Advocaat Ferenc Ballegeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advocaat Ferenc Ballegeer"

Transcriptie

1 November Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de regering bij de jongste begrotingsoefening heeft aangekondigd. De info is indicatief want louter gebaseerd op persartikels, de algemene beleidsverklaring van de Eerste Minister d.d. 21 november jl. en de voorlopige conclusies die ik hieruit in min of meerdere mate meende te kunnen trekken. Het is wachten op de wetteksten om een definitief zich te krijgen op het wat en hoe. Ik houd u verder op de hoogte. Ik wens u een aangename lectuur en zie graag uw reacties tegemoet. Met vriendelijke groeten, Ferenc Opaallaan 115/b Brussel Avenue de l Opale 115/b Bruxelles T: F: De begrotingsmaatregelen: bent u nog mee? Vooraf weze opgemerkt dat de aangekondigde maatregelen wellicht pas ten vroegste op 1 januari 2013 in werking zullen treden. 1. Krachtlijnen voor natuurlijke personen 1.1. Rente en dividend Hoe het nu is (inkomsten sinds 1 januari 2012) Tarieven. Sommige inkomsten uit kapitaal worden sinds 1 januari 2012 belast aan een hoger tarief. In principe wordt rente belast aan een tarief van 21%. Een uitzondering is het niet vrijgestelde gedeelte van de rente op gereglementeerde spaarrekeningen ( spaarboekjes - bleef op Pagina 1 van 6

2 15%). Ook het tarief voor de Leterme-staatsbon bleef 15%. Het tarief voor dividenden die voordien aan 10% of 15% belast werden, bedraagt nu 21%. Een uitzondering hierop is het liquidatiedividend (bleef 10%). Het tarief van 21% wordt nogmaals met 4% verhoogd tot 25%, indien de inkomsten uit rente en dividend op jaarbasis een jaarlijkse drempel van (bedrag voor aanslagjaar 2013 inkomsten 2012) overschrijden. De nieuwe tarieven gelden zonder onderscheid voor inkomsten van Belgische en buitenlandse oorsprong. Aangifteplicht. Er werd een principiële aangifteplicht ingevoerd voor rente- en dividendinkomsten van Belgische oorsprong vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012). Voordien was er geen aangifteverplichting (althans voor rente- en dividendinkomsten van Belgische oorsprong) omdat de Belgische bank de belasting via een bevrijdende bronheffing (de bevrijdende roerende voorheffing) inhield. De nieuwe aangifteplicht geldt niet voor rente- en dividendinkomsten belast aan 21%, die naar keuze van de belegger door de Belgische bank aan de bron werden onderworpen aan een verhoging van 4% (in totaal dus 25%). Door de verhoging met 4% kan de aangifteplicht (althans voor die inkomsten) worden afgekocht. Meldingsplicht. Er geldt een meldingsplicht bij een centraal aanspreekpunt. - Inzake inkomsten op Belgische bankrekeningen: Naast de identiteit van de klant en het rekeningnummer moeten bijkomend sinds 1 januari 2012 ook de rente- en dividendinkomsten en de identiteit van de verkrijger worden gemeld door de Belgische bank. De meldingsplicht geldt niet voor inkomsten die de verhoging met 4% aan de bron hebben ondergaan (zie hoger); - Inzake buitenlandse bankrekeningen: Er geldt (althans in principe) een meldingsplicht voor de belastingplichtige van zijn rekeningnummer bij een buitenlandse bank, dit reeds voor de inkomsten van 2011 (aanslagjaar 2012). In de praktijk kan deze melding echter (nog) niet gebeuren. Reactie van de Belgische banken. De banken hebben eerder dit jaar hun klanten gevraagd of zij wensten te kiezen voor de verhoging met 4%. Koos u hier niet voor dan dient u vooralsnog alle rente- en dividendinkomsten van Belgische oorsprong aan te geven (in de aangifte 2013 inkomsten 2012) en geldt de meldingsplicht. Maar Wat verandert er? Afschaffing van de aangifteplicht en de meldingsplicht. Het mechanisme van de bevrijdende roerende voorheffing, ingehouden door de Belgische bank, wordt in ere hersteld, waardoor de aangifteplicht wordt afgeschaft. Ook de meldingsplicht zou verdwijnen. Pagina 2 van 6

3 Voor de inkomsten van 2012 (aanslagjaar 2013 zie hoger) komt er een nader te bepalen overgangsregeling. Wat de aangifteplicht betreft zou de hoger uiteengezette nieuwe regeling voor de inkomsten van 2012 gehandhaafd blijven, wat dus een principiële en eenmalige aangifteplicht van de rente- en dividendinkomsten zou inhouden in de aangifte van volgend jaar (aanslagjaar inkomsten 2012). Wordt vervolgd Een uniform tarief van 25% voor rente- en dividendinkomsten. Zowel rente- als dividendinkomsten zullen in principe belast worden aan 25% en dit ongeacht hun oorsprong: het ingewikkelde systeem (zie hoger) van de 21% + 4% wordt voor de inkomsten vanaf 2013 (aanslagjaar 2014) afgeschaft Wat blijft buiten het uniform tarief? Liquidatiedividend. In de beleidsverklaring wordt met geen woord gerept over het liquidatiedividend. Volgens de krantenberichten zou het tarief van 10% worden behouden. Rente op spaarboekjes en Leterme staatsbon. De rente op het niet vrijgestelde gedeelte van spaarboekjes blijft op 15%. Hetzelfde geldt voor de Leterme staatsbon Meerwaarden uit een normaal beheer van een privévermogen blijven onbelast Meerwaarden die een privépersoon realiseert binnen een normaal beheer van een privévermogen blijven belastingvrij. Aan deze regeling verandert niets Levensverzekeringen Intekenen op een tak 21 of tak 23 levensverzekering wordt duurder. Als u nu intekent op bepaalde levensverzekeringsproducten (in het bijzonder van tak 21 en tak 23) betaalt u een premietaks van 1,1% op het geïnvesteerde kapitaal. Deze taks verhoogt naar 2%. Aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringscontracten. De verplichting om in de aangifte personenbelasting te vermelden of u titularis bent van een buitenlandse bankrekening bestaat al langer. De aangifteplicht zal uitgebreid worden naar buitenlandse levensverzekeringscontracten. Er mag aangenomen worden dat dit de beleggingsverzekeringen van het type tak 21 en tak 23 betreft. Het fiscaal regime bij uitkering van een tak 21 (na 8 jaar) of tak 23 verzekering blijft onveranderd. Uitkeringen van tak 21 levensverzekeringen ná een periode van 8 jaar blijven vrij van roerende voorheffing. Bij eerdere uitkering zal het verhoogde tarief voor rente (25%) gelden. Uitkeringen van tak 23 levensverzekeringen zonder gewaarborgd rendement blijven in principe vrij van roerende voorheffing. Pagina 3 van 6

4 1.4. Fiscale amnestie slechts tot eind 2013 De fiscale amnestie of fiscale regularisatie wordt hervormd en beperkt in de tijd. Regularisatie van niet betaalde belastingen zal niet meer mogelijk zijn na 31 december De huidige regeling De huidige regeling is van onbepaalde duur en houdt in dat u voor niet aangegeven beroepsinkomsten het normale (progressieve) belastingtarief betaalt zonder boete. Voor andere niet betaalde belastingen (op rente- of dividendinkomsten of niet betaalde successierechten bijvoorbeeld) betaalt u bovenop de verschuldigde belasting een boete van 10%. Een regularisatie via het Contactpunt Regularisaties brengt ook nu strafrechtelijke immuniteit met zich mee (hieronder begrepen voor fiscale valsheid (in geschriften)) Wat verandert? De boete van 10% zal worden verhoogd naar 15%. Regularisatie van vermogensvoordelen uit bepaalde witwasmisdrijven. Nieuw is dat vermogen(svoordelen) uit bepaalde witwasmisdrijven, zoals ernstige en georganiseerde fiscale fraude van internationale omvang of misbruik van vennootschapsgoederen, geregulariseerd zullen kunnen worden. Dit is nu niet het geval. De regeling zou als volgt zijn: - Voor verjaarde fraude (we nemen aan dat de aanslagtermijn bedoeld wordt ingeval van fiscale fraude: 7 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar - bijv.: ernstige en georganiseerde fraude in inkomstenjaar 2004 (aanslagjaar 2005): de belasting moest uiterlijk worden gevestigd op 31 december 2011), wordt een boete van 35% opgelegd. - Voor niet verjaarde fraude: het normaal tarief + een boete van 20%. Regularisatie van dit vermogen zou eveneens strafrechtelijke immuniteit met zich brengen. Er blijven echter nog heel wat vragen: Voorbeeld. Een bestuurder (natuurlijke persoon) maakte misbruik van vennootschapsgoederen door zich gelden toe te eigenen die aan de vennootschap toebehoorden: 1) > 7 jaar: 35% boete op de onttrokken gelden; of 2) < 7 jaar: normaal belastingtarief (voor bedrijfsleidersbezoldigingen?) + 20% boete. En hoe zit het dan voor de vennootschap? Pagina 4 van 6

5 2. Krachtlijnen voor vennootschappen 2.1. De notionele intrestaftrek vermindert Het percentage van het eigen vermogen dat in mindering kan worden gebracht van de belastbare winst zakt van 3% (aanslagjaar 2013) naar 2,74%. De verhoging met 0,5 % voor KMO s wordt behouden. KMO s zijn vennootschappen die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: - jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; - jaaromzet, exclusief B.T.W.: ; - balanstotaal: euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt Een meerwaardebelasting op aandelen voor andere vennootschappen dan KMO s Meerwaarden die een vennootschap realiseert bij de vervreemding van aandelen van een normaal belaste vennootschap zijn vrijgesteld op voorwaarde dat de aandelen minstens 1 jaar in volle eigendom werden gehouden. Deze regel wordt gewijzigd. Vennootschappen die geen KMO s zijn (zie hoger) betalen voortaan een belasting op de meerwaarde van 0,4%. K.M.O s betalen deze meerwaardebelasting niet. Voor deze vennootschappen blijft de vrijstelling behouden Nieuwe Fiscale amnestie die afloopt eind 2013 Er komt een nieuwe regeling voor fiscale amnestie die eindigt op 31 december 2013 (zie ook hoger) De huidige regeling De huidige regeling is van onbepaalde duur en houdt in dat uw vennootschap voor niet aangegeven winst het normale belastingtarief betaalt zonder boete. Een regularisatie via het Contactpunt Regularisaties brengt strafrechtelijke immuniteit met zich mee (hieronder begrepen voor fiscale valsheid (in geschriften)) Wat verandert er? Regularisatie van vermogensvoordelen uit bepaalde witwasmisdrijven. Nieuw is dat vermogen(svoordelen) voortkomend uit bepaalde witwasmisdrijven, zoals ernstige en georganiseerde fiscale fraude van internationale omvang of misbruik van vennootschapsgoederen, geregulariseerd zullen kunnen worden. Dit is nu niet het geval. De regeling zou als volgt zijn: - Voor verjaarde fraude wordt een boete van 35% opgelegd; - Voor niet verjaarde fraude: het normaal tarief + een boete van 20%. Pagina 5 van 6

6 Regularisatie van dit vermogen zou strafrechtelijke immuniteit met zich brengen Aankondiging afzwakking van de afzonderlijke belasting aan 309% op geheime commissielonen De afzonderlijke aanslag op niet op fiches verantwoorde kosten en voordelen van alle aard zou worden bijgestuurd. De onrust hierover ontstond midden 2011 naar aanleiding van een interne administratieve instructie die neerkwam op een verstrenging van de toepassing van de afzonderlijke aanslag. Twee latere bijsturingen, de meest recente nog deze zomer, konden de onrust in de praktijk niet wegnemen. Er is aangekondigd dat er een afzwakking zal komen. De modaliteiten hiervan zijn echter nog niet bekend. Disclaimer Hoewel deze nieuwsbrief met de grootste zorg werd samengesteld, aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van welk gebruik ook van deze nieuwsbrief. Pagina 6 van 6

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1. www.bnr.be 53 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I februari 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Afkoop pensioenkapitaal tegen 10 % 3. BTW / Nieuwe bewaringstermijn / Digitale

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD 1 HET FEDERAAL REGEERAKKOORD EEN EERSTE IMPRESSIE DOOR DE BRIL VAN DE FINANCIEEL PLANNER Na wekenlang zwoegen en zweten staat na de Vlaamse, nu ook de nieuwe federale regering in steigers. Dat zowel het

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens

De nota Di Rupo: een aanval op spaarders, beleggers en grote vermogens SVBP Nieuwsflash Stremersch, Van Broekhoven & Partners legt de basisnota van formateur Elio Di Rupo onder het vergrootglas. Deze onrustwekkende nota met als misleidende titel Een efficiëntere federale

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie