Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XIX XXVII XXIX Hoofdstuk 1 - Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere gemeenschap De regeling van de gemeenschap in ons wetboek. Maatschappelijk belang Begrip gemeenschap. Zaaksvervanging. Aandeel in gemeenschap Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere gemeenschap I Schulden die voor rekening van de gemeenschap komen en schulden die tot een bijzondere gemeenschap behoren II Beschikking over een aandeel in een goed 17 Hoofdstuk 2 - Het genot, gebruik en beheer van gemeenschappelijke goederen. Rechterlijke uitspraak ten behoeve van gemeenschap Algemeen. Regeling van het genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijke goederen Het gebruik van gemeenschappelijke goederen Het genot van gemeenschappelijke goederen en de bijdrage in uitgaven ten behoeve van gemeenschappelijke goederen Het beheer van gemeenschappelijke goederen. Rechterlijke uitspraak ten behoeve van de gemeenschap. Rekening en verantwoording voor beheer 33 Hoofdstuk 3 - Beschikken over een gemeenschappelijk goed Beschikkingshandelingen die niet als beheer kunnen worden aangemerkt Machtiging door rechter tot het te gelde maken of bezwaren van een gemeenschappelijk goed 50 XV

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 4 - Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in een tot een eenvoudige gemeenschap behorend goed. Uitwinning van de gezamenlijke aandelen in een tot een eenvoudige gemeenschap behorend goed voor een voor rekening van de gemeenschap komende schuld Inleiding Beschikken over een aandeel in een gemeenschappelijk goed Uitwinning van een aandeel in een gemeenschappelijk goed Door overdracht of uitwinning van een aandeel in een goed kan een nieuwe gemeenschap ontstaan Uitwinning van de gezamenlijke aandelen in een gemeenschappelijk goed 72 Hoofdstuk 5 - De regeling van enige bijzondere gemeenschappen De gemeenschappen die de wet als bijzonder aanmerkt Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in een tot een bijzondere gemeenschap behorend goed Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in de gehele gemeenschap Verhaal van tot de gemeenschap behorende schulden op de goederen van de gemeenschap Vereffening van de gemeenschap Verzet tegen verdeling door schuldeisers van ontbonden gemeenschap van maatschap en vennootschap 127 Hoofdstuk 6 - Enige bijzondere eenvoudige gemeenschappen Inleiding Mandeligheid Wet giraal effectenverkeer Gemeenschappelijke vorderingsrechten voortvloeiende uit kwaliteitsrekeningen De gemeenschap van een vorderingsrecht en de gemeenschap van een recht van pand of hypotheek Het vermogen van een beleggingsfonds 144 Hoofdstuk 7 - Verdeling van de gemeenschap Inleiding Vordering tot verdeling. Afdwingen van verdeling Partijen wier medewerking aan de verdeling is vereist Wijze waarop de verdeling moet geschieden De waardering Jongere en oudere gemeenschappen De boedelbeschrijving De voldoening van sommige opeisbare schulden van de gemeenschap 208 XVI

3 Inhoudsopgave 7.9 Gedwongen toerekening van schulden van deelgenoot aan de gemeenschap De eigenlijke verdeling I Begrip verdeling II Overbedeling. Gevolgen van verdeling voor beperkt gerechtigden III Verdeling door of op last van de rechter IV Het vereiste van de levering op dezelfde wijze als voor overdracht Papieren en bewijzen van eigendom Vrijwaring Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdeling I Inleiding II Nietigheid van de verdeling III Vernietigbaarheid van de verdeling 264 Zakenregister 279 Wetsartikelenregister 291 Jurisprudentieregister 299 Transponeringstabel 305 XVII

4

5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en algemene bepalingen. Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere gemeenschap De regeling van de gemeenschap in ons wetboek. Maatschappelijk belang 1 1 De regeling van de gemeenschap in titel De onderverdeling van titel 3.7 in drie afdelingen 3 De regeling van de gemeenschap buiten titel Begrip gemeenschap. Zaaksvervanging. Aandeel in gemeenschap 5 4 Definitie van gemeenschap 5 Gemeenschap kan meerdere goederen omvatten 6 Zaaksvervanging 7 Tot de gemeenschap behoren ook vruchten en andere voordelen 8 De omvang van de aandelen van deelgenoten 9 Onderscheiding rechten deelgenoten ten aanzien van gemeenschappelijk goed en rechten van de deelgenoten ten aanzien van hun aandelen daarin 10 Art. 6:2 BW is van overeenkomstige toepassing op de rechtsbetrekkingen tussen deelgenoten 1.3 Belang onderscheid eenvoudige en bijzondere gemeenschap I Schulden die voor rekening van de gemeenschap komen en schulden die tot een bijzondere gemeenschap behoren Voor rekening van de gemeenschap komende schulden en tot de gemeenschap behorende schulden 1.3.II Beschikking over een aandeel in een goed Beschikking over een aandeel in een goed 2 Het genot, gebruik en beheer van gemeenschappelijke goederen. Rechterlijke uitspraak ten behoeve van gemeenschap Algemeen. Regeling van het genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijke goederen Gerechtigdheid deelgenoten tot genot, gebruik en beheer van gemeenschappelijke goederen 14 Regeling betreffende genot, gebruik en beheer van gemeenschappelijke goederen 15 Regeling is bindend voor rechtverkrijgenden van deelgenoot 16 Vaststelling regeling door kantonrechter 17 Bewind in het kader van vaststelling van regeling door kantonrechter 18 Wijziging of buitenwerkingstelling regeling door kantonrechter 2.2 Het gebruik van gemeenschappelijke goederen Gebruik van gemeenschappelijke goederen 2.3 Het genot van gemeenschappelijke goederen en de bijdrage in uitgaven ten behoeve van gemeenschappelijke goederen Delen in voordelen van gemeenschappelijke goederen en bijdragen in uitgaven 2.4 Het beheer van gemeenschappelijke goederen. Rechterlijke uitspraak ten behoeve van de gemeenschap. Rekening en verantwoording voor beheer Onderscheid verschillende beheershandelingen XIX

6 22 Een schuld kan ook voor rekening van gemeenschap komen indien deelgenoot zijn mede-deelgenoten niet heeft vertegenwoordigd 23 Bevoegdheid tot verrichten van beheershandelingen 24 Bevoegdheid tot verrichten beschikkingshandelingen die niet daden van beheer zijn 25 Uitoefening van aandeelhoudersrechten in NV of BV is steeds een beheershandeling 26 Ieder van de deelgenoten is bevoegd verjaring te stuiten. Ingebrekestelling schuldenaar van gemeenschap 27 Het aannemen van aan de gemeenschap verschuldigde prestaties 28 Voldoen van voor rekening van de gemeenschap komende schulden 29 In beginsel is iedere deelgenoot bevoegd namens de gemeenschap te procederen 30 Rekening en verantwoording voor gevoerd beheer 3 Beschikken over een gemeenschappelijk goed Beschikkingshandelingen die niet als beheer kunnen worden aangemerkt Beschikkingshandelingen die niet beheershandelingen zijn 32 Gevolgen verdeling of overdracht van goed voor beperkt recht op aandeel in dat goed 3.2 Machtiging door rechter tot het te gelde maken of bezwaren van een gemeenschappelijk goed Machtiging rechter tot het te gelde maken of bezwaren van gemeenschappelijk goed 34 Rechterlijk bevel tot overneming van te verkopen goed door deelgenoot 35 Overneming is verdeling 36 Machtiging tot bezwaring gemeenschappelijk goed met pand- of hypotheekrecht 37 Rechter moet rekening houden met belangen van beperkt gerechtigde op aandeel in goed 4 Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in een tot een eenvoudige gemeenschap behorend goed. Uitwinning van de gezamenlijke aandelen in een tot een eenvoudige gemeenschap behorend goed voor een voor rekening van de gemeenschap komende schuld Inleiding Inleiding in beschikking over en uitwinning van aandeel in goed van eenvoudige gemeenschap 4.2 Beschikken over een aandeel in een gemeenschappelijk goed Beschikken over aandeel in gemeenschappelijk goed 40 Gevolgen van rechtsverhouding tussen deelgenoten die zich tegen beschikken over aandeel verzet 41 Wijze en gevolgen van levering van aandeel in goed 42 Wat afd omtrent overdracht van goed bepaalt, is in beginsel van toepassing op vestiging, overdracht en afstand beperkt recht op (aandeel in) goed 43 Verplichting tot mededeling van verkrijging van (beperkt recht op) aandeel aan overige deelgenoten of beheerder 44 Verkrijger van aandeel aansprakelijk voor schuld vervreemder aan gemeenschap 45 Aandeel in afhankelijk recht en nevenrecht gaat over op verkrijger aandeel 4.3 Uitwinning van een aandeel in een gemeenschappelijk goed Uitwinning van aandeel in gemeenschappelijk goed 47 Beperkingen van bevoegdheid om over aandelen te beschikken kunnen niet tussen verkrijger aandeel en overige deelgenoten worden ingeroepen 48 Ook op degene die krachtens uitwinning verkrijgt, rusten verplichtingen van verkrijger 4.4 Door overdracht of uitwinning van een aandeel in een goed kan een nieuwe gemeenschap ontstaan Door overdracht van aandeel in goed kan nieuwe gemeenschap ontstaan XX

7 4.5 Uitwinning van de gezamenlijke aandelen in een gemeenschappelijk goed Afwijkende regeling bij uitwinning van de gezamenlijke aandelen in gemeenschappelijk goed 51 Verduidelijking betekenis van uitwinning van alle aandelen in gemeenschappelijk goed 52 Prelude op deelgenotenbeslag ex art. 733 Rv 5 De regeling van enige bijzondere gemeenschappen De gemeenschappen die de wet als bijzonder aanmerkt De gemeenschappen die de wet als bijzonder aanmerkt 5.2 Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in een tot een bijzondere gemeenschap behorend goed Beschikken over en uitwinning van aandeel in goed 55 Onderscheid tussen beschikken over een gemeenschappelijk goed en beschikken over alle aandelen in een zodanig goed 56 Goed waarvan aandeel is overgedragen, behoort tot nieuwe eenvoudige gemeenschap 57 Gevolgen van overdracht van aandeel in gemeenschappelijk goed voor verhaal van tot de gemeenschap behorende schulden 58 Een deelgenoot kan zonder toestemming van de andere deelgenoten een recht van pand of hypotheek op aandeel vestigen 59 Ook op verkrijger van aandeel in goed van bijzondere gemeenschap rust de verplichting om daarvan mededeling te doen 60 Op verkrijger van aandeel in goed rust verplichting schuld aan gemeenschap te vergoeden 61 Ook op de verkrijger van aandeel in een goed in bijzondere gemeenschap gaat aandeel in afhankelijke rechten en nevenrechten over 5.3 Beschikken over en uitwinnen van een aandeel in de gehele gemeenschap Beschikken over en uitwinnen van aandeel in gehele gemeenschap 63 Kritiek op wettelijke regeling vanuit optiek van schuldeiser van deelgenoot 64 Nadere aandacht voor rechtsverhouding die zich tegen beschikking over of uitwinning van aandeel in gehele gemeenschap verzet 65 Gevolgen indien rechtsverhouding tussen deelgenoten zich tegen beschikken over aandeel verzet 66 Wijze van levering van aandeel in gehele gemeenschap 67 Uitwinning van aandeel in gehele gemeenschap 68 Verplichting tot mededeling van verkrijging aandeel in gehele gemeenschap aan overige deelgenoten of beheerder 69 Art. 6:2 BW verzet zich er in het algemeen niet tegen dat gemeenschapsschuldeiser deelgenoot voor zijn aandeel in schuld aanspreekt 70 Verkrijger van aandeel in gehele gemeenschap aansprakelijk voor schuld vervreemder aan gemeenschap 71 Op verkrijger van aandeel in gehele gemeenschap gaat onder meer aandeel in afhankelijke rechten en nevenrechten van gemeenschappelijke goederen over 5.4 Verhaal van tot de gemeenschap behorende schulden op de goederen van de gemeenschap Verhaal van tot gemeenschap behorende schulden op goederen van de gemeenschap 73 Exclusief verhaalsrecht op goed wordt niet beïnvloed door recht van pand of hypotheek op aandeel in goed 74 Gedurende de vereffening van gemeenschap is onder meer art. 3:192 BW niet van toepassing XXI

8 75 Schuld van gemeenschap strekt tot levering van tot de gemeenschap behorend goed 76 Verhaalsrecht overige schuldeisers van een deelgenoot gedurende vereffening van gemeenschap 77 Niet alle voor rekening van de gemeenschap komende schulden behoren tot gemeenschap 78 Niet altijd geldt de eis dat alle deelgenoten schuldenaar moeten zijn van een tot de gemeenschap behorende schuld 79 Het exclusieve verhaalsrecht van gemeenschapsschuldeiser volgt gemeenschapsgoed niet. Zaaksvervanging 80 Verrekening van tot gemeenschap behorende schuld 81 Een gemeenschapsschuldeiser kan beslag leggen op een gemeenschappelijk goed 82 Het deelgenotenbeslag van art. 733 Rv. Samenloop met andere beslagen 83 Art. 3:192 BW en art. 3:193 BW vormen dwingend recht 84 Ook een bijzondere gemeenschap die nog maar een goed omvat, blijft bijzonder 85 Exclusief verhaalsrecht van gemeenschapsschuldeiser op goed gaat verloren doordat alle aandelen in dat goed in één hand komen 5.5 Vereffening van de gemeenschap Vereffening van gemeenschap 87 Art. 3:193 lid 3 BW is een onwenselijke bepaling die zo spoedig mogelijk dient te worden ingetrokken 88 Gevallen waarin de rechter een vereffenaar kan benoemen 89 Afd betreffende de vereffening van een nalatenschap is van (overeenkomstige) toepassing 90 Gedurende de vereffening is slechts beperkt aantal bepalingen van titel 3.7 van toepassing 91 Art. 4:204 lid 2 BW is ook van toepassing indien er geen ontbonden huwelijksgemeenschap is omdat langstlevende enig erfgenaam van erflater is 92 Afd ook van toepassing indien alle aandelen in gemeenschap van nalatenschap in één hand komen 5.6 Verzet tegen verdeling door schuldeisers van ontbonden gemeenschap van maatschap en vennootschap Verzet tegen verdeling 6 Enige bijzondere eenvoudige gemeenschappen Inleiding Voorbeelden van enige bijzondere eenvoudige gemeenschappen 6.2 Mandeligheid Mandeligheid 6.3 Wet giraal effectenverkeer Gemeenschappen waarop de Wge van toepassing is 6.4 Gemeenschappelijke vorderingsrechten voortvloeiende uit kwaliteitsrekeningen Gemeenschappelijke vorderingsrechten voortvloeiende uit kwaliteitsrekeningen 98 Volgens Hoge Raad ook gemeenschap bij bijzondere kwaliteitsrekening 99 Geen beslag op aandeel rechthebbende in bijzondere rekening 100 Art. 19 GDW komt grotendeels met art. 25 Wna overeen 101 Hoge Raad aanvaardt dat de wettelijke regeling ook geldt voor door advocaat of accountant geopende kwaliteitsrekening 6.5 De gemeenschap van een vorderingsrecht en de gemeenschap van een recht van pand of hypotheek Gemeenschap van vorderingsrecht XXII

9 103 Aan schuldenaar kan niet steeds worden tegengeworpen dat vorderingsrecht in gemeenschap valt 104 De en/of rekening 105 Gemeenschappelijk zekerheidsrecht 6.6 Het vermogen van een beleggingsfonds Gemeenschappelijk vermogen van beleggingsfonds 7 Verdeling van de gemeenschap Inleiding Maatschappelijk belang verdeling en wettelijke kader betreffende verdeling 108 Behoudens art. 3:194 BW gelden alle bepalingen betreffende verdeling voor eenvoudige en bijzondere gemeenschap 109 Recht op en verplichting tot verdeling zijn ondeelbaar 110 Toepassing naar analogie op andere rechtshandeling dan verdeling 7.2 Vordering tot verdeling. Afdwingen van verdeling Ieder der deelgenoten en ieder met beperkt recht op aandeel in goed kan verdeling vorderen 112 Ook schuldeiser van deelgenoot kan verdeling vorderen 113 Deelgenotenbeslag 114 Ieder der deelgenoten kan in beginsel verlangen dat alle gemeenschappelijke goederen en alle tot de gemeenschap behorende schulden in de verdeling worden betrokken 115 Partiële verdeling kan geldig zijn 116 Er kan een gewichtige reden zijn voor een gedeeltelijke verdeling 117 Rechter kan bepalen dat eerst (sommige) opeisbare schulden die voor rekening van de gemeenschap komen, dienen te worden voldaan 118 Belang van deelgenoot dat (sommige) opeisbare schulden worden voldaan, geadstrueerd aan de hand van art. 1:102, tweede zin BW 119 Rechter kan in verband met belangen van een of meer deelgenoten vordering tot verdeling voor bepaalde tijd uitsluiten 120 Opschorting recht verdeling te vorderen op grond van redelijkheid en billijkheid 121 Uitsluiting van bevoegdheid verdeling te vorderen voor bepaalde tijd 122 Overeenkomst bindt ook rechtverkrijgenden 123 (Testamentaire) bewindvoerder is bevoegd tot het vorderen van verdeling 124 (Testamentaire) bewindvoerder is bevoegd overeenkomst tot uitsluiting van verdeling aan te gaan 125 Bevoegde rechter ter zake van verdeling 126 Verdeling kan op twee wijzen worden afgedwongen 127 Boedelnotaris 128 Onzijdige persoon 129 (Vorm)voorschriften voor verdeling waaraan onzijdige persoon meewerkt 130 Onzijdige persoon dient over ontvangene bewind te voeren 131 Beloning onzijdige persoon 132 Proces-verbaal indien notaris partijen niet kan verenigen 133 Zolang geen volledige overeenstemming is bereikt, kan de meest gerede partij verdeling door rechter vorderen 134 Rechter kan zaak aanhouden teneinde notaris opnieuw de gelegenheid te geven partijen te verenigen 135 Ieder der gedaagden kan eisen dat verdeling gehele voor verdeling vatbare gemeenschap omvat 136 Gedaagde kan vaststelling verdeling door rechter vorderen 7.3 Partijen wier medewerking aan de verdeling is vereist Partijen wier medewerking aan de verdeling is vereist XXIII

10 138 Medewerking aan verdeling door bewindvoerder 139 Verdeling gedurende beheer van executeur en gedurende vereffening volgens de wet 7.4 Wijze waarop de verdeling moet geschieden Wijze waarop de verdeling moet geschieden 141 Wijze waarop verdeling moet geschieden in geval van bewind 141a Wijze waarop de verdeling door vruchtgebruiker moet geschieden 141b Verdeling door bezwaarde erfgenaam in geval van een fideï commis 142 Wijze waarop de verdeling van overgebleven goederen moet geschieden na vereffening 143 Deelgenoot is failliet of saniet 144 Tot te vereffenen gemeenschap behoort aandeel in andere gemeenschap 145 In sommige gevallen moet de verdeling geschieden bij notariële akte en worden goedgekeurd door kantonrechter 7.5 De waardering Tijdstip per welk waardering dient plaats te vinden 147 De wet geeft geen waarderingsmaatstaven 148 Waardering schulden 149 Waardering door deskundige 150 Waardering is in beginsel bindend 7.6 Jongere en oudere gemeenschappen Samengestelde gemeenschappen 7.7 De boedelbeschrijving Boedelbeschrijving. Inleiding 153 Art Rv uitsluitend van toepassing op bijzondere gemeenschap 154 Toegevoegde waarde art. 3:194 lid 1 BW gering 155 Aard van de boedelbeschrijving 156 Bevel tot boedelbeschrijving 157 Inhoud boedelbeschrijving 158 Eventuele benoeming schatter 159 Geschillen betreffende boedelbeschrijving 160 Boedelbeschrijving doorgaans onderdeel akte van verdeling 161 Verbeurte aandeel in goederen door deelgenoot onder meer in geval van verzwijging 7.8 De voldoening van sommige opeisbare schulden van de gemeenschap Voldoening opeisbare schulden gemeenschap. Algemeen 163 Voldoening van schulden voorafgaande aan verdeling 7.9 Gedwongen toerekening van schulden van deelgenoot aan de gemeenschap Gedwongen toerekening schulden van deelgenoot aan gemeenschap 165 Verkrijger aandeel in gehele gemeenschap moet aan de gemeenschap vergoeden wat vervreemder aan haar schuldig was 7.10 De eigenlijke verdeling I Begrip verdeling Begrip verdeling 167 Verdelen is meestal toedelen 168 Overeenkomst tot verdeling is wel obligatoire overeenkomst 169 Wettelijke definitie van verdeling 170 Bepaalde rechtshandelingen worden aan definitie verdeling onttrokken 171 Twee rechtshandelingen die niet een verdeling van een nalatenschap zijn 172 Nadere bepaling van wat een verdeling is 7.10.II Overbedeling. Gevolgen van verdeling voor beperkt gerechtigden Overbedeling XXIV

11 174 Toedeling vruchtgebruik aan een deelgenoot en toedeling goed zelf aan andere deelgenoot 175 Gevolgen overeenkomstig art. 3:177 lid 1 BW van verdeling of overdracht van goed voor het beperkte recht dat op aandeel rust. Algemeen 176 Nadere aandacht voor de gevolgen van de toepassing van de door art. 3:177 lid 1 BW gegeven regel in geval van een recht van pand of hypotheek 177 Rang recht van pand of hypotheek ter verzekering van vordering wegens overbedeling 178 Verblijvensbeding 179 Schuld uit verblijvensbeding behoort niet steeds tot (ontbonden) huwelijksgemeenschap 180 Mogelijkheid dat schuld wegens overbedeling in verband met verdeling van nalatenschap eerst na verloop van zekere tijd behoeft te worden voldaan 7.10.III Verdeling door of op last van de rechter Verdeling door of op last van rechter 182 Belang duiding verdeling door of op last van rechter. Vernietiging verdeling 183 Datum uitspraak is peildatum waardering 184 Art. 3:183 lid 2 BW niet van toepassing indien rechter verdeelt en bij een door de rechter gelaste verdeling 185 Richtsnoer rechter. Beperkingen 186 Voldoening schuld wegens overbedeling in termijnen 187 Grote vrijheid voor rechter bij het zelf verdelen of gelasten van verdeling 188 Rechter is niet bevoegd aan een deelgenoot het vruchtgebruik van een goed toe te kennen 7.10.IV Het vereiste van de levering op dezelfde wijze als voor overdracht Voor overgang van toegedeeld goed is levering vereist 190 Levering van aandeel in verzameldepot als bedoeld in Wge 191 Toedeling van geblokkeerde aandelen in BV 192 Geen levering vereist indien de rechter de verdeling zelf vaststelt 193 De titel waaronder deelgenoot toegedeelde goed verkrijgt 194 Verdeling van door overlijden van erflater ontbonden huwelijksgemeenschap 7.11 Papieren en bewijzen van eigendom Papieren en bewijzen van eigendom en algemene boedelpapieren 7.12 Vrijwaring Verplichting van deelgenoten tot vrijwaring 197 Verval verplichting tot vrijwaring 7.13 Nietigheid en vernietigbaarheid van de verdeling I Inleiding Drie inleidende opmerkingen 7.13.II Nietigheid van de verdeling Nietigheid verdeling 200 Aanvang verjaringstermijn in geval van vaststelling ouderschap na overlijden 201 Op de rechtsvordering tot vernietiging is uitsluitend de verjaringstermijn van toepassing 202 Stuiting van verjaring van rechtsvordering tot vernietiging van verdeling 203 Verdeling gedeeltelijk zonder gevolg onder meer indien iemand aan verdeling heeft deelgenomen die geen deelgenoot was 204 Nietigheid of vernietigbaarheid van overeenkomst tot verdeling leidt niet tot nietigheid onderscheidenlijk vernietigbaarheid van verdeling 205 Nadere verdeling van een of meer overgeslagen goederen XXV

12 7.13.III Vernietigbaarheid van de verdeling Vernietigbaarheid verdeling 207 Vermoeden van dwaling 208 Andere vorderingen naast vordering tot vernietiging 209 Geen vernietigbaarheid bij aanvaarding benadeling 210 Rekenfout moet worden hersteld 211 Verval bevoegdheid tot vernietiging van verdeling bij opleg 212 Wijziging verdeling in plaats van vernietiging 213 Vernietiging verdeling van registergoed 214 Derdenbescherming in geval van vernietiging van verdeling 215 Art. 6:228-6:230 BW niet van toepassing op verdeling 216 Bepalingen betreffende wederkerige overeenkomsten niet van toepassing op verdeling 217 Verval rechtsvordering tot vernietiging van verdeling 218 Geen vernietiging bij buitengerechtelijke verklaring na verval rechtsvordering XXVI

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15

Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14. Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 Voorwoord 13 Bij de eerste druk 13 Bij de tweede druk 14 Hoofdstuk 1. Versterferfrecht 15 1.1 Inleiding 15 1.1.1 Achtergronden 15 1.1.2 Terminologie 17 1.1.3 Geschiedenis 19 1.2 Algemene bepalingen 22

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk

Monografieèn Privaatrecht. Erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vijfde druk Monografieèn Privaatrecht Erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vijfde druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5

Inhoud. 2.1 Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen 69 2.1.1 Het karakter van de uiterste wilsbeschikking 69. Maklu 5 Inhoud Hoofdstuk 1 Versterferfrecht 13 1.1 Inleiding 13 1.1.1 Achtergrond 13 1.1.2 Terminologie 15 1.1.3 Geschiedenis 16 1. 2 Algemene bepalingen 20 1.2.1 Erfopvolging 20 1.2.2 Commoriënten 20 1.2.3 Onwaardigheid

Nadere informatie

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk

Monografieèn Privaatrecht. Nieuw erfrecht. Prof. mr. M.J.A. van Mourik. Vierde druk Monografieèn Privaatrecht Nieuw erfrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Vierde druk Deventer - 2004 Inhoud Enige afkortingen en symbolen XV Enige verkort aangehaalde werken XVI I. INLEIDING 1 1. Erfrecht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 428 Beschikking van de Minister van Justitie van 16 augustus 2002, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de wet van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 229 Wet van 18 april 2002 tot vaststelling van de Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 822 Invoering Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte (Overgangsrecht) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen

Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober uur. Mr A.A.M. Ruys-van Essen Webinar Jurisprudentie P en F uitspraken Hoge Raad 27 oktober 2015 12.30-13.30 uur Mr A.A.M. Ruys-van Essen Gerechtshof s-hertogenbosch, 24 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3736 EERDERE SCHENKINGEN GEEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR

MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT GOEDERENRECHT ALGEMEEN GOEDERENRECHT VIJFTIENDE DRUK BEWERKT DOOR MR. F.H.J. MIJNSSEN VOORMALIG VICE-PRESIDENT VAN DE HOGE

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 63 (inwtr. 2001 no. 138) Wijzigingen: AB

Nadere informatie

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel

Conclusie. 1. Inleiding. 2. Begripsomschrijving van het aandeel Conclusie 1. Inleiding De samenvatting en conclusies in deze paragraaf beperken zich hoofdzakelijk tot het laatste hoofdstuk waarin het huidige Nederlandse recht is besproken in vergelijking met de andere

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145

Drie stellingen. Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. M.L. Tuil. Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Drie stellingen M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6831), p. 143-145 Postdoc Erasmus Universiteit Rotterdam (tuil@law.eur.nl). 1 Abstract In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1

Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 - Vermogensrechten 1 1 Vermogensrechten in het algemeen 1 Hoofdstuk 2 - Onderscheidingen van vermogensrechten

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Lijst van verkort aangehaalde literatuur INHOUDSOPGAVE Afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur XXIII XXVII Hoofdstuk 1 - De overeenkomst van bewaarneming 1 1 Begrip van de overeenkomst van bewaarneming 1 2 Aard van de overeenkomst

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK BW 5 De wettelijke bepalingen in zake het appartementsrecht, zijn als volgt in de wet neergelegd: Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 106: splitsing in appartementsrechten Artikel

Nadere informatie

Artikel 4:194a BW In het concept wetsvoorstel luidde artikel 4:194a BW als volgt:

Artikel 4:194a BW In het concept wetsvoorstel luidde artikel 4:194a BW als volgt: Van : Adviescommissie Familie- en Jeugdrecht Datum : 31 augustus 2015 Betreft : 34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN Inhoudsopgave VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XIII 1 KORTE KARAKTERISERING PERSONENVENNOOTSCHAP; HAAR PLAATS EN BETEKENIS IN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT 1 1.1 Vennootschap is kapitaalvennootschap

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn.

U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn. Antwoorden Oefenexamen Rechtwijzer 1. B 2. A 3. A 4. A 5. A 6. B 7. C 8. C 9. A 10. B 11. C 12. C 13. B 14. C 15. B 16. B 17. B 18. C U bent geslaagd als 13 of meer van de 18 vragen goed beantwoord zijn.

Nadere informatie

Veelvuldig geraadpleegde werken op erfrechtelijk gebied. De geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en algemeen overgangsrecht 1

Veelvuldig geraadpleegde werken op erfrechtelijk gebied. De geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en algemeen overgangsrecht 1 Inhoud Afkortingen Veelvuldig geraadpleegde werken op erfrechtelijk gebied XXVII XXIX Hoofdstuk I De geschiedenis van de totstandkoming van Boek 4 BW en algemeen overgangsrecht 1 1. Erfrecht 1 1.1. De

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK boek 5 titel 9 - Appartementsrechten artikelen 106 t/m 147. Afdeling 1. Algemene bepalingen, artt. 106 t/m 123

BURGERLIJK WETBOEK boek 5 titel 9 - Appartementsrechten artikelen 106 t/m 147. Afdeling 1. Algemene bepalingen, artt. 106 t/m 123 BURGERLIJK WETBOEK boek 5 titel 9 - Appartementsrechten artikelen 106 t/m 147 Afdeling 1. Algemene bepalingen, artt. 106 t/m 123 Artikel 106 1. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht

Nadere informatie

Erfrecht. Feiten over uw positie in erfrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Maddie Wisman

Erfrecht. Feiten over uw positie in erfrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Maddie Wisman Erfrecht Feiten over uw positie in erfrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Maddie Wisman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW. ADVOCATENKAN Inhoud

Nadere informatie

Beschikkingsonbevoegdheid over aandelen op naam in het erfrecht

Beschikkingsonbevoegdheid over aandelen op naam in het erfrecht Beschikkingsonbevoegdheid over aandelen op naam in het erfrecht Een onderzoek naar de gevolgen van de levering van aandelen in een BV door een beschikkingsonbevoegde, van wie de onbevoegdheid voortvloeit

Nadere informatie

Studentnummer: 6033571

Studentnummer: 6033571 De wenselijkheid afdeling 3 van titel 6 van boek 4 BW van overeenkomstige toepassing te verklaren op de vereffening van de ontbonden gemeenschap van maatschap. Een onderzoek naar de positie van schuldeisers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN

DEEL 2 RECHTSGEVOLGEN EN FUNCTIES VAN BEZIT EN HOUDERSCHAP EN ASPECTEN DIE DAARBIJ VAN BELANG ZIJN Voorwoord Lijst van afkortingen Lijst van verkort aangehaalde literatuur DEEL 1 BEZIT EN HOUDERSCHAP IN HET ALGEMEEN Hoofdstuk I Algemene opmerkingen 1 Inleiding 2 Terminologie Hoofdstuk II Begripsomschrijving

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 5 Appartementsrechten

Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 5 Appartementsrechten Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 5 Appartementsrechten Ektiv VvE beheer B.V. Wetgeving titel 9 Boek 5, artikelen 106 t/m 147 Burgerlijk Wetboek Pagina 1 van 20 Burgerlijk Wetboek: Titel 9. Appartementsrechten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 429 Beschikking van de Minister van Justitie van 16 augustus 2002, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de wet van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

BENOEMING EN AANVAARDING EXECUTELE (Quasiovereenkomst. of VERKLARING VAN ERFRECHT (Art. 4:188 BW) <(met comparitie executeur)>

BENOEMING EN AANVAARDING EXECUTELE (Quasiovereenkomst. of VERKLARING VAN ERFRECHT (Art. 4:188 BW) <(met comparitie executeur)> Hoewel de nodige zorg aan dit stuk is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het stuk dient ter bepaling van de gedachte tijdens de cursus.

Nadere informatie

HC 11, , levering vorderingen op naam en derdenbescherming

HC 11, , levering vorderingen op naam en derdenbescherming HC 11, 19-12-2016, levering vorderingen op naam en derdenbescherming De vorderingen zijn debiteuren. Op de balans staan de vorderingen op de activa. De debiteuren zijn geld waard, maar je kan er niks mee

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten.

Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Korte handleiding bijeenkomst 8. Bijzondere overdrachten. Situaties: 1. Overdracht onder voorwaarde 2. Overdracht onder eigendomsvoorbehoud 3. Overdracht toekomstige goederen 4. Overdracht onder tijdsbepaling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1 van 5 26-10-13 19:27

1 van 5 26-10-13 19:27 1 van 5 26-10-13 19:27 Burgerlijk Wetboek Boek 1, Titel 19 (Tekst geldend op: 24-10-2013) Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Artikel 431 Indien een meerderjarige als gevolg

Nadere informatie

RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE

RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE RECHTSGEVOLGEN VAN STILLE CESSIE EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP GEZAG VAN

Nadere informatie

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

Erfrecht van de langstlevende echtgenoot Monografieen BW B19 Erfrecht van de langstlevende echtgenoot Mr. P.C. van Es Universitair hoofddocent notarieel recht, Universiteit Leiden Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud VOORWOORD V LUST VAN AFKORTINGEN

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap

Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Monografieen Nieuw BW A14 Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap Mr. A.C. van Schaick Kluwer - Deventer - 2003 Inhoud LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV DEEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

1 De gemeenschap van goederen

1 De gemeenschap van goederen 1 De gemeenschap van goederen De gemeenschap van goederen is het stelsel dat de wet aan het huwelijk verbindt ter regeling van de vermogensrechtelijke verhouding van de echtgenoten, indien daar niet bij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 245 Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, vierde gedeelte (aanpassing van de wetgeving aan het nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 746 Vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT

Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Publicaties vanwege het CENTRUM VOOR NOTARIEEL RECHT Handboek Erfrecht Vierde druk door prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) prof. mr. L.C.A. Verstappen mr. B.M.E.M. Schols mr. F.W.J.M. Schols mr. B.C.M.

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Handboek. Nieuw Erfrecht. prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) mr. B.M.E.M. Schols mr. F.WJ.M. Schols mr. L. C.A. Verstappen mr.b.c.m.

Handboek. Nieuw Erfrecht. prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) mr. B.M.E.M. Schols mr. F.WJ.M. Schols mr. L. C.A. Verstappen mr.b.c.m. Handboek Nieuw Erfrecht prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.) mr. B.M.E.M. Schols mr. F.WJ.M. Schols mr. L. C.A. Verstappen mr.b.c.m. Waaijer W.E.J.TjeenkWillink Deventer 1998 Inhoud Lijst van afkortingen

Nadere informatie

College 1: Algemene inleiding:

College 1: Algemene inleiding: College 1: Algemene inleiding: Het vak goederenrecht omvat veel stof; deze kan vanwege de beschikbare tijd niet uitvoerig in de lessen behandeld worden. Ook de jurisprudentie zal niet uitvoerig aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING

DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING DE HERVORMING VAN DE GERECHTELIJKE VEREFFENING EN VERDELING Hélène CASMAN Charlotte DECLERCK (eds.) intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD Voorwoord v Een nieuw draaiboek tot gerechtelijke vereffening-verdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18998 Aanvulling van de overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (elfde gedeelte)) Nr. 10 GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 5. Zakelijke rechten Titel 9. Appartementsrechten

Burgerlijk Wetboek Boek 5. Zakelijke rechten Titel 9. Appartementsrechten (Tekst geldend op: 08-06-2012) Burgerlijk Wetboek Boek 5. Zakelijke rechten Titel 9. Appartementsrechten Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 106 1. Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd

Nadere informatie

art. 107: bevoegdheid tot splitsing op tekening; splitsing i.v.m. beoogde stichting of gewijzigde inrichting

art. 107: bevoegdheid tot splitsing op tekening; splitsing i.v.m. beoogde stichting of gewijzigde inrichting Burgerlijk Wetboek: artikelen 106 t/m 147, Titel 9, Boek 5: Afdeling 1: Algemene bepalingen art. 106: splitsing in appartementsrechten art. 107: bevoegdheid tot splitsing op tekening; splitsing i.v.m.

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht

Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht (Tekst geldend op: 28-01-2014) Burgerlijk Wetboek Boek 4, Erfrecht Boek 4. Erfrecht Titel 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.

Nadere informatie

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 INHOUD Enige afkortingen Verkort aangehaalde literatuur Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 Hoofdstuk II - Onderverdeling van zakelijke rechten / 9 a. Algemene opmerkingen / 9 b. Opsomming van de

Nadere informatie

Titel 9. Appartementsrechten. Afdeling 1. Algemene bepalingen

Titel 9. Appartementsrechten. Afdeling 1. Algemene bepalingen Boek 5. Burgerlijk Zakelijke Wetboek rechten Titel 9. Appartementsrechten Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 106 1 Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren

Nadere informatie

BESTEMMING: ONGEWENST

BESTEMMING: ONGEWENST BESTEMMING: ONGEWENST Birgitte Prins 1 BESTEMMING: ONGEWENST Birgitte Prins 9919635 Universiteit van Amsterdam 2 Inhoudsopgave Lijst van Afkortingen...5 Inleiding...6 Hoofdstuk I - De gemeenschap...8 1.0.

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht ARTIKEL I De Auteurswet wordt als volgt gewijzigd: Tekst voorontwerp Artikel 2 1.

Nadere informatie