I. Statuut van de bestuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Statuut van de bestuurder"

Transcriptie

1 I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders) A. Wetboek van vennootschappen BVBA CV NV Comm.VA B. Corporate Governance Codes Genoteerde vennootschappen Niet-genoteerde vennootschappen C. Beroepsverbod Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen Bezoldiging van bestuurders (of zaakvoerders) A. Wetboek van Vennootschappen BVBA NV Beperking uitkering van tantièmes: mag netto-actief niet aantasten BVBA CVBA NV Bekendmaking bezoldiging IAS 24 Verbonden partijen B. Corporate Governance Codes Genoteerde vennootschappen Niet-genoteerde vennootschappen C. Europese initatieven op het gebied van remuneratie van bestuurders Vertegenwoordiging van bestuurder-rechtspersoon Keuze van woonplaats II. Uitoefening bestuurdersmandaat en aansprakelijkheid A. Wetboek van vennootschappen Algemene beslissingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht Optreden in hoedanigheid BVBA CVBA NV Comm.Va Bij doeloverschrijding is de vennootschap toch gebonden t.a.v. derden Delegatie van bevoegdheden in de NV Het directiecomité Het orgaan van dagelijks bestuur v

2 Het auditcomité Bijzondere bevoegdheden, verplichtingen en regels in acht te nemen door het bestuursorgaan - bevoegdheden uitdrukkelijk door het Wetboek toegewezen aan het bestuursorgaan Algemeen A. Financiële rapportering Openbaarmakingsverplichtingen bijkantoor door buitenlandse vennootschap Opstellen en publicatie van inventaris, jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening B. Commissaris en controle van de jaarrekening Voorstel tot benoeming commissaris aan algemene vergadering Informatieverstrekking aan commissaris C. Ontbinding en vereffening van de vennootschap Voorstel tot ontbinding van CVBA Bestuurders of zaakvoerders in de NV, BVBA en CV worden van rechtswege als vereffenaars beschouwd wanneer geen vereffenaars werden benoemd D. Volstorting van kapitaal Uitvoering van vonnissen inzake volstorting van het kapitaal E. Fusies, splitsingen en soortgelijke verrichtingen Taken en rol bestuursorgaan bij fusie Taken en rol bestuursorgaan bij grensoverschrijdende fusie Taken en rol bestuursorgaan bij splitsing Taken en rol bestuursorgaan bij inbrengen van een algemeenheid of bedrijfstak Taken en rol bestuursorgaan bij overdracht van algemeenheid of van bedrijfstak F. Omzetting van vennootschappen Taken en rol bestuursorgaan bij omzetting van vennootschappen BVBA A. Kapitaalbescherming Verbod voor de vennootschap om in te schrijven op eigen aandelen Taken en rol bestuursorgaan bij quasi-inbreng Kapitaalverhoging door inbreng in geld Verslagplicht in het kader van kapitaalsverhoging door inbreng in natura Kapitaalvermindering Uitkeerbare winsten Verkrijging eigen aandelen en certificaten Toezicht op financial assistance Inpandneming van eigen aandelen of certificaten door de vennootschap Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht door de vennootschap Rol zaakvoerders bij verlies van maatschappelijk kapitaal B. Aandelenregister Bijhouden aandelenregister en, bij overgang van aandelen wegens overlijden, ondertekening van het aandelenregister Beslissing tot splitsing van het aandelenregister C. Hypothecaire obligatielening Verplichting tot hernieuwing van hypothecaire inschrijving tot zekerheid van hypothecaire obligatieleningen D. Belangenconflicten Belangenconflictenregeling E. Algemene vergadering Bijeenroeping algemene vergadering Antwoord op vragen gesteld door vennoten op algemene vergadering Ondertekening afschriften notulen algemene vergadering vi

3 De gewone algemene vergadering Uitstel goedkeuring jaarrekening Bevoegdheid, bijeenroeping en werking algemene vergadering van obligatiehouders F. Statutenwijzigingen en bijzondere verrichtingen Rol en verslagplichten bij statutenwijziging, doelwijziging of wijziging van rechten verbonden aan bepaalde categorieën van effecten Gemeenschappelijke bepalingen bij kapitaalverhoging Opstellen authentieke akte bij kapitaalsverhoging in één en in twee fasen CV A. Kapitaalbescherming Verbod voor de vennootschap om in te schrijven op eigen aandelen Bijzondere verslaggeving bij quasi-inbreng Taken en rol bij verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal Taken en rol bij vermindering van het vast gedeelte van het kapitaal Uitkeerbare winsten Toezicht op financial assistance Rol bestuursorgaan bij verlies maatschappelijk kapitaal b) Aandelenregister Bijhouden aandelenregister Beslissing tot splitsing van het aandelenregister Aantekening uittreding en uitsluiting van vennoten in het aandelenregister Afschriften van inschrijvingen in het register en neerlegging lijst vennoten C. Algemene vergadering Bijeenroeping en werking van de algemene vergadering Antwoord op vragen gesteld door vennoten op algemene vergadering Uitstel goedkeuring jaarrekening D. Statutenwijzigingen en bijzondere verrichtingen Verslagplicht bij doelswijziging NV A. Openbaar beroep op het spaarwezen Regels inzake openbaar beroep op het spaarwezen B. Kapitaalbescherming Verbod voor de vennootschap om in te schrijven op eigen aandelen Bijzondere verslaggeving bij quasi-inbreng Gemeenschappelijke regels inzake kapitaalverhoging Kapitaalverhoging door inbreng in geld: voorkeurrecht en beperking ervan Kapitaalverhoging door inbreng in natura Toegestaan kapitaal Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel Kapitaalvermindering Winstuitkering en (interim)dividenden Verkrijging eigen aandelen en certificaten Toezicht op financial assistance Inpandneming van eigen aandelen of certificaten door de vennootschap Rol raad van bestuur bij verlies van maatschappelijk kapitaal C. Aandelenregister Bijhouden aandelenregister Beslissing tot splitsing van het aandelenregister Ondertekening effecten aan toonder D. Squeeze-out Taak en rol bij squeeze-out vii

4 E. Belangenconflicten Belangenconflictregeling Belangenconflictregeling bij verrichtingen met verbonden vennootschappen door genoteerde vennootschappen en hun dochtervennootschappen F. Algemene vergadering Bijeenroeping algemene vergadering Antwoord op vragen gesteld door vennoten op algemene vergadering Stemrecht der algemene vergadering Regels inzake gewone algemene vergadering en goedkeuring jaarrekening Regels inzake bijzondere algemene vergadering Bevoegdheid, bijeenroeping en werking algemene vergadering van obligatiehouders G. Statutenwijziging en bijzondere verrichtingen Verslagplicht bij statutenwijziging Aansprakelijkheid voor bestuur Algemeen A. Onrechtmatige daad Algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden B. Financiële rapportering Aansprakelijkheid voor bestuur van een Belgisch bijkantoor van buitenlandse vennootschap Strafbepalingen inzake niet-naleving openbaarmakingsverplichtingen Strafbepalingen inzake schending regels inzake opstellen en openbaarmaking jaarrekening C. Commissaris en controle van de jaarrekening Strafbepalingen inzake overtreding en/of niet-naleving van de regels inzake controle op de (geconsolideerde) jaarrekening alsook inzake de commissaris D. Ontbinding en vereffening van de vennootschap Strafbepalingen inzake schending regels van bijzondere verslaggeving in voorbereiding van de beslissing tot ontbinding E. Verjaring Verjaring van de burgerlijke aansprakelijkheidsvordering tegen zaakvoerders en bestuurders F. Fusies, splitsingen en soortgelijke verrichtingen Aansprakelijkheid voor fouten bij de voorbereiding en de totstandkoming van een fusie of splitsing Strafbepalingen inzake overtreding regels inzake verslagen bij fusie en splitsing G. Omzetting van vennootschappen Aansprakelijkheid bij omzetting van vennootschappen Strafbepalingen inzake schending regels inzake omzetting van de vennootschappen BVBA A. Algemene aansprakelijkheidsgronden Aansprakelijkheid voor tekortkoming in bestuur t.a.v. de BVBA Aansprakelijkheid voor schending van het Wetboek van vennootschappen of de statuten Aansprakelijkheid voor schade n.a.v. belangenconflict Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid B. Kapitaalbescherming Aansprakelijkheid zaakvoerders voor overwaardering van quasi-inbreng Aansprakelijkheid in het kader van kapitaalverhoging Strafbepalingen inzake niet (tijdig) bijeenroepen algemene vergadering, voor niet-voorlegging van een quasi-inbreng aan de algemene vergadering, voor niet-bekendmaking akten tot kapitaalverhoging en inzake schending bijzondere verslagplichten bij inbreng in natura en quasi-inbreng Strafbepalingen inzake overschrijding van de drempels inzake uitkeerbare middelen, inzake schending van de regels voor verkrijging en inpandneming van eigen effecten en inzake schending van het verbod tot inschrijving op eigen aandelen en het verbod op financial assistance Strafbepalingen inzake oplichting in vennootschapszaken viii

5 CV A. Algemene aansprakelijkheidsgronden Aansprakelijkheid voor tekortkoming in bestuur t.a.v. de CV Aansprakelijkheid voor tekortkoming in bestuur t.a.v. de CVBA en aansprakelijkheid voor schendingen van het Wetboek van vennootschappen en de statuten Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid B. Kapitaalbescherming Strafbepalingen inzake stortingen op aandelen en inschrijving door de CV op eigen aandelen Aansprakelijkheid van bestuurders voor overwaardering quasi-inbreng Aansprakelijkheid voor onderschrijving en volstorting van het kapitaal Aansprakelijkheid voor niet-vermelding van beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten en voor de waardering van inbrengen in natura Strafbepalingen inzake niet-voorlegging van een quasi-inbreng aan de algemene vergadering, schending bijzondere verslagplichten bij inbreng in natura en quasi-inbreng en niet-bekendmaking van gegevens uit de oprichtingsakte en voor akten tot kapitaalverhoging Strafbepaling inzake overschrijding van de drempels inzake uitkeerbare middelen Aansprakelijkheid bestuurders inzake wijziging aansprakelijkheid van de vennoten van een CV NV A. Algemene aansprakelijkheidsgronden Aansprakelijkheid voor tekortkoming in bestuur t.a.v. de NV Aansprakelijkheid voor de schending van het Wetboek van vennootschappen of de statuten Aansprakelijkheid voor schade n.a.v. belangenconflict Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid B. Kapitaalbescherming Aansprakelijkheid in het kader van kapitaalverhoging Strafbepalingen inzake niet-voorlegging van een quasi-inbreng aan de algemene vergadering Strafbepalingen inzake onvolledigheid inschrijvingsbiljetten en het niet-authentiek verlijden van akten houdende kapitaalverhogingen Strafbepalingen inzake schending bijzondere verslagplichten bij inbreng in natura en quasi-inbreng of bij kapitaalverhoging beneden pari Strafbepalingen inzake overschrijding van de drempels inzake uitkeerbare middelen, inzake schending van de regels inzake uitkering van interimdividenden, inzake schending van de regels voor verkrijging en inpandneming van eigen effecten, inzake schending van de regels, inzake publiek beroep op het spaarwezen, inzake valse verklaringen inzake volstorting van aandelen, inzake schending van het verbod tot inschrijving op eigen aandelen en inzake schending van het verbod op financial assistance Strafbepalingen inzake oplichting in vennootschappen C. Algemene vergadering Strafbepalingen inzake niet (tijdig) bijeenroepen algemene vergadering D. Obligatieleningen Strafbepalingen inzake bedrieglijk onnauwkeurige opgaven in de staat van in omloop zijnde obligaties Strafbepalingen inzake het niet-toesturen aan de CBFA door vennootschappen die een publiek beroep hebben gedaan op het spaarwezen van de verslagen bij uitgifte van converteerbare obligaties of warrants en het niet opvolgen van opmerkingen van de CBFA Kwijting BVBA CVBA NV Vennootschapsvordering en minderheidsvordering tegen de bestuurder BVBA CVBA NV ix

6 B. Corporate Governance Code Werking bestuursorgaan Genoteerde vennootschappen Corporate Governance Code Niet-genoteerde vennootschappen CODE BUYSSE II Oprichting gespecialiseerde comités Genoteerde vennootschappen Corporate Governance Code Niet-genoteerde vennootschappen CODE BUYSSE II III. Bepalingen van financieel recht A. Marktmisbruik en preventieve maatregelen Definitie voorkennis Definitie persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid bij een emittent Definitie persoon die nauw gelieerd is met een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid bij een emittent Informatieverplichtingen van emittenten, inclusief de onmiddellijke bekendmaking van voorkennis Verbod op marktmisbruik (marktmanipulatie en misbruik van voorkennis) Preventie Toezicht Strafsancties Onderzoeksbevoegdheden Koninklijk Besluit van 5 maart betreffende marktmisbruik Koninklijk besluit van 23 september 2008 tot vaststelling van bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken B. Informatieverplichtingen: periodiek informatie en voorkennis rol van bestuurders Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt C. Rol en beperking van bevoegdheden van de raad van bestuur bij een openbare overnamebieding Verantwoordelijkheid voor het biedingsprospectus Rol van de raad van bestuur van de doelvennootschap Inhoud Memorie van antwoord van het bestuursorgaan van de doelvennootschap Beperking van bevoegdheden van de raad van bestuur van de doelvennootschap Bijzondere verplichtingen in geval van een overnamebod door een bieder die de doelvennootschap controleert (functioneel belangenconflict in hoofde van bepaalde bestuurders) D. Rol van de raad van bestuur bij een openbaar uitkoopbod Memorie van Antwoord van het bestuursorgaan van de doelvennootschap E. Openbare uitgifte en notering van effecten Prospectusaansprakelijkheid x

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen

Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Conflicten in vennootschappen voorkomen beheersen oplossen Luc Stolle Meritius Advocaten-Avocats Advocaat aan de balie te Gent Overzicht Conflict-vermijdende maatregelen Conflict-beheersende maatregelen

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013

INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INSIDERREGLEMENT ZIGGO N.V. Ingangsdatum 18 juli 2013 INHOUD (1) Definities (2) Algemene regels van toepassing op alle Werknemers (3) Aanvullende regels voor Insiders (4) Interne Toezichthouder APPENDICES

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie