Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles Advocaten B.V. handelend onder de naam Van Horne Avocaten. 2. Vles Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht die zich ten doel stellen de uitoefening van de praktijk van advocaat in de ruimste zin van het woord. Vles advocaten B.V. is gevestigd op de Graafschap Hornelaan no. 140 te (6004 HT) in Weert en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Vles Advocaten B.V. wordt hierna aangeduid als Van Horne Advocaten. 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor Van Horne Advocaten werkzaam zijn en/of zijn geweest. 4. Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend door de vennootschap aanvaard en verricht, ongeacht aan wie binnen de vennootschap de opdracht is verleend, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. 5. Van Horne Advocaten is te allen tijde vrij te bepalen welke advocaat of juridisch medewerker de opdracht uitvoert. De opdracht eindigt niet door de dood, ondercuratelestelling of het faillissement van personen werkzaam voor Van Horne Advocaten. Artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 6. De uit de opdracht voortvloeiende verplichting tot dienstverlening bestaat, behoudens in geval de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk neergelegd voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat, uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. In dat kader verplicht opdrachtgever zich alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie, en behoudens het geval Van Horne Advocaten anders is overeengekomen betreft dit volledige openheid in alle documenten die de onderneming van opdrachtgever betreffen alsmede actieve mededelingsplicht ten aanzien van de items die Van Horne Advocaten meent in haar opdracht te moeten betrekken, volledig, juist en tijdig daaronder naar het informatie ten behoeve van proceshandelingen betreft uiterlijk 4 dagen voordien te verschaffen. Aansprakelijkheid van Van Horne Advocaten voor als gevolg van en/of verband houdende met niet tijdige aanlevering van dergelijke informatie wordt door Van Horne Advocaten uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Van Horne Advocaten. 7. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Horne Advocaten voldoet aan alle voorwaarden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het verzekerd bedrag beloopt thans ,--. Polis en polisvoorwaarden liggen ten kantore van Van Horne Advocaten ter inzage voor de opdrachtgevers.

2 8. De aansprakelijkheid van Van Horne Advocaten voor door de opdrachtgever bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW te bewijzen aansprakelijkheid en schade voorvloeiend uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht beperkt zich steeds tot datgene wat onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Voor indirecte schade en/of gevolgschade onder welke noemer dan ook is Van Horne Advocaten nimmer aansprakelijk. 9. Voor door de opdrachtgever bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW te bewijzen aansprakelijkheid en schade die niet valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is Van Horne Advocaten maximaal aansprakelijk tot het honorarium inclusief verschotten dat terzake van de opdracht gedurende het laatste jaar door Van Horne Advocaten in rekening is gebracht, tot een maximum van , Van Horne Advocaten betracht de nodige zorgvuldigheid bij het inschakelen van derden bij de uitoefening van opdrachten, maar is voor schade veroorzaakt door tekortkomingen en/of fouten van derden zelf nimmer aansprakelijk. Van Horne Advocaten is bevoegd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de ingeschakelde derde te aanvaarden. Van Horne Advocaten staat jegens derden, al dan niet gevestigd buiten Nederland, uitdrukkelijk niet in voor hun honorarium e.d. 11. Op deze algemene voorwaarden kan een beroep worden gedaan door eenieder die door Van Horne Advocaten is ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht, tot welke inschakeling Van Horne Advocaten te alle tijde voor rekening en risico van opdrachtgever is gerechtigd. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van Stichting Derdengelden Van Horne Advocaten en haar bestuurders, alsmede ten behoeve van de bestuurders en/of aandeelhouders van Van Horne Advocaten. 12. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever, binnen de betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum, het gebruikelijke tarief per uur verschuldigd te vermeerderen met het gehanteerde percentage kantoorkosten en BTW, alsmede alle overige kosten (verschotten) die Van Horne Advocaten bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever maakt, voor zover van toepassing, vermeerderd met BTW. Verschotten dienen onmiddellijk te worden voldaan. 13. Van Horne Advocaten verricht uitdrukkelijk geen werkzaamheden op toevoegingbasis. Door het verstrekken van de opdracht doet de cliënt, voor zover van toepassing, hierbij bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW afstand van dat recht. Het tarief en genoemd percentage zal periodiek per medewerker door Van Horne Advocaten worden vastgesteld. Het uurtarief is onder meer gebaseerd op de ervaring van de betreffende medewerker en het belang van de zaak. Bij zaken met een belang boven ,- of spoedeisende zaken wordt het uurtarief met een factor 1,25 verhoogd. De opdrachtgever is nimmer tot verrekening en/of opschorting gerechtigd.

3 14. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, komen bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Van Horne Advocaten ter invordering van het aan haar verschuldigde maakt voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden in dat geval bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW forfaitair vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag. 15. Indien het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Van Horne Advocaten daartoe aanleiding geeft, is Van Horne Advocaten onverminderd haar overige rechten de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Van Horne Advocaten uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar. In voorkomend geval kan Van Horne Advocaten de uitvoering van de opdracht afhankelijk stellen van het op voorhand voldaan zijn van bijzondere verschotten, meer specifiek bij zogenaamd griffierecht. Achterliggende reden is het feit dat indien Van Horne Advocaten in het kader van de uitvoering van de opdracht zich als advocaat ten behoeve van opdrachtgever in rechte stelt, griffierecht verschuldigd wordt waarvoor Van Horne Advocaten hoofdelijk aansprakelijk is. Van Horne Advocaten is nimmer gehouden zich zonder waarborg voor het griffierecht ten behoeve van opdrachtgever in rechte te stellen. 16. Bij gebreke van reclame of betaling van de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum vervalt bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW enig beroep op eventuele betwisting van de factuur en/of tenaamstelling uit welken hoofde dan ook en staat de instemming met de factuur vast. Betwisting laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet. 17. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen door het tijdsverloop van 12 maanden vanaf het moment dat de feiten waarop de vordering berust bij de opdrachtgever bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn geworden en, indien zulks nadien plaatsvindt, uiterlijk binnen drie maanden nadien. In ieder geval vervalt onverlet het voorgaand iedere vordering jegens Van Horne Advocaten 5 jaar na het beëindigen van de specifieke opdracht. Het bewijs van het tijdstip van bekendgeraking met (de eerste van die) feiten rust bij wege van artikel 7:900 BW op opdrachtgever, Indien de opdracht is geëindigd loopt de vervaltermijn in ieder geval - en los van het voorgaande - vanaf de datum van het verrichten van de laatste werkzaamheden terzake die specifieke opdracht. Bij facturen geldt als datum van bekend worden in het kader van dit artikel vijf dagen na factuurdatum. 18. Van Horne Advocaten is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever de betaling van een voorschot danwel zekerheid te verlangen, ook ingeval van vrijwaring ex artikel 19, en/of, bij gebreke daarvan of ingeval van een dispuut, de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Van Horne Advocaten is gerechtigd tot het uitoefenen van een retentierecht op al hetgeen zij onder zich heeft voor al hetgeen de opdrachtgever aan Van Horne Advocaten verschuldigd is, uit welken hoofde dan ook.

4 Enig bedrag dat afkomstig is van de opdrachtgever of ten gunste van de opdrachtgever gestort is op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Van Horne Advocaten strekt te allen tijde tot zekerheid voor en is vatbaar voor verrekening door Van Horne Advocaten en mag te allen tijde vanaf die rekening aan Van Horne Advocaten betaald worden. De cliënt machtigt hierbij Van Horne Advocaten en de genoemde stichting en/of andere derden aan deze doorbetaling mee te werken. De opdrachtgever verleent hierbij bij voorbaat een pandrecht aan Van Horne Advocaten op al hetgeen afkomstig is van of ten gunste van de opdrachtgever gestort is op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Van Horne Advocaten. De opdrachtgever verleent hierbij een volmacht aan Stichting Derdengelden Van Horne Advocaten om ten behoeve van Van Horne Advocaten in het kader van het bovenstaande een retentierecht uit te oefenen op alle tegoeden in beheer van de Stichting Derdengelden Van Horne Advocaten. 19. De opdrachtgever vrijwaart Van Horne Advocaten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden of anderszins van Van Horne Advocaten ten behoeve van opdrachtgever. 20. Als opdrachtgever geldt degene die de opdracht aan Van Horne Advocaten heeft verstrekt. Voorzover hij hierbij stelt te handelen namens een vennootschap en tevens (direct of indirect) aandeelhouder is, is hij hoofdelijk jegens Van Horne Advocaten aansprakelijk voor al hetgeen zijn vennootschap aan Van Horne Advocaten verschuldigd is. Ingeval van een dergelijke gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers daaronder verstaan de formele en/of feitelijke opdrachtgever(s), alsmede de persoon die de opdracht heeft verstrekt en de materieel belanghebbende hoofdelijk verbonden voor de betaling van het aan Van Horne Advocaten verschuldigde. Van een gezamenlijk gegeven opdracht is ook sprake bij een opdracht waarbij de opdrachtgever Van Horne Advocaten heeft verzocht de factuur ten name van een vennootschap van hem te stellen. Indien en voor zover een dergelijk verzoek gedaan wordt, blijft de natuurlijke persoon te allen tijde ook gehouden tot betaling aan Van Horne Advocaten, naast degene op wiens naam de factuur is gesteld. 21. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend, ook als deze werkzaamheden door een derde worden verricht. 22. Alle stukken die Van Horne Advocaten ter uitvoering van de opdracht opstelt blijven het intellectuele eigendom van Van Horne Advocaten. Reproductie voor eigen gebruik of voor gebruik door derden is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke en specifieke toestemming van Van Horne Advocaten.

5 23. Van Horne Advocaten en eenieder die werkzaamheden voor haar uitvoert is geheimhouding verplicht van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever richting derden. De opdrachtgever zal geen informatie over de werkwijze of andere informatie met betrekking tot Van Horne Advocaten openbaar maken of ter beschikking van derden stellen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Van Horne Advocaten. Aan eventuele adviezen kunnen anderen dan de opdrachtgever(s) geen rechten ontlenen. 24. Gegevens van opdrachtnemer en derden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, doch niet langer dan voor de duur van 5 jaren na het beëindigen van de werkzaamheden van Van Horne Advocaten terzake de specifieke opdracht voor de opdrachtgever. 25. In het kader van het in de Wet Wwft bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig identificatiebewijs en voorzover nodig een bewijs van een eventuele volmacht te verstrekken. 26. Indien bij de uitvoering van een opdracht door opdrachtgever, door Van Horne Advocaten of door een derde constateringen worden gedaan die zich niet verhouden met bestaande wet- en regelgeving, daaronder ook begrepen contractuele afspraken met partijen waarvan de opdrachtgever weet dat het oordeel van Van Horne Advocaten direct invloed heeft op het al dan niet continueren van die contractuele afspraken, dan is Van Horne Advocaten, naast de haar toekomende wettelijke rechten, te allen tijde en onder alle omstandigheden gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. In een dergelijk geval blijft de opdrachtgever onverkort gehouden aan alle op haar rustende contractuele verplichtingen jegens Van Horne Advocaten, zonder gerechtigd te zijn tot opschorting en/of verrekening en zonder aanspraak tot enige schadevergoeding. 27. Op iedere overeenkomst met Van Horne Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Roermond. Het staat Van Horne Advocaten vrij in afwijking van het bovenstaande het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de plaats van vestiging van (een van) de opdrachtgever(s). 28. Indien de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verwijst naar algemene voorwaarden dan zijn slechts de algemene voorwaarden van Van Horne Advocaten van toepassing. 29. Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgemaakt. In geval van een eventueel geschil over de inhoud en/of strekking zal te allen tijde alleen de Nederlandse tekst en haar interpretatie naar Nederlands recht prevaleren.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEST VAN DE WEGE & VAN ASTEN ADVOCATEN Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant

ALGEMENE VOORWAARDEN HEST VAN DE WEGE & VAN ASTEN ADVOCATEN Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant ALGEMENE VOORWAARDEN HEST VAN DE WEGE & VAN ASTEN ADVOCATEN Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F.

Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. Algemene Voorwaarden D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: D&D Boekhouding en Consultancy V.O.F. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Rjocht Advocatuur en Mediation tot het verrichten van diensten.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Rjocht Advocatuur en Mediation tot het verrichten van diensten. De Algemene voorwaarden Rjocht Advocatuur en Mediation Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Rjocht Advocatuur en Mediation, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Van der Meer Advocaten tot het verrichten van diensten.

b. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Van der Meer Advocaten tot het verrichten van diensten. Algemene voorwaarden Van der Meer Advocaten Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Van der Meer Advocaten: ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de daaraan verbonden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators

De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators De algemene voorwaarden KHB advocaten en mediators Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. KHB advocaten en mediators: de maatschap KHB advocaten en mediators, ook wel aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FOI

Algemene voorwaarden FOI Algemene voorwaarden FOI 1. Definities FOI Kroot & Egberink: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: Werkzaamheden: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Berkel-Enschot, alsmede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Klok Financiële Diensten Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Klok Financiële Diensten BV gevestigd te Vries aan de Vriezerweg 8d, 9482 TB te Groningen hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering. JE Consultancy BV

Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering. JE Consultancy BV Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering JE Consultancy BV 1 Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JE Consultancy B.V., hierna te noemen JE. Statutair gevestigd te Nieuw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie