VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis: Bankrekening de rekening die ten name van de Bewaarder wordt aangebij een kantoor in Nederland of in enige andere van een onder toezicht staande en door de nationale autoriteiten aangewezen systeembank (een "Global Important Bank") met in Nederland of in enige andere EU/EER-lidstaat en waarop de Gelden worden geadministreerd die toekomen aan de Merchant uit hoofde van Betalingstransacties Bewaarder de Stichting Foundation docdata gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoofdstraat 82, 3972 LB te Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de van Koophandel onder , opgericht teneinde de Gelden van de Rechthebbenden uit hoofde van Betalingstransacties te bewaren Betalingstransacties door de betaler of de begunstigde handeling waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen en die door docdata payments worden uitgevoerd voor de Merchant Gelden docdata payments Merchant Kosten op een rekening van de Bewaarder gecrediteerd tegoed in geld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid docdata payments B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hoofdstraat 82, 3972LB te Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , een gedefinieerd in artikel 1:1 Wft, met vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. op basis van artikel 2:3a Wft de wederpartij(en) van docdata payments bij elk van de Raamovereenkomsten kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van docdata payments en de Bewaarder uit hoofde van deze overeenkomst, daaronder begrepen door docdata payments en/of de Bewaarder aan derden te betalen vergoedingen alsmede belastingen en gelijksoortige

2 de Raamovereenkomst Merchants Rechthebbenden Voorwaarden de Merchant(s), docdata payments en overige rechthebbenden, indien en voor zover de Gelden van deze rechthebbenden door de Bewaarder worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen deze voorwaarden betreffende het beheer en de bewaring van Gelden De Wet op het financieel toezicht, toepassing te eniger tijd van Artikel 2 WERKZAAMHEDEN BEWAARDER Artikel 2.1 De Bewaarder verbindt zich jegens docdata payments om de Gelden die toekomen aan een Rechthebbende uit hoofde van Betalingstransacties voor de betreffende Merchant te houden op de Bankrekening, met inachtneming van het gestelde in deze Voorwaarden en in de toepasselijke wet- en regelgeving. Artikel 2.2 De Bewaarder verricht geen andere activiteiten dan de bewaring van Gelden ten behoeve van Rechthebbenden, waaronder wordt verstaan het in ontvangst van de Gelden, het tijdelijk houden van de Gelden die de Bewaarder heeft ontvangen en het betalen of overmaken van de Gelden die de Bewaarder heeft ontvangen aan Rechthebbenden. Deze activiteiten van de Bewaarder kwalificeren nadrukkelijk niet als bewaarneming in de zin van artikel 7:600BW. Artikel 3 WERKZAAMHEDEN DOCDATA PAYMENTS Artikel 3.1 docdata payments is belast met de werkzaamheden, die de van de door de Bewaarder aangehouden Gelden met zich brengt en handelingen verrichten, die nodig zijn voor de administrate van de Gelden met inachtneming van het gestelde in deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Artikel 3.2 Indien haar hoedanigheid als betaalinstelling in de zin van artikel 1:1 Wft is of zal worden beeindigd, zal docdata payments dit direct schriftelijk aan de Bewaarder en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk publiceren op haar docdata payments voorts indien de Bewaarder ophoudt als zodanig te dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk publiceren op haar website. Artikel 4 BANKREKENING Artikel 4.1 De Bewaarder zal de Bankrekening openen en aanhouden voor de administratie van de Gelden die in het van de Betalingstransacties ten behoeve van de Rechthebbenden

3 te worden gehouden. De Bankrekening zal worden gecrediteerd met door de Bewaarder in verband met de Betalingstransacties ten behoeve van de Rechthebbenden te ontvangen Gelden en worden gedebiteerd voor aan de Rechthebbenden in verband daarmee te betalen Gelden en voor de door docdata payments respectievelijk de Bewaarder gemaakte Kosten en aan docdata payments respectievelijk de Bewaarder toekomende vergoedingen in verband met hun werkzaamheden uit hoofde van deze Voorwaarden en de Raamovereenkomst. Artikel 4.2 Merchant geeft zijn opdrachten met betrekking tot de Gelden aan Docdata Payments, die bevoegd zal zijn de Merchant jegens de Bewaarder op te treden. Artikel 5 BEWARING VAN GELDEN Artikel 5.1 De Bewaarder is verplicht om er te alien tijde voor zorg te dragen dat het van door hem ten behoeve van de Rechthebbenden ontvangen Gelden in overeenstemming is met de daartegenover staande rechten van de Rechthebbenden jegens de Artikel 6 EN VAN BETALINGEN Artikel 6.1 Voor zover nodig verleent de Bewaarder bij dezen een volmacht aan docdata payments om handelingen te verrichten die nodig zijn voor de van de door de Bewaarder te houden Gelden. De Bewaarder is gerechtigd deze volmacht te herroepen indien docdata payments haar verplichtingen op grond van artikel 3.1 van deze Voorwaarden niet of anderszins materieel tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen krachtens deze Voorwaarden. Artikel 6.2 docdata payments zal elke Merchant factureren voor de door haar verrichte werkzaamheden uit hoofde van en in overeenstemming met het gestelde in de door docdata payments met de betreffende Merchant gesloten Raamovereenkomst, waaronder begrepen de uit deze Voorwaarden voortvloeiende werkzaamheden, indien en voor zover het saldo van de Merchant toereikend is. De Bewaarder zal de op basis van deze facturen aan docdata payments toekomende bedragen in mindering brengen op de aan deze Merchant af te dragen Gelden en deze op eerste verzoek aan docdata payments betalen. Artikel 6.3 Zodra de Gelden door de Bewaarder zijn ontvangen, houdt de Bewaarder deze Gelden ter beschikking voor de Rechthebbende die tot de betreffende Gelden gerechtigd is en zal de Bewaarder deze Gelden overmaken naar de bankrekening van de Rechthebbende de van toepassing zijnde bepalingen uit de Raamovereenkomst, een en ander met inachtneming van deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Artikel 6.4 De Bewaarder zal een accurate en gedetailleerde bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven in verband met de Betalingstransacties. docdata payments zal de

4 Merchant toegang tot informatie verschaffen met betrekking tot de voor hem bestemde Gelden. Artikel 7 KOSTEN EN VERGOEDINGEN Artikel 7.1 Voor zover mogelijk, draagt de Bewaarder zorg voor het rentedragend uitzetten van de Gelden. Voor zover toereikend worden de Kosten gefinancierd uit de rentebaten die voortkomen uit het beheer en de bewaring van de Gelden. De Merchant is niet gerechtigd tot rentebaten die door de Bewaarder worden ontvangen in verband met het uitzetten van de Gelden. Artikel 7.2 Exploitatiesaldi (positief dan wel negatief) van de Bewaarder te alien tijde voor rekening en risico van docdata payments. Op maandelijkse basis zal het exploitatiesaldo worden vastgesteld en zal bij een positief saldo dat bedrag aan docdata payments worden betaald door de Bewaarder, dan wel zal docdata payments bij een negatief saldo bedrag onverwijld aan de Bewaarder voldoen. Artikel 8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID docdata payments en de Bewaarder betrachten de nodige zorgvuldigheid bij de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden. Desalniettemin zijn docdata payments en de Bewaarder elk op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de Merchant in verband met de nakoming van de respectieve verplichtingen van docdata payments en de Bewaarder uit hoofde van deze Voorwaarden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van docdata payments respectievelijk de Bewaarder. Artikel 9 GARANTIE docdata payments garandeert jegens de Merchant, met inachtneming van de beperking van aansprakelijkheid in Artikel 8, de correcte nakoming van alle verplichtingen van de Bewaarder jegens de Merchant. Artikel 10 GESCHIL TEN AANZIEN VAN GELDEN Indien dan een partij aanspraak op dezelfde Gelden of Rechthebbende te zijn betreffende dezelfde Gelden zal de Bewaarder deze Gelden in afwijking van enige andere bepaling in deze Voorwaarden, onder zich houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is bepaald partij of Rechthebbende tot de betreffende Gelden is gerechtigd. Artikel 11 BEWIJS Onverlet enige dwingende rechtsregels levert een afschrift van de eigen boekhouding en administratie van docdata payments respectievelijk de Bewaarder dwingend bewijs op jegens de Merchant, behoudens het recht van elke Merchant om tegenbewijs te leveren, en kan een dergelijk afschrift zonder enige beperking worden gebruikt als bewijsmiddel. Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Artikel 12.1 Op het bepaalde in deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5 Artikel 12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien docdata payments of de Bewaarder als eisende partij optreedt is zij, in afwijking van het voorgaande en voor zover van toepassing, bevoegd een geschil aanhangig te maken bij een ten aanzien van een Merchant in aanmerking buitenlandse rechter. Artikel 13 WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN Artikel 13.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze Voorwaarden, mits door docdata payments en de Bewaarder tezamen overeengekomen, zullen ook voor de Merchant bindend zijn. Artikel 13.2 docdata payments zal op haar website zo spoedig als mogelijk mededeling doen van de in Artikel 13.1 bedoelde wijzigingen en aanvullingen. Het bepaalde in Artikel 13 is evenwel niet voor wijziging docdata payments B.V. 5

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis:

www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de navolgende betekenis: www.crowdpartners.nl Algemene Voorwaarden Crowdpartners heeft een ontheffing van het verbod op het als tussenpersoon werkzaamheden verrichten ten behoeve van het buiten besloten kring aantrekken van opvorderbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag

VAN DOORNE BEVERAGES B.V. Den Haag Algemene Voorwaarden Van Doorne Beverages B.V. Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap Van Doorne Beverages B.V. gevestigd te, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder nummer 27280283,

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL

REPARTITIEREGLEMENT StOP NL REPARTITIEREGLEMENT StOP NL Overwegingen I. StOP NL heeft ten doel het op doelmatige wijze behartigen en bevorderen van de belangen van Producenten van Filmwerken en hun rechtverkrijgenden, in het bijzonder

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RELINED B.V. juli 2014

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RELINED B.V. juli 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RELINED B.V. juli 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Algemeen... 4 Artikel 3 Totstandkoming... 5 Artikel 4 Dienst... 5 Artikel 5 Vergoeding... 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering

Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst Prijzen Levering Algemene Voorwaarden van ondernemers in de kantoorvakhandel, aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Novaka Organisatie Kantoorvakhandel, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij

Nadere informatie