Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 1 Inleiding 1. In 1984 wees de Hoge Raad arrest in de zaak Slis-Stroom. 1 Centraal stond de vraag of de voor de verkoper van een registergoed bestemde koopsom, die was ondergebracht op de kantoorrekening van een maatschap van de notarissen Slis-Stroom en Broos, aan de verkoper kon worden uitgekeerd buiten het faillissement en de surseance van betaling van de respectievelijke notarissen om. De Hoge Raad beantwoordde deze vraag ontkennend. De reden voor deze beslissing was dat het bedrag was ondergebracht op de gewone kantoorrekening van de notarissen, in plaats van op een rekening op naam van de notarissen waarbij uit de tenaamstelling bleek dat zij werd aangehouden ten behoeve van een ander, een zogenaamde kwaliteitsrekening of derdenrekening. 2 Indien de koopsom wél zou zijn bijgeschreven op een kwaliteitsrekening, had de verkoper aanspraak kunnen maken op uitkering van het bedrag buiten het faillissement en de surseance om. 3 Het gebruik van een kwaliteitsrekening had, met andere woorden, geleid tot vermogensafscheiding Het Slis-Stroom-arrest heeft aanleiding gegeven tot een grote hoeveelheid literatuur, twee beroepsregels en twee wettelijke regelingen. In de literatuur is de aandacht in de eerste plaats uitgegaan naar de vraag naar de juridisch-technische constructie van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. Op welke wijze kan men realiseren dat het saldo van de derdenrekening niet vatbaar is voor verhaal door de schuldeisers van de rekeninghouder? Twee hoofdstromingen zijn op dit punt te onderscheiden. Diverse auteurs menen dat de vordering uit de kwaliteitsrekening een afgescheiden vermogen vormt van de rekeninghouder. De vordering behoort de rekeninghouder weliswaar toe, maar zijn schuldeisers kunnen zich niet op de vordering verhalen omdat zij een afgescheiden vermogen vormt. 5 Anderen beschouwen niet de rekeninghouder, maar de belanghebbende bij de derdenrekening als rechthebbende van de vordering. Doordat de rekeninghouder geen rechthebbende is, is de vordering niet vatbaar voor verhaal door zijn schuldeisers. 6 Naast de vraag naar de juridisch-technische constructie van de kwaliteitsrekening met 1 HR 3 februari 1984, NJ 1984, nr. 752, m.nt. WMK (Slis-Stroom). 2 Zie voor definities van de begrippen kwaliteitsrekening en derdenrekening hierna, nr Zie Hoofdstuk 2, par Zie over de precieze betekenis van het begrip vermogensafscheiding hierna, nr. 9 en Hoofdstuk 3, nr Zie voor een uiteenzetting van deze theorie Hoofdstuk 2, nr. 14 en Hoofdstuk 6, i.h.b. par Zie voor een uiteenzetting van deze theorie Hoofdstuk 2, nr. 14 en Hoofdstuk 7, i.h.b. par

2 2 Inleiding vermogensafscheiding is in de tweede plaats ook de vraag naar het toepassingsgebied deze figuur aan de orde geweest. Zou iedereen gebruik moeten kunnen maken van een derdenrekening die leidt tot vermogensafscheiding, of zou het rechtsgevolg van vermogensafscheiding beperkt moeten blijven tot kwaliteitsrekeningen aangehouden door notarissen (vgl. het Slis-Stroom-arrest) of beroepsgroepen die regelmatig gelden voor derden onder zich hebben? 7 Een derde onderwerp dat aandacht heeft gekregen in de literatuur betreft de vraag of vermogensafscheiding intreedt bij zowel een kwaliteitsrekening aangehouden ten behoeve van één belanghebbende of een vastomlijnde groep van belanghebbenden, een bijzondere of speciale kwaliteitsrekening, als een kwaliteitsrekening aangehouden ten behoeve een niet vastomlijnde groep van bestaande en toekomstige belanghebbenden, een algemene of generale kwaliteitsrekening. 8 Naar aanleiding van het Slis-Stroom-arrest hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Orde van advocaten beroepsregels uitgevaardigd met betrekking tot bescherming van gelden bestemd voor derden. Op grond van die beroepsregels waren notarissen vanaf 1 juli 1995 en advocaten vanaf 1 juni 1999 verplicht om gelden bestemd voor derden onder te brengen in een zogenaamde stichting derdengelden. 9 De stichting derdengelden ontving deze gelden op een door haar aangehouden bankrekening. De vordering uit die rekening behoorde toe aan de stichting en was daardoor niet vatbaar voor verhaalsuitoefening door de crediteuren van de advocaat of de notaris. Voor advocaten geldt deze, in 2001 aangepaste, regeling nog steeds. 10 Voor notarissen geldt sinds 1 oktober 1999 de dwingende regeling van art. 25 Wna. Op grond van die regeling zijn notarissen verplicht minimaal één bankrekening aan te houden die uitsluitend bestemd is voor derdengelden. Het derde lid van art. 25 regelt de wijze van vermogensafscheiding. Op grond van die bepaling zijn de belanghebbenden bij de kwaliteitsrekening rechthebbenden van de uit die rekening voortvloeiende vordering. Sinds 15 juli 2001 geldt voor gerechtsdeurwaarders een vrijwel identiek regeling In 2003 heeft de Hoge Raad het ProCall-arrest gewezen. In die zaak moest de Hoge Raad een oordeel vellen over de vraag of het saldo van een door een administratieen incassobureau aangehouden bijzondere kwaliteitsrekening in het faillissement viel van het bureau. 12 De Hoge Raad beantwoordde deze vraag bevestigend en beperkte het toepassingsgebied van de derdenrekening met vermogensafscheiding tot personen met een maatschappelijke vertrouwenspositie, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en accountants. Alleen personen die een maatschappelijk vertrouwenspositie 7 Zie Hoofdstuk 2, nr. 15 en Hoofdstuk 4. 8 Zie Hoofdstuk 2, nr. 17. Zie voor definities van de begrippen bijzondere/speciale kwaliteitsrekening en algemene/generale kwaliteitsrekening hierna, nr. 9 en Hoofdstuk 4, nr Van 1 januari 1991 tot 1 juni 1999 gold voor advocaten een keuzemogelijkheid. Zij moesten derdengelden ofwel onderbrengen op een kwaliteitsrekening ofwel in een stichting derdengelden. 10 Zie Hoofdstuk 2, par Zie Hoofdstuk 2, par HR 13 januari 2003, NJ 2004, 196, m.nt. WMK.

3 Hoofdstuk 1 3 innemen, kunnen, volgens de Hoge Raad, gebruik maken van een kwaliteitsrekening die leidt tot vermogensafscheiding. Een administratie- en incassodienst vervult niet een dergelijke positie Ondanks herhaalde oproepen daartoe is het tot op heden niet gekomen van een (meer) algemene regeling van de derdenrekening. 14 In het kader van de totstandkoming van art. 25 Wna merkte toenmalig Staatssecretaris Schmitz op dat een studie naar een algemene regeling van de kwaliteitsrekening haar zeker de moeite waard leek, maar dat uiteraard zou moeten worden onderzocht of er behoefte bestaat aan zo n regeling. Bovendien leek het haar raadzaam om eerst ervaring op te doen met de regeling in art. 25 Wna. 15 Haar opvolger, Cohen, heeft later aangegeven een voorstander te zijn van een spoedige totstandkoming van een algemene regeling van de kwaliteitsrekening. Zij zou noodzakelijk zijn in verband met de eenheid en rechtszekerheid. 16 Bij de behandeling van de Gerechtsdeurwaarderswet heeft Staatsecretaris Cohen de Tweede Kamer een tweeledig onderzoek naar de derdenrekening toegezegd. Eén deelonderzoek zou zich richten op de meer theoretische vragen naar onder meer het wenselijke toepassingsgebied van een regeling van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. In het tweede deelonderzoek zouden de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan met de bestaande regelingen van de derdenrekening centraal staan. 17 In 2001 heeft Staatssecretaris Kalsbeek verslag gedaan aan de Tweede Kamer van het eerste, theoretische, deelonderzoek dat is verricht op het Ministerie van Justitie. 18 De belangrijkste conclusie van deze studie luidde dat er in ieder geval op dat moment geen noodzaak bestond voor een algemene regeling van de kwaliteitsrekening. Van een dringende praktische behoefte daartoe was het Ministerie niet gebleken, hetgeen, zo schreef de Staatsecretaris, ook voor de hand lag. Het aanhouden van een bijzondere derdenrekening met vermogensafscheiding zou immers naar geldend recht op grond van het Slis-Stroom-arrest in elk geval mogelijk zijn. 19 Bij aarzeling over de vraag of het zonder wettelijke grondslag ook mogelijk zou zijn een algemene kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding aan te houden, zou men zich in de praktijk in ieder geval kunnen redden met de ook in de advocatuur geldende constructie van een stichting derdengelden. 20 Bovendien zou het prematuur zijn om op dat 13 Zie Hoofdstuk 2, par Zie bijvoorbeeld: Kortmann en Faber (1998), Steneker (2002 en 2005), H.J. Snijders (2004), p. 305 en, meer impliciet, Asser-Mijnssen-De Haan 3-I (2001), nr. 479 en Asser-Mijnssen-De Haan-Van Dam 3-I (2006), nr Kamerstukken II 1997/98, , nr. 22, p Kamerstukken I 1998/99, , nr. 25a, p Handelingen II 1999/00, nr. 73, p Kamerstukken II 2001/02, en 23706, nr Kamerstukken II 2001/02, en 23706, nr. 21, p. 3-4 en 8. Het verslag is op dit punt overigens niet geheel eenduidig. Op p. 7 en 8 lijkt de Staatssecretaris toch enige beperkingen te zien in het toepassingsgebied van de bijzondere derdenrekening met vermogensafscheiding. 20 Kamerstukken II 2001/02, en 23706, nr. 21, p. 8.

4 4 Inleiding moment al de keuze te maken voor een algemene regeling, terwijl nog geen onderzoek was gedaan naar de praktijkervaringen met de twee bestaande regelingen. 21 Inmiddels is ook het tweede deelonderzoek afgerond. Dit deelonderzoek is in in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verricht door een extern onderzoeksbureau. De resultaten hiervan zijn in februari 2007 gepubliceerd. 22 Bij de aanbieding van het onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer schreef Minister van Justitie Hirsch Ballin dat met de voltooiing van het tweede deelonderzoek de door Staatssecretaris Cohen gedane toezeggingen inzake de kwaliteitsrekening zijn nagekomen. Voor wat betreft het toegezegde theoretisch deelonderzoek verwees hij naar de brief van Staatssecretaris Kalsbeek uit De resultaten van het theoretische deelonderzoek zijn inmiddels echter achterhaald door het ProCall-arrest. In dat arrest besliste de Hoge Raad immers dat alleen personen met een maatschappelijke vertrouwenspositie een kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding aan kunnen houden. De in het onderzoek nog veronderstelde algemene mogelijkheid tot het aanhouden van een bijzondere kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding, is door het ProCall-arrest in de ban gedaan. Bovendien is het (verslag van het) verrichte theoretische onderzoek onbevredigend summier en laat het tal van voor de praktijk relevante vragen onbeantwoord. 24 De belangrijkste vraag die verstoken blijft van een duidelijk antwoord is die naar de positie van de algemene kwaliteitsrekening. Het, achterhaalde, uitgangspunt van het onderzoek is dat een bijzondere derdenrekening, op grond van het Slis-Stroom-arrest, in elk geval tot vermogensafscheiding leidt. Of dit ook geldt voor de algemene kwaliteitsrekening laat het verslag in het midden Het ProCall-arrest stelt de noodzaak tot een grondig onderzoek naar het wenselijke toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding, het al dan niet bestaan van de eis van een wettelijke grondslag voor deze figuur en de optimale vormgeving van eventuele algemene(re) regeling van de derdenrekening buiten twijfel. Het onderhavige proefschrift beoogt hierin te voorzien. Eerder al verschenen er twee fundamentele studies naar de plaats van de kwaliteitsrekening in ons recht. In 2003 werd De notariële en andere derdenrekeningen, van de hand van H.C.F. Schoordijk gepubliceerd en in 2005 promoveerde A. Steneker op zijn dissertatie Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen. Schoordijk en 21 Kamerstukken II 2001/02, en 23706, nr. 21, p. 7 en K. Van Dijken, Z. Berdowski en P.H. Eshuis, De praktijk van de derdenrekening, een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, gepubliceerd op 23 Kamerstukken II 2006/07, 23706, nr. 73, p Zie Steneker (2002) voor een kritische bespreking van de brief waarbij Staatssecretaris Kalsbeek verslag doet van het verrichte onderzoek. 25 Kamerstukken II 2001/02, en 23706, nr. 21, p. 6 en 8. Deze mogelijkheid kan, zo werd opgemerkt in de Memorie van Toelichting bij art. 25 Wna, in ieder geval niet zonder meer worden afgeleid uit het Slis-Stroom-arrest, waarin die mogelijkheid slechts zou zijn gecreëerd voor de bijzondere derdenrekening. Zie Kamerstukken II 1993/94, , nr. 3, p. 29.

5 Hoofdstuk 1 5 Steneker bespreken grotendeels dezelfde thematiek, maar komen vaak tot verschillende conclusies. De conclusies van het onderhavige onderzoek wijken op belangrijke punten af van zowel die van Schoordijk als die van Steneker. Schoordijk en Steneker besteden ruimschoots aandacht aan de wijze waarop men de vermogensafscheiding ten aanzien van de vordering uit de kwaliteitsrekening zou moeten realiseren. Ook in voorliggende dissertatie is dit één van de (drie) centrale onderwerpen. Niet valt namelijk in te zien waarom de door de wetgever in twee incidentele regelingen gekozen constructie definitief zou zijn, in die zin dat zij ook zonder meer zou moeten worden gevolgd bij een eventuele (meer) algemene regeling van de kwaliteitsrekening. 7. Dit proefschrift is het resultaat van een drieledige vraagstelling: - Wat is het wenselijke toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding? - Is voor de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding een wettelijke basis vereist? - Met behulp van welke juridisch-technische constructie kan men (een regeling van) de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding het beste vormgeven? De drie delen waaruit deze dissertatie bestaat, hebben ieder betrekking op één van deze vragen. Ieder deel telt drie hoofdstukken. Het eerste deel staat in het teken van de vraag naar het wenselijke toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. Hoe ruim zou dit toepassingsgebied moeten zijn; zou iedere kwaliteitsrekening moeten leiden tot vermogensafscheiding of moet het rechtsgevolg van vermogensafscheiding in zijn toepassingsgebied worden beperkt? Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de ontwikkeling van de kwaliteitsrekening in de rechtspraak, literatuur en wetgeving. In Hoofdstuk 3 komen het rechtskarakter van giraal geld, de consequenties van dit karakter voor het onderbrengen van giraal geld bij een tussenpersoon en het oogmerk van partijen bij het gebruik van een kwaliteitsrekening aan de orde. Hoofdstuk 4, ten slotte, beantwoordt de vraag naar het wenselijke toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. In het tweede deel staat de vraag centraal of de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding een wettelijk grondslag behoeft. Hoofdstuk 5 bevat een algemene basis voor de beantwoording van deze vraag. Het hoofdstuk behandelt de mate van geslotenheid van de stelsels van goederenrechtelijke rechten en rechtspersonen en de regels inzake verhaalsvoorrang en afgescheiden vermogens. In Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de theorie waarin de vordering uit de derdenrekening een afgescheiden vermogen vormt van de rekeninghouder. Indien men de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding op deze wijze vormgeeft, vertoont zij sterke verwantschap met de trustfiguur. Voorafgaand aan een bespreking van de precieze invulling van deze theorie en de concrete beantwoording van de vraag of zij een wettelijke grondslag behoeft, wordt daarom aandacht besteed aan zowel de Anglo-Amerikaanse als de Schotse trustfiguur. Hoofdstuk 7 staat in het teken van de theorie waarin de belanghebbende rechthebbende

6 6 Inleiding is van de vordering uit de kwaliteitsrekening en de vraag of zij een wettelijke basis vereist. In het derde deel wordt uiteengezet met behulp van welke juridisch-technische constructie men (een regeling van) de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding het beste vorm kan geven. Hoofdstuk 8 bespreekt de diverse mogelijkheden en geeft aan op welke wijze men de vermogensafscheiding bij de derdenrekening het beste kan realiseren. In Hoofdstuk 9 wordt op basis van de gekozen constructie een voorstel geformuleerd voor een wettelijke regeling van de kwaliteitsrekening. Hoofdstuk 10 bevat, op basis van dezelfde constructie, een alternatief voor de in Hoofdstuk 9 geformuleerde regeling, een antwoord op de vraag welke van de twee opties de voorkeur verdient en een beoordeling van de centrale rechtsvragen in de arresten Slis- Stroom, Koren q.q./tekstra q.q. 26 en ProCall naar wenselijk toekomstig recht. 8. De resultaten van het praktijkonderzoek naar de derdenrekening onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten zijn niet relevant voor de beantwoording van de drie centrale vragen in voorliggende dissertatie en blijven hier daarom buiten beschouwing. De vragen die in het praktijkonderzoek centraal stonden, hielden alle verband met de maatschappelijke vertrouwenspositie van genoemde beroepsgroepen en de daaruit voortvloeiende verplichting tot het aanhouden van een kwaliteitsrekening. Het onderzoek richtte zich daardoor vooral op vragen naar de mate waarin in de praktijk wordt voldaan aan de verplichting tot scheiding van derdengelden en kantoorgelden en de effectiviteit van het financiële toezicht op de notaris, gerechtsdeurwaarder en advocaat. Onderhavig proefschrift ziet op de kwaliteitsrekening in het algemeen, dat wil zeggen ongeacht de persoon van de rekeninghouder. Derdenrekeningen aangehouden door notarissen of gerechtsdeurwaarders en de stichting derdengelden van advocaten krijgen geen bijzondere aandacht. Wellicht leidt het praktijkonderzoek op de onderzochte punten tot aanpassing van de relevante beroepsregels. 27 Tot conclusies of wijzigingen op het gebied van de drie vragen die in voorliggend onderzoek centraal staan, geeft het echter geen aanleiding. 9. De begrippen kwaliteitsrekening en derdenrekening zijn synoniem en worden beide gebruikt ter aanduiding van iedere bankrekening waarbij uit de tenaamstelling voortvloeit dat zij wordt aangehouden ten behoeve van een ander. De begrippen zijn daarmee neutraal, in die zin dat de vraag of ten aanzien van de vordering uit de bankrekening ook sprake is van vermogensafscheiding niet van invloed is op haar kwalificatie als kwaliteits- of derdenrekening. Een kwaliteits- of derdenrekening die leidt tot vermogensafscheiding wordt aangeduid als een kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding of een derdenrekening met vermogensafscheiding. Het begrip vermogensafscheiding is in dit onderzoek een functioneel begrip. Het is gereserveerd voor alle juridisch-technische constructies waarmee de belangheb- 26 HR 12 januari 2001, NJ 2002, m.nt. HJS. Zie over dit arrest onder meer Hoofdstuk 2, par Zo zegt de Minister van Justitie de Tweede Kamer toe over verschillende punten in contact te treden met de desbetreffende beroepsorganisaties, Kamerstukken II 2006/07, , nr. 73, op p. 3-7.

7 Hoofdstuk 1 7 bende kan voorkomen dat het bij de rekeninghouder ondergebrachte geld kan worden uitgewonnen door de (overige) schuldeisers de rekeninghouder. 28 Onder bijzondere kwaliteitsrekening of speciale kwaliteitsrekening wordt verstaan: de kwaliteitsrekening die is geopend ten behoeve van één belanghebbende of een vastomlijnde groep van belanghebbenden. Het begrip algemene kwaliteitsrekening of generale kwaliteitsrekening wordt gebruikt ter aanduiding van de kwaliteitsrekening die is geopend ten behoeve van een niet vastomlijnde groep van bestaande en toekomstige belanghebbenden Zie uitgebreider over de betekenis van het begrip vermogensafscheiding, Hoofdstuk 3, nr Zie ook Hoofdstuk 4, nr. 46.

8

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening

Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Terughoudendheid gepast bij openen kwaliteitsrekening Inleiding De kwaliteitsrekening is voorwerp geweest

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Samenvatting DEEL I Deel I van dit proefschrift staat in het teken van de vraag naar het wenselijke toepassingsgebied van de kwaliteitsrekening met vermogensafscheiding. Hoofdstuk 2 In een obiter dictum

Nadere informatie

De kwaliteitsrekening

De kwaliteitsrekening De kwaliteitsrekening VRIJE UNIVERSITEIT De kwaliteitsrekening ACADEMISCH PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad Doctor aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op gezag van de rector magnificus prof.dr.

Nadere informatie

De Kwaliteitsrekening

De Kwaliteitsrekening De Kwaliteitsrekening Een voorstel tot een algemene wettelijke regeling. Universiteit van Tilburg Doctoraalscriptie Nederlands Recht H.J.M. Smelt De Kwaliteitsrekening Een voorstel tot een algemene wettelijke

Nadere informatie

De kwaliteitsrekening: niet voor iedereen en verder: afwikkeling van een negatieve faillissementsboedel

De kwaliteitsrekening: niet voor iedereen en verder: afwikkeling van een negatieve faillissementsboedel deze fout zijn te wijten. Hij wil de chirurg (of diens compagnon) hiervoor op grond van wanprestatie aansprakelijk stellen. Deze is echter al zes jaar geleden uitgetreden uit de openbare vennootschap,

Nadere informatie

De praktijk van derdenrekeningen

De praktijk van derdenrekeningen De praktijk van derdenrekeningen Een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en Advocaten Samenvatting Koos van Dijken, Zosja Berdowski, Peter Henk Eshuis WODC, Ministerie van Justitie. Auteursrechten

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 28 998 Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr 2001/107/EG

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2003:AF3413

ECLI:NL:HR:2003:AF3413 ECLI:NL:HR:2003:AF3413 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2003 Datum publicatie 20-06-2003 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C01/227HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2003:AF3413

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1405 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 13-06-2014 Zaaknummer 13/05858 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289 Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

1. Terug in de tijd. Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,

1. Terug in de tijd. Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders, 1. Terug in de tijd Precies vijfendertig jaar geleden, op 30 april 1980, vonden de troonsafstand van Koningin Juliana en de inhuldiging van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 321 Besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen, het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

gerechtsdeurwaardersregister en de sancties die tuchtrechtelijk kunnen worden opgelegd.

gerechtsdeurwaardersregister en de sancties die tuchtrechtelijk kunnen worden opgelegd. Aan de Koning Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Registratienummer 560904 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT Aan de leden van de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer Den Haag, 2 januari 2002 Ons kenmerk: Comm/vennoot/27905 Doorkiesnr : (070) 33 07 153 Zeer

Nadere informatie

De Administratieplicht

De Administratieplicht De Administratieplicht 13 april 2010 Karen Harmsen Inleiding Aandacht voor administratieplicht in de zin dat wordt gekeken naar de vraag wat daaronder (minimaal) moet worden verstaan Relevant in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.531 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.531 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.531 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- Problemen in verband met de uitvoering van de wet van 14 juni

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37026

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Juridischee Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

Handleiding: Escrow & Freelancer.nl

Handleiding: Escrow & Freelancer.nl Handleiding: Escrow & Freelancer.nl Introductie Freelancer.nl biedt naast het bij elkaar brengen van freelancers en opdrachtgevers ook een Escrow service aan. Met deze handleiding leggen wij op een eenvoudige

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 70 Wet van 25 februari 2008, houdende regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten,

Nadere informatie

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br-

(E) M C>> NEDERLANDSE VERENIGING VOOR. Strekking concept-wetsvoorstel. Advies. bi - br- G) hr^ bi - br- NEDERLANDSE VERENIGING VOOR IJ] (E) M {jb / O) De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. G.A. van der Steur Postbus 20301 2500 ÈH DEN HAAG G.) S> C>> Datum 3 november 2015 Kenmerk 668160

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:130. Uitspraak. Permanente link:

ECLI:NL:HR:2017:130. Uitspraak. Permanente link: ECLI:NL:HR:2017:130 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:hr:2017:130 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10 02 2017 Datum publicatie 10 02 2017 Zaaknummer 16/02729 Formele

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 274 Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van..., houdende wijziging van het Besluit buitengerechtelijke kosten in verband met de nadere normering van de regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

KAMER VOOR HET NOTARIAAT. Beslissing van 13 oktober 2016 in de zaak met nummer /NT OJ van:

KAMER VOOR HET NOTARIAAT. Beslissing van 13 oktober 2016 in de zaak met nummer /NT OJ van: 598711/NT15-89 OJ ECLI:NL:TNORAMS:2016:32 KAMER VOOR HET NOTARIAAT Beslissing in de zaak onder nummer van: 598711/NT15-89 OJ KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT AMSTERDAM Beslissing van 13 oktober

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) Besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van..., nr. BJZ2009..., Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 212 Wijziging van de Wet op het notarisambt (Reparatiewet Wet op het notarisambt) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 maart 2004 Ea Het voorstel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-322/17-1 Zaak C-322/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2017 Verwijzende rechter: High Court (Ierland) Datum van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 10390 14 juli 2009 Besluit van..., houdende nadere regels inzake buitengerechtelijke kosten bij tenuitvoerlegging van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 272 Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;.

- ondernemingspensioenfonds: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of een groep;. Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) Allen die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek De WWB kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37023

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling

De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling De aansprakelijkheid voor schulden der nalatenschap bij de wettelijke verdeling 1. Inleiding Wanneer men de problematiek van aansprakelijkheid voor en verhaalbaarheid van schulden van de nalatenschap bij

Nadere informatie

Rapport. Rapport over Hefpunt te Groningen. Datum: 24 juli 2013. Rapportnummer: 2013/093

Rapport. Rapport over Hefpunt te Groningen. Datum: 24 juli 2013. Rapportnummer: 2013/093 Rapport Rapport over Hefpunt te Groningen. Datum: 24 juli 2013 Rapportnummer: 2013/093 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat Hefpunt zijn verzoek om kwijtschelding 2012 heeft afgewezen. Bevindingen Schade-uitkering

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Mogelijkheden met de Curaçao Trust Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Family Trust Beheer en bijeen houden van familievermogen Vermogen wordt onder trustverband gebracht en door de trustee beheerd. Uitkeringen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 418 Wet van 1 november 2007, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 33 569 Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen Nr. NOTA VAN WIJZIGING Het

Nadere informatie

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB Algemene toelichting De Wwb kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Feiten. Standpunt inspecteur

Feiten. Standpunt inspecteur Forse stijging van de pensioengrondslag in zicht van pensioeningangsdatum maakt pensioenregeling niet onzuiver! Pensioenpremie niet ingehouden op het loon toch aftrekbaar! Het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-94 d.d. 22 maart 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. P.E. Roodenburg, secretaris) Samenvatting Spaarbankboekje aan toonder, met

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Bij de plenaire behandeling in de Eerste Kamer van de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (hierna: de implementatiewet) 1 heb ik toegezegd op korte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 190 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Derde openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Inzake : Notarispraktijk Mr. P. van

Nadere informatie

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K

B E L A N G E N B E H A R T I G I N G L E D E N O M / Z M K W A L I T E I T R E C H T S P R A A K Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak Datum: 1 april 2010 Ons kenmerk: B2.1.9./1782/HD Uw kenmerk: 5637692/10/6 Onderwerp: Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap De minister van Justitie

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2009-2010 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Een onderzoek naar het door het Centraal Justitieel Incassobureau terugstorten op een verkeerde rekening van een ten onrechte geïnd geldbedrag.

Een onderzoek naar het door het Centraal Justitieel Incassobureau terugstorten op een verkeerde rekening van een ten onrechte geïnd geldbedrag. Rapport Een onderzoek naar het door het Centraal Justitieel Incassobureau terugstorten op een verkeerde rekening van een ten onrechte geïnd geldbedrag. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten,

De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Geachte heer Opstelten, De Minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 22 september 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5707928/11/6 onderwerp

Nadere informatie

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Drie stellingen M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Postdoc Erasmus Universiteit Rotterdam (tuil@law.eur.nl). 1 Abstract In dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012

VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012 VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING langdurigheidstoeslag Lelystad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 6 NOTA VAN

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

MEMO. Aedes t.a.v. Jonne Arnoldussen. Voorlopig oordeel ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Inleiding en vraagstelling

MEMO. Aedes t.a.v. Jonne Arnoldussen. Voorlopig oordeel ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB. Inleiding en vraagstelling MEMO AAN Aedes t.a.v. Jonne Arnoldussen DATUM 18 mei 2017 VAN Eelkje van de Kuilen Stefan van de Sande Advocaat TELEFOON +31 88 253 6026 FAX +31 88 253 5934 E-MAIL evandekuilen@akd.nl / svandesande@akd.nl

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis)

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, juli 2008 Aan de orde in onderhavige zaak is (mede)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

UITLEVEREN OF VERVOLGEN IN NEDERLAND?

UITLEVEREN OF VERVOLGEN IN NEDERLAND? UITLEVEREN OF VERVOLGEN IN NEDERLAND? W.R. Jonk, mr R. Malewicz en mr G.P. Hamer 1 Op 1 januari 2004 had het kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel 2 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Inzake Notarispraktijk Mr. P. van

Nadere informatie

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid

Kluwer Online Research Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Bedrijfsjuridische berichten Verruiming van de zorgplicht en werkgeversaansprakelijkheid Auteur: Mr. T.L.C.W. Noordoven[1] Hoge Raad 23 maart 2012, JAR 2012/110 1.Inleiding Maakt het vanuit het oogpunt

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014.

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. heb ik aan uw Kamer toegezegd in een Algemeen Overleg op 24 september 2014. 33695 Faillissementsrecht Nr. 9 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 augustus 2015 Bijgaand bied ik u het onderzoek

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen

Voorstel van wet houdende wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen 32 141 Voorstel van wet houdende wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen Memorie van antwoord 1. Algemeen De regering heeft met

Nadere informatie

Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d.

Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d. REACTIE Aan : Leden, Ledenraad, bestuur en commissie wetgeving van de KBvG Betreft : wijziging Gerechtsdeurwaarderswet d.d. : 16 oktober 2013 Inleiding 1. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 370 Besluit van 13 september 2000 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren

Nadere informatie

Datum 16 december 2014 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet Scheiden zonder rechter

Datum 16 december 2014 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet Scheiden zonder rechter Aan de Koning Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Registratienummer 593039 Onderwerp Nader rapport inzake het voorstel van wet Scheiden zonder rechter

Nadere informatie

Reactie NautaDutilh. Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel

Reactie NautaDutilh. Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel Reactie NautaDutilh consultatie Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Reactie NautaDutilh op het ambtelijk voorontwerp voorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen NautaDutilh N.V. Marianne de Waard-Preller

Nadere informatie

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote.

Consument houdt bij Aangeslotene onder andere een en/of rekening aan samen met zijn echtgenote. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-294 d.d. 11 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting De echtgenote van Consument

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014

(B.S, 10/06/2003, p ) Tekst geconsolideerd door het coördinatiebureau: versie toepasselijk vanaf 02/04/2014 1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MEI 2003 TOT REGELING VAN DE VERSNELDE PROCEDURE IN GEVAL VAN BEROEP BIJ DE RAAD VAN STATE TEGEN SOMMIGE BESLISSINGEN VAN DE [AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN

Nadere informatie