F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E"

Transcriptie

1 F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen zijn sinds 1 januari 2011 door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito s en Levensverzekeringen ten belope van euro per persoon beschermd tegen faillissement van de verzekeraar (KB ). W A A R B O R G E N Waarborg bij leven Op de einddatum van het contract wordt de netto opgebouwde reserve (inclusief de verworven winstdeling) uitgekeerd. Waarborg bij overlijden Op de dag van het overlijden van de verzekerde wordt de netto opgebouwde reserve (inclusief de verworven winstdeling) uitgekeerd. Optionele aanvullende waarborgen overlijden De verzekeringsnemer heeft de keuze om bijkomend één van de volgende twee aanvullende waarborgen af te sluiten. Beide aanvullende waarborgen kunnen niet gelijktijdig van toepassing zijn. 1. Constante waarborg overlijden Er kan een aanvullende constante waarborg overlijden worden afgesloten waarbij in geval van overlijden van de verzekerde een vooraf bepaald kapitaal of de reserve (het hoogste bedrag van de twee mogelijkheden) zal worden uitgekeerd. De nettopremies (dit zijn de betaalde premies na afhouding van de van toepassing zijnde kosten en taksen) worden aangewend voor de vorming van de reserve. De risicopremies voor de optionele aanvullende waarborg overlijden worden rechtstreeks aan deze reserve onttrokken. 2. Afbouwende waarborg overlijden Er kan een aanvullende afbouwende waarborg overlijden worden afgesloten waarbij in geval van overlijden van de verzekerde een vooraf bepaald kapitaal zal worden uitgekeerd. De afbouwende waarborg overlijden kan ten vroegste één jaar na de ingangsdatum van het contract Argenta-Flexx worden afgesloten. De verzekeringsnemer heeft de keuze uit de volgende twee mogelijkheden. Uitkering van een verzekerd kapitaal met als minimum de reserve: het uitgekeerde kapitaal bij overlijden is gelijk aan het afbouwend overlijdenskapitaal of de reserve (het hoogste bedrag van de twee mogelijkheden). Uitkering van een verzekerd kapitaal bovenop de reserve: het uitgekeerde kapitaal bij overlijden is gelijk aan de reserve, vermeerderd met het afbouwend overlijdenskapitaal. De nettopremies (dit zijn de betaalde premies na afhouding van de van toepassing zijnde kosten en taksen) worden aangewend voor de vorming van de reserve. De risicopremies voor de optionele aanvullende waarborg overlijden worden maandelijks rechtstreeks aan deze reserves onttrokken. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op IF_AFZB_ _NL_DW /12

2 D O E L G R O E P Voor de particuliere belegger die wil kiezen tussen de toegelaten fiscale regimes met het oog op kapitaalzekerheid en een gegarandeerd rendement en zo in alle veiligheid zijn geld wil beleggen. Bovendien richt de verzekering zich tot spaarders die zich in alle veiligheid willen voorbereiden op het afsluiten van een hypothecaire lening voor het aanschaffen van een onroerend goed en bovendien willen genieten van een fiscaal voordeel. R E N D E M E N T Gewaarborgde interestvoet Zie de tarieflijst De basis waarop de interestvoet wordt toegepast is de netto opgebouwde reserve. Dit zijn de gestorte bedragen na aftrek van taksen, kosten en risicopremies, verhoogd met de winstdeling uit de voorgaande jaren. Interest op bijkomende stortingen: interestvoet op het moment van de storting. Dagvaluta: dit is de datum waarop de stortingen interesten beginnen op te brengen, meer bepaald de datum vanaf wanneer het geld beschikbaar is op de bankrekening van de verzekeraar (valutadatum). Winstdeling De Algemene Vergadering beslist jaarlijks zowel over de grootte als over de voorwaarden van de winstdeling. Die kunnen verschillen per product. De winstdeling wordt pro rata berekend op de netto opgebouwde reserve die op 31 december van het jaar waarvoor de winstdeling wordt toegekend, nog aanwezig is in het contract. R E N D E M E N T U I T H E T V E R L E D E N Jaar Interestvoet Winstdeling Globaal brutorendement* ,80 % 0,75 % 3,55 % ,00 % 0,75 % 3,75 % ,05 % 0,75 % 3,80 % ,25 % 0,75 % 4,00 % ,60 % 0,75 % 4,35 % ,75 % 0,75 % 4,50 % ,80 % 0,00 % 2,80 % ,00 % 0,00 % 3,00 % ,05 % 0,00 % 3,05 % ,25 % 0,00 % 3,25 % ,60 % 0,00 % 3,60 % ,75 % 0,00 % 3,75 % ,80 % 0,80 % 3,60 % ,00 % 0,80 % 3,80 % ,05 % 0,80 % 3,85 % ,25 % 0,80 % 4,05 % ,30 % 0,80 % 4,10 % ,60 % 0,80 % 4,40 % ,75 % 0,80 % 4,55 % 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op IF_AFZB_ _NL_DW /12

3 Jaar Interestvoet Winstdeling Globaal brutorendement* ,75 % 0,85 % 3,60 % ,80 % 0,80 % 3,60 % ,00 % 0,60 % 3,60 % ,05 % 0,55 % 3,60 % ,25 % 0,40 % 3,60 % ,30 % 0,40 % 3,70 % ,60 % 0,40 % 4,00 % ,75 % 0,40 % 4,15 % ,75 % 0,50 % 3,25 % ,80 % 0,45 % 3,25 % ,00 % 0,35 % 3,35 % ,05 % 0,30 % 3,35 % ,25 % 0,20 % 3,45 % ,30 % 0,20 % 3,50 % ,60 % 0,20 % 3,80 % ,75 % 0,20 % 3,95 % ,80 % 1,20 % 3,00 % ,30 % 0,70 % 3,00 % ,40 % 0,60 % 3,00 % ,60 % 0,40 % 3,00 % ,75 % 0,30 % 3,05 % ,80 % 0,25 % 3,05 % ,00 % 0,15 % 3,15 % ,05 % 0,15 % 3,20 % ,25 % 0,00 % 3,25 % ,30 % 0,00 % 3,30 % ,60 % 0,00 % 3,60 % ,75 % 0,00 % 3,75 % ,80 % 1,10 % 2,90 % ,30 % 0,60 % 2,90 % ,40 % 0,55 % 2,95 % ,60 % 0,40 % 3,00 % ,75 % 0,25 % 3,00 % ,80 % 0,20 % 3,00 % ,00 % 0,00 % 3,00 % ,05 % 0,00 % 3,05 % ,25 % 0,00 % 3,25 % IF_AFZB_ _NL_DW /12

4 Jaar Interestvoet Winstdeling Globaal brutorendement* ,30 % 0,00 % 3,30 % ,60 % 0,00 % 3,60 % ,75 % 0,00 % 3,75 % ,60 % 0,60 % 2,20 % ,70 % 0,50 % 2,20 % ,80 % 0,40 % 2,20 % ,30 % 0,10 % 2,40 % ,40 % 0,10 % 2,50 % ,60 % 0,00 % 2,60 % ,75 % 0,00 % 2,75 % ,80 % 0,00 % 2,80 % ,00 % 0,00 % 3,00 % ,05 % 0,00 % 3,05 % ,25 % 0,00 % 3,25 % ,30 % 0,00 % 3,30 % ,60 % 0,00 % 3,60 % ,75 % 0,00 % 3,75 % * Het globaal bruto rendement houdt geen rekening met taksen en kosten. In 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 werden geen voorwaarden van winstdeling gesteld. Vanaf de eerste euro aan opgebouwde reserve kon men dus van winstdeling genieten. Alle rendementen en winstdelingen worden berekend op de netto opgebouwde reserve (dit zijn de gestorte bedragen na aftrek van taksen, kosten en risicopremies, verhoogd met de winstdeling uit de voorgaande jaren). Kapitalisatie aan samengestelde interest. De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. IF_AFZB_ _NL_DW /12

5 K O S T E N Instapkosten Instapkosten van maximaal 4 % op de gestorte premie exclusief premietaks Uitstapkosten Geen uitstapkosten op de eindvervaldag Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend Periodieke toeslag van 0,27 % op jaarbasis op de schijf tot euro reserve en 0 % op de schijf vanaf euro Afkoopkosten Afkoopvergoeding van 5 % op de afkoopwaarde, 0 % de laatste 5 jaar Geen afkoopvergoeding op de afkoopwaarde bij aankoop van een onroerend goed in Europa (voorwaarden op te vragen bij uw kantoorhouder) Financiële correctie Een financiële correctie kan worden toegepast bij een geheel of gedeeltelijke afkoop, conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. De theoretische afkoopwaarde kan dan neerwaarts herzien worden in functie van de evolutie van de marktrentevoeten (spot rates). L O O P T I J D Vrij te kiezen met een minimum van 10 jaar. De einddatum is op voorhand vast te leggen en hangt af van het gekozen fiscale regime (zie de bijgesloten fiscale fiche). De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde. De afbouwende waarborg overlijden kan ten vroegste één jaar na de ingangsdatum van het contract Argenta-Flexx worden afgesloten. P R E M I E Minimaal 25 euro per storting (inclusief kosten en taksen) Frequentie van de premiebetaling: Spaarplan: periodieke premie, dit is maandelijks*, driemaandelijks*, halfjaarlijks* of jaarlijks Koopsom Bijkomende vrije stortingen Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden Minimale periodieke premies te voorzien in het spaarplan indien een aanvullende waarborg overlijden werd afgesloten (bedragen inclusief taksen en kosten): 65 euro per maand 195 euro per kwartaal 390 euro per semester 780 euro per jaar * via domiciliëring IF_AFZB_ _NL_DW /12

6 F I S C A L I T E I T Argenta-Flexx kan zowel onder het fiscale regime pensioensparen als onder het fiscale regime langetermijnsparen als buiten fiscaliteit worden afgesloten. Taks waaraan iedere premiebetaling onderworpen is: 2 % als de verzekering wordt aangegaan door een natuurlijk persoon die in België zijn gewone verblijfplaats heeft. Geen taks voor overeenkomsten in het fiscale regime pensioensparen. Voor verdere informatie: zie de bijgesloten fiscale fiche A F K O O P Gedeeltelijke afkoop Mogelijk Minimaal 500 euro per gedeeltelijke afkoop Minimum resterende reserve na afkoop: er moet steeds 545 euro in de reserve aanwezig blijven. Fiscale penalisatie: zie de bijgesloten fiscale fiche Volledige afkoop Mogelijk Fiscale penalisatie: zie de bijgesloten fiscale fiche I N F O R M A T I E De verzekeringnemer ontvangt driemaandelijks een overzicht van de gestorte bedragen en de stand van de netto opgebouwde reserve. Het overzicht wordt verzonden in januari, april, juli en oktober en telkens voor de toestand van het voorgaande kwartaal. Op het overzicht dat in juli verzonden wordt, wordt de toegekende winstdeling weergegeven. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op en bij uw kantoorhouder. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor de modaliteiten opgesomd in deze financiële infofiche. Argenta Assuranties nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen België IF_AFZB_ _NL_DW /12

7 Fiscale fiche Verzekering zonder fiscaal attest Algemeen Premies Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij geen fiscaal attest wordt afgeleverd Fiscaliteit Niet fiscaal in te brengen Premietaks Onderworpen aan de premietaks van 2 % Beurstaks Uitkering op eindvervaldag Uitkering bij overlijden (overlijdenswaarborg niet gekoppeld aan hypothecaire lening) Afkoop voor de eindvervaldag Verzekering m.b.t. hypothecaire lening Successierechten Geen Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: Contracten met gewaarborgd rendement: kapitaaluitkering bij leven minder dan 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen (zonder taksen en kosten) Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn, behalve bij uitkering meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: Contracten met gegarandeerd rendement: afkoop binnen 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen. Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn: in de mate dat de afkoopwaarde belastbare interesten bevat (voor zover de reserve op het moment van de afkoop meer bedraagt dan de geïnvesteerde bedragen), behalve bij afkoop meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract. In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie aan een interestvoet van 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. IF_AFZB_ _NL_DW /12

8 Fiscale fiche Langetermijnsparen (art. 145/1 2, WIB92) Algemeen Premies Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij een fiscaal attest wordt afgeleverd Minimumlooptijd = 10 jaar Contract af te sluiten voor de 65 e verjaardag van de verzekeringnemer. Fiscaliteit Fiscaal aftrekbaar tot maximum euro in functie van het inkomen (aanslagjaar 2015) Premiestortingen met fiscaal voordeel zolang het contract loopt. Premietaks Onderworpen aan de premietaks van 2 % Beurstaks Uitkering op eindvervaldag Uitkering bij overlijden (overlijdenswaarborg niet gekoppeld aan hypothecaire lening) Afkoop voor de eindvervaldag Geen Uitkeringen ten vroegste op 65 jaar Taks op het langetermijnsparen van 10 % afgehouden: op 60 jaar voor contracten afgesloten voor 55 jaar op de 10de verjaardag van het contract voor contracten afgesloten vanaf 55 jaar Geen belasting op de winstdeling indien de winstdeling samen met het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd. Opmerking: polissen die bestaan voor 55 jaar, maar die vanaf 55 jaar verhoogd worden, worden gelijkgesteld met contracten afgesloten vanaf 55 jaar. Zuivere overlijdensverzekering: taxatie aan 10 % via de personenbelasting op het moment van de uitkering Gemengde levensverzekering afgesloten voor 55 jaar: Overlijden vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op 60 jaar Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 Gemengde levensverzekering afgesloten vanaf 55 jaar: Overlijden vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen op het moment van de uitkering Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 Contracten afgesloten vóór 55 jaar: Afkoop vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op 60 jaar Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ). Contracten afgesloten vanaf 55 jaar: Afkoop vanaf 60 jaar: Indien uitkering na 10 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op de 10 e verjaardag van het contract Indien uitkering in een van de vijf jaar die de normale pensioensleeftijd voorafgaan: 10 % taks op het langetermijnsparen op het moment van uitkering Indien uitkering meer dan vijf jaar voor de normale pensioenleeftijd: 33 % taks op het langetermijnsparen op het moment van de uitkering IF_AFZB_ _NL_DW /12

9 Fiscale fiche Verzekering m.b.t. hypothecaire lening Successierechten Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ). Uitkering bij overlijden of voor verzekeringen met voordelen bij leven bij het bereiken van de leeftijd van minimaal 65 jaar (of 60 jaar voor vrouwen die al een polis hadden voor of binnen 5 jaar die aan deze leeftijden voorafgaan): voor het kapitaal ten belope van het afgeloste saldo van de hypothecaire lening: taxatie via de omzettingsrente. De begunstigde betaalt gedurende een aantal jaren belasting op een bepaald percentage van het overlijdenskapitaal (afgelost saldo van de hypothecaire lening). Percentage en belastingduur zijn afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het moment van de kapitaaluitkering (indien meerdere begunstigden: percentages afzonderlijk toe te passen voor elke begunstigde op het gedeelte van het kapitaal dat aan elk van hen toekomt) indien meer uitgekeerd dan het saldo ter dekking van de hypothecaire lening: eenmalige belasting van 10 % op het excedent Taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 in alle andere gevallen (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ) Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. IF_AFZB_ _NL_DW /12

10 Fiscale fiche Pensioensparen Algemeen Premies Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij een fiscaal attest wordt afgeleverd Minimumlooptijd = 10 jaar Contract af te sluiten voor 31 december van het jaar van de 64 e verjaardag van de verzekeringnemer. Fiscaliteit Fiscaal aftrekbaar ten belope van 940 euro (aanslagjaar 2015) Premiestortingen met fiscaal voordeel: ten laatste betaald in het jaar van de 64 e verjaardag van de verzekeringnemer. Premietaks Niet onderworpen aan de premietaks van 2 % Beurstaks Uitkering op eindvervaldag Uitkering bij overlijden (overlijdenswaarborg niet gekoppeld aan hypothecaire lening) Afkoop voor de eindvervaldag Geen Uitkeringen ten vroegste op 65 jaar (dit is de wettelijke pensioenleeftijd) of brugpensionering Vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen van 1% afgehouden in aanslagjaar 2015 tot 2019 op basis van de reserve per 31 december 2014 Geen vervroegde inning van de taks van 1 % vanaf het jaar dat de taks op het langetermijnsparen verschuldigd is Taks op het langetermijnsparen van 8 % verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen: op 60 jaar voor contracten afgesloten voor 55 jaar op de 10de verjaardag van het contract voor contracten afgesloten vanaf 55 jaar op het moment van uitkering bij (brug)pensionering Geen belasting op de winstdeling indien de winstdeling samen met het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd Opmerking: polissen die bestaan voor 55 jaar, maar die vanaf 55 jaar verhoogd worden, worden gelijkgesteld met contracten afgesloten vanaf 55 jaar. Een verlenging van een polis wordt gelijkgesteld met een verhoging. Zuivere overlijdensverzekering: taxatie aan 8 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering Gemengde levensverzekering afgesloten voor 55 jaar: Overlijden vanaf 60 jaar: 8 % taks op het langetermijnsparen, verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen, reeds afgehouden op 60 jaar Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 8 % verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen via de personenbelasting 1 Gemengde levensverzekering afgesloten vanaf 55 jaar: Overlijden vanaf 60 jaar: 8 % taks op het langetermijnsparen verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen op het moment van de uitkering Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 8 % via de personenbelasting 1 verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen Contracten afgesloten vóór 55 jaar Afkoop vanaf 60 jaar: 8 % taks op het langetermijnsparen verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen reeds afgehouden op 60 jaar. IF_AFZB_ _NL_DW /12

11 Fiscale fiche Verzekering m.b.t. hypothecaire lening Successierechten Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 8 % via de personenbelasting 3 verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen op het moment van de uitkering indien: pensionering op de normale datum (65 jaar) pensionering in een van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan brugpensionering op voorwaarde dat minimum looptijd verzekering = 10 jaar stortingen gedurende minstens 5 belastbare tijdperken iedere storting minstens 5 jaar aangehouden OF taxatie aan maximum 33 % via de personenbelasting 1 indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Contracten afgesloten vanaf 55 jaar: Afkoop vanaf 60 jaar: uitkering na 10 jaar: 8 % taks op het langetermijnsparen, verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen, reeds afgehouden op de 10 e verjaardag van het contract. Indien uitkering bij (brug)pensionering: 8 % taks op het langetermijnsparen verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen op het moment van uitkering Indien uitkering eerder: maximum 33 % taks op het langetermijnsparen bij een uitkering eerder dan 10 jaar of voor (brug)pensionering. Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 8 % verminderd met de reeds betaalde vervroegde inningen via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering indien: pensionering op de normale datum (65 jaar) pensionering in een van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan brugpensionering op voorwaarde dat minimum looptijd verzekering = 10 jaar stortingen gedurende minstens 5 belastbare tijdperken iedere storting minstens 5 jaar aangehouden OF taxatie aan maximum 33 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering in alle andere gevallen (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ). Bij overlijden, bij brugpensionering of bij pensionering op de normale datum of binnen een periode van 5 jaar die de normale datum voorafgaat, met als bijkomende voorwaarden dat het contract een looptijd heeft van minstens 10 jaar, er minstens 5 stortingen zijn gedaan en elke storting minstens 5 jaar is belegd: taxatie aan maximum 8 % in de personenbelasting 1 op het moment van uitkering. In alle andere gevallen: taxatie aan maximum 33 % via de personenbelasting 1 (of marginale aanslagvoet) op het moment van uitkering. Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. IF_AFZB_ _NL_DW /12

12 Fiscale fiche 1 Bij taxatie via de personenbelasting moeten de percentages steeds verhoogd worden met de aanvullende gemeentebelasting. 2 Leeftijd begunstigde bij de uitkering < 41 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar > 64 jaar Belastbare fictieve rente (% kapitaal/afkoopwaarde) 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 % 4,00 % 4,50 % 5,00 % Duur belastingheffing 10 jaar IF_AFZB_ _NL_DW /12

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Protect & Pension 1 Het product isave Protect & Pension is een levensverzekering waarbij de klant de keuze heeft tussen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ING Life Star Plan Type levensverzekering Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie