MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business"

Transcriptie

1 MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur / XVII HOOFDSTUK I Afdeling , Algemene bepalingen Ontwikkeling van het verzekeringsrecht 1.1 Oud verzekeringsrecht en Wetboek van Koophandel 1.2 Korte geschiedenis van de totstandkoming van titel 7.17 BW / 1 Titel 17 in het Ontwerp Meijers / Titel 17 in het Regerings-Ontwerp / 2 2 Algemene beginselen, definitie van verzekering, art 7:925 BW / Inleiding / Verzekering een consensuele, wederkerige overeenkomst / 3 23 Verzekering een volmaakt wederkerige overeenkomst / Verzekering een kansovereenkomst? / 5 3 Onzekerheid / Aan iedere vorm van verzekering is onzekerheid inherent, 7:925 lid BW / Het risico behoeft niet als voorval te verwezenlijken / 6 33 Objectieve en subjectieve onzekerheid / 7 4 Schadeverzekering, sommenverzekering en persoonsverzekering, art 7:925 BW / Schade- en sommenverzekering / 8 42 Sommenverzekering is persoonsverzekering / 8 5 Verzekeraar, verzekeringnemer en tot uitkering gerechtigde, art 7:925 lid 1, art 7:945 en 7:965 BW / 9 6 Algemene aspecten van verzekering naar buitenlands recht 6.1 Engeland 62 Duitsland 63 Frankrijk 6.4 België / 10 VII

3 7 Mededelingsplicht, art. 7:928-7:931 BW / Algemene aspecten 72 Goede trouw van de verzekeringnemer, art. 7:928 1 BW 7.3 Relevantie van de mee te delen feiten, 7:928 lid 1 BW 7.4 Niet verschoonbare onwetendheid van de verzekeraar, art. 7:928 lid 4 BW / Mededelingsplicht in geval van een verzekering ten behoeve van een derde, art. 7:928 lid 2 en 3 BW 7.6 De vragenlijst art. 7:928 lid 6 BW 7.7 Strafrechtelijk verleden, art 7:928 lid 5 BW 7.8 Strafrechtelijke feiten langer dan acht jaren geleden voorgevallen behoeven niet te worden vermeld 7.9 Geen spontane vermelding van feiten omtrent het strafrechtelijk verleden 8 Gevolgen van het niet voldoen aan de mededelingsplicht 8.1 Bevoegdheid tot opzegging van de overeenkomst en geheel of gedeeltelijk ontslag van de verplichting tot het recht doen van een uitkering, art. 7: 929 en 7:930 BW 8.2 Bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen, art 7:929 BW 8.3 Ontslag van de verplichting tot het doen van een uitkering, art. 7:930 BW 8.4 In stand blijven van de uitkering bij gebrek aan causaal verband, 7:930 lid 2 BW 8.5 De verzekeraar zou bij kennis van de verzwegen feiten toch een verzekering ebben gesloten, art. 7:930 lid Gevolgen van opzet tot misleiding, art. 7:930 leden 4 en Mededelingsplicht naar buitenlands recht / 20 9 De Polis, algemene verzekeringsvoorwaarden, voor de wederpartij van de verzekeraar bestemde mededelingen, art 7:932 en 7:933 BW / Verplichting tot afgifte van een polis, art. 7:932 lid 1 BW / Algemene verzekeringsvoorwaarden / Uitleg van algemene verzekeringsvoorwaarden / Wijziging van de verzekeringsvoorwaarden / Mededelingen door de verzekeraar, art. 7:933 BW / Betaling van premie, art 7:934 BW / Inleiding / Inning van premie door de tussenpersoon / Niet of niet tijdige betaling van vervolgpremie, beëindiging van de verzekering of schorsing van de dekking, art 7:934 BW / Verrekening uitkering met vordering ter zake van premie, art 7:935 BW / Gevolgen van het art 7:936 BW / Premierestitutie, art. 7:938 BW / Premierestitutie naar buitenlands recht / 32 VIII

4 11 Beëindiging van een verzekering / Inleiding / De opzegtermijn van twee maanden, art 7:940 lid 1 / Opzegging in ieder geval mogelijk na art. 7:940 lid 2 / Beëindiging van persoonsverzekering, art. 7:940 lid 2 en 5 BW / Tussentijdse opzegging, art 7:940 lid 3 BW / Opzegging na wijziging van de verzekeringsvoorwaarden in het nadeel van de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde, 7:940 lid 4 BW / Verplichtingen na verwezenlijking van het risico / Mededeling van verwezenlijking van hetrisico, 7:941 lid 1 BW / Verschaffen van gegevens ter vaststelling van de omvang van de uitkering, art 7:941 lid 2 BW / Bedongen verval van recht bij niet tijdige mededeling etc, art. 7:941 lid 4, BW / Gevolgen van misleiding bij het verschaffen van de voor berekening van de uitkering nodige gegevens, art 7:941 lid 5 BW / Betaling van de uitkering / Inleiding, art 7:926 BW / De verzekeraar die aan een tussenpersoon betaalt doet dit voor eigen risico, art 7:937 BW / Verjaring / Algemeen / De driejarige verjaringstermijn van art 7:942 lid 1 BW / Aanvang van de verjaringstermijn / Geen absolute verjaringstermijn / Stuiting van de verjaring / Verjaring en stuiting in geval van aansprakelijkheidsverzekering / 44 HOOFDSTUK II Schadeverzekering / Enige algemene aspecten van schadeverzekering / Inleiding / Omschrijving van art. 7:944 BW / Indemniteitsbeginsel / Verzekerbaar belang / Verzekeringnemer en verzekerde, art 7:945 BW / Verzekering ten behoeve van een derde / Derdenbeding / Het belang van de derde / De naam van de derde behoeft niet te worden vermeld / Aanvaarding / Derde kan soms vóór aanvaarding als verzekerde worden aangemerkt / Herroeping / 52

5 17 Verzekering volgt het belang / Inleiding / Verzekering volgt het belang niet bij andere vormen van verkrijging dan door overdracht / Verzekering volgt het belang alleen indien het belang bij behoud van de zaak is gedekt art. 7:948 BW / De regel dat verzekering het belang volgt is niet van toepassing bij overdracht van een ander goed dan een zaak / De verzekering gaat over bij de overgang van het risico / Ook verplichtingen gaan over / Voortzetting van de verzekering is beperkt / Geen nieuwe verzekering / 'Verzekering volgt het belang' niet van dwingend recht / Verzekering volgt het belang naar buitenlands recht / Verzekering aan toonder of order, art 7:949 BW / Overgang van de verzekering na overlijden, 7:950 BW / Uitgesloten schadeoorzaken, art 7:951 en 7:952 BW / Inleiding / Schade als gevolg van de aard van de verzekerde zaak / Schade veroorzaakt die het gevolg is van een gebrek van de zaak / De wettelijke uitsluiting van schade als gevolg van de aard van de zaak of een eigen gebrek betreft alleen schade aan de verzekerde zaak zelf / Schade als gevolg van opzet of roekeloosheid van de verzekerde, art 7:952 BW / Inleiding / Is niet van opzet of roekeloosheid van de verzekerde sprake, dan kan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid toch onaanvaardbaar zijn dat de verzekerde aanspraak zou hebben op de verzekerde uitkering / Art. 7:952 BW is van regelend recht / Beperking van de dekking / Alleen opzet en roekeloosheid van de verzekerde ontslaat de verzekeraar / Schade door roekeloosheid van een echtgenoot / Eigen schuld naar buitenlands recht / Risicoverzwaring / Inleiding / Oud recht en ontwerp Meijers / Contractuele regeling vanrisicoverzwaring / Limitering door beschrijving van het verzekerde voorwerp / Bedingen betreffenderisicoverzwaring / Garantieclausules / Risicoverzwaring naar buitenlands recht / 74

6 23 De rechtstreekse actie tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar, art 7:954 BW / Inleiding / Bedingen ter zake van rechtstreekse betaling / Geen eigen recht van de benadeelde / Directe actie alleen in geval van schade door dood of letsel / Melding van de verwezenlijking van het risico is vereist / De vordering van de verzekerde kan niet worden vervreemd of bezwaard, 7:954 4 BW / De vordering van de verzekerde is niet vatbaar voor beslag, 7:954 lid 4 BW / Samenloop van benadeelden / Oproeping van de verzekerde in het geding / Rechtstreekse actie in het buitenlandse recht / De verzekerde som, 7:955 BW / 24.1 Functie van de verzekerde som / Een uitkering komt niet in mindering op de verzekerde som, 7:955 lid 2 BW / De verzekerde waarde, 7:956 BW / Betekenis van het begrip verzekerde waarde / Herbouwwaarde, vervangingswaarde en nieuwwaarde / Verzekerde som en waarde in buitenlands recht / Bereddingsplicht art 7:957 BW / Algemene opmerkingen / Gevolgen van het niet naleven van de bereddingsplicht / Niet voldoen aan de bereddingsplicht tegenover roekeloos gedrag / De kosten van de beredding zijn voor rekening van de verzekeraar / Kosten van beredding in geval van onderverzekering, art. 7:959 lid De bereddingsplicht rust op verzekeringnemer en verzekerde, art 7:957 lid 1 BW / Bereddingsplicht binnen redelijke grenzen / Bereddingsplicht naar buitenlands recht / Berekening van de te vergoeden schade, art 7:958 BW / Inleiding / Vergoeding in geval van volledig verlies, art 7:958 lid 1 BW / Herkrijging van een buiten de macht van de verzekerde geraakte zaak. 7:958 lid 3 BW / Vergoeding in geval van beschadiging / Gevolgen van onderverzekering / Expertisekosten / Indemniteitsbeginsel, 7:960 BW / Inleiding / Beslissend is de waarde waarvan bij berekening van de uitkering moet worden uitgegaan / 94 XI

7 28.3 Indemniteitsbeginsel en voortaxatie / Voorafgaande taxatie door deskundigen, art 7:960, tweede zin, BW / Meervoudige verzekering, art. 7:961 BW / Inleiding / De verzekerde kan één van de verzekeraars aanspreken tot vergoeding van de gehele schade / Onderling verhaal van verzekeraars / De verzekerde die een van de verzekeraars tot het volle bedrag aanspreekt moet de andere verzekeringen noemen / Samenloop in geval bij één der verzekeringen meer verzekeraars zijn betrokken 29.6 Meervoudige verzekering in buitenlandse rechtsstelsels 30 Subrogatie 30.1 Inleiding 30.2 Geen subrogatie in een zakelijk recht 303 Geen subrogatie in rechten uit verzekering 30.4 Geen subrogatie in geval van sommenverzekering 30.5 Subrogatie ook wanneer de verzekeraar onverplicht schade heeft vergoed 30.6 Geen benadeling van de verzekeraar door de verzekerde 30.7 Geen benadeling van de verzekerde 30.8 sommige gevallen, afhankelijk van de persoon van de aansprakelijke, is subrogatie uitgesloten 30.9 Subrogatie vindt wel plaats in geval van opzet of roekeloosheid van de derde Subrogatie naar buitenlands recht HOOFDSTUK III Afdeling 7.173, 1, algemene bepalingen 31 Definitie van sommenverzekering, art. 7:964 BW 31.1 Algemene opmerkingen 31.2 Sommenverzekering is persoonsverzekering 31.3 Bij een sommenverzekering betrokken personen, art 7:965 BW 31.4 Bevoegdheden van de verzekeringnemer 32 Aanwijzing van een begunstigde, 7:966 BW 32.1 Aanwijzing van een begunstigde en diens recht op de uitkering 32.2 Aanwijzing van een derde als begunstigde is een derdenbeding 32.3 De verschillende modaliteiten van de aanwijzing als begunstigde 32.4 Onherroepelijk worden van de aanwijzing van een derde, art. 7:968 BW 32.5 Bijzondere aspecten van de aanwijzing art 7:967 BW, inleiding 32.6 Aanwijzing van in hoedanigheid of bij naam, art. 7:967 lid 2 en 3 BW XII

8 32.7 Erfrechtelijke aspecten van de aanwijzing, art 7:967 lid 4 tot en met 7 BW / Gelijktijdig overlijden van verzekeringnemer en derdebegunstigde, art. 7:967 lid 7 BW / De verzekeringnemer wordt geacht zichzelf te hebben aangewezen als een aanwijzing ontbreekt, art 7:769 lid 8 BW 33 De aanvaarding, art. 7:969 BW 34 Overdracht van rechten uit een sommenverzekering, art. 7:970 BW 35 Pandrecht, art. 7:966 lid 1, onder a, BW en art 7:971 BW / Aanwijzing van een derde als pandhouder 35.2 Vestiging van recht van pand 35.3 Afdracht van een verhaalsoverschot door de pandhouder, 7:971 lid 2 en 3 BW 36 De verzekeringnemer heeft in sommige gevallen toestemming nodig voor uitoefening van zijn rechten, art 7:972 BW 37 Onwaardigheid, art 7:973 BW HOOFDSTUK IV Afdeling 7.173, Levensverzekering 38 Omschrijving van 7:975 BW / Gevolgen van verzaking van de mededelingsplicht in geval van levensverzekering, art 7:982 BW / Uitvaartverzekering, 7:976 BW 40.1 Niet alle bepalingen betreffende levensverzekering zijn van toepassing op uitvaartverzekering, 7:976 BW / De uitkering ter zake van uitvaartverzekering is niet vatbaar voor uitwinning, art 7:976 BW / Opzegging, ontbinding en verval van de levensverzekering, art 7:977 BW 42 Rechten tot afkoop, tot en belening art. 7:978 en 7:979 BW 42.1 Inleiding 42.2 Afkoop van levensverzekeringen, art 7:978 lid 1 BW / Premievrijmaken, van levensverzekeringen, art 7:978 lid 2 BW 42.4 Belening van levensverzekering, art 7:979 BW / Beëindiging of wijziging van de verzekering met een afkoopwaarde of een premievrije waarde 43.1 Inleiding 432 Uitblijven van betaling van vervolgpremie, art 7:980 BW 433 Gevolgen van het uitblijven van betaling van de vervolgpremie, 7:980 lid 2 BW / Intreden van de gevolgen van het achterwege blijven van premiebetaling, 7:980 lid 1 BW XIII

9 43.5 Gevolgen van overlijden van de verzekerde door een uitgesloten oorzaak, art. 7:981 BW 43.6 Gevolgen van opzegging wegens niet voldoen aan de mededelingsplicht, art. 7:983 BW 44 Pandrecht en uitwinning, art. 7:984 BW 44.1 Inleiding 44.2 Uitoefening van het recht tot afkoop door de pandhouder 443 Vereisten voor afkoop door de pandhouder, 7:984 lid 1 BW 44.4 Belening van de levensverzekering ter voldoening van de pandhouder, 7:984 lid 2 BW 44.5 Wijziging van de begunstiging door de pandhouder 45 Verjaring van rechtsvorderingen tot het doen van een uitkering ter zake van levensverzekering Jurisprudentieregister van de Hoge Raad Artikelenregister Trefwoordenregister XIV

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT

WETTEKST NIEUW VERZEKERINGSRECHT NDE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 (VERZEKERING) VAN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK OP BASIS VAN HET GEWIJZIGDE VOORSTEL VAN WET TOT VASTSTELLING VAN TITEL 7.17 EN TITEL

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen

Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen Algemene voorwaarden van Fatum Schadeverzekeringen De kleine lettertjes van vier gangbare schadeverzekeringen van Fatum, beschouwd vanuit het perspectief van de wet. Richeline C. Joe Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991)

Twaalfhoven-Railwaypassagiers (1970) Guliker-AGO I (1980) Guliker-AGO II (1982) RVS-Van Scharenburg (1991) Twaalfhoven-Railwaypassagiers Het Hof heeft de voorwaarden van de onderhavige ongevallenverzekering aldus (1970) uitgelegd, dat het niet kennisgeven van een ongeval aan verweerster binnen 3 maal 24 uur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Algemene Voorwaarden I Schade Verzekering Inzittenden (060-04) Inhoudsopgave Erasmus Verzekeringen B.V. Postbus 1033, 3000 BA Rotterdam Boompjes 57, 3011 XB Rotterdam Tel. 010-28 08 400, fax 010-28 08

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10

Instrument- en Uniformverzekering. Polisvoorwaarden B 050-10 Instrument- en Uniformverzekering Polisvoorwaarden B 050-10 Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 3 Betalingsverkeer 4 Verzekerde bedragen 5 Mededelingen 5 Geschillen 6 Privacy 6 Oversluiting/vervangende

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering voor Pleziervaartuigen (040-04)

Rechtsbijstandsverzekering voor Pleziervaartuigen (040-04) Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering voor Pleziervaartuigen (040-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Verhaalsservice (070-04)

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden I Verhaalsservice (070-04) Algemene Voorwaarden I Verhaalsservice (070-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN LEGAL & GENERAL LIFESTYLE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Onjuiste/onvolledige informatie/ verzwijging Artikel 4 Dekking van het risico

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren (376-02)

Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren (376-02) Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren (376-02) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang,

Nadere informatie

Transportverzekering Eigen Vervoer

Transportverzekering Eigen Vervoer Transportverzekering Eigen Vervoer Voorwaarden Polismantel TEV2011 15 10 11-06 1 Inhoudsopgave Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Aanvang, duur en einde van de verzekering 3 Omvang van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15

Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15 Inhoudsopgave Voorwoord /11 Lijst van afkortingen /13 Lijst van verkort aangehaalde werken /15 1 Inleiding / 29 1.1 Algemeen/29 1.2 Onderzoeksvragen / 30 1.3 Afbakening / 31 1.4 Onderzoeksmethode / 32

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Allianz Overlijdensrisicoverzekering RV1408, TD0701 Algemene voorwaarden RV1408 Art. 1 Begripsomschrijvingen In de polis en in de voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-CASCO POLIS VOOR DE BINNENVAART 2006. Art. 1. Onzeker voorval

VOORWAARDEN NEDERLANDSE BEURS-CASCO POLIS VOOR DE BINNENVAART 2006. Art. 1. Onzeker voorval VOORWRDEN NEDERLNDSE BEURS-SO POLIS VOOR DE BINNENVRT 2006 rt. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS (NVZD)

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS (NVZD) VERZEKERINGSVOORWAARDEN VC110-09 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS (NVZD) Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekerden

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis (AVAABP-2015)

Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis (AVAABP-2015) De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden worden geacht één geheel te vormen. Indien en voor zover er sprake is van strijdigheid tussen de Specifieke

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Brand New Day Overlijdensrisicoverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Begunstigde: De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11

Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Polisvoorwaarden Proteq Uitvaartverzekering P.UITV.A.13.11 Inhoudsopgave: 1 Omschrijving van de in de voorwaarden voorkomende begrippen 3 2 Strekking van de verzekering 3 3 Basis van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2

INHOUD Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 VOORWAARDEN Verzekering van landbouwtractoren en landbouwwerktuigen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.19 F ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD Artikel 1 Algemene informatie

Nadere informatie

MILIEUSCHADEVERZEKERING POLISMANTEL MSV 2010/ NOVEMBER 2010

MILIEUSCHADEVERZEKERING POLISMANTEL MSV 2010/ NOVEMBER 2010 MILIEUSCHADEVERZEKERING POLISMANTEL MSV 2010/ NOVEMBER 2010 Algemene voorwaarden 15 24 10-11 1 INHOUD Pagina 1 Grondslag 3 2 Begripsomschrijvingen 3 3 Dekkingsomvang 3 4 Uitsluitingen 4 5 Begrenzing terrorismerisico

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Home 1 Eigen vervoerverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Begripsomschrijvingen Begrippen

Nadere informatie

N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1

N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1 N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering MSV 2.1 Inhoud Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Dekkingsomvang 3. Uitsluitingen 4. Andere verzekeringen 5. Verplichtingen bij verwezenlijking

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. CASCO Artikel 6 Omschrijving van de dekking 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. CASCO Artikel 6 Omschrijving van de dekking 3 VOORWAARDEN Verzekering van landbouwtractoren en landbouwwerktuigen MODEL LE 03.2.19 D Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden

Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden GW12-01-02 Voorwaarden Noordeloos Groep Goed Werkgeverschap Pagina 1 Algemene Voorwaarden 1 Grondslag 1.1 Inlichtingen en verklaringen Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE. Inhoudsopgave

VERZEKERINGSVOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN VC050-07 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN CLAIMS MADE Inhoudsopgave art. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen 1 Verzekerden onderling 2 Ontlening van rechten 3

Nadere informatie