Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO"

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in deze voorwaarden de betekenis hebben als in dit artikel omschreven, mits met een hoofdletter geschreven als hieronder weer gegeven. Gebruiker Auteursrechthebbende Promotioneel Gebruik DINO Geologische Dienst Nederland - TNO Voorwaarden Website Werk/Werken de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website toegang heeft tot DINO en de Werken, en deze Werken wil gebruiken de natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens makerschap of rechtsverkrijging auteursrechthebbende is of is geworden op één of meerdere Werken, en die deze Werken aanlevert aan DINO het gebruik van het Werk als omschreven in artikel 4.2 en verder in deze Voorwaarden De door Geologische Dienst Nederland TNO samengestelde en gepubliceerde centrale databank voor gegevens over de ondergrond van Nederland en de software die door TNO of in opdracht van TNO ontwikkeld is om de databank te kunnen gebruiken, waaronder de Website zelf DE NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO, een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 3 van de TNO-wet, gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Schoemakerstraat 97, 2628 VK te Delft deze voorwaarden die van toepassing zijn voor Gebruikers van DINO en ten aanzien van de daarin opgenomen Werken de website door middel waarvan u DINO heeft benaderd, welke bereikbaar is via De gegevens die via de Website worden ontsloten

2 Artikel 2 De Voorwaarden De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van DINO door Gebruiker. Door gebruik te maken van DINO, op welke wijze dan ook, aanvaardt Gebruiker de Voorwaarden en erkent hij daaraan gebonden te zijn. Geologische Dienst Nederland TNO wijst alle andere voorwaarden, inclusief door Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, welke afwijzing Gebruiker erkent en aanvaardt. Geologische Dienst Nederland TNO heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat de wijzigingen zijn meegedeeld of op de Website zijn gepubliceerd. Artikel 3 Persoonsgegevens en privacy 3.1 Op de Website staat aangegeven welke persoonsgegevens en overige gegevens Geologische Dienst Nederland TNO van Gebruiker nodig heeft om via de Website gegevens uit DINO geleverd te krijgen. Ten aanzien van de persoonsgegevens hanteert Geologische Dienst Nederland TNO Privacy Voorwaarden. 3.2 Niet tegenstaande de inhoud van de Privacy Voorwaarden behoudt Geologische Dienst Nederland TNO zich het recht voor de persoonsgegevens aan Auteursrechthebbenden of derden te verstrekken, indien en voor zover Gebruiker de bepalingen van deze Voorwaarden niet naleeft en/of door het gebruik van de Werken de rechten van die betreffende derden schendt. 3.3 Onverminderd het bepaalde in de Privacy Voorwaarden is Geologische Dienst Nederland - TNO, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit misbruik van inloggegevens door derden. 3.4 Gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart Geologische Dienst Nederland - TNO voor enige schade die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens. Artikel 4 Intellectuele Eigendomsrechten

3 4.1 Gebruiker erkent dat het volledig eigendomsrecht ten aanzien van DINO bij Geologische Dienst Nederland TNO berust. Alle Werken die via DINO opvraagbaar zijn, zijn volledig vrij te gebruiken, tenzij in deze Voorwaarden expliciet anders is bepaald. 4.2 Wanneer er expliciet door anderen dan Geologische Dienst Nederland TNO auteursrechten zijn voorbehouden ten aanzien van Werken die via DINO zijn verstrekt, dan erkent Gebruiker dat alle intellectuele eigendomsrechten op die Werken toekomen aan de Auteursrechthebbende met betrekking tot die Werken. Het betreffende Werk dient hiertoe expliciet de naam van de Auteursrechthebbende te vermelden. 4.3 Alle modellen die in DINO zijn opgenomen, zijn en blijven volledig eigendom van Geologische Dienst Nederland - TNO. 4.4 Gebruiker zal geen enkele actie ondernemen of nalaten welke negatieve gevolgen heeft voor de rechten of de gerechtigdheid van de Auteursrechthebbende tot het Werk. 4.5 Gebruiker zal onverwijld aan Auteursrechthebbende alle aan Gebruiker ter kennis komende schendingen of mogelijke schendingen melden van de rechten van de Auteursrechthebbende met betrekking tot het Werk, tenzij Gebruiker redelijkerwijs niet bekend had kunnen raken met de identiteit van de Auteursrechthebbende. Of tegen dergelijke schendingen gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen zullen worden ondernomen of ten aanzien daarvan schikkingen worden getroffen, is exclusief ter beoordeling van de Auteursrechthebbende. Artikel 5 Licentie 5.1 Ten aanzien van Werken die vrij te gebruiken zijn, heeft Gebruiker geen licentie nodig van Geologische Dienst Nederland - TNO. De rest van dit artikel is voor die gevallen daarom niet van toepassing. Er is door Geologische Dienst Nederland TNO dan geen beperking gesteld aan het gebruik van de Werken. 5.2 Geologische Dienst Nederland TNO verleent aan Gebruiker, gelijk Gebruiker aanvaardt, een niet-exclusieve en overdraagbare licentie om de modellen te gebruiken uitsluitend binnen Nederland en alleen ten behoeve van werkzaamheden die in Nederland worden uitgevoerd.

4 5.3 Gebruiker heeft op grond van artikel 5.2 van de Voorwaarden het recht om gebruiksrechten aan derden te verstrekken ten aanzien van de modellen waarvan Geologische Dienst Nederland TNO de eigenaar is. Het verstrekken van dergelijke gebruiksrechten mag echter nooit plaats vinden op basis van voorwaarden die meer beperkingen omvatten dan de voorwaarden waaronder Gebruiker haar gebruiksrechten van Geologische Dienst Nederland TNO heeft ontvangen. 5.4 DINO beoogt Werken publiekelijk toegankelijk te maken. Gebruiker zal zich daarom dienen te onthouden van iedere handeling die de vrije toegang tot en het gebruik van de Werken inperkt dan wel verbindt aan een doelstelling van geldelijk gewin aan de zijde van de Gebruiker. 5.7 Gebruik zonder vermelding van de Auteursrechthebbende als bedoeld in artikel 4.2, is niet toegestaan. Bij het Werk, of indien toepasselijk in de colofon, dient daarom goed leesbaar een bijschrift opgenomen te worden dat verwijst naar de Auteursrechthebbende. 5.8 Ieder ander gebruik dan in dit artikel expliciet toegestaan is onder deze Voorwaarden uitgesloten. Indien Gebruiker een of meerdere Werken anderszins wil benutten, dient deze contact met Geologische Dienst Nederland TNO op te nemen. Geologische Dienst Nederland TNO zal vervolgens contact opnemen met de Auteursrechthebbende. De Auteursrechthebbende kan aanvullende voorwaarden stellen aan het voorgenomen gebruik. Artikel 6 Beëindiging 6.1 Geologische Dienst Nederland TNO kan op ieder moment om haar moverende redenen aan Gebruiker de toegang tot de website ontzeggen. Gebruiker zal dan niet langer Werken uit DINO kunnen downloaden. Het ontzeggen van toegang aan de Gebruiker heeft geen gevolgen voor reeds gedownloade Werken, tenzij een of meer van de volgende leden van dit artikel mede van toepassing zijn. 6.2 Geologische Dienst Nederland TNO heeft het recht om onder deze Voorwaarden verstrekte (sub-)licenties eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de Auteursrechthebbende van het Werk of de desbetreffende Werken waarop de licentie is verstrekt zulks verlangt omdat Gebruiker zich niet houdt aan de Voorwaarden, of omdat Gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden. 6.3 Geologische Dienst Nederland TNO heeft het recht sub-licenties eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien een derde dat verlangt, op de grond dat

5 Gebruiker door het gebruik van het Werk inbreuk maakt op zijn rechten, of Gebruiker anderszins onrechtmatig jegens hem handelt. 6.4 In ieder geval staakt Gebruiker direct na schriftelijke mededeling door Geologische Dienst Nederland TNO en/of de Auteursrechthebbende van het verzoek bedoeld in de twee voorgaande leden, iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het Werk of de Werken en zal Gebruiker deze gestaakt houden en alle reproducties van het Werk of de Werken vernietigen dan wel verwijderen. Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring 7.1 Indien Gebruiker ten aanzien van een of meerdere Werken zich niet aan deze Voorwaarden houdt, maakt Gebruiker inbreuk op de rechten van de Auteursrechthebbende. De Auteursrechthebbende kan in dat geval actie jegens Gebruiker ondernemen om het gebruik te doen staken. Geologische Dienst Nederland TNO is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg hiervan, noch kan Geologische Dienst Nederland TNO door Gebruiker gehouden worden medewerking te verlenen aan het weerleggen van een dergelijke inbreuk, of anderszins Gebruiker bijstand te verlenen. 7.2 Indien Gebruiker door gebruik van een of meerdere Werken inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en portretrechten van derden, kunnen deze derden actie jegens Gebruiker ondernemen. Geologische Dienst Nederland TNO is niet aansprakelijk voor de schade die Gebruiker als gevolg hiervan lijdt. Evenmin kan Geologische Dienst Nederland TNO door Gebruiker gehouden worden medewerking te verlenen aan het weerleggen van een dergelijke inbreuk, of anderszins Gebruiker bijstand te verlenen. 7.3 Geologische Dienst Nederland TNO is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen van Gebruiker door gebruik van het Werk of bezoek aan de Website. Evenmin is Geologische Dienst Nederland TNO aansprakelijk voor schade die Gebruiker stelt te lijden, indien TNO Geologische Dienst Nederland aan Gebruiker de toegang tot de Website ontzegt overeenkomstig artikel 6 lid Geologische Dienst Nederland TNO neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de informatie die via DINO ter beschikking wordt gesteld. Daarbij wordt gebruik maken van bronnen die redelijkerwijs betrouwbaar geacht kunnen worden. Desalniettemin kan Geologische Dienst Nederland TNO niet

6 instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van het Werk. Geologische Dienst Nederland TNO is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van het Werk door Gebruiker overeenkomstig de doelstellingen als genoemd in artikel 5.2 van de Voorwaarden. 7.5 Gebruiker vrijwaart Geologische Dienst Nederland TNO voor schade als bedoeld in de vier voorgaande leden van dit artikel. Gebruiker vrijwaart Geologische Dienst Nederland TNO voor aanspraken van derden genoemd in het tweede lid van dit artikel, alsmede voor schade die voortvloeit uit en samenhangt met dergelijke aanspraken. Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Dit laat onverlet het recht van partijen om van de uitspraak in eerste aanleg in hoger beroep of cassatie te gaan bij de bevoegde rechter elders in Nederland. Artikel 9 Algemeen Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden aantasten. Geologische Dienst Nederland TNO zal een nieuwe bepaling opstellen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.