Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3"

Transcriptie

1 Samenvatting DEEL I Deel I van dit proefschrift staat in het teken van de vraag naar het wenselijke toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. Hoofdstuk 2 In een obiter dictum bij het Slis-Stroom-arrest heeft de Hoge Raad de rechtsfiguur van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding in het Nederlandse recht geïntroduceerd. Het dictum heeft veel vragen opgeroepen. In de literatuur is de meeste aandacht uitgegaan naar de vraag op welke wijze deze vermogensafscheiding het beste kan worden vormgegeven. Voorts is in de literatuur onder meer aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de derdenrekening met vermogensafscheiding. Het Slis-Stroom-arrest heeft geleid tot beroepsregels voor het notariaat en de advocatuur, die notarissen en advocaten verplichtten tot het aanhouden van een stichting derdengelden. Voor advocaten geldt deze verplichting nog steeds. De beroepsregel voor het notariaat is vervangen door een wettelijke regeling van de generale/ algemene kwaliteitsrekening. In 2001 heeft de Hoge Raad in het Koren q.q.-tekstra q.q.-arrest beslist dat deze regeling analoog van toepassing is op een door een notaris aangehouden speciale/bijzondere kwaliteitsrekening. De laatste belangrijke positiefrechtelijke ontwikkeling op het gebied van de kwaliteitsrekening betreft het in 2003 gewezen ProCall-arrest. In dit arrest heeft de Hoge Raad het toepassingsgebied van de derdenrekening met vermogensafscheiding beperkt tot beroepsgroepen met een maatschappelijke vertrouwenspositie, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en accountants. Hoofdstuk 3 De ontvangst of bewaring van geld vindt vrijwel altijd giraal plaats. In de heersende vorderingsleer is giraal geld een vordering jegens de bank waarbij de rekening loopt. 1 De noodzakelijke tussenkomst van een bank bij girale bewaring van geld leidt ertoe dat de belanghebbende in beginsel geen goederenrechtelijk pretenties ten aanzien van het voor hem bewaarde geld geldend kan maken. Dit is niet het gevolg van eigenlijke of oneigenlijke vermenging, maar van het feit dat een ander dan hij de bankrekening aanhoudt. Het geld staat op een bankrekening van de bewaarder en dit is (in ieder geval in beginsel) beslissend voor de goederenrechtelijke 1 In de heersende leer inzake rekening-courantverhoudingen vindt geen novatie plaats. Een positief banksaldo kan daardoor uit meerdere vorderingen bestaan. Zie hierover Hoofdstuk 3, nr. 33. Gemakshalve wordt gesproken over vordering en niet over vorderingen jegens de bank.

2 202 Samenvatting gerechtigdheid tot het saldo. In beginsel is het voor de belanghebbende bestemde bedrag op een bankrekening daardoor vatbaar voor verhaal door de crediteuren van de rekeninghouder. Door het geld niet onder te brengen op een gewone bankrekening van de bewaarder maar op een door hem aangehouden kwaliteitsrekening, beogen de belanghebbende en de bewaarder dit verhaalsrisico te vermijden. Dat is het partijdoel van de kwaliteitsrekening. Dit partijdoel kan met behulp van verschillende juridisch-technische constructies worden bereikt. Ongeacht haar juridisch-technische vormgeving wordt de bescherming die de belanghebbende en de bewaarder met behulp van een derdenrekening beogen te creëren aangeduid met het begrip vermogensafscheiding. Het partijdoel van de kwaliteitsrekening is, met andere woorden, vermogensafscheiding. Naast het verhaalsrisico brengt het onderbrengen van geld bij een bewaarder ook het risico mee dat de bewaarder het geld aanwendt voor andere dan de beoogde doeleinden, het zogenaamde beheersrisico. De juridisch-technische constructie van de derdenrekening biedt op zichzelf alleen bescherming tegen het verhaalsrisico en niet tegen het beheersrisico. Met het gebruik van een derdenrekening beogen de belanghebbende en de bewaarder het risico te vermijden dat de crediteuren van de bewaarder verhaal nemen op het voor de belanghebbende bestemde geld. Het met het gebruik van een derdenrekening te realiseren doel kan niet ook zijn dat de belanghebbende wordt beschermd tegen verhaalsuitoefening door zijn eigen schuldeisers. Het bij de bewaarder ondergebrachte bedrag moet, eventueel voorwaardelijk, ondanks het gebruik van een derdenrekening vallen in het verhaal vatbare vermogen van de belanghebbende. Een kwaliteitsrekening mag, met andere woorden, niet leiden tot een zwevend vermogen, een vermogen dat in het geheel niet vatbaar is voor verhaal. Hoofdstuk 4 De kwaliteitsrekening kent diverse toepassingsvormen. Deze kunnen worden onderscheiden op basis van de persoon van de rekeninghouder, de oorzaak dat een geldbedrag zich bevindt bij de kwaliteitsrekeninghouder en de groep belanghebbenden die de kwaliteitsrekening dient. Doordat het ten behoeve van de belanghebbende bewaarde geld is ondergebracht op een bankrekening van de bewaarder, is (in ieder geval in beginsel) de bewaarder en niet de belanghebbende rechthebbende van het geld, in de hoedanigheid van een vordering jegens de bank. De voor girale bewaargeving noodzakelijke tussenkomst van een bank brengt zo een onbeoogde scheiding mee tussen recht en belang. Het recht op de vordering valt in het vermogen van de één, terwijl de vermogenswaarde voor rekening komt van een ander. Partijen hebben slechts bedoeld de macht over het geld uit handen te geven. De kwaliteitsrekeninghouder heeft echter niet alleen de macht over het geld, hij is onbeperkt rechthebbende; mét het recht valt ook de, voor rekening van de belanghebbende komende, vermogenswaarde in zijn vermogen. Deze onbalans moet in beginsel door het recht worden gecorrigeerd. De correctie moet erin bestaan dat de belanghebbende van rechtswege een goederenrechtelijke positie krijgt met betrekking tot de vordering, zodat de vermogenswaarde niet alleen voor zijn rekening komt maar ook daadwerkelijk in zijn vermogen valt. De correctie moet,

3 Samenvatting 203 met andere woorden, leiden tot een adequate verdeling van recht: de rekeninghouder heeft een recht dat hem de macht verschaft over de vordering en tot het vermogen van de belanghebbende behoort een recht dat zijn belang bij de vermogenswaarde dekt. De adequate verdeling van recht kan worden vormgegeven met behulp van verschillende juridisch-technische constructies. Alle constructies ter realisering van een adequate verdeling van recht leiden tot vermogensafscheiding. De wens tot een adequate verdeling van recht brengt in beginsel mee dat ieder gebruik van een kwaliteitsrekening moet leiden tot vermogensafscheiding ten aanzien van de vordering die uit de rekening voortvloeit. Het uitgangspunt moet daarom zijn dat het toepassingsgebied van vermogensafscheiding bij de derdenrekening algemeen is. Noch in de persoon van de rekeninghouder, noch in de oorzaak dat een geldbedrag zich bij de kwaliteitsrekeninghouder bevindt, noch in de groep belanghebbenden ten behoeve waarvan de derdenrekening wordt aangehouden kan men een rechtvaardiging vinden voor een uitzondering op dit uitgangspunt. Doordat pas sprake is van een kwaliteitsrekening, en dus van vermogensafscheiding, indien in de tenaamstelling van de rekening wordt vermeld dat zij wordt aangehouden ten behoeve van een ander, vormt ook de publiciteitseis geen belemmering om aan het gebruik van een derdenrekening het rechtsgevolg van vermogensafscheiding te verbinden. De rechtvaardiging voor de vermogensafscheiding is gelegen in een adequate verdeling van recht tussen de rekeninghouder en de belanghebbende. In deze rechtvaardigingsgrond vindt de wenselijke reikwijdte van het toepassingsgebied van vermogensafscheiding tevens haar begrenzing. Voorwaarde voor vermogensafscheiding moet namelijk zijn dat de vermogenswaarde van de vordering voor rekening komt van een (of meer) ander(en) dan de rekeninghouder; een ander dan de rekeninghouder moet belanghebbende zijn. Onder belanghebbende bij een kwaliteitsrekening wordt verstaan: een ieder die jegens de rekeninghouder een vorderingsrecht heeft tot uitkering van (een gedeelte van) het saldo van de kwaliteitsrekening aan hem. Het uitgangspunt van een algemeen toepassingsgebied van de derdenrekening met vermogensafscheiding is níet te eenzijdig gericht op versterking van de positie van de belanghebbende ten koste van de overige crediteuren van de rekeninghouder. Het creëren van vermogensafscheiding betreft slechts het partijdoel van de kwaliteitsrekening. Vermogensafscheiding ten aanzien van de vordering uit de kwaliteitsrekening is daarnaast de wijze waarop een adequate verdeling van recht wordt bewerkstelligd. Bij de bepaling van het toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding gaat het niet om de vraag of de belanghebbende bij de vordering moet worden beschermd tegen uitwinning van de vordering door andere schuldeisers, het partijdoel, maar om de vraag wat moet worden beschouwd als een adequate verdeling van recht. De adequate verdeling van recht waartoe vermogensafscheiding leidt, is het maatschappelijke doel van de kwaliteitsrekening en vormt de rechtvaardiging van het algemene toepassingsgebied van vermogensafscheiding bij de derdenrekening. De actio Pauliana speelt bij de derdenrekening met vermogensafscheiding geen bijzondere rol.

4 204 Samenvatting DEEL II In Deel II staat de vraag centraal of de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding een wettelijk grondslag behoeft. Hoofdstuk 5 Vermogensafscheiding kan worden gerealiseerd met behulp van een goederenrechtelijk recht, een rechtspersoon, een recht van verhaalsvoorrang en een afgescheiden vermogen. Het stelsel van goederenrechtelijke rechten is gesloten. Dit betekent tweeërlei. In de eerste plaats houdt de geslotenheid in dat een aanspraak op een goed niet als goederenrechtelijk recht kan worden aangemerkt, indien zij voor wat betreft haar inhoudelijke kenmerken niet valt onder te brengen bij één van de in de wet geregelde goederenrechtelijke rechten. Ieder goederenrechtelijk recht heeft zaaksgevolg. Zaaksgevolg is, met andere woorden, een essentieel gevolg de goederenrechtelijke aard van een recht. De geslotenheid van het stelsel van goederenrechtelijke rechten brengt in de tweede plaats met zich dat rechten slechts tot zaaksgevolg kunnen leiden, indien daar een wettelijke bepaling aan ten grondslag ligt. De geslotenheid van het stelsel van goederenrechtelijke rechten gaat verder gepaard met een gesloten systeem van verkrijging van goederenrechtelijke rechten (vgl. art. 3:80 BW). Het stelsel van rechtspersonen is in beginsel gesloten. Dit betekent tweeërlei. In de eerste plaats houdt de geslotenheid in dat een bepaalde rechtsfiguur niet als rechtspersoon kan worden aangemerkt, indien zij qua inhoudelijke kenmerken niet is onder te brengen bij één van de door de wetgever genoemde rechtspersonen of indien zij niet is opgericht conform de eisen die daarvoor gelden. Op grond van art. 2:5 BW is een rechtspersoon, zoals een natuurlijk persoon, zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit geldt voor iedere rechtspersoon. Het zelfstandig drager zijn van rechten en plichten is, met andere woorden, een essentieel rechtsgevolg van rechtspersoonlijkheid. In de tweede plaats brengt een gesloten stelsel van rechtspersonen met zich dat een entiteit slechts zelfstandig drager van rechten en plichten kan zijn, indien daar een wettelijke bepaling aan ten grondslag ligt. Indien er sprake is van een concursus creditorum is gelijkheid van schuldeisers de hoofdregel (art. 3:277 BW). De regels inzake verhaalsvoorrang vormen een gesloten stelsel; voorrang bestaat alleen in de in de wet genoemde gevallen, zie art. 3:278 BW. Afgescheiden vermogens vormen geen wettelijke categorie. Het gemeenschappelijke positiefrechtelijke kenmerk van afgescheiden vermogens is verhaalsuitsluiting. Het afgescheiden vermogen is uitgesloten van verhaal door bepaalde óf alle schuldeisers van de rechthebbende. Op basis van dit kenmerk kan men afgescheiden vermogens indelen in twee categorieën: de afgescheiden vermogens in enge zin en de afgescheiden vermogens in ruime zin. Bij afgescheiden vermogens in enge zin is de verhaalsuitsluiting volledig, bij afgescheiden vermogens in ruime zin is zij beperkt. Art. 3:276 BW vereist voor beide soorten afgescheiden vermogens een wettelijke basis. Het sluitstuk van de principiële geslotenheid van de verschillende stelsels wordt gevormd door de eisen die de wetgever stelt aan de kenbaarheid van de binnen die gebieden vallende rechtsfiguren/rechtsgevolgen, ook wel de publiciteitseisen genoemd.

5 Samenvatting 205 Hoofdstuk 6 De relatie tussen de kwaliteitsrekeninghouder en de belanghebbende is fiduciair van aard. De theoretische constructie waarin de vermogensafscheiding ten aanzien van de vordering uit de kwaliteitsrekening wordt onderbouwd door haar aan te merken als afgescheiden vermogen van de rekeninghouder vertoont sterke verwantschap met de trust, een van oorsprong Anglo-Amerikaanse rechtsfiguur die onder meer leidt tot een afgescheiden vermogen. De constructie van de kwaliteitsrekening waarin de vordering een afgescheiden vermogen van de rekeninghouder vormt, wordt aangeduid als de trustconstructie van de derdenrekening. Eén van de gegevens waardoor het Anglo-Amerikaanse recht zich fundamenteel onderscheidt van de continentale privaatrechtelijke stelsels betreft zijn positiefrechtelijke tweedeling in Common Law en Equity. De Anglo-Amerikaanse trust bestaat bij gratie van deze tweedeling. Indien men, zoals het meest gebruikelijk is, de Anglo- Amerikaanse trusts categoriseert op basis van de wijze waarop zij ontstaan, kan men vier soorten trusts onderscheiden: de express trusts, de constructive trusts, de resulting trusts en de statutory trusts. De creatie van een trust leidt in de eerste plaats tot het ontstaan van een equitable interest ten behoeve van de beneficiary. De equitable interest in een trust kan men in het Nederlands vertalen als een beperkt recht of een recht met zaaksgevolg. In de tweede plaats leidt de totstandbrenging van een trust tot een afgescheiden vermogen. Trustgoederen zijn niet vatbaar voor verhaal door de crediteuren van de trustee. In beginsel leidt een trust tot volledige verhaalsuitsluiting, een afgescheiden vermogen in enge zin. De trustee en een trustcrediteur, kunnen echter overeenkomen dat de vorderingen van de trustcrediteur, slechts kunnen worden verhaald op de trustgoederen. De verhaaluitsluiting is dan beperkt; het trustvermogen is een afgescheiden vermogen in ruime zin. In geen geval kan een beneficiary zich op de trustgoederen verhalen. Het Schotse recht, dat bekend staat als een mixed legal system, kent geen positiefrechtelijke tweedeling in Common Law en Equity. Toch is er ook in Schotland een trustfiguur tot ontwikkeling gekomen. Door het ontbreken van een positiefrechtelijke tweedeling, leidt de creatie van een Schotse trust niet tot het ontstaan van een equitable interest, of een daarmee vergelijkbaar recht, ten behoeve van de beneficiary. De Schotse trust leidt echter wél tot een afgescheiden vermogen. De kenmerken van het afgescheiden vermogen van de Schotse trust verschillen van die van zijn Anglo- Amerikaanse equivalent. Doordat de beneficiaries in een Schotse trust geen equitable interest, of daarmee verglijkbaar recht, toekomt, hebben zij slechts een persoonlijk recht jegens de trustee. Hun aanspraak met betrekking tot de trustgoederen worden versterkt doordat zij voor dat persoonlijke recht verhaal kunnen nemen op de trustgoederen met uitsluiting van de privé-schuldeisers. Behalve de beneficiaries kunnen ook de trustcrediteuren zich verhalen op de trustgoederen. De aanspraken van de beneficiaries zijn restaanspraken. Indien men het geheel van rechtsbetrekkingen tussen de rekeninghouder van een kwaliteitsrekening, degene van wie het saldo van die rekening afkomstig is en degene voor wie het is bestemd, vormgeeft als een Anglo-Amerikaanse trust, leidt de derdenrekening in de eerste plaats tot een beperkt recht (of een recht met zaaksgevolg ) voor de belanghebbende op de vordering waarvan de rekeninghouder rechthebbende

6 206 Samenvatting is. Bij een Anglo-Amerikaanse invulling van de kwaliteitsrekening is haar tweede rechtsgevolg het ontstaan van een afgescheiden vermogen in enge of in ruime zin. In geen geval kan de belanghebbende bij de derdenrekening zich verhalen op de vordering. Indien het geheel van rechtsbetrekkingen tussen de rekeninghouder van een kwaliteitsrekening, degene van wie het saldo van die rekening afkomstig is en degene voor wie het is bestemd, wordt ingevuld overeenkomstig de Schotse trust, leidt de kwaliteitsrekening tot een afgescheiden vermogen. De vordering uit de derdenrekening is enkel vatbaar voor verhaalsuitoefening door de zaakscrediteuren (vgl. trustcrediteuren ) en de belanghebbende. De aanspraak van de belanghebbende is een restaanspraak. Indien men de vordering uit een kwaliteitsrekening beschouwt als afgescheiden vermogen van de rekeninghouder, kan men de kwaliteitsrekening kwalificeren als een Nederlandse verschijningsvorm van de trust. Het aantal auteurs dat zich expliciet heeft beziggehouden met de concrete invulling van deze trustachtige constructie is gering. Duidelijk is wél dat het aspect van het afgescheiden vermogen, en niet dat van de aan de aan de Anglo-Amerikaanse beneficiary toekomende equitable interest, centraal staat. Over de wijze waarop men het aspect van het afgescheiden vermogen precies moet invullen bestaat geen eenduidigheid. Steneker geeft de meest uitgebreide analyse op dit punt. Zijn vormgeving van het afgescheiden vermogen komt vrijwel geheel overeen met de constructie van het afgescheiden vermogen waartoe de Schotse trust leidt. Zowel voor de vormgeving van de kwaliteitsrekening met een afgescheiden vermogen als Anglo-Amerikaanse trust als voor haar constructie als Schotse trust, geldt dat zij een wettelijke grondslag behoeft. De geslotenheid van het stelsel van goederenrechtelijke rechten brengt mee dat een wettelijke grondslag is vereist voor het ten behoeve van de belanghebbende ontstaan van een beperkt recht of recht met zaaksgevolg (vgl. equitable interest). Op grond van art. 3:276 BW is zowel voor een afgescheiden vermogen in enge zin als een afgescheiden vermogen in ruime zin een wettelijke basis noodzakelijk. Hoofdstuk 7 De Nederlandse wetgever geeft met diverse bepalingen blijk van een voorkeur voor een andere invulling van fiduciaire rechtsverhoudingen. In de in de Nederlandse wet geregelde fiduciaire verhoudingen geldt veelal als uitgangspunt dat de belanghebbende en niet de vertrouwenspersoon rechthebbende is. De constructie van de kwaliteitsrekening waarin de belanghebbende rechthebbende is van de vordering die hieruit voortvloeit, wordt aangeduid als de bewindconstructie van de kwaliteitsrekening. In de bewindconstructie van de kwaliteitsrekening is de vermogensafscheiding het gevolg van het feit dat de belanghebbende en niet de rekeninghouder rechthebbende is van de vordering uit de kwaliteitsrekening. De gerechtigdheid van de belanghebbende tot de vordering, de vermogensafscheiding, kan op twee wijzen ontstaan (1 e aspect). In de eerste plaats kan men de rekeninghouder zien als onmiddellijk vertegenwoordiger van de belanghebbende. De gerechtigdheid van de belanghebbende tot de vordering vloeit dan voort uit het feit dat híj, en niet de rekeninghouder, de wederpartij is van

7 Samenvatting 207 de bank. De tweede mogelijkheid houdt in dat de gerechtigdheid van de belanghebbende het gevolg is van een (in dogmatisch opzicht latere) goederenrechtelijke verkrijging van de vordering. De rekeninghouder handelt bij het openen van de rekening niet als onmiddellijk vertegenwoordiger en de belanghebbende wordt geen wederpartij van de bank. Een belangrijk verschil tussen beide mogelijkheden is dat de belanghebbende in het eerste geval wél en in het tweede geval niet, naast schuldeiser, ook schuldenaar wordt van de bank. Over de juridisch-technische invulling van de vermogensafscheiding bij de bewindsconstructie van de derdenrekening (2 e aspect) met één paar voorwaardelijk belanghebbenden of met meerdere, al dan niet voorwaardelijk, belanghebbenden bestaat geen eenduidigheid. Volgens de Hoge Raad in het Koren q.q./tekstra q.q.-arrest leidt ook een kwaliteitsrekening met één paar voorwaardelijk belanghebbenden tot het ontstaan van een gemeenschap tussen beide belanghebbenden. Deze door de Hoge Raad gekozen constructie leidt echter tot een onwenselijk resultaat. De beste invulling van de bewindconstructie van de derdenrekening met meerdere, al dan niet voorwaardelijk, belanghebbenden houdt in dat er sprake is van een gemeenschap. De belanghebbenden zijn deelgerechtigd tot de vordering die uit de kwaliteitsrekening voortvloeit. Iedere belanghebbende heeft een (onverdeeld) aandeel in de vordering naar evenredigheid van het bedrag dat ten behoeve van hem op de kwaliteitsrekening wordt aangehouden. Is zijn aanspraak op uitkering afhankelijk van een voorwaarde, dan is zowel zijn belang als zijn (onverdeelde) aandeel voorwaardelijk. In de bewindconstructie van de kwaliteitsrekening is de rekeninghouder exclusief bevoegd tot het beheer van de rekening (3 e aspect). Naast de juridische relatie tussen de belanghebbende en de bank, is er in de bewindconstructie van de kwaliteitsrekening sprake van een verbintenisrechtelijke relatie tussen de belanghebbende en de rekeninghouder (4 e aspect). Meestal zal het zal hierbij gaan om een (lastgevings)overeenkomst waarbij de rekeninghouder en de belanghebbende partij zijn. Op welke wijze men de vier aspecten van de bewindconstructie van de derdenrekening ook invult, in haar totaliteit behoeft zij altijd een nieuwe wettelijke grondslag. DEEL III In Deel III wordt uiteengezet met behulp van welke juridisch-technische constructie men een regeling van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding het beste vorm kan geven. Hoofdstuk 8 De constructie van het afgescheiden vermogen is geen geschikt uitgangspunt voor een wettelijke regeling van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. Afgescheiden vermogens vormen geen wettelijke categorie. De systematische plaatsbepaling van rechtsfiguren die als afgescheiden vermogen worden aangemerkt, levert daarom problemen op. Ook de constructie van de rechtspersoon vormt geen geschikt uitgangspunt voor een algemene wettelijke regeling van vermogensafscheiding bij de kwaliteitsrekening.

8 208 Samenvatting De eisen die worden gesteld aan de oprichting van een rechtspersoon leveren teveel dogmatische en praktische bezwaren op. De constructie van het beperkte recht is de meest geschikte wijze om vermogensafscheiding ten aanzien van de vordering uit de derdenrekening te realiseren. Het beperkte recht is één van de kernfiguren in ons vermogensrecht en is daardoor gemakkelijk te hanteren. Alleen met de constructie van het beperkte recht realiseert men bovendien ook in juridisch-technisch opzicht een adequate verdeling van recht, het maatschappelijke doel van de kwaliteitsrekening en de rechtvaardiging van het (vrijwel) algemene toepassingsgebied van vermogensafscheiding. De constructies van het afgescheiden vermogen en de rechtspersoon leiden in juridisch-technisch opzicht geen van beide tot een verdeling van recht, zij leiden enkel tot vermogensafscheiding, het partijdoel van de derdenrekening. Zij zorgen er slechts voor dat de vordering uit de kwaliteitsrekening (feitelijk) niet, of slechts voor bepaalde schuldeisers, vatbaar is voor verhaalsuitoefening. Tegenover de niet bestaande of beperkte uitwinbaarheid van de vordering staat niet, zoals bij het beperkte recht, een voor verhaal vatbaar recht op de vordering van de belanghebbende. De constructie van het beperkte recht kan op twee manieren worden toegepast. De adequate verdeling van recht ten aanzien van de vordering uit de kwaliteitsrekening kan enerzijds worden bereikt door de belanghebbende een beperkt recht toe te kennen. Anderzijds kan men de belanghebbende aanmerken als rechthebbende van de vordering, onder toekenning van een beperkt recht aan de rekeninghouder. Deze laatste constructie ligt ten grondslag aan de twee bestaande wettelijke regelingen van de kwaliteitsrekening. De vermogensafscheiding kan het beste worden bereikt door de belanghebbende een beperkt recht toe te kennen op de aan de rekeninghouder als rechthebbende toekomende vordering. Op grond van haar dogmatische en pragmatische voordelen verdient deze vormgeving de voorkeur boven de constructie die ten grondslag ligt aan de twee huidige wettelijke regelingen. Deze regelingen dienen te worden aangepast aan de op basis van de bepleite constructie nieuw te ontwerpen algemene regeling. Hoofdstuk 9 De inhoud van het beperkte recht van de belanghebbende moet leiden tot een adequate verdeling van recht ten aanzien van de vordering uit de derdenrekening. Dit betekent dat de wettelijke regeling van de kwaliteitsrekening ervoor moet zorgen dat de vermogenswaarde van de vordering geheel in het vermogen van de belanghebbende valt. De wetgever kan dit doel realiseren door invoering van een nieuw beperkt recht, onder de naam recht van girale bewaring. De kern van de voorgestelde Wet Kwaliteitsrekeningen (I) behelst een aan de belanghebbende bij de derdenrekening toekomend recht van girale bewaring. Het recht van girale bewaring heeft als primaire inhoud dat de belanghebbendebeperkt gerechtigde recht heeft op instandhouding van het ten behoeve van hem op de kwaliteitsrekening bijgeschreven bedrag. Het recht behelst daarnaast het recht van de belanghebbende tot uitkering van deze gelden, indien en zodra de vordering tot uitkering jegens de rekeninghouder, die het belang bij de rekening constitueert, opeisbaar is. De regeling is zo vormgegeven dat de concrete inhoud van het recht

9 Samenvatting 209 van girale bewaring per definitie in overeenstemming is met het belang van de belanghebbende bij de vermogenswaarde. Zo behoort enerzijds de vermogenswaarde volledig tot diens vermogen, maar valt er anderzijds ook niet meer in zijn vermogen dan zijn belang bij de vordering rechtvaardigt. Doordat de kern van het recht van girale bewaring bestaat uit een recht van de belanghebbende tot instandhouding van het ten behoeve van de belanghebbende op de derdenrekening bijgeschreven bedrag, behelst dit recht tevens een passieve verplichting van de rekeninghouder, namelijk die tot het onaangetast laten van het ten behoeve van de belanghebbende op de derdenrekening bijgeschreven bedrag. Anders dan bij de meeste beperkte rechten, staat bij het recht van girale bewaring een verplichting van de hoofdgerechtigde (rekeninghouder) en niet een bundel van bevoegdheden van de beperkt gerechtigde centraal. Het recht van girale bewaring is daarom omschreven als een last. Hiermee is aansluiting gezocht bij de regeling van het recht van erfdienstbaarheid (art. 5:70 e.v. BW), waarbij ook een verplichting van de hoofdgerechtigde centraal staat. Hoofdstuk 10 Men kan ook een adequate verdeling van recht ten aanzien van de vordering uit de kwaliteitsrekening bewerkstelligen door de belanghebbende van rechtswege een pandrecht op de vordering toe te kennen. De kern van de voorgestelde Wet Kwaliteitsrekeningen (II) behelst een aan de belanghebbende bij de derdenrekening toekomend pandrecht. Door de tenaamstelling van de rekening betreft het voorgestelde pandrecht op de vordering uit een kwaliteitsrekening een openbaar pandrecht. Het pandrecht heeft een beperktere inhoud dan het pandrecht dat op grond van art. 3:227 e.v. BW op een vordering kan worden gevestigd. De belanghebbende is pas bevoegd om over te gaan tot inning van de vordering uit de derdenrekening, indien de rekeninghouder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichting tot uitkering jegens de belanghebbende. Bovendien mag de belanghebbende slechts een gedeelte van de vordering uit de kwaliteitsrekening innen dat overeenkomt met de hoogte zijn vordering tot uitkering jegens de rekeninghouder, voor zover deze vordering jegens de rekeninghouder door het pandrecht wordt gedekt. Hoewel het op het eerste gezicht wellicht meer voor de hand ligt om bij de regeling van de kwaliteitsrekening gebruik te maken van het reeds bestaande pandrecht, verdient invoering van Wet Kwaliteitsrekeningen (I), waarin aan de belanghebbende een recht van girale bewaring wordt toegekend, de voorkeur. De pandrechtconstructie heeft, anders dan de recht van girale bewaring-constructie, als groot praktisch nadeel dat de bank te maken kan krijgen met de voor hem onbekende belanghebbende. Bovendien sluit de recht van girale bewaring-constructie vanuit begripsmatig oogpunt beter aan bij de rechtvaardiging van vermogensafscheiding ten aanzien van de vordering uit de kwaliteitsrekening. Naar wenselijk toekomstig recht heeft de belanghebbende bij een kwaliteitsrekening een beperkt recht van girale bewaring dat rust op de vordering die uit die rekening voortvloeit.

10

1 Inleiding 1. In 1984 wees de Hoge Raad arrest in de zaak Slis-Stroom. 1 Centraal stond de vraag of de voor de verkoper van een registergoed bestemde koopsom, die was ondergebracht op de kantoorrekening

Nadere informatie

De kwaliteitsrekening

De kwaliteitsrekening De kwaliteitsrekening VRIJE UNIVERSITEIT De kwaliteitsrekening ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr.

Nadere informatie

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Inleiding De kwaliteitsrekening is voorwerp geweest

Nadere informatie

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Mogelijkheden met de Curaçao Trust Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Family Trust Beheer en bijeen houden van familievermogen Vermogen wordt onder trustverband gebracht en door de trustee beheerd. Uitkeringen

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr 2001/107/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts

Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegend dat de trust zoals die is ontwikkeld door de equitygerechten

Nadere informatie

Pluraliteit van schuldeisers en een drietal (tot de nalatenschap behorende) typen bankrekening

Pluraliteit van schuldeisers en een drietal (tot de nalatenschap behorende) typen bankrekening Pluraliteit van schuldeisers en een drietal (tot de nalatenschap behorende) typen bankrekening J. B. Vegter* INLEIDING In deze bijdrage zal ik ingaan op enige consequenties van de invoering in 1992 van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

GIRAAL EFFECTENVERKEER EN GOEDERENRECHT

GIRAAL EFFECTENVERKEER EN GOEDERENRECHT GIRAAL EFFECTENVERKEER EN GOEDERENRECHT EEN STUDIE NAAR ENKELE GOEDERENRECHTELIJKE ASPECTEN VAN DE WET GIRAAL EFFECTENVERKEER EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

Nadere informatie

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016 Goederenrecht week Inhoudsopgave 7. Inleiding.2 7.1 Eigendom als meest omvattende recht, welke implicaties heeft dat?...2 7.2 Betere rechten van derden die voorgaan 3 7.3 Is eigendom op te delen?...9 1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 70 Wet van 25 februari 2008, houdende regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten,

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

De kwaliteitsrekening: niet voor iedereen en verder: afwikkeling van een negatieve faillissementsboedel

De kwaliteitsrekening: niet voor iedereen en verder: afwikkeling van een negatieve faillissementsboedel deze fout zijn te wijten. Hij wil de chirurg (of diens compagnon) hiervoor op grond van wanprestatie aansprakelijk stellen. Deze is echter al zes jaar geleden uitgetreden uit de openbare vennootschap,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

1 De gemeenschap van goederen

1 De gemeenschap van goederen 1 De gemeenschap van goederen De gemeenschap van goederen is het stelsel dat de wet aan het huwelijk verbindt ter regeling van de vermogensrechtelijke verhouding van de echtgenoten, indien daar niet bij

Nadere informatie

De Kwaliteitsrekening

De Kwaliteitsrekening De Kwaliteitsrekening Een voorstel tot een algemene wettelijke regeling. Universiteit van Tilburg Doctoraalscriptie Nederlands Recht H.J.M. Smelt De Kwaliteitsrekening Een voorstel tot een algemene wettelijke

Nadere informatie

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) pag.: 1 van 5 Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet,

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen

Voorstel van wet houdende wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen 32 141 Voorstel van wet houdende wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen Memorie van antwoord 1. Algemeen De regering heeft met

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Rotterdam Legal B.V.: de besloten vennootschap Rotterdam Legal B.V. met als doel het beoefenen van de advocatuur. 1.2 Cliënt: de opdrachtgever

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

ZIFO Institute for Financial law en Corporate Law Amsterdam Toelichting bij de beantwoording van genoemde vragen uit de questionnaire.

ZIFO Institute for Financial law en Corporate Law Amsterdam Toelichting bij de beantwoording van genoemde vragen uit de questionnaire. Toelichting In dit document is een toelichting opgenomen bij de beantwoording op enkele - hieronder aangeduide - vragen uit de questionnaire. Vraag IV.5 Biedt de recente jurisprudentie van het EHvJ (bijv.

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikelen 6.19 en 6.22 van de Verordening op de advocatuur;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikelen 6.19 en 6.22 van de Verordening op de advocatuur; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68611 20 december 2016 Besluit van de algemene raad van 8 december 2016 houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Artikel 33 en 34 van de Regeling op de advocatuur worden als volgt gewijzigd.

Artikel 33 en 34 van de Regeling op de advocatuur worden als volgt gewijzigd. BIJLAGE 3 Concept Wijzigingsregeling derdengelden Besluit van de algemene raad van [PM 12 december 2016] houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de evaluatie van de regelgeving

Nadere informatie

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Drie stellingen M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Postdoc Erasmus Universiteit Rotterdam (tuil@law.eur.nl). 1 Abstract In dit

Nadere informatie

Hazelhoff Centre for Financial Law, Universiteit Leiden Datum 29 februari 2016 Betreft Reactie inzake het consultatievoorstel wijziging Nrgfo Wft

Hazelhoff Centre for Financial Law, Universiteit Leiden Datum 29 februari 2016 Betreft Reactie inzake het consultatievoorstel wijziging Nrgfo Wft Hazelhoff Centre Faculty for Financial of Law Law Leiden Institute of Universiteit Public Law Leiden Department of Company Law Stichting Autoriteit Financiële Markten Per e-mail: nrgfo@afm.nl Van Hazelhoff

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

Rol en aansprakelijkheid van de trustee

Rol en aansprakelijkheid van de trustee ARTIKELEN Rol en aansprakelijkheid van de trustee Mr. K. Frielink * 1. Inleiding De regeling inzake de Curaçaose trust is op 1 januari 2012 in werking getreden. Vanuit de praktijk is de vraag opgekomen

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling

De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling 1. Inleiding Wanneer men de problematiek van aansprakelijkheid voor en verhaalbaarheid van schulden van de nalatenschap bij

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Wetsvoorstel beperking gemeenschap en wijziging Faillissementswet: een rekenkundige uitwerking van het oude en nieuwe verhaal

Wetsvoorstel beperking gemeenschap en wijziging Faillissementswet: een rekenkundige uitwerking van het oude en nieuwe verhaal Wetsvoorstel beperking gemeenschap en wijziging Faillissementswet: een rekenkundige uitwerking van het oude en nieuwe verhaal Mr J. Floris 1 Hoewel het "oude" regime van de vermogensrechtelijke onderlinge

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ).

Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ). Reactie op AFM consultatiedocument inzake Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft d.d. 7 juli 2016 ( Consultatiedocument ). Inleiding Het Consultatiedocument is de opvolger van een

Nadere informatie

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13

Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 Aspecten van de aansprakelijkheid van de vennoten onderling en jegens derden in titel 7.13 M r. J. A. H e u r k e n s * Inleiding Gezien de uitgesproken verwachting van de staatssecretaris van Justitie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 485 Wet van 2 november 2000, houdende wijziging van de Wet giraal effectenverkeer Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 987 Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. R e g i s t r a t i e k a m e r Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..'s-Gravenhage, 19 januari 1999.. Onderwerp AMvB informatieplicht banken Bij brief van 8 oktober 1998 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Uitleg en wenselijkheid van het cessieen verpandingsverbod

Uitleg en wenselijkheid van het cessieen verpandingsverbod Uitleg en wenselijkheid van het cessieen verpandingsverbod M r. A. E. G o o s s e n s * Inleiding In de literatuur is de vraag opgeworpen naar de wenselijkheid van de goederenrechtelijke werking die een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT

ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT ALGEMENE VOORWAARDEN HELDER / NOTARISSEN IN ESTATE PLANNING EN ONDERNEMINGSRECHT Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten - daaronder begrepen iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan: a: CuroJustitia: ook genoemd als "CuroJustitia

Nadere informatie

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay

Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay Flightlaw Algemene voorwaarden no cure, no pay (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. Flightlaw: FLIGHTLAW., gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Bij de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (hierna: de implementatiewet) 1 heb ik toegezegd op korte

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie

ECLI:NL:HR:2013:983. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie ECLI:NL:HR:2013:983 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-10-2013 Datum publicatie 18-10-2013 Zaaknummer 12/03380 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:52, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8529,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

Wie is inningsbevoegd bij verpanding van een door pandrecht gesecureerde vordering?

Wie is inningsbevoegd bij verpanding van een door pandrecht gesecureerde vordering? Wie is inningsbevoegd bij verpanding van een door pandrecht gesecureerde vordering? Mr. S.C.W. ter Hart* Inleiding Op 2 september 2014 heeft het Hof Den Bosch tussen Aannemersbedrijf Marell B.V. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober 2015 12.30-13.30 uur Mr A.A.M. Ruys-van Essen Gerechtshof s-hertogenbosch, 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3736 EERDERE SCHENKINGEN GEEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 856 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 874 Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660; Nr. 496 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, nr. 43/10, INTB-14-01660; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr.

Nadere informatie

Claimingo B.V. Algemene voorwaarden Claim & Go

Claimingo B.V. Algemene voorwaarden Claim & Go Claimingo B.V. Algemene voorwaarden Claim & Go (i) Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Claimingo: de besloten vennootschap met

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als

Nadere informatie

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1.

Subjectieve rechten vloeien voort uit het objectieve recht. Subjectieve rechten kunnen worden onderverdeeld in de volgende subcategorieën 1. Introductie In dit document vind je onze uitwerking van probleem 1. Wij hopen met deze uitwerking te laten zien dat onze samenvattingen volledig en gestructureerd zijn. Daarnaast willen wij laten zien

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie