MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN. 1 Inleiding"

Transcriptie

1 MEMORANDUM ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 1.1 In Nederland wordt in de praktijk door ondernemingen veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden ( AV ). Hoewel het gebruik van AV over het algemeen als makkelijk wordt ervaren, wijst de praktijk uit dat AV regelmatig verkeerd worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat de AV niet altijd van toepassing zijn op de overeenkomst, terwijl de onderneming wel in de veronderstelling kan zijn dat de AV van toepassing zijn. In dit memorandum wordt in hoofdlijnen uiteengezet hoe AV in de praktijk gehanteerd moeten worden, zodat deze ook daadwerkelijk op overeenkomsten van toepassing zijn. 1.2 AV zijn er in vele soorten en maten. De wet definieert een algemene voorwaarde als een beding dat is opgesteld om in meerdere overeenkomsten te worden toegepast. Een AV hoeft, volgens de wet, dus niet schriftelijk te zijn opgesteld. Om een AV te zijn hoeft de betreffende voorwaarde dus ook niet als titel algemene voorwaarden te dragen, te worden geregistreerd of te worden opgenomen in een speciaal document. Ook een bordje aan de muur, bijvoorbeeld een bordje dat aansprakelijkheid van de directie uitsluit bij een garderobe, kan kwalificeren als een algemene voorwaarde. Wel moet de voorwaarde zijn opgesteld om in een overeenkomst te worden opgenomen. Voorbeeld I Een bordje met Verboden fietsen te plaatsen zal in beginsel niet als AV kwalificeren. Er is namelijk geen sprake van een overeenkomst waarop de bepaling van toepassing is. Een voorbedrukte zin op bedrijfsbriefpapier met bijvoorbeeld de tekst Iedere aansprakelijkheid van bedrijf X is uitgesloten, is wel een AV als het briefpapier gebruikt wordt om offerte s en/of opdrachtbevestigingen op af te drukken. 1.3 Als AV van toepassing zijn op een overeenkomst, dan heeft dit tot gevolg dat de bepalingen uit de AV onderdeel uitmaken van de overeenkomst als ware zij in de overeenkomst zelf opgenomen. Voorbeeld II B en C komen overeen dat B een auto aan C zal leveren voor EUR Zij komen daarbij overeen dat de AV van B van toepassing zijn. In deze AV staat dat de levertijd 14 dagen bedraagt en de betalingstermijn 30 dagen. Doorat de AV van B van toepassing zijn, zijn B en C dus overeengekomen dat B aan C een auto zal leveren voor EUR 1.000, dat de levertijd 14 dagen

2 bedraagt en de betalingstermijn 30 dagen. 2 Te onderscheiden situaties 2.1 In dit memorandum wordt uitsluitend het gebruik van AV onder het Nederlands Recht behandeld. Hierna wordt de partij die de AV hanteert aangeduid als de Gebruiker en diens wederpartij als Wederpartij. 2.2 Onder het Nederlands Recht kan ten aanzien van het gebruik van AV een tweetal onderscheiden worden gemaakt. Het eerste onderscheid is tussen het gebruik van algemene voorwaarden tussen professionele partijen enerzijds (Business to Business, B2B ) en tussen een professionele partij en een consument anderzijds (Business to Consumer, B2C ). Het andere onderscheid is tussen de situatie waarin enerzijds zowel Gebruiker als Wederpartij in Nederland gevestigd zijn en anderzijds Gebruiker, Wederpartij of beiden buiten Nederland gevestigd zijn. 2.3 In 3 wordt de situatie uiteengezet waarbij zowel Gebruiker als Wederpartij een professionele partij zijn (B2B) en beide in Nederland gevestigd zijn. In 4 wordt uiteengezet welke uitzonderingen er gelden op de in 3 uiteengezette regels, als de Wederpartij een consument is (B2C) of een kleine Wederpartij. In 5 tenslotte wordt kort uiteengezet hoe AV gebruikt kunnen worden als Gebruiker of Wederpartij of beiden niet in Nederland gevestigd zijn. 3 B2B, beide in Nederland gevestigd 3.1 In deze paragraaf worden de hoofdregels voor het gebruik van AV in Nederland behandeld. Deze regels gelden als zowel Gebruiker als Wederpartij in Nederland gevestigd zijn en de Wederpartij geen consument of kleine Wederpartij is. Een kleine Wederpartij is een professionele partij met minder dan 50 werknemers en die in het voorafgaande jaar niet haar volledige jaarrekening openbaar heeft gemaakt. 3.2 De AV van een Gebruiker zijn niet van rechtswege automatisch - van toepassing op alle overeenkomsten die de Gebruiker sluit. Om van toepassing te zijn moet aan twee voorwaarden voldaan. De eerste voorwaarde is dat de toepasselijkheid van de AV met de Wederpartij is overeengekomen. De tweede voorwaarde is dat de voorwaarden niet door de Wederpartij kunnen worden vernietigd. Vernietigen wil zeggen dat de AV alsnog niet van toepassing zijn op de overeenkomst (terwijl ze dat in eerste instantie wel waren). 3.3 Als de eerste vraag bevestigend kan worden beantwoord dan zijn de AV in beginsel van toepassing op de overeenkomst, 2

3 ongeacht het antwoord op de tweede vraag. Als de AV op een overeenkomst van toepassing zijn en de Wederpartij het recht heeft deze te vernietigen, dan zijn de AV op de overeenkomst van toepassing totdat de Wederpartij de AV vernietigd heeft. Dit is een bevoegdheid van de Wederpartij waar hij gebruik van kán maar niet hóéft te maken. Zolang de Wederpartij de voorwaarden niet heeft vernietigd blijven ze van toepassing op de betreffende overeenkomst. Voorbeeld III Stel dat, in vervolg op Voorbeeld II, C het recht heeft om de AV van B te vernietigen. Vanaf het moment dat C de AV heeft vernietigd, zijn B en C alsnog slechts overeengekomen dat B aan C een auto zal leveren voor EUR De levertijd en betalingstermijn zijn niet langer overeengekomen. Eerste vereiste: toepasselijkheid overeenkomen 3.4 Om de AV op een overeenkomst van toepassing te laten zijn, moet dus eerst de toepasselijkheid van de AV tussen Gebruiker en Wederpartij overeengekomen worden. De toepasselijkheid kan op een zelfde wijze als de prijs, levertijd, garantie e.d. ook overeengekomen worden en er kan over de voorwaarden onderhandeld worden. De AV kunnen door de Gebruiker ook van toepassing worden verklaard op zijn offerte, bijvoorbeeld door de tekst Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van bedrijf X van toepassing. Als de Wederpartij de offerte onverkort aanvaardt dan zijn de AV van toepassing geworden op de overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij. 3.5 In de praktijk worden AV veelal op deze laatste manier van toepassing verklaard. Echter, in de praktijk komt het ook veelvuldig voor dat een Wederpartij weliswaar opdracht geeft op basis van een offerte, maar in zijn eigen brief opneemt dat zijn eigen AV op de overeenkomst van toepassing zijn. De vraag is of er nu AV op de overeenkomst van toepassing zijn, en zo ja, welke. Dit is de zogenaamde Battle of Forms. 3.6 Om aan de onduidelijkheid dienaangaande een einde te maken heeft de wetgever besloten dat als aanbod en aanvaarding verwijzen naar twee verschillende sets AV, in beginsel de eerst genoemde AV op de overeenkomst van toepassing zijn. Dit geldt echter niet als bij de aanvaarding (lees: de opdrachtbrief) de toepasselijkheid van de eerst genoemde AV uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. In dat geval komt er tussen Gebruiker en Wederpartij geen overeenkomst tot stand en moet de opdrachtbrief van de Wederpartij worden beschouwd als een nieuw aanbod. Er moet in dat geval verder onderhandeld worden. Voorbeeld IV B doet een aanbod tot het leveren van een auto voor een prijs van EUR 1.000,- aan C, en in dat aanbod is opgenomen dat op de overeenkomst de 3

4 AV van B van toepassing zijn. Variant 1: C reageert met de simpele reactie: Ik ga akkoord met uw offerte. Tussen B en C is nu een overeenkomst tot stand gekomen waarop de AV van B van toepassing zijn. Variant 2: C reageert met: Ik ga akkoord met uw offerte. Op deze opdracht zijn mijn AV van toepassing. C wijst de toepasselijkheid van de AV van B niet uitdrukkelijk van de hand. Tussen B en C is nu een overeenkomst tot stand gekomen waarop de AV van B (de eerstgenoemde AV) van toepassing zijn. Variant 3: C reageert met: Ik ga akkoord met uw offerte. Op deze opdracht zijn mijn AV van toepassing. De toepasselijkheid van iedere AV van B wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. C wijst de toepasselijkheid van de AV van B wel uitdrukkelijk van de hand. Deze aanvaarding van C moet worden beschouwd als een nieuw aanbod, namelijk een aanbod van C om de auto van B te kopen voor EUR waarbij de AV van C van toepassing zijn. Aan B nu de keuze om dit tegenbod wel of niet te aanvaarden. 3.7 Als de aanvaarding van de Wederpartij beschouwd moet worden als een nieuwe aanbod, dan zijn de AV van de Wederpartij de eerstgenoemde. Als de oorspronkelijke Gebruiker niet met de AV van de Wederpartij in wil stemmen, dan zal de Gebruiker op zijn beurt de toepasselijkheid van de AV van de Wederpartij uitdrukkelijk van de hand moeten wijzen. 3.8 Als de Gebruiker zeker wil weten dat zijn AV van toepassing zijn op een overeenkomst moet deze de AV dus: i. in zijn aanbod van toepassing verklaren; en ii. controleren of zijn Wederpartij de toepasselijkheid van zijn AV in zijn opdracht niet uitdrukkelijk van de hand wijst. Als de AV op een juiste wijze op een overeenkomst van toepassing worden verklaard en niet uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, zijn deze in beginsel op de overeenkomst van toepassing. Tweede vereiste: geen vernietiging door de Wederparij 3.9 De wet legt op de Gebruiker van AV de verplichting om de Wederpartij de redelijke mogelijkheid te bieden om van de inhoud van de AV kennis te nemen. Dit moet de Gebruiker in de meeste gevallen doen door voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de AV aan de Wederpartij ter hand te stellen. Ter hand stellen wil zeggen dat de Gebruiker daadwerkelijk een fysiek exemplaar aan de Wederpartij overhandigd of aan deze opstuurt. Laat de Gebruiker dit na, dan kan de Wederpartij de AV vernietigen. 4

5 Voorbeeld V B doet een aanbod tot het leveren van een auto voor een prijs van EUR 1.000,- aan C, en in dat aanbod is opgenomen dat op de overeenkomst de AV van B van toepassing zijn. B sluit geen exemplaar van zijn AV bij, maar vermeldt dat een exemplaar van de AV op verzoek wordt toegezonden. B heeft niet voldaan aan het wettelijke vereiste om voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de AV aan C ter hand te stellen. C kan nu de AV vernietigen De Wederpartij kan de toepasselijke AV ook vernietigen indien de AV onredelijk bezwarend zijn. De vraag of AV onredelijke bezwarend zijn speelt met name in B2C verhoudingen. Dit wordt in de volgende paragraaf behandeld Een Wederpartij heeft echter niet de bevoegdheid om de AV op bovenstaande gronden te vernietigen als de Wederpartij een grote wederpartij is. Dit zijn professionele partijen met meer dan 50 werknemers of die in het voorafgaande jaar hun volledige jaarrekening openbaar hebben gemaakt Ten aanzien van het ter hand stellen nog het volgende: op de Gebruiker rust de bewijslast om aan te tonen dat hij de AV aan de Wederpartij ter hand heeft gesteld. Dit is niet altijd even makkelijk. Als de AV bijvoorbeeld separaat bij een offerte worden meegestuurd, dan zal het lastig zijn om te bewijzen dat deze inderdaad in de enveloppe zijn bijgesloten. Om dit voorkomen wordt aangeraden om de AV bijvoorbeeld af te drukken op de achterzijde van het briefpapier waarop de offerte is geschreven. Een andere optie is om de Wederpartij te laten tekenen voor ontvangst van de AV. Let wel: Het is niet afdoende om in de tekst van de offerte een zin op te nemen als Door het ondertekenen van deze offerte verklaart u een exemplaar van onze AV te hebben ontvangen. Een rechter zal hier weinig waarde aan toekennen omdat de Wederpartij de offerte zal ondertekenen met het oogmerk om een opdracht te verlenen en niet met het oogmerk om te verklaren dat hij daadwerkelijk een exemplaar van de AV heeft ontvangen. Als de Gebruiker een Wederpartij wil laten tekenen voor het ontvangst van AV zal hij de Wederpartij hiervoor apart moeten laten tekenen. In de praktijk betekent dit één handtekening voor instemming met de offerte en één handtekening voor het ontvangst van de AV 3.13 Als partijen regelmatig zaken met elkaar doen, dan hoeft de Gebruiker niet bij iedere offerte weer een exemplaar van zijn AV bij te sluiten. De Gebruiker mag het ter hand stellen achterwege laten als de AV in het kader van een eerdere overeenkomst al aantoonbaar ter hand zijn gesteld. Let wel: als de AV bij een eerdere offerte zijn meegestuurd, maar deze offerte geen opdracht is geworden dan geldt dit niet als een 5

6 eerdere overeenkomst waarbij de AV al ter hand zijn gesteld Als de Gebruiker de AV op de juiste wijze op de overeenkomst van toepassing verklaart en de Wederpartij de AV niet kan vernietigen, dan zijn en blijven de AV van toepassing op de overeenkomst. Let wel: dit geldt alleen voor die specifieke overeenkomst. Bij een volgende overeenkomst zal de Gebruiker zijn voorwaarden opnieuw van toepassing moeten verklaren en eventueel weer ter hand moeten stellen. 4 Consument / kleine Wederpartij 4.1 Zoals in de vorige paragraaf genoemd kan een Wederpartij de AV die in beginsel op een overeenkomst van toepassing zijn vernietigen als deze onredelijk bezwarend zijn. De wetgever heeft in het wetboek een tweetal lijsten met voorbeeldbedingen opgenomen die in B2C verhoudingen geacht worden of vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn, de zogenaamde Zwarte Lijst en Grijze Lijst genoemd. Voorbeelden van onredelijk bezwarende bedingen zijn een aansprakelijkheidsbeperking en de aanwijzing van een andere rechtbank dan die op grond van de wet bevoegd zou zijn. 4.2 Een vernietiging op grond van onredelijk bezwarendheid treft alléén het onredelijk bezwarende beding, de rest van de AV blijven in beginsel van toepassing. 4.3 Op grond van de wet kunnen alleen consumenten een beroep doen op de Zwarte en Grijze Lijst. Echter, ook professionele Wederpartijen kunnen een beroep doen op het feit dat door de Gebruiker gehanteerde voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, tenzij het gaat om een grote Wederpartij (zie 3.11 hiervoor). De niet-grote Wederpartij, oftewel kleine professionele Wederpartij, kunnen wel indirect een beroep doen op de Zwarte en Grijze Lijst. 4.4 In de rechtspraak worden de Zware en Grijze Lijst toch door middel van de zogenaamde reflexwerking toegepast voor kleine professionele Wederpartijen. Hoe kleiner de professionele Wederpartij hoe eerder de AV door de rechter als onredelijk bezwarend zullen worden beschouwd. Hierbij kan tevens van belang zijn of de betreffende AV binnen de branche waarin de kleine professionele Wederpartij opereert wel of niet gebruikelijk zijn. Voorbeeld V Een als eenmanszaak met twee werknemers gedreven postzegelhandel sluit een overeenkomst met een groot architectenbureau voor een eenmalige verbouwing. Het architectenbureau verklaart de DNR 2005 van toepassing, de in de architectenwereld gebruikelijke algemene voorwaarden. Voor het uitvoeren van de opdracht schakelt het architectenbureau een kleine andere 6

7 architect in, ook een eenmanszaak met twee werknemers, en verklaart voor deze opdracht eveneens de DNR 2005 van toepassing. Ook al zijn de postzegelhandelaar en de architect even klein, toch zal de postzegelhandelaar eerder een (indirect) beroep kunnen doen op de Zwarte en Grijze Lijst. Voor hem zal de DNR 2005 immers volledig onbekend zijn. De architect daarentegen mag bekend worden beschouwd met de DNR 2005 of vergelijkbare voorwaarden. De kans is zelfs groot dat hij ze zelf hanteert. Een beroep van de architect op de Zwarte en Grijze Lijst zal waarschijnlijk minder snel slagen. 4.5 Een ondernemer die AV hanteert en met consumenten overeenkomsten sluit zal moeten nagaan of zijn AV, die hem op het eerste gezicht veel bescherming bieden, niet eenvoudigweg door de consument vernietigd kunnen worden. Is dit het geval dan bieden de AV de ondernemer een vals gevoel van veiligheid. 5 Gebruiker en/of Wederpartij niet in Nederland gevestigd 5.1 Als Gebruiker en Wederpartij niet beiden in Nederland gevestigd zijn ( Internationale Gevallen ), dan zijn de specifieke bepalingen over AV in de Nederlandse Wet niet van toepassing, ook niet als het Nederlands Recht wel op de overeenkomst van toepassing is, en dient te worden teruggevallen op de algemene regels van overeenkomstenrecht. 5.2 In Nederlandse gevallen kan de Wederpartij zich er niet op beroepen dat de AV voorwaarden bevatten die hij niet behoefde te verwachten. De Wederpartij is gebonden aan de inhoud van de AV, ook als hij deze niet kende. In Internationale Gevallen is deze regel minder hard. Weliswaar is de Wederpartij als hij de toepasselijkheid van de AV overeenkomt in beginsel aan de inhoud gebonden, maar als de AV bepalingen bevat die hij niet hoefde te verwachten, zou hij zich er op kunnen beroepen dat zijn instemming op de voorwaarden niet op deze specifieke bepaling zag. 5.3 De Gebruiker zal in Internationale Gevallen derhalve meer moeite moeten doen om de AV van toepassing te krijgen. Op de Gebruiker rust een zwaardere last om zich er van te verzekeren dat de instemming van de Wederpartij met de AV ook daadwerkelijk ziet op alle individuele bepalingen van de AV. Dit kan bijvoorbeeld door de AV als (geparafeerde) bijlage aan de overeenkomst te hechten of door de kernbepalingen en afwijkende bepalingen uit de AV in de overeenkomst te citeren of samen te vatten. Voorbeeld VI Een voorbeeld van het samenvatten van de kernbepalingen uit AV is: 7

8 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Y van toepassing, welke voorwaarden een beperking van de aansprakelijkheid van Y en een forumkeuze voor de rechter in de vestigingsplaats van Y bevatten. 5.4 Aan de andere kant komt aan de Wederpartij, al dan niet consument of kleine professionele wederpartij, geen (direct) beroep toe op de Zwarte of Grijze Lijst en de Wederpartij kan de AV niet vernietigen omdat deze niet aan hem ter hand zijn gesteld. 5.5 Concluderend: in Internationale Gevallen zal de Gebruiker zich iets meer moeite moeten getroosten om de AV van toepassing te krijgen op een overeenkomst. Anderzijds, als de AV van toepassing zijn dan zal de Wederpartij deze minder snel kunnen vernietigen. 6 Tot slot 6.1 Dit memorandum geeft enige handvaten voor het gebruik van AV bij overeenkomsten naar Nederlands Recht. Het memorandum bevat de regels op hoofdlijnen. Bij het gebruik van AV moet er rekening mee worden gehouden dat er in de wet en de rechtspraak uitzonderingen zijn opgenomen op de hoofdregels. 6.2 Heeft u naar aanleiding van dit memorandum vragen of opmerkingen dan vernemen wij deze uiteraard graag van u. 8

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gebruikshandleiding en algemene informatie over algemene voorwaarden Versie 2013/2014 Legal-8 B.V. 3991 SZ Houten T: 088 88 3 8888 E: info@legal8.nl www.legal8.nl Legal8 algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard; 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld.

1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard; 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn voorwaarden die een bedrijf hanteert bij de levering, inkoop, verkoop en betalingen van producten en diensten. Vaak worden deze algemene voorwaarden de

Nadere informatie

JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET HANTEREN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET HANTEREN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN JURIDISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ HET HANTEREN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Vrijwel alle bedrijven in Nederland werken met algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: "algemene voorwaarden") bij de verkoop

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

De vraag wanneer een gebruiker voldoet aan het kenbaarheidvereiste is uitgewerkt in artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel schrijft voor:

De vraag wanneer een gebruiker voldoet aan het kenbaarheidvereiste is uitgewerkt in artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel schrijft voor: ALGEMENE VOORWAARDEN, DEPOT EN VERPLICHTINGEN Over het van toepassing verklaren, gebruiken en deponeren van algemene voorwaarden bestaan veel misverstanden. Zo wordt vaak verondersteld dat het voldoende

Nadere informatie

Welkom. Algemene Voorwaarden

Welkom. Algemene Voorwaarden Welkom Algemene Voorwaarden Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocaten kantoor. Digitaal dossier Wij bieden de inzet van zeer ervaren onafhankelijke advocaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen

Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen Algemene Voorwaarden: De 5 valkuilen 1 Algemene voorwaarden: de 5 valkuilen Algemene voorwaarden opstellen lijkt zo eenvoudig. Maar vaak voldoen algemene voorwaarden niet aan de wettelijke eisen. Als ondernemer

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 3 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 4 2. Eisen voor toepasselijkheid 5 3. Uitzonderingen 7 3.1 Grote ondernemingen 7 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden

Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Informatie Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Algemene eisen 3 Specifieke eisen : algemene leveringsvoorwaarden 3 Beperking van de aansprakelijkheid 4 Naar prestatie 4 Naar tijd 5 Naar bedrag

Nadere informatie

24 februari 2015. mr. Jeroen Weterings. jeroen@huysjurist.nl

24 februari 2015. mr. Jeroen Weterings. jeroen@huysjurist.nl 24 februari 2015 mr. Jeroen Weterings jeroen@huysjurist.nl Juridische risico s Welke risico s kom jij tegen in je werk als ondernemer? Stelling: Risico nemen hoort bij ondernemen! Stelling: Juridische

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur,

SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen. A., hierna te noemen de adviseur, Nr. 33.933 SCHEIDSRECHTERLIJK INCIDENTEEL VONNIS ter zake van het bevoegdheidsincident in een geschil tussen A., hierna te noemen de adviseur, e i s e r e s in de hoofdzaak, v e r w e e r s t e r in het

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Inleiding 3 2 Wat zijn algemene voorwaarden? 4 3 Het goed gebruiken van algemene voorwaarden 5 3.1 Het van toepassing verklaren 5 3.2 De informatieplicht 5 3.3 Soms

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Van SelectiePunt Franchise, gevestigd te 6852 JP Huissen, Wildzang 28, hierna te noemen SelectiePunt dan wel opdrachtnemer. Artikel 1: Algemeen Opdrachtnemer SelectiePunt

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Deijne.nl

Garantievoorwaarden Deijne.nl Garantievoorwaarden Deijne.nl 1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen. 2. De koper kan slechts rechten ontlenen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen 1.1. Patentwerk B.V. ( Patentwerk ) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van octrooigemachtigde uit te oefenen, een en ander in

Nadere informatie

K O O P O V E R E E N K O M S T P A A R D. 1. De heer / mevrouw, hierna te noemen verkoper ;

K O O P O V E R E E N K O M S T P A A R D. 1. De heer / mevrouw, hierna te noemen verkoper ; K O O P O V E R E E N K O M S T P A A R D ONDERGETEKENDEN: en 1. De heer / mevrouw, hierna te noemen verkoper ; (vermeldt duidelijk de volledige tenaamstelling van de verkopende partij en indien dit een

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

Credit management voor accountmanagers. Niels Langezaal 27 januari 2010

Credit management voor accountmanagers. Niels Langezaal 27 januari 2010 Credit management voor accountmanagers Niels Langezaal 27 januari 2010 Introductie De grootste bank van Nederland heeft geen staatssteun en berekent nooit rente! Het Nederlandse bedrijfsleven leent dagelijks

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

DE KERN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST J.D. van de Meent

DE KERN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST J.D. van de Meent DE KERN VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST J.D. van de Meent In de verzekeringsrechtliteratuur bestaat geen algehele consensus over de vraag welke van de verzekeringsovereenkomst deel uitmakende voorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden. Waar moet u op letten? Algemene voorwaarden Waar moet u op letten? 1 Inhoudsopgave 1. Algemene voorwaarden p. 3 2. Onredelijke voorwaarden p. 4 3. Wees duidelijk over uw voorwaarden p. 4 4. Algemene voorwaarden in praktijk p.

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PARTICULIER Theunissen V.O.F. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Theunissen : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de vennootschap

Nadere informatie

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum:

Pagina 1/13. Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/207679_OV 15.1185.20 15 december 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 2.9 Wet handhaving consumentenbescherming tot het opleggen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN PAS OP BIJ HET TOEPASSEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Als u als ondernemer mooie geactualiseerde algemene voorwaarden heeft en u deze op uw website heeft geplaatst, bent u er nog niet. Er moet ook voor worden

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: Deze Algemene Voorwaarden van De Kruipruimte-Isolatiespecialist.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Nederlandsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZAKELIJK Theunissen V.O.F.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZAKELIJK Theunissen V.O.F. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZAKELIJK Theunissen V.O.F. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Theunissen : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

De Consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

De Consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten Van: DutchMudMen.com - Tutum B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Asterweg 19 D12 1301, 1031 HL te Amsterdam. Telefoonnummer 020 820 11 41. KvK nummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Cosprocare V.O.F.: Vitaliteits en Gezondheidspraktijk Cosprocare V.O.F. gevestigd Op t Veldje 12

Nadere informatie

... Datum. Betreft... Geachte,

... Datum. Betreft... Geachte, > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag... NL Innovatie Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon Ruben Prins T 088 602 58 01 ruben.prins@agentschapnl.nl

Nadere informatie

Leveren aan klanten? Voorkom problemen!

Leveren aan klanten? Voorkom problemen! DAS Wijzer Nummer 7 (VOOR ONDERNEMERS) Overeenkomst en algemene voorwaarden Klanten Leveren aan klanten? Voorkom problemen! Inhoud Intro 1. Waar moet een overeenkomst aan voldoen? In een (koop)overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden

Aanvullende Algemene Voorwaarden Aanvullende Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Algemene voorwaarden: de NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training

Nadere informatie

Hoefsmeden Kennisevent

Hoefsmeden Kennisevent 1 I:\Presentaties\AM\Lezingen 2015\Hoefsmeden seminar 26-02-2015 Hoefsmeden Kennisevent PRESENTATIE: MR. M. ANNETTE MAK 2 Onderwerpen: A. Aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ten aanzien van kwaliteit/fout.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Vereniging Gebra Fysieke winkel 2016

Algemene voorwaarden van de Vereniging Gebra Fysieke winkel 2016 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden van de Vereniging Gebra Fysieke winkel 2016 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden van de Vereniging Gebra Fysieke winkel 2016 Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Viddyo

Algemene voorwaarden Viddyo Algemene voorwaarden Viddyo Artikel 1. Algemeen Ingangsdatum: 08-06-2016 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Viddyo, hierna te noemen: aannemer,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT / MACHTIGING. (samenwonend, gehuwd, et cetera)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT / MACHTIGING. (samenwonend, gehuwd, et cetera) Ondergetekende(n): achternaam en voorletters geboorteplaats geboortedatum e-mail adres adres postcode en plaats telefoonnummer achternaam en voorletters partner geboorteplaats geboortedatum relatie (samenwonend,

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING wij doen Inhoudsopgave Hoofdstuk Paginanummer Inleiding 3 Wat is een handtekening 3 Belang 3 Op afstand 3 De elektronische handtekening 4 Waarde elektronische handtekening

Nadere informatie

Onder Wederpartij wordt verstaan eenieder, welke goederen of diensten betrekt van Kleinvakhandel.

Onder Wederpartij wordt verstaan eenieder, welke goederen of diensten betrekt van Kleinvakhandel. Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kleinvakhandel BV, hierna te noemen: Kleinvakhandel en een Wederpartij waarop Kleinvakhandel

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

In deze algemene actievoorwaarden (de Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

In deze algemene actievoorwaarden (de Voorwaarden ) wordt verstaan onder: Artikel 1 definities In deze algemene actievoorwaarden (de Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Natuur & Milieu: Stichting Natuur en Milieu, gevestigd te (3512 NS) Utrecht, aan de Hamburgerstraat 28a,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAAGSE HOOGVLIEGERS

ALGEMENE VOORWAARDEN HAAGSE HOOGVLIEGERS ALGEMENE VOORWAARDEN HAAGSE HOOGVLIEGERS Artikel 1 Algemeen 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Petra Rixt HIEMSTRA, h.o.d.n. Haagse Hoogvliegers, zaakdoende te (2521 CR) 's-gravenhage, aan het adres

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden E-0097 02-2011 1 Inhoud De kleine lettertjes 1. Algemene voorwaarden De voordelen Wie stelt ze op? Standaardbepalingen 2. Onredelijke voorwaarden Onredelijke bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign.

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

JURIDISCH UP TO DATE 26 MEI 2005. VERBINTENISSENRECHT mr. M.C. van Leyenhorst. Het leerstuk van algemene voorwaarden

JURIDISCH UP TO DATE 26 MEI 2005. VERBINTENISSENRECHT mr. M.C. van Leyenhorst. Het leerstuk van algemene voorwaarden JURIDISCH UP TO DATE 26 MEI 2005 VERBINTENISSENRECHT mr. M.C. van Leyenhorst Het leerstuk van algemene voorwaarden Het leerstuk van de algemene voorwaarden is weerbarstig en leidt regelmatig tot problemen.

Nadere informatie

Definitie s. Algemene bepalingen.

Definitie s. Algemene bepalingen. Definitie s 1. Amps Unlimited: De eenmanszaak, Amps Unlimited, statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51104113. 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

HISWA VOORWAARDEN. mr Maeike Woelinga en mr Jacob van der Meulen 3 SETS VOORWAARDEN HERZIEN VOORWAARDEN AANNEMING, VERKOOP EN LEVERING.

HISWA VOORWAARDEN. mr Maeike Woelinga en mr Jacob van der Meulen 3 SETS VOORWAARDEN HERZIEN VOORWAARDEN AANNEMING, VERKOOP EN LEVERING. HISWA VOORWAARDEN mr Maeike Woelinga en mr Jacob van der Meulen 3 SETS VOORWAARDEN HERZIEN VOORWAARDEN AANNEMING, VERKOOP EN LEVERING. VOORWAARDEN VERHUUR LIG- EN/OF BERGPLAATSEN VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder

Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd. diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder Overeenkomst tussen OVOCOM en een FCAgecertificeerd bedrijf voor de levering van diervoeders aan een Nederlandse melkveehouder TUSSEN: OVOCOM VZW, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, KBO nr. 0474.646.635,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Concurrentiebeding - werkgevers

Concurrentiebeding - werkgevers Concurrentiebeding - werkgevers Waarom een concurrentiebeding opnemen? Met een concurrentiebeding wordt een werknemer beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze

Nadere informatie

Checklist bij hoofdstuk 1

Checklist bij hoofdstuk 1 Checklist bij hoofdstuk 1 AANSPRAKELIJKHEIDSGROND VOORWAARDEN Informatieverstrekking in reclame Art. 7:59 BW Informatieverstrekking in precontractuele fase Art. 7:60 BW Beëindiging krediet Art. 7:65 lid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ActiZ, organisatie van zorgondernemers, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Nadere informatie