Planning the Year End Challenges ahead

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning the Year End Challenges ahead"

Transcriptie

1 Challenges ahead Philippe Vanclooster Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen

2 Agenda 1. Introductie 2. Belangrijke wijzigingen in de wetgeving in Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 Slide 2

3 Introductie Slide 3

4 Introductie Planning the year end 2012 Deze presentatie heeft tot doel om een aantal belangrijke fiscale maatregelen geïntroduceerd in 2012 naar voren te brengen - die hoofdzakelijk gericht zijn op de wetswijzigingen mbt de vennootschapsbelasting ingevoerd in het kader van de begroting 2012 van de regering Di Rupo Voorts volgt een overzicht van de voorgestelde fiscale maatregelen op het vlak van de vennootschapsbelasting in het kader van de begroting 2013 De presentatie voorziet niet in een gedetailleerde analyse, maar in een overzicht van de belangrijkste aspecten van de Belgische fiscale wetgeving aan het eind van het jaar 2012 Slide 4

5 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving 2012 Slide 5

6 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving 2012 Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 6

7 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving 2012 Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 7

8 Meerwaarden op aandelen (artikel 192 WIB) Oude regel Meerwaarden op aandelen zijn 100 % vrijgesteld Kwalitatieve voorwaarden (onder voorbehoud van belasting) Geen minimale houdperiode van de deelneming De minderwaarden op aandelen zijn in principe fiscaal niet aftrekbaar Nieuwe algemene regel Invoering van een minimale houdperiode van de deelneming van een jaar in volle eigendom. Bij realisatie meerwaarde binnen het jaar: meerwaarde belast aan een afzonderlijk tarief van 25 % + 3 % crisisbelasting = 25,75 % (+ toeslag mogelijk in geval van ontoereikende voorafbetalingen) Minderwaarden: blijven in principe niet aftrekbaar Voor bepaalde fiscaal neutrale transacties, wordt de houdperiode van een jaar geacht niet onderbroken te zijn (Wetsvoorstel 22 oktober 2012) Inwerkingtreding: Vanaf het aanslagjaar 2013 Meerwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011 tijdens een belastbaar tijdperk dat eindigt vanaf 6 april 2012 Nieuwe regeling aangekondigd vanaf AJ 2014 (zie verder) Slide 8

9 Meerwaarden op aandelen (artikel 192 WIB) Nieuwe specifieke regel Belasting van 33,99 % op meerwaarden gerealiseerd op aandelen aangehouden in een handelsportefeuille Aftrekbaarheid van minderwaarden en waardeverminderingen op deze aandelen Is alleen van toepassing voor: de kredietinstellingen de beleggingsondernemingen de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging Het begrip «effecten die behoren tot de handelsportefeuille» : de effecten die zijn verworven met de bedoeling ze bij derden te plaatsen of ze door te verkopen, om redenen van hun rendement op korte termijn, normaal gezien niet langer dan zes maanden en voor effecten op vaste termijn, korter dan de resterende looptijd van de betrokken effecten. Het gaat dus over de voorraad Slide 9

10 Meerwaarden op aandelen (artikel 192 WIB) Nieuwe specifieke regel Interne overdracht van aandelen of rechten van deelneming (van de handelsportefeuille naar de beleggingsportefeuille of naar de financiële activa of vice versa) worden voor fiscale doeleinden beschouwd als een vervreemding Slide 10

11 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 11

12 Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Nieuwe verworpen uitgave (artikel 198, 9 WIB) Nieuwe verworpen uitgave: nieuwe verworpen uitgave ten belope van 17 % van het «nieuwe» voordeel in natura voor de genieter, nl. 6/7 van de cataloguswaarde, vermenigvuldigd met een percentage gekoppeld aan de CO2-uitstoot van het voertuig en het type van de brandstof Slechte verworpen uitgaven : het verlies van het boekjaar, de overgedragen fiscale verliezen, de NID, de investeringsaftrek, enz.., kunnen niet worden afgetrokken van de slechte verworpen uitgaven minimum belastbare basis Inwerkingtreding: van toepassing op voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2012 Slide 12

13 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 13

14 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) a. Principe Schulden Alle leningen ontvangen van vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen Eigen vermogen Ratio schulden / eigen vermogen Uitgesloten schulden Oude regel Nieuwe regel (1 juli 2012) De som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk 7:1 5:1 Obligaties, effecten andere dan openbare effecten Alle leningen ontvangen van vennootschappen gevestigd in belastingparadijzen; Alle intragroepsschulden De som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van het belastbaar tijdperk Obligaties, effecten andere dan openbare effecten, en leningen verleend door kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen Slide 14

15 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) a. Principe Uitgesloten entiteiten Oude regel Nieuwe regel (1 juli 2012) Geen Leasing- en factoringmaatschappijen, in de mate dat de ontleende kapitalen effectief dienen voor leasing- en factoringactiviteiten Vennootschappen actief in de publiekprivate samenwerking Antimisbruik -maatregelen Neen Ja: Een derde partij wordt beschouwd als de werkelijke verkrijger van de interesten indien: de derde de lening heeft gewaarborgd; of de derde de lening heeft gefinancierd en geheel of gedeeltelijk de risico s draagt; En voor zover de waarborg of de financiering als voornaamste doel belastingontwijking heeft Slide 15

16 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) b. Voorbeeld Oude regel Nieuwe regel BelCo BelCo Actief EV 800 Actief EV 800 Liquiditeiten Schulden Slechte schulden EV=800 Slechte schulden = Totale schulden = EV/S = 800 x 7 = max Interest ten belope van 400 is niet aftrekbaar, omdat de kredietverstrekkers gevestigd zijn in landen met een aanzienlijke gunstiger belastingregime Liquiditeiten EU bankschuld Intragroepsschulden EV=800 Intragroepsschulden= Totale schulden = EV/S= 800 x 5 = max Interest ten belope van is aftrekbaar Interest ten belope van van is aftrekbaar Interest ten belope van is niet aftrekbaar

17 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) c. Antimisbruikmaatregelen GroupCo BANK BelCo Storting Lening BelCo ontvangt een lening van een externe bank, maar GroupCo voorziet middelen voor de lening aan de bank en draagt alle of een deel van de risico s (bedrag en rentevoet van de twee leningen zijn vrijwel identiek). = De tussenkomst van een externe bank om onderkapitalisatie te voorkomen Belastingontwijking als hoofddoel de antimisbruikmaatregel kan van toepassing zijn Slide 17

18 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) c. Antimisbruikmaatregelen BANK Lening GroupCo BelCo Garantie BelCo ontvangt een lening van een externe bank, maar GroupCo waarborgt de lening. BelCo betaalt een commissie voor de garantie aan GroupCo. = De garantie verlaagt de rentelasten op het niveau van BelCo en op het niveau van de groep. Economische reden voor de garantie (de beste voorwaarden) dus geen belastingontwijking als hoofddoel? Slide 18

19 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) d. Uitzonderingen voor de financieringscentra Wie Financeringscentra binnen een groep (cash pool) Wat De netting van alle interestbetalingen aan de groepsondernemingen met alle interest die wordt ontvangen van deze ondernemingen, voor wat betreft interesten betaald / ontvangen in het kader van een raamovereenkomst voor gecentraliseerd tresauriebeheer Uitzondering en De ontvangen interesten van bepaalde groepsondernemingen zijn uitgesloten van het verrekeningssyteem: Kredietinstellingen of verzekeringsondernemingen Leasing- en factoringmaatschappijen en vennootschappen actief in de publieke-private samenwerking Ondernemingen gevestigd in belastingparadijzen Slide 19

20 Onderkapitalisatie (artikel 198, 11 WIB) d. Uitzonderingen voor de financieringscentra Bewijslast De belastingplichtige moet aantonen dat de betaalde / ontvangen interesten betrekking hebben op het gecentraliseerd thesauribeheer en het gevolg zijn van de raamovereenkomst voor dit gecentraliseerd tresauriebeheer Definities Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder : Gecentraliseerd thesauriebeheer: het beheer van dagelijkse thesaurieverrichtingen of het thesauriebeheer op korte termijn of uitzonderlijk op langere termijn om rekening te houden met specifieke omstandigheden binnen een normaal thesauriebeheer; Raamovereenkomst:, de overeenkomst waarin de vennootschappen die deel uitmaken van een groep, duidelijkheid scheppen over het gebruikte financieringsmodel en de activiteiten binnen het gecentraliseerd thesauriebeheer. Slide 20

21 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 21

22 Notionele interestaftrek (NID) a. Genomen maatregelen: plafond voor het tarief Oude regel Nieuwe regel Het tarief is gebaseerd op de interestvoet van de 10-jarige staatsobligaties (artikel 205quater, 3 WIB) Het tarief voor aanslagjaar 2012: 3,425 % (3,925 % voor KMO s) Het maximaal tarief: 6,5 % (artikel 205quater, 5 WIB) Tarief werd geplafoneerd tot max. 3,8% bij KB (4,3 % voor KMO) Het tarief is gebaseerd op de interestvoet van de 10-jarige OLO s (artikel 205quater, 3 WIB) Tarief werd geplafonneerd tot max. 3 % (3,5% voor KMO s) voor aanslagjaar 2013 = effectief tarief aanslagjaar 2013 Het tarief kan niet worden aangepast bij KB (nieuw artikel 205quater, 5 WIB) Inwerkingtreding:vanaf aanslagjaar 2013 Slide 22

23 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Huidige regel Overschot NID kan overdragen worden naar de 7 volgende aanslagjaren De belastingplichtige kan ervoor kiezen om eerst de NID van huidig belastbaar tijdperk te gebruiken of de overgedragen NID Gebruik van de overgedragen NID: de mehodes FIFO en LIFO worden beiden geaccepteerd De NID wordt afgetrokken voor de overgedragen verliezen en voor de investeringsaftrek Voorgestelde regels (Wetsvoorstel 22/10/12) «Nieuwe» overtollige interestaftrek (vanaf aanslagjaar 2013) Kan niet worden overgedragen «Stock» aan overgedragen NID (aan het einde van aanslagjaar 2012) Overgangsregel: bestaande stock kan worden overgedragen, maar met beperkingen : Aftrekbaar tot 1 miljoen EUR zonder limiet De resterende stock aan overgedragen NID is slechts aftrekbaar tot 60 % van de belastbare basis die overblijft na alle andere fiscale aftrekposten (DBI, aftrek van octrooi-inkomsten, NID van dit jaar, vorige verliezen, investeringsaftrek) Slide 23

24 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Huidige regel Overschot NID kan overdragen worden naar de 7 volgende aanslagjaren De belastingplichtige kan ervoor kiezen om eerst de NID van huidig belastbaar tijdperk te gebruiken of de overgedragen NID Gebruik van de overgedragen NID: de mehodes FIFO en LIFO worden beiden geaccepteerd De NID wordt afgetrokken voor de overgedragen verliezen en voor de investeringsaftrek Voorgestelde regels (Wetsvoorstel 22/10/12) «Nieuwe» overtollige interestaftrek (vanaf aanslagjaar 2013) Kan niet worden overgedragen «Stock» aan overgedragen NID (aan het einde van aanslagjaar 2012) Algemeen: overdraagbaarheid van niet gebruikte stock gedurende max. 7 jaar De resterende stock aan NID die niet kan worden overgedragen als gevolg van de 60 % regel (40 % van de belastbare basis die overblijft na de eerste schijf van 1 miljoen EUR en na andere aftrekposten) kan overgedragen worden zonder enig tijdslimiet Inwerkingtreding: de nieuwe regels zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 volgens het wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Slide 24

25 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Voorbeeld in duizend EUR Belastbaar inkomen NID van het belastbaar tijdperk Overgedragen NID Overgedragen verliezen Huidige regels Inkomsten Inkomsten NID van het belastbaar tijdperk Overgedragen NID Overgedragen verliezen Saldo van de over - gedragen NID van het belastbaar tijdperk Over - gedragen verliezen Voorgestelde regels verliezen Slide 25

26 Notionele interestaftrek (NID) b. Voorgestelde maatregel: afschaffing van de overdracht NID Voorbeeld in duizend EUR Belastbaar inkomen na alle andere fiscale aftrekken Over - gedragen NID (voorraad van 5000) Overdraagbaar Voorgestelde regels (omdat er geen limiet is op het eerste miljoen EUR) x 60% = Voorraad aan overgedragen NID: = Overdraagbaar (40% x 3.000) voor max 7 jaar LIFO of FIFO? zonder tijdsbeperking Slide 26

27 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 27

28 Roerende voorheffing Stijging van de tarieven (artikel 269 WIB92) Oude regel Nieuwe regel in 2012 Roerende voorheffing op dividenduitkeringen: Basistarief van 25 % Verminderd tarief van 15 % (10 % voor liquidatiebonussen en voor overnamebonussen) Roerende voorheffing op interestbetalingen Basistarief van 15 % Roerende voorheffing op dividenden Basistarief blijft 25 % Verminderd tarief wordt 21 % (enkel voor liquidatiebonussen: 10 %) Roerende voorheffing op interesten Basistarief 21 % Tarief blijft gehandhaafd op 15 % voor de staatsobligaties Leterme uitgegeven in november /december 2011 en de interest van gereglementeerde spaarrekeningen 25 % in een aantal gevallen Toepasbaar op interesten en dividenden uitgekeerd of toegekend vanaf 1 januari 2012 NIEUWE AANPASSING AANGEKONDIGD VANAF 2013 (zie verder) Slide 28

29 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 29

30 Niet-inwoners Wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Beginsel van belastingheffing van de bronstaat op internationaal niveau Introductie van twee nieuwe categorieën van het belastbaar inkomen aan het BNI (art. 228, 3 WIB) : (i) de inkomsten waarop België het recht heeft om belasting te heffen op grond van een verdrag en (ii) wanneer er geen verdrag is, de inkomsten die niet worden belast in de woonstaat van de belastingplichtige (voorwaarden: het moet gaan om «belastbare» inkomsten in geval de niet-inwoner een Belgisch inwoner zou zijn en de inkomsten zijn slechts belastbaar wanneer zij ten laste zijn van een Belgisch ingezetene Bewijs van belasting in de woonstaat moet verstrekt worden door de niet-inwoner De voorheffing (16,5%) wordt ingehouden door de schuldenaar van deze inkomsten Slide 30

31 Niet-inwoners Wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Verbreding van het concept van Belgische inrichting (artikel 229, 2/1 & 2/2 WIB): Volgende werkzaamheden vormen een Belgische inrichting: De werkzaamheden, die in België in het kader van het leveren van diensten uitgeoefend worden voor eenzelfde of voor met elkaar verband houdende projecten, door middel van één of meer natuurlijke personen die in België aanwezig zijn en er die diensten leveren gedurende een tijdvak of tijdvakken waarvan de duur in het totaal 30 dagen te boven gaat of gaan tijdens enig tijdperk van twaalf maanden. Risico op misbruik: Ondernemingen kunnen hun contracten opsplitsen in meerdere delen, die elk minder lang duren dan de gestelde termijn en die elk toegekend worden aan een andere vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep. De nieuwe paragraaf 2/2 moet die misbruiken tegengaan. Slide 31

32 Niet-inwoners Wetsvoorstel van 22 oktober 2012 Uitbreiding van het concept van de Belgische vestiging (artikel 229, 2/1 & 2/2 WIB): Antimisbruikbepaling: Wanneer een buitenlandse onderneming in België voor eenzelfde of voor met elkaar verband houdende projecten diensten levert door middel van één of meer natuurlijke personen die in België aanwezig zijn en er die diensten leveren gedurende een tijdvak of tijdvakken waarvan de duur in het totaal 30 dagen te boven gaat of gaan tijdens enig tijdperk van twaalf maanden, vormen de werkzaamheden die in België in het kader van die levering van diensten worden uitgeoefend een Belgische inrichting. Dezelfde bepaling is ook van toepassing op bouwwerken (ook 30 dagen) Slide 32

33 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 33

34 Geheime commissielonen Principe (artikel 219 WIB) De voordelen van alle aard en bepaalde andere kosten moeten gestaafd worden door: - individuele fiches - een samenvattende opgave Sanctie in geval van niet-naleving De kosten zijn niet aftrekbaar of Afzonderlijke aanslag in het kader van geheime commissielonen (309 %) aftrekbaarheid van deze niet-gerechtvaardigde kosten en de afzonderlijke bijdrage Ontsnapping Geen belasting aan 309 % indien de belastingplichtige kan aantonen dat het bedrag van het voordeel correct is opgenomen in de Belgische aangifte van de begunstigde Slide 34

35 Geheime commissielonen Circulaire van 1 december 2010 Strengere toepassing van de belasting op geheime commissielonen Administratieve flexibiliteit in geval van een te late indiening van de fiches => Regularisatie blijft mogelijk in de praktijk Interne instructies van 27 juli 2011 De voordelen van alle aard kunnen nooit a posteriori worden geregulariseerd De belasting van 309 % is de regel Interne controle bij de fiscus zelf is belangrijk voor wat betreft de juiste toepassing van de instructies Deze instructies zijn van toepassing met terugwerkende kracht Slide 35

36 Geheime commissielonen Addendum van 23 december 2011 aan de circulaire van 1 december 2010 Versoepeling van de interne instructies van 27 juli 2011 Permanente administratieve tolerantie 1. Goede trouw van de onderneming 2. Uitzonderlijk karakter van de vergetelheid 3. Relatief belang van de fout ten opzichte van de naleving van de andere fiscale verplichtingen BEHALVE in het geval waar de genieter van het voordeel wacht op de aankondiging van fiscale controle om het bedrag van het voordeel op te nemen via de rekening-courant Slide 36

37 Geheime commissielonen Addendum van 20 juli 2012 aan de circulaire van 1 december 2010 De uitvoering van een forfaitaire regularisatie kan de Administratie overwegen op basis van drie voorwaarden: 1. Uitzonderlijke rekenfout te goeder trouw 2. Gering bedrag 3. Spontane rechtzetting van de genieter van het voordeel Is in werkelijkheid een verstrenging van de administratieve tolerantie: 1. Het zijn geen aparte hypothesen, maar cumulatieve voorwaarden 2. Introductie van het begrip «rekenfout» 3. Vereist een spontane correctie door de genieter van het voordeel Slide 37

38 Geheime commissielonen Addendum van 20 juli 2012 aan de circulaire van 1 december 2010 (vervolg) Beëindiging van de discriminatie tussen genieters-ingezeten en genietersniet-ingezeten? - Voorheen : geen toepassing van de 309% indien de belastingplichtige kan aantonen dat het bedrag van het voordeel correct is opgenomen in de Belgische aangifte van de begunstigde - Nu: idem voorheen + geen toepassing van de 309 % indien de Belgische vennootschap kan aantonen dat het bedrag van de niet aangegeven kosten of het voordeel van alle aard begrepen zijn in een door de genieters ingediende aangifte krachtens een bepaling van buitenlands recht die gelijkaardig is aan de Belgische bepalingen Slide 38

39 Belangrijke wijzigingen in de wetgeving Overzicht Meerwaarden op aandelen Kosten met betrekking tot bedrijfswagens Onderkapitalisatie Notionele interestaftrek Roerende voorheffing Niet-inwoners Geheime commissielonen Andere maatregelen Slide 39

40 Andere maatregelen Taks op beursverrichtingen : verhoging van de taks Invoering van een belasting op de omzetting van aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam Wetgeving mbt anti-witwassen van geld: strengere voorwaarden voor contante betalingen Verschillende maatregelen genomen om de inning van de belastingen te vergemakkelijken: met inbegrip van de bevoegdheden van de ontvangers, belast met de inning van de belastingschulden, die zijn uitgebreid ten aanzien van derden Bankgeheim: een stap dichter bij de Afschaffing? Strengere regels voor pensioenreserves door bedrijven Nieuw systeem voor sancties van fiscale delicten («una via») Slide 40

41 Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 Slide 41

42 Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 (aangekondigd op 20 november 2012) Inwerkingtreding: vermoedelijk vanaf 1 januari 2013 Roerende voorheffing Uniform tarief voor roerende voorheffing van 25 %, behalve voor - liquidatieboni: tarief blijft gehandhaafd op 10 %, - Leterme staatsbons en interest op gereglementeerde spaardeposito s: geen wijziging - Quid royalty s Vrijstellingen blijven bestaan, behalve: roerende voorheffing op dividenden van residentiële vastgoedbevaks wordt 15 % ipv 0 % Notionele interestaftrek Berekeningswijze tarief verandert: tarief nauwer laten aansluiten met actuele langetermijnrente in België Tarief vermoedelijk 2,74% (3,24% voor KMO s) Slide 42

43 Maatregelen aangekondigd via de begroting 2013 (aangekondigd op 20 november 2012) Meerwaarden op aandelen Belasting van meerwaarden op aandelen aan een tarief van 0,4 %: van toepassing op grote ondernemingen niet op KMO s. Geen aftrek van verliezen (en NID en andere aftrekken) Meerwaarde is min. belastbare basis Andere maatregelen Aanpassing regeling geheime commissielonen van 309%: lager tarief maar niet langer aftrekbaar (details nog niet gekend) Fiscale amnestie wijziging huidig systeem en einde op 31 december 2013 (hogere boetes) Opdrijven van de strijd tegen fiscale en sociale fraude Accijnzen op alcohol en tabak: verhoging van de taks Belasting op verzekeringspremies: het belastingtarief voor bepaade levensverzekeringscontracten verhogen van 1,1 % naar 2 % Slide 43

44 Maatregelen aangekondigd in de begroting 2013 (aangekondigd op 20 november 2012) Wat heeft het (voorlopig) niet gehaald? Gebruik managementvennootschappen nog steeds toegelaten (behalve voor personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven!) Geen verandering in het BTW-tarief en geen onderwerping van de erelonen van de advocaat aan de BTW Geen algemene minimumbelasting voor vennootschappen Geen maatregelen die invloed hebben op de overgedragen verliezen Slide 44

45 Bedankt voor jullie aandacht! Philippe Vanclooster Partner Tel.: PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I

Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I Tax update Michel I Tax shift Verlaging lasten op arbeid Taxcificatie Fiscale hervorming 1 Programmawet Geheime commissielonen Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Tarief

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Hoe zal de nieuwe regering de belastingdruk op inkomen uit werken verlagen? Wat met de sociale zekerheid en de pensioenen? Nic Boydens Director www.pwc.be Agenda 1 Voordelen van alle aard 2

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

1. Roerende voorheffing

1. Roerende voorheffing 1 Inhoud 1. Roerende voorheffing 2. Notionele interestaftrek 3. Meerwaarde op aandelen 4. Onroerend goed in vennootschap 5. Bedrijfswagens 6. Thin cap 7. Geheime commissielonen 8. Strijd tegen fraude 9.

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie