BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN"

Transcriptie

1 BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008

2 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden en uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de navolgende betekenis, waarbij geldt dat termen in enkelvoud dezelfde rechtsgeldige betekenis hebben als termen in meervoud en vice versa. Overeenkomst Algemene voorwaarden Leverancier Contractant Meetinrichting De overeenkomst(en) tussen Contractant en Leverancier met betrekking tot de aansluiting en het transport van elektriciteit, gas, water en de aansluiting op radio en kabeltelevisie en internet. Deze algemene leveringsvoorwaarden Eigenaar van het bungalowpark Degene die met Leverancier een leveringsovereenkomst is aangegaan of wil aangaan. De meetapparatuur bestemd om de omvang van de levering vast te stellen en controle van het gebruik. 1.2 Indien de inhoud van deze algemene leveringsvoorwaarden strijdig is met één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 2 TOEPASSELIJKHEID/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Leverancier. 2.2 Indien gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorzien, zal Leverancier een regeling treffen. 2.3 Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit de Algemene voorwaarden nietig of vernietigd is, zal Leverancier een vervangende bepaling toepassen, die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling. 2.4 De Overeenkomst gaat in op de datum waarop de eerste levering plaatsvindt, dan wel op een door partijen schriftelijk overeengekomen datum. 2.5 Leverancier kan het aangaan van de Overeenkomst weigeren als Leverancier een opeisbare vordering op Contractant heeft, voor zover deze weigering niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 2.6 Het is Contractant niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. 3 DUUR EN BEËINDIGING 3.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2

3 3.2 De Overeenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat Contractant niet langer eigenaar is van het perceel waaraan Leverancier leverde. 3.3 De Overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 3.4 De Overeenkomst kan door Leverancier onmiddellijk worden opgezegd, indien Contractant: a. in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, en zulk een verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, respectievelijk nakoming; b. overlijdt, duurzaam arbeidsongeschikt geraakt, failleert of zijn faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of een wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, dan wel een onderhands akkoord met schuldeisers treft dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 4 LEVERINGEN / DIENSTEN 4.1 Contractant is ermee bekend dat Leverancier voor de leveringen/diensten afhankelijk is van derden. In het geval de leveringen/diensten door derden worden beperkt, of onderbroken, is Leverancier bevoegd de leveringen/diensten op te schorten, de afname voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de levering/dienst bijzondere voorwaarden te stellen, zonder dat schadeplichtigheid van Leverancier ontstaat. 4.2 Indien Contractant in verzuim is dan is Leverancier gerechtigd de leveringen/diensten op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden. Voor zover kosten zijn verbonden aan het af- en opnieuw aansluiten, is Contractant daarvoor aansprakelijk. In geval van opschorting zullen de leveringen/diensten pas worden hervat indien alle schade en kosten van leverancier door Contractant zijn vergoed. 4.3 De omvang van de levering wordt bepaald aan de hand van de verkregen gegevens van de meetinrichting ten aanzien van de levering van elektriciteit, gas en water. Indien Leverancier niet kan beschikken over die gegevens, dan wel de gegevens foutief zijn, kan Leverancier de levering te schatten. 4.4 Contractant dient zich te onthouden van handelingen, waardoor de omvang van de levering niet of niet juist kan worden vastgesteld. Als in strijd hiermee wordt gehandeld, dient Contractant de kosten van het verbruik te vergoeden op basis van een schatting van Leverancier. 4.5 De administratie van Leverancier geldt als bewijs van de prijs, de soort en de hoeveelheid afgenomen leveringen/diensten, tenzij Contractant tegenbewijs levert. 4.6 Contractant zal alle nodige medewerking leveren aan Leverancier, of een door Leverancier aan te wijzen derde, om aansluiting, levering en controle mogelijk te maken. 3

4 5 BETALING 5.1 Tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen, zal Contractant maandelijks een voorschot betalen ten aanzien van de levering van elektriciteit en gas. De hoogte van dit voorschot zal door Leverancier worden bepaald met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. 5.2 Jaarlijks op een door Leverancier aan te wijzen datum zal de meterstand worden opgenomen, waarna Leverancier een jaarafrekening zal opstellen. 5.3 Als op grond van die jaarafrekening Contractant nog een bedrag verschuldigd is, dient hij deze uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan leverancier te voldoen. Reclames binnen 8 dagen. Indien Contractant nog een bedrag tegoed heeft zal deze worden verrekend met de eerstkomende termijnbetalingen. 5.4 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, zal Contractant per kwartaal een voorschot betalen ten aanzien van de levering van water. Dit bedrag zal door Leverancier worden bepaald op basis van een hoofdelijke omslag en voor het overige met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid. 5.5 Jaarlijks zal Leverancier een jaarafrekening opstellen van het totale waterverbruik op het complex. Als op grond van die jaarafrekening Contractant nog een bedrag verschuldigd is, dient hij deze uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Leverancier te voldoen. Reclames binnen 8 dagen. Indien Contractant nog een bedrag tegoed heeft zal deze worden verrekend met de eerstkomende termijnbetalingen. 5.6 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, zal Contractant maandelijks vooruitbetalen de abonnementskosten voor de diensten ten aanzien van radio, kabeltelevisie en internet zullen maandelijks achteraf door Leverancier in rekening worden gebracht. Reclames binnen 8 dagen. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.7 De tarieven voor leveringen en diensten worden overeenkomstig de bedragen genoemd in haar tarievenblad in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Deze tarieven kunnen door Leverancier worden verhoogd. Eventuele verhogingen zullen minimaal gelijk zijn aan de verhogingen die door derden aan Leverancier worden doorberekend. 5.8 In het geval Contractant niet binnen de daarvoor geldende termijn volledig heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten die Leverancier als gevolg daarvan moet maken, komen voor rekening van Contractant. Voor incassokosten geldt een forfaitair bedrag van 15% van de hoofdsom met als minimum 50, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) facturen, schorten de betalingsverplichting niet op. 5.9 Vanaf de datum van verzuim is Contractant tevens rente verschuldigd over de hoofdsom en de kosten van 1% per maand, waarbij een deel van een maand als volle maand geldt. 4

5 6 AANSPRAKELIJKHEID 6.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, onderbrekingen, storingen, of anderszins gebrekkige leveringen/diensten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier. 6.2 Indien Contractant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is hij aansprakelijk voor alle schade die Leverancier dientengevolge lijdt. 6.3 Schade aan de voorzieningen en schade die Contractant lijdt, dient Contractant binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk te melden bij Leverancier. Nadien gemelde schade aan de zijde van Contractant komt niet voor vergoeding in aanmerking. 6.4 Contractant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van gebruikers en derden verband houdende met de gebeurtenissen omschreven in de vorige leden van dit artikel. 7 WIJZIGINGEN 7.1 Leverancier is gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen waarbij de redelijkheid en billijkheid in acht wordt genomen. Wijzigingen worden tenminste 10 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in op de datum vermeldt in de bekendmaking. 7.2 Bekendmaking vindt plaats door een persoonlijke kennisgeving, of door middel van een algemene kennisgeving op de internetsite van Leverancier. 7.3 Voor zover de voorwaarden van de contractuele relatie tussen Leverancier en die derden wijzigen, is Leverancier bevoegd deze wijzigingen door te voeren in deze Algemene voorwaarden. 7.4 In het geval Leverancier nieuwe voorwaarden of tarieven krijgt opgelegd voor de leveringen/diensten die hij op zijn beurt doorlevert aan Contractant, dan is hij gerechtigd die wijzigingen door te voeren in de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden. 8 OVERIGE BEPALINGEN 8.1 Het is Contractant niet toegestaan zich op verrekening of opschorting te beroepen. 8.2 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Alkmaar. 8.3 Deze Algemene voorwaarden liggen bij Leverancier en ter inzage, zijn beschikbaar op de website van Leverancier en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 5

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis.

1.1. Definities kunnen in deze Algemene Voorwaarden in enkel- en meervoud worden gebruikt zonder verlies van betekenis. Bijlage 1 Algemene aansluit- en leveringsvoorwaarden SSHN Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Artikel 3. Overeenkomst Artikel 4. Plaatsing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BPC DUIVEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal-Gelderland in Arnhem onder dossiernummer 09180136 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V.

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voor transport voorwaarden van gas huur voor zakelijke netgebruikersgrootverbruikers (niet-zijnde invoeders) waarin meetverantwoordelijke verwerkt

Nadere informatie