Planning the Year End Challenges ahead

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning the Year End Challenges ahead"

Transcriptie

1 Challenges ahead Philippe Vanclooster Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen

2 Agenda 1. Introductie 2. Belangrijke wijzigingen in de wetgeving in Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 Slide 2

3 Introductie Slide 3

4 Introductie Planning the year end 2012 Deze presentatie heeft tot doel om een aantal belangrijke fiscale maatregelen geïntroduceerd in 2012 naar voren te brengen - die hoofdzakelijk gericht zijn op de wetswijzigingen mbt de vennootschapsbelasting ingevoerd in het kader van de begroting 2012 van de regering Di Rupo Voorts volgt een overzicht van de voorgestelde fiscale maatregelen op het vlak van de vennootschapsbelasting in het kader van de begroting 2013 De presentatie voorziet niet in een gedetailleerde analyse, maar in een overzicht van de belangrijkste aspecten van de Belgische fiscale wetgeving aan het eind van het jaar 2012 Slide 4

5 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving 2012 Slide 5

6 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving 2012 Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 6

7 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving 2012 Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 7

8 Meerwaarden op aandelen (artikel 192 WIB) Oude regel Meerwaarden op aandelen zijn 100 % vrijgesteld Kwalitatieve voorwaarden (onder voorbehoud van belasting) Geen minimale houdperiode van de deelneming De minderwaarden op aandelen zijn in principe fiscaal niet aftrekbaar Nieuwe algemene regel Invoering van een minimale houdperiode van de deelneming van een jaar in volle eigendom. Bij realisatie meerwaarde binnen het jaar: meerwaarde belast aan een afzonderlijk tarief van 25 % + 3 % crisisbelasting = 25,75 % (+ toeslag mogelijk in geval van ontoereikende voorafbetalingen) Minderwaarden: blijven in principe niet aftrekbaar Voor bepaalde fiscaal neutrale transacties, wordt de houdperiode van een jaar geacht niet onderbroken te zijn (Wetsvoorstel 22 oktober 2012) Inwerkingtreding: Vanaf het aanslagjaar 2013 Meerwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011 tijdens een belastbaar tijdperk dat eindigt vanaf 6 april 2012 Nieuwe regeling aangekondigd vanaf AJ 2014 (zie verder) Slide 8

9 Meerwaarden op aandelen (artikel 192 WIB) Nieuwe specifieke regel Belasting van 33,99 % op meerwaarden gerealiseerd op aandelen aangehouden in een handelsportefeuille Aftrekbaarheid van minderwaarden en waardeverminderingen op deze aandelen Is alleen van toepassing voor: de kredietinstellingen de beleggingsondernemingen de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Het begrip «effecten die behoren tot de handelsportefeuille» : de effecten die zijn verworven met de bedoeling ze bij derden te plaatsen of ze door te verkopen, om redenen van hun rendement op korte termijn, normaal gezien niet langer dan zes maanden en voor effecten op vaste termijn, korter dan de resterende looptijd van de betrokken effecten. Het gaat dus over de voorraad Slide 9

10 Meerwaarden op aandelen (artikel 192 WIB) Nieuwe specifieke regel Interne overdracht van aandelen of rechten van deelneming (van de handelsportefeuille naar de beleggingsportefeuille of naar de financiële activa of vice versa) worden voor fiscale doeleinden beschouwd als een vervreemding Slide 10

11 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 11

12 Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Nieuwe verworpen uitgave (artikel 198, 9 WIB) Nieuwe verworpen uitgave: nieuwe verworpen uitgave ten belope van 17 % van het «nieuwe» voordeel in natura voor de genieter, nl. 6/7 van de cataloguswaarde, vermenigvuldigd met een percentage gekoppeld aan de CO2-uitstoot van het voertuig en het type van de brandstof Slechte verworpen uitgaven : het verlies van het boekjaar, de overgedragen fiscale verliezen, de NID, de investeringsaftrek, enz.., kunnen niet worden afgetrokken van de slechte verworpen uitgaven minimum belastbare basis Inwerkingtreding: van toepassing op voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2012 Slide 12

13 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 13

14 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) a. Principe Schulden Alle leningen ontvangen van vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen Eigen vermogen Ratio schulden / eigen vermogen Uitgesloten schulden Oude regel Nieuwe regel (1 juli 2012) De som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk 7:1 5:1 Obligaties, effecten andere dan openbare effecten Alle leningen ontvangen van vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen; Alle intragroepsschulden De som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk Obligaties, effecten andere dan openbare effecten, en leningen verleend door kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen Slide 14

15 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) a. Principe Uitgesloten entiteiten Oude regel Nieuwe regel (1 juli 2012) Geen Leasing- en factoringmaatschappijen, in de mate dat de ontleende kapitalen effectief dienen voor leasing- en factoringactiviteiten Vennootschappen actief in de publiekprivate samenwerking Antimisbruik -maatregelen Neen Ja: Een derde partij wordt beschouwd als de werkelijke verkrijger van de interesten indien: de derde de lening heeft gewaarborgd; of de derde de lening heeft gefinancierd en geheel of gedeeltelijk de risico s draagt; En voor zover de waarborg of de financiering als voornaamste doel belastingontwijking heeft Slide 15

16 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) b. Voorbeeld Oude regel Nieuwe regel BelCo BelCo Actief EV 800 Actief EV 800 Liquiditeiten Schulden Slechte schulden EV=800 Slechte schulden = Totale schulden = EV/S = 800 x 7 = max Interest ten belope van 400 is niet aftrekbaar, omdat de kredietverstrekkers gevestigd zijn in landen met een aanzienlijke gunstiger belastingregime Liquiditeiten EU bankschuld Intragroepsschulden EV=800 Intragroepsschulden= Totale schulden = EV/S= 800 x 5 = max Interest ten belope van is aftrekbaar Interest ten belope van van is aftrekbaar Interest ten belope van is niet aftrekbaar

17 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) c. Antimisbruikmaatregelen GroupCo BANK BelCo Storting Lening BelCo ontvangt een lening van een externe bank, maar GroupCo voorziet middelen voor de lening aan de bank en draagt alle of een deel van de risico s (bedrag en rentevoet van de twee leningen zijn vrijwel identiek). = De tussenkomst van een externe bank om onderkapitalisatie te voorkomen Belastingontwijking als hoofddoel de antimisbruikmaatregel kan van toepassing zijn Slide 17

18 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) c. Antimisbruikmaatregelen BANK Lening GroupCo BelCo Garantie BelCo ontvangt een lening van een externe bank, maar GroupCo waarborgt de lening. BelCo betaalt een commissie voor de garantie aan GroupCo. = De garantie verlaagt de rentelasten op het niveau van BelCo en op het niveau van de groep. Economische reden voor de garantie (de beste voorwaarden) dus geen belastingontwijking als hoofddoel? Slide 18

19 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) d. Uitzonderingen voor de financieringscentra Wie Financeringscentra binnen een groep (cash pool) Wat De netting van alle interestbetalingen aan de groepsondernemingen met alle interest die wordt ontvangen van deze ondernemingen, voor wat betreft interesten betaald / ontvangen in het kader van een raamovereenkomst voor gecentraliseerd tresauriebeheer Uitzondering en De ontvangen interesten van bepaalde groepsondernemingen zijn uitgesloten van het verrekeningssyteem: Kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen Leasing- en factoringmaatschappijen en vennootschappen actief in de publieke-private samenwerking Ondernemingen gevestigd in belastingparadijzen Slide 19

20 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) d. Uitzonderingen voor de financieringscentra Bewijslast De belastingplichtige moet aantonen dat de betaalde / ontvangen interesten betrekking hebben op het gecentraliseerd thesauribeheer en het gevolg zijn van de raamovereenkomst voor dit gecentraliseerd tresauriebeheer Definities Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder : Gecentraliseerd thesauriebeheer: het beheer van dagelijkse thesaurieverrichtingen of het thesauriebeheer op korte termijn of uitzonderlijk op langere termijn om rekening te houden met specifieke omstandigheden binnen een normaal thesauriebeheer; Raamovereenkomst:, de overeenkomst waarin de vennootschappen die deel uitmaken van een groep, duidelijkheid scheppen over het gebruikte financieringsmodel en de activiteiten binnen het gecentraliseerd thesauriebeheer. Slide 20

21 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 21

22 Notionele interestaftrek (NID) a. Genomen maatregelen: plafond voor het tarief Oude regel Nieuwe regel Het tarief is gebaseerd op de interestvoet van de 10-jarige staatsobligaties (artikel 205quater, 3 WIB) Het tarief voor aanslagjaar 2012: 3,425 % (3,925 % voor KMO s) Het maximaal tarief: 6,5 % (artikel 205quater, 5 WIB) Tarief werd geplafoneerd tot max. 3,8% bij KB (4,3 % voor KMO) Het tarief is gebaseerd op de interestvoet van de 10-jarige OLO s (artikel 205quater, 3 WIB) Tarief werd geplafonneerd tot max. 3 % (3,5% voor KMO s) voor aanslagjaar 2013 = effectief tarief aanslagjaar 2013 Het tarief kan niet worden aangepast bij KB (nieuw artikel 205quater, 5 WIB) Inwerkingtreding:vanaf aanslagjaar 2013 Slide 22

23 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Huidige regel Overschot NID kan overdragen worden naar de 7 volgende aanslagjaren De belastingplichtige kan ervoor kiezen om eerst de NID van huidig belastbaar tijdperk te gebruiken of de overgedragen NID Gebruik van de overgedragen NID: de mehodes FIFO en LIFO worden beiden geaccepteerd De NID wordt afgetrokken voor de overgedragen verliezen en voor de investeringsaftrek Voorgestelde regels (Wetsvoorstel 22/10/12) «Nieuwe» overtollige interestaftrek (vanaf aanslagjaar 2013) Kan niet worden overgedragen «Stock» aan overgedragen NID (aan het einde van aanslagjaar 2012) Overgangsregel: bestaande stock kan worden overgedragen, maar met beperkingen : Aftrekbaar tot 1 miljoen EUR zonder limiet De resterende stock aan overgedragen NID is slechts aftrekbaar tot 60 % van de belastbare basis die overblijft na alle andere fiscale aftrekposten (DBI, aftrek van octrooi-inkomsten, NID van dit jaar, vorige verliezen, investeringsaftrek) Slide 23

24 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Huidige regel Overschot NID kan overdragen worden naar de 7 volgende aanslagjaren De belastingplichtige kan ervoor kiezen om eerst de NID van huidig belastbaar tijdperk te gebruiken of de overgedragen NID Gebruik van de overgedragen NID: de mehodes FIFO en LIFO worden beiden geaccepteerd De NID wordt afgetrokken voor de overgedragen verliezen en voor de investeringsaftrek Voorgestelde regels (Wetsvoorstel 22/10/12) «Nieuwe» overtollige interestaftrek (vanaf aanslagjaar 2013) Kan niet worden overgedragen «Stock» aan overgedragen NID (aan het einde van aanslagjaar 2012) Algemeen: overdraagbaarheid van niet gebruikte stock gedurende max. 7 jaar De resterende stock aan NID die niet kan worden overgedragen als gevolg van de 60 % regel (40 % van de belastbare basis die overblijft na de eerste schijf van 1 miljoen EUR en na andere aftrekposten) kan overgedragen worden zonder enig tijdslimiet Inwerkingtreding: de nieuwe regels zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 volgens het wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Slide 24

25 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Voorbeeld in duizend EUR Belastbaar inkomen NID van het belastbaar tijdperk Overgedragen NID Overgedragen verliezen Huidige regels Inkomsten Inkomsten NID van het belastbaar tijdperk Overgedragen NID Overgedragen verliezen Saldo van de over - gedragen NID van het belastbaar tijdperk Over - gedragen verliezen Voorgestelde regels verliezen Slide 25

26 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Voorbeeld in duizend EUR Belastbaar inkomen na alle andere fiscale aftrekken Over - gedragen NID (voorraad van 5000) Overdraagbaar Voorgestelde regels (omdat er geen limiet is op het eerste miljoen EUR) x 60% = Voorraad aan overgedragen NID: = Overdraagbaar (40% x 3.000) voor max 7 jaar LIFO of FIFO? zonder tijdsbeperking Slide 26

27 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 27

28 Roerende voorheffing Stijging van de tarieven (artikel 269 WIB92) Oude regel Nieuwe regel in 2012 Roerende voorheffing op dividenduitkeringen: Basistarief van 25 % Verminderd tarief van 15 % (10 % voor liquidatiebonussen en voor overnamebonussen) Roerende voorheffing op interestbetalingen Basistarief van 15 % Roerende voorheffing op dividenden Basistarief blijft 25 % Verminderd tarief wordt 21 % (enkel voor liquidatiebonussen: 10 %) Roerende voorheffing op interesten Basistarief 21 % Tarief blijft gehandhaafd op 15 % voor de staatsobligaties Leterme uitgegeven in november /december 2011 en de interest van gereglementeerde spaarrekeningen 25 % in een aantal gevallen Toepasbaar op interesten en dividenden uitgekeerd of toegekend vanaf 1 januari 2012 NIEUWE AANPASSING AANGEKONDIGD VANAF 2013 (zie verder) Slide 28

29 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 29

30 Niet-inwoners Wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Beginsel van belastingheffing van de bronstaat op internationaal niveau Introductie van twee nieuwe categorieën van het belastbaar inkomen aan het BNI (art. 228, 3 WIB) : (i) de inkomsten waarop België het recht heeft om belasting te heffen op grond van een verdrag en (ii) wanneer er geen verdrag is, de inkomsten die niet worden belast in de woonstaat van de belastingplichtige (voorwaarden: het moet gaan om «belastbare» inkomsten in geval de niet-inwoner een Belgisch inwoner zou zijn en de inkomsten zijn slechts belastbaar wanneer zij ten laste zijn van een Belgisch ingezetene Bewijs van belasting in de woonstaat moet verstrekt worden door de niet-inwoner De voorheffing (16,5%) wordt ingehouden door de schuldenaar van deze inkomsten Slide 30

31 Niet-inwoners Wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Verbreding van het concept van Belgische inrichting (artikel 229, 2/1 & 2/2 WIB): Volgende werkzaamheden vormen een Belgische inrichting: De werkzaamheden, die in België in het kader van het leveren van diensten uitgeoefend worden voor eenzelfde of voor met elkaar verband houdende projecten, door middel van één of meer natuurlijke personen die in België aanwezig zijn en er die diensten leveren gedurende een tijdvak of tijdvakken waarvan de duur in het totaal 30 dagen te boven gaat of gaan tijdens enig tijdperk van twaalf maanden. Risico op misbruik: Ondernemingen kunnen hun contracten opsplitsen in meerdere delen, die elk minder lang duren dan de gestelde termijn en die elk toegekend worden aan een andere vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep. De nieuwe paragraaf 2/2 moet die misbruiken tegengaan. Slide 31

32 Niet-inwoners Wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Uitbreiding van het concept van de Belgische vestiging (artikel 229, 2/1 & 2/2 WIB): Antimisbruikbepaling: Wanneer een buitenlandse onderneming in België voor eenzelfde of voor met elkaar verband houdende projecten diensten levert door middel van één of meer natuurlijke personen die in België aanwezig zijn en er die diensten leveren gedurende een tijdvak of tijdvakken waarvan de duur in het totaal 30 dagen te boven gaat of gaan tijdens enig tijdperk van twaalf maanden, vormen de werkzaamheden die in België in het kader van die levering van diensten worden uitgeoefend een Belgische inrichting. Dezelfde bepaling is ook van toepassing op bouwwerken (ook 30 dagen) Slide 32

33 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 33

34 Geheime commissielonen Principe (artikel 219 WIB) De voordelen van alle aard en bepaalde andere kosten moeten gestaafd worden door: - individuele fiches - een samenvattende opgave Sanctie in geval van niet-naleving De kosten zijn niet aftrekbaar of Afzonderlijke aanslag in het kader van geheime commissielonen (309 %) aftrekbaarheid van deze niet-gerechtvaardigde kosten en de afzonderlijke bijdrage Ontsnapping Geen belasting aan 309 % indien de belastingplichtige kan aantonen dat het bedrag van het voordeel correct is opgenomen in de Belgische aangifte van de begunstigde Slide 34

35 Geheime commissielonen Circulaire van 1 december 2010 Strengere toepassing van de belasting op geheime commissielonen Administratieve flexibiliteit in geval van een te late indiening van de fiches => Regularisatie blijft mogelijk in de praktijk Interne instructies van 27 juli 2011 De voordelen van alle aard kunnen nooit a posteriori worden geregulariseerd De belasting van 309 % is de regel Interne controle bij de fiscus zelf is belangrijk voor wat betreft de juiste toepassing van de instructies Deze instructies zijn van toepassing met terugwerkende kracht Slide 35

36 Geheime commissielonen Addendum van 23 december 2011 aan de circulaire van 1 december 2010 Versoepeling van de interne instructies van 27 juli 2011 Permanente administratieve tolerantie 1. Goede trouw van de onderneming 2. Uitzonderlijk karakter van de vergetelheid 3. Relatief belang van de fout ten opzichte van de naleving van de andere fiscale verplichtingen BEHALVE in het geval waar de genieter van het voordeel wacht op de aankondiging van fiscale controle om het bedrag van het voordeel op te nemen via de rekening-courant Slide 36

37 Geheime commissielonen Addendum van 20 juli 2012 aan de circulaire van 1 december 2010 De uitvoering van een forfaitaire regularisatie kan de Administratie overwegen op basis van drie voorwaarden: 1. Uitzonderlijke rekenfout te goeder trouw 2. Gering bedrag 3. Spontane rechtzetting van de genieter van het voordeel Is in werkelijkheid een verstrenging van de administratieve tolerantie: 1. Het zijn geen aparte hypothesen, maar cumulatieve voorwaarden 2. Introductie van het begrip «rekenfout» 3. Vereist een spontane correctie door de genieter van het voordeel Slide 37

38 Geheime commissielonen Addendum van 20 juli 2012 aan de circulaire van 1 december 2010 (vervolg) Beëindiging van de discriminatie tussen genieters-ingezeten en genietersniet-ingezeten? - Voorheen : geen toepassing van de 309% indien de belastingplichtige kan aantonen dat het bedrag van het voordeel correct is opgenomen in de Belgische aangifte van de begunstigde - Nu: idem voorheen + geen toepassing van de 309 % indien de Belgische vennootschap kan aantonen dat het bedrag van de niet aangegeven kosten of het voordeel van alle aard begrepen zijn in een door de genieters ingediende aangifte krachtens een bepaling van buitenlands recht die gelijkaardig is aan de Belgische bepalingen Slide 38

39 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 39

40 Andere maatregelen Taks op beursverrichtingen : verhoging van de taks Invoering van een belasting op de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam Wetgeving mbt anti-witwassen van geld: strengere voorwaarden voor contante betalingen Verschillende maatregelen genomen om de inning van de belastingen te vergemakkelijken: met inbegrip van de bevoegdheden van de ontvangers, belast met de inning van de belastingschulden, die zijn uitgebreid ten aanzien van derden Bankgeheim: een stap dichter bij de Afschaffing? Strengere regels voor pensioenreserves door bedrijven Nieuw systeem voor sancties van fiscale delicten («una via») Slide 40

41 Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 Slide 41

42 Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 (aangekondigd op 20 november 2012) Inwerkingtreding: vermoedelijk vanaf 1 januari 2013 Roerende voorheffing Uniform tarief voor roerende voorheffing van 25 %, behalve voor - liquidatieboni: tarief blijft gehandhaafd op 10 %, - Leterme staatsbons en interest op gereglementeerde spaardeposito s: geen wijziging - Quid royalty s Vrijstellingen blijven bestaan, behalve: roerende voorheffing op dividenden van residentiële vastgoedbevaks wordt 15 % ipv 0 % Notionele interestaftrek Berekeningswijze tarief verandert: tarief nauwer laten aansluiten met actuele langetermijnrente in België Tarief vermoedelijk 2,74% (3,24% voor KMO s) Slide 42

43 Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 (aangekondigd op 20 november 2012) Meerwaarden op aandelen Belasting van meerwaarden op aandelen aan een tarief van 0,4 %: van toepassing op grote ondernemingen niet op KMO s. Geen aftrek van verliezen (en NID en andere aftrekken) Meerwaarde is min. belastbare basis Andere maatregelen Aanpassing regeling geheime commissielonen van 309%: lager tarief maar niet langer aftrekbaar (details nog niet gekend) Fiscale amnestie wijziging huidig systeem en einde op 31 december 2013 (hogere boetes) Opdrijven van de strijd tegen fiscale en sociale fraude Accijnzen op alcohol en tabak: verhoging van de taks Belasting op verzekeringspremies: het belastingtarief voor bepaade levensverzekeringscontracten verhogen van 1,1 % naar 2 % Slide 43

44 Maatregelen aangekondigd in de begroting 2013 (aangekondigd op 20 november 2012) Wat heeft het (voorlopig) niet gehaald? Gebruik managementvennootschappen nog steeds toegelaten (behalve voor personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven!) Geen verandering in het BTW-tarief en geen onderwerping van de erelonen van de advocaat aan de BTW Geen algemene minimumbelasting voor vennootschappen Geen maatregelen die invloed hebben op de overgedragen verliezen Slide 44

45 Bedankt voor jullie aandacht! Philippe Vanclooster Partner Tel.: PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

De wijzigingen van Di Rupo I in de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing

De wijzigingen van Di Rupo I in de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing www.pwc.com De wijzigingen van Di Rupo I in de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing: Philippe Vanclooster (Partner) door de bomen het bos nog zien Matthias Bastiaen (Manager) 22 januari 2013

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax

Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax www.pwc.com Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax Agenda 1. Inleiding 2. Fairness tax 3. Traditionele aandachtspunten

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update 21.12.2011 Beste lezer, Het Vlinderakkoord beroert het fiscaal landschap als zelden tevoren. In deze Taxforius Special vindt u de krijtlijnen van

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven Week van het Internationaal Ondernemen Turkije VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt 9 oktober 2014 Fikret Seven AGENDA 1. Inleiding 2. Fiscale aandachtspunten 3. Grensoverschrijdende financiering

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Begroting 2012 Wordt u ook gestrikt? Datum 9 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Begroting wordt u ook gestrikt?

Begroting wordt u ook gestrikt? ONDERNEMEN // 28.03.2012 Begroting 2012 - wordt u ook gestrikt? Auteurs: Jan Sandra Na de federale verkiezingen van juni 2010 kende ons land de langste regeringsvorming uit de geschiedenis. De crisis van

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Tom Wallyn De nieuwe antimisbruikbepaling in de praktijk Agenda Deel 1 : Theoretische beschouwingen Deel 2 : Casestudies Slide 2 Deel 1 Theoretische beschouwingen 1. Ontstaan van de antimisbruikbepalingen

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND BELGIË RECENTE FISCALE HERVORMINGEN INZAKE VENNOOTSCHAPSBELASTING (CFR. ZOMERAKKOORD) OVERZICHT VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING TARIEF

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen.

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. 1.2.2. Ontvangsten Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. Wat het onderdeel ontvangsten betreft, wordt er gezorgd voor een grotere bijdrage van de inkomsten uit kapitaal,

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Planning the Year End The (tax) world is changing Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen

Planning the Year End The (tax) world is changing Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen www.pwc.com The (tax) world is changing Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen Agenda 1. Introductie 2. Belangrijke wijzigingen in de wetgeving en nieuwe circulaires in 2013 Introductie Slide

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 I. ROERENDE INKOMSTEN HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VAN DE ROERENDE INKOMSTEN Wat is de situatie vandaag? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie