Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge"

Transcriptie

1 Het wel en wee van de vzw met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge

2 Het wel en wee van de vzw Deel 1 De statuten, de raad van bestuur, de leden en de algemene vergadering Dirk Cauwelier, advocaat

3 VOORAFGAANDELIJK: begripsomschrijvingen V. & S. - Wet 22/05/2002 (B.S. 11/12/2002) IN WERKING GETREDEN OP 01/07/2003 [KBO] OVERGANGSBEPALINGEN: - BESTAANDE V.Z.W s: RECHTSPERSOONLIJKHEID VÓÓR 01/01/ NIEUWE V.Z.W. s: RECHTSPERSOONLIJKHEID VANAF 01/01/2004

4 Art 1 DEFINITIE 01/07/ /07/2003 RECHTSPERSOON GEEN NIJVERHEIDS- OF HANDELSZAKEN GEEN STOFFELIJK VOORDEEL AAN LEDEN

5 art 2 MINIMUMSTATUTEN 01/01/ /07/ NAAM, VOORNAMEN & WOONPLAATS, VAN IEDERE STICHTER - NAAM & ADRES VAN ZETEL + GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT - MINIMUMAANTAL LEDEN > OF = 3

6 Art 2 MINIMUMSTATUTEN 01/01/ /07/ PRECIEZE OMSCHRIJVING VAN DOEL - VOORWAARDEN & FORMALITEITEN VOOR: 1. TOETREDING VAN LEDEN 2. UITSLUITING VAN LEDEN

7 Art 2 MINIMUMSTATUTEN 01/01/ /07/2003 MBT ALGEMENE VERGADERING: - BEVOEGDHEDEN - WIJZE VAN BIJEENROEPING - WIJZE VAN KENNISGEVING VAN BESLISSINGEN VAN ALGEMENE VERGADERING AAN: 1. LEDEN 2. DERDEN

8 art 2 MINIMUMSTATUTEN 01/01/ /07/ M.B.T. BESTUURDERS 1. WIJZE VAN: - BENOEMING - AMBTSBEËINDIGING - AFZETTING 2. OMVANG VAN BEVOEGDHEDEN 3. UITOEFENINGSWIJZE VAN BEVOEGDHEDEN 4. DUUR VAN MANDAAT

9 art 2 MINIMUMSTATUTEN 01/01/ /07/ eventueel M.B.T. VERTEGENWOORDIGER(S): 1. WIJZE VAN: - BENOEMING - AMBTSBEËINDIGING - AFZETTING 2. OMVANG VAN BEVOEGDHEDEN 3. UITOEFENINGSWIJZE VAN BEVOEGDHEDEN

10 art 2 MINIMUMSTATUTEN 01/01/ /07/2003 eventueel M.B.T. DAGELIJKS BESTUUR : 1. WIJZE VAN: - BENOEMING - AMBTSBEËINDIGING - AFZETTING 2. OMVANG VAN BEVOEGDHEDEN 3. UITOEFENINGSWIJZE VAN BEVOEGDHEDEN eventueel M.B.T. COMMISSARISSEN : WIJZE VAN BENOEMING

11 art 2 MINIMUMSTATUTEN 01/01/ /07/2003 MAXIMUMBEDRAG VAN DE BIJDRAGE BESTEMMING VAN VERMOGEN BIJ ONTBINDING VERPLICHTEND TOT BELANGENLOZE DOELSTELLING BEPAALDE OF ONBEPAALDE DUUR HOE? BIJ AUTHENTIEKE AKTE OF ONDERHANDSE AKTE (2 ORIGINELEN)

12 art 2 NIET AANSPRAKELIJKHEID 01/01/ /07/2003 bis LEDEN GEEN PERSOONLIJKE VERPLICHTINGEN VOOR LID INZAKE VERBINTENISSEN VAN VERENIGING

13 art 2 TOEGETREDEN LEDEN 01/01/ /07/2003 ter FACULTATIEF = DERDEN DIE EEN BAND HEBBEN MET DE VERENIGING GEEN RECHTEN & PLICHTEN UIT DE VZW-WET RECHTEN & PLICHTEN IN DE STATUTEN TE BEPALEN

14 art 3 RECHTSPERSOONLIJKHEID nvt 01/07/2003 VANAF (cumulatief): - NEERLEGGING STATUTEN - NEERLEGGING BENOEMING BESTUURDERS - NEERLEGGING BENOEMING (evt.)vertegenwoordiger(s) MET VERPLICHTE VERMELDING IN BENOEMINGSBESLUITEN VAN BESTUURDERS & VERTEGENWOORDIGER(S) VAN: zie art 9

15 art 3 RECHTSPERSOONLIJKHEID nvt 01/07/2003 VERBINTENIS VAN VERENIGING IN OPRICHTING = AB OVO VERBINTENIS VAN VERENIGING INDIEN: - RECHTSPERSOONLIJKHEID BINNEN 2 JAAR NA ONTSTAAN VAN VERBINTENIS - OVERNAME VAN VERBINTENIS BINNEN 6 MAAND NA VERKRIJGING RECHTSPERSOONLIJKHEID zoniet: PERSOONLIJKE & HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

16 art 3 BEPERKTE NIETIGHEID 01/01/ /07/2003 bis BIJ NIET VERMELDING IN DE STATUTEN VAN: - NAAM & ADRES VAN ZETEL + GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT - PRECIEZE OMSCHRIJVING VAN DOEL VAN ZODRA ÉÉN VAN DE STATUTAIRE DOELEINDEN STRIJDIG IS MET WET OF OPENBARE ORDE

17 art 3 WERKING NIETIGHEID 01/01/ /07/2003 ter NIETIGHEID VANAF UITSPRAAK BESLISSING BRENGT AUTOMATISCH VEREFFENING VAN DE VERENIGING MET ZICH TREFT NIET DE BESTAANDE VERBINTENISSEN LASTENS OF IN VOORDEEL VAN VERENIGING

18 art 4 BEVOEGDHEDEN AV 01/07/ /07/2003 EXCLUSIEF EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN VAN ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING VAN STATUTEN BENOEMING & AFZETTING VAN BESTUURDERS BENOEMING & AFZETTING VAN COMMISSARISSEN + BEPALEN VAN EVENTUELE BEZOLDIGING KWIJTING AAN BESTUURDERS & COMMISSARISSEN

19 art 4 BEVOEGDHEDEN AV 01/07/ /07/2003 EXCLUSIEF GOEDKEURING BEGROTING & REKENING ONTBINDING UITSLUITING VAN EEN LID OMZETTING VAN VERENIGING IN V.S.O. STATUTAIR OMSCHREVEN GEVALLEN

20 art 5 BIJEENROEPING AV 01/07/ /07/2003 DOOR WIE? ALTIJD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR WANNEER? - ALS DE WET HET VOORSCHRIJFT - ALS DE STATUTEN HET VOORSCHRIJVEN - ALS ÉÉN VIJFDE VAN DE LEDEN HET VRAAGT

21 art 6 OPROEPINGSWIJZE AV 01/07/ /07/2003 OPROEPING MINSTENS 8 DAGEN VOORAF AGENDA MOET BIJ OPROEPINGSBRIEF ELK VOORSTEL, ONDERTEKEND DOOR MINSTENS ÉÉN TWINTIGSTE VAN DE LEDEN, MOET OP DE AGENDA GEPLAATST WORDEN AANWEZIGHEID OP AV: - PERSOONLIJK - BIJ VOLMACHT AAN ANDER LID (wettelijke mogelijkheid) - BIJ VOLMACHT AAN ANDER PERSOON GEEN LID (voor zover statutair voorzien)

22 art 7 STEMMINGEN AV 01/07/ /07/2003 ELK LID = ÉÉN STEM GEWONE MEERDERHEID VAN AANWEZIGE EN VERTEGENWOORDIGDE LEDEN TENZIJ: - AFWIJKEND (STRENGER) WETTELIJK VOORSCHRIFT - AFWIJKENDE (STRENGERE) STATUTAIRE BEPALING BIJ STEMMING ONMOGELIJK AF TE WIJKEN VAN DE AGENDA, TENZIJ STATUTAIR TOEGELATEN

23 art 8 STATUTENWIJZIGING 01/07/ /07/2003 AV IS ENKEL GELDIG SAMENGESTELD VOOR STATUTENWIJZIGING ALS: - WIJZIGING(EN) UITDRUKKELIJK VERMELD IN DE OPROEPING - TWEE DERDE VAN DE LEDEN OP DE AV AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD GEWONE WIJZIGING MET TWEE DERDE STEMMEN VAN DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE LEDEN WIJZIGING AAN DOEL MET VIER VIJFDE STEMMEN VAN DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE LEDEN

24 art 8 STATUTENWIJZIGING 01/07/ /07/2003 BIJ EERSTE AV GEEN VOLDOENDE LEDEN AANWEZIG Of VERTEGENWOORDIGD: - TWEEDE AV SAMENROEPEN LATER BIJEENKOMEND DAN 15 DAGEN NA EERSTE AV - GELDIG SAMENGESTELD ONGEACHT AANTAL AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE LEDEN - WEL STEMQUOTA RESPECTEREN

25 art 9 PUBL. ivm BESTUURDERS 01/07/ /07/2003 (ZIE art 3) IN AKTEN VAN BENOEMING OF AMBTBEËINDIGING VAN: - BESTUURDERS - DAGELIJKS BESTUUR - COMMISSARISSEN - VERTEGENWOORDIGER(S) VERPLICHTE VERMELDINGEN: - BIJ NATUURLIJKE PERSONEN: NAAM, VOORNAMEN, WOONPLAATS, GEBOORTEDATUM & -PLAATS - BIJ RECHTSPERSONEN: NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, BTW-IDENTIFICATIENUMMER BIJKOMENDE VERPLICHTE VERMELDINGEN VOOR: - BESTUURDERS, - DAGELIJKS BESTUUR, - VERTEGENWOORDIGER(S): OMVANG VAN BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENING

26 art 10 LEDENREGISTER 01/01/ /07/2003 lid 1 WAAR? OP DE ZETEL VAN DE VERENIGING INHOUD? - NATUURLIJKE PERSONEN: NAAM, VOORNAMEN & WOONPLAATS VAN LEDEN - RECHTSPERSONEN: NAAM, RECHTSVORM & ZETEL - ALLE BESLISSINGEN MBT TOETREDING, UITTREDING OF UITSLUITING VAN LEDEN WIENS VERANTWOORDELIJKHEID? IN TE SCHRIJVEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR BINNEN DE ACHT DAGEN NADAT LID VAN DE BESLISSING IN KENNIS IS GESTELD

27 art 10 INZAGERECHT 01/01/ /01/2005 lid 2 VOOR WIE? ALLE LEDEN, OOK DE TOEGETREDEN LEDEN WELK INZAGERECHT? ALLE NOTULEN & BESLISSINGEN VAN DE AV ALLE NOTULEN & BESLISSINGEN VAN DE RVB - ALLE NOTULEN & BESLISSINGEN VAN DE PERSONEN, AL DAN NIET BESTUURDER, DIE BIJ DE VERENIGING OF VOOR REKENING ERVAN EEN MANDAAT BEKLEDEN ALLE BOEKHOUDKUNDIGE STUKKEN VAN DE VERENIGING

28 art 10 INZAGERECHT 01/01/ /01/2005 lid 2 HOE? (KB 26/06/2003 art. 9 - BS 27/06/2003) SCHRIFTELIJK VERZOEK AAN DE RAAD VAN BESTUUR OM DATUM & UUR AF TE SPREKEN STUKKEN & DOCUMENTEN KUNNEN NIET VERPLAATST WORDEN

29 art 11 VERMELDINGEN 01/01/ /07/2003 VERPLICHT OP ALLE AKTEN, FACTUREN, AANKONDIGINGEN, BEKENDMAKINGEN & ANDERE STUKKEN NAAM PLUS VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK OF V.Z.W. MET ADRES VAN DE ZETEL SANCTIE: EVENTUELE PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEHEEL OF GEDEELTE VAN VERBINTENISSEN KRACHTENS DIT STUK AANGEGAAN

30 art 12 UITSLUITING LEDEN 01/07/ /07/2003 VRIJHEID VAN VERENIGING: RECHT OM ONTSLAG IN TE DIENEN BIJ DE RVB STATUTAIRE MOGELIJKHEID: NIET BETALING VAN LIDGELD = VERMOEDEN VAN ONTSLAG UITSLUITING: UITSLUITEND DOOR DE AV MET TWEE DERDE MEERDERHEID!!!!! recht van verdediging = hoorplicht!!!!!

31 art 12 UITSLUITING LEDEN 01/07/ /07/2003 ONTSLAGNEMEND OF UITGESLOTEN LID: GEEN RECHT OP DEEL VAN HET BEZIT VAN DE VERENIGING, TENZIJ STATUTAIR GEEN RECHT OP TERUGBETALING VAN BIJDRAGEN, TENZIJ STATUTAIR

32 art 13 RAAD VAN BESTUUR 01/01/ /07/2003 lid 1 & 2 PRINCIPIEEL MINIMAAL 3 PERSONEN EVENTUEEL 2 PERSONEN INDIEN SLECHTS 3 LEDEN AANTAAL BESTUURDERS STEEDS < DAN AANTAL LEDEN

33 art 13 RAAD VAN BESTUUR 01/01/ /07/2003 lid 1 & 2 RVB BESTUURT DE VERENIGING RVB VERTEGENWOORDIGT HAAR IN EN BUITEN RECHTE ALLE BEVOEGDHEDEN BEHALVE DEZE WETTELIJK OF STATUTAIR TOEGEKEND AAN AV

34 art 13 RAAD VAN BESTUUR 01/01/ /07/2003 lid 3 & 4 MOGELIJKHEID OM BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR STATUTAIR TE BEPERKEN DOCH NIET TEGENWERPBAAR AAN DERDEN ZELFS NIET BIJ PUBLICATIE (IDEM VOOR TAAKVERDELING ONDER BESTUURDERS)

35 art 13 RAAD VAN BESTUUR 01/01/ /07/2003 lid 3 & 4 STATUTAIR MOGELIJK*** VERTEGENWOORDIGING IN EN BUITEN RECHTE OVER TE DRAGEN AAN 1 OF MEER PERSONEN, AL DAN NIET BESTUURDER OF AL DAN NIET LID, DIE ALLEEN, GEZAMENLIJK OF ALS COLLEGE OPTREDEN EN WEL TEGENWERPBAAR AAN DERDEN MITS NEERLEGGING TER GRIFFIE ***** IN FEITE NOODZAKELIJK: ART. 3, 2 KB 26/06/2003: ONDERTEKENING DAGBOEK

36 art 13 DAGELIJKS BESTUUR 01/01/ /07/2003 bis STATUTAIR MOGELIJK DAGELIJKS BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING ERVAN IN EN BUITEN RECHTE OVER TE DRAGEN AAN ÉÉN OF MEER PERSONEN, AL DAN NIET BESTUURDER OF AL DAN NIET LID, DIE ALLEEN, GEZAMENLIJK OF ALS COLLEGE OPTREDEN EN WEL TEGENWERBAAR AAN DERDEN MITS NEERLEGGING TER GRIFFIE DOCH NIET TEGENWERPBAAR AAN DERDEN TEN AANZIEN VAN BEPERKINGEN IN VERTEGENWOORDIGHEIDSBEVOEGDHEDEN

37 art 14 AANSPRAKELIJKHEID 01/07/ /07/2003 ORGANEN - AANGESTELDEN VERENIGING AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN TOEREKENBAAR AAN AANGESTELDEN OF AAN ORGANEN WAARDOOR ZIJ HANDELT

38 art 14 NIET AANSPRAKELIJKHEID 01/07/ /07/2003 bis BESTUURDERS BESTUURDERS HEBBEN GEEN PERSOONLIJKE VERPLICHTINGEN INZAKE VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR VERENIGING

39 art 15 NIET AANSPRAKELIJKHEID 01/07/ /07/2003 DAGELIJKS BESTUUR PERSONEN BELAST MET DAGELIJKS BESTUUR HEBBEN GEEN PERSOONLIJKE VERPLICHTINGEN INZAKE VERBINTENISSEN AANGEGAAN DOOR VERENIGING

40 art 16 GIFTEN 01/01/ /07/2003 HANDGIFTEN: VOLLEDIG VRIJ onbeperkt bedrag GIFT ONDER DE LEVENDEN OF BIJ TESTAMENT: - tot ,00: VOLLEDIG VRIJ - vanaf ,01: MACHTIGING DOOR DE KONING BASISBEDRAG VAN ,00 WORDT JAARLIJKS GEINDEXEERD EN GEPUBLICEERD IN BS MACHTIGING WORDT GEWEIGERD INDIEN GEEN RECHTSPERSOONLIJKHEID, GEEN NEERLEGGING VAN BENOEMINGEN EN BEVOEGDHEDEN OF GEEN NEERLEGGING VAN JAARREKENING VANAF DE OPRICHTING OF ALTHANS OVER DE LAATSTE TIEN BOEKJAREN

41 art 17 JAARREKENING 01/01/ /01/ TOT 6 BOEKJAAR Zie Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

42 art 18 GERECHTELIJKE 01/07/ /07/2003 ONTBINDING OP VERZOEK VAN: - LID - BELANGHEBBENDE DERDE - OPENBAAR MINISTERIE

43 art 18 GERECHTELIJKE 01/07/ /07/2003 ONTBINDING INDIEN: VERENIGING NIET IN STAAT HAAR VERBINTENISSEN NA TE KOMEN AANWENDING VERMOGEN OF IN KOMSTEN IN STRIJD MET DOEL HANDELINGEN IN STRIJD MET WET OF OPENBARE ORDE, OF ERNSTIG IN STRIJD MET STATUTEN GEDURENDE 3 OPEENVOLG. JAREN GEEN JAARREKENING NEERGELEGD, TENZIJ REGULARISATIE VÓÓR SLUITING VAN DE DEBATTEN MINDER DAN 3 LEDEN ZELFS BIJ AFWIJZING VAN ONTBINDING, KAN RECHTBANK BETWISTE HANDELING VERNIETIGEN

44 art 19 GERECHTELIJKE 01/07/ /07/2003 VEREFFENAARS BENOEMD DOOR DE RECHTBANK TAAK: NA AANZUIVERING PASSIEF, BESTEMMING VAN ACTIEF VASTSTELLEN BESTEMMING VAN ACTIEF:.VOLGENS STATUTEN.INDIEN GEEN STATUTAIRE BEPALING, VOLGENS BESLISSING VAN AV DOOR VEREFFENAARS SAMEN TE ROEPEN.INDIEN 1 OF 2 ONMOGELIJK, VOLGENS BESLUIT VAN DE VEREFFENAARS: BESTEMMING MOET ZOVEEL MOGELIJK AANSLUITEN MET DOEL VAN VERENIGING TEGEN BESLUIT VAN VEREFFENAARS, BEROEP MOGELIJK DOOR LEDEN, SCHULDEISERS EN OPENBAAR MINISTERIE

45 art 19 GERECHTELIJKE 01/07/ /07/2003 bis ONTBINDING VORDERING ENKEL MOGELIJK NA VERLOOP VAN 13 MAANDEN NA AFSLUITING VAN DERDE BOEKJAAR MOGELIJKHEDEN VAN RECHTBANK: - ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN VEREFFENING - VEREFFENINGSWIJZE BEPALEN EN AANSTELLEN VEREFFFENAAR(S) BIJ EINDE VEREFFENING, VERSLAG DOOR VEREFFENAARS AAN RECHTBANK = OVERZICHT VAN WAARDEN EN GEBRUIK ERVAN RECHTBANK SPREEKT AFSLUITING VAN VEREFFENING UIT

46 art 20 VRIJWILLIGE 01/07/ /07/2003 ONTBINDING UITSLUITENDE BEVOEGHEID VAN AV ZOALS BIJ WIJZIGING VAN STATUTAIR DOEL

47 art 21 HOGER BEROEP 01/07/ /07/2003 HOGER BEROEP MOGELIJK TEGEN: VONNIS VAN ONTBINDING VONNIS VAN NIETIGVERKLARING VAN HANDELING VONNIS OVER BESLUIT VAN VEREFFENAAR(S)

48 art 22 VRIJWILLIGE 01/07/ /07/2003 ONTBINDING BESTEMMING VAN ACTIEF: VOLGENS STATUTEN INDIEN GEEN STATUTAIRE BEPALING, VOLGENS BESLISSING VAN AV INDIEN 1 OF 2 ONMOGELIJK, VOLGENS BESLUIT VAN DE VEREFFENAARS: BESTEMMING MOET ZOVEEL MOGELIJK AANSLUITEN MET DOEL VAN VERENIGING

49 art 22 VRIJWILLIGE 01/07/ /07/2003 ONTBINDING OPDRACHT VAN VEREFFENAAR(S): VOLGENS STATUTEN INDIEN GEEN STATUTAIRE BEPALING, VOLGENS BESLUIT AV INDIEN GEEN BESLUIT AV, VOLGENS VONNIS OP VORDERING VAN OPENBAAR MINISTERIE OF VAN ENIGE BELANGHEBBENDE

50 art 23 SPECIFIEKE 01/07/ /07/2003 PUBLICATIEVOORSCHRIFTEN WAT? VONNIS BESLISSING VAN ALGEMENE VERGADERING BESLUIT VAN VEREFFENAAR(S) M.B.T.: ONTBINDING VAN VERENIGING NIETIGHEID VAN VERENIGING VEREFFENINGSVOORWAARDEN BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S) AMBTSBEËINDIGING VAN VEREFFENAAR(S) AFLUITING VAN VEREFFENING BESTEMMING VAN ACTIEF

51 art 23 SPECIFIEKE 01/07/ /07/2003 PUBLICATIEVOORSCHRIFTEN WANNEER? BINNEN DE MAAND NA DAGTEKENING WAAR? TER GRIFFIE NEERLEGGEN

52 art 23 SPECIFIEKE 01/07/ /07/2003 PUBLICATIEVOORSCHRIFTEN M.B.T. VEREFFENAAR(S): AKTE VAN BENOEMING AKTE VAN AMBTSBEËINDIGING VERPLICHTE VERMELDINGEN: VOOR NATUURLIJKE PERSONEN: NAAM, VOORNAMEN & WOONPLAATS VOOR RECHTSPERSONEN: NAAM, RECHTSVORM & ZETEL

53 art 23 SPECIFIEKE 01/07/ /07/2003 PUBLICATIEVOORSCHRIFTEN VAN ZODRA ONTBINDING BESLIST IS: VERPLICHT OP ALLE AKTEN, FACTUREN, AANKONDIGINGEN, BEKENDMAKINGEN & ANDERE STUKKEN NAAM PLUS VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK IN VEREFFENING OF V.Z.W. IN VEREFFENING (MET ADRES VAN DE ZETEL) SANCTIE: EVENTUELE PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEHEEL OF GEDEELTE VAN VERBINTENISSEN KRACHTENS DIT STUK AANGEGAAN

54 art 24 VRIJWILLIGE 01/07/ /07/2003 ONTBINDING AANWENDING ACTIEF NA AANZUIVERING VAN PASSIEF

55 art 25 ONTBINDING 01/07/ /07/2003 BESTEMMING VAN ACTIEF NIET TEN NADELE VAN DERDEN BEKENDMAKING BESLISSING OVER BESTEMMING VAN ACTIEF = STARTPUNT VERJARING VAN VORDERING VAN SCHULDEISERS VERJARINGSTERMIJN = 5 JAAR

56 art 26 SCHORSING 01/01/ /07/2003 VORDERING ELKE VORDERING WORDT OPGESCHORT : INBREUK OP LEDENREGISTER OF INZAGERECHTEN INBREUK OP PUBLICATIEVOORSCHRIFTEN BIJ VEREFFENING OF NIETIGHEID NIET NEERLEGGING JAARREKENING RECHTBANK LEGT REGULARISATIETERMIJN OP GEEN TIJDIG GEVOLG, VORDERING ONONTVANKELIJK

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018

Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Behoorlijk bestuur voor PWA VZW s na 1 januari 2018 Overzicht 1. Inleiding 2. Ontbinding en Vereffening A. Ontbinding B. Vereffening C. Vereffening - Vereffeningswerkzaamheden D. Vereffening Sluiting van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

DE WET VAN 27 JUNI 1921, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 2 MEI 2002

DE WET VAN 27 JUNI 1921, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 2 MEI 2002 DE WET VAN 27 JUNI 1921, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 2 MEI 2002 Wet van 2 mei 2002 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerken de stichtingen

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Titel I [Verenigingen zonder winstoogmerk] (Opschrift gewijzigd bij W. 2.V.2002, art. 3)

Titel I [Verenigingen zonder winstoogmerk] (Opschrift gewijzigd bij W. 2.V.2002, art. 3) Wet van 27 juni 1921 [betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen] (B.S. 1.VII.1921) (Opschrift gewijzigd bij W. 2.V.2002, art.

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

VZW. Vereniging zonder winstoogmerk

VZW. Vereniging zonder winstoogmerk Vereniging zonder winstoogmerk Eigen rechtspersoonlijkheid Geen handels- of nijverheidsdoel Geen stoffelijk voordeel voor de leden Minstens 3 leden Statuten basisakte vermelden nauwkeurig het doel voorwaarden

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

Statuten Team SuperWout v.z.w.

Statuten Team SuperWout v.z.w. Statuten Team SuperWout v.z.w. OPRICHTING De ondergetekenden: Loodts Jimmy Karel Anna, Persilstraat 27, 3020 Herent; Van de Vijver An, Persilstraat 27, 3020 Herent; Aerts Geert Jef Jan, Het Reuken 1, 3020

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Ouderraad De Biest De Jager vzw

Ouderraad De Biest De Jager vzw Op 18 juni 2004, waarbij tenminste twee derde van de leden aanwezig zijn, en met éénparigheid van de geldig uitgebrachte stemmen, beslist de algemene vergadering van de vzw Ouderraad De Biest De Jager,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

De IJsetrippers vzw. Statuten

De IJsetrippers vzw. Statuten De IJsetrippers vzw Statuten Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2000 Wijziging die integraal de oorspronkelijke statuten vervangt gepubliceerd op 16/06/2006 Wijziging van artikelen 10

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen TITEL I. - VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Hoofdstuk I.- Belgische

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING Dinghy Optimist Class Belgium vzw DOCB vzw Schaggeleweg 40, 2390 Westmalle Ondernemingsnummer : 409.330.991 S T A T U T E N De algemene vergadering van 10/112012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden «Confrérie des Sacres de la Champagne, afdeling België» Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden - De Heer VANDENABEELE Raoul, - Mevrouw VERLODT Rita, - Mevrouw VANDENABEELE

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 Zonder winst geoogmerkt vzw-statuut en boekhouding Internationaal Comité, Hasselt, 25 april 2015 Kennismaking u en ik Programma 1 Programma van de sessies Feitelijke vereniging vzw Vzw-wet in vogelvlucht

Nadere informatie

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat 32 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0451.743.450 STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam : "S-Sport

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad

Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad Patrick Cauwelier, hoofdgriffier Rechtbank van Koophandel Verenigingsdossier waar? op de griffie rechtbank

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden.

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden. De leden van de VZW Oudercomité van de Vrije Basisschool Madonna, opgericht op 12/06/2002, hebben in de Bijzonder Algemene vergadering van 08/09/2005 met eenparigheid van stemmen de beslissing genomen

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Statuten vzw Steunpunt Groene Zorg

Statuten vzw Steunpunt Groene Zorg Statuten vzw Steunpunt Groene Zorg De ondergetekenden, Voor Cera Holding CVBA, 1. Rik Gilbert Donckels, Markiezenlaan 1, 3210 Linden, geboren op 14/09/1941 te Wevelgem 2. Yvan Albert Paul Dossche, Parklaan

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie

Statuten JC Bouckenborgh vzw

Statuten JC Bouckenborgh vzw Statuten JC Bouckenborgh vzw TITEL I Maatschappelijke zetel, doel en duur Artikel 1 De vereniging is opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2016 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voorbehouden *16303391* Neergelegd 08-02-2016 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Gentse Biervereniging

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Centrum voor Jeugdtoerisme VZW Bergstraat 16 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer 0409153027 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam Centrum voor Jeugdtoerisme.

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12304434* Neergelegd 28-08-2012 Griffie Ondernemingsnr : De hierna vernoemde personen: Dierynck

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING TITEL I NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Benaming De vereniging draagt de naam Belgische kleine munsterlandervereniging, verenignig zonder winstoogmerk, afgekort

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende

SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef Torhout RPR Gent afdeling Oostende SAMENAANKOOP CARITAS Vereniging zonder winstoogmerk Bosdreef 5 8820 Torhout RPR Gent afdeling Oostende 0535.738.522 Versie 11/05/2017 De algemene vergadering van 11 mei 2017 heeft, overeenkomstig artikel

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN TRIMCANIS, Beroepsvereniging voor hondenverzorging, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 8380 Brugge 5 ( Zwankendamme ), Lisseweegse steenweg 170. Nummer van de vereniging : 257.392 Ondernemingsnummer

Nadere informatie

Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA

Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA Gecoordineerde statuten Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA Benaming: KONINKLIJKE MODEL YACHT CLUB Antwerpen Rechtsvorm: VZW Zetel: Hovestraat 169 bus 5 2650 EDEGEM Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

STATUTEN SPORTIEVAK VZW

STATUTEN SPORTIEVAK VZW STATUTEN SPORTIEVAK VZW Ondernemingsnr BE 0472.460.373 ARTIKEL 1. DE VERENIGING... 2 ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN... 2 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP... 3 ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling.

MerkatorLeuven vzw. Merkator is opgebouwd uit drie afdelingen, elk met een eigen doelstelling. MerkatorLeuven vzw HOOFDSTUK I. Naam, zetel, doelstelling, duur Artikel 1:Naam De officiële naam van de vereniging is MerkatorLeuven vzw, afgekort Merkator. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen,

Nadere informatie