Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam"

Transcriptie

1 REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening" "Deelnemer" "Financieel instrument" "Giro" "Kempen" "Reglement" "Tegenrekening "Overeenkomst" Autoriteit Financiële Markten een beleggingsrekening op naam van de Deelnemer waarop een vordering op de Giro luidende in geld en/of in Financiële instrumenten wordt geadministreerd het positieve tegoed aan gelden op een Beleggingsrekening, plus een eventuele kredietlimiet op een Beleggingsrekening, minus de vereiste dekking voor marginverplichtingen en de door Kempen noodzakelijk geachte reserveringen (bijvoorbeeld voor lopende orders in Financiële Instrumenten) een bij een kredietinstelling aangehouden geldrekening op naam van de Giro een ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden effectenrekening op naam van de Giro een cliënt van Kempen die overeenkomstig dit Reglement een Beleggingsrekening bij de Giro heeft geopend een financieel instrument als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht Stichting Beleggersgiro Kempen & Co, statutair gevestigd te Amsterdam Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam het onderhavige Reglement Stichting Beleggersgiro Kempen & Co, dat onderdeel uitmaakt van de rechtsverhouding tussen een Deelnemer, Kempen en de Giro een rekening op naam van de Deelnemer bij een in Nederland gevestigde kredietinstelling een tussen Kempen en de Deelnemer gesloten overeenkomst uit hoofde waarvan Kempen bepaalde beleggingsdiensten aan de Deelnemer zal verlenen

2 2. BELEGGINGSREKENING 2.1 Transacties in Financiële instrumenten ten behoeve van een Deelnemer kunnen worden bewerkstelligd via de Beleggingsrekening. 2.2 Een Deelnemer kan door het openen van de Beleggingsrekening vorderingen op de Giro verkrijgen luidende in geld en/of Financiële instrumenten. De op de Beleggingsrekening geadministreerde vorderingen zijn verplichtingen van de Giro jegens de betreffende Deelnemer. Een Deelnemer is geen rechthebbende tot of eigenaar van de gelden en/of Financiële instrumenten die door de Giro ten behoeve van de Deelnemer worden bewaard, zoals nader omschreven in de hiernavolgende artikelen. 2.3 De vorderingen van de Deelnemer op de Giro worden verkregen doordat door de Deelnemer gelden worden gestort op een Centrale bankrekening en deze gelden na creditering op de Centrale bankrekening door de Giro worden geadministreerd op de Beleggingsrekening. De gelden op een of meerdere Centrale beleggingsrekening worden door de Giro ten titel van beheer ten behoeve van de betreffende Deelnemers aangehouden. Deze gelden kunnen vervolgens door de Giro worden aangewend voor het overeenkomstig de Overeenkomst en dit Reglement aankopen van Financiële instrumenten. 2.4 De Financiële instrumenten worden door de Giro ten titel van beheer ten behoeve van de betreffende Deelnemers aangehouden op een of meerdere Centrale beleggingsrekeningen. De Giro is niet verplicht tot individualisering van de door haar bewaarde Financiële instrumenten per Deelnemer. 2.5 De Giro zal steeds een zodanige hoeveelheid gelden en Financiële instrumenten aanhouden op een of meerdere Centrale bankrekeningen en Centrale beleggingsrekeningen, respectievelijk, als overeenkomt met het totaal van alle op de Beleggingsrekeningen geadministreerde vorderingen van de Deelnemers luidende in geld en Financiële instrumenten. In voorkomende gevallen kan in de totaaltelling afronding plaatsvinden tot een heel Financieel instrument. Indien door een oorzaak welke niet aan de opzet of toerekenbare tekortkoming van de Giro kan worden toegerekend de door de Giro voor Deelnemers gehouden gelden en/of Financiële Instrumenten van enige soort te eniger tijd tekort schieten ten opzichte van de daartegenover staande vorderingen van Deelnemers jegens de Giro, zal het tekort door de Giro worden omgeslagen over de Deelnemers die dergelijke vorderingen kunnen doen gelden jegens de Giro aan het einde van de werkdag in Nederland voorafgaand aan de dag waarop het verschil door de Giro wordt vastgesteld en wel in verhouding tot de omvang van de betreffende vorderingen van die Deelnemers. De Giro zal niet verplicht zijn gelden en/of Financiële Instrumenten te verwerven ter opheffing van het tekort. 2.6 Op een Beleggingsrekening worden de vorderingen van de betreffende Deelnemer met betrekking tot de Financiële instrumenten tot in 6 decimalen nauwkeurig geadministreerd, waarbij het getal voor de komma een vordering luidende in Financiële instrumenten vertegenwoordigt, en het getal achter de komma een vordering luidende in geld. De geadministreerde waarde van de Financiële instrumenten op de Beleggingsrekening wordt

3 bepaald door de koers van de betreffende Financiële instrumenten geadministreerd op de Centrale beleggingsrekening. 2.7 De voor- en nadelen welke voortvloeien uit of verband houden met de door de Giro bewaarde gelden en Financiële instrumenten komen ten goede aan c.q. ten laste van de betreffende Deelnemers, zodat de Giro ter zake van de door haar gehouden gelden en Financiële instrumenten geen enkel economisch of commercieel risico loopt. Alle betalingen met betrekking tot de aan- en verkoop van Financiële instrumenten en het ontvangen van uitkeringen op Financiële instrumenten vinden plaats door tussenkomst van de Centrale bankrekening. 2.8 De Giro kan besluiten een of meerdere subrekeningen te openen voor een Deelnemer. Deze subrekeningen maken een integraal onderdeel uit van de Beleggingsrekening van die Deelnemer en dienen slechts voor administratieve doeleinden. 2.9 De Giro treedt uitsluitend op in het belang van de Deelnemers. 3. AANVRAGEN, OPENEN EN WIJZIGEN VAN EEN BELEGGINGSREKENING Een Beleggingsrekening wordt geopend op naam van de Deelnemer na acceptatie door Kempen van de aan de Deelnemer verstrekte en door de Deelnemer rechtsgeldig ondertekende openingsdocumentatie, waaronder een Overeenkomst, en nadat aan de overige bij Kempen voorgeschreven formaliteiten is voldaan. De eerste storting op de Centrale bankrekening dient, tenzij anders overeengekomen, afkomstig te zijn van een Tegenrekening en dient aan een minimumeis (bedrag) te voldoen voor zover een dergelijke eis staat vermeld in de openingsdocumentatie. 4. AANKOOP EN VERKOOP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN 4.1 Aan- en verkoopopdrachten van Financiële instrumenten ten aanzien van de Beleggingsrekening kunnen bij uitsluiting door de Deelnemer aan Kempen worden gegeven en door Kempen overeenkomstig de Overeenkomst en dit Reglement verwerkt door de opdracht uit te voeren of door te geven. 4.2 Aankoopopdrachten van Financiële instrumenten gegeven door een Deelnemer kunnen en worden slechts verwerkt indien voldoende Bestedingsruimte beschikbaar is op de Beleggingsrekening van die Deelnemer, en indien het duidelijk is voor Kempen voor welke Financiële instrumenten de aankoopdracht is bedoeld, alsmede tegen welk bedrag de aankoopopdracht moet worden verwerkt. 4.3 Verkoopopdrachten van Financiële instrumenten gegeven door een Deelnemer kunnen en worden slechts verwerkt indien het aantal van de betreffende Financiële instrumenten geadministreerd staat op de Beleggingsrekening van de Deelnemer toereikend is en indien het duidelijk is voor Kempen voor welke Financiële instrumenten de verkoopopdracht is bedoeld, alsmede tegen welk bedrag de verkoopopdracht moet worden verwerkt.

4 4.4 De Giro is niet aansprakelijk jegens een Deelnemer, uit welke hoofde dan ook, voor enige directe of indirecte schade geleden door de Deelnemer als gevolg van het door Kempen of een derde onjuist, vertraagd of anderszins gebrekkig of schadeveroorzakend verwerken van een aan- of verkoopopdracht of enig nalaten door Kempen of een derde in het verwerken van een aan- of verkoopopdracht. 5. KOSTEN Kempen zal de in de Overeenkomst overeengekomen kosten ten aanzien van de Giro bij een Deelnemer in rekening brengen. 6. UITKERINGEN OP FINANCIËLE INSTRUMENTEN 6.1 Uitkeringen in Financiële instrumenten worden na ontvangst door de Giro door creditering op een Centrale beleggingsrekening als vordering in Financiële instrumenten geadministreerd op de Beleggingsrekening van de betreffende Deelnemer, naar rato van het aantal Financiële instrumenten geadministreerd op de Beleggingsrekening van de Deelnemer ten aanzien waarvan de uitkering aan de Giro heeft plaatsgevonden. 6.2 Uitkeringen in geld worden na ontvangst door de Giro door creditering op een Centrale bankrekening als vordering in geld geadministreerd op de Beleggingsrekening van de betreffende Deelnemer, naar rato van het aantal Financiële instrumenten geadministreerd op de Beleggingsrekening van de Deelnemer ten aanzien waarvan de uitkering aan de Giro heeft plaatsgevonden. 6.3 Ingeval van keuzedividend zal de Giro, overeenkomstig een aanwijzing onder de Overeenkomst, hetzij kiezen voor een uitkering in Financiële instrumenten, hetzij kiezen voor een uitkering in geld. 7. UITLEVERING 7.1 De Deelnemer heeft geen recht op uitlevering van de Financiële instrumenten die door de Giro op een Centrale beleggingsrekening worden aangehouden en die als vordering luidende in Financiële instrumenten geadministreerd staat op de Beleggingsrekening. 8. OPZEGGING 8.1 De Beleggingsrekening kan met onmiddellijke ingang door de Deelnemer, Kempen of de Giro worden opgezegd. Indien de Deelnemer opzegt, doet zij daarvan voorafgaande schriftelijke mededeling aan Kempen en wijst zij ten behoeve van artikel 8.2 een Tegenrekening aan. Indien Kempen of de Giro de relatie opzegt, zal Kempen de opzegging meedelen aan de Deelnemer en zal de Deelnemer na ontvangst van deze mededeling zo spoedig mogelijk ten behoeve van artikel 8.2 een Tegenrekening aanwijzen. 8.2 Ingeval van de beëindiging van de Beleggingsrekening zullen de Financiële Instrumenten en/of Gelden die aan de vordering van de Deelnemer op de Giro ten grondslag liggen, met

5 inachtneming van artikel 2.6, worden overgeboekt van een Centrale beleggingsrekening respectievelijk Centrale bankrekening naar een Tegenrekening. 8.3 Een opzegging van de Overeenkomst door de Deelnemer of Kempen wordt beschouwd als een opzegging van de Beleggingsrekening door de Deelnemer respectievelijk Kempen. 9. NIET OVERDRAAGBAARHEID Het is een Deelnemer niet toegestaan zijn vorderingen op de Giro aan derden over te dragen of te verpanden of anderszins met een beperkt recht te bezwaren, anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Kempen. Deze bepaling heeft tussen de Deelnemer en de Giro goederenrechtelijke werking overeenkomstig artikel 3:83(2) Burgerlijk Wetboek. 10. VERPANDING 10.1 De Deelnemer is gehouden, telkens wanneer Kempen dat wenselijk acht, alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van de Deelnemer jegens de Giro aan Kempen te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen Kempen uit welke hoofde dan ook van de Deelnemer te vorderen heeft of krijgt. Voor zover rechtens mogelijk heeft de Deelnemer door het van toepassing worden van dit Reglement voornoemde rechten en vorderingen, al dan niet bij voorbaat, aan Kempen in pand gegeven en van deze verpanding aan de Giro mededeling gedaan. De Deelnemer geeft hierbij een onherroepelijke volmacht aan Kempen om, namens de Deelnemer, de hiervoor genoemde rechten een vorderingen van de Deelnemer op de Giro, telkens wanneer Kempen dit nodig acht, aan zichzelf te verpanden tot zekerheid voor de hiervoor genoemde vorderingen van Kempen op de Deelnemer en van deze verpanding aan de Giro mededeling te doen. Kempen wordt hierbij door de Giro gemachtigd om, namens de Giro, mededeling van een dergelijke verpanding in ontvangst te nemen. De Deelnemer verklaart hierbij dat is hij tot verpanding van de desbetreffende rechten en vorderingen bevoegd is alsmede dat op de rechten en vorderingen geen beperkte rechten rusten Zolang Kempen niet het tegendeel te kennen heeft gegeven, wordt zij geacht telkens afstand te doen van een pandrecht indien en voor zover zulks nodig is om de Giro in staat te stellen de rechten van de Deelnemer te honoreren als ware er geen pandrecht is. Zodra Kempen echter aan de Giro te kennen heeft gegeven hier niet langer mee akkoord te gaan, zal geen afstand van het pandrecht meer worden verondersteld en zal de Giro honorering van de rechten van de Deelnemer weigeren op grond van het pandrecht van Kempen. 11. DIENSTEN VAN DERDEN Kempen en de Giro zijn bevoegd om bij de uitvoering van het Reglement derden in te schakelen. Zij nemen bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. 12. UITOEFENING ZEGGENSCHAPSRECHTEN 12.1 De Giro zal overeenkomstig de Overeenkomst een Deelnemer in staat stellen om enig zeggenschapsrecht verbonden aan door haar ten behoeve van de Deelnemer bewaarde

6 Financiële instrumenten, uit te oefenen. 13. WIJZIGINGEN 13.1 Kempen en de Giro zijn te allen tijde bevoegd in dit Reglement wijzigingen aan te brengen. De Deelnemers worden per of anderszins schriftelijk van dergelijke wijzigingen in kennis gesteld, welke voor de Deelnemers na de bij de bekendmaking vermelde termijn van kracht worden Voor zover bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht, of een wet welke daarvoor in de plaats treedt, andere of aanvullende eisen gesteld worden aan dit Reglement, welke aanpassing van dit Reglement noodzakelijk maken, zal een dergelijke wijziging vanaf het moment van inwerkingtreding daarvan van rechtswege doorwerken in dit Reglement Mocht een bepaling in dit Reglement geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, dan (i) heeft dit niet tot gevolg dat enig andere bepaling geheel of gedeeltelijk niet of vernietigbaar is en (ii) dan wordt deze bepaling voor zover deze niet of vernietigbaar is geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking daarvan benadert In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Giro na overleg met Kempen. 14. GARANTIE Kempen garandeert jegens de Deelnemers de nakoming van alle verplichtingen van de Giro jegens de Deelnemers. 15. MEDEWERKING 15.1 De Giro kan door de AFM gehouden worden alle medewerking te verrichten, waaronder het verstrekken van inlichtingen, die nodig is voor de juiste uitoefening door de AFM van haar wettelijke taken en bevoegdheden. De Deelnemers geven bij voorbaat toestemming aan de Giro om inlichtingen met betrekking tot de Deelnemers, waaronder persoonsgegevens van de Deelnemer, het saldo op een Beleggingsrekening en verrichtte of te verrichten transacties in Financiële instrumenten, te verstrekken of anderszins alle medewerking te verrichten die nodig is voor de juiste uitoefening door de AFM van haar wettelijke taken en bevoegdheden. De AFM is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en uitzonderingen dienaangaande neergelegd in de Wet op het financieel toezicht. 16. ADMINISTRATIE 16.1 De Giro kan haar eigen administratie, de administratie van de Beleggingsrekeningen of feitelijke uitvoering van haar overige taken en handelingen, geheel of ten dele laten uitvoeren door Kempen of door een met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kempen aan te wijzen derde. De Deelnemers geven hiervoor bij voorbaat toestemming aan de Giro.

7 16.2 Tegenover een Deelnemer strekt een uittreksel uit de administratie van de Giro tot volledig bewijs, behoudens door de Deelnemer geleverd tegenbewijs. 17. BEËINDIGING GIRO 17.1 De Giro is niet bevoegd haar activiteiten voortvloeiende uit dit Reglement te beëindigen, behoudens voorafgaande schriftelijk goedkeuring van Kempen, die zodanige goedkeuring uitsluitend zal verlenen indien de activiteiten van de Giro op adequate wijze onder worden gebracht bij een soortgelijke rechtspersoon of een kredietinstelling of anderszins zoals toegestaan onder de toepasselijk wet- en regelgeving. De Deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld Onder de beëindiging door de Giro van haar activiteiten als bedoeld in artikel 17.1 wordt ook begrepen een gehele of gedeeltelijke contracts- of schuldoverneming door een derde van zijn rechtsverhouding met een Deelnemer respectievelijk hetgeen de Giro aan een Deelnemer verschuldigd is. 18. CONTRACTS- OF SCHULDOVERNEMING 18.1 Onverminderd artikel 17 verleent de Deelnemer bij voorbaat zijn medewerking en toestemming voor een geheel of gedeeltelijke contracts- of schuldoverneming door een derde van zijn rechtsverhouding met de Giro respectievelijk hetgeen de Giro aan de Deelnemer verschuldigd is Op grond van artikel 18.1 zullen Kempen en de Giro onder andere bevoegd zijn op enig moment de Financiële instrumenten die de Giro voor de Deelnemer houdt over te (doen) boeken naar een rekening op naam van de Deelnemer aangehouden bij Kempen of F. van Lanschot Bankiers N.V., waarna Kempen respectievelijk F. van Lanschot Bankiers N.V. deze Financiële instrumenten voor de Deelnemer zal bewaren conform de Wet giraal effectenverkeer. Voor zover nodig verleent de Deelnemer hierbij bij voorbaat een volmacht aan de Giro en Kempen om voorgaande te bewerkstelligen. 19. RECHTSKEUZE 19.1 Op de contractuele en niet-contractuele verbintenissen tussen een Deelnemer, Kempen en/of de Giro, waaronder dit Reglement, is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen voortvloeiende uit dan wel samenhangende met dit Reglement zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit Reglement treedt in werking op 19 december 2016.

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot

Reglement Beleggersgiro Van Lanschot Reglement Beleggersgiro Van Lanschot 1. Definities In dit Reglement Beleggersgiro Van Lanschot wordt verstaan onder: Centrale bankrekening: de ten behoeve van de Deelnemers bij een kredietinstelling aangehouden

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro

Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Reglement Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro Het reglement dat u hier leest is samen met de Voorwaarden Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro van toepassing op uw beleggingsrekening. Lees deze

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro. Overeenkomst: de bewaarovereenkomst tussen

Nadere informatie

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014

O&E Beleggersgiro. 1 juli 2014 O&E Beleggersgiro 1 juli 2014 Reglement Beleggersgiro Stichting Bewaarneming Producten DCO 2 1. Werkingsfeer Het Reglement heeft kracht van overeenkomst tussen Cliënt, Oyens & Van Eeghen en de Beleggersgiro.

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Voorwaarden beleggingsrekening

Voorwaarden beleggingsrekening Voorwaarden beleggingsrekening 2016-02 Pagina 1 van 10 Inhoud Gebruikte begrippen...3 Voorwaarden...4 1. Rol van de Beleggersgiro en de Beleggingsonderneming...4 2. Openen van een rekening...4 3. Gezamenlijke

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338

Delta Lloyd Bank NV. Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening. Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 Delta Lloyd Bank NV Reglement Effecten-/WoonPlusHypotheek Rekening Postbus 231 1000 AE Amsterdam Telefoon (020) 5 976 300 telefax (020) 5 976 338 K.V.K. Amsterdam 33191189 C 03.2.07/0602 Reglement Effecten-/WoonplusHypotheek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving Voorwaarden Opties Deze Voorwaarden Opties zijn geldig vanaf 1 april 2016. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88. ING Bank N.V. (hierna:

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling on ele Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen 2 Reglement Achmea Beleggersgiro 5 Bijlage 1 15

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX

ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX ALGEMENE VOORWAARDEN THE ULTIMATE GIFTBOX 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. De Giftbox. De drager, genaamd The Ultimate Giftbox, waar een elektronischgeldswaarde is opgeslagen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. INLEIDING 1.1..Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1.2. De bank heeft twee bewaarbedrijven: - ABN AMRO Global Custody N.V.; en - ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2.2.

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen

Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Beleggingsfondsen Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39636 05.03 Inhoudsopgave Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Bancaire Diensten Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Reglement SNS Beleggersgiro

Reglement SNS Beleggersgiro Reglement SNS Beleggersgiro 8.3968.00 (27-10-2016) INHOUD 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Dienstverlening 4 Uitbesteding werkzaamheden 5 Eigendom van Effecten 6 Koop 7 Verkoop 8 Omzetten van Effecten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: DISCLAIMER Door uw aanmelding als lid, zal Follow This overgaan tot het aanschaffen van een aandeel Shell. Indien u echter herroept binnen de 14 dagen herroepingstermijn, dient Follow This het aandeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie