaring van de sluiting van de vereffening Uitlokking van het faillissement Gevolgen voor de vereffenaars Gevolgen voor de vennoten'aandeelhouders Algemeen De onbetaalde vennootschapsschulden Gevolgen voor het maatschappelijk vermogen Algemeen Vergeten activa 235 Hoofdstuk 12. De aansprakelijkheid van de vereffenaar Burgerrechtelijke aansprakelijkheid op basis van artikel 192 van het W.Venn 241 Kluwer - De vereffening van de BVBA en de NV IX

7 Algemeen Grondslagen van de aansprakelijkheidsvordering Bestanddelen: de fout en de schade Kwijting De verjaringstermijn Vergelijking met de aansprakelijkheid van de zaakvoerders/bestuurders Aansprakelijkheid ten aanzien van de BVBA/NV Aansprakelijkheid jegens derden Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid De vervanging van de vereffenaar 259 Hoofdstuk 13. Bibliografie Handboeken Tijdschriftartikelen Overzichten van rechtspraak 271 X De vereffening van de BVBA en de NV - Kluwer

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Luc Stolle Meritius Advocaten-Avocats Advocaat aan de balie te Gent Overzicht Conflict-vermijdende maatregelen Conflict-beheersende maatregelen

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Samenvatting Handels en insolventierecht

Samenvatting Handels en insolventierecht Samenvatting Handels en insolventierecht 2011-2012 Jan Wesemael 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING... 8 AFDELING 1: HANDELSRECHT: NOTIE EN AFBAKENING... 8 1 WAAROM NOOD AAN HANDELSRECHT?...

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 1 WET van 8 juli 1944, tot regeling van de coöperatieve verenigingen (G.B. 1944 no. 93), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1968 no. 82, S.B. 1981 no. 23, S.B. 1983 no. 1, S.B.

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie