fiscale aspecten van de levensverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fiscale aspecten van de levensverzekering"

Transcriptie

1 fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group

2 FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering kunnen fiscaal in mindering gebracht worden indien aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. De fiscale inbreng van de premies is een recht en geen plicht. Indien de premies geen belastingvermindering hebben genoten, worden de uitkeringen achteraf ook niet belast tenzij in een aantal gevallen waar de afkoop of uitkering bij leven van polissen met een gewaarborgd rendement belast kan worden als roerend inkomen. Te vervullen voorwaarden Contracterende partijen Belastingplichtige = verzekeringnemer = verzekerde Afsluiten vóór De polis moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar, vanaf 2002 geldt dit ook voor vrouwen. Premies die het gevolg zijn van verhogingen van de voordelen bij leven en verlengingen van de looptijd na de leeftijd van 65 jaar komen niet in aanmerking voor belastingvermindering. Voor de prestaties bij leven Duurtijd De minimale duurtijd bedraagt 10 jaar. Een premieverhoging die het gevolg is van een verhoging van de voordelen bij leven komt enkel voor belastingvermindering in aanmerking indien de polis op het ogenblik van de verhoging nog minstens 10 jaar kan lopen. Een verhoging die het gevolg is van een indexatie is toegelaten indien de indexatieclausule ten minste 10 jaar vóór de einddatum van de polis werd ingelast. In een polis waarin steeds de maximale vrijstelbare premie wordt betaald, mag de premie mee evolueren met dat wettelijke maximum. Einddatum De eindvervaldag mag ten vroegste op 65-jarige leeftijd van de verzekeringnemer vallen. Voor vrouwen die reeds een polis hadden afgesloten vóór 01/01/2002 blijft dit ten vroegste op 60 jaar. Begunstiging De begunstigde bij leven is de verzekeringnemer. Voor de prestaties bij overlijden: Duurtijd Geen voorwaarden voor wat de duur van de polis betreft. Einddatum Geen voorwaarden voor wat de einddatum van de polis betreft. Begunstiging De begunstigde bij overlijden: voor een levensverzekeringscontract dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een krediet om een onroerend goed te verwerven of te behouden, luidt de begunstigingsclausule: ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, zijn de begunstigden bij overlijden, de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik verwerven van dat onroerend goed; ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening is de begunstigde bij overlijden, de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant t.e.m. de 2e graad*; in alle andere gevallen moet de begunstigde de echtgeno(o)t(e) zijn of de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant t.e.m. de 2e graad*. * Bloedverwant t.e.m. de 2e graad = (klein)kind, (groot)ouder, (half)broer, (half)zus. Indien deze begunstigde sterft vóór de verzekerde en er is een subsidiaire begunstigde aangeduid, moet deze laatste niet voldoen aan de regels van verwantschap. Verplichte dekkingen De levensverzekering waarvan de premies worden vrijgesteld van belasting moet afgesloten zijn om een rente of kapitaal te vestigen bij leven en/of bij overlijden. Opmerking Een polis afsluiten met terugwerkende kracht in een vorig belastingjaar is niet meer mogelijk sedert 01/01/

3 Producten die in aanmerking komen als fiscaal aftrekbare individuele levensverzekering Tijdelijke verzekering bij overlijden Schuldsaldoverzekering Levenslange verzekering Garantieplan Leven UKMT Garantieplan gemengde 10/X Flexplan Belastingvermindering belastingvermindering voor het langetermijnsparen De belastingvermindering wordt gerekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet die minimaal gelijk is aan 30 % en maximaal gelijk is aan 40 %, verhoogd met het tarief van de gemeentebelasting. Deze belastingvermindering is verrekenbaar met de verschuldigde belasting en niet-terugbetaalbaar. Indien er geen belasting verschuldigd is, is er dus ook geen mogelijkheid om deze belastingvermindering te genieten. belastingvermindering voor het bouwsparen De premie van de levensverzekering die dient tot dekking of wedersamenstelling van een hypothecaire lening afgesloten vóór 01/01/2005 met als doel de aankoop, bouw of verbouwing van een enige woning kan een verhoogde vermindering genieten tegen het marginale tarief dat ligt tussen 25 % en 50 % te verhogen met de gemeentebelasting. Indien de vermindering gerekend tegen het marginale tarief kleiner is dan de vermindering tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet wordt dit laatste stelsel toegepast. Voor polissen die afgesloten werden vanaf 01/01/1989 wordt de verhoogde vermindering enkel toegepast op de schijf van het aanvangsbedrag van de lening van maximaal ,70 EUR (geïndexeerd) verhoogd in functie van het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten. Als het bedrag van de lening groter is, komt het excedent van de premie in aanmerking voor vermindering in het stelsel van het langetermijnsparen. Bedrag Het premiebedrag van de individuele levensverzekering dat voor vermindering in aanmerking komt, wordt samen met de in deze rubriek aftrekbare kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen als volgt beperkt: 15 % op een eerste schijf van EUR (aanslagjaar 2012) van het netto belastbaar inkomen verhoogd met 6 % op het overige netto belastbaar inkomen maar beperkt tot maximaal EUR (aanslagjaar 2012) Formaliteiten Mercator levert bij het aangaan van de levensverzekering een eenmalig fiscaal attest af dat bij de eerste aanvraag tot vermindering bij de belastingaangifte gevoegd moet worden. De volgende jaren bezorgen wij aan de verzekeringnemer een betalingsattest dat hij bij zijn aangifte moet voegen. Premietaks Op de premies van een individuele levensverzekering afgesloten door een natuurlijk persoon die in België verblijft, moet een taks van 1,1 % betaald worden. Deze taks is niet verschuldigd op de premies van pensioenspaarverzekeringen. Belastbaarheid van de uitgekeerde prestaties Indien een fiscaal attest is afgeleverd, wordt het uitgekeerde bedrag van de polis belast. De uitgekeerde winstdeelname is steeds belastingvrij indien ze samen met het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd. De taxatie gebeurt in het regime van de taks op het langetermijnsparen of in het regime van de personenbelasting. Bij taxatie in het regime van de personenbelasting moeten de percentages steeds verhoogd worden met de aanvullende gemeentebelasting. Taxatie van polissen afgesloten vóór 55 jaar waarin een kapitaal bij leven verzekerd is en die ten vroegste uitgekeerd worden vanaf 60 jaar De taxatie gebeurt in het regime van de taks op het langetermijnsparen tegen een tarief van 10 % en/of 16,5 %. Op de 60e verjaardag wordt de taks op het langetermijnsparen geheven: op het uitgekeerde kapitaal indien de polis op de 60e verjaardag wordt uitgekeerd; op de theoretische afkoopwaarde indien de polis na de 60e verjaardag nog verder loopt (anticipatieve taks). Deze taks is verschuldigd door de verzekeraar en is bevrijdend d.w.z. dat indien na taxatie op 60 jaar een kapitaal overlijden wordt uitgekeerd dat groter is dan het bedrag waarop de belasting gerekend werd, er toch geen bijkomende taxatie zal gebeuren. Verschil 10 % en 16,5 % Voor het gedeelte van de belastbare basis, dat gevormd is met premiebetalingen van vóór 01/01/1993 is het takstarief gelijk aan 16,5 %. Het takstarief is gelijk aan 10 % voor het gedeelte van de belastbare basis, dat gevormd is met premiebetalingen van na 01/01/

4 Taxatie van polissen afgesloten of verhoogd vanaf 55 jaar waarin een kapitaal bij leven verzekerd is. De taxatie gebeurt in het regime van de taks op het langetermijnsparen. Voor polissen die worden afgesloten op 55 jaar of later gebeurt de taxatie eveneens tegen een tarief van 16,5 % en/of 10 % (premiebetaling vóór 1993 of vanaf 1993) op de 10e verjaardag van de polis of op het ogenblik van overlijden van de verzekerde vóór die 10e verjaardag. Opmerkingen: Polissen die bestaan vóór 55 jaar maar verhoogd worden vanaf 55 jaar worden gelijkgesteld met contracten afgesloten vanaf 55 jaar. Een verlenging van de polis wordt gelijkgesteld met een verhoging. Indien het kapitaal verhoogd wordt als gevolg van een premie-indexatie wordt dit niet als een verhoging beschouwd als de indexatieclausule reeds vóór de 55-jarige leeftijd in de polis werd ingelast. Voor polissen afgesloten vóór 01/01/2002 door vrouwen wordt een verlenging na 55 jaar van de eindleeftijd van 60 naar 65 jaar niet als een verhoging beschouwd waardoor er op 60 jaar wordt getaxeerd op voorwaarde dat de premie na de verlenging constant blijft of geïndexeerd wordt krachtens een toegelaten indexeringsclausule of in functie van de fiscale barema s. Taxatie van uitkeringen bij overlijden Op uitkeringen van zuivere overlijdensverzekeringen is personenbelasting verschuldigd tegen een tarief van 10 % en/of 16,5 %, afhankelijk of de belastbare basis gevormd is met premiebetalingen van vóór of na 01/01/1993. Bij polissen in andere combinaties afgesloten vóór de 55-jarige leeftijd waarvan naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde een uitkering wordt gedaan vóór de leeftijd van 60 jaar is op die uitkering eveneens personenbelasting verschuldigd tegen een tarief van 10 % en/of 16,5 % (premiebetaling vóór 1993 of vanaf 1993). Indien de uitkering van het overlijdenskapitaal van andere combinaties die zijn afgesloten vóór de 55-jarige leeftijd gebeurt na de leeftijd van 60 jaar, dan is op 60 jaar de bevrijdende taks reeds afgehouden. Voor polissen in andere combinaties die op 55 jaar of later werden aangegaan, zal de taks worden aangerekend op de 10e verjaardag van de polis of bij de uitkering naar aanleiding van het overlijden vóór de 10e verjaardag. Taxatie van polissen aangegaan om een hypothecaire lening te waarborgen of terug samen te stellen. Polissen die aangegaan zijn om een hypothecaire lening te waarborgen of terug samen te stellen worden in de personenbelasting belast. Op de kapitalen van deze verzekeringen wordt ten belope van het afgeloste saldo van de hypothecaire lening het systeem van de omzettingsrente toegepast. Indien er meer wordt uitgekeerd dan dit saldo wordt op het excedent het tarief van 10 % of 16,5 % toegepast. De hierboven beschreven taxatie wordt toegepast indien de uitkering plaats heeft: bij het overlijden van de verzekerde; of, voor verzekeringen met voordelen bij leven, bij het bereiken van de leeftijd van minimaal 65 jaar, of 60 jaar voor vrouwen die reeds een polis hadden vóór 01/01/2002 of binnen 5 jaren die aan deze leeftijden voorafgaan. Opmerking Voor de niet-zuivere overlijdensdekkingen waar naast het overlijdenskapitaal eveneens een kapitaal bij leven verzekerd is, zal, indien op de 60e verjaardag van de verzekeringnemer vaststaat dat een gedeelte van het kapitaal niet aangewend wordt ter dekking of wedersamenstelling van een hypothecaire lening, voor dat gedeelte op de 60-jarige leeftijd de taks op het langetermijnsparen worden aangerekend. Systeem omzettingsrente: Het te belasten kapitaal wordt omgezet in een fictieve rente via toepassing van een percentage dat bepaald wordt in functie van de leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering. Deze fictieve rente zal de begunstigde bij zijn inkomen moeten voegen gedurende of gedurende 10 jaar als hij op het ogenblik van uitkering 65 jaar of ouder is. 4

5 Omzettingstabel fictieve rente Leeftijd van de begunstigde Tot 40 jaar 41 tot 45 jaar 46 tot 50 jaar 51 tot 55 jaar 56 tot 58 jaar 59 tot 60 jaar 61 tot 62 jaar 63 tot 64 jaar Vanaf 65 jaar Percentage toe te passen op het kapitaal 1 % 1,50 % 2 % 2,50 % 3 % 3,50 % 4 % 4,50 % 5 % Aantal jaar dat de fictieve rente moet worden aangegeven 10 jaar Taxatie bij overdracht van reserves Voor fiscaal vrijgestelde individuele levensverzekeringen geldt dat een afkoop met overdracht naar een andere verzekeraar een belastbare afkoopoperatie is. FISCALE ASPECTEN VAN DE PENSIOENSPAARVERZEKERING Voor wie? Alle rijksinwoners vanaf de leeftijd van 18 jaar tot en met de leeftijd van 64 jaar kunnen fiscaal vrijstelbare stortingen verrichten in een pensioenspaarpolis. Stortingen gedaan in het jaar waarin men 65 wordt, komen niet meer voor vermindering in aanmerking. Te vervullen voorwaarden Contracterende partijen Belastingplichtige = verzekeringnemer = verzekerde = begunstigde bij leven Duur Minimale duurtijd 10 jaar Geen minimale eindleeftijd voorzien, maar wij raden aan om de polis tot 65 jaar af te sluiten omdat premies betaald vanaf de leeftijd van 60 jaar tot en met 64 jaar belastingvermindering genieten zonder dat de ermee opgebouwde kapitalen belast worden. Begunstiging De begunstigde bij overlijden: voor een pensioenspaarcontract dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een krediet om een onroerend goed te verwerven of te behouden, luidt de begunstigingsclausule: ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening, zijn de begunstigden bij overlijden, de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik verwerven van dat onroerend goed; ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening is de begunstigde bij overlijden, de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant t.e.m. de 2e graad*; in alle andere gevallen moet de begunstigde de echtgeno(o)t(e) zijn of de wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant t.e.m. de 2e graad*. * Bloedverwant t.e.m. de 2e graad = (klein)kind, (groot)ouder, (half)broer, (half)zus. Indien deze begunstigde sterft vóór de verzekerde en er is een subsidiaire begunstigde aangeduid, moet deze laatste niet voldoen aan de regels van verwantschap. Opmerkingen Een polis afsluiten met terugwerkende kracht in een vorig belastingjaar is niet mogelijk. Er mag slechts op één pensioenspaarpolis of pensioenspaarrekening gestort worden per belastbaar tijdperk. Door een bank of verzekeringsmaatschappij mag er per belastingplichtige slechts één rekening of verzekering worden afgesloten. De belastingvermindering voor pensioensparen kan niet samen verkregen worden met de aftrek voor het verwerven van werkgeversaandelen. 5

6 Producten die in aanmerking komen voor een pensioenspaarpolis Tijdelijke verzekering bij overlijden Schuldsaldoverzekering Levenslange verzekering Garantieplan Leven UKMT Garantieplan gemengde 10/X Flexplan Belastingvermindering De belastingvermindering wordt gerekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet die minimaal gelijk is aan 30 % en maximaal gelijk is aan 40 %, verhoogd met het tarief van de gemeentebelasting. Bedrag Per belastbaar tijdperk mag niet meer gestort worden dan de maximale premie die voor dat tijdperk werd vastgesteld. Dit maximumbedrag wordt vastgesteld ongeacht het inkomen van de belastingplichtige (2011 = 880 EUR). Formaliteiten Mercator levert jaarlijks een fiscaal attest af waarin vermeld wordt dat de polis voldoet aan de wettelijke voorwaarden i.v.m. pensioensparen en waarin het bedrag van de storting wordt vermeld. Premietaks Niet van toepassing op pensioensparen. Belastbaarheid van de uitgekeerde prestaties Indien een fiscaal attest is afgeleverd, wordt het uitgekeerde bedrag van de polis belast. De uitgekeerde winstdeelname is steeds belastingvrij indien ze samen met het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd. Taxatie De taxatie gebeurt in het regime van de taks op het langetermijnsparen of in het regime van de personenbelasting. Bij taxatie in het regime van de personenbelasting moeten de percentages steeds verhoogd worden met de aanvullende gemeentebelasting. Taxatie van polissen afgesloten vóór 55 jaar waarin een kapitaal bij leven verzekerd is en die ten vroegste uitgekeerd worden vanaf 60 jaar De taxatie gebeurt in het regime van de taks op het langetermijnsparen tegen een tarief van 10 % en/of 16,5 %. Op de 60e verjaardag wordt de taks op het langetermijnsparen geheven: op het uitgekeerde kapitaal indien de polis op de 60e verjaardag wordt uitgekeerd; op de theoretische afkoopwaarde indien de polis na de 60e verjaardag nog verder loopt. Deze taks is verschuldigd door de verzekeraar en is bevrijdend d.w.z. dat indien na taxatie op 60 jaar een kapitaal overlijden wordt uitgekeerd dat groter is dan het bedrag waarop de belasting gerekend werd, er toch geen bijkomende taxatie zal gebeuren. Verschil 10 % en 16,5 % Voor het gedeelte van de belastbare basis, dat gevormd is met premiebetaling van vóór 01/01/1993 is het takstarief gelijk aan 16,5 %. Het takstarief is gelijk aan 10 % voor het gedeelte van de belastbare basis, dat gevormd is met premiebetaling van na 01/01/1993. Taxatie van polissen afgesloten of verhoogd vanaf 55 jaar waarin een kapitaal bij leven verzekerd is en die ten vroegste uitgekeerd worden vanaf 60 jaar De taxatie gebeurt in het regime van de taks op het langetermijnsparen. Voor polissen die worden afgesloten op 55 jaar of later gebeurt de taxatie eveneens tegen een tarief van 16,5 % en/of 10 % (premiebetaling vóór 1993 of vanaf 1993) op de 10e verjaardag van de polis. Opmerkingen: Polissen die bestaan vóór 55 jaar maar verhoogd worden vanaf 55 jaar worden gelijkgesteld met contracten afgesloten vanaf 55 jaar. Een verlenging van de polis wordt gelijkgesteld met een verhoging. Bij een verhoging van het wettelijk maximaal vrijstelbaar bedrag wordt de aanpassing van de premie aan dit nieuwe wettelijke maximum niet als een verhoging beschouwd indien ook reeds vóór 55 jaar het wettelijke maximum werd betaald. Voor polissen afgesloten vóór 01/01/2002 door vrouwen wordt een verlenging na 55 jaar van de eindleeftijd van 60 naar 65 jaar niet als een verhoging beschouwd waardoor er op 60 jaar wordt getaxeerd op voorwaarde dat de premie na de verlenging constant blijft of geïndexeerd wordt krachtens een toegelaten indexeringsclausule of in functie van de fiscale barema s. 6

7 Taxatie van uitkeringen bij overlijden Op uitkeringen van zuivere overlijdensverzekeringen is personenbelasting verschuldigd tegen een tarief van 10 % en/of 16,5 %, afhankelijk of de belastbare basis gevormd is met premiebetalingen van vóór of na 01/01/1993. Bij polissen in andere combinaties afgesloten vóór de 55-jarige leeftijd waarvan naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde een uitkering wordt gedaan vóór de leeftijd van 60 jaar is op die uitkering eveneens personenbelasting verschuldigd tegen een tarief van 10 % en/of 16,5 % (premiebetaling vóór 1993 of vanaf 1993). Indien de uitkering van het overlijdenskapitaal van andere combinaties die zijn afgesloten vóór de 55-jarige leeftijd gebeurt na de leeftijd van 60 jaar, dan is op 60 jaar de bevrijdende taks reeds afgehouden. Voor polissen in andere combinaties die op 55 jaar of later werden aangegaan, zal de taks worden aangerekend op de 10e verjaardag van de polis of bij de uitkering naar aanleiding van het overlijden vóór de 10e verjaardag. Indien een overlijdensverzekering wordt afgekocht vóór het overlijden dan wordt die afkoopwaarde getaxeerd in de personenbelasting tegen het marginaal tarief of het tarief van 33 % afhankelijk van de datum van premiebetaling. Polissen aangegaan om een hypothecaire lening te waarborgen of terug samen te stellen. Pensioenspaarverzekeringen die aangegaan zijn om een hypothecaire lening te waarborgen of terug samen te stellen worden niet belast via het systeem van de omzettingsrente. Deze polissen worden altijd in de personenbelasting belast. Indien aan de voorwaarden voldaan wordt, is het tarief gelijk aan 16,5 % en/of 10 %. Het marginaal tarief of het tarief van 33 % is van toepassing bij uitkering in alle andere gevallen. Overdracht van reserves Voor fiscaal vrijgestelde pensioenspaarpolissen geldt: volledige overdracht van verzekeringsproduct naar verzekeringsproduct = belastingvrij; gedeeltelijke overdracht van verzekeringsproduct naar verzekeringsproduct = taxatie tegen marginaal tarief en/of 33 %; overdracht van verzekeringsproduct naar bankproduct = taxatie tegen marginaal tarief en/of 33 %. FISCALE ASPECTEN VAN LEVENSVERZEKERINGEN DIE GEEN BELASTINGVERMINDERING HEBBEN GENOTEN Als geen enkele premie belastingvermindering heeft genoten, is de individuele levensverzekering slechts volledig vrijgesteld van belasting indien ofwel: de uitkering bij overlijden gebeurt; het om een Tak 23-polis gaat zonder rendementsgarantie; de kapitaalsuitkering of de uitkering van de afkoopwaarde bij leven gebeurt meer dan 8 jaar na het afsluiten van de polis; een overlijdenskapitaal voorzien is dat minstens gelijk is aan 130 % van de gestorte premies met dien verstande dat de verzekeringnemer ook de verzekerde en de begunstigde bij leven is. Roerende voorheffing Indien levensverzekeringen waarvan de premies niet fiscaal in mindering zijn gebracht niet voldoen aan een van de hiervoor gestelde voorwaarden, dan wordt een roerend inkomen belast dat gelijk is aan: Belastbare basis = Eindkapitaal of afkoopwaarde (minimaal gelijk aan de gestorte premies gekapitaliseerd tegen 4,75 % ) de betaalde premies of koopsom Roerende voorheffing = belastbare basis x 15 % 7

8 Mercator Verzekeringen nv Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met CBFA-nr A Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België Contact Center Gent: Zuiderpoort Office Park, Gaston Crommenlaan , 9050 Gent Tel.: Fax: Baloise Group RPR Antwerpen BTW BE KBC IBAN: BE BIC: KREDBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met CBFA-nr A om de takken 21 Levensverzekeringen (KB van 04/07/ BS van 14/07/1979) en 23 Levensverzekeringen in verband met beleggingsfondsen (KB van 30/03/ BS van 07/05/1993) te beoefenen 5251.LEV.02.11

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2016 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Mercator- Ster Select 1

Mercator- Ster Select 1 Mercator- Ster Select 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Ster Select is een combinatie van de Sterrekening (tak 21) en één van de Select Fondsen (tak 23). De premies geïnvesteerd in het polisgedeelte

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche Naam van het product Omschrijving Pensioentoezegging - IPT Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche (1)

VAPZ Technische fiche (1) VAPZ Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

STER SELECT 1. Meer dan verzekerd. Baloise Group. Type levensverzekering

STER SELECT 1. Meer dan verzekerd. Baloise Group. Type levensverzekering STER SELECT 1 Type levensverzekering Waarborgen De premies geïnvesteerd in het polisgedeelte Sterrekening hebben een gegarandeerd rendement (Tak 21), voor premies geïnvesteerd in het polisgedeelte Select

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

RIZIV Technische fiche (1)

RIZIV Technische fiche (1) RIZIV Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - RIZIV Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden,

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Meer uitleg over Invest

Meer uitleg over Invest Wat is Invest? Invest van Baloise Insurance is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Sociaal VAP Technische fiche

Sociaal VAP Technische fiche Sociaal VAP Technische fiche Naam van het product Omschrijving Doelgroep Partijen Financiering Aanvullend Pensioen - Sociaal VAP Een Sociaal VAP zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 2 juni 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ING Life Star Plan Type levensverzekering Levensverzekering met flexibele premies van het type tak 21 waarvan de interestvoet op de gestorte netto premie(1) gegarandeerd is. Waarborgen Bij leven van de

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement

ING Life Star Plan. Type levensverzekering. Waarborgen. Doelgroep. Rendement ^{SIM} ^{stk="p5502" } ^{pstock="p5502" } ^{var vstock="p5502" } ^{var varchive="a"} ^{var varchiveid="ass0051017" } ^{var varchivedate="21122012" } ^{var varchiveinfo="017" } ^{Job_desc="RUL089-20/12/2012-GE-NL-3100-1-JT:35GU3"

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

save select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

save select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group save select ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD 1. INLEIDING P. 3 13. dekking terrorisme P. 7 2. WAARBORGEN P. 3 2.1. Opbouw reserve Tak 21-polisgedeelte 2.2. Opbouw inventariswaarde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

STER SELECT 1. Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group. Type levensverzekering

STER SELECT 1. Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group. Type levensverzekering STER SELECT 1 Type levensverzekering Waarborgen Ster Select is een levensverzekering die u de mogelijkheid biedt om uw premies geheel of gedeeltelijk te beleggen in de Sterrekening, dit is een verzekeringsrekening

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

De groepsverzekering Werknemers

De groepsverzekering Werknemers De groepsverzekering De groepsverzekering 3 Uw veiligheid, onze zorg Meer financiële zekerheid voor uw medewerkers Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal.

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Sta sterker. Flexirekening. De beleggingsverzekering op langere 1. Wat is de Flexirekening? De Flexirekening is een flexibele

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

flexplan flexplan plus

flexplan flexplan plus flexplan flexplan plus ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden.

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie