Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1"

Transcriptie

1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen zijn sinds 1 januari 2011 door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito s en Levensverzekeringen ten belope van euro per persoon beschermd tegen faillissement van de verzekeraar (KB ). Waarborgen - Waarborg bij leven Op de einddatum van het contract wordt de netto opgebouwde reserve (inclusief de verworven winstdeling) uitgekeerd. - Waarborg bij overlijden Op de dag van het overlijden van de verzekerde wordt de netto opgebouwde reserve (inclusief de verworven winstdeling) uitgekeerd. - Optionele aanvullende waarborgen overlijden De verzekeringsnemer heeft de keuze om bijkomend één van de volgende twee aanvullende waarborgen af te sluiten. Beide aanvullende waarborgen kunnen niet gelijktijdig van toepassing zijn. Constante waarborg overlijden Er kan een aanvullende constante waarborg overlijden worden afgesloten waarbij in geval van overlijden van de verzekerde een vooraf bepaald kapitaal of de reserve (het hoogste bedrag van de twee mogelijkheden) zal worden uitgekeerd. De nettopremies (dit zijn de betaalde premies na afhouding van de van toepassing zijnde kosten en taksen) worden aangewend voor de vorming van de reserve. De risicopremies voor de optionele aanvullende waarborg overlijden worden rechtstreeks aan deze reserve onttrokken. Afbouwende waarborg overlijden Er kan een aanvullende afbouwende waarborg overlijden worden afgesloten waarbij in geval van overlijden van de verzekerde een vooraf bepaald kapitaal zal worden uitgekeerd. De afbouwende waarborg overlijden kan ten vroegste één jaar na de ingangsdatum van het contract Argenta-Flexx worden afgesloten. De verzekeringsnemer heeft de keuze uit de volgende twee mogelijkheden. - Uitkering van een verzekerd kapitaal met als minimum de reserve: het uitgekeerde kapitaal bij overlijden is gelijk aan het afbouwend overlijdenskapitaal of de reserve (het hoogste bedrag van de twee mogelijkheden). - Uitkering van een verzekerd kapitaal bovenop de reserve: het uitgekeerde kapitaal bij overlijden is gelijk aan de reserve, vermeerderd met het afbouwend overlijdenskapitaal. De nettopremies (dit zijn de betaalde premies na afhouding van de van toepassing zijnde kosten en taksen) worden aangewend voor de vorming van de reserve. De risicopremies voor de optionele aanvullende waarborg overlijden worden maandelijks rechtstreeks aan deze reserves onttrokken. 1 Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op FI_FLEXX_ _NL_DW /9

2 Doelgroep Rendement Gewaarborgde interestvoet Voor de particuliere belegger die wil kiezen tussen de toegelaten fiscale regimes met het oog op kapitaalzekerheid en een gegarandeerd rendement en zo in alle veiligheid zijn geld wil beleggen. Bovendien richt de verzekering zich tot spaarders die zich in alle veiligheid willen voorbereiden op het afsluiten van een hypothecaire lening voor het aanschaffen van een onroerend goed en bovendien willen genieten van een fiscaal voordeel. - Zie de tarieflijst - De basis waarop de interestvoet wordt toegepast is de netto opgebouwde reserve. Dit zijn de gestorte bedragen na aftrek van taksen, kosten en risicopremies, verhoogd met de winstdeling uit de voorgaande jaren. - Interest op bijkomende stortingen: interestvoet op het moment van de storting. - Dagvaluta: dit is de datum waarop de stortingen interesten beginnen op te brengen, meer bepaald de datum vanaf wanneer het geld beschikbaar is op de bankrekening van de verzekeraar (valutadatum). Winstdeling - De Algemene Vergadering beslist jaarlijks zowel over de grootte als over de voorwaarden van de winstdeling. Die kunnen verschillen per product. De winstdeling wordt pro rata berekend op de netto opgebouwde reserve die op 31 december van het jaar waarvoor de winstdeling wordt toegekend, nog aanwezig is in het contract. Rendement uit het verleden Jaar Interestvoet Winstdeling Globaal brutorendement* ,80 % 0,75 % 3,55 % ,00 % 0,75 % 3,75 % ,05 % 0,75 % 3,80 % ,25 % 0,75 % 4,00 % ,60 % 0,75 % 4,35 % ,75 % 0,75 % 4,50 % ,80 % 0,00 % 2,80 % ,00 % 0,00 % 3,00 % ,05 % 0,00 % 3,05 % ,25 % 0,00 % 3,25 % ,60 % 0,00 % 3,60 % ,75 % 0,00 % 3,75 % ,80 % 0,80 % 3,60 % ,00 % 0,80 % 3,80 % ,05 % 0,80 % 3,85 % ,25 % 0,80 % 4,05 % ,30 % 0,80 % 4,10 % ,60 % 0,80 % 4,40 % ,75 % 0,80 % 4,55 % ,75 % 0,85 % 3,60 % ,80 % 0,80 % 3,60 % ,00 % 0,60 % 3,60 % FI_FLEXX_ _NL_DW /9

3 Kosten ,05 % 0,55 % 3,60 % ,25 % 0,40 % 3,60 % ,30 % 0,40 % 3,70 % ,60 % 0,40 % 4,00 % ,75 % 0,40 % 4,15 % ,75 % 0,50 % 3,25 % ,80 % 0,45 % 3,25 % ,00 % 0,35 % 3,35 % ,05 % 0,30 % 3,35 % ,25 % 0,20 % 3,45 % ,30 % 0,20 % 3,50 % ,60 % 0,20 % 3,80 % ,75 % 0,20 % 3,95 % ,80 % 1,20 % 3,00 % ,30 % 0,70 % 3,00 % ,40 % 0,60 % 3,00 % ,60 % 0,40 % 3,00 % ,75 % 0,30 % 3,05 % ,80 % 0,25 % 3,05 % ,00 % 0,15 % 3,15 % ,05 % 0,15 % 3,20 % ,25 % 0,00 % 3,25 % ,30 % 0,00 % 3,30 % ,60 % 0,00 % 3,60 % ,75 % 0,00 % 3,75 % * Het brutorendement houdt geen rekening met taksen en kosten. - In 2007, 2009, 2010, 2011 en 2012 werden geen voorwaarden van winstdeling gesteld. Vanaf de eerste euro aan opgebouwde reserve kon men dus van winstdeling genieten. - Alle rendementen en winstdelingen worden berekend op de netto opgebouwde reserve (dit zijn de gestorte bedragen na aftrek van taksen, kosten en risicopremies, verhoogd met de winstdeling uit de voorgaande jaren). - Kapitalisatie aan samengestelde interest. - De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Instapkosten - Instaptoeslag van maximaal 4 % op de gestorte premie exclusief premietaks Uitstapkosten - Geen uitstaptoeslag op de eindvervaldag - Geen uitstaptoeslag bij overlijden van de verzekerde Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend - Periodieke toeslag van 0,27 % op jaarbasis op de schijf tot euro reserve en 0 % op de schijf vanaf euro FI_FLEXX_ _NL_DW /9

4 Afkoopkosten - Uitstaptoeslag van 5 % op de afkoopwaarde, 0 % de laatste 5 jaar - Geen uitstaptoeslag op de afkoopwaarde bij aankoop van een onroerend goed in Europa (voorwaarden op te vragen bij uw kantoorhouder) Financiële correctie - Een financiële correctie kan worden toegepast bij een geheel of gedeeltelijke afkoop, conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. De theoretische afkoopwaarde kan dan neerwaarts herzien worden in functie van de evolutie van de marktrentevoeten (spot rates). Looptijd - Vrij te kiezen met een minimum van 10 jaar. - De einddatum is op voorhand vast te leggen en hangt af van het gekozen fiscale regime (zie de bijgesloten fiscale fiche). - De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde. - De afbouwende waarborg overlijden kan ten vroegste één jaar na de ingangsdatum van het contract Argenta-Flexx worden afgesloten. Premie - Minimaal 25 euro per storting (inclusief taksen en kosten) - Frequentie van de premiebetaling: o spaarplan: periodieke premies, d.i. maandelijks*, driemaandelijks*, halfjaarlijks* of jaarlijks; * via domiciliëring o koopsom; o bijkomende vrije stortingen; o een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden. - Minimale periodieke premies te voorzien in het spaarplan indien een aanvullende waarborg werd afgesloten (bedragen inclusief taksen en kosten): o 65 euro per maand o 195 euro per kwartaal o 390 euro per semester o 780 euro per jaar Fiscaliteit - Argenta-Flexx kan zowel onder het fiscale regime pensioensparen als onder het fiscale regime langetermijnsparen en buiten fiscaliteit worden afgesloten. - Taks waaraan iedere premiebetaling onderworpen is: 2 % als de verzekering wordt aangegaan door in België gedomicilieerde natuurlijke personen. Geen taks voor overeenkomsten in het fiscale regime pensioensparen. - Voor verdere informatie: zie de bijgesloten fiscale fiche Afkoop Gedeeltelijke afkoop - Mogelijk - Minimaal 500 euro per gedeeltelijke afkoop - Minimum resterende reserve na afkoop: er moet steeds 545 euro in de reserve aanwezig blijven. - Fiscale penalisatie: zie de bijgesloten fiscale fiche Volledige afkoop - Mogelijk - Fiscale penalisatie: zie de bijgesloten fiscale fiche Informatie - De verzekeringnemer ontvangt driemaandelijks een overzicht van de gestorte bedragen en de stand van de netto opgebouwde reserve. Het overzicht wordt verzonden in januari, april, juli en oktober en telkens voor de toestand van het voorgaande kwartaal. Op het overzicht dat in juli verzonden wordt, wordt de toegekende winstdeling weergegeven. - De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op en bij uw kantoorhouder. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor de FI_FLEXX_ _NL_DW /9

5 modaliteiten opgesomd in deze financiële infofiche. Argenta Assuranties nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen België FI_FLEXX_ _NL_DW /9

6 Fiscale fiche Algemeen Premies Verzekering zonder fiscaal attest Langetermijnsparen (art. 145/1 2, WIB92) Pensioensparen Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij geen fiscaal attest wordt afgeleverd - Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij een fiscaal attest wordt afgeleverd - Minimumlooptijd = 10 jaar - Contract af te sluiten voor de 65 e verjaardag van de verzekeringnemer. - Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij een fiscaal attest wordt afgeleverd - Minimumlooptijd = 10 jaar - Contract af te sluiten voor 31 december van het jaar van de 64 e verjaardag van de verzekeringnemer. Fiscaliteit Niet fiscaal in te brengen - Fiscaal aftrekbaar tot maximum euro in functie van het inkomen (aanslagjaar 2014) - Premiestortingen met fiscaal voordeel zolang het contract loopt. - Fiscaal aftrekbaar ten belope van 940 euro (aanslagjaar 2014) - Premiestortingen met fiscaal voordeel: ten laatste betaald in het jaar van de 64 e verjaardag van de verzekeringnemer. Premietaks Onderworpen aan de premietaks van 2 % Onderworpen aan de premietaks van 2 % Niet onderworpen aan de premietaks van 2 % Beurstaks Geen Geen Geen Uitkering op eindvervaldag - Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: o Contracten met gewaarborgd rendement: kapitaaluitkering bij leven minder dan 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen (zonder taksen en kosten) o Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn, behalve bij uitkering meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten aan 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. - Uitkeringen ten vroegste op 65 jaar - Taks op het langetermijnsparen van 10 % afgehouden: o op 60 jaar voor contracten afgesloten voor 55 jaar o op de 10de verjaardag van het contract voor contracten afgesloten vanaf 55 jaar - Geen belasting op de winstdeling indien de winstdeling samen met het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd. - Opmerking: polissen die bestaan voor 55 jaar, maar die vanaf 55 jaar verhoogd worden, worden gelijkgesteld met contracten afgesloten vanaf 55 jaar. - Uitkeringen ten vroegste op 65 jaar (d.i. de wettelijke pensioenleeftijd) of brugpensionering - Taks op het langetermijnsparen van 10 % afgehouden: o op 60 jaar voor contracten afgesloten voor 55 jaar o op de 10de verjaardag van het contract voor contracten afgesloten vanaf 55 jaar o op het moment van uitkering bij (brug)pensionering - Geen belasting op de winstdeling indien de winstdeling samen met het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd - Opmerking: polissen die bestaan voor 55 jaar, maar die vanaf 55 jaar verhoogd worden, worden gelijkgesteld met contracten afgesloten vanaf 55 jaar. Een verlenging van een polis wordt gelijkgesteld met een verhoging. FI_FLEXX_ _NL_DW /9

7 Uitkering bij overlijden (overlijdenswaarborg niet gekoppeld aan hypothecaire lening) Afkoop voor de eindvervaldag Geen roerende voorheffing in geval van overlijden - Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: o Contracten met gegarandeerd rendement: afkoop binnen 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen o Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn: in de mate dat de afkoopwaarde belastbare interesten bevat (voor zover de reserve op het moment van de afkoop meer bedraagt dan de geïnvesteerde bedragen), behalve bij afkoop meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. - Zuivere overlijdensverzekering: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering - Gemengde levensverzekering afgesloten voor 55 jaar: o Overlijden vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op 60 jaar o Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 10 %) via de personenbelasting 1 - Gemengde levensverzekering afgesloten vanaf 55 jaar: o Overlijden vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen op het moment van de uitkering o Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 - Contracten afgesloten vóór 55 jaar: o Afkoop vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op 60 jaar o Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ). - Contracten afgesloten vanaf 55 jaar: o Afkoop vanaf 60 jaar: Indien uitkering na 10 jaar: of 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op de 10 e verjaardag van het contract Indien uitkering in een van de vijf jaar die de normale pensioensleeftijd voorafgaan: 10 % taks op het langetermijnsparen op het moment van uitkering Indien uitkering meer dan vijf jaar voor de normale pensioenleeftijd: 33 % taks op het langetermijnsparen op het moment van de uitkering o Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ). - Zuivere overlijdensverzekering: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering - Gemengde levensverzekering afgesloten voor 55 jaar: o Overlijden vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op 60 jaar o Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 - Gemengde levensverzekering afgesloten vanaf 55 jaar: o Overlijden vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen op het moment van de uitkering o Overlijden voor 60 jaar: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 - Contracten afgesloten vóór 55 jaar o Afkoop vanaf 60 jaar: 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op 60 jaar. o Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering indien: pensionering op de normale datum (65 jaar) pensionering in een van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan brugpensionering op voorwaarde dat minimum looptijd verzekering = 10 jaar stortingen gedurende minstens 5 belastbare tijdperken iedere storting minstens 5 jaar aangehouden OF taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. - Contracten afgesloten vanaf 55 jaar: o Afkoop vanaf 60 jaar: uitkering na 10 jaar: of 10 % taks op het langetermijnsparen reeds afgehouden op de 10 e verjaardag van het contract. Indien uitkering bij (brug)pensionering: 10 % taks op het FI_FLEXX_ _NL_DW /9

8 Verzekering m.b.t. hypothecaire lening Geen roerende voorheffing in geval van overlijden - Uitkering bij overlijden of voor verzekeringen met voordelen bij leven bij het bereiken van de leeftijd van minimaal 65 jaar (of 60 jaar voor vrouwen die al een polis hadden voor of binnen 5 jaar die aan deze leeftijden voorafgaan): o voor het kapitaal ten belope van het afgeloste saldo van de hypothecaire lening: taxatie via de omzettingsrente. De begunstigde betaalt gedurende een aantal jaren belasting op een bepaald percentage van het overlijdenskapitaal (afgelost saldo van de hypothecaire lening) 2. Percentage en belastingduur zijn afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het moment van de kapitaaluitkering (indien meerdere begunstigden: percentages afzonderlijk toe te passen voor elke begunstigde op het gedeelte van het kapitaal dat aan langetermijnsparen op het moment van uitkering Indien uitkering eerder: 33 % taks op het langetermijnsparen bij een uitkering eerder dan 10 jaar of voor (brug)pensionering. o Afkoop voor 60 jaar: taxatie aan 10 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering indien: pensionering op de normale datum (65 jaar) pensionering in een van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan brugpensionering op voorwaarde dat minimum looptijd verzekering = 10 jaar stortingen gedurende minstens 5 belastbare tijdperken iedere storting minstens 5 jaar aangehouden OF taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 op het moment van de uitkering in alle andere gevallen (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ) - Bij overlijden, bij brugpensionering of bij pensionering op de normale datum of binnen een periode van 5 jaar die de normale datum voorafgaat, met als bijkomende voorwaarden dat het contract een looptijd heeft van minstens 10 jaar, er minstens 5 stortingen zijn gedaan en elke storting minstens 5 jaar is belegd: taxatie aan 16,5 % in de personenbelasting 1 op het moment van uitkering - In alle andere gevallen: taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 (of marginale aanslagvoet) op het moment van uitkering FI_FLEXX_ _NL_DW /9

9 Successierechten Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. elk van hen toekomt) o indien meer uitgekeerd dan het saldo ter dekking van de hypothecaire lening: eenmalige belasting van 10 % op het excedent - Taxatie aan 33 % via de personenbelasting 1 in alle andere gevallen (of aan de marginale aanslagvoet voor stortingen van voor ) Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. Fiscale fiche conform de huidige fiscale wetgeving in België. De intekenaar en /of begunstigde is onderworpen aan de fiscaliteit van het land waar hij zijn fiscale woonplaats heeft. 1 Bij taxatie via de personenbelasting moeten de percentages steeds verhoogd worden met de aanvullende gemeentebelasting. Leeftijd begunstigde bij de uitkering < 41 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar > 64 jaar Belastbare fictieve rente (% kapitaal/afkoopwaarde) 1,00 % 1,50 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 % 4,00 % 4,50 % 5,00 % Duur belastingheffing 10 jaar FI_FLEXX_ _NL_DW /9

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

09.03.2012 GEDRAGSCODE INZAKE RECLAME EN INFORMATIEVERSTREKKING OVER INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN

09.03.2012 GEDRAGSCODE INZAKE RECLAME EN INFORMATIEVERSTREKKING OVER INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN 09.03.2012 GEDRAGSCODE INZAKE RECLAME EN INFORMATIEVERSTREKKING OVER INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN 9 maart 2012 Inhoudstafel HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE VOORSTELLING... 3 1.1 GEDRAGCODE ALS AANVULLING OP

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie