3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011"

Transcriptie

1 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011

2 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen : 2

3 Taak 1 Hoe weet je van wie het goed is? Eigendomsverkrijging: Originair en Derivatief Originair ( oorspronkelijke ) = Bijzondere Titel (verkrijging van slechts één of meer goederen) Bijv. art. 5:14, 5:16 etc. Derivatief ( van iemand anders ) = óf Algemene Titel (zonder handeling en en bloc /alle goederen) Bijzondere Titel Zie art. 3:80 lid 1 en 2 Zie art. 3:80 lid 1 en 3: o.a. overdracht of het vestigen van een beperkt recht Eigendomsoverdracht: art. 3:83 en art. 3:84 3

4 Taak 1 Vereisten voor eigendomsoverdracht: - Overdraagbaarheid (art. 3:83) - Titel: koop, VERbruikleen, schenking, ruil, legaat, maar NIET huur, bruikleen, bewaarneming; art. 3:84 lid 3; causaal stelsel; art. 3:53 (raakt niet de L/bezit niet terug!!!) - Beschikkingsbevoegdheid: nemo plus; art. 23 Fw; lastgeving; huwelijk; derdenbescherming - Levering (1. elijke Overeenkomst) 2. Formaliteiten: artt. 3:89 3:98 Voor roerende zaken niet-registergoederen (vgl. art. 3:89 lid 4) is dit art. 3:90 lid 1: Bezitsverschaffing 4

5 Taak 2 Hoe weet je (voor) wie (men) het goed heeft? Boek 3, Titel 5 (t/m art. 3:119): Bezit en Houderschap Bezitsverkrijging: wél wettelijk geregeld, iets als houderschapsverkrijging niet wettelijk geregeld! Art. 3:107 lid 1 t/m 4: Bezit: houden = feitelijke macht uitoefenen voor zichzelf Houderschap: houden = feitelijke macht uitoefenen voor iemand anders Kan onmiddellijk ( direct ) en middellijk ( indirect ) Hoe weet je (voor) wie (men) het goed heeft? 5

6 Taak 2 Hoe weet je (voor) wie (men) het goed heeft? Art. 3:108: Naar verkeersopvatting beoordeeld, op grond van uiterlijke feiten en met inachtneming van de navolgende regels (art. 3:109 e.v.) Simpel gezegd: wat je kunt zien! Objectief (niet de subjectieve wil), typische huurder, typische bruiklener; meestal is het de rechtsverhouding die wordt gerespecteerd en de doorslag geeft Twee Uitzonderingen: Wanneer is niet doorslaggevend wat je feitelijk kunt zien? Art. 3:110 en art. 3:111. Zo blijft krachtens art. 3:111 een houder houder ook al lijkt het feitelijk heel anders te zijn! 6

7 Taak 2??? 7

8 Taak 2 Voorbeeldstappenplan : 1. Maak de (juiste) tekening 2. Benoem de verhouding tussen partijen zoals: - Is er een T voor overdracht of niet? - Is er sprake van vestiging van een beperkt recht? 3. Benoem de hoedanigheid van partijen 4. Bekijk de mogelijkheden van derdenbescherming, maar 5. Van belang is een levering c.p./vestiging bezitloos pand: in beginsel geen bescherming, maar 6. Kijk of de levering c.p./het bezitloos pand wordt omgezet : wél weer derdenbescherming mogelijk (maar ná faillissement: NTGT art. 35 lid 3 jo. 14 lid 3 Fw!) 7. Geef antwoord op de vraag 8

9 Taak 2 Hoe werkt dit nu? Levering roerende zaken = Bezitsverschaffing art. 3:90 jo.? Bezitsverschaffing door Bezitter = Bezitsoverdracht art. 3:114/art. 3:115 9

10 Taak 2 Levering roerende zaken = Bezitsverschaffing art. 3:90 jo.? Bezitsverschaffing door Houder = Analoog art. 3:114/art. 3:115 10

11 Taak 2 11

12 Taak 2 Waarom kan een houder niet c.p. leveren? 1. Art. 3:108 jo. 3:111: eenmaal houder voor de één kun je niet houder voor de ander worden (geen machtsverschuiving/uiterlijke feiten/geen derden betrokken/niet controleerbaar) 12

13 Taak 2 Waarom kan een houder niet c.p. leveren? 2. Art. 3:108 jo. 3:111: een houder kan zichzelf niet tot bezitter kronen (geen machtsverschuiving/uiterlijke feiten/geen derden betrokken/niet controleerbaar) 3. Art. 3:115 aanhef en sub a: wanneer de vervreemder de zaak bezit 4. Bezitter degradeert tot houder; houder degradeert tot? 13

14 Taak 2 Wanneer kan een houder wél c.p. leveren? Art. 3:111: ( ) hetzij ten gevolge van een handeling voor wie men houdt, hetzij ten gevolge van een tegenspraak van diens recht. Bijvoorbeeld in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf ; opdracht; lastgeving 14

15 Taak 2 Omzetting : Levering c.p. door bezitter: relatief ongeldig (art. 3:90 lid 2): jegens ouder (beperkt) gerechtigde(n) géén derdenbescherming mogelijk, tenzij.. Levering c.p. door houder: absoluut ongeldig (art. 3:108 jo. 3:111): jegens niemand derdenbescherming mogelijk, tenzij.. de zaak alsnog in handen (of ruimer de macht) van de verkrijger komt zodat de vervreemder geen macht/relatie meer tot de zaak heeft 1. Door 3:90 jo. (analoog) art. 3:115 aanhef en sub c Berg/De Bary 2. Door 3:90 jo. (analoog) art. 3:114 Nationaal Grondbezit/Kamphuis 15

16 Taak 2 Keuze tussen sub c en sub a als de zaak onder een derde is? 16

17 Taak 3 Enkele opmerkingen over vertegenwoordiging: 1. Onmiddellijk: in NAAM van/volmacht: T niet gebonden, maar de achterman wordt partij Middellijk: in EIGEN naam/opdracht/lastgeving/voor rekening van/ten behoeve van/commissionair: T wordt gebonden 2. Middellijk: verkrijging of vervreemding? 3. Middellijk: soort goed? Bij roerende zaken (+ rechten aan toonder) de directe leer van art. 3:110, bij registergoederen Modehuis Nolly, bij vorderingen Kas-Associatie/Drying Corp. Let op, bij middellijke vertegenwoordiging maakt een faillissement van T niet uit/valt niet in diens boedel! 17

18 Taak 3 18

19 Taak 3 19

20 Taak 4 Pand (op al het andere)/ (op registergoederen): elijke beperkte zekerheidsrechten (art. 3:227 en 3:228): uitzondering op art. 3:276 en 3:277 - Absolute werking - Droit de Suite: beperkt recht rust op een goed - Prioriteit - Separatisme (art. 57 Fw) - Parate executie (art. 3:248 en 3:268 ( de en geen executoriale titel)) - Recht van voorrang (art. 3:278, 3:279 (maar ook de fiscus (21 Inv)!) - Accessoriteit (art. 3:7 en 3:82): zonder vordering geen zekerheid - Toe-eigeningsverbod (art. 3:235) - Voor pand: verandering van de aard van het pandrecht (art. 3:237 lid 3 en 3:239 lid 3) - Voor openbaar pand (op een vordering): nakoming en opzegging (art. 3:246 lid 1 en 3:246 lid 2) Voor art. 3:229 (zaaksvervanging) zie Taak 4b Nebbisjman (recht blijft op grond, maar..) 20

21 Taak : 4 soorten pand, vestiging: jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 236 lid 1 (vuistpand) jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 236 lid 2 jo. 94 (openbaar pand) jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 237 lid 1 (bezitloos pand) jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 239 lid 1 (stil pand) Theorie: bijv. art. 3:248, 3:250 en 3:251, 3:254 (zuivering soms mogelijk bij roerende zaken) voor executie; 3:253 en 3:255 voor de verdeling, vestiging: jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 260 Theorie: bijv. art. 3:268, 544 lid 3 Rv (wel verzuim nodig maar standaard clausule) voor executie; 3:270, 3:273, 3:262 voor de verdeling Art. 3:270 lid 3 tweede zin: eerste hypotheekhouder hoeft rangorde niet af te wachten Art. 3:273: zuivering (2e), vordering en rang blijven bestaan 21

22 Taak 5 Accessoriteit en beperkt recht? 22

23 Taak 5 Accessoriteit en beperkt recht? 23

24 Accessoriteit en beperkt recht? College 1 L. van Vliet 24

25 Taak 5 Stil en openbaar? 25

26 Taak 5 Stil en openbaar? 26

27 Taak 10 Is nog meer afhankelijk? 27

28 Taak Verkrijging Van Bescherming tegen Eigendom Pandrecht Alléén BOB 3:86 lid 1 3:238 lid 1 Pandrecht 3:86 lid 2 3:238 lid 2 Wat te denken van art. 7:42 leden 1 en 2 en art. 453a lid 2 Rv? Let bij art. 3:86 ook op art. 3:90 lid 2 of art. 3:108 jo. 3:111 Bij art. 3:238 treedt pas rangwisseling op indien men TGT is Voor overdracht van een goed onder voorbehoud van een beperkt recht zie Pitlo nr. 778, Potharst/Serrée en Taak 9c Oefen met Taak 8 Kat in het nauw, pag. 21 Vraag 1 en de 8 standaardvoorbeelden. Veel combinaties mogelijk! 28

29 Taak 9 Bijzonderheden 29

30 Taak 10 Bijzonderheden 30

31 Taak 10 Bijzonderheden 31

32 Taak 11 Bijzonderheden Denk ook aan de artt. 7:40 en 7:44! 32

33 Taak 2 Bijzonderheden 33

34 Taak - Bijzonderheden 34

35 Taak Bijzonderheden Het Eigendomsvoorbehoud: Art. 3:92 lid 2: leverancierskrediet ( alle vorderingen..) Ruim EVB bij één leverancier: kan bedingen/uitbreiden naast onderhavige leverantie ook voor leveranties van het verleden en leveranties van de toekomst: voorkomt oneigenlijke vermenging Alternatief: bezitloos pandrecht bij voorbaat (voor bezitloos pand eindproduct/art. 3:81 lid 2 sub a: Taak 10c) Specifiek in combinatie met zaaksvorming: Verlengd EVB niet mogelijk naar Nederlands recht Kan de leverancier eigendom behouden door voor zich te doen vormen? Nee, Breda/Antonius 35

36 Taak Bijzonderheden 36

37 Taak 14 Bijzonderheden Natrekking/ Natrekking/Vermenging (roeren, kilo s..?) etc.: College 3 J. Israël Onder andere: - Natrekking: let op art. 5:14 lid 2 nieuwe zaak - Eigenlijke Vermenging/Oneigenlijke Vermenging: - Zaaksvorming: o.a. Breda/Antonius voor doen-vormen 37

38 Taak 13 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Roerend/: College 3 J. Israël Art. 3:227 lid 2 Bestanddeelvorming art. 3:4 jo. 5:3 (strikt) of Natrekking met de grond art. 3:3 jo. 5:20 lid 1 sub e (ruim) Depex/Curatoren (r.o. 3.7) vs. Portacabin (r.o. 3.3) en Woonark (r.o ) Verhouding tussen beide wegen: Grafzerk Wel natrekking maar niet onroerend: art. 5:20 lid 1 sub d Geen natrekking maar wel onroerend: art. 5:20 lid 1 sub e tweede zin (horizontale natrekking); art. 5:101 en art. 5:20 lid 2 (College J. Israël sheets 6 en 7) Hulpzakenbeding: samen executeren, maar verandert niks aan de verdeling/het recht op de opbrengst/rangorde: Art. 3:279: 1) 57 lid 1 Fw 2) 57 lid 3 Fw jo. 21 lid 2 Inv. 3) 57 lid 1 Fw 38

39 Taak 15 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Opstalrecht: Vestiging: - 5:101 jo. 3:81 jo. 3:98 jo. 3:84 jo. 3:89 Rangorde: komt na een eerder hypotheekrecht (prioriteit) Betekent t.a.v. die hypotheekhouder géén opstalrecht! Rangwisseling: art. 3:262 lid 1 en 2 Opstalrecht als zekerheid? Pitlo nr. 668 Is een registergoed: art. 3:98 jo. 3:89 jo. 3:10 (art. 3:228 en 3:83?) Zie voor inhoud Boek 5 Titel 8 39

40 Taak 16 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Retentierecht: Opschortingsrecht, vgl. art. 6:57 Drie verschillen tussen art. 6:52 en art. 3:290: - art. 3:290 ziet op afgifte van een zaak - art. 3:290 is inroepbaar tegen derden: - jegens schuldeisers van de schuldenaar (art. 6:57 jo. 6:53) - jegens jonger gerechtigden (art. 3:291 lid 1) - jegens ouder gerechtigden (art. 3:291 lid 2) - Voorrang (ook in faillissement art. 60 Fw (vgl. art. 58 Fw)(art. 3:292) 40

41 Taak 16 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Voorwaarden Retentierecht (art. 6:52 jo. 3:290): 1. Opeisbare vordering (o.a. art. 6:38) 2. Voldoende samenhang (voor wederkerig art. 6:262 lid 1 of 6:263 lid 1) om opschorting afgifte te rechtvaardigen (voor wederkerig art. 6:262 lid 2 of 6:263 lid 2) 3. Zaak 4. Zaak in macht van de schuldeiser (voor uitzonderingen art. 3:294) 5. Zaak moet toebehoren aan een ander dan de schuldeiser 6. Wettelijke basis zoals art. 6:52, want art. 3:290 zegt niet wanneer je een retentierecht hebt 41

42 Taak 16 Werking Retentierecht (onroerende zaken) tot derden: Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht 42

43 Taak 7 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Beslag Beslag: Met name de artt. 430, 712, 453a Rv en 33 lid 2 Fw Art. 453a lid 1 Rv: vervreemding kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen? Bijzonderheden Ontvanger/De Jong: het ging om de fiscus en er was sprake van een levering c.p. 43

44 Taak 12 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Beslag Sale and Lease Sale and Lease : College 2 L. van Vliet Keereweer q.q./sogelease: werkelijke overdracht en BTL Lease: ½ van de waarde Bijv. bij ontbinding kan lessor vrijelijk over de volledige eigendom beschikken 44

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen:

Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Korte handleiding bijeenkomst 4. Wijzen waarop goederen (zaken en vermogensrechten) worden verkregen: Onder algemene titel (opvolging in een geheel vermogen of een deel hiervan): erfopvolging, boedelmenging

Nadere informatie

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A 1. Het begrip vermogen wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In het spraakgebruik wordt veelal gedoeld op iemands activa of al zijn geld. In het privaatrecht betekent

Nadere informatie

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2

ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 ANTWOORDEN PROEFTENTAMEN GOEDERENRECHT 2 Onderstaande puntenverdeling per vraag is een indicatie. Bij concrete toekenning van punten is mede bepalend in hoeverre een juiste, logisch weergegeven formulering

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Lijst van gebruikte afkortingen XXV. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 1

Inhoudsopgave. Lijst van gebruikte afkortingen XXV. Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 1 Lijst van gebruikte afkortingen XXV Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 1 Goederenrecht 1 Vermogen 2 Goederen 2 Zaken 2 Vermogensrechten; goodwill 4 Onroerende en roerende zaken 6 Registergoederen 6 Bestanddelen

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Let op! Betaling is geen vereiste!

Let op! Betaling is geen vereiste! Aantekeningen Goederenrecht Week 1, les 1, College 1 Privaat Publiek Materieel Formeel Personen Vermogensrecht Verbintenissenrecht Goederenrecht (relatie pers.) (relatie tussen pers. en goed) Relatieve

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

Executie van het retentierecht

Executie van het retentierecht Executie van het retentierecht mr. Jacob Henriquez mr. Teije van Dijk AKD Aangeboden door WEKAbouw Kennisbank Contracteren in de bouw www.weka-bouw.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Inleiding Het retentierecht

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Factsheet Bouwrecht Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Zeker in de tijd van een economische crisis is de kans dat een bedrijf waarmee u zaken doet failliet gaat reëel aanwezig. Het

Nadere informatie

Het retentierecht van de (onder)aannemer

Het retentierecht van de (onder)aannemer Mr. R.M. Rijpstra MRICS * en mr. L.M. Scheuter ** Het retentierecht van de (onder)aannemer Het retentierecht is een machtig wapen voor een aannemer. Zeker in tijden van economische crisis waarin de betalingen

Nadere informatie

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 Hoofdstuk 2 - Onderscheidingen van vermogensrechten

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/92848

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

Verpanding van merken

Verpanding van merken Verpanding van merken M.W. Wiegerinck 1 1. Inleiding Tijdens mijn studie was ik student-assistent van Wim Reehuis. Ik assisteerde hem bij de herziening van het boek Goederenrecht ten behoeve van de twaalfde

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

Grenzen aan de bescherming van de bevoorrechte schuldeiser

Grenzen aan de bescherming van de bevoorrechte schuldeiser Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Grenzen aan de bescherming van de bevoorrechte schuldeiser Mw. mr. F. Damsteegt Published in WPNR 2006 6664 Docent privaatrecht Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter Registergoederen en verjaring docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter registergoederen en verjaring programma: verjaring en verkrijging van grond pauze verjaring en verkrijging van erfdienstbaarheden

Nadere informatie

Hypothecair Planner (LHP)

Hypothecair Planner (LHP) OPLEIDING Hypothecair Planner (LHP) LEERGANG HYPOTHECAIRE PLANNING - 1 - RECHT IFK, september 2011 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21.

Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21. Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21.237 Probleemstelling: Hoe kan het rechtsgevolg van beslag

Nadere informatie

WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN... 3

WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN... 3 AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Goederenrecht Supplement: - Jurisprudentie Inhoudsopgave WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN,

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit.

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit. Korte handleiding bijeenkomst 3. Eigendom en overig toebehoren. Eigendom. Eigendom is in tijd, ideologie en naar streek bepaald, zowel qua periode als qua betekenis. (vergelijk eigendom nutsbedrijven/spoorwegen

Nadere informatie

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009 Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud Johan Jol September 2009 Voorbode: Programma Faillissement en haar crediteuren Verhaalsmogelijkheden Rangorde

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol Oktober 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol Oktober 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol Oktober 2009 Bank en faillissement: Inleiding Separatist Rol curator en ontwikkelingen Faillissement en de crediteuren Separatist Specifieke

Nadere informatie

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4.1 Inleiding In art. 63a lid 1 Fw is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in

Nadere informatie

5.1 Inleiding. 1 Zie over de drie fases die doorlopen moeten zijn voordat de verhaalsexecutie als beëindigd kan worden beschouwd, hoofdstuk 4.4.5.

5.1 Inleiding. 1 Zie over de drie fases die doorlopen moeten zijn voordat de verhaalsexecutie als beëindigd kan worden beschouwd, hoofdstuk 4.4.5. 5 De afkoelingsperiode en de opschorting van de bevoegdheid tot verhaal en opeising van enkele specifieke derden tijdens de afkoelingsperiode enerzijds en de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar/curator

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

Compendium van het Nederlands vermogensrecht

Compendium van het Nederlands vermogensrecht Prof. mr. Jac. Hijma en mr. M.M. Olthof Compendium van het Nederlands vermogensrecht Elfde druk Kluwer a Wolters Ktuwer business Deventer - 2011 INHOUD WOORD VOORAF/V Hoofdstuk 1 1. 2. 3. 4. 4a. 5. 6.

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Copyright Lawbooks 2015. Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht

Copyright Lawbooks 2015. Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht Copyright Lawbooks 2015 Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht Voorwoord Beste student(e), Voor je ligt een voorbeeld samenvatting van het vak Inleiding Privaatrecht. Dit stuk is gebaseerd op de

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van afkortingen v xv Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderwerp, presentatie van de onderzoeksvraag 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De mogelijkheden 2 1.3 De vraag 4 1.4 De methode 5

Nadere informatie

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein (1879 1955) Johan Jol en Oktober 2011 1 Inleiding Bank en Faillissement: Separatist Rol curator

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016 Goederenrecht week Inhoudsopgave 7. Inleiding.2 7.1 Eigendom als meest omvattende recht, welke implicaties heeft dat?...2 7.2 Betere rechten van derden die voorgaan 3 7.3 Is eigendom op te delen?...9 1

Nadere informatie

De afwikkeling van (samenlopende en botsende) voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa!

De afwikkeling van (samenlopende en botsende) voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa! De afwikkeling van (samenlopende en botsende) voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa! Mr Mart J.M Franken 1 Dit artikel is verschenen in de INSOLAD Congresbundel 2012 Faillissement en Vastgoed,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V.

AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) NOODLEBAR CENTRAAL B.V. AKTE VAN VERPANDING VAN ROERENDE ZAKEN DATUM: 10 MAART 2016 tussen STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN (ALS PANDHOUDER) en NOODLEBAR CENTRAAL B.V. (ALS PANDGEVER) DE ONDERGETEKENDEN, I. STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN,

Nadere informatie

Advies A: voor de raad

Advies A: voor de raad Advies A: voor de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-10-2012 Nummer voorstel: Voor commissievergadering: 16-10-2012 Agendapunt: 8 Onderwerp: Garantstelling

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Enige bespiegelingen over het nemo plus beginsel

Enige bespiegelingen over het nemo plus beginsel Enige bespiegelingen over het nemo plus beginsel (bij overdracht van een verhuurd pand) D.H. de Witte* 1. INTRODUCTIE Het is Ulpianus geweest, die in zijn 46e boek 'Ad Edictum' 1 de regel 'nemo plus iuris

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ;

Pandgever en Pandhouder hierna tevens gezamenlijk te noemen Partijen en ieder afzonderlijk Partij ; PANDAKTE VORDERINGEN DE ONDERGETEKENDEN, 1. DBS2 NEDERLAND B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland en kantoor

Nadere informatie

Eigendomsvoorbehoud in faillissement. Eigendomsvoorbehoud in een rechtsvergelijkend perspectief. Danielle van Barneveld. juli 2012

Eigendomsvoorbehoud in faillissement. Eigendomsvoorbehoud in een rechtsvergelijkend perspectief. Danielle van Barneveld. juli 2012 Eigendomsvoorbehoud in faillissement Eigendomsvoorbehoud in een rechtsvergelijkend perspectief Rechtsvergelijking: wat zijn de verschillen tussen het Nederlandse recht en het Duitse recht met betrekking

Nadere informatie

Praktisch contracteren: Better safe than sorry. Mirjam Snel-de Kroon & Erik Hollander Advocaten contracten, proces en aansprakelijkheidsrecht

Praktisch contracteren: Better safe than sorry. Mirjam Snel-de Kroon & Erik Hollander Advocaten contracten, proces en aansprakelijkheidsrecht Praktisch contracteren: Better safe than sorry Mirjam Snel-de Kroon & Erik Hollander Advocaten contracten, proces en aansprakelijkheidsrecht 12 mei 2015 Welkom! Wie zijn wij? Erik Hollander 053 480 43

Nadere informatie

Het retentierecht op een onroerende zaak

Het retentierecht op een onroerende zaak Het retentierecht op een onroerende zaak Universiteit : Tilburg University Faculteit : Tilburg Law School Opleiding : Rechtsgeleerdheid Afstudeerrichting : Privaatrecht Naam : Ruud van Domselaar ANR :

Nadere informatie

RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE

RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP GEZAG VAN

Nadere informatie

ANTWOORDEN OP THEORIEVRAGEN SYLLABUS GOEDERENRECHT SYLLABUS 2152

ANTWOORDEN OP THEORIEVRAGEN SYLLABUS GOEDERENRECHT SYLLABUS 2152 ANTWOORDEN OP THEORIEVRAGEN SYLLABUS GOEDERENRECHT SYLLABUS 2152 Antwoorden theorievragen college 1 1. Het objectieve recht is het geheel van de voor ieder geldende rechtsregels op een bepaald rechtsgebied

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier van der Lely, A.J.

Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier van der Lely, A.J. Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier van der Lely, A.J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Advies geldlening en zekerheden inzake doordecentralisatie primair onderwijs

Advies geldlening en zekerheden inzake doordecentralisatie primair onderwijs MEMO AAN Gemeente Breda R. Hoogzaad, A. van der Veer, C. Frankevyle, M. van den Heuvel DATUM 18 december 2013 VAN Nathalie Huijben Eelkje van de Kuilen advocaat TELEFOON +31 88 253 5977 FAX +31 88 253

Nadere informatie

Zekerheden en ondernemingsvormen. U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft.

Zekerheden en ondernemingsvormen. U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft. Antwoorden Oefenexamen U bent geslaagd als u 13 of meer van de 18 vragen goed heeft. 1. Alleen antwoord A is juist. Een stil pandrecht kan eenvoudig worden omgezet in een openbaar pandrecht, namelijk door

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Financiering

Hoofdstuk 4 - Financiering Hoofdstuk 4 - Financiering Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: financieringsafspraken met bank: opgave 4.2 Plan van aanpak: opgaven 4.3-4.9 Juridisch kader bij zekerheidstelling: opgaven 4.10-4.17 Risico

Nadere informatie

AKTE VAN HYPOTHEEK

AKTE VAN HYPOTHEEK 20140238-1 - JK/IS versie: 1 #764324 - model ten behoeve van Geldvoorelkaar.nl - leningnummer: @ AKTE VAN HYPOTHEEK (@straat te @) Heden, @ verschenen voor mij, mr. Jeffrey Rodney Koenecke, toegevoegd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14-12-2011, nr. BLKB/2011/1803M, Staatscourant 2011, nr. 23104 De staatssecretaris

Nadere informatie

Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht

Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht INVULLEN --> Naam:... Registratienr:... Volgnr:... Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht Tentamenaanwijzingen: * Het tentamen duurt drie uur: van 14.00 tot 17.00. * U

Nadere informatie

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. 12049 De staatssecretaris

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XIX XXVII XXIX Hoofdstuk 1 - Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

(g)een vereiste voor geldige overdracht? Auteur: F.W.J. Van Geelkerken

(g)een vereiste voor geldige overdracht? Auteur: F.W.J. Van Geelkerken De Goederenrechtelijke overeenkomst: (g)een vereiste voor geldige overdracht? Auteur: F.W.J. Van Geelkerken 1 Inleiding In Nederland bestaan er binnen het vakgebied van het goederenrecht (en in mindere

Nadere informatie

Algemene Bepalingen van Verpanding van Voorraden en/of Inventaris en/of Vorderingen

Algemene Bepalingen van Verpanding van Voorraden en/of Inventaris en/of Vorderingen Algemene Bepalingen van Verpanding van Voorraden en/of Inventaris en/of Vorderingen bestaand uit: I II III Gemeenschappelijke Bepalingen Bepalingen voor Verpanding van Voorraden en/of Inventaris Bepalingen

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

Indien een contractuele wederpartij vreest dat

Indien een contractuele wederpartij vreest dat PROF. MR. B.WESSELS Afkoelingsperiode en rechten van derden HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896; JOR 1999, 17 Indien een contractuele wederpartij vreest dat haar debiteur in omstandigheden verkeert die haar

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

WEEK 1 - ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN...

WEEK 1 - ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN... AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Goederenrecht Samenvatting van de stof - Pitlo deel 3 Goederenrecht, Kluwer, W.H.M. Reehuis + A.H.T. Heisterkamp,

Nadere informatie

Inleiding burgerlijk recht. Carlijn Spijkers

Inleiding burgerlijk recht. Carlijn Spijkers Inleiding burgerlijk recht Carlijn Spijkers Inhoudsopgave Gezichtspunten Week 1: De rechtshandeling, wil en verklaring Week 2: Volmacht Week 3: Nakoming Week 4: Onrechtmatige daad Week 5: Verbintenissen

Nadere informatie

568. Verpanding van BVaandelen, en rangwisseling

568. Verpanding van BVaandelen, en rangwisseling 568. Verpanding van BVaandelen, toekomstige aandelen en rangwisseling Mr. P.H.N. Quist In de financieringspraktijk is verpanding van aandelen aan de orde van de dag. Een aantal vraagstukken komt daarbij

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

De goederenrechtelijke positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud

De goederenrechtelijke positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud De goederenrechtelijke positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud Kan een koper onder eigendomsvoorbehoud goederenrechtelijk over zijn voorwaardelijk eigendom beschikken? Masterscriptie privaatrecht

Nadere informatie

EasyLecture. STUDIE Rechtsgeleerdheid. VAK Inleiding Privaatrecht. ONDERDEEL Samenvattingen week 1 (Goederenrecht)

EasyLecture. STUDIE Rechtsgeleerdheid. VAK Inleiding Privaatrecht. ONDERDEEL Samenvattingen week 1 (Goederenrecht) EasyLecture STUDIE Rechtsgeleerdheid VAK Inleiding Privaatrecht ONDERDEEL Samenvattingen week 1 (Goederenrecht) Jaar: Bachelor 1 Periode: Blok 2 Uitgifte: - 2 Voorwoord Wij van EasyLecture willen het graag

Nadere informatie

Relativering van eigendom

Relativering van eigendom Relativering van eigendom Relativering van eigendom_6 proefschrift.indd 1 16-1-2009 10:38:50 Relativering van eigendom_6 proefschrift.indd 2 16-1-2009 10:38:50 Relativering van eigendom Een analyse aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding

Hoofdstuk 21. Verbintenis en rechtshandhaving Inleiding Hoofdstuk 21 Verbintenis en rechtshandhaving 21.1 Inleiding In hoofdstuk 5 was het verschil tussen absolute en relatieve rechten aan de orde. Absolute rechten zijn rechten die tegenover iedereen werken.

Nadere informatie

GIRAAL EFFECTENVERKEER EN GOEDERENRECHT

GIRAAL EFFECTENVERKEER EN GOEDERENRECHT GIRAAL EFFECTENVERKEER EN GOEDERENRECHT EEN STUDIE NAAR ENKELE GOEDERENRECHTELIJKE ASPECTEN VAN DE WET GIRAAL EFFECTENVERKEER EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 63 (inwtr. 2001 no. 138) Wijzigingen: AB

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je?

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Verrekening Johan Jol Oktober 2009 Inleiding: Programma Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Gevolgen van verrekening Wettelijke versus contractuele verrekening Te onderscheiden

Nadere informatie

2011 een ontwerpwetsvoorstel inzake consumentenkredietovereenkomsten,

2011 een ontwerpwetsvoorstel inzake consumentenkredietovereenkomsten, Het wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening; bepalingen van goederenkrediet (2013) M r. O. N. S. H a k v o o r t * Inleiding Mede ter implementatie van Richtlijn nr.

Nadere informatie

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK

Deterink Advocaten en Notarissen Bijlage 6 Concept modelakte versie: 21-09-2012 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. *gegevens koper(s)* *die verklaren elkaar over en weer toestemming als bedoeld in artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te geven tot

Nadere informatie

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING Mr. drs. M.J. van Paridon is 20 jaar werkzaam als advocaat, sinds 2009 bij RWV Advocaten te Leiden. 1 Standaard is financiering met zekerheden. De

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie