3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011"

Transcriptie

1 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011

2 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen : 2

3 Taak 1 Hoe weet je van wie het goed is? Eigendomsverkrijging: Originair en Derivatief Originair ( oorspronkelijke ) = Bijzondere Titel (verkrijging van slechts één of meer goederen) Bijv. art. 5:14, 5:16 etc. Derivatief ( van iemand anders ) = óf Algemene Titel (zonder handeling en en bloc /alle goederen) Bijzondere Titel Zie art. 3:80 lid 1 en 2 Zie art. 3:80 lid 1 en 3: o.a. overdracht of het vestigen van een beperkt recht Eigendomsoverdracht: art. 3:83 en art. 3:84 3

4 Taak 1 Vereisten voor eigendomsoverdracht: - Overdraagbaarheid (art. 3:83) - Titel: koop, VERbruikleen, schenking, ruil, legaat, maar NIET huur, bruikleen, bewaarneming; art. 3:84 lid 3; causaal stelsel; art. 3:53 (raakt niet de L/bezit niet terug!!!) - Beschikkingsbevoegdheid: nemo plus; art. 23 Fw; lastgeving; huwelijk; derdenbescherming - Levering (1. elijke Overeenkomst) 2. Formaliteiten: artt. 3:89 3:98 Voor roerende zaken niet-registergoederen (vgl. art. 3:89 lid 4) is dit art. 3:90 lid 1: Bezitsverschaffing 4

5 Taak 2 Hoe weet je (voor) wie (men) het goed heeft? Boek 3, Titel 5 (t/m art. 3:119): Bezit en Houderschap Bezitsverkrijging: wél wettelijk geregeld, iets als houderschapsverkrijging niet wettelijk geregeld! Art. 3:107 lid 1 t/m 4: Bezit: houden = feitelijke macht uitoefenen voor zichzelf Houderschap: houden = feitelijke macht uitoefenen voor iemand anders Kan onmiddellijk ( direct ) en middellijk ( indirect ) Hoe weet je (voor) wie (men) het goed heeft? 5

6 Taak 2 Hoe weet je (voor) wie (men) het goed heeft? Art. 3:108: Naar verkeersopvatting beoordeeld, op grond van uiterlijke feiten en met inachtneming van de navolgende regels (art. 3:109 e.v.) Simpel gezegd: wat je kunt zien! Objectief (niet de subjectieve wil), typische huurder, typische bruiklener; meestal is het de rechtsverhouding die wordt gerespecteerd en de doorslag geeft Twee Uitzonderingen: Wanneer is niet doorslaggevend wat je feitelijk kunt zien? Art. 3:110 en art. 3:111. Zo blijft krachtens art. 3:111 een houder houder ook al lijkt het feitelijk heel anders te zijn! 6

7 Taak 2??? 7

8 Taak 2 Voorbeeldstappenplan : 1. Maak de (juiste) tekening 2. Benoem de verhouding tussen partijen zoals: - Is er een T voor overdracht of niet? - Is er sprake van vestiging van een beperkt recht? 3. Benoem de hoedanigheid van partijen 4. Bekijk de mogelijkheden van derdenbescherming, maar 5. Van belang is een levering c.p./vestiging bezitloos pand: in beginsel geen bescherming, maar 6. Kijk of de levering c.p./het bezitloos pand wordt omgezet : wél weer derdenbescherming mogelijk (maar ná faillissement: NTGT art. 35 lid 3 jo. 14 lid 3 Fw!) 7. Geef antwoord op de vraag 8

9 Taak 2 Hoe werkt dit nu? Levering roerende zaken = Bezitsverschaffing art. 3:90 jo.? Bezitsverschaffing door Bezitter = Bezitsoverdracht art. 3:114/art. 3:115 9

10 Taak 2 Levering roerende zaken = Bezitsverschaffing art. 3:90 jo.? Bezitsverschaffing door Houder = Analoog art. 3:114/art. 3:115 10

11 Taak 2 11

12 Taak 2 Waarom kan een houder niet c.p. leveren? 1. Art. 3:108 jo. 3:111: eenmaal houder voor de één kun je niet houder voor de ander worden (geen machtsverschuiving/uiterlijke feiten/geen derden betrokken/niet controleerbaar) 12

13 Taak 2 Waarom kan een houder niet c.p. leveren? 2. Art. 3:108 jo. 3:111: een houder kan zichzelf niet tot bezitter kronen (geen machtsverschuiving/uiterlijke feiten/geen derden betrokken/niet controleerbaar) 3. Art. 3:115 aanhef en sub a: wanneer de vervreemder de zaak bezit 4. Bezitter degradeert tot houder; houder degradeert tot? 13

14 Taak 2 Wanneer kan een houder wél c.p. leveren? Art. 3:111: ( ) hetzij ten gevolge van een handeling voor wie men houdt, hetzij ten gevolge van een tegenspraak van diens recht. Bijvoorbeeld in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf ; opdracht; lastgeving 14

15 Taak 2 Omzetting : Levering c.p. door bezitter: relatief ongeldig (art. 3:90 lid 2): jegens ouder (beperkt) gerechtigde(n) géén derdenbescherming mogelijk, tenzij.. Levering c.p. door houder: absoluut ongeldig (art. 3:108 jo. 3:111): jegens niemand derdenbescherming mogelijk, tenzij.. de zaak alsnog in handen (of ruimer de macht) van de verkrijger komt zodat de vervreemder geen macht/relatie meer tot de zaak heeft 1. Door 3:90 jo. (analoog) art. 3:115 aanhef en sub c Berg/De Bary 2. Door 3:90 jo. (analoog) art. 3:114 Nationaal Grondbezit/Kamphuis 15

16 Taak 2 Keuze tussen sub c en sub a als de zaak onder een derde is? 16

17 Taak 3 Enkele opmerkingen over vertegenwoordiging: 1. Onmiddellijk: in NAAM van/volmacht: T niet gebonden, maar de achterman wordt partij Middellijk: in EIGEN naam/opdracht/lastgeving/voor rekening van/ten behoeve van/commissionair: T wordt gebonden 2. Middellijk: verkrijging of vervreemding? 3. Middellijk: soort goed? Bij roerende zaken (+ rechten aan toonder) de directe leer van art. 3:110, bij registergoederen Modehuis Nolly, bij vorderingen Kas-Associatie/Drying Corp. Let op, bij middellijke vertegenwoordiging maakt een faillissement van T niet uit/valt niet in diens boedel! 17

18 Taak 3 18

19 Taak 3 19

20 Taak 4 Pand (op al het andere)/ (op registergoederen): elijke beperkte zekerheidsrechten (art. 3:227 en 3:228): uitzondering op art. 3:276 en 3:277 - Absolute werking - Droit de Suite: beperkt recht rust op een goed - Prioriteit - Separatisme (art. 57 Fw) - Parate executie (art. 3:248 en 3:268 ( de en geen executoriale titel)) - Recht van voorrang (art. 3:278, 3:279 (maar ook de fiscus (21 Inv)!) - Accessoriteit (art. 3:7 en 3:82): zonder vordering geen zekerheid - Toe-eigeningsverbod (art. 3:235) - Voor pand: verandering van de aard van het pandrecht (art. 3:237 lid 3 en 3:239 lid 3) - Voor openbaar pand (op een vordering): nakoming en opzegging (art. 3:246 lid 1 en 3:246 lid 2) Voor art. 3:229 (zaaksvervanging) zie Taak 4b Nebbisjman (recht blijft op grond, maar..) 20

21 Taak : 4 soorten pand, vestiging: jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 236 lid 1 (vuistpand) jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 236 lid 2 jo. 94 (openbaar pand) jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 237 lid 1 (bezitloos pand) jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 239 lid 1 (stil pand) Theorie: bijv. art. 3:248, 3:250 en 3:251, 3:254 (zuivering soms mogelijk bij roerende zaken) voor executie; 3:253 en 3:255 voor de verdeling, vestiging: jo. 228 jo. 81 jo. 98 jo. 84 jo. 260 Theorie: bijv. art. 3:268, 544 lid 3 Rv (wel verzuim nodig maar standaard clausule) voor executie; 3:270, 3:273, 3:262 voor de verdeling Art. 3:270 lid 3 tweede zin: eerste hypotheekhouder hoeft rangorde niet af te wachten Art. 3:273: zuivering (2e), vordering en rang blijven bestaan 21

22 Taak 5 Accessoriteit en beperkt recht? 22

23 Taak 5 Accessoriteit en beperkt recht? 23

24 Accessoriteit en beperkt recht? College 1 L. van Vliet 24

25 Taak 5 Stil en openbaar? 25

26 Taak 5 Stil en openbaar? 26

27 Taak 10 Is nog meer afhankelijk? 27

28 Taak Verkrijging Van Bescherming tegen Eigendom Pandrecht Alléén BOB 3:86 lid 1 3:238 lid 1 Pandrecht 3:86 lid 2 3:238 lid 2 Wat te denken van art. 7:42 leden 1 en 2 en art. 453a lid 2 Rv? Let bij art. 3:86 ook op art. 3:90 lid 2 of art. 3:108 jo. 3:111 Bij art. 3:238 treedt pas rangwisseling op indien men TGT is Voor overdracht van een goed onder voorbehoud van een beperkt recht zie Pitlo nr. 778, Potharst/Serrée en Taak 9c Oefen met Taak 8 Kat in het nauw, pag. 21 Vraag 1 en de 8 standaardvoorbeelden. Veel combinaties mogelijk! 28

29 Taak 9 Bijzonderheden 29

30 Taak 10 Bijzonderheden 30

31 Taak 10 Bijzonderheden 31

32 Taak 11 Bijzonderheden Denk ook aan de artt. 7:40 en 7:44! 32

33 Taak 2 Bijzonderheden 33

34 Taak - Bijzonderheden 34

35 Taak Bijzonderheden Het Eigendomsvoorbehoud: Art. 3:92 lid 2: leverancierskrediet ( alle vorderingen..) Ruim EVB bij één leverancier: kan bedingen/uitbreiden naast onderhavige leverantie ook voor leveranties van het verleden en leveranties van de toekomst: voorkomt oneigenlijke vermenging Alternatief: bezitloos pandrecht bij voorbaat (voor bezitloos pand eindproduct/art. 3:81 lid 2 sub a: Taak 10c) Specifiek in combinatie met zaaksvorming: Verlengd EVB niet mogelijk naar Nederlands recht Kan de leverancier eigendom behouden door voor zich te doen vormen? Nee, Breda/Antonius 35

36 Taak Bijzonderheden 36

37 Taak 14 Bijzonderheden Natrekking/ Natrekking/Vermenging (roeren, kilo s..?) etc.: College 3 J. Israël Onder andere: - Natrekking: let op art. 5:14 lid 2 nieuwe zaak - Eigenlijke Vermenging/Oneigenlijke Vermenging: - Zaaksvorming: o.a. Breda/Antonius voor doen-vormen 37

38 Taak 13 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Roerend/: College 3 J. Israël Art. 3:227 lid 2 Bestanddeelvorming art. 3:4 jo. 5:3 (strikt) of Natrekking met de grond art. 3:3 jo. 5:20 lid 1 sub e (ruim) Depex/Curatoren (r.o. 3.7) vs. Portacabin (r.o. 3.3) en Woonark (r.o ) Verhouding tussen beide wegen: Grafzerk Wel natrekking maar niet onroerend: art. 5:20 lid 1 sub d Geen natrekking maar wel onroerend: art. 5:20 lid 1 sub e tweede zin (horizontale natrekking); art. 5:101 en art. 5:20 lid 2 (College J. Israël sheets 6 en 7) Hulpzakenbeding: samen executeren, maar verandert niks aan de verdeling/het recht op de opbrengst/rangorde: Art. 3:279: 1) 57 lid 1 Fw 2) 57 lid 3 Fw jo. 21 lid 2 Inv. 3) 57 lid 1 Fw 38

39 Taak 15 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Opstalrecht: Vestiging: - 5:101 jo. 3:81 jo. 3:98 jo. 3:84 jo. 3:89 Rangorde: komt na een eerder hypotheekrecht (prioriteit) Betekent t.a.v. die hypotheekhouder géén opstalrecht! Rangwisseling: art. 3:262 lid 1 en 2 Opstalrecht als zekerheid? Pitlo nr. 668 Is een registergoed: art. 3:98 jo. 3:89 jo. 3:10 (art. 3:228 en 3:83?) Zie voor inhoud Boek 5 Titel 8 39

40 Taak 16 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Retentierecht: Opschortingsrecht, vgl. art. 6:57 Drie verschillen tussen art. 6:52 en art. 3:290: - art. 3:290 ziet op afgifte van een zaak - art. 3:290 is inroepbaar tegen derden: - jegens schuldeisers van de schuldenaar (art. 6:57 jo. 6:53) - jegens jonger gerechtigden (art. 3:291 lid 1) - jegens ouder gerechtigden (art. 3:291 lid 2) - Voorrang (ook in faillissement art. 60 Fw (vgl. art. 58 Fw)(art. 3:292) 40

41 Taak 16 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Voorwaarden Retentierecht (art. 6:52 jo. 3:290): 1. Opeisbare vordering (o.a. art. 6:38) 2. Voldoende samenhang (voor wederkerig art. 6:262 lid 1 of 6:263 lid 1) om opschorting afgifte te rechtvaardigen (voor wederkerig art. 6:262 lid 2 of 6:263 lid 2) 3. Zaak 4. Zaak in macht van de schuldeiser (voor uitzonderingen art. 3:294) 5. Zaak moet toebehoren aan een ander dan de schuldeiser 6. Wettelijke basis zoals art. 6:52, want art. 3:290 zegt niet wanneer je een retentierecht hebt 41

42 Taak 16 Werking Retentierecht (onroerende zaken) tot derden: Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht 42

43 Taak 7 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Beslag Beslag: Met name de artt. 430, 712, 453a Rv en 33 lid 2 Fw Art. 453a lid 1 Rv: vervreemding kan niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen? Bijzonderheden Ontvanger/De Jong: het ging om de fiscus en er was sprake van een levering c.p. 43

44 Taak 12 Bijzonderheden Natrekking/ Roerend/ Opstalrecht Retentierecht Beslag Sale and Lease Sale and Lease : College 2 L. van Vliet Keereweer q.q./sogelease: werkelijke overdracht en BTL Lease: ½ van de waarde Bijv. bij ontbinding kan lessor vrijelijk over de volledige eigendom beschikken 44

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A

STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A STANDAARDANTWOORDEN THEORIE WEEK 1/1A 1. Het begrip vermogen wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In het spraakgebruik wordt veelal gedoeld op iemands activa of al zijn geld. In het privaatrecht betekent

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Let op! Betaling is geen vereiste!

Let op! Betaling is geen vereiste! Aantekeningen Goederenrecht Week 1, les 1, College 1 Privaat Publiek Materieel Formeel Personen Vermogensrecht Verbintenissenrecht Goederenrecht (relatie pers.) (relatie tussen pers. en goed) Relatieve

Nadere informatie

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Factsheet Bouwrecht Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement Zeker in de tijd van een economische crisis is de kans dat een bedrijf waarmee u zaken doet failliet gaat reëel aanwezig. Het

Nadere informatie

Executie van het retentierecht

Executie van het retentierecht Executie van het retentierecht mr. Jacob Henriquez mr. Teije van Dijk AKD Aangeboden door WEKAbouw Kennisbank Contracteren in de bouw www.weka-bouw.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Inleiding Het retentierecht

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag

Pos/Van den Bosch Blaauboer/Berlips Dépex Nieuwe Matex Broedeieren Teixera de Mattos Houten Schouw Grensoverschrijdende garage Vogelplaag Pos/Van den Bosch Verabsolutering van het relatieve recht; onderscheid tussen goederenrecht en verbintenissenrecht is niet strikt. Pachter Van den Bosch heeft een koopoptie op de weilanden van X. X overlijdt

Nadere informatie

Het retentierecht van de (onder)aannemer

Het retentierecht van de (onder)aannemer Mr. R.M. Rijpstra MRICS * en mr. L.M. Scheuter ** Het retentierecht van de (onder)aannemer Het retentierecht is een machtig wapen voor een aannemer. Zeker in tijden van economische crisis waarin de betalingen

Nadere informatie

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Verpanding van merken

Verpanding van merken Verpanding van merken M.W. Wiegerinck 1 1. Inleiding Tijdens mijn studie was ik student-assistent van Wim Reehuis. Ik assisteerde hem bij de herziening van het boek Goederenrecht ten behoeve van de twaalfde

Nadere informatie

Grenzen aan de bescherming van de bevoorrechte schuldeiser

Grenzen aan de bescherming van de bevoorrechte schuldeiser Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Grenzen aan de bescherming van de bevoorrechte schuldeiser Mw. mr. F. Damsteegt Published in WPNR 2006 6664 Docent privaatrecht Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009

Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud. Johan Jol September 2009 Zakelijke zekerheidsrechten I: hypotheek, pandrechten op roerende zaken, eigendomsvoorbehoud Johan Jol September 2009 Voorbode: Programma Faillissement en haar crediteuren Verhaalsmogelijkheden Rangorde

Nadere informatie

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4.1 Inleiding In art. 63a lid 1 Fw is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in

Nadere informatie

Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21.

Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21. Masterthesis Naam: Kay Horsch ID: i400025 Jaar: 4/5 Studierichting: Nederlands Recht Begeleider: Mr. L.P.W. van Vliet Totaal aantal woorden: 21.237 Probleemstelling: Hoe kan het rechtsgevolg van beslag

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Hypothecair Planner (LHP)

Hypothecair Planner (LHP) OPLEIDING Hypothecair Planner (LHP) LEERGANG HYPOTHECAIRE PLANNING - 1 - RECHT IFK, september 2011 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van afkortingen v xv Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderwerp, presentatie van de onderzoeksvraag 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De mogelijkheden 2 1.3 De vraag 4 1.4 De methode 5

Nadere informatie

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten

Insolventierecht Voortgezet: Separatisten VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein (1879 1955) Johan Jol en Oktober 2011 1 Inleiding Bank en Faillissement: Separatist Rol curator

Nadere informatie

WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN... 3

WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN, EIGENDOM, VERKRIJGING DOOR VERJARING, GENOTSRECHTEN... 3 AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Goederenrecht Supplement: - Jurisprudentie Inhoudsopgave WEEK 1 ALGEMENE INLEIDING, VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN,

Nadere informatie

5.1 Inleiding. 1 Zie over de drie fases die doorlopen moeten zijn voordat de verhaalsexecutie als beëindigd kan worden beschouwd, hoofdstuk 4.4.5.

5.1 Inleiding. 1 Zie over de drie fases die doorlopen moeten zijn voordat de verhaalsexecutie als beëindigd kan worden beschouwd, hoofdstuk 4.4.5. 5 De afkoelingsperiode en de opschorting van de bevoegdheid tot verhaal en opeising van enkele specifieke derden tijdens de afkoelingsperiode enerzijds en de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar/curator

Nadere informatie

Compendium van het Nederlands vermogensrecht

Compendium van het Nederlands vermogensrecht Prof. mr. Jac. Hijma en mr. M.M. Olthof Compendium van het Nederlands vermogensrecht Elfde druk Kluwer a Wolters Ktuwer business Deventer - 2011 INHOUD WOORD VOORAF/V Hoofdstuk 1 1. 2. 3. 4. 4a. 5. 6.

Nadere informatie

De afwikkeling van (samenlopende en botsende) voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa!

De afwikkeling van (samenlopende en botsende) voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa! De afwikkeling van (samenlopende en botsende) voorrangsrechten op onroerend goed: wat een heisa! Mr Mart J.M Franken 1 Dit artikel is verschenen in de INSOLAD Congresbundel 2012 Faillissement en Vastgoed,

Nadere informatie

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016

Hoor- en werkcollegeverslag Goederenrecht Collegejaar 2015-2016 Goederenrecht week Inhoudsopgave 7. Inleiding.2 7.1 Eigendom als meest omvattende recht, welke implicaties heeft dat?...2 7.2 Betere rechten van derden die voorgaan 3 7.3 Is eigendom op te delen?...9 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Copyright Lawbooks 2015. Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht

Copyright Lawbooks 2015. Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht Copyright Lawbooks 2015 Voorbeeld samenvatting Inleiding Privaatrecht Voorwoord Beste student(e), Voor je ligt een voorbeeld samenvatting van het vak Inleiding Privaatrecht. Dit stuk is gebaseerd op de

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

Indien een contractuele wederpartij vreest dat

Indien een contractuele wederpartij vreest dat PROF. MR. B.WESSELS Afkoelingsperiode en rechten van derden HR 16 oktober 1998, NJ 1998, 896; JOR 1999, 17 Indien een contractuele wederpartij vreest dat haar debiteur in omstandigheden verkeert die haar

Nadere informatie

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. 12049 De staatssecretaris

Nadere informatie

Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht

Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht INVULLEN --> Naam:... Registratienr:... Volgnr:... Tentamen Faillissementsrecht, vrijdag 4 april 2003 Universiteit Utrecht Tentamenaanwijzingen: * Het tentamen duurt drie uur: van 14.00 tot 17.00. * U

Nadere informatie

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING

VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING VESTIGING VAN ZEKERHEDEN OP BASIS VAN DE FINANCIERING Mr. drs. M.J. van Paridon is 20 jaar werkzaam als advocaat, sinds 2009 bij RWV Advocaten te Leiden. 1 Standaard is financiering met zekerheden. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Advies geldlening en zekerheden inzake doordecentralisatie primair onderwijs

Advies geldlening en zekerheden inzake doordecentralisatie primair onderwijs MEMO AAN Gemeente Breda R. Hoogzaad, A. van der Veer, C. Frankevyle, M. van den Heuvel DATUM 18 december 2013 VAN Nathalie Huijben Eelkje van de Kuilen advocaat TELEFOON +31 88 253 5977 FAX +31 88 253

Nadere informatie

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178)

Burgerlijk recht 4 BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) BURGERLIJK RECHT 4 (CJU16.4/CREBO:56178) sd.cju16.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Financiering

Hoofdstuk 4 - Financiering Hoofdstuk 4 - Financiering Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: financieringsafspraken met bank: opgave 4.2 Plan van aanpak: opgaven 4.3-4.9 Juridisch kader bij zekerheidstelling: opgaven 4.10-4.17 Risico

Nadere informatie

Praktisch contracteren: Better safe than sorry. Mirjam Snel-de Kroon & Erik Hollander Advocaten contracten, proces en aansprakelijkheidsrecht

Praktisch contracteren: Better safe than sorry. Mirjam Snel-de Kroon & Erik Hollander Advocaten contracten, proces en aansprakelijkheidsrecht Praktisch contracteren: Better safe than sorry Mirjam Snel-de Kroon & Erik Hollander Advocaten contracten, proces en aansprakelijkheidsrecht 12 mei 2015 Welkom! Wie zijn wij? Erik Hollander 053 480 43

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.

gewijzigd j/n Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. W oek 7 estaande Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m NvW 5 Tekst na wijziging 28746 jo 31065 t/m amendementen Tekst na wijziging 32426 (nr. 2) urgerlijk Wetboek oek 7, ijzondere overeenkomsten urgerlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 is een wetsvoorstel, afkomstig uit het Belastingplan 2013 met daarin een vergaande wijziging van het fiscale

Nadere informatie

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je?

Programma. Inleiding: Te onderscheiden gevallen: Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Verrekening Johan Jol Oktober 2009 Inleiding: Programma Wat is verrekening? Functies van verrekening Hoe verreken je? Gevolgen van verrekening Wettelijke versus contractuele verrekening Te onderscheiden

Nadere informatie

B89 Bruikleen, verbruikleen en geldlening

B89 Bruikleen, verbruikleen en geldlening MONOGRAFIEËN BW B89 Bruikleen, verbruikleen en geldlening Mr. J.G. [Notaris te a Deventer - 2012 business INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII lijst van verkort aangehaalde literatuur /

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.............. 1 1.1.2. Ook wel: registergoed...........................

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Retentierecht in faillissement: curator, houd uw nijptang gereed!

Retentierecht in faillissement: curator, houd uw nijptang gereed! Retentierecht in faillissement: curator, houd uw nijptang gereed! MR. DRS. J.L.M. GROENEWEGEN EN MR. M.N. DE GROOT 1 1. Inleiding In 2013 is het hoogste aantal faillissementen uitgesproken sinds de start

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

2011 een ontwerpwetsvoorstel inzake consumentenkredietovereenkomsten,

2011 een ontwerpwetsvoorstel inzake consumentenkredietovereenkomsten, Het wetsvoorstel consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening; bepalingen van goederenkrediet (2013) M r. O. N. S. H a k v o o r t * Inleiding Mede ter implementatie van Richtlijn nr.

Nadere informatie

Inleiding Faillissement. Insolventierechtspecialist mr Mykel Beekman

Inleiding Faillissement. Insolventierechtspecialist mr Mykel Beekman Inleiding Faillissement 1 Even voorstellen > FAILLISSEMENT: WAT IS HET? VOORDELEN NADELEN/RISICO S BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID FAILLISSEMENT VAN ANDEREN TOT SLOT advocaat insolventierecht sinds 2004

Nadere informatie

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32).

WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). WET van 14 april 1978, betreffende huurkoop van onroerend goed (Wet Huurkoop Onroerend Goed) (G.B. 1978 no. 32). Artikel 1 1. Huurkoop in de zin van deze wet is de koop en verkoop van onroerend goed, waarbij

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING WET van..., houdende aanpassing van de bestaande wetgeving in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ MEMORIE

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008) (artikel 1 tot en met 16)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008) (artikel 1 tot en met 16) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN M2MEDIA & MORE B.V. (november 2008) Artikel 1 Definities In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: M2Media Opdrachtgever Algemene Voorwaarden : M2Media &

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 009 00 3 736 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering

Nadere informatie

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak?

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding....................................................... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.......................... 1

Nadere informatie

De positie van de executieopbrengst

De positie van de executieopbrengst Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De positie van de executieopbrengst in faillissement HR 29 april 2011, LJN BP4948, NJ 2011, 273 (Ontvanger/Eijking q.q.) M.L. Tuil Published in:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen

Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering. Mr. drs. KP. van Koppen Actio Pauliana en onrechtmatige daadvordering Mr. drs. KP. van Koppen Kluwer - Deventer - 1998 Voorwoord V Gebruikte afkortingen XV Algemene inleiding en verantwoording 1 Verantwoording 1 2 Een körte schets

Nadere informatie

3.2 Verkrijging onder algemene titel tegenover verkrijging onder bijzondere titel

3.2 Verkrijging onder algemene titel tegenover verkrijging onder bijzondere titel Beginselen Privaatrecht 3 Verkrijging en verlies van goederen 3.1 Inleiding 52 Terreinverkenning. Iemands vermogen is geen statisch gegeven. Onder gewone omstandigheden ondergaat een vermogen met grote

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel Conclusie 1. Inleiding De samenvatting en conclusies in deze paragraaf beperken zich hoofdzakelijk tot het laatste hoofdstuk waarin het huidige Nederlandse recht is besproken in vergelijking met de andere

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

Eigendomsvoorbehoud. Toepassing in internationaal verband vanuit Nederlands recht bezien

Eigendomsvoorbehoud. Toepassing in internationaal verband vanuit Nederlands recht bezien Eigendomsvoorbehoud Toepassing in internationaal verband vanuit Nederlands recht bezien Auteur: P. van der Eerden (2014875) Klas: 4YD Blok: Afstuderen Docent: A. van Dooren Tilburg 26 mei 2011 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Pandrecht op aandelen

Pandrecht op aandelen Pandrecht op aandelen Het hoe en waarom; wat kun je er mee en hoe je dat moet doen? Once you stop learning, you start dying. Albert Einstein (1879 1955) Johan Jol Januari 2011 1 Indeling Pandrecht op aandelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2014 Gegevens onderneming: mevrouw A.B.M. Voor t Hekke-Hagen, handelend onder de naam Sport 2000 Hagen, alsmede handelend onder de naam Sport Point Hagen.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: WET van..., houdende aanpassing van de bestaande wetgeving in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet nieuw Burgerlijk Wetboek) ------------------------------------ ONTWERP

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 september 2015 Gegevens onderneming : J. BOORSMA MUZIEKINSTRUMENTEN B.V., h.o.d.n. THE PIANO GALLERY, statutair gevestigd te Koedijk,

Nadere informatie

GEMEENTE BELLINGWEDDE

GEMEENTE BELLINGWEDDE 1 AKTE VAN GELDLENING Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: SCHULDEISER 1. + handelende in hoedanigheid van burgemeester van de te 9798 AE Wedde, Hoofdweg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 27 november 2015 Gegevens onderneming : De heer Jeroen van het Kaar, h.o.d.n. BK Binnen en Buiten Faillissementsnummer : C/15/15/485 F

Nadere informatie

Mede-eigendom van varkens én karbonades

Mede-eigendom van varkens én karbonades Mede-eigendom van varkens én karbonades H.H Lammers * 1. INLEIDING Deze bijdrage is geschreven naar aanleiding van de discussie over het zogenoemde verticale verlengde eigendomsvoorbehoud. 1 Na een kort

Nadere informatie

Taxonomie code. Weging binnen de toets in % 1. Stichten van een onderneming 1.1 De kandidaat kan uitleggen welke soorten ondernemingsvormen er zijn.

Taxonomie code. Weging binnen de toets in % 1. Stichten van een onderneming 1.1 De kandidaat kan uitleggen welke soorten ondernemingsvormen er zijn. Opgesteld door: Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: SE M edrijfsmanagement Theorie de toets in % 1. Stichten van een onderneming 1.1 De kandidaat kan uitleggen welke soorten ondernemingsvormen er zijn.

Nadere informatie

Omhoog (of omlaag): Escherachtige rangordeproblemen 1

Omhoog (of omlaag): Escherachtige rangordeproblemen 1 Omhoog (of omlaag): Escherachtige rangordeproblemen 1 G.A.J. BOEKRAAD l. Inleiding en vraagstelling In geval van faillissement van een debiteur kunnen pand- en hypotheekhouders zich op de hun in zekerheid

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

De bodemverhuurconstructie onder vuur

De bodemverhuurconstructie onder vuur De bodemverhuurconstructie onder vuur Sinds het arrestvan de Hoge Raad inzake Ontvanger/NMB (HR 12 april 1985, NJ 1986/808), waarin werd geoordeeld dat in dat geval de bodemverhuurconstructie een geoorloofde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein Jutd 2015/0020 Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

Nadere informatie