1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden."

Transcriptie

1 OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR 30,00 per stuk (de Opwekkers ) door Raedthuys Opwekker B.V. ( Raedthuys Opwekker ) in Nederland, waarbij de deelaflossing, de eventuele rente en eventuele extra uitkering op de Opwekkers worden voldaan in elektriciteit uitgedrukt in kilowatt hour ( kwh ). Door inschrijving op de Opwekkers via het inschrijfformulier, dat via de website van Pure Energie van Raedthuys Energie B.V. is te raadplegen ( Inschrijfformulier ), aanvaardt de inschrijver expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Opwekkervoorwaarden, die tezamen met het Inschrijfformulier de overeenkomst vormen tussen Raedthuys Opwekker en de houder van één of meer Opwekkers ( Opwekkerhouders ). ARTIKEL 1 DE OPWEKKERS 1.1. Raedthuys Opwekker geeft de Opwekkers uit aan de Opwekkerhouders overeenkomstig de in deze Opwekkervoorwaarden beschreven voorwaarden. De Opwekkerhouders verklaren door (digitale) ondertekening van het Inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Opwekkervoorwaarden en de inhoud daarvan onvoorwaardelijke te aanvaarden De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden Opwekkers kunnen alleen worden gehouden door natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die een energieovereenkomst hebben afgesloten met Raedthuys Energie B.V. ( Raedthuys Energie ) in verband met het faciliteren van de terbeschikkingstelling van de door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouder verstrekte Deelaflossing (zoals hierna in artikel 5.1 gedefinieerd) en indien en voor zover van toepassing Rente (zoals hierna in artikel 5.4 gedefinieerd) en Extra Uitkering (zoals hierna in artikel 5.2 gedefinieerd) in kwh, evenals verkoop en levering van de eigendom van de door de Opwekkerhouder resterende benodigde stroom ( Energieovereenkomst ). Opwekkers zijn primair bestemd voor natuurlijke personen die geen ondernemer voor de omzetbelasting zijn en worden. De faciliterende dienst door Raedthuys Energie aan de Opwekkerhouder, evenals de levering van de eigendom van de resterende benodigde stroom door Raedthuys Energie aan de Opwekkerhouder zal plaatsvinden conform de productvoorwaarden behorend bij de Energieovereenkomst Ten aanzien van iedere Opwekkerhouder geldt dat de Deelaflossing die de Opwekkerhouder jaarlijks ontvangt ten aanzien van de door de Opwekkerhouder gehouden Opwekker(s), op grond van de Energieovereenkomst niet meer mag zijn dan vijfentachtig procent (85%) van zijn jaarlijkse stroomgebruik, om te voorkomen dat een Opwekkerhouder minder stroom verbruikt dan hij/zij als Deelaflossing jaarlijks verkrijgt van de Raedthuys Opwekker. Bij de toewijzing van de Opwekkers door Raedthuys Opwekker wordt hiermee rekening gehouden en worden mogelijk minder Opwekkers toegewezen dan waarop is ingeschreven, om zodoende te voorkomen dat meer stroom

2 dan nodig wordt verkregen. Bij de toewijzing wordt geen rekening gehouden met de kans dat de Opwekkerhouder een Extra Uitkering krijgt doordat de windturbine jaarlijks meer produceert dan gemiddeld 50 kwh per Opwekker Indien na afloop van enig jaar blijkt dat een Opwekkerhouder minder stroom heeft verbruikt dan waartoe hij/zij gerechtigd is onder de Opwekkers (aflossing, en eventuele rente en Extra Uitkering), dan zal Raedthuys Energie voor deze, niet door de Opwekkerhouder verbruikte stroom aan de Opwekkerhouder een vergoeding betalen die gelijk is aan 70% van het levertarief dat de Opwekkerhouder betaalt voor elektriciteit onder zijn Energieovereenkomst in dat betreffende kalenderjaar ( Redelijke Terugleververgoeding ) De Opwekkers staan op naam van de Opwekkerhouder en bedragen nominaal EUR 30,00 per Opwekker (de Hoofdsom ) en geeft in totaal recht op 500 kwh Inschrijving op de Opwekkers, toewijzing van de Opwekkers en storting van gelden in verband met de inschrijving op de Opwekkers geschiedt overeenkomstig het in artikel 4 van deze Opwekkervoorwaarden bepaalde Uitgifte van de Opwekkers zal plaatsvinden op of omstreeks 1 juni De Opwekkers kunnen gedurende de inschrijvingsperiode telkens op iedere werkdag worden uitgegeven en geplaatst bij beleggers (de datum waarop een Opwekker wordt uitgegeven zal hierna met betrekking tot die Opwekker worden aangeduid als Relevante Uitgiftedatum De Uitgifte van de Opwekkers geschiedt door het administreren van de Opwekkers op naam van de Opwekkerhouder in de administratie van Raedthuys Opwekker De looptijd van de Opwekkers ( Looptijd ) bedraagt maximaal tien (10) jaar, voor alle Opwekkers te rekenen vanaf de (betreffende) Relevante Uitgiftedatum, behoudens in het geval tussentijdse aflossing van de Opwekkers plaatsvindt op grond van artikel ARTIKEL 10 van deze Opwekkervoorwaarden. ARTIKEL 2 STATUS OPWEKKERS 2.1. De verplichtingen van Raedthuys Opwekker uit hoofde van de Opwekkers vormen directe verplichtingen van Raedthuys Opwekker. De Opwekkers zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie Opwekkerhouders zijn van gelijke rang ten opzichte van alle huidige en toekomstige concurrente schuldeisers van Raedthuys Opwekker. Raedthuys Opwekker zal geen bankfinanciering aantrekken. De verplichtingen van Raedthuys Opwekker jegens de Opwekkerhouders zijn derhalve niet (en zullen niet zijn) achtergesteld bij verplichtingen van Raedthuys Opwekker jegens een bank.

3 ARTIKEL 3 BESTEMMING VAN DE GELDEN 3.1. De opbrengst die door Raedthuys Opwekker met de uitgifte van Opwekkers wordt verkregen, zal door Raedthuys Opwekker worden aangewend ter onderhoud en exploitatie van de windturbine van het merk Vestas, type V52 met een geïnstalleerd vermogen van 850 kw, die gelegen is aan de Appelvinkweg 6 in de gemeente Zeewolde ( Windturbine ) in de meest brede zin van het woord, en ter investering in nieuwe duurzame energieprojecten De met de Windturbine van Raedthuys Opwekker opgewekte elektriciteit wordt door Raedthuys Opwekker primair gebruikt ter voldoening van haar verplichtingen onder de Opwekkers jegens de Opwekkerhouders. De met de Windturbine opgewekte elektriciteit wordt gestaafd door certificaten waaruit blijkt dat de energie duurzaam is opgewekt ( Pure Energie Opwekkercertificaat ) De eigendom van de uit hoofde van de, in artikel 5 van deze Opwekkervoorwaarden opgenomen, Deelaflossing, Rente en Extra Uitkering te verstrekken elektriciteit wordt door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouders overgedragen nadat deze verschuldigd is geworden. Raedthuys Energie zal deze eigendomsoverdracht van de elektriciteit door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouders faciliteren conform de Energieovereenkomst gesloten met de individuele Opwekkerhouder en de Facilitatieovereenkomst (als gedefinieerd in artikel 5.7 van deze Opwekkervoorwaarden) gesloten met Raedthuys Opwekker. ARTIKEL 4 TOEWIJZING EN UITGIFTE VAN OPWEKKERS EN STORTING VAN GELDEN 4.1. Inschrijven op de Opwekker vindt plaats door het volledig (digitaal) invullen, rechtsgeldig ondertekenen en online versturen van het door Raedthuys Opwekker beschikbaar gestelde Inschrijfformulier. Door het (digitaal) ondertekenen van het Inschrijfformulier verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van deze Opwekkervoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die hierin zijn opgenomen te onderwerpen. Inschrijfformulieren worden behandeld op volgorde van binnenkomst De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van de Opwekkers eindigt op het moment dat de inschrijving voor de uitgifte van de Opwekkers voltekend is, doch uiterlijk op 1 juli Raedthuys Opwekker behoudt zich expliciet het recht voor de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft Na het volledig (digitaal) invullen en ondertekenen van het Inschrijfformulier is de Opwekkerhouder verplicht door middel van ideal (een Nederlandse standaard voor internetbetalingen) de verschuldigde Hoofdsom van het aantal door haar gewenste Opwekkers over te boeken op een door Raedthuys Opwekker aangegeven bankrekening. Dit betalingsproces wordt door Raedthuys Opwekker (digitaal) gefaciliteerd, direct nadat de Opwekkerhouder het Inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend.

4 4.4. Aan de Opwekkerhouders worden geen commissies of kosten in rekening gebracht ter zake van betalingen die overeenkomstig deze Opwekkervoorwaarden worden gedaan Na een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en controle van de ontvangen gelden, vindt tenzij een beroep wordt gedaan op het hierna in artikel 4.7 bepaalde toewijzing en uitgifte van de Opwekkers plaats per de alsdan eerstvolgende Relevante Uitgiftedatum Na de toewijzing en uitgifte ontvangt de Opwekkerhouder van Raedthuys Opwekker een schriftelijke bevestiging van het aantal aan haar toegewezen Opwekkers Raedthuys Opwekker behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving, geheel of gedeeltelijk, te weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele overeenkomstig dit artikel 4 door de Opwekkerhouder overgeboekte gelden in verband met de inschrijvingen voor Opwekkers die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen worden teruggeboekt op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling door de Opwekkerhouder werd gedaan. Er zal in geval van terugboeking geen rente worden vergoed over het teruggeboekte bedrag gedurende de periode dat de Opwekkerhouder deze gelden niet tot zijn beschikking had. ARTIKEL 5 RENTE, AFLOSSING EN EXTRA UITKERING 5.1. Raedthuys Opwekker lost de Opwekkers lineair af gedurende de Looptijd. De aflossing op de Opwekkers wordt jaarlijks voldaan in elektriciteit en is uitgedrukt in kwh ( Deelaflossing ). Raedthuys Opwekker lost jaarlijks 50 kwh op de Opwekker af, waardoor de Hoofdsom ieder jaar te rekenen vanaf de Relevante Uitgiftedatum - vermindert met EUR 3,00 (1/10 deel van EUR 30,00) Indien de Windturbine gedurende de Looptijd in enig jaar meer energie produceert dan gemiddeld 50 kwh per Opwekker, dan wordt dit meerdere pro rata over alle (26.000) Opwekkers verdeeld en aan de Opwekkerhouders uitgekeerd ( Extra Uitkering ), een en ander in overeenstemming met het bepaalde in deze Opwekkervoorwaarden en indien en voor zover van toepassing met inachtneming van het bepaalde in de Facilitatieovereenkomst. De Extra Uitkering wordt voldaan in elektriciteit (uitgedrukt in kwh) en er wordt, conform het hierna in artikel 5.3 van deze Opwekkervoorwaarden bepaalde, jaarlijks vastgesteld of de Opwekkerhouder in aanmerking voor de Extra Uitkering. De Extra Uitkering is geen Deelaflossing op de Opwekker als bedoeld in artikel 5.1 van deze Opwekkervoorwaarden en strekt aldus niet in mindering op de Hoofdsom Raedthuys Opwekker stelt gedurende de Looptijd na ommekomst van ieder kalenderjaar in week 3 van het daaropvolgende kalenderjaar de exacte energieproductie van de Windturbine vast, eveneens stelt Raedthuys Opwekker vast of zij op grond van artikel 5.2 van deze Opwekkervoorwaarden verplicht is tot uitkering van de Extra Vergoeding en deelt dit vervolgens schriftelijk mede aan de Opwekkerhouders Naast Deelaflossing en indien en voor zover van toepassing - de Extra Uitkering zal jaarlijks, indien is voldaan aan de voorwaarden zoals in dit lid omschreven, een rente

