FACILITATIEOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACILITATIEOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan de Hengelosestraat 569, 7521 AG Enschede, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ( Raedthuys Energie ); 2. Raedthuys Opwekker B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Enschede, Nederland, kantoor houdende aan de Hengelosestraat 569, 7521 AG Enschede, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (de Raedthuys Opwekker ); Raedthuys Energie en Raedthuys Opwekker zullen hierna gezamenlijk tevens worden aangeduid als Partijen en ieder afzonderlijk als een Partij. IN AANMERKING NEMENDE DAT: A. Raedthuys Energie zich richt op, zakelijk samengevat, het denken over, het handelen in lijn met, het discussiëren over, het activeren ten behoeve van, het handelen ter ondersteuning en ter bevordering van, het ondersteunen van doelen en fondsen gericht op en het ontwikkelen, vervaardigen, marketen en/of onderhouden van producten en diensten in lijn met en/of als illustratie van en/of ter bevordering van 'duurzaam leven' (waarbij duurzaam leven bestaat uit en rust op een economische, sociale en ecologische pijler) te bevorderen, te faciliteren en/of te regisseren; B. Raedthuys Opwekker zich onder meer richt op, zakelijk samengevat, het onderhouden en exploiteren van een windturbine van het merk Vestas, type 52 met een geïnstalleerd vermogen van 850 kw, die gelegen is aan de Appelvinkweg 6 in de gemeente Zeewolde ( Windturbine ) in de meest brede zin van het woord; C. Raedthuys Opwekker, teneinde haar activiteiten als hiervoor sub B omschreven te financieren, niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR 37,50 per stuk (de Opwekkers ) aan consumenten in Nederland aanbiedt door middel van de uitgifte van maximaal Opwekkers (totale omvang bedraagt derhalve maximaal EUR ,-), waarbij de aflossing van en de rente op de Opwekkers worden voldaan in elektriciteit uitgedrukt in kilowatt hour ( kwh ). D. Raedthuys Opwekker Raedthuys Energie wenst in te schakelen om de voldoening van de rente- en aflossingsverplichtingen (in elektriciteit uitgedrukt in kwh) van Raedthuys Opwekker jegens de houders van de Opwekkers ( Opwekkerhouders ) te faciliteren; E. Partijen overeenstemming hebben bereikt over de faciliterende rol van Raedthuys Energie bij de voldoening van de rente- en aflossingsverplichtingen in elektriciteit uitgedrukt in kwh ter zake van de Opwekkerhouders en dit schriftelijk wensen vast te leggen in deze facilitatieovereenkomst ( Overeenkomst ); 1

2 KOMEN HIERBIJ ALS VOLGT OVEREEN: ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 De definities in deze Overeenkomst beginnende met een hoofdletter zullen de betekenis hebben die daaraan in deze Overeenkomst is toegekend, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt. 1.2 Aan de opschriften boven de artikelen van deze Overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de inhoud, uitleg of interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst. 1.3 In deze Overeenkomst zal, indien de context dit vereist, het enkelvoud ook het meervoud omvatten en vice versa. ARTIKEL 2 ROL RAEDTHUYS ENERGIE 2.1 Partijen komen overeen dat Raedthuys Energie exclusief wordt ingeschakeld om namens Raedthuys Opwekker de voldoening van rente- en aflossingsverplichtingen in elektriciteit en uitgedrukt in kwh, uit hoofde van de voorwaarden die op de Opwekkers van toepassing zijn ( Opwekkervoorwaarden ), te faciliteren. De kwh zullen door Raedthuys Opwekker worden opgewekt via de Windturbine en vervolgens door Raedthuys Opwekker worden overgedragen aan de Opwekkerhouder, welke overdracht zal worden gefaciliteerd door Raedthuys Energie ( Dienst ). 2.2 De Opwekkerhouders sluiten ieder een energieovereenkomst met Raedthuys Energie ( Energieovereenkomst ). De Energieovereenkomst omvat (a) de beschikbaarstelling van de rente- en aflossing die Opwekkerhouders uit hoofde van de Opwekkers van Raedthuys Opwekker ontvangen in elektriciteit, uitgedrukt in kwh, (b) de (aanvullende) levering door Raedthuys Energie op het huisadres van de Opwekkerhouders, waartoe Raedthuys Energie de elektrische energie van de ontvangen aflossing en eventuele rente van de Opwekkerhouders ter beschikking stelt, c) de overname van de programmaverantwoordelijkheid 1 van de Opwekkerhouders door Raedthuys Energie en (d) de belastingen en heffingen van overheidswege die Raedthuys Energie verplicht is of bevoegd in rekening te brengen ter zake van het totale gemeten elektriciteitsverbruik op het huisadres. 2.3 Indien na afloop van enig jaar blijkt dat een Opwekkerhouder minder stroom heeft verbruikt dan waartoe hij/zij gerechtigd is onder de Opwekkers (aflossing en eventuele rente), dan zal Raedthuys Energie voor deze, niet door de Opwekkerhouder verbruikte stroom aan de Opwekkerhouder een vergoeding betalen die gelijk is aan 70% van het levertarief dat de Opwekkerhouder betaalt voor elektriciteit onder zijn Energieovereenkomst in dat betreffende kalenderjaar ( Redelijke Terugleververgoeding ), een en ander zoals bepaald in artikel 1.4 van de Opwekkervoorwaarden. 1 Het betreft de programmaverantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, Elektriciteitswet 1998, zoals nader gereguleerd in hoofdstuk 3 van de Systeemcode Elektriciteit (voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub c. van de Elektriciteitswet 1998). Iedere afnemer van elektriciteit heeft de verplichting om dagelijks voor de volgende dag op kwartierbasis een opgave te verstrekken van invoeding en afname van het elektriciteitsnet. Deze verplichting wordt voor kleinverbruikers gedragen door de leverancier met vergunning (als bedoeld in artikel 95d, Elektriciteitswet 1998) voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers (als bedoeld in artikel 95a, Elektriciteitswet 1998). Deze vergunning houdende leverancier schat het verbruik van de betreffende afnemers o.b.v. gereguleerde standaard Verbruiksprofielen, voert de programmaverantwoordelijkheid uit en draagt de onbalanskosten die voortvloeien uit afwijkingen ten opzichte van het programma. 2

3 2.4 Raedthuys Opwekker kan te allen tijde instructies geven aan Raedthuys Energie omtrent de Dienst op grond van deze Overeenkomst. 2.5 Raedthuys Energie zal op ieder door Raedthuys Opwekker gewenst moment in staat zijn verantwoording af te leggen over de door Raedthuys Energie uitgevoerde Dienst en Raedthuys Opwekker daar inzicht in te bieden. 2.6 Partijen kunnen de inhoud, aard en omvang van de Dienst in gezamenlijk overleg aanvullen, beperken of veranderen met inachtneming van het in artikel 7.3 van deze Overeenkomst bepaalde. 2.7 Bij het verlenen van de Dienst zal Raedthuys Energie steeds handelen namens Raedthuys Opwekker en in overeenstemming met de Opwekkervoorwaarden en met inachtneming van: a. het belang van Raedthuys Opwekker; b. tijdige en verantwoorde instructies van Raedthuys Opwekker, welke schriftelijk dienen te worden gegeven; c. de Energieovereenkomst voor de beschikbaarstelling en de levering van elektriciteit die Raedthuys Energie afzonderlijk heeft afgesloten met individuele Opwekkerhouders; en d. de leveringsvergunning voor Energie waarover Raedthuys beschikt en de overige wettelijke voorschriften en/of overheidsbeperkingen. 2.8 Raedthuys Opwekker zal aan Raedthuys Energie alle informatie verstrekken en anderszins alle medewerking verlenen om haar Dienst te kunnen vervullen. 2.9 Raedthuys Opwekker zal met Raedthuys Energie op regelmatige basis overleg voeren omtrent de Dienst. ARTIKEL 3 VERGOEDING RAEDTHUYS Raedthuys Energie zal, voor het verlenen van de Dienst namens Raedthuys Opwekker, geen vergoeding in rekening brengen. ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID Raedthuys Energie is ter zake van de Dienst jegens Raedthuys Opwekker slechts aansprakelijk voor schade die Raedthuys Opwekker lijdt als direct en redelijkerwijs voorzienbaar gevolg van een tekortkoming van Raedthuys Energie in de nakoming van de verplichtingen van Raedthuys Energie uit hoofde van deze Overeenkomst, indien en voor zover die tekortkoming (i) is te wijten aan fraude, opzet of grove schuld van de zijde van Raedthuys Energie of (ii) anderszins op grond van deze Overeenkomst aan Raedthuys Energie kan worden toegerekend. De aansprakelijkheid van Raedthuys Energie is in ieder geval beperkt tot ten hoogste één maal de rente en aflossing in elektriciteit per jaar per Opwekkerhouder. Raedthuys Energie is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade. ARTIKEL 5 KOSTEN Behoudens anders voorzien in deze Overeenkomst, is ieder van de Partijen gehouden zijn eigen kosten te dragen in verband met uitvoering en wijziging van deze Overeenkomst. 3

4 ARTIKEL 6 AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 6.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst en eindigt op 31 december 2025, met dien verstande dat de Overeenkomst pas wordt geacht in zijn geheel te zijn beëindigd nadat de Opwekkers volledig zijn afgelost en er geen rente- en aflossingsverplichtingen van Raedthuys Opwekker meer zijn jegens de Opwekkerhouders uit hoofde van de Opwekkers. 6.2 Raedthuys Opwekker is gerechtigd deze Overeenkomst onmiddellijk, zonder deswege tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, zulks onverminderd haar bevoegdheid om te allen tijde zodanige maatregelen te nemen tot behoud van haar rechten als de wet haar ter beschikking stelt en Raedthuys Opwekker nodig of nuttig zullen voorkomen, indien één van de navolgende situaties zich voordoet: a) Raedthuys Energie komt in liquidatie of surséance van betaling te verkeren, wordt failliet verklaard, ontbonden dan wel houdt op te bestaan; b) de zeggenschap over de (activiteiten van de) Raedthuys Energie wijzigt en wordt direct of indirect verkregen door één of meer anderen in de zin van het begrip van het begrip fusie, zoals gedefinieerd in het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000 ; of c) Raedthuys Energie komt, naar het redelijk oordeel van Raedthuys Opwekker, in materiële zin haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst jegens Raedthuys Opwekker niet, niet volledig of niet tijdig na. ARTIKEL 7 OVERIGE BEPALINGEN 7.1 Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenstemming tussen Partijen met betrekking tot de Dienst. 7.2 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling(en). 7.3 Wijzigingen op en aanvullingen van deze Overeenkomst zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover elke Partij daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 7.4 Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet aan een derde overdragen. 7.5 Alle kennisgevingen, mededelingen of verklaringen van Partijen kunnen worden gedaan per aangetekende post, of fax aan de door Partijen daartoe opgegeven adressen. 7.6 Deze Overeenkomst kan in meerdere exemplaren worden ondertekend, waarbij zal gelden dat zodra alle Partijen tenminste één exemplaar van deze Overeenkomst zullen hebben ondertekend, deze rechtsgeldig tot stand zal zijn gekomen. ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT 8.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 4

5 8.2 Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Overijssel, locatie Enschede. ALDUS overeengekomen en ondertekend op: Raedthuys Energie B.V. Getekend door: Raedthuys Groep B.V., A.J.P. Wispels Functie: bestuurder Datum: 14 oktober 2014 Raedthuys Opwekker B.V. Getekend door: Raedthuys Windpower B.V., A.J.P. Wispels Functie: bestuurder Datum: 14 oktober

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIFE ENERGIE-ADVIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NIFE ENERGIE-ADVIES B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN NIFE ENERGIE-ADVIES B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid)

OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) OVEREENKOMST VAN GELDLENING (zonder zekerheid) Tussen: [naam Investeerder] en Stichting Beheer NLInvesteert en Stichting Zekerheden NLInvesteert en [naam Ondernemer] De ondergetekenden: 1. [Investeerder]

Nadere informatie

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda Algemene Voorwaarden Per 1 januari 2012 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda 1 Artikel 1 - Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL VANGNET ENERGIE Intermediair Energievoorzieningen

STICHTING SOCIAAL VANGNET ENERGIE Intermediair Energievoorzieningen Algemene voorwaarden Stichting Sociaal Vangnet Energie (SVE) 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Energieovereenkomsten: overeenkomsten met energieleveranciers en overeenkomsten

Nadere informatie

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V.

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V. PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V. Concept 7 maart 2014 Inhoud 1. DEFINITIES...3 2. DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Energiediensten

Algemene Voorwaarden voor Energiediensten januari 2010 Algemene voorwaarden, voorheen bekend als algemene voorwaarden voor Energiemanagement en Energiebemiddeling Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Van.Eko B.V. (op te richten na succesvolle Symbid campagne) Investeerders Coöperatie U.A.

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Van.Eko B.V. (op te richten na succesvolle Symbid campagne) Investeerders Coöperatie U.A. PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Partijen: Van.Eko B.V. (op te richten na succesvolle Symbid campagne) Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Van.Eko B.V. Concept 25-11-2014 Inhoud 1. DEFINITIES...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers ALGEMENE VOORWAARDEN Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden CAPTER Hilversum B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt: CAPTER Hilversum B.V

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen met een beginnende hoofdletter geschreven en hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud de volgende betekenis, tenzij

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Backup

Algemene voorwaarden Online Backup Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 1.2 1.3 Algemene voorwaarden Online Backup ETB Automatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 54340918 Opdrachtgever:

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie