1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.2. De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden."

Transcriptie

1 OPWEKKERVOORWAARDEN Deze voorwaarden ( Opwekkervoorwaarden ) zijn van toepassing op de aanbieding van maximaal niet-beursgenoteerde niet-verhandelbare obligaties met een nominale waarde van EUR 30,00 per stuk (de Opwekkers ) door Raedthuys Opwekker B.V. ( Raedthuys Opwekker ) in Nederland, waarbij de deelaflossing, de eventuele rente en eventuele extra uitkering op de Opwekkers worden voldaan in elektriciteit uitgedrukt in kilowatt hour ( kwh ). Door inschrijving op de Opwekkers via het inschrijfformulier, dat via de website van Pure Energie van Raedthuys Energie B.V. is te raadplegen ( Inschrijfformulier ), aanvaardt de inschrijver expliciet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Opwekkervoorwaarden, die tezamen met het Inschrijfformulier de overeenkomst vormen tussen Raedthuys Opwekker en de houder van één of meer Opwekkers ( Opwekkerhouders ). ARTIKEL 1 DE OPWEKKERS 1.1. Raedthuys Opwekker geeft de Opwekkers uit aan de Opwekkerhouders overeenkomstig de in deze Opwekkervoorwaarden beschreven voorwaarden. De Opwekkerhouders verklaren door (digitale) ondertekening van het Inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Opwekkervoorwaarden en de inhoud daarvan onvoorwaardelijke te aanvaarden De Opwekkers worden door Raedthuys Opwekker alleen in Nederland aangeboden Opwekkers kunnen alleen worden gehouden door natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die een energieovereenkomst hebben afgesloten met Raedthuys Energie B.V. ( Raedthuys Energie ) in verband met het faciliteren van de terbeschikkingstelling van de door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouder verstrekte Deelaflossing (zoals hierna in artikel 5.1 gedefinieerd) en indien en voor zover van toepassing Rente (zoals hierna in artikel 5.4 gedefinieerd) en Extra Uitkering (zoals hierna in artikel 5.2 gedefinieerd) in kwh, evenals verkoop en levering van de eigendom van de door de Opwekkerhouder resterende benodigde stroom ( Energieovereenkomst ). Opwekkers zijn primair bestemd voor natuurlijke personen die geen ondernemer voor de omzetbelasting zijn en worden. De faciliterende dienst door Raedthuys Energie aan de Opwekkerhouder, evenals de levering van de eigendom van de resterende benodigde stroom door Raedthuys Energie aan de Opwekkerhouder zal plaatsvinden conform de productvoorwaarden behorend bij de Energieovereenkomst Ten aanzien van iedere Opwekkerhouder geldt dat de Deelaflossing die de Opwekkerhouder jaarlijks ontvangt ten aanzien van de door de Opwekkerhouder gehouden Opwekker(s), op grond van de Energieovereenkomst niet meer mag zijn dan vijfentachtig procent (85%) van zijn jaarlijkse stroomgebruik, om te voorkomen dat een Opwekkerhouder minder stroom verbruikt dan hij/zij als Deelaflossing jaarlijks verkrijgt van de Raedthuys Opwekker. Bij de toewijzing van de Opwekkers door Raedthuys Opwekker wordt hiermee rekening gehouden en worden mogelijk minder Opwekkers toegewezen dan waarop is ingeschreven, om zodoende te voorkomen dat meer stroom

2 dan nodig wordt verkregen. Bij de toewijzing wordt geen rekening gehouden met de kans dat de Opwekkerhouder een Extra Uitkering krijgt doordat de windturbine jaarlijks meer produceert dan gemiddeld 50 kwh per Opwekker Indien na afloop van enig jaar blijkt dat een Opwekkerhouder minder stroom heeft verbruikt dan waartoe hij/zij gerechtigd is onder de Opwekkers (aflossing, en eventuele rente en Extra Uitkering), dan zal Raedthuys Energie voor deze, niet door de Opwekkerhouder verbruikte stroom aan de Opwekkerhouder een vergoeding betalen die gelijk is aan 70% van het levertarief dat de Opwekkerhouder betaalt voor elektriciteit onder zijn Energieovereenkomst in dat betreffende kalenderjaar ( Redelijke Terugleververgoeding ) De Opwekkers staan op naam van de Opwekkerhouder en bedragen nominaal EUR 30,00 per Opwekker (de Hoofdsom ) en geeft in totaal recht op 500 kwh Inschrijving op de Opwekkers, toewijzing van de Opwekkers en storting van gelden in verband met de inschrijving op de Opwekkers geschiedt overeenkomstig het in artikel 4 van deze Opwekkervoorwaarden bepaalde Uitgifte van de Opwekkers zal plaatsvinden op of omstreeks 1 juni De Opwekkers kunnen gedurende de inschrijvingsperiode telkens op iedere werkdag worden uitgegeven en geplaatst bij beleggers (de datum waarop een Opwekker wordt uitgegeven zal hierna met betrekking tot die Opwekker worden aangeduid als Relevante Uitgiftedatum De Uitgifte van de Opwekkers geschiedt door het administreren van de Opwekkers op naam van de Opwekkerhouder in de administratie van Raedthuys Opwekker De looptijd van de Opwekkers ( Looptijd ) bedraagt maximaal tien (10) jaar, voor alle Opwekkers te rekenen vanaf de (betreffende) Relevante Uitgiftedatum, behoudens in het geval tussentijdse aflossing van de Opwekkers plaatsvindt op grond van artikel ARTIKEL 10 van deze Opwekkervoorwaarden. ARTIKEL 2 STATUS OPWEKKERS 2.1. De verplichtingen van Raedthuys Opwekker uit hoofde van de Opwekkers vormen directe verplichtingen van Raedthuys Opwekker. De Opwekkers zijn onderling en ten opzichte van elkaar van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie Opwekkerhouders zijn van gelijke rang ten opzichte van alle huidige en toekomstige concurrente schuldeisers van Raedthuys Opwekker. Raedthuys Opwekker zal geen bankfinanciering aantrekken. De verplichtingen van Raedthuys Opwekker jegens de Opwekkerhouders zijn derhalve niet (en zullen niet zijn) achtergesteld bij verplichtingen van Raedthuys Opwekker jegens een bank.

3 ARTIKEL 3 BESTEMMING VAN DE GELDEN 3.1. De opbrengst die door Raedthuys Opwekker met de uitgifte van Opwekkers wordt verkregen, zal door Raedthuys Opwekker worden aangewend ter onderhoud en exploitatie van de windturbine van het merk Vestas, type V52 met een geïnstalleerd vermogen van 850 kw, die gelegen is aan de Appelvinkweg 6 in de gemeente Zeewolde ( Windturbine ) in de meest brede zin van het woord, en ter investering in nieuwe duurzame energieprojecten De met de Windturbine van Raedthuys Opwekker opgewekte elektriciteit wordt door Raedthuys Opwekker primair gebruikt ter voldoening van haar verplichtingen onder de Opwekkers jegens de Opwekkerhouders. De met de Windturbine opgewekte elektriciteit wordt gestaafd door certificaten waaruit blijkt dat de energie duurzaam is opgewekt ( Pure Energie Opwekkercertificaat ) De eigendom van de uit hoofde van de, in artikel 5 van deze Opwekkervoorwaarden opgenomen, Deelaflossing, Rente en Extra Uitkering te verstrekken elektriciteit wordt door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouders overgedragen nadat deze verschuldigd is geworden. Raedthuys Energie zal deze eigendomsoverdracht van de elektriciteit door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouders faciliteren conform de Energieovereenkomst gesloten met de individuele Opwekkerhouder en de Facilitatieovereenkomst (als gedefinieerd in artikel 5.7 van deze Opwekkervoorwaarden) gesloten met Raedthuys Opwekker. ARTIKEL 4 TOEWIJZING EN UITGIFTE VAN OPWEKKERS EN STORTING VAN GELDEN 4.1. Inschrijven op de Opwekker vindt plaats door het volledig (digitaal) invullen, rechtsgeldig ondertekenen en online versturen van het door Raedthuys Opwekker beschikbaar gestelde Inschrijfformulier. Door het (digitaal) ondertekenen van het Inschrijfformulier verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van deze Opwekkervoorwaarden en zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de voorwaarden die hierin zijn opgenomen te onderwerpen. Inschrijfformulieren worden behandeld op volgorde van binnenkomst De inschrijvingsperiode in verband met de uitgifte van de Opwekkers eindigt op het moment dat de inschrijving voor de uitgifte van de Opwekkers voltekend is, doch uiterlijk op 1 juli Raedthuys Opwekker behoudt zich expliciet het recht voor de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft Na het volledig (digitaal) invullen en ondertekenen van het Inschrijfformulier is de Opwekkerhouder verplicht door middel van ideal (een Nederlandse standaard voor internetbetalingen) de verschuldigde Hoofdsom van het aantal door haar gewenste Opwekkers over te boeken op een door Raedthuys Opwekker aangegeven bankrekening. Dit betalingsproces wordt door Raedthuys Opwekker (digitaal) gefaciliteerd, direct nadat de Opwekkerhouder het Inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend.

4 4.4. Aan de Opwekkerhouders worden geen commissies of kosten in rekening gebracht ter zake van betalingen die overeenkomstig deze Opwekkervoorwaarden worden gedaan Na een controle op juistheid en volledigheid van de ingevulde inschrijfformulieren en vereiste bijlagen en controle van de ontvangen gelden, vindt tenzij een beroep wordt gedaan op het hierna in artikel 4.7 bepaalde toewijzing en uitgifte van de Opwekkers plaats per de alsdan eerstvolgende Relevante Uitgiftedatum Na de toewijzing en uitgifte ontvangt de Opwekkerhouder van Raedthuys Opwekker een schriftelijke bevestiging van het aantal aan haar toegewezen Opwekkers Raedthuys Opwekker behoudt zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen een inschrijving, geheel of gedeeltelijk, te weigeren dan wel niet te effectueren. Eventuele overeenkomstig dit artikel 4 door de Opwekkerhouder overgeboekte gelden in verband met de inschrijvingen voor Opwekkers die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen worden teruggeboekt op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling door de Opwekkerhouder werd gedaan. Er zal in geval van terugboeking geen rente worden vergoed over het teruggeboekte bedrag gedurende de periode dat de Opwekkerhouder deze gelden niet tot zijn beschikking had. ARTIKEL 5 RENTE, AFLOSSING EN EXTRA UITKERING 5.1. Raedthuys Opwekker lost de Opwekkers lineair af gedurende de Looptijd. De aflossing op de Opwekkers wordt jaarlijks voldaan in elektriciteit en is uitgedrukt in kwh ( Deelaflossing ). Raedthuys Opwekker lost jaarlijks 50 kwh op de Opwekker af, waardoor de Hoofdsom ieder jaar te rekenen vanaf de Relevante Uitgiftedatum - vermindert met EUR 3,00 (1/10 deel van EUR 30,00) Indien de Windturbine gedurende de Looptijd in enig jaar meer energie produceert dan gemiddeld 50 kwh per Opwekker, dan wordt dit meerdere pro rata over alle (26.000) Opwekkers verdeeld en aan de Opwekkerhouders uitgekeerd ( Extra Uitkering ), een en ander in overeenstemming met het bepaalde in deze Opwekkervoorwaarden en indien en voor zover van toepassing met inachtneming van het bepaalde in de Facilitatieovereenkomst. De Extra Uitkering wordt voldaan in elektriciteit (uitgedrukt in kwh) en er wordt, conform het hierna in artikel 5.3 van deze Opwekkervoorwaarden bepaalde, jaarlijks vastgesteld of de Opwekkerhouder in aanmerking voor de Extra Uitkering. De Extra Uitkering is geen Deelaflossing op de Opwekker als bedoeld in artikel 5.1 van deze Opwekkervoorwaarden en strekt aldus niet in mindering op de Hoofdsom Raedthuys Opwekker stelt gedurende de Looptijd na ommekomst van ieder kalenderjaar in week 3 van het daaropvolgende kalenderjaar de exacte energieproductie van de Windturbine vast, eveneens stelt Raedthuys Opwekker vast of zij op grond van artikel 5.2 van deze Opwekkervoorwaarden verplicht is tot uitkering van de Extra Vergoeding en deelt dit vervolgens schriftelijk mede aan de Opwekkerhouders Naast Deelaflossing en indien en voor zover van toepassing - de Extra Uitkering zal jaarlijks, indien is voldaan aan de voorwaarden zoals in dit lid omschreven, een rente

5 van 1% over de in enig jaar uitstaande Hoofdsom worden uitgekeerd aan de Opwekkerhouders ( Rente ). De Rente op de Opwekkers wordt voldaan in elektriciteit en is uitgedrukt in kwh, waarbij één (1) kwh gelijk staat aan EUR 0,06 (inclusief btw). De Opwekkers renderen vanaf Relevante Uitgiftedatum. De Opwekkerhouder is in enig jaar gedurende de Looptijd gerechtigd tot de Rente indien en voor zover in het betreffende kalenderjaar, vast te stellen in week 1 in het jaar volgend op dat betreffende kalenderjaar, het gemiddelde levertarief van groene stroom voor de particuliere kleinverbruiker lager was dan EUR 0,06 (inclusief btw) per kwh. Het gemiddelde levertarief wordt berekend en vastgesteld aan de hand van de door RWE/Essent, Nuon en Eneco gehanteerde variabele levertarieven van de groene stroomproducten, zoals deze van tijd tot tijd worden berekend en gepresenteerd op hun websites De eventueel verschuldigde Rente (indien is voldaan aan de voorwaarden zoals in artikel 5.4 van deze Opwekkervoorwaarden bepaald) en Extra Uitkering (indien is voldaan aan de voorwaarden zoals in artikel 5.2 van deze Opwekkervoorwaarden bepaald) wordt jaarlijks, ongeacht de Relevante Uitgiftedatum (ingeval van Rente), binnen 14 werkdagen na afloop van het betreffende kalenderjaar aan de Opwekkerhouder uitgekeerd (i.e. de energie wordt geleverd) Ingeval van tussentijdse aflossing van de Opwekker zoals bedoeld in artikel 10 van de Opwekkervoorwaarden, is Raedthuys Opwekker over het betreffende jaar waarin om aflossing van de Opwekker wordt verzocht geen Rente en Extra Uitkering verschuldigd, ongeacht of is voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5.2 en 5.4 van deze Obligatievoorwaarden De Opwekkerhouder zal de in kwh uitgedrukte Deelaflossing en eventuele Rente en/of Extra Uitkering op de Opwekker verbruiken, alvorens elektriciteit af te nemen onder de Energieovereenkomst. Raedthuys Energie zal uit hoofde van de facilitatieovereenkomst de eigendomsoverdracht van de elektriciteit van Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouder faciliteren ( Facilitatieovereenkomst ). In voorkomend geval wordt het gedeelte van de in kwh uitgedrukte Deelaflossing en eventuele Rente en/of Extra Uitkering, welk gedeelte in enig jaar niet door de Opwekkerhouder wordt verbruikt, door Raedthuys Energie in haar portefeuille in opslag genomen. Raedthuys Energie zal, indien en voor zover daarvan sprake zal zijn, één (1) maal per jaar achteraf de omvang van de nog in haar portefeuille in opslag genomen elektriciteit specifiëren aan de Opwekkerhouder. Een eventueel overschot zal worden verrekend met een Opwekkerhouder conform het bepaalde in artikel 1.5 van de Opwekkervoorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in de Energieovereenkomst en de Facilitatieovereenkomst De Opwekkers houden op Rente te dragen met ingang van de datum waarop de volledige Hoofdsom van de Opwekker onvoorwaardelijk en onherroepelijk is terugbetaald.

6 5.9. Er zal geen sprake zijn van vervroegde gedeeltelijke aflossing op de Opwekkers door Raedthuys Opwekker anders dan de in dit artikel 5 opgenomen Deelaflossingen. ARTIKEL 6 BETALINGEN Betalingen ter zake van de Opwekkers door Raedthuys Opwekker zal geschieden in kwh, tenzij artikel 10.1 van deze Opwekkervoorwaarden van toepassing is, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de Facilitatieovereenkomst. ARTIKEL 7 BELASTINGEN Alle betalingen ter zake van de Opwekkers door of namens Raedthuys Energie worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige of toekomstige belastingen, heffingen, aanslagen of overheidskosten van welke aard ook (de Belastingen ), tenzij de inhouding of aftrek van de Belastingen door de wet wordt vereist. In dat geval verwerkt Raedthuys Opwekker de vereiste inhouding of aftrek van de desbetreffende Belastingen voor rekening van de Opwekkerhouders en betaalt Raedthuys Opwekker de Opwekkerhouders geen extra bedragen. De Opwekkerhouder is over de kwh uit hoofde van de Rente en Deelaflossing geen omzetbelasting verschuldigd. Wel is de Opwekkerhouder over de ontvangen kwh uit hoofde van de Rente en Deelaflossing energiebelasting en enkel omzetbelasting over deze energiebelasting verschuldigd. ARTIKEL 8 VERJARING Vorderingen ter zake van de Opwekkers (waaronder begrepen vorderingen ter zake van de Hoofdsom) verjaren door tijdsverloop van vijf (5) jaar na de datum waarop de betreffende betaling verschuldigd werd. ARTIKEL 9 OVERDRACHT De Opwekkers zijn niet overdraagbaar en vallen daarmee niet onder Nederlandse effectenrechtelijke wet- en regelgeving. De Opwekkers worden uitsluitend uitgegeven aan natuurlijke personen, rechtspersonen en personenvennootschappen die woonachtig of gevestigd zijn in Nederland en over een aansluiting op het energienet beschikken. ARTIKEL 10 TUSSENTIJDSE AFLOSSING Gedurende de Looptijd kunnen de Opwekkerhouders Raedthuys Opwekker verplichten om - door middel van een schriftelijk verzoek - de door hen gehouden Opwekkers volledig in geld (EUR) af te lossen, met inachtneming van een aflossingstermijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van het schriftelijke verzoek door Raedthuys Opwekker. Raedthuys Opwekker zal aan voornoemde verzoeken van de Opwekkerhouders gehoor geven. De hoogte van de aflossing wordt vooraf vastgesteld op een bedrag gelijk aan de Hoofdsom van de Opwekker verminderd met één honderd en twintigste deel (1/120 e ) van de Hoofdsom per volledig verstreken maand van de Opwekker, te rekenen vanaf Relevante Uitgiftedatum van betreffende Opwekker. Enkel volledig verstreken maanden worden meengenomen in deze berekening. De hoogte van de aflossing van de

7 Opwekker wordt berekend aan de hand van de volgende formule: waarde Opwekker op peildatum = uitgifteprijs Opwekker / looptijd (in maanden) * resterende looptijd Opwekker (naar beneden afgerond in hele maanden) Een verzoek van een Opwekkerhouder tot aflossing is onherroepelijk. Verzoeken van de Opwekkerhouders tot terugbetaling zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst Ingeval de Energieovereenkomst tussen de Opwekkerhouder en Raedthuys Energie gedurende de Looptijd wordt beëindigd, dan is Raedthuys Opwekker verplicht om de alsdan door de Opwekkerhouder gehouden Opwekkers af te lossen met inachtneming van hiervoor in artikel 10.1 van deze Opwekkervoorwaarden bepaalde. Raedthuys is in dit geval niet gehouden de alsdan eventueel verschuldigde, maar nog niet uitgekeerde Rente af te lossen. ARTIKEL 11 VERZUIM Er is sprake van verzuim aan de zijde van Raedthuys Opwekker indien: i) Raedthuys Opwekker in gebreke blijft ter zake van de betaling van de Hoofdsom in het geval van tussentijdse aflossing als bedoeld in artikel ARTIKEL 10 van deze Opwekkervoorwaarden en de betreffende nalatigheid ten minste dertig (30) dagen duurt; of ii) iii) iv) Raedthuys Opwekker een andere verplichting op grond van de Opwekkervoorwaarden niet uitvoert of nakomt en de nalatigheid voortduurt gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen nadat Raedthuys Opwekker een kennisgeving per aangetekende brief heeft ontvangen van de Opwekkerhouder waarin deze nalatigheid wordt geconstateerd; of Raedthuys Opwekker in staat van faillissement wordt verklaard, er een aanvraag tot verlening van surseance of schuldsanering bij de rechter is ingediend, of Raedthuys Opwekker wordt ontbonden, vereffend en/of geliquideerd (ook voor zover dit geschiedt in het kader van een reorganisatie of fusie), of Raedthuys Opwekker schriftelijk erkent dat zij niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer die opeisbaar worden of een akkoord aangaat met schuldeisers; of Raedthuys Opwekker haar bedrijfsactiviteiten of een belangrijk deel daarvan staakt of dreigt te staken. In geval van verzuim zoals hiervoor bedoeld, is de Opwekkerhouder terstond gerechtigd alsdan de Hoofdsom in geld (EUR) ineens en volledig bij Raedthuys Opwekker op te eisen. Deze uitstaande Hoofdsom zal worden berekend en vastgesteld aan de hand van de formule zoals opgenomen in artikel 10.1 van deze Opwekkervoorwaarden. ARTIKEL 12 KENNISGEVING

8 12.1. Alle kennisgevingen door Raedthuys Opwekker aan de Opwekkerhouders dienen schriftelijk dan wel per te geschieden en zijn geldig indien deze zijn verzonden naar de ( )adressen van de individuele Opwekkerhouders, zoals die door de Opwekkerhouder op het Inschrijfformulier is aangegeven. Iedere kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan op de zevende (7 e ) dag na aldus te zijn verzonden Kennisgevingen door de Opwekkerhouders dienen schriftelijk dan wel per te worden gedaan door verzending daarvan aan het ( )adres van Raedthuys Opwekker. ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT/ FORUMKEUZE Op de Opwekkers en de Opwekkervoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de Opwekkers, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, daaronder begrepen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Overijssel, locatie Enschede. ARTIKEL 14 WIJZIGING OPWEKKERVOORWAARDEN Raedthuys Opwekker kan zonder toestemming van de Opwekkerhouders besluiten deze Opwekkervoorwaarden aan te passen indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en/of indien het veranderingen betreffen van formele, onderschikte en/of technische aard die de belangen de Opwekkerhouders niet in materiële zin schaden. Indien deze Opwekkervoorwaarden worden gewijzigd, dan stelt Raedthuys Opwekker de Opwekkerhouders hiervan schriftelijk in kennis. Enschede, 5 juni 2015.

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek

Informatie memorandum. aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Informatie memorandum aanbieding en uitgifte van obligaties ter realisatie van Windpark Maanderbroek Stap over, stap vooruit. ) Energie voor het leven, die kan je in de buitenlucht proeven. De wind, de

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ

OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL ALS KREDIETGEVER ALS KREDIETNEMER [*****] B.V. ALS GROEPSMAATSCHAPPIJ Bijlage 4: concept geldleningsovereenkomst Bijlage bij het aanvraagformulier voor subsidie Breedbandinfrastructuur Overijssel, NGA-project Buitengebied Twente. OVEREENKOMST VAN GELDLENING TUSSEN DE PROVINCIE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen

Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Algemene Voorwaarden voor Hypothecaire Geldleningen Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. bank: de Naamloze Vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V., gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v.

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v. Algemene Voorwaarden ipsis b.v. ALGEMENE VOORWAARDEN IPSIS B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld

De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld. Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld De Voorwaarden van de Crowdfunding Hypotheek van SamenInGeld Algemene Voorwaarden Geldlening SamenInGeld 1 Definities van begrippen (hypotheek)akte De akte is het document waarmee de Geldlener aan SAMEN

Nadere informatie