BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESCHERMING VAN SCHULDEISERS"

Transcriptie

1 BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend beslag * voorwaarde 1: schuldvordering is zeker, vaststaand en opeisbaar * voorwaarde 2: uitvoerbare titel = grosse van een gerechtelijke akte (authentieke akte) - Faillissement = het collectief beslag t.v.v. de gezamenlijke SE. Elke SE moet zo niet afzonderlijk beslag leggen. 2. Principes van het verhaalsrecht en uitzonderingen 1) verhaalsrecht komt aan elke schuldeiser toe 2) alle goederen van de schuldenaar zijn uitwinbaar * UITZONDERINGEN 1. conventioneel bedongen uitzonderingen 2. uitvoeringsimmuniteit van de overheid (lijst + niet nodig voor openbare dienst) 3. goederen uit zijn aard niet beslagbaar (recht van bewoning) - omdat zij zodanig nauw verbonden zijn met de SA dat die goederen niet overdraagbaar zijn 4. goederen in de onverdeeldheid (wachttermijn) 5. goederen onbeslagbaar door de wet (bv loon) 6. hypotheek: enkel op onroerende goederen 3) schuldeiser kiest zelf op welke goederen hij zich verhaalt * UITZONDERINGEN - artikel 1563 ger.wetboek: hypothecaire SE wint eerst het onroerend goed uit

2 4) de goederen van verhaal moeten op het moment van uitoefening van het verhaalsrecht aanwezig zijn in het vermogen van de schuldenaar - geen verhaalsrecht op goederen van derden - art BW: bezit geldt als titel: vermoeden dat de bezitter ook eigenaar is (werkelijke eigenaar moet aan de schuldeiser tonen dat hij de eigenaar is, en niet de beslaagde-sa-bezitter) 5) principes m.b.t. het vermogen enkel in gevallen bij wet toegelaten! Vermogens(splitsing): 1. gemeenschappelijk goederen bij huwelijksstelsel 2. verklaring van onbeslagbaarheid (zelfstandigen voor beroepsschulden) - voorwaarde: overschrijving hyp.kantoor - enkel op hoofdverblijfplaats 3. kwaliteitsrekening (onbeslagbaar, want rekening voor derde) 4. nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving 3. Bestuur van het vermogen en de bescherming Beschermingsmechanismen voor daden van beheer/bewaring/beschikking: 1. zijdelingse vordering = SE stelt vordering in tegen de SA van de oorspronkelijke SA komt dus in het vermogen van de SA van de SE (en niet in het vermogen van de SE zelf) - SE treedt dus op als vertegenwoordiger van de SA 2. pauliaanse vordering artikel 1167 BW - bedrieglijke handeling (benadeling SE is voldoende) - dateren van na de schuldvordering is ontstaan (anterioriteiten) - benadeling - handeling om niet = benadeling (kwade trouw van medecontractant vereist) - handeling = niet tegenstelbaar (=/= nietig) 3. bewarend beslag = SA beschikkingsonbevoegd maken (goed niet meer bezwaren, wel bezit en genot) - tegenwerpelijk aan derden

3 SAMENLOOP VAN SCHULDEISERS * principe: paritas creditorum (= gelijke verdeling bij samenloop van schuldeisers) * uitzondering: ontoereikend vermogen? ponds ponds gewijze verdeling (evenredig) Beslag door min. 2 SE SA = handelaar SA =/= handelaar * positie verbeteren / ontsnappen aan samenloop: via zekerheden (= bevoorrechte SE s)

4 PANORAMA VAN ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden: accessorium van een schuldvordering + behoren tot grote categorie van de zakelijke rechten, dus principes van zakelijke rechten van toepassing Persoonlijke zekerheidsrechten: schuldeiser krijgt vorderingsrecht (= recht op prestatie van een andere persoon) op andere persoon. Krijgt bijkomende schuldenaar. Regels van verbintenissenrecht van toepassing. Sommige hebben accessoir karakter, maar geldt niet voor alle persoonlijke zekerheidsrechten

5 Persoonlijke zekerheden Zakelijke zekerheden 1. Borg 1. Voorrecht - borg moet betalen wanneer SA niet kan betalen = subsidiariteitsbeginsel - nadeel: gehele vermogen van de borg is blootgesteld oplossing: beschermingsregels voor kosteloze borg Bv: nietigheidsgronden (kennelijke wanverhouding) - recht van voorrang - op geheel vermogen (alg. voorrecht) - op geheel van RG (alg. roerend voorrecht) - op bepaald RG (bijz. roerend voorrecht) - op bepaald ORG (bijz. onr. voorrecht) - beschikkingsrecht voor SA (verkoop van voorrechtgoed kan niet worden belet) - zakelijke subrogatie op schuldvordering - geen volgrecht (nadeel) 2. Bankgarantie 2. Pandrecht - bank betaalt = geen subsidiariteitsbeginsel - op bepaald roerend goed - voorwaarde: buitenbezitstelling - geen beschikkingsrecht voor SA - geen gebruiksrecht voor SA 3. Hoofdelijkheid 3. Hypotheek - verschillende SAn die kunnen worden aangesproken 4. Kredietverzekering - insolvabele SA? verzekering betaalt - op bepaald onroerend goed - volgrecht - publicatieverplichting + tegenwerpelijk 2. Alternatieve zekerheden 1) Leasing - leasinggever: revindicatierecht bij beslag/samenloop 2) Eigendomsvoorbehoud - verkoper blijft eigenaar tot koper betaalt: revindicatierecht bij beslag/samenloop * faillissementswet: eigendomsvoorbehoud tegenwerpelijk aan derden bij faill. * andere gevallen van samenloop? niet tegenwerpelijk? (zie verder) 3) Schuldvergelijking - vordering gaat teniet ten belope van het laagste bedrag - enkel tegenwerpelijk bij samenloop/beslag: bij samenhangende vorderingen

6 ratio: gelijkheid van SE s (wanneer je schuldvergelijking doet tvv. 1 SE, is dit een benadeling voor de andere SE s) DUS: enkel mogelijk om schuldvergelijking te doen bij faillissement wanneer het gaat om samenhangende vorderingen 4) drukkingsmiddelen: - Strafbeding: SA betaalt bedrag als hij zijn verbintenis niet nakomt - op voorhand forfaitair vastgelegd - SA weet op voorhand welke schadevergoeding hij zal moeten betalen bij niet nakoming. 3. Het ontstaan van zekerheden 1) Krachtens de wet - bijvoorbeeld: wettelijke hypotheek 2) Krachtens overeenkomst - bijvoorbeeld: conventionele hypotheek * algemene geldigheidsvereisten voor overeenkomsten - toestemming, bekwaamheid, bepaald/bepaalbaar voorwerp, geoorloofde oorzaak - kosteloze borg: uitdrukkelijke fysieke toestemming * bijzondere geldigheidsvereisten voor zekerheidsovereenkomsten - bijvoorbeeld: pand: buitenbezitstelling vereist * bijzondere vereisten voor tegenstelbaarheid aan derden: publicatievereisten - persoonlijke zekerheden: geen publicatievereisten - zakelijke zekerheden: publicatie voor tegenstelbaarheid * onvervreemdbaarheidsbeding? = beding dat SA een bepaald goed niet mag vervreemden inbreuk op eigendomsrecht (geen vrij beschikkingsrecht meer) - geldig MAAR: beperkt: 1) beperken in duur/tijd (niet langer dan nodig voor de realisatie van het rechtmatig belang) 2) ten dienste van een rechtmatig belang < > toch vervreemden bij beding? 1) contractuele wanprestatie door SA (= ontbinding overeenkomst + sv) 2) derdemedeplichtigheid door koper (= herstel in natura wegens nietigheid)

7 PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN 1. Kenmerken 1) vorderingsrecht op persoon 2) niet altijd accessoir 2. Principes van verbintenissenrecht 1) wilsautonomie: beperkt tot tegenstrijdigheden met de openbare orde/goede zede 2) relativiteitsbeginsel: overeenkomst enkel afdwingbaar tussen partijen

8 ZAKELIJKE ZEKERHEDEN 1. Kenmerken 1) bijkomend zakelijk recht op een goed 2) accessoir karakter - volgt het goed/schuldvordering (teniet gaan + overdragen) 3) schuldvernieuwing - continuïteit moet bedongen worden - verbintenis 1 wordt vervangen door verbintenis 2: verbintenis 1 gaat dus teniet zekerheid zou ook teniet gaan als continuïteit niet bedongen wordt 4) toekomstige schuldvorderingen - ARREST MANGAL clausule: pand tot waarborg voor alle sommen, welke dan ook, die de cliënt schuldig zou zijn of zou kunnen worden, wegens verrichtingen die de bank zou kunnen doen met de cliënt of zou hebben gedaan = toekomstige schuldvorderingen - rechtsgrond: artikel 1130 BW + artikel 10 Pandwet + hypotheekwet - voorwaarde: voorwerp moet voldoende bepaald/bepaalbaar zijn op moment van vestiging van de zekerheid - bepaalbaar = vast te stellen over welke schuldvordering het gaat 5) recht van voorrang 6) volgrecht 2. Principes van toepassing op zakelijke rechten

9 1) specifiteitsbeginsel - enkel op geïndividualiseerde zaken - voldoende bepaald/bepaalbaar goed/schuldvordering - toekomstige schuldvorderingen kan 2) numerus clausus beginsel - enkel wettelijk erkende zakelijke zekerheden zijn tegenstelbaar (=/= geldigheid) 3) anterioriteitsbeginsel - oudste recht heeft voorrang 4) publiciteit - voor tegenwerpelijkheid - soms ook als geldigheidsvoorwaarde (pand: buitenbezitstelling) 5) zakelijke subrogatie = goed neemt de functie over van het oorspronkelijke goed - bv: goed verkopen, in plaats daarvan komt een schuldvordering op de kopen zekerheid gaat over van verkochte goed op de schuldvordering (reeds betaald? Geen zekerheid meer, tenzij geldsom gestort is op een aparte rekening)

10 EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID / CESSIE 1. Geldigheid - SA draagt goed over aan SE. Wanneer SA betaalt, krijgt deze het goed terug - enkel voor roerende goederen (ORG: te duur + publicatie) + schuldvorderingen - MAAR: pandrecht vaak interessanter voor schuldvorderingen (buitenbezitstelling is niet nodig bij stil pandrecht) - SE: treedt niet in samenloop met andere SE s bij faillissement van de SA schuldvordering van de SE blijft buiten de boedel SE heeft beschikkingsrecht over het goed - combinatie met ontbindend beding: SE is eigenaar van het goed indien SA zijn schuldvordering niet inlost retroactieve werking van ontbindend beding SE wordt geacht altijd eigenaar geweest te zijn 2. Tegenwerpelijkheid ARREST SART-TILMAN - eigendomsoverdracht tot zekerheid via schuldvorderingen: niet tegenwerpelijk aan derden vanaf de samenloop met andere SE s < > wet financiële zekerheden: tegenstelbaarheid van de overdracht van schuldvorderingen/financiële activa tot zekerheid (ook na samenloop) 3. Cass. 3 december 2010: conversie - numerus clausus beginsel: alleen bij wet bepaalde zekerheidsrechten zijn tegenwerpelijk bij samenloop - cessie nooit meer opleveren bij samenloop dan een equivalent pandrecht DUS: Cassatie: je mag cessie van schuldvordering converteren naar een pandrecht = een niet-tegenstelbare rechtshandeling (bij samenloop!) wordt omgezet naar een tegenstelbare rechtshandeling * buitenbezitstelling is een voorwaarde van pand? Neen, pand kan solo consensu totstandkomen zonder buitenbezitstelling voor een onlichamelijk goed (= een schuldvordering)! dus niet voor een lichamelijk roerend goed: buitenbezitstelling vereist voor pand

11 ZEKERHEIDSAGENT - Je hebt één schuldenaar die verschillende schuldeisers heeft die zorgen voor de financiering van zijn project. Hoe ga je zekerheden het best gaan structureren? 1) Engeland: "Security Trust" Men gaat afzonderlijke entiteit oprichten en de beheerder van de trust, de trustee, is degene die instaat voor beheer van de zekerheidsrechten. Hij zorgt voor de vestiging van de zekerheidsrechten en in de tweede plaats, als er moet overgegaan worden tot uitwinning, moet trustee zorgen voor de uitvoering van de zekerheden en de opbrengst moet doorgestort worden naar de banken. Soms vraag om iets over te dragen naar anderen. Feit dat één van de banken schuldvordering gaat overdragen, heeft daar geen enkele weerslag op bij security trust. 2) België In België kennen we die figuur niet. Stel dat je aan elk van die schuldeisers een hypotheek gaat geven en je dus niet werkt met een zekerheidsagent en één van die schuldeisers wil schuldvordering overdragen aan een derde, dan heeft de overgang van de schuldvordering ook de overgang van de hypotheek tot gevolg. Maar: kantmelding op hypotheekkantoor vereist voor tegenstelbaarheid aan derden (kosten en formaliteiten vervullen) Niet indien gebruik zekerheidsagent 3) Parallel debt-constructie schuldenaar en verschillende banken die project financieren. Wat gaat men doen? Schuldenaar gaat bijkomende verbintenis aangaan jegens derde (zekerheidsagent) = parallelle schuld.

12 Zekerheidsagent gaat zekerheden vestigen en zorgen voor de uitwinning. Bij zekerheidsagent worden alle zekerheden geconcentreerd. Indien schuldenaar een schuld betaald aan één schuldeiser, zal bedrag van de parallelle schuld evenredig worden verminderd. Als zekerheidsagent tot uitwinning overgaat, dan gaat zekerheidsagent opbrengst van de uitwinning doorstorten aan de banken. Op die manier wordt een constructie opgebouwd die enige gelijkenis vertoont met security trust. Risico van constructie: stel dat zekerheidsagent failliet gaat, dan is er groot probleem. Waarom? Alle gelden zullen dan in het faillissement zitten, evenals de schuldvordering op de schuldenaar + als zekerheidsagent failliet gaat, zullen zekerheden verdwijnen en dan moeten ze opnieuw beginnen. Is dit geoorloofd? Nog geen uitspraak van HvC, maar Franse HvC (13 september 2011) laat Franse HvC dat ze geen graten ziet in goed geconstrueerde parallel debt-constructie. Wetgever heeft belang ingezien bij structureren van zekerheden bij syndicaatleningen en in de Wet Financiële Zekerheden en Nieuwe Pandwet wordt figuur van zekerheidsagent erkend. In beide gevallen is het mogelijk dat de zekerheid wordt gevestigd door een vertegenwoordiger die handelt in eigen naam, maar voor rekening van één of meer begunstigden. Die begunstigden moeten niet bij naam in de overeenkomst worden vermeld, het volstaat dat die bepaaldbaar zijn als het nodig is. Schuldeisers kunnen dus hun schuldvordering overdragen, terwijl de zekerheden worden behouden.

Zekerheden & insolventie

Zekerheden & insolventie Zekerheden & insolventie Nathan Declerck Bertrand Hallyn TABLE OF CONTENTS 0. Praktisch... 6 1. Inleiding... 6 1.1 Verhaalsrecht van de schuldeiser... 6 1.1.1 Algemene principes... 6 1.1.2 Bestuur van

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten

Voorrechten. p. 1254 e.v. Wetboek 2. 1. Algemene regels inzake voorrechten Voorrechten p. 1254 e.v. Wetboek 2 1. Algemene regels inzake voorrechten Begrip: Een voorrecht is een recht dat door de wet wordt verleend aan een SE wegens de bijzondere aarde van zijn SV, waardoor die

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt

2. Private initiatieven - gesystematiseerde informatie tegen betaling - advocaat: aansprakelijk indien deze niet de gewone informatiekanalen nakijkt VERMOGENSINFORMATIE vermogen van de SA: evolueert (van moment van zekerheidsstelling tot verhaalsrecht) alleen verhalen op goederen die zich op moment van verhaal in vermogen bevinden DUS: informatie nodig

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter

HYPOTHEEK 1. KENMERKEN. 1) Kenmerk 1: onroerend karakter HYPOTHEEK - wettige reden van voorrang bij samenloop: (voorrechten en) hypotheek - enkel op onroerende goederen (uitzonderlijk op roerende goederen, bv schip) - 3 soorten: (1) conventionele hypotheek (2)

Nadere informatie

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent

Zakelijke zekerheden. Joke Baeck Docent Universiteit Gent Zakelijke zekerheden Joke Baeck Docent Universiteit Gent Contrast Law Seminar Knipperlichten 2015 Vrijdag 9 mei 2014 Hervorming zekerheidsrecht 1. Wet van 11 juli 2013 Datum inwerkingtreding: nog te bepalen

Nadere informatie

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR Master Rechten Insolventierecht Vanmeenen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR SAMENVATTING LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT INLEIDING: INSOLVENTIERECHT NADER BEKEKEN

Nadere informatie

BURGERLIJK PAND OUD RECHT

BURGERLIJK PAND OUD RECHT BURGERLIJK PAND OUD RECHT * burgerlijk pand = bijzonder voorrecht = overeenkomst waarbij een SA tot zekerheid van zijn schuld een goed afgeeft aan de SE, waardoor SE een voorrecht krijgt op dit goed (1)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET?

BENT U VOORBEREID OP DE NIEUWE PANDWET? MEMORANDUM Van : Dieter Veestraeten, Astrea CVBA Datum : 12 oktober 2017 Re: : De wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft

Nadere informatie

Goederenrecht en zekerheden

Goederenrecht en zekerheden Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be Goederenrecht en zekerheden Goederenrecht en zekerheden Vermogen als verhaalobject Vermogen = geheel van goederen en

Nadere informatie

1. Hypothese 1: Auto nog niet geleverd aan de koper

1. Hypothese 1: Auto nog niet geleverd aan de koper ALTERNATIEVE ZEKERHEIDSMECHANISMEN Persoonlijke zekerheden geven de schuldeiser een extra schuldenaar. De klassieke zakelijke zekerheden geven een recht van voorrang op de opbrengst van een goed waarop

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN

PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN = persoonlijk vorderingsrecht: wanneer de SA insolvabel is, kan de SE zich richten op het vermogen van de persoonlijke zekerheidssteller kan in verschillende vormen: 1) hoofdelijkheid

Nadere informatie

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Mogelijkheden met de Curaçao Trust Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Family Trust Beheer en bijeen houden van familievermogen Vermogen wordt onder trustverband gebracht en door de trustee beheerd. Uitkeringen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

VOORRECHTEN 1. KENMERKEN VOORRECHTEN

VOORRECHTEN 1. KENMERKEN VOORRECHTEN VOORRECHTEN - artikel 12 hyp.w. - recht om bij voorrang betaald te worden met de opbrengst van het goed waarop de zekerheid gevestigd is - zakelijk zekerheidsrecht geen zakelijk recht - beheer en beschikkingsrecht

Nadere informatie

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx

Krachtlijnen nieuw pandrecht. Jan Tuerlinckx Krachtlijnen nieuw pandrecht Jan Tuerlinckx I. Inleiding 2 1. Verouderd zekerheidssysteem Wildgroei aan verouderde zekerheidsrechten verspreid in verschillende wetboeken Zekerheidsrechten niet afgestemd

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD. B legt beslag op onroerend goed Y en betwist het eigendomsrecht van C.

EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD. B legt beslag op onroerend goed Y en betwist het eigendomsrecht van C. EXAMEN INSOLVENTIERECHT JANUARI 2012 MET MODELANTWOORD ALGEMENE ONDERRICHTINGEN 1. Schrijf leesbaar en voldoende uitgewerkt (gestructureerd, maar niet te zeer enkel een schema, dus in beginsel met volle

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan

Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan - 1 - Hypoteekrecht en andere beperkte zakelijke rechten - Vereisten voor de geldige vestiging ervan Het beschikken over een zakelijk recht van hypotheek voor de goede uitvoering van de verbintenissen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau.

EXAMENPROGRAMMA. Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Examen Vermogensrecht niveau 5 Niveau. EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Vermogensrecht niveau 5 Juridisch adviseur Paralegal Eamen Vermogensrecht niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-09-17

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN. Raadsheer in het Hof van Cassatie. a Wolters Kluwer business BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT XII ZEKERHEIDSRECHTEN Eric DIRIX Raadsheer in het Hof van Cassatie Buitengewoon Hoogleraar aan de K.U. Leuven Roger DE CORTE Hoogleraar aan de U.Antwerpen en de U.

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN DEBITEURENMANAGEMENT 1) Hoe beheer ik mijn schadeclaim en schuldvordering? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid... 1.1 Slachtoffer

Nadere informatie

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016 Goederenrecht week Inhoudsopgave 7. Inleiding.2 7.1 Eigendom als meest omvattende recht, welke implicaties heeft dat?...2 7.2 Betere rechten van derden die voorgaan 3 7.3 Is eigendom op te delen?...9 1

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl/NL 1. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanvragen van klanten of aanbiedingen

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk

Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk 28 februari 2017 Leergang Contracteren: zekerheden Academie voor de Rechtspraktijk prof. mr J.B. Spath Zekerheden Opzet 1. Goederenrechtelijke zekerheid a. Pand- en hypotheek b. Eigendomsvoorbehoud (incl.

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0415.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0415.N ENGEL AUSTRIA GmbH, met zetel te Oostenrijk, A-4311 Schwertberg, Ludwig-Engel-Strasse 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2015 C.14.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0248.N M. D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-2014 EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VERSUS PANDVESTIGING

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-2014 EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VERSUS PANDVESTIGING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 EIGENDOMSOVERDRACHT TOT ZEKERHEID VERSUS PANDVESTIGING Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Ariadne Koutsis

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT LES 1

LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT LES 1 LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT LES 1 Insolventierecht 1 INLEIDING: INSOLVENTIERECHT NADER BEKEKEN Voor een goed begrip van zaken, is het nuttig om deze cursus te beginnen met een korte toelichting bij het

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 JANUARI 2008 C.07.0217.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0217.N 1. H.E., 2. T.L., eisers, vertegenwoordigd door mr. Jean-Marie Nelissen Grade, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor

Nadere informatie

Verbintenissenrecht: inleiding

Verbintenissenrecht: inleiding Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 17/10/2012 Verbintenissenrecht: inleiding Verbintenis = op objectief recht gesteunde rechtsband tussen twee

Nadere informatie

3de bach rechten. Zakenrecht. lesnotities + handboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen R37 6,50

3de bach rechten. Zakenrecht. lesnotities + handboek. uickprinter Koningstraat Antwerpen  R37 6,50 3de bach rechten Zakenrecht lesnotities + handboek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R R37 6,50 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be 2016 Zakenrecht DERDE

Nadere informatie

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer: Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints Jeroen Dusseldorp Studentnummer: 0241664 27-2-2014 Zekerheden Omschrijving en inschatting financieel belang van de zekerheid Inschatting feitelijke en juridische

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Newsletter INTRO. Januari 2014

Newsletter INTRO. Januari 2014 Newsletter Januari 2014 INTRO Beste lezer, Uiterlijk op 1 december 2014 zal de nieuwe Pandwet van kracht gaan, die een impact zal hebben op de dagelijkse werking binnen veel sectoren. Waar op heden nog

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XIX XXVII XXIX Hoofdstuk 1 - Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13

Inleiding Hoofdstuk I. Wie kan betalen?... 13 INHOUD Woord vooraf.............................................................. v Dankwoord.............................................................. vii Lijst met verkorte werken.................................................

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING Mr. drs. M.J. van Paridon is 20 jaar werkzaam als advocaat, sinds 2009 bij RWV Advocaten te Leiden. 1 Standaard is financiering met zekerheden. De

Nadere informatie

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast?

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Outlets in moeilijkheden gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Debat : Bart De Moor vs Eddy Van Camp Moderator : Frank Taildeman De "WCO" : Fout vakjargon WCO : Wet op de Continuïteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Factsheet Bouwrecht Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Zeker in de tijd van een economische crisis is de kans dat een bedrijf waarmee u zaken doet failliet gaat reëel aanwezig. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: Wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 1. VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK... 3 DEEL 1. THEORETISCHE AFFIRMATIE VAN HET GOEDEREN- RECHTELIJK STATUUT VAN SCHULDVORDERINGEN

INHOUD HOOFDSTUK 1. VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK... 3 DEEL 1. THEORETISCHE AFFIRMATIE VAN HET GOEDEREN- RECHTELIJK STATUUT VAN SCHULDVORDERINGEN INHOUD DANKWOORD...................................................... vii WOORD VOORAF.................................................. ix LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN........ xxxi

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 SEPTEMBER 2014 C.13.0453.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0453.N CRELAN nv, met zetel te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 251, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T Rolnummer 4322 Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

master rechten Insolventierecht Q&A en oefeningen inbegrepen uickprinter Koningstraat Antwerpen

master rechten Insolventierecht Q&A en oefeningen inbegrepen uickprinter Koningstraat Antwerpen master rechten Insolventierecht Q&A en oefeningen inbegrepen Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen R42 8,00 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Insolventierecht

Nadere informatie

Huurrecht en faillissement

Huurrecht en faillissement Presentatie Vogon 1 april 2015 Jurjan Adriaansens Advocaat vastgoed sinds 2002-2007 303-taxateur + bedrijfsjurist bij DTZ 2007-2008 Sinds 2008 terug als vastgoedadvocaat Oprichter/partner M2 Advocaten

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

Inleiding financiering, zekerheden en insolventierecht. Johan Jol

Inleiding financiering, zekerheden en insolventierecht. Johan Jol Inleiding financiering, zekerheden en insolventierecht Johan Jol Programma Verhaalsmogelijkheden Tot zekerheid waarvan Vaste-, Krediet- en Bankhypotheek Subrogatie en Regres Problemen bij uitwinning Gevolgen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 11 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES OVER HET WETSVOORSTEL Nr. 51/0122 TOT WIJZIGING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAT DE INTERESTEN EN SCHADEBEDINGEN BIJ CONTRACTUELE WANUITVOERING BETREFT

Nadere informatie

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED

ONLICHAMELIJK ROEREND GOED Beslag op onlichamelijke goederen (ook derdenbeslag genoemd) is een procedure die een schuldeiser toelaat onlichamelijke goederen uit het vermogen van zijn schuldenaar, te vatten; Lichamelijke goederen

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Inleiding. Structuur van de uiteenzetting. Actualiteitscollege leergang pensioenrecht 15 december 2008

Inleiding. Structuur van de uiteenzetting. Actualiteitscollege leergang pensioenrecht 15 december 2008 Gevolgen van het faillissement of de ontbinding op de aanvullende pensioenrechten Actualiteitscollege Kim De Witte Inleiding Belang van de vraagstelling Met betrekking tot pensioeninrichters «Volgens de

Nadere informatie

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen Hoofdlijnen van de hervorming Begrippen en terminologie Essentiële kennis voor schuldeisers en medecontractanten - knipperlichten

Nadere informatie

Voorafgaand: Wetboek Economisch recht

Voorafgaand: Wetboek Economisch recht Voorafgaand: Wetboek Economisch recht Tijdens de legislatuur 2010-2014 vatte de regering het ambitieuze project aan om de bestaande economische wetgeving grondig te hervormen en te groeperen in één Wetboek

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Inhoud INHOUD AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN LITERATUURLIJST. Blz. XIX XXI. Nrs. Hfdst. I ALGEMEEN 1-205

Inhoud INHOUD AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN LITERATUURLIJST. Blz. XIX XXI. Nrs. Hfdst. I ALGEMEEN 1-205 Inhoud V Blz. AFKORTINGEN EN CITEERWIJZEN LITERATUURLIJST V XIX XXI Nrs. Hfdst. I ALGEMEEN 1-205 Afd. I INLEIDING 1-52 1. Begrippen 1-4 2. Reële executie 5-21 A. Geoorloofdheid 5-8 B. Procedure 9-12 C.

Nadere informatie

DEEL III. ALGEMENE REGELS VOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN S.S.

DEEL III. ALGEMENE REGELS VOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN S.S. DEEL III. ALGEMENE REGELS VOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN S.S. HOOFDSTUK I. Classificatie van de zakelijke zekerheden Zakelijke zekerheden in enge zin, d.i. zakelijke rechten tot zekerheid, zijn zoals hoger

Nadere informatie

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen

Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen Consumentenrecht : Onrechtmatige bedingen ( Vaak op ex!!!!! ) De regelen hebben een dubbele werking: Repressief Preventief = Bedingen worden on = Ondernemingen proberen te rechtmatig bevonden vermijden

Nadere informatie