!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!"

Transcriptie

1 Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen dieadequaataansluitopuweisenenwensen.denkhierbijaanondermeer: I dejuisteinvulling: software/broncodeescrow,saasescrow(inclusiefdataenhosting) I dejuistevorm/opzet: 1IopI1overeenkomstofjuisteenschaalbaremantelregeling I dejuistezekerheden: meestgeschikteverificatielevelenfrequentievandeponering Heeftuvragenofwiltueenofferteontvangenofeenafspraakmaken,danvernemenwijdituiteraard graagvanu.wijzijnugraagvandienst Metvriendelijkegroet, HermanKui Commercial*Director*

2 CONCEPT SoftwareEscrow MantelOvereenkomst Datum: 2015 tussen( SoftwareLeverancier als$licentieverlener$ en( ESCROW4ALLB.V. als$escrow$agent$ ( Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 1 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

3 Inhoud ( Pagina( Inhoud...2 Algemeen...3 Artikel1 Definities...4 Artikel2 DeponeringvanMateriaal...5 Artikel3 VerplichtingenEscrow4all...6 Artikel4 VerplichtingenvanLicentieverlenerenBegunstigde...7 Artikel5 Verificatie...7 Artikel6 Afgifte...8 Artikel7 Vertrouwelijkheid...9 Artikel8 Aansprakelijkheid...9 Artikel9 Vergoedingen...10 Artikel10 Duur...11 Artikel11 OverigeBepalingen...12 Artikel12 OverdrachtvanRechten...12 Artikel13 ToepasselijkRechtenGeschillen...12 Ondertekening...13 Bijlage1 EscrowMateriaalOverzicht...14 Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 2 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

4 Algemeen Ondergetekenden:( (1) [Software Bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] (1234 AB), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigddoor[initialen+achternaam],(hiernatenoemen Licentieverlener ); (2) ESCROW4ALLB.V.,gevestigdMediArena7teAmsterdam9Duivendrecht(1114BC),tendeze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen + Achternaam], (hierna te noemen Escrow4all ); In(aanmerking(nemende:( (a) Licentieverlener heeft aan licentienemer(s) het gebruiksrecht verstrekt op het programmaproduct(bproductb),alsnadergespecificeerdinbijlage1; (b) Licentieverlenerheeftonderhoud9ensupportverplichtingenbetreffendehetProductopzich genomen; (c) Licentienemerheeft,onderbepaaldeomstandighedenwaarbijLicentieverlenernietinstaatis ofverzuimtonderhoudensupportteleverenzoalsnaderbepaaldinartikel6,hetrechtom inzageteverkrijgenindebroncodeentechnischedocumentatievanhetproduct; (d) Licentieverlenerisovereengekomendebroncodeentechnischedocumentatiebetreffendehet ProducttedeponerenbijEscrow4all. ( Komen(overeen(als(volgt:( Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 3 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

5 Artikel1 Definities Denavolgendebegrippenhebbenindezeovereenkomstendebijlagendenavolgendebetekenis: Overeenkomst:deonderhavigeescrowovereenkomst,inclusiefdebijbehorendebijlagen; Begunstigde:eennatuurlijkpersoon,eeninstelling,eenbedrijf,eenandererechtspersoonofentiteit: 9 aanwielicentieverlenereengebruiksrechtophetproductheeftverstrekt(licentienemer);en 9 aanwieescrow4alleenescrowcertificaatheeftverstrekt; Aanmelding Begunstigde: een schriftelijk verzoek waarin Licentieverlener een Licentienemer aanmeldtvoorhetescrowarrangement; Escrow Certificaat: een door Escrow4all aan Licentienemer te verstrekken certificaat binnen 5 werkdagennaontvangstvanaanmeldingbegunstigde waarinescrowbeschermingwordtbevestigd conformdevoorwaardenvandeovereenkomstendaarbijbehorendealgemenebepalingenescrow Arrangement; AlgemeneBepalingenEscrowArrangement:debepalingenvandeOvereenkomstinreglementvorm, welke van toepassing is en onverbrekelijk onderdeel uitmaakt van het escrow arrangement tussen Licentieverlener,BegunstigdeenEscrow4all; Gegevensdrager(s):hetmediumofdemediawaarophetMateriaalwordtaangeleverd; DepositForm:hetformuliermetdaaropeenopgavevanhetMateriaaldatwordtgedeponeerd; Licentie Overeenkomst: de tussen Licentieverlener en Licentienemer gesloten licentieovereenkomst betreffendehetproduct; Materiaal:deBroncode,TechnischeDocumentatieenUpdatesvanhetProduct; Product: de softwareapplicatie(s) waarvoor aan Licentienemer ingevolge de Licentie Overeenkomst gebruiksrechtisverstrektenzoalsnadergespecificeerdinbijlage$1$ Escrow$Materiaal$Overzicht ; Broncode: de computer programmeercode van het Product in een door mensen leesbaar formaat, inclusief alle documentatie en instructies noodzakelijk voor het onderhouden, interpreteren, compilereneninstalleren; Technische Documentatie: de technische documentatie welke nodig is om de Broncode van het Productte(doen)onderhouden,wijzigenen/ofcorrigeren; Update:allemodificaties,updatesofrevisiesvanhetProduct,welketerbeschikkingzijngestelddoor LicentieverleneraanLicentienemer,ongeachtde(commerciële)benamingvaneendergelijkeUpdate; Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 4 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

6 Continuïteitsdoeleinden:hetgebruikvanhetMateriaaluitsluitendvoorhetonderhouden,corrigeren, wijzigenofuitbreidenvanhetproductmetinachtnemingvandevoorlicentienemeruitdelicentie Overeenkomst voortvloeiende beperkingen ten aanzien van onder meer intellectuele eigendomsrechten,gebruik,geheimhouding,vermenigvuldigingenverspreiding; Escrow Portal: een met een persoonsgebonden gebruikersnaam/wachtwoord afgeschermde website aangeboden en beheerd door Escrow4all als onderdeel van haar dienstverlening en standaard procedureswaaroppartijen(licentieverlenerenbegunstigde)inzagehebbeninspecifiekeinformatie betreffendedeovereenkomstzoalsmateriaalindepotenkopieënvanverificatierapporten; VerifOne: de onderzoeken en processen welke Escrow4all s VerifOne test vormen, voor zover toepasbaaroftoegepastophetmateriaal; VerifTwo: de onderzoeken en processen welke Escrow4all s VerifTwo test vormen, voor zover toepasbaaroftoegepastophetmateriaal; VerifThree: de onderzoeken en processen welke Escrow4all s VerifThree test vormen, voor zover toepasbaaroftoegepastophetmateriaal. Artikel2 DeponeringvanMateriaal 2.1 Licentieverlenerzalbinnen20werkdagennahetvankrachtwordenvandeOvereenkomstde Gegevensdrager(s), bevattende het Materiaal, aan Escrow4all overdragen. Met de in Artikel 2.1en2.2omschrevendeponeringzalheteigendomvandeGegevensdrager(s)overgaannaar Escrow4all. 2.2 LicentieverlenerzalhetzelfdedoenmetUpdatesvanhetProductenwelbinnen20werkdagen naterbeschikkingstellingdaarvanaandebegunstigde. 2.3 De in Artikel 2.1 en 2.2 omschreven eigendomsoverdracht van de Gegevensdrager(s) impliceertnietdeoverdrachtaanescrow4allvanenigerechtenvanintellectueleeigendomop hetmateriaal.dezerechtenblijvenonverminderdtoekomenaanlicentieverlener. 2.4 Escrow4all zal binnen 5 werkdagen de ontvangst van het Materiaal via de Escrow Portal bevestigenaanlicentieverlenerenbegunstigde. 2.5 Indien Begunstigde niet binnen een termijn van 25 werkdagen nadat aan hem een productwijziging ter beschikking is gesteld een bevestiging ontvangt dat het Materiaal is gedeponeerd,zalbegunstigdeescrow4alldaarvanschriftelijkopdehoogtestellen. 2.6 Escrow4allzaldedrielaatstedepotsvanhetMateriaalindepothoudenvoordeduurvande Overeenkomst. Depots ouder dan de laatste drie zullen door Escrow4all worden vernietigd zonderdatescrow4alldaarvoortoestemmingbehoeftvanlicentieverleneren/ofbegunstigde. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 5 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

7 2.7 LicentieverlenermachtigtEscrow4allterzakevanhetMateriaal: 9 een reservekopie te maken, indien dit noodzakelijk is voor Escrow4all om aan haar verplichtingenzoalsbeschrevenindeovereenkomsttevoldoen; 9 het Materiaal op een computersysteem te laden teneinde de verificatie conform Artikel5tedoenuitvoeren; 9 in de gevallen als bepaald in Artikel 6 hierna, het Materiaal af te geven aan Begunstigde. Artikel3 VerplichtingenEscrow4all 3.1 Escrow4all zal zorg dragen voor adequate beveiliging en veilige opslag van het Materiaal. Escrow4all zal in dit verband alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen wordenverwachtgeletophetdoelvanonderhavigeovereenkomstendebelangenvanzowel LicentieverleneralsBegunstigde. 3.2 Escrow4allzalaantekeningenbijhoudenvanactiviteitenaangaandedeOvereenkomstendeze daarwaarnodigmiddelsdeescrowportalofschriftelijkbekendmakenaanlicentieverlener en/ofbegunstigde. 3.3 Escrow4allzalhetMateriaalalleengebruikenvoordoeleindenwaartoezijopgrondvande Overeenkomstgerechtigdis. 3.4 Escrow4allzalhetMateriaalnietbekendmaken,terinzagegevenofanderszinsbeschikbaar stellen aan enige derde(n), behoudens aan haar eigen werknemers voor zover noodzakelijk voorverificatiedoeleinden als bedoeld in de Overeenkomst. Escrow4all zal erop toezien dat onmiddellijk na verificatie het Materiaal en eventuele kopieën daarvan uit het verificatiesysteemwordenverwijderd. 3.5 Escrow4all zal het Materiaal enkel en alleen afgeven conform de bepalingen in deze Overeenkomst. 3.6 Indien ondanks de beveiligingsmaatregelen en andere voorzorgen van Escrow4all schade wordttoegebrachtaanofverliesplaatsvindtvanhetmateriaalzalzijlicentieverlenerdaarvan zospoedigmogelijkopdehoogtestellen.licentieverlenerzalinvoorkomendgevalmeteen een kopie van het desbetreffende Materiaal aan Escrow4all overdragen. De daaraan ver9 bonden kosten komen voor rekening van Escrow4all, behoudens en voor zover Licentieverlenernietheeftvoldaanaanzijnback9upverplichtingenalsomschreveninArtikel 4.1hieronder. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 6 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

8 Artikel4 VerplichtingenvanLicentieverlenerenBegunstigde 4.1 Licentieverlenerwaarborgtengarandeertdat: Licentieverlener gerechtigd is het Materiaal aan Escrow4all over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en vrijwaart Escrow4all tegen mogelijke aanspraken van derden ter zake van de verificatie en/of afgifte van het MateriaalaanBegunstigdebinnendebepalingenvandeOvereenkomst hetmateriaaleengetrouweenvolledigeweergavevormtvanhetaanbegunstigdein licentieverstrekteproducttentijdevandeponering hetmateriaalalsgedeponeerdtoereikendisomeengekwalificeerdpersooninstaatte stellenhetproductteonderhouden,corrigeren,modificerenencompileren Licentieverlener gedurende de looptijd van de Overeenkomst in eigen beheer een kopie van de laatste drie versies van het Materiaal als back9up ter beschikking zal houden. 4.2 Begunstigdewaarborgtengarandeertdat: BegunstigdehetMateriaal,indienhemdatingevolgevanArtikel6terbeschikkingis gesteld,uitsluitendzalgebruikenvoorcontinuïteitsdoeleindenbinnenhetkadervan zijneigenbedrijfsvoering Begunstigdeermeebekendisdatinvoorkomendgevalonderscheidenbepalingenuit de Licentie Overeenkomst, zoals onder meer ter zake van intellectuele eigendomsrechten, gebruik, geheimhouding, vermenigvuldiging en verspreiding onverminderdvankrachtblijvenvoorwatbetrefthetgebruikvanhetmateriaal indienbegunstigdevoorhetonderhouden,corrigeren,wijzigenen/ofuitbreidenvan hetproducteenderde(n)inschakelt,hijgehoudenisdeverplichtingenalsneergelegd inartikel4.2.1en4.2.2aanbetreffendederde(n)opteleggen. Artikel5 Verificatie 5.1 Bij ieder depot zal Licentieverlener aan Escrow4all een Deposit Form doen toekomen met daaropeenopgavevanhetmateriaaldattenbehoevevanbegunstigdewordtgedeponeerd. 5.2 Escrow4all zal een VerifOne test uitvoeren op aanwezigheid en leesbaarheid van het Materiaal. Escrow4all zal Licentieverlener en Begunstigde binnen 5 werkdagen na de uitvoeringviadeescrowportalberichtenomtrentdebevindingenvandeverificatie. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 7 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

9 5.3 Begunstigde is gerechtigd op enig moment Escrow4all te verzoeken een aanvullende verificatie(veriftwoofverifthree) uittevoeren.licentieverlenerisverplichtdaaraanvoor zoverredelijkennoodzakelijkzijnmedewerkingteverlenen. 5.4 DekostenvoorEscrow4all,LicentieverlenerenBegunstigde, als gevolg van een aanvullend onderzoek op grond van Artikel 5.3, komen voor rekening van Begunstigde, tenzij uit het onderzoek blijkt dat Licentieverlener op manifeste wijze niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In dat geval komen de kosten voor rekening van Licentieverlener. 5.5 Indien uit een verificatie blijkt dat het Materiaal als gedeponeerd bij Escrow4all geen getrouwe en volledige weergave vormt van het Product, zal Licentieverlener binnen 20werkdagennanotificatiedoorEscrow4alldediscrepantieherstellen. Artikel6 Afgifte 6.1 Vooropgesteld dat Begunstigde beschikt over een geldige Licentie Overeenkomst, is Escrow4allverplichthetMateriaalaanBegunstigdeaftegeven,indien: (I) (II) Licentieverlenerinstaatvanfaillissementwordtverklaard; Licentieverlenerzijnbedrijfsactiviteitenstaakt; (III) de bedrijfsactiviteiten van Licentieverlener geheel of gedeeltelijk worden overgenomen door een derde partij die zich niet gebonden acht en/of onder onredelijkevoorwaardenvoortzettingvanonderhoudsverplichtingenbetreffendehet Productaanbiedt; (IV) Licentieverlenernietvoldoetaanzijnverplichtingenomonderhoudteleverenopeen zodanigewijzedatzijntekortschietendecontinuïteitvanhetgebruikvanhetproduct doorbegunstigdeingevaarbrengt; (V) Licentieverlener faalt een of meerdere substantiële verplichtingen uit de Overeenkomstna te komen en 20 werkdagennanotificatiedaarvandediscrepantie nietheefthersteld. 6.2 IndienzichnaardemeningvandeBegunstigdeeeninArtikel6.1omschrevenomstandigheid voordoet en hij op grond daarvan afgifte van het Materiaal verlangt, zal hij zulks per aangetekendschrijvenmetberichtvanontvangstmeldenaanzowellicentieverleneralsaan Escrow4all. Betreffend schrijven dient vergezeld te zijn van begeleidende stukken waarover Begunstigdebeschiktomzijnmeningtestaven. 6.3 WanneerEscrow4alldeinArtikel6.2omschrevenmeldingheeftontvangen,zalzijbinnenvijf (5)werkdagenschriftelijkaanLicentieverlenermededelendateenverzoekomafgiftevanhet Materiaalisontvangen. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 8 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

10 6.4 Licentieverlener kan binnen tien (10) dagen na dagtekening van de mededeling door Escrow4all bezwaar maken tegen de afgifte. Indien Licentieverlener geen bezwaar maakt tegendeafgifteofgeenbezwaarmaaktbinnendegesteldetermijn,isescrow4allgerechtigd hetmateriaalonmiddellijkaftegevenaanbegunstigde.ingevallicentieverlenerinstaatvan faillissement is verklaard, is Licentieverlener niet gerechtigd een beroep te doen op de bezwaarprocedureuitartikel6.5hierna. 6.5 IndienLicentieverlenerbinnendedaarvoorinArtikel6.4gesteldetermijnbezwaarmaakt,zal Escrow4all de afgifte van het Materiaal opschorten. Licentieverlener en Begunstigde zullen dan de vraag of Begunstigde recht heeft op die afgifte voorleggen aan de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en( Automatisering (SGOA 9 te Haarlem ter beslissinginarbitraalkortgedingovereenkomstighetarbitragereglementvandestichting. DebeslissingvandeSGOAzalbindendzijnvoorallepartijen. 6.6 BijafgiftevanhetMateriaalaanBegunstigde,verleentLicentieverlenerreedsnu,vooralsdan, aan Begunstigde het niet9exclusieve recht het Materiaal te gebruiken uitsluitend voor Continuïteitsdoeleindenbinnenhetkadervanzijneigenbedrijfsvoering. Artikel7 Vertrouwelijkheid 7.1 Iedere partij zal vertrouwelijke informatie en documentatie die zij ter kennis komt geheimhouden en niet gebruiken of openbaren anders dan overeengekomen in deze Overeenkomst. 7.2 BeëindigingvandezeOvereenkomstzalpartijenofdiensmedewerkersnietvrijwarenvande verplichtingentenaanzienvanvertrouwelijkheidzoalsopgenomenindezeovereenkomst. Artikel8 Aansprakelijkheid 8.1 Escrow4all is jegens Licentieverlener en/of Begunstigde aansprakelijk voor de door hen geleden en te lijden schade die voortvloeit uit of verband houdt met een aan Escrow4all toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomsttoteenmaximumvan ,9(zeggeeenmiljoeneuro)intotaal. 8.2 Escrow4all is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Licentieverlener, Begunstigde of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verliesvangegevensenimmateriëleschade,verbandhoudendemetofvoortvloeienduitdeze Overeenkomst. 8.3 Escrow4all is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de verificaties. Escrow4all is daarentegen niet verantwoordelijk voor de volledigheid, nauwkeurigheid, functionaliteiten/ofdoelmatigheidvanhetmateriaal. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 9 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

11 Artikel9 Vergoedingen 9.1 Voor de door Escrow4all te verlenen diensten is Licentieverlener de in Bijlage$ 2$ Vergoedingen$en$Tarieven gespecificeerdevergoedingenentarievenverschuldigd. 9.2 Escrow4allzal: 9 de Initiële Kosten aan Licentieverlener factureren na finalisering van de Overeen9 komst; 9 de door Licentieverlener per kalenderjaar verschuldigde Jaarlijkse Escrow Kosten jaarlijks vooraf aan Licentieverlener factureren, voor het eerst daags na totstandkoming van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst lopende het kalenderjaar tot stand komt, zal de jaarlijks door Licentieverlener verschuldigde vergoedingproratoinrekeningwordengebrachtaanlicentieverlener; 9 deoptioneledienstenaanlicentieverlenerfacturerendaagsnatotstandkomingvan deovereenkomst. 9.3 Escrow4allisgerechtigdhaarjaarlijksetarievenaantepassenopbasisvanindexcijfersvan het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij de algemene prijsindex (Consumenten( Prijs( Index( (CPI)zalwordenaangehouden. 9.4 De betaling van de door Escrow4all verstrekte facturen dient binnen 30dagen na factuurdatum te geschieden. Bij gebreke van tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigdtenzijdefactuuropredelijkegrondenisverworpen. 9.5 BijbeëindigingvandeOvereenkomstisEscrow4allnietgehoudentotenigerestitutievanin rekening gebrachte vergoeding(en). Licentieverlener is verplicht facturen die vóór de beëindigingvandeovereenkomstzijnverstrekttevoldoen. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 10 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

12 Artikel10 Duur 10.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door alle partijen, waarmee de Overeenkomst automatisch in werking treedt. Deze Overeenkomst wordtaangegaanvooronbepaaldetijd BegunstigdeisgerechtigdzijndeelnameaandeOvereenkomsttussentijdstebeëindigendoor middelvanopzeggingmetinachtnemingvaneentermijnvandrie(3)maanden Licentieverlener is gerechtigd de gehele Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijkeopzeggingmetinachtnemingvaneentermijnvannegen(9)maanden.escrow4all isalsdanverplichtdebegunstigdedirectopdehoogtestellenvandeopzegging Beëindiging van deze Overeenkomst op eenstemmig verzoek van Licentieverlener en Begunstigdeissteedsmogelijk DeOvereenkomsteindigtmetonmiddellijkeingangenzonderrechterlijketussenkomstindien Escrow4allinstaatvanfaillissementwordtverklaard.ZowelLicentieverleneralsBegunstigde isgerechtigddeovereenkomstmetonmiddellijkeingangenzonderrechterlijketussenkomst te ontbinden indien Escrow4all niet volledig en/of tijdig aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet en, na deswege door Licentieverlener en/of Begunstigdeschriftelijkingebreketezijngesteld,nalatigblijftbetreffendeverplichtingnate komen. Licentieverlener is, indien Begunstigde zulks kenbaar maakt, verplicht het Materiaal ten behoevevanbegunstigdeopnieuwtedeponerenbijeenonafhankelijkeinstantieterkeuzevan Licentieverlenertegenalsdanovereentekomencontractuelevoorwaarden,waarbijdeinhoud enstrekkingvandezeovereenkomstzoveelmogelijkinachtgenomenzalworden. Escrow4all is alsdan verplicht de Gegevensdrager(s), op eerste afroep van Licentieverlener, overtedragenc.q.aftegevenhetzijaandedoorlicentieverleneraangewezenonafhankelijke instantie, hetzij aan Licentieverlener, indien Begunstigde te kennen heeft gegeven van (een nieuw)escrowarrangementaftezien Escrow4all is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomstteontbindenindienlicentieverlenertoerekenbaarnalaat,ooknadatescrow4all Licentieverlener schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij aan Licentieverlener een redelijketermijnheeftgegundomalsnogzijnverplichtingennatekomen,omnietdoorhem betwistefacturenvanescrow4alltevoldoen IngevalvanbeëindigingvandeOvereenkomstnaafgiftevanhetMateriaalaanBegunstigde conformdebepalingenvandezeovereenkomst,blijvendebepalingenmetbetrekkingtotde VerplichtingenvanBegunstigde(Artikel4.2)enVertrouwelijkheid(Artikel7)onverminderd vankracht. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 11 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

13 Artikel11 OverigeBepalingen 11.1 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar schriftelijke correspondentie, zullen deze wordengerichtaandevolgendeadressen: Voor(Licentieverlener:( Voor(Escrow4all:( [Naambedrijf/organisatie] Escrow4allBV [naamcontactpersoon AfdelingContractbeheer tbvuitvoering] MediArena7 [Postadres] 1114BCAmsterdam9 [PC+Plaats] Duivendrecht [ adres] [telefoonnummer]( Tel DeOvereenkomstkanwordengeëffectueerdinmeerderekopieënmetverschillendepartijen. Iedereopdiewijzegeëffectueerdekopiewordtalseenorigineelaangemerktenallekopieën tezamenzulleneenendezelfdeovereenkomstvormen. Artikel12 OverdrachtvanRechten 12.1 Licentieverlener verbindt zich de bepalingen van onderhavige Overeenkomst deel te laten uitmaken van een eventuele overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van het Productaanderden Ingevalvaneenoverdrachtalsbedoeldinlid1vanditartikelisLicentieverlenerverplicht BegunstigdeenEscrow4alldaarvanschriftelijkmededelingtedoen. Artikel13 ToepasselijkRechtenGeschillen 13.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen verband houdend met of voortvloeiend uit deze OvereenkomstwordenbeheerstdoorhetNederlandserecht BehoudensbezwaartegenafgiftevanhetMateriaalzoalsbeschreveninartikel6.5zullenalle andere geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) of in verbandmetdezeovereenkomstwordenvoorgelegdaandebevoegderechterteamsterdam, tenzijeendwingendrechtelijkebepalingandersvoorschrijft. Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 12 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

14 Ondertekening Overeengekomenop 2015 en: (1)getekendnamensLicentieverlener Naam Functie (bevoegde(ondertekenaar) (2)getekendnamensESCROW4ALL$B.V.$ Naam Functie (bevoegde(ondertekenaar) Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 13 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

15 Bijlage1 EscrowMateriaalOverzicht LicentieverlenerverklaarthierbijhetnavolgendeMateriaalmetbetrekkingtothethieronder aangegevenproductbijescrow4allindepottegevenovereenkomstighetbepaaldeinde Overeenkomstwaarvandezebijlagedeeluitmaakt: Product (naam(zoals(bekend(( bij(of(verstrekt(aan( Begunstigde): Omschrijving$ Ja$ Nee( Broncode TechnischeDocumentatie$ $ Licentieverlener Contract(type:Sw2pNL(v1501.1) Licentieverlener:((((SoftwareBedrijf ( 14 Datum:dd9mm92015 Overeenkomst(nummer:((SW2P15

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw,

Amsterdam, oktober Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all. Geachte heer / mevrouw, Amsterdam, oktober 2017 Betreft: Concept escrow overeenkomsten Escrow4all Geachte heer / mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in de escrow oplossingen van Escrow4all. Als kennisleider in de branche,

Nadere informatie

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard;

Licentieverlener is eigenaar van de broncode en technische documentatie betreffende de programmaproducten en deze zijn van vertrouwelijke aard; SOFTWARE ESCROW OVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [Software bedrijf], gevestigd [Adres] te [Plaats] ([Postcode]), KvK-nummer [00000000], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Initialen & Achternaam],

Nadere informatie

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING

ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ESCROW-OVEREENKOMST SOFTWARE BRONCODE DEPONERING ONDERGETEKENDEN, 1., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door, hierna te noemen "Licentieverlener", 2., gevestigd te, ten deze vertegenwoordigd door,

Nadere informatie

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ;

: Viadesk. inzake: 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; Escrow Reglement inzake: Viadesk 1. Viadesk BV gevestigd Kostverlorenstraat 19c te Amsterdam (1052 GT) hierna te noemen Licentieverlener ; 2. Escrow Alliance BV gevestigd Nieuwe Gracht 98 te Haarlem (2011

Nadere informatie

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu

[Software Bedrijf] [Software Eindgebruiker] EscrowDirect.eu Software Escrow Drie-Partijen-Contract [dag - maand]- 2012 [Software Bedrijf] Licentiegever & [Software Eindgebruiker] Licentienemer & EscrowDirect.eu Escrow Agent Aldus ondertekend in drievoud: [Software

Nadere informatie

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014

Software Escrow. Drie-Partijen-Contract. [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 Software Escrow Drie-Partijen-Contract Inzake: [Escrow Product] Contractnummer: 201410-629-28 Escrow Voorwaarden: 201411-644-20 Datum: 20 november 2014 [Leverancier B.V.] Leverancier & [Begunstigde B.V.]

Nadere informatie

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode VOORBEELD Collectieve Escrow-overeenkomst voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire

Nadere informatie

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode

VOORBEELD Individuele Escrow-overeenkomst voor broncode voor broncode inzake Escrow-overeenkomstnummer: 201410-629-28 Ondergetekenden: 1. [Leverancier B.V.], statutair gevestigd [Statutair Adres Leverancier] te [Statutaire Plaats Leverancier] ([Statutaire PC

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559

ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT. Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. 1 augustus 2017 Contract nummer SA2P17559 ALGEMENE BEPALINGEN ESCROW ARRANGEMENT Xaurum B.V. De partijen: (1) Xaurum B.V., gevestigd aan de Charles Petitweg

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BUSINESSTRACK RITTENREGISTRATIE MODULE Overeenkomstnummer: 201401-382-17 De partijen: 1. Business Track Nederland B.V. gevestigd aan de Van Boshuizenstraat 12 (1083 BA) te Amsterdam,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen:

ESCROW REGLEMENT BLACKBOX WEBAPPLICATIE. De partijen: ESCROW REGLEMENT INZAKE BLACKBOX WEBAPPLICATIE Overeenkomstnummer: 201401-381-17 De partijen: 1. Transscope Voertuigsystemen B.V. gevestigd aan de Moerheimstraat 83b (7701 CC) te Dedemsvaart hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst Geheimhoudingsovereenkomst Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Fresh retail BV: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door de (algemeen) directeuren/eigenaren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR ALGEMENE VOORWAARDEN A.F. ADMINISTRATIEKANTOOR Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die in het kader van het verrichten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERVING & SELECTIE VAN: Open HR Recruitment B.V. gevestigd te Arnhem. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas Algemene Vooraarden KomPas 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan KomPas een opdracht

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende knowhow

Licentieovereenkomst betreffende knowhow Licentieovereenkomst betreffende knowhow Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld teneinde in alle tot stand gekomen overeenkomsten te worden opgenomen tussen gebruiker en opdrachtgever en zijn daarmee van toepassing

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie