Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]"

Transcriptie

1 Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam], hierna te noemen: de Verkoper ; 2. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam], hierna te noemen: de Koper ; 3. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam], hierna te noemen: de Vennootschap, Ieder van hen afzonderlijk ook: Partij of gezamenlijk: Partijen, In aanmerking nemende dat: (A) Verkoper tezamen met [namen derde partijen] de aandeelhouders zijn van de Vennootschap; (B) Verkoper houder is van de aandelen genummerd [1] tot en met [aantal], elk van die aandelen nominaal [bedrag], tezamen vertegenwoordigende een belang van [aantal]% in de Vennootschap, deze aandelen hierna te noemen: de Aandelen ; (C) [naam], hierna te noemen: de DGA, (indirect) enig aandeelhouder en bestuurder is van Verkoper; (D) Verkoper de Aandelen wenst te verkopen aan Koper; (E) Koper de Aandelen wenst te kopen van Verkoper; Pagina 1 van 6

2 (F) Partijen overeenstemming hebben bereikt over de (ver)koop van de Aandelen [en over enige andere kwesties] welke overeenstemming zij wensen vast te leggen in deze overeenkomst, hierna te noemen: deze Overeenkomst, Komen Partijen hierbij overeen als volgt: 1. Koop en verkoop van de Aandelen 1.1 Verkoper verkoopt hierbij de Aandelen aan Koper, gelijk Koper de Aandelen koopt van Verkoper. De Aandelen zijn genummerd [1] tot en met [aantal], elk van die aandelen nominaal [bedrag], tezamen vertegenwoordigende een belang van [aantal]% in de Vennootschap. 2. Overdracht van de Aandelen en (betaling van) de Aandelenkoopsom 2.1 De Aandelen zullen op [datum], hierna te noemen: de Overdrachtsdatum, door Verkoper aan Koper worden geleverd, vrij van beslagen en bezwaringen, tegen betaling van een netto koopsom, hierna te noemen: de Aandelenkoopsom van EUR [(bedrag in cijfers)] ([bedrag in letters euro)]. 2.2 De leveringsakte zal worden gepasseerd voor notaris [naam notaris]. Deze akte van levering zal niet substantieel afwijken van het als Bijlage A aan deze overeenkomst gehechte concept. De kosten van (het passeren van) de akte van levering zullen worden gedragen door [Koper/Verkoper/Vennootschap]. Koper zal ervoor zorgen dat de Aandelenkoopsom voor de Overdrachtsdatum op de kwaliteitsrekening van de notaris zal zijn overgemaakt. De notaris krijgt van Koper de instructie de Aandelenkoopsom tot aan het passeren van de akte van levering voor Koper te houden en daarna voor Verkoper. 2.2 Na het passeren van de akte van levering zal het bedrag van de Aandelenkoopsom ter vrije beschikking staan van Verkoper. 2.3 De Aandelenkoopsom is niet vatbaar voor beslag of verrekening door een van Partijen om welke reden dan ook. 2.4 De Aandelen zijn per [datum] voor rekening en risico van Koper. Verkoper maakt [geen] aanspraak op vrij uitkeerbare reserves en/of nog niet uitgekeerde winsten van de Vennootschap. 3. Garanties en kwijting ter zake van de Aandelen Pagina 2 van 6

3 3.1 Verkoper verstrekt aan Koper geen garanties met uitzondering van de garanties en verklaringen, elk hierna te noemen: een Garantie, die op Bijlage B bij deze Overeenkomst zijn vermeld. 3.2 Na levering van de Aandelen door de Verkoper aan de Koper en na betaling van de Aandelenkoopsom door Koper aan Verkoper zonder opschorting en/of verrekening en na betaling van de kosten van (het passeren van) de akte levering aan de notaris door [Koper/Verkoper/Vennootschap] verlenen Koper en Verkoper elkaar over en weer finale kwijting ter zake van alle verplichtingen met betrekking tot de koop en verkoop van de Aandelen. 4. Claims en vrijwaringen 4.1 De Vennootschap verklaart per de Overdrachtsdatum geen vorderingen meer te hebben op Verkoper en/of haar DGA en zij verleent Verkoper en/of haar DGA ter zake daarvan finale kwijting. 4.2 De Vennootschap verklaart ten behoeve van Verkoper en haar DGA dat zij tot aan de Overdrachtsdatum aan al haar opeisbare verplichtingen jegens de belastingdienst heeft voldaan of daaraan binnen de daarvoor gestelde termijnen zal voldoen. De Vennootschap vrijwaart Verkoper en haar DGA ter zake van alle aansprakelijkstellingen die bij Verkoper en haar DGA worden ingediend en die verband houden met de activiteiten van de Vennootschap. 5. Beëindiging van de Managementovereenkomst 5.1 De tussen Verkoper, haar DGA en de Vennootschap sinds [datum] geldende managementovereenkomst, hierna te noemen: de Managementovereenkomst, wordt met ingang van [datum] door deze Partijen met wederzijds goedvinden beëindigd. 5.2 Verkoper en haar DGA verbinden zich per de Overdrachtsdatum alle alsdan nog in hun bezit zijnde goederen, waaronder de (reserve)sleutels die toegang geven tot het pand van de Vennootschap, en documenten en andere gegevensdragers die toebehoren aan de Vennootschap aan de Vennootschap terug te geven zonder daarvan kopieën achter te houden, zulks met uitzondering van die goederen, documenten en gegevensdragers ten aanzien waarvan de Vennootschap, Verkoper en haar DGA anders overeenkomen. 6. Ontslagname door DGA en besluit van decharge 6.1 [DGA][Verkoper] zal per Overdrachtsdatum ontslag nemen als bestuurder van de Vennootschap. Koper zal er voor zorg dragen dat tijdens een aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap aan [DGA][Verkoper] decharge zal worden verleend over de periode dat [DGA][Verkoper] bestuurder is geweest van de Vennootschap conform het als Bijlage C aan Pagina 3 van 6

4 deze Overeenkomst gehechte besluit van die vergadering, hierna te noemen: het Aandeelhoudersbesluit. 7. Opschortende voorwaarden 7.1 Deze Overeenkomst treedt in werking na vervulling van al de volgende opschortende voorwaarden: a. De notaris heeft vóór de Overdrachtsdatum op zijn kwaliteitsrekening de Aandelenkoopsom ontvangen; b. Alle formaliteiten voor de geldige bijeenroeping van de aandeelhoudersvergadering waar het Aandeelhoudersbesluit zal worden genomen, zijn vóór de Overdrachtsdatum vervuld; en c. Op of vóór de Overdrachtsdatum is tussen de aandeelhouders van de Vennootschap een overeenkomst, hierna te noemen: de Uittredingsovereenkomst, gesloten omtrent het uittreden door Verkoper en haar DGA uit de met betrekking tot de Vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst, welke Uittredingsovereenkomst niet substantieel zal afwijken van het als Bijlage D aan deze Overeenkomst gehechte concept. 8. Afstand recht op ontbinding, vernietiging of wijziging 8.1 Partijen doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om, nadat overdracht van de Aandelen heeft plaatsgevonden, deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen of op welke grond dan ook de gehele of gedeeltelijke ontbinding of vernietiging en of wijziging van deze Overeenkomst te vorderen. 9. Verzuim en schade 9.1 Indien een Partij in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst of de daarmee beoogde transacties, zal de Partij die daardoor nadeel lijdt de Partij die in gebreke blijft schriftelijk aanmanen haar verplichtingen onder deze Overeenkomst alsnog binnen 30 dagen na te komen, tenzij er sprake is van een verzuim in de verplichtingen dat niet meer kan worden hersteld (hetgeen bijvoorbeeld het geval zal zijn indien een betaling niet op of voor de daarvoor overeengekomen vervaldag is voldaan zonder opschorting of verrekening). In alle andere gevallen treedt pas na ommekomst van genoemde termijn van 30 dagen verzuim in, tenzij de verplichting gemotiveerd wordt betwist. In dat geval treedt verzuim niet eerder in dan nadat 30 dagen zijn verlopen sinds de datum waarop de verplichting onherroepelijk in rechte is vastgesteld. 9.2 In geval van verzuim zal de verzuimende Partij aan de overige Partij(en) de schade vergoeden die die Partij daardoor lijdt. Pagina 4 van 6

5 10. Geen doeloverschrijding, geen titel 1 boek 7 BW of Weens Koopverdrag 10.1 Verkoper, Koper en de Vennootschap verklaren dat deze Overeenkomst en de met deze Overeenkomst beoogde transacties niet in strijd zijn met hun respectieve statutaire doelomschrijvingen. Partijen sluiten, voor zover rechtens mogelijk, de bepalingen van titel 1 van boek 7 BW en het Weens Koopverdrag uit. 11. Kosten 11.1 Behoudens voor zover in deze Overeenkomst anders is bepaald, draagt iedere Partij zijn/haar eigen kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van opdrachten aan externe adviseurs, betrekking hebbende op de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst en de daarmee beoogde transactie(s) 12. Informatie aan anderen, mededelingen aan Partijen 12.1 Behoudens voor zover vereist op grond van een wettelijke bepaling of anderszins geldende regelgeving, in welk geval de betrokken Partij zich verbindt met de andere Partijen vooraf te overleggen, zal geen van Partijen enige informatie verstrekken aan derden of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie verstrekken met betrekking tot deze Overeenkomst en de daarmee beoogde transacties zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen Aanzeggingen en mededeling door een Partij aan een andere Partij met betrekking tot deze Overeenkomst en de daarmee beoogde transactie(s), dienen schriftelijk en aangetekend of per deurwaardersexploot te geschieden op het adres van de ontvangende Partij zoals dat voor die Partij van tijd tot tijd blijkt te gelden uit hoofde van inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel of de Gemeentelijke Basisadministratie. 13. Volledige overeenkomst, bijlagen, tegenstrijdigheid en convalescentie 13.1 De inhoud van de bijlagen vormt een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een door alle Partijen rechtsgeldig getekende schriftelijke overeenkomst van wijziging Deze Overeenkomst en de Uittredingsovereenkomst bevatten alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de met de overeenkomst beoogde transactie(s) en zij treden in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken tussen die Partijen (of sommigen van hen) ter zake hebben gemaakt. Pagina 5 van 6

6 13.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en [naam overeenkomst], gelden tussen de Partijen bij deze Overeenkomst de bepalingen van deze overeenkomst Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Partijen verbinden zich de nietige of onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en waarvan de strekking en de gevolgen zo veel mogelijk dezelfde zijn als die van de te vervangen bepalingen. 14. Nederlands recht, bemiddeling, rechter 14.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing In geval van een geschil tussen Partijen met betrekking tot deze Overeenkomst en de daarmee beoogde transactie(s), zullen zij eerst proberen het geschil door middel van bemiddeling te beslechten Indien één van de Partijen kenbaar heeft gemaakt dat het geschil zich naar haar mening niet of niet verder leent voor beslechting door bemiddeling, zal het die Partij vrijstaan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te [plaatsnaam bevoegde rechter] Zolang Verkoper en/of haar DGA een vordering op de Vennootschap heeft of kan krijgen, heeft zij het recht met betrekking tot de Vennootschap bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam een verzoek in te dienen als bedoeld in artikel 2:345 BW. Aldus overeengekomen en in [aantal]voud opgemaakt en getekend te [plaatsnaam of plaatsnamen], op [datum of data] Pagina 6 van 6

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

de ondergetekenden 1 en 2 gezamenlijk verder ook te noemen de aandeelhouders ;

de ondergetekenden 1 en 2 gezamenlijk verder ook te noemen de aandeelhouders ; AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (NAAM), gevestigd en kantoorhoudende te (postcode) te (PLAATS), aan de (STRAAT & HUISNUMMER), ten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

AKTE VAN OPENBARE CESSIE. de partijen 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk tevens een "Partij"

AKTE VAN OPENBARE CESSIE. de partijen 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen Partijen en elk afzonderlijk tevens een Partij AKTE VAN OPENBARE CESSIE DE ONDERGETEKENDEN: 1., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te en kantoorhoudende te () aan het adres, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

FORMULIER AANDELENOVERDRACHT. 2. Achternaam : Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER AANDELENOVERDRACHT. 2. Achternaam : Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * FORMULIER AANDELENOVERDRACHT blad 1 De ondergetekenden: 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te ( ), aan de, hierna te noemen de Koper, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Quest Photonic Devices B.V. tussen. Quest Management B.V. Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices B.V.

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Quest Photonic Devices B.V. tussen. Quest Management B.V. Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices B.V. AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Quest Photonic Devices B.V. tussen Quest Management B.V. Stichting Administratiekantoor Quest Photonic Devices B.V. en Quest Photonic Devices B.V. DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN Overeenkomst met betrekking tot overname van [ B.V.] tussen [ ] en [ ] 1 Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities [1] Artikel 2 - Koop en overdracht [2] Artikel 3 - Koopprijs [2] Artikel 4 - Betaling van de

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

DEELNEMERSOVEREENKOMST

DEELNEMERSOVEREENKOMST 1 DEELNEMERSOVEREENKOMST De ondergetekende(n): 1. Naam en (alle) voorletters * (m/v Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats* Telefoonnummer* E-mailadres* Geboortedatum en plaats BSN-nummer/Sofi-nummer

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST OP HOOFDPUNTEN. en gezamenlijk hierna ook te noemen Partijen,

INTENTIEOVEREENKOMST OP HOOFDPUNTEN. en gezamenlijk hierna ook te noemen Partijen, INTENTIEOVEREENKOMST OP HOOFDPUNTEN De ondergetekenden: 1. De heer.. en mevrouw..en tezamen ook de (BV), wonende en gevestigd te ( KvK.), hierna te noemen Verkoper, en 2. De heer. en mevrouw en tezamen

Nadere informatie

2. Koper: Voorna(a)m(en)

2. Koper: Voorna(a)m(en) Bladzijde 1 KOOPOVEREENKOMST VAN DE AANDELEN IN: UTC WATCHES B.V. (tevens volmacht tot levering aandelen en sluiten overeenkomst van geldlening) 1130593/fkv De ondergetekenden: 1. Verkoper en de vennootschap:

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam van de Uitgevende instelling Landgoed Keihoef B.V. met een Nominale Waarde van 1.000 (duizend euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER)

OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) OVEREENKOMST VAN (NIET-PARTICULIERE) BORGTOCHT DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS SCHULDEISER) en DE HEER ADRIANUS JACOBUS BERNARDUS SCHRAMA (ALS BORG) DE ONDERGETEKENDEN,

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Overdrachtsformulier Bedrijfsobligaties (deel 1 van 5)

Overdrachtsformulier Bedrijfsobligaties (deel 1 van 5) BIJLAGE V Overdrachtsformulier Bedrijfsobligaties (deel 1 van 5) Overeenkomst voor overdracht van Bedrijfsobligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest III B.V., met een Nominale

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V., met een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS Versie d.d. 8-11II/11-11-2005 FA/AMS/PK/FA/CDO/FA F:\476\74555642\14. overeenkomst bewaring\executioncopy.002iii.1238.doc EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Bedrijfsobligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest II B.V., met een Nominale Waarde van 1.000 (éénduizend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST . -~..; ~ -, r,..,. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging VERENIGING VAN EIGENAARS VELPERPLEIN 12-1 TOT EN MET 12-25 EN 14-1 TOT EN MET 14-8, gevestigd

Nadere informatie

Coöperatie SamenWind U.A. Ledenovereenkomst

Coöperatie SamenWind U.A. Ledenovereenkomst Coöperatie SamenWind U.A. Ledenovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: 1. Coöperatie Samenwind U.A., statutair gevestigd te Tinallinge, kantoorhoudende te Tinallinge, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1 EG/SFM. Concept d.d. 22 oktober 2018 AKTE VAN UITGIFTE STADION FEIJENOORD N.V.

1 EG/SFM. Concept d.d. 22 oktober 2018 AKTE VAN UITGIFTE STADION FEIJENOORD N.V. 1 EG/SFM Concept d.d. 22 oktober 2018 AKTE VAN UITGIFTE STADION FEIJENOORD N.V. Heden, [datum], verscheen voor mij, mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam: [...], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eerste inschrijving certificaten

Eerste inschrijving certificaten 1 Paraaf ter waarmerking Gegevens per certificaathouder Certificaathouder Naam : Adres : E-mailadres : Indien natuurlijk persoon, geboren te : op Indien rechtspersoon, KvK-nummer : Wijziging adres/naam

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN

(MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN F364/F555/31004733 Versie 28 juni 2017 (MODEL-AKTE Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw) VESTIGING RECHT VAN PAND OP (I) AANDELEN ALSMEDE OP (II) OVERIGE GOEDEREN Heden, [passeerdatum], is voor mij,

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

PV-gebruiksovereenkomst

PV-gebruiksovereenkomst PV-gebruiksovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Bedrijf (2) Buur 1 DE ONDERGETEKENDEN: (1) [Bedrijfsnaam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam], aan de [straat en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Bouyaghjdane Law 1. Bouyaghjdane Law is een onderneming van advocaat mr. F. Bouyaghjdane, gevestigd te Rotterdam en opgericht naar Nederlands recht. Bouyaghjdane Law is ingeschreven

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

STEMOVEREENKOMST. inzake ROM ZUIDVLEUGEL B.V. tussen ROM ZUIDVLEUGEL B.V. AANDEELHOUDERS

STEMOVEREENKOMST. inzake ROM ZUIDVLEUGEL B.V. tussen ROM ZUIDVLEUGEL B.V. AANDEELHOUDERS L O Y E N S / L O E F F STEMOVEREENKOMST 2013 inzake ROM ZUIDVLEUGEL B.V. tussen ROM ZUIDVLEUGEL B.V. ei- AANDEELHOUDERS Artikel INHOUDSOPGAVE Pagina 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 2 2 BESLUITVORMING ALGEMENE

Nadere informatie

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning

- OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning - OVEREENKOMST - inzake een geldlening eigen woning DE ONDERGETEKENDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan de, te (.), te dezer zake

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhoudersovereenkomst Tussen: Aandeelhoudersovereenkomst 1. [statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudend te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam], hierna te

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM NON-ONTTREKKINGSVERKLARING

CONCEPT ADDENDUM NON-ONTTREKKINGSVERKLARING CONCEPT ADDENDUM NON-ONTTREKKINGSVERKLARING DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 1 bij de Overeenkomst Lening (als hierna gedefinieerd) genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder

Nadere informatie

-OVEREENKOMST - Inzake achtergestelde geldlening

-OVEREENKOMST - Inzake achtergestelde geldlening -OVEREENKOMST - Inzake achtergestelde geldlening DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.. B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de.., te ( ), rechtsgeldig

Nadere informatie

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING

CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING CONCEPT ADDENDUM ACHTERSTELLING DE PARTIJEN: 1. de in Bijlage 2 (zijnde de Geldvoorelkaar.nl Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd in Bijlage 2)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kremers Advocaten B.V. te Breda

ALGEMENE VOORWAARDEN Kremers Advocaten B.V. te Breda ALGEMENE VOORWAARDEN Kremers Advocaten B.V. te Breda ARTIKEL 1 KREMERS ADVOCATEN B.V. 1.1 Kremers Advocaten B.V. ( Kremers Advocaten ), gevestigd te Breda, is een besloten vennootschap, opgericht naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

ACHTERSTELLINGSAKTE. Triodos Bank N.V. en Triodos Groenfonds N.V., ieder afzonderlijk en ook gezamenlijk tevens aangeduid als de Kredietgever.

ACHTERSTELLINGSAKTE. Triodos Bank N.V. en Triodos Groenfonds N.V., ieder afzonderlijk en ook gezamenlijk tevens aangeduid als de Kredietgever. ACHTERSTELLINGSAKTE DEZE ACHTERSTELLINGSAKTE WORDT AANGEGAAN DOOR: (1) Solarvation B.V., een besloten vennootschap statutair gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V.

Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. Verkoopovereenkomst voor de overdracht van WMO hulpmiddelen van Welzorg Nederland B.V. De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap [***], statutair gevestigd te [***], ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Gemeente/Verkoper en Panopticon/Koper hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen".

Gemeente/Verkoper en Panopticon/Koper hierna gezamenlijk te noemen: Partijen. F518/F999/31006123 Versie 5 juni 2018 ALLONGE BEHORENDE BIJ DE KOOPOVEREENKOMST D.D. 14 MAART 2017 Koepelgevangeniscomplex Haarlem De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Haarlem,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

LEVERING VAN ACHTTIENDUIZEND (18.000) AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN EEKHOLT PROPERTY B.V.

LEVERING VAN ACHTTIENDUIZEND (18.000) AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN EEKHOLT PROPERTY B.V. 1 2013.0002.02/JW LEVERING VAN ACHTTIENDUIZEND (18.000) AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN EEKHOLT PROPERTY B.V. Heden, drie mei tweeduizend dertien, verschijnt voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, notaris te

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden

RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden RatingPartners B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES Medewerker: een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan RatingPartners, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever:

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

te-noemen "Gemeente Stadskanaal".

te-noemen Gemeente Stadskanaal. E V VASTSTELILINGSOVEREENKOMST BEEINDIGING SAMENWERKING DE ONDERGETEKENDEN: Gemeente Borger-Odoorn, een publiekelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Hoofdstraat 50 te Exloo, op grond van

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ROERENDE ZAAK/ZAKEN**

KOOPOVEREENKOMST ROERENDE ZAAK/ZAKEN** KOOPOVEREENKOMST ROERENDE ZAAK/ZAKEN** DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw*., geboren op.. 19, wonende aan de.. te., (optie: handelend onder de naam:..)**, hierna Verkoper Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DSA Maritiem

Algemene voorwaarden DSA Maritiem Algemene voorwaarden DSA Maritiem ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. DSA Maritiem; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Emminkhuizen 23 in Zwijndrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BINDT

ALGEMENE VOORWAARDEN BINDT ALGEMENE VOORWAARDEN BINDT Bindt Fiscalisten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Alkmaar, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST. 1...hierna opdrachtgever,

VERWERKERSOVEREENKOMST. 1...hierna opdrachtgever, VERWERKERSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1...hierna opdrachtgever, 1. Romein Broeksteeg, kantoorhoudende te Houten aan De Molen 83, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Leden van de gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Financiering CV Parijsch.

Leden van de gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Financiering CV Parijsch. Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Leden van de gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Financiering CV Parijsch DATUM 02 juni 2016 BIJLAGE Concept leningsovereenkomst (14663), Aflossingsschema

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Q Loods B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Q Loods B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Q Loods B.V. Artikel 1: begripsomschrijving Q Loods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Q Loods B.V. op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies

Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Algemene Voorwaarden PH&A Salaris en Advies Artikel 1. Definities a) Opdrachtgever: De natuurlijk persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem U.A.

LEDENOVEREENKOMST Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem U.A. LEDENOVEREENKOMST Energie Coöperatie Duurzaam Doetinchem U.A. 1. Toelichting op de ledenovereenkomst Met het ondertekenen van deze ledenovereenkomst bevestigt u uw lidmaatschap van Energie Coöperatie Duurzaam

Nadere informatie