5 van 1% over de in enig jaar uitstaande Hoofdsom worden uitgekeerd aan de Opwekkerhouders ( Rente ). De Rente op de Opwekkers wordt voldaan in elektriciteit en is uitgedrukt in kwh, waarbij één (1) kwh gelijk staat aan EUR 0,06 (inclusief btw). De Opwekkers renderen vanaf Relevante Uitgiftedatum. De Opwekkerhouder is in enig jaar gedurende de Looptijd gerechtigd tot de Rente indien en voor zover in het betreffende kalenderjaar, vast te stellen in week 1 in het jaar volgend op dat betreffende kalenderjaar, het gemiddelde levertarief van groene stroom voor de particuliere kleinverbruiker lager was dan EUR 0,06 (inclusief btw) per kwh. Het gemiddelde levertarief wordt berekend en vastgesteld aan de hand van de door RWE/Essent, Nuon en Eneco gehanteerde variabele levertarieven van de groene stroomproducten, zoals deze van tijd tot tijd worden berekend en gepresenteerd op hun websites De eventueel verschuldigde Rente (indien is voldaan aan de voorwaarden zoals in artikel 5.4 van deze Opwekkervoorwaarden bepaald) en Extra Uitkering (indien is voldaan aan de voorwaarden zoals in artikel 5.2 van deze Opwekkervoorwaarden bepaald) wordt jaarlijks, ongeacht de Relevante Uitgiftedatum (ingeval van Rente), binnen 14 werkdagen na afloop van het betreffende kalenderjaar aan de Opwekkerhouder uitgekeerd (i.e. de energie wordt geleverd) Ingeval van tussentijdse aflossing van de Opwekker zoals bedoeld in artikel 10 van de Opwekkervoorwaarden, is Raedthuys Opwekker over het betreffende jaar waarin om aflossing van de Opwekker wordt verzocht geen Rente en Extra Uitkering verschuldigd, ongeacht of is voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5.2 en 5.4 van deze Obligatievoorwaarden De Opwekkerhouder zal de in kwh uitgedrukte Deelaflossing en eventuele Rente en/of Extra Uitkering op de Opwekker verbruiken, alvorens elektriciteit af te nemen onder de Energieovereenkomst. Raedthuys Energie zal uit hoofde van de facilitatieovereenkomst de eigendomsoverdracht van de elektriciteit van Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouder faciliteren ( Facilitatieovereenkomst ). In voorkomend geval wordt het gedeelte van de in kwh uitgedrukte Deelaflossing en eventuele Rente en/of Extra Uitkering, welk gedeelte in enig jaar niet door de Opwekkerhouder wordt verbruikt, door Raedthuys Energie in haar portefeuille in opslag genomen. Raedthuys Energie zal, indien en voor zover daarvan sprake zal zijn, één (1) maal per jaar achteraf de omvang van de nog in haar portefeuille in opslag genomen elektriciteit specifiëren aan de Opwekkerhouder. Een eventueel overschot zal worden verrekend met een Opwekkerhouder conform het bepaalde in artikel 1.5 van de Opwekkervoorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in de Energieovereenkomst en de Facilitatieovereenkomst De Opwekkers houden op Rente te dragen met ingang van de datum waarop de volledige Hoofdsom van de Opwekker onvoorwaardelijk en onherroepelijk is terugbetaald.

6 5.9. Er zal geen sprake zijn van vervroegde gedeeltelijke aflossing op de Opwekkers door Raedthuys Opwekker anders dan de in dit artikel 5 opgenomen Deelaflossingen. ARTIKEL 6 BETALINGEN Betalingen ter zake van de Opwekkers door Raedthuys Opwekker zal geschieden in kwh, tenzij artikel 10.1 van deze Opwekkervoorwaarden van toepassing is, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Facilitatieovereenkomst. ARTIKEL 7 BELASTINGEN Alle betalingen ter zake van de Opwekkers door of namens Raedthuys Energie worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard ook (de Belastingen ), tenzij de inhouding of aftrek van de Belastingen door de wet wordt vereist. In dat geval verwerkt Raedthuys Opwekker de vereiste inhouding of aftrek van de desbetreffende Belastingen voor rekening van de Opwekkerhouders en betaalt Raedthuys Opwekker de Opwekkerhouders geen extra bedragen. De Opwekkerhouder is over de kwh uit hoofde van de Rente en Deelaflossing geen omzetbelasting verschuldigd. Wel is de Opwekkerhouder over de ontvangen kwh uit hoofde van de Rente en Deelaflossing energiebelasting en enkel omzetbelasting over deze energiebelasting verschuldigd. ARTIKEL 8 VERJARING Vorderingen ter zake van de Opwekkers (waaronder begrepen vorderingen ter zake van de Hoofdsom) verjaren door tijdsverloop van vijf (5) jaar na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd werd. ARTIKEL 9 OVERDRACHT De Opwekkers zijn niet overdraagbaar en vallen daarmee niet onder Nederlandse effectenrechtelijke wet- en regelgeving. De Opwekkers worden uitsluitend uitgegeven aan natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die woonachtig of gevestigd zijn in Nederland en over een aansluiting op het energienet beschikken. ARTIKEL 10 TUSSENTIJDSE AFLOSSING Gedurende de Looptijd kunnen de Opwekkerhouders Raedthuys Opwekker verplichten om - door middel van een schriftelijk verzoek - de door hen gehouden Opwekkers volledig in geld (EUR) af te lossen, met inachtneming van een aflossingstermijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van het schriftelijke verzoek door Raedthuys Opwekker. Raedthuys Opwekker zal aan voornoemde verzoeken van de Opwekkerhouders gehoor geven. De hoogte van de aflossing wordt vooraf vastgesteld op een bedrag gelijk aan de Hoofdsom van de Opwekker verminderd met één honderd en twintigste deel (1/120 e ) van de Hoofdsom per volledig verstreken maand van de Opwekker, te rekenen vanaf Relevante Uitgiftedatum van betreffende Opwekker. Enkel volledig verstreken maanden worden meengenomen in deze berekening. De hoogte van de aflossing van de

7 Opwekker wordt berekend aan de hand van de volgende formule: waarde Opwekker op peildatum = uitgifteprijs Opwekker / looptijd (in maanden) * resterende looptijd Opwekker (naar beneden afgerond in hele maanden) Een verzoek van een Opwekkerhouder tot aflossing is onherroepelijk. Verzoeken van de Opwekkerhouders tot terugbetaling zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst Ingeval de Energieovereenkomst tussen de Opwekkerhouder en Raedthuys Energie gedurende de Looptijd wordt beëindigd, dan is Raedthuys Opwekker verplicht om de alsdan door de Opwekkerhouder gehouden Opwekkers af te lossen met inachtneming van hiervoor in artikel 10.1 van deze Opwekkervoorwaarden bepaalde. Raedthuys is in dit geval niet gehouden de alsdan eventueel verschuldigde, maar nog niet uitgekeerde Rente af te lossen. ARTIKEL 11 VERZUIM Er is sprake van verzuim aan de zijde van Raedthuys Opwekker indien: i) Raedthuys Opwekker in gebreke blijft ter zake van de betaling van de Hoofdsom in het geval van tussentijdse aflossing als bedoeld in artikel ARTIKEL 10 van deze Opwekkervoorwaarden en de betreffende nalatigheid ten minste dertig (30) dagen duurt; of ii) iii) iv) Raedthuys Opwekker een andere verplichting op grond van de Opwekkervoorwaarden niet uitvoert of nakomt en de nalatigheid voortduurt gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen nadat Raedthuys Opwekker een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Opwekkerhouder waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of Raedthuys Opwekker in staat van faillissement wordt verklaard, er een aanvraag tot verlening van surseance of schuldsanering bij de rechter is ingediend, of Raedthuys Opwekker wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd (ook voor zover dit geschiedt in het kader van een reorganisatie of fusie), of Raedthuys Opwekker schriftelijk erkent dat zij niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer die opeisbaar worden of een akkoord aangaat met schuldeisers; of Raedthuys Opwekker haar bedrijfsactiviteiten of een belangrijk deel daarvan staakt of dreigt te staken. In geval van verzuim zoals hiervoor bedoeld, is de Opwekkerhouder terstond gerechtigd alsdan de Hoofdsom in geld (EUR) ineens en volledig bij Raedthuys Opwekker op te eisen. Deze uitstaande Hoofdsom zal worden berekend en vastgesteld aan de hand van de formule zoals opgenomen in artikel 10.1 van deze Opwekkervoorwaarden. ARTIKEL 12 KENNISGEVING

8 12.1. Alle kennisgevingen door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouders dienen schriftelijk dan wel per te geschieden en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de ( )adressen van de individuele Opwekkerhouders, zoals die door de Opwekkerhouder op het Inschrijfformulier is aangegeven. Iedere kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de zevende (7 e ) dag na aldus te zijn verzonden Kennisgevingen door de Opwekkerhouders dienen schriftelijk dan wel per te worden gedaan door verzending daarvan aan het ( )adres van Raedthuys Opwekker. ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT/ FORUMKEUZE Op de Opwekkers en de Opwekkervoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Opwekkers, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, daaronder begrepen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Overijssel, locatie Enschede. ARTIKEL 14 WIJZIGING OPWEKKERVOORWAARDEN Raedthuys Opwekker kan zonder toestemming van de Opwekkerhouders besluiten deze Opwekkervoorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en/of indien het veranderingen betreffen van formele, onderschikte en/of technische aard die de belangen de Opwekkerhouders niet in materiële zin schaden. Indien deze Opwekkervoorwaarden worden gewijzigd, dan stelt Raedthuys Opwekker de Opwekkerhouders hiervan schriftelijk in kennis. Enschede, 5 juni 2015.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden. OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal 26.000 niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn

Voorwaarden obligatielening Stichting Duivesteyn VOORWAARDEN 4% OBLIGATIELENING STICHTING DUIVESTEYN 2024 Artikel 1 toepasselijkheid Obligatievoorwaarden Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Stichting Duivesteyn

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders

Artikel 1 De Obligaties. Artikel 2 Register van Obligatiehouders AKTE Artikel 1 De Obligaties 1.1 Hollandsche Wind B.V. geeft de Obligaties uit aan de Deelnemers overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in deze akte. De Deelnemers worden geacht de inhoud van de

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake

Koopovereenkomst. tussen. [Onderneming] [Investeerder] inzake Koopovereenkomst tussen [Onderneming] en [Investeerder] inzake [O] Obligaties op naam met een nominale waarde van EUR 5 elk deel uitmakend van een obligatielening met een totale nominale waarde van EUR

Nadere informatie

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds

Datum: 15 augustus Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Datum: 15 augustus 2017 Obligatievoorwaarden Obligatie A Woon-Winkel Fonds Obligatievoorwaarden Obligatie A d.d. 10 juli 2017 Deze Obligatievoorwaarden Obligatie A zijn toegelicht tijdens en geaccordeerd

Nadere informatie

5,5% ACHTERGESTELDE RONDE 3 OBLIGATIELENING MISTERGREEN LEASE II B.V.

5,5% ACHTERGESTELDE RONDE 3 OBLIGATIELENING MISTERGREEN LEASE II B.V. OBLIGATIEVOORWAARDEN 5,5% ACHTERGESTELDE RONDE 3 OBLIGATIELENING MISTERGREEN LEASE II B.V. 1. Toepasselijkheid Obligatievoorwaarden 1.1 Deze obligatievoorwaarden (Obligatievoorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017)

Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Obligatievoorwaarden Coöperatie GlaswebVenray U.A. (Versie: 12 juli 2017) Artikel 1 Definities 1.1 In deze overeenkomst zullen de hiernavolgende begrippen de volgende betekenis hebben, tenzij duidelijk

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

MKB Mixfonds III B.V. MKB Obligatievoorwaarden

MKB Mixfonds III B.V. MKB Obligatievoorwaarden MKB Mixfonds III B.V. MKB Obligatievoorwaarden De MKB Obligatievoorwaarden zijn opgesteld voor MKB Obligaties als uitgegeven door de Uitgevende Instelling (MKB Mixfonds III B.V.). De termen die in dit

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING

CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING

CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST AFLOSSINGSVRIJE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

voorwaarden paneelopnaam

voorwaarden paneelopnaam vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 voorwaarden paneelopnaam Door de bevestiging van je aanvraag van een paneelopnaam ga je een overeenkomst aan met de coöperatie Vrijopnaam, (hierna:

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N

R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N A L G E M E N E R I J K S I N K O O P V O O R W A A R D E N Vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 september 1993, nr. 93M005925 VERKORTE BENAMING: ARIV 1993

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen

Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Ledenovereenkomst en Overeenkomst tot aankoop van Paneeldelen Tussen 1. De toetredende persoon (het Lid ) en 2. Coöperatie Blijstroom Noorderhavenkade U.A., gevestigd te Schiekade 189 4.03, 3013 BR te

Nadere informatie

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ;

DBS2 Nederland en de Stichting Obligatiehouders hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; DE TRUSTAKTE DE ONDERGETEKENDEN: 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor houdende

Nadere informatie

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent.

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent. Voorwaarden Qurrent Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed gaat u een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden en Condities. Emissieprijs De Emissieprijs per SNS Participatie Certificaat 3 bedraagt 100,-. 10 Hoofdstuk 4 Voorwaarden en Condities Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden en condities omtrent de emissie en verhandelbaarheid van SNS Participatie Certificaten 3, alsmede overige belangrijke rechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSONEN

NATUURLIJKE PERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van Stichting Beheer Noordenwind Vastgoed (de Uitgevende

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen;

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Algemene Contractvoorwaarden EUKnet Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Contractvoorwaarden Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Dienst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen:

TRUSTAKTE. Partijen: Overwegingen: TRUSTAKTE Partijen: 1. DG press HoldinG B.V. een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel in Brummen, Nederland en kantoorhoudende Hallseweg 21, 6964 AJ Hall, ingeschreven in het register

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen.

Obligatiehouder en de Uitgevende Instelling worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als: Partijen. CONCEPT Ondergetekenden: 1. [Initialen, achternaam], geboren op [datum], met adres [straat], [postcode], [stad] en e-mailadres [email], (hierna: Investeerder ); en 2. MisterGreen Holding B.V. een Nederlandse

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Algemene voorwaarden bij inschrijven postadres: mob: 06-160.157.27 bankrekeningnr. NL75TRIO0197748708 t.n.v. te Apeldoorn KvK nr 08115987 BTW nr: 0775-19358-B01

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In dit document wordt verstaan onder: A. Algemene Toernooivoorwaarden of Algemene Voorwaarden : het bepaalde in dit document. B. Deelnemer ; persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie