Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1"

Transcriptie

1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds (tak 23) (hierna intern ). Waarborgen - Waarborg bij leven o Bij beëindiging van het contract, op het einde van de voorziene looptijd van de verzekering van 8 jaar en 1 dag, wordt de reserve uitgekeerd. De reserve op de eindvervaldag is gelijk aan de eindwaarde vermenigvuldigd met het aantal eenheden op de eindvervaldag. o De begunstigde heeft het recht op de volledige terugbetaling op de eindvervaldag van het door de verzekeringsnemer geïnvesteerde bedrag 2 na afhouding van de wettelijk bepaalde premietaks van 2 %. o Er is geen recht op de volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie 2 vóór de eindvervaldag van de verzekering. Doelgroep Overzicht interne en - Waarborg bij overlijden o Bij overlijden van de verzekerde wordt aan de door de verzekeringsnemer aangeduide begunstigde het bedrag uitbetaald dat gelijk is aan de reserve van de verzekering op het moment van overlijden. Aangifte van het overlijden van de verzekerde dient binnen 30 dagen na het overlijden bij de verzekeraar worden aangegeven. o Bij overlijden is er geen recht op de volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie 2. Deze verzekering richt zich tot mensen die willen beleggen in een intern en daarbij gebruik willen maken van de voordelen van een tak 23-levensverzekering voor hun vermogensplanning. - Binnen Argenta Fund Plan Kap B4 kan geïnvesteerd worden in de volgende interne en: Intern Eindvervaldag Inschrijvingsperiode Argenta Fund Plan Maxi Plus Argenta Fund Plan Corporate Argenta Fund Plan Maxi Plus II Argenta Fund Plan Click Performer III Argenta Fund Plan Interest Rate Click Argenta Fund Plan Equity Performance Click Argenta Fund Plan Equity Performance Click II Argenta Fund Plan Best Portfolio Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies Argenta Fund Plan Equity Performance Click III Argenta Fund Plan Best Indices Van t.e.m Deze financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op Zie Rendement en recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie. IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

2 Rendement en recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie Rendement uit het verleden Kosten Kosten bij instap in het intern Kosten bij uitstap uit het intern Beheerskosten ten laste van het intern - Er kan slechts tijdens de inschrijvingsperiode in deze interne en geïnvesteerd worden. - De beheersreglementen van deze interne en bevatten meer informatie over de beleggingsdoelstelling, de risicoklasse en de beheerder van het intern. De beheersreglementen zijn beschikbaar in de kantoren van Argenta en op - De nettopremie (de premie verminderd met de premietaks van 2 %) wordt door het intern belegd in de Schuldinstrumenten (hierna de Notes ) uitgegeven door een externe partij. Het beheersreglement van het intern bevat meer informatie over deze Notes. Het rendement van het intern is afhankelijk van het rendement van de Notes. De Notes waarborgen op de eindvervaldag de terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie, zodat de verzekeringsnemer op dat moment minimaal de nettopremie ontvangt. Deze recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie geldt uitsluitend op de eindvervaldag van de Notes. In geval van vervroegde afkoop van de verzekering, beëindiging van de verzekering als gevolg van overlijden of vervroegde beëindiging door de uitgever van de Notes wordt de reserve uitgekeerd, berekend aan de hand van de van toepassing zijnde inventariswaarde van het intern. - Het rendement van het intern is afhankelijk van het rendement van de belegging in de onderliggende activa. - Het financiële risico van de belegging door het intern in de Notes wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Argenta Assuranties nv staat niet in voor de recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie, noch voor het rendement. De verbintenissen van de uitgever van de Notes worden evenwel volledig gewaarborgd door de garantieverstrekker van de Notes. Hierdoor draagt de verzekeringsnemer het risico van faillissement of wanbetaling van de garantieverstrekker en is het mogelijk dat er op de eindvervaldag geen recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie is en bijgevolg de uitgekeerde waarde lager is dan de nettopremie. - Er zijn geen historische rendementen van de interne en beschikbaar. - Geen instaptoeslag - Uitstaptoeslag van 2 % van de reserve in geval van volledige afkoop gedurende de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering en 1 % in geval van volledige afkoop na het verstrijken van de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering - Geen uitstaptoeslag op de eindvervaldag - Geen uitstaptoeslag bij overlijden van de verzekerde - Zie het beheersreglement van het desbetreffende intern Inschrijving - Per intern geldt een specifieke inschrijvingsperiode. Na afloop van de inschrijvingsperiode kan niet meer op het intern worden ingeschreven. - De inwerkingtredingdatum van de verzekering wordt vermeld op het persoonlijk certificaat (bijzondere voorwaarden). IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

3 - De premie moet uiterlijk op de inwerkingtredingdatum beschikbaar zijn op de betaalrekening. Op deze datum wordt de premie ter inning aangeboden. Als de premie op de inwerkingtredingdatum niet geïnd kan worden, kan er niet worden ingetekend op de verzekering en zal de verzekering zonder gevolg worden gesteld. De benodigde documenten moeten ten laatste de dag na afloop van de inschrijvingsperiode in het bezit zijn van Argenta. Looptijd - 8 jaar en 1 dag - De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde of in geval van volledige afkoop van de overeenkomst. De reserve op datum van het overlijden (d.i. de waarde van de eenheden op datum van het overlijden) wordt aan de aangeduide begunstigde uitbetaald. Inventariswaarde - De waarde van het intern wordt wekelijks bepaald op basis van de waarde van de onderliggende activa van dat fonds - De waarde van een eenheid is gelijk aan de waarde van het intern, gedeeld door het aantal eenheden dat op het ogenblik van de waardebepaling deel uitmaakt van het fonds. Tijdens de looptijd van het fonds kunnen enkel eenheden geannuleerd worden en dit indien activa aan dit fonds worden onttrokken. - De inventariswaarde van het intern wordt wekelijks op dinsdag bepaald op basis van de op het ogenblik van de waardebepaling laatst gekende officiële of indicatieve koers van de onderliggende activa. De effectieve berekening van de inventariswaarde gebeurt op de donderdag die volgt op deze dinsdag. Als de dinsdag geen bankwerkdag is, wordt de koers van de onderliggende activa van de eerste voorafgaande bankwerkdag gehanteerd. Als de donderdag geen bankwerkdag is, wordt de inventariswaarde van het intern de eerstvolgende bankwerkdag bepaald. Premie - Er kan enkel worden ingeschreven door middel van een eenmalige premiestorting (koopsom) van minimaal euro (exclusief de premietaks van toepassing op de levensverzekering). - Bijstortingen zijn niet mogelijk. Fiscaliteit - Argenta Fund Plan Kap B4 kan enkel buiten fiscaliteit worden afgesloten. - Taks waaraan de premiebetaling onderworpen is: 2 % als de verzekering wordt aangegaan door in België gedomicilieerde natuurlijke personen - Geen beurstaks - Geen leveringstaks - Voor verder informatie: zie de bijgesloten fiscale fiche of zie in voorkomend geval de fiscale behandeling in het beheersreglement. Afkoop Gedeeltelijke afkoop - Niet mogelijk Volledige afkoop - Mogelijk - Geen recht op volledige terugbetaling van de netto geïnvesteerde premie bij volledige afkoop Switch tussen interne en - Niet mogelijk, behalve in geval van vereffening, fusie of overdracht van het intern Informatie - De verzekeringnemer ontvangt jaarlijks een overzicht van het aantal eenheden en de inventariswaarde van het interne waarin hij belegd heeft. Het overzicht wordt verzonden in januari voor de toestand van het voorafgaande jaar. - De verzekeringsnemer kan wekelijks de evolutie van de waarde van de eenheden van het interne volgen via de websites van De Tijd (www.tijd.be) en L Echo (www.lecho.be) en via IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

4 - Voor meer informatie over de beleggingspolitiek van het interne waarin de verzekeringnemer belegd heeft, kan hij het beheersreglement van het desbetreffende onderliggende raadplegen in zijn Argenta-kantoor. - De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op en bij uw kantoorhouder. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor de modaliteiten opgesomd in deze financiële infofiche. Argenta Assuranties nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen PRP Antwerpen btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 Onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen Adm. Code IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

5 Fiscale fiche Verzekering zonder fiscaal attest Algemeen Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij geen fiscaal attest wordt afgeleverd Premies Fiscaliteit Niet fiscaal in te brengen Premietaks Onderworpen aan de premietaks van 2 % Beurstaks Geen Uitkering op - Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: eindvervaldag o Contracten met gewaarborgd rendement: kapitaaluitkering bij leven minder dan 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen (zonder taksen en kosten) o Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn, behalve bij uitkering meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten aan 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte Uitkering bij overlijden (overlijdenswaarborg niet gekoppeld aan hypothecaire lening) Afkoop voor de eindvervaldag Verzekering m.b.t. hypothecaire lening Successierechten premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden - Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: o Contracten met gegarandeerd rendement: afkoop binnen 8 jaar na de begindatum van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen o Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn: in de mate dat de afkoopwaarde belastbare interesten bevat (voor zover de reserve op het moment van de afkoop meer bedraagt dan de geïnvesteerde bedragen), behalve bij afkoop meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. Fiscale fiche conform de huidige fiscale wetgeving in België. De intekenaar en /of begunstigde is onderworpen aan de fiscaliteit van het land waar hij zijn fiscale woonplaats heeft. IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

6 Beheersreglement Argenta Fund Plan Best Indices (hierna intern ) Dit beheersreglement maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Oprichtingsdatum intern Beheerder intern Inschrijvingsperiode intern Beleggingspolitiek intern Beleggingsdoel Onderliggend beleggingsmechanisme 09 oktober 2014 Argenta Assuranties nv (hierna afgekort Argenta ) Belgiëlei Antwerpen De inschrijvingsperiode begint op 6 augustus 2014 en eindigt op 4 oktober 2014 behoudens vervroegde afsluiting. Na 4 oktober 2014 kan niet meer op dit intern worden ingeschreven. De activa van het intern worden voor 100 % geïnvesteerd in Schuldinstrumenten SG Issuer (Luxemburg) Best Indices (hierna de Notes ) uitgegeven door SG Issuer, een dochteronderneming van Société Générale S.A. met maatschappelijke zetel in Parijs (29 Boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk). De referentiemunt van het intern is de euro. Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de beleggingsdoelstelling van de Notes verwijzen we naar het prospectus en de finale uitgiftevoorwaarden. Die zijn verkrijgbaar in de kantoren van Argenta. - De Notes zorgen enerzijds voor de terugbetaling van het netto geïnvesteerde kapitaal (zonder rekening te houden met de taksen en de eventuele kosten) op de einddatum. Daarnaast zorgen de Notes voor een mogelijke meerwaarde die op de einddatum bovenop de netto geïnvesteerde premie wordt uitbetaald. - De mogelijke meerwaarde wordt op vaste observatiedatums bepaald in functie van de evolutie van een korf van 4 Europese aandelenindexen. De korf is samengesteld uit 4 Europese aandelenindexen met elk een focus op een bepaalde sector. De aandelenindexen richten zich op de volgende sectoren: nutsbedrijven (Stoxx Europe 600 Utilites), telecommunicatie (Stoxx Europe 600 telecommunications), olie en gas (Stoxx Europe 600 Oil&Gas) en verzekeringen (Stoxx Europe 600 Insurance). De prijs van de optie is een parameter die de samenstelling van de indexen mee bepaalt. Op de emissiedatum van de notes ( ) worden de startwaarden van de 4 indexen in de korf vastgelegd. Op elke tweejaarlijkse observatiedatum worden de prestaties van de indexen met hun respectievelijke startwaarde vergeleken. De best presterende index wordt vastgeklikt en uit de korf gehaald. De resterende indexen worden dan op de volgende observatiedatum opnieuw met hun startwaarde vergeleken en de best presterende index wordt dan opnieuw vastgeklikt en uit de korf gehaald. Deze verrichting wordt op iedere observatiedatum herhaald. - De tweejaarlijkse observatiedatums zijn de volgende* : Initiële observatiedatum ste observatiedatum de observatiedatum de observatiedatum de observatiedatum *Indien een observatiedatum geen bankwerkdag is, vindt de observatie plaats op de eerstvolgende bankwerkdag. - De vervaldag van het intern is 9 oktober Het kapitaal bij - leven wordt uiterlijk de 3 de bankwerkdag volgend op die einddatum uitbetaald voor zover de formaliteiten voor de uitbetaling van het kapitaal leven, zoals IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

7 Risicoklasse, kapitaalbescherming en rendement beschreven in de algemene voorwaarden, voldaan zijn. Op de vervaldag bestaat het kapitaal leven, per aangehouden eenheid, uit de initiële nettoinventariswaarde (exclusief taksen en eventuele kosten), verhoogd met het gemiddelde van de 4 kliks. - Wettelijke Risicoklasse: III op een schaal van Ø (laagste risico) tot VI (hoogste risico) - Risicoklasse berekend volgens de methode van Committee of European Securities Regulators (hierna afgekort CESR ) Laag risico Hoog risico Voor de bepaling van de risicoklasse wordt vanuit de CESR-methodologie uitgegaan van het risico/rendement-concept, gebaseerd op het volatiliteitsniveau. Deze methodologie houdt geen rekening met de andere belangrijke risicofactoren, zoals het kredietrisico, het liquiditeitsrisico en het marktrisico. - Het fonds Argenta Fund Plan Best Indices richt zich tot beleggers met een voorzichtig tot dynamisch profiel. - De nettopremie (de premie verminderd met de premietaks van 2 %) wordt door het intern Argenta Fund Plan Best Indices belegd in de Notes, uitgegeven door SG Issuer. Het rendement van het intern is afhankelijk van het rendement van de Notes. De Notes beschermen op de einddatum de terugbetaling van minimaal het ingelegde bedrag (exclusief kosten en taksen) zodat de verzekeringsnemer op dat moment minimaal de nettopremie ontvangt. Deze kapitaalbescherming geldt uitsluitend op de vervaldag van de Notes. - Het financiële risico van de belegging door het intern in de Notes wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Argenta Assuranties nv staat niet in voor de kapitaalbescherming, noch voor het rendement. De verbintenissen van SG Issuer worden evenwel volledig gewaarborgd door Société Générale S.A. De verzekeringsnemer draagt het risico van faillissement of wanbetaling van Société Générale S.A. (die op een kredietwaardigheidsrating heeft van A (Standard & Poor s) (negatief), A2 (Moody s) (stabiel) en A (Fitch)). Het is mogelijk dat er op de vervaldag geen kapitaalbescherming is en dat bijgevolg het uitgekeerde kapitaal bij leven lager is dan het initieel geïnvesteerd kapitaal (exclusief taksen). - In geval van vervroegde afkoop van de verzekering, beëindiging van de verzekering als gevolg van overlijden of vervroegde beëindiging door de uitgever van de Notes wordt de reserve uitgekeerd, berekend aan de hand van de van toepassing zijnde inventariswaarde van het intern Argenta Fund Plan Best Indices. Kosten - Geen instapkosten - Uitstapkosten = 2 % van de reserve bij volledige afkoop gedurende de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering en 1 % bij volledige afkoop na het verstrijken van de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering. Geen uitstapkosten op de einddatum van het contract, noch bij overlijden voor de einddatum. - Geen beurstaks - Er zijn geen bijkomende periodieke kosten ten laste van het intern Argenta Fund Plan Best Indices. - Argenta ontvangt vanwege Société Générale S.A., conform de beheerskosten, maandelijks een recurrente vergoeding van maximaal 1,20 % (op jaarbasis) van de netto-inventariswaarde van de uitstaande Notes. - Vergoeding ten laste van de Notes: zie prospectus van de Notes Fiscaliteit Overeenkomstig het huidige fiscale regime (op ) zijn opvragingen gedurende de eerste 8 jaar niet onderworpen aan roerende voorheffing gezien het intern geen rendementswaarborg voorziet op de einddatum (of tussentijds). Aansluitend is er geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal leven (op de einddatum), noch op het kapitaal IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

8 overlijden. Vaststelling en bestemming van de inkomsten Regels voor de waardering van de activa Wijze van vaststelling van de waarde van een eenheid Schorsing van de bepaling van de waarde van de eenheid; schorsing van de stortingen en opnames Alle inkomsten worden op wekelijkse basis vastgesteld en aan het intern toegewezen. Het intern wordt wekelijks aan marktwaarde gewaardeerd, waarbij de indicatieve marktwaarde van de Notes op Reuters en Bloomberg wordt gehanteerd. - De waarde van het intern wordt wekelijks bepaald op basis van de waarde van de onderliggende activa van dat fonds. - De startwaarde van het intern wordt bepaald op de oprichtingsdatum van het intern ( ). Die bedraagt 100 euro. - De waarde van een eenheid is gelijk aan de totale waarde van het intern gedeeld door het aantal eenheden dat op het ogenblik van de waardebepaling deel uitmaakt van het fonds. Tijdens de looptijd van het fonds kan er niet worden bijgestort en kunnen bijgevolg geen nieuwe eenheden gecreëerd worden in het fonds. Onttrekkingen zijn te allen tijde mogelijk (behalve bij schorsing van de waarde van de eenheid; zie infra) waarbij uit een intern gelijktijdig een overeenkomstig aantal eenheden geannuleerd worden. - De waarde van de Notes wordt wekelijks op dinsdag bepaald op basis van de op het ogenblik van de waardebepaling laatst gekende officiële of indicatieve koers van de onderliggende activa. De effectieve berekening van de inventariswaarde gebeurt op de donderdag die volgt op deze dinsdag. Als de dinsdag geen bankwerkdag is, wordt de koers van de onderliggende activa van de eerste voorafgaande bankwerkdag gehanteerd. Als de donderdag geen bankwerkdag is, wordt de inventariswaarde van het intern de eerstvolgende bankwerkdag bepaald. - De bepaling van de waarde van de eenheid van het intern, de stortingen en opnames kunnen enkel opgeschort worden: wanneer een beurs of een markt waarop een aanzienlijk deel van de activa van het intern is genoteerd of wordt verhandeld of een belangrijke wisselmarkt waarop de deviezen waarin de waarde van de nettoactiva is uitgedrukt, worden genoteerd of verhandeld, om een andere reden dan wettelijke vakantie afgesloten is of wanneer de transacties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden onderworpen; wanneer de toestand zo ernstig is dat de verzekeringsonderneming de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kan waarderen, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de verzekeringsnemers of begunstigden van het intern ernstig te schaden; wanneer de verzekeringsonderneming niet in staat is fondsen te transfereren of transacties uit te voeren tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten. bij substantiële afkopen over de volledige bestaansduur van het intern fonds, die meer dan 80 % van de waarde van het intern bedragen of hoger zijn dan euro. Dit bedrag wordt in functie van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen (basis 1998 = 100) geïndexeerd. Het indexcijfer dat als referentie-index dient, is het indexcijfer van de tweede maand van het trimester dat de datum van de afkopen voorafgaat. Tijdens een dergelijke periode worden de premiestortingen en inhoudingen eveneens geschorst. - De verzekeringsnemer kan de terugbetaling eisen van de tijdens die periode gestorte premies, verminderd met de bedragen die werden aangewend voor de IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

9 eventuele aanvullende waarborg overlijden. Vereffening van het intern Voorwaarden en modaliteiten van wijziging van het beheersreglement - Argenta behoudt zich het recht voor om het intern te vereffenen, te fusioneren met een ander intern of de activa van het intern over te dragen als: de totale waarde van het intern onder de liquidatiedrempel van euro zakt; er zich juridische of fiscale wijzigingen voordoen die een belangrijke impact hebben op de beleggingsdoelstellingen en/of de beleggingspolitiek; de emittent of de garantsteller ( Guarantor ) van de Notes zijn verplichtingen met betrekking tot de Notes niet naleeft; het intern het niet meer toelaat of het niet meer zal toelaten om een redelijk rendement te behalen, rekening houdend met gelijkaardige producten op de financiële markten, of als de kans bestaat dat de voortzetting van het intern niet meer kan gebeuren binnen een aanvaardbaar risico; economische motieven of het belang van de verzekeringsnemers hiertoe noodzaken. - De verzekeringsnemer wordt minstens 30 dagen voor de vereffening op de hoogte gebracht. - In geval van vereffening, fusie of overdracht van activa van het intern kan de verzekeringsnemer opteren voor een interne overdracht van de bestaande reserve naar een (ander) intern van Argenta of voor de vereffening van de theoretische afkoopwaarde. In voorkomend geval wordt geen enkele vergoeding, noch een uittredingstoeslag toegepast. Argenta betaalt in voorkomend geval de reserve terug, berekend op basis van de laatste gekende inventariswaarde. Bij vereffening van het intern is er geen kapitaalbescherming. - Argenta Assuranties nv behoudt zicht het recht voor het beheersreglement te wijzigen (bijvoorbeeld aanpassing van de kosten) indien de toepasselijke wetgeving zou wijzigen, en ook als externe factoren (bv. economische omstandigheden) tot een wijziging nopen. - De verzekeringsnemer wordt hiervan minstens 30 dagen voor de wijziging op de hoogte gebracht. Argenta Assuranties nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen adm. code 0858 IFBR_AFPK4_ _NL_DW /9

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds )

Beheersreglement. Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna intern verzekeringsfonds ) Beheersreglement Argenta Fund Plan Best Emerging Currencies (hierna ) Dit beheersreglement maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden. Oprichtingsdatum Beheerder Inschrijvingsperiode Beleggingspolitiek

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima STABILITY 01/2025 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima STABILITY 01/2025 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima STABILITY 01/2025 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch

Rating van BNP Paribas Fortis NV: A2 (negative outlook) bij Moody s, A+ (negative outlook) bij Standard & Poor s en A+ (stable outlook) bij Fitch BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ European Sectors GELDIG OP 15/09/2014 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan De beleggingsverzekering bestaande uit deze Financiële Infofiche, het Beheersreglement, de Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Select Dividend 4.

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Select Dividend 4. SMART INVEST BON SELECT DIVIDEND 4 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 GELDIG OP 10/04/2015 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan De beleggingsverzekering bestaande uit deze Financiële Infofiche, het Beheersreglement, de Algemene Voorwaarden,

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

De potentiële meerwaarde per eenheid van het fonds op einddatum wordt als volgt gedefinieerd:

De potentiële meerwaarde per eenheid van het fonds op einddatum wordt als volgt gedefinieerd: SMART INVEST BON DEEP VALUE 90 EUROPE 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS VERBONDEN MET HET PRODUCT SMART INVEST PORTFOLIO Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Best Performance 14.

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Best Performance 14. SMART INVEST BON BEST PERFORMANCE 14 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Atlantic Quality 90/1

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Atlantic Quality 90/1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Geldig op 14/12/2015 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag via het depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds dat

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima OPTIMIX 11/2022 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima OPTIMIX 11/2022 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima OPTIMIX 11/2022 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima STABILITY Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima STABILITY Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima STABILITY Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post Optima

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam AG Protect+ Best Performance 1.

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam AG Protect+ Best Performance 1. BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ BEST PERFORMANCE 1 GELDIG OP 18/02/2013 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer

Argenta Fund Plan Best Indices. Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Fund Plan Best Indices Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door SG Issuer Argenta Assuranties nv. Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen - BTW

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Target+ USD Global Select

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Target+ USD Global Select BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Geldig op 06/02/2017 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via EMTN 1 uitgegeven door bij BNP Paribas Fortis Funding (LU) 2 en gewaarborgd door BNP Paribas

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Best Performance 6.

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam Smart Invest Bon Best Performance 6. SMART INVEST BON BEST PERFORMANCE 6 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Global Demography 90

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Global Demography 90 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Geldig op 13/06/2016 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag via het depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds dat

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1

BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET BELEGGINGSFONDS TOP PROTECT BEST PROFILE 06/2018 1 Benaming van het fonds Top Protect Best Profile 06/2018 Oprichtingsdatum van het fonds 01/06/2010 Risicoklasse Om de verzekeringnemer

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 BEHEERSREGLEMENT MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 - is een beleggingsfonds dat wordt aangeboden onder KBC-Life Multinvest, een tak23-levensverzekering. Het is

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima MUNDO Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima MUNDO Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima MUNDO Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post Optima

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ USD Dynamic Deep Value

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ USD Dynamic Deep Value BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Geldig op 20/06/2016 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via EMTN 1 uitgegeven door bij BNP Paribas Fortis Funding (LU) 2 en gewaarborgd door BNP Paribas

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE EXCLUSIVE TIMING BOOSTER EUROPE 1 BEHEERSREGLEMENT EXCLUSIVE TIMING BOOSTER EUROPE - is een intern beleggingsfonds van KBC Verzekeringen NV, met zetel van de vennootschap te B-3000 LEUVEN, Professor

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Target+ USD Sustainable Goals 2027

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Target+ USD Sustainable Goals 2027 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Geldig op 24/04/2017 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via EMTN 1 uitgegeven door bij BNP Paribas Fortis Funding (LU) 2 en gewaarborgd door BNP Paribas

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Atlantic Quality 90 06/2026 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzek ering Waarborgen

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT

Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT 1 / 12 Beheersreglement 1 MANAGED FUNDS (Tak 23) BEHEERSREGLEMENT Editie 10/07/2015 INHOUD I. OMSCHRIJVING... 2 II. BEHEERDER VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 2 III. KENMERKEN VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Dynamic Deep Value 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima PROFILE Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima PROFILE Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima PROFILE Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post Optima

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Global Megatrends 90/2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Megatrends 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Dit betekent dat: Als de eindwaarde van de index op 17/05/2027 zoals hierboven omschreven hoger staat dan zijn startwaarde op 17/05/2017, dan zal de m

Dit betekent dat: Als de eindwaarde van de index op 17/05/2027 zoals hierboven omschreven hoger staat dan zijn startwaarde op 17/05/2017, dan zal de m SMART INVEST BON EUROPE ESG LEADERS 2027/2 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS VERBONDEN MET HET PRODUCT SMART INVEST PORTFOLIO Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag via EMTN 1 uitgegeven

Nadere informatie