Type levensverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Type levensverzekering"

Transcriptie

1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta) waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds (tak 23) Argenta Fund Plan Maxi Plus (hierna Intern Fonds). Waarborgen Waarborg bij leven Bij beëindiging van het contract, op het einde van de voorziene looptijd van 8 jaar en 1 dag van de verzekering, wordt de reserve uitgekeerd. De reserve is gelijk aan de overeenkomstige waarde van het aantal eenheden op de eindvervaldag (zie ook de rubrieken Inventariswaarde en Rendement hieronder). De begunstigde geniet kapitaalbescherming 2 op de eindvervaldag op het door de verzekeringnemer geïnvesteerde bedrag na afhouding van de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1 %. Er is geen kapitaalbescherming 2 vóór de eindvervaldag van de verzekering. Waarborg bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde wordt aan de door de verzekeringnemer aangeduide begunstigde het bedrag uitbetaald dat gelijk is aan de reserve van de verzekering op het moment van het overlijden. Bij overlijden is er geen kapitaalbescherming 2. De reserve is gelijk aan de waarde van de eenheden op! " # $ % " %& & % & '(()( ( '* * * & '(()( ('* & * * # + # &, DW10056N /8

2 datum van het overlijden (zie ook de rubriek Inventariswaarde hieronder.) Doelgroep Het Intern Fonds richt zich tot de defensieve beleggers die wensen te beleggen in het Intern Fonds waarvan de risico s zijn beschreven in de rubriek Intern Fonds hieronder. Intern Fonds De activa van het Intern Fonds worden voor 100 % geïnvesteerd in Euro Medium Term Notes (EMTN: uitgifte op middellange termijn en uitgedrukt in euro) Maxi Plus (hierna de Notes ) uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance nv, een dochteronderneming van Société Générale S.A., met maatschappelijke zetel in Parijs (29 Boulevard Haussmann, Parijs, Frankrijk). Voor een precieze omschrijving van de beleggingsdoelstelling van de Notes verwijzen we naar het prospectus en de finale uitgiftevoorwaarden. Die zijn verkrijgbaar in de kantoren van Argenta. De Notes beleggen 100 % van de geïnvesteerde bedragen in een actief beheerde aandelenkorf (hierna de Korf ) van 25 internationale aandelen. De Korf heeft als doel een meerwaarde te creëren op basis van de prestaties van de 25 onderliggende aandelen door middel van een actief beheer. Overzicht van de 25 internationale aandelen uit de Korf: Aandeel Land Sector Altria Group Inc Verenigde Staten Detailhandel Bouygues SA Frankrijk Bouw Daiichi Sankoyo Japan Farmaceutica Company Deutsche Telekom Duitsland Telecommunicatie E.ON AG Duitsland Elektriciteit Enel SpA Italië Elektriciteit GlaxoSmithKline PLC Verenigd Koninkrijk Farmaceutica HSBC Holdings PLC Verenigd Koninkrijk Bank Intesa Sanpaolo SpA Italië Bank Lloyds Banking Group Verenigd Koninkrijk Bank PLC Lockheed Martin Corp Verenigde Staten Ruimtevaart/Defensie McDonald s Corp Verenigde Staten Detailhandel Medtroninc Inc Verenigde Staten Farmaceutica Münchener Duitsland Verzekeringen Rückversicherungs AG Nestlé SA Zwitserland Detailhandel Repsol YPF SA Spanje Olie/Gas Roche Holding AG Zwitserland Farmaceutica DW10056N /8

3 RWE AG Duitsland Elektriciteit Sanofi-Aventis AF Frankrijk Farmaceutica Total SA Frankrijk Olie/Gas Unilever NV Nederland Detailhandel Verizon Verenigde Staten Telecommunicatie Communications Inc Vinci SA Frankrijk Bouw Vivendi SA Frankrijk Media Vodafone Group PLC Verenigd Koninkrijk Telecommunicatie Jaarlijks wordt de individuele prestatie van ieder aandeel uit de Korf bekeken (prestatie te meten op de jaarlijkse waarderingsdatum van de Notes). Een dubbel mechanisme staat in voor een optimalisering van de prestatie van het Intern Fonds. 1. Dankzij het Lock-8-effect wordt de individuele prestatie van elk van de 20 best presterende aandelen uit de Korf automatisch vastgeklikt op 8 %. 2. Dankzij het Optimizer-effect wordt de individuele prestatie van elk van de 5 overige aandelen uit de Korf verdubbeld voor zover de reële prestatie van dit aandeel (d.i. de reële prestatie sinds de emissiedatum van de Notes te meten op de jaarlijkse waarderingsdatum van de Notes) positief is. Is de reële prestatie van het aandeel negatief, dan wordt rekening gehouden met deze reële prestatie. Na toepassing van voormelde mechanismes wordt jaarlijks de Maxi Plus Bonus bepaald, d.i. de gemiddelde prestatie van alle aandelen uit de Korf. Als de globale jaarlijkse prestatie van de Korf positief is, wordt dit positieve resultaat vastgeklikt en is de Maxi Plus Bonus positief. Is de globale jaarlijkse prestatie van de Korf negatief, dan wordt de globale prestatie van de Korf vastgeklikt op 0 % zodat de jaarlijkse Maxi Plus Bonus nooit negatief is. Op de eindvervaldag van de verzekering worden alle jaarlijkse Maxi Plus Bonussen opgeteld. De begunstigde ontvangt op de eindvervaldag 100 % van de geïnvesteerde bedragen (m.n. de premies, exclusief de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1 %), vermeerderd met de som van de 8 jaarlijks bepaalde Maxi Plus Bonussen met een minimum van 12 %. De Notes keren op de eindvervaldag dus steeds minimum 112 % van de geïnvesteerde bedragen (m.n. de premies, exclusief de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1 %) uit, ook al werd tijdens de vorige jaren de negatieve prestatie van de korf steeds op 0 % vastgeklikt. De belegging in de Notes door het Intern Fonds geniet dus kapitaalbescherming op eindvervaldag en een door de emittent van de Notes en Société Générale SA gegarandeerde opbrengst, die ook enkel verworven is op de eindvervaldag (zie ook de rubriek Rendement ). DW10056N /8

4 De referentiemunt van het Intern Fonds is de euro. Gezien de belegging van de activa van het Intern Fonds wordt dit product onder risicoklasse 1 geressorteerd op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico), gebaseerd op de jaarlijkse volatiliteit. De beheerder van het Intern Fonds is Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen. Rendement Er is kapitaalbescherming op de eindvervaldag van de verzekering: op de eindvervaldag van de verzekering wordt minimaal de premie (exclusief de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1 %) weer uitgekeerd. Deze kapitaalbescherming vloeit voort uit het feit dat de premies, die na afhouding van de wettelijk bepaalde premietaks van 1,1 % - door het Intern Fonds in de Notes met een terugbetaling van minstens 100 % van de uitgifteprijs op eindvervaldag van de Notes worden belegd, op de eindvervaldag van de verzekering minstens volledig worden terugbetaald, indien de emittent van de Notes zijn verbintenissen - die worden gegarandeerd door Société Générale S.A. - nakomt. Het rendement van de verzekering is afhankelijk van het rendement van de belegging door het Intern Fonds in de Notes. Op de eindvervaldag van de verzekering wordt minimaal 112% van de premies, die na afhouding van de premietaks van 1,1 % - door het Intern Fonds in de Notes werden belegd, uitgekeerd, indien de emittent van de Notes zijn verbintenissen - die worden gegarandeerd door Société Générale S.A. - nakomt. Het financiële risico van de belegging door het Intern Fonds in de Notes wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. De kapitaalbescherming, noch het rendement, worden gegarandeerd door Argenta. De verzekeringnemer draagt door de belegging van de premie in de verzekering tevens een kredietrisico in geval van faillissement of wanbetaling van Argenta. In voorkomend geval zal er op de eindvervaldag geen kapitaalbescherming zijn, zelfs indien de emittent van de Notes en Société Générale SA hun verplichtingen nakomen. De verzekeringnemer loopt dan het risico dat de uitgekeerde waarde lager is dan de geïnvesteerde premie. Er is geen kapitaalbescherming in geval van vervroegde afkoop van de verzekering of in geval van beëindiging van de verzekering als DW10056N /8

5 gevolg van overlijden. In deze gevallen wordt de reserve van de verzekering uitgekeerd, berekend aan de hand van de inventariswaarde van het Intern Fonds die op die dag van toepassing is. Rendement uit het verleden Er zijn geen historische rendementen van het Intern Fonds beschikbaar. Kosten Instapkosten Er worden geen instapkosten aangerekend. Uitstapkosten De uitstapkosten bedragen 2 % van de reserve in geval van volledige afkoop gedurende de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering en 1 % in geval van volledige afkoop na het verstrijken van de eerste 7 jaar van de looptijd van de verzekering. Beheerskosten ten laste van het Intern Fonds Vergoeding ten laste van de Notes Er zijn geen beheerskosten ten laste van het Intern Fonds. - Argenta ontvangt vanwege Société Générale S.A. elk trimester een recurrente vergoeding van maximum 1,50 % (op jaarbasis) van de netto-inventariswaarde van de uitstaande Notes. Afkoopvergoeding/ opnamevergoeding In geval van afkoop zijn de kosten verschuldigd zoals hierboven beschreven onder de rubriek Uitstapkosten. Bij afkoop is er geen kapitaalbescherming 2. Gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. Kosten bij overdracht Overdracht is niet mogelijk (zie rubriek Overdracht ). Toetreding/Inschrijving De inschrijvingsperiode begint op 23 juni 2010 en eindigt op 19 augustus Na 19 augustus 2010 kan niet meer op de verzekering worden ingeschreven. De inwerkingtredingsdatum van de verzekering wordt vermeld op het persoonlijk certificaat (bijzondere voorwaarden). Looptijd De looptijd van de verzekering bedraagt 8 jaar en 1 dag. De verzekering wordt vroegtijdig beëindigd bij overlijden van de verzekerde of in geval van volledige afkoop van de overeenkomst. DW10056N /8

6 Inventariswaarde Het Intern Fonds wordt wekelijks aan marktwaarde gewaardeerd, waarbij de indicatieve marktwaarde van de Notes op Reuters en Bloomberg wordt gehanteerd. De waarde van een eenheid is gelijk aan de waarde van het Intern Fonds gedeeld door het aantal eenheden van het Intern Fonds. De waarde van de eenheid wordt uitgedrukt in euro. Er worden enkel eenheden gecreëerd naar aanleiding van de eerste koersvorming na de inschrijvingsperiode in functie van het volume van inschrijvingen. De inventariswaarde van het Intern Fonds wordt wekelijks op donderdag bepaald. Hierbij worden de koersen van de Notes gehanteerd van de dinsdag die aan deze donderdag vooraf gaat. Als de donderdag geen bankwerkdag is, wordt de inventariswaarde van het Intern Fonds de eerstvolgende bankwerkdag bepaald. Als de dinsdag geen bankwerkdag is, wordt de koers van de Notes van de eerste voorafgaande bankwerkdag gehanteerd. De inventariswaarden zijn te raadplegen in de kantoren van Argenta, in de pers - via de websites van De Tijd (www.tijd.be) en L Echo (www.l echo.be)) - of op de website van Argenta (www.argenta.be). Premie Er kan enkel worden ingeschreven door middel van een eenmalige premiestorting (koopsom). Het bedrag van de eenmalige premiestorting moet minimum euro bedragen. Hogere bedragen kunnen gestort worden met een veelvoud van 100 euro (2.500 euro, euro,...). Bijstortingen zijn niet mogelijk. Na 19 augustus 2010 zijn geen premiestortingen meer mogelijk en kan er niet langer worden ingeschreven op de verzekering. Fiscaliteit Geen beurstaks. Fiscaal regime voor premiebetaling. De betaalde premie kan niet genieten van een aftrek of een belastingvermindering in de personenbelasting. Taksen waaraan premiebetaling onderworpen is: 1,1 % als de verzekering wordt aangegaan door in België wonende natuurlijke personen. Op basis van de huidige wetgeving is er op de eindvervaldag van de verzekeringsovereenkomst en bij overlijden geen roerende voorheffing verschuldigd. Ingeval van afkoop voor de eindvervaldag is er roerende voorheffing verschuldigd in de mate de afkoopwaarde belastbare inkomsten.bevat. DW10056N /8

7 Raadpleeg de bijlage voor verdere informatie. Afkoop/opname Gedeeltelijke afkoop/opname Volledige afkoop/opname Gedeeltelijke afkoop is niet mogelijk. Enkel volledige afkoop is mogelijk, waarbij de uitstapkosten worden aangerekend beschreven onder de rubriek Uitstapkosten. Bij afkoop is er geen kapitaalbescherming 2. Overdracht Overdracht van de eenheden is niet mogelijk, behalve in geval van vereffening, fusie of overdracht van activa van het Intern Fonds. Informatie Jaarlijks krijgt de verzekeringnemer een overzicht van het aantal eenheden waarin hij belegd heeft met hun waarde. Tevens kan de verzekeringnemer in de pers wekelijks de evolutie van de waarde van de eenheden van het Intern Fonds volgen via de websites van De Tijd (www.tijd.be) en L Echo (www.lecho.be) en via De algemene voorwaarden, debijzondere voorwaarden van de verzekering en het beheersreglement van het Intern Fonds zijn verkrijgbaar in de kantoren van Argenta. Informatie over de Notes, waarin het Intern Fonds zijn activa belegt, vindt men in het prospectus en in de finale uitgiftevoorwaarden van de Notes. Ze zijn verkrijgbaar in de kantoren van Argenta. DW10056N /8

8 Bijlage Verzekering zonder fiscaal attest De verzekeringnemer is een natuurlijke persoon onderworpen aan de Belgische personenbelasting waarbij geen fiscaal attest wordt gevraagd. Premies De premies kunnen niet genieten van een fiscaal voordeel. Op iedere premie is een premietaks van 1,1 % verschuldigd. Belastbaarheid Op de eindvervaldag van de verzekeringsovereenkomst is er geen roerende voorheffing verschuldigd aangezien het verzekeringscontract wordt aangegaan voor meer dan acht jaar en de effectieve uitkering plaatsvindt na het verstrijken van voormelde periode van acht jaar. Er is evenmin roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal bij overlijden. Afkoop Ingeval van een afkoop voor de eindvervaldag van de verzekeringsovereenkomst is er roerende voorheffing verschuldigd in de mate de afkoopwaarde belastbare inkomsten bevat. Successierechten Argenta is als verzekeraar bij overlijden van de verzekeringnemer of de verzekerde in principe gebonden aan de meldingsplicht. Successierechten kunnen verschuldigd zijn. Argenta Assuranties nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen RPR Antwerpen btw BE rek IBAN BE BIC ARSPBE22 Onderneming toegelaten om de verzekeringsverrichtingen van tak 23 uit te oefenen Adm. code DW10056N /8

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING

TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING TECHNISCHE FICHE VAN DE VERZEKERING Technische naam van de verzekering Argenta Fund Plan Kap B4 Corporate 25 (1) Type van verzekering Emittent EMTN (4) ISIN EUSIPA Product Code 1299 Tak 23-levensverzekering

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2

Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Financiële informatiefiche levensverzekering voor tak 23 1 INORA INVEST 2 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen - In geval

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90

BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS AG Protect+ Ethical Europe Equity Index 90 GELDIG OP 10/04/2015 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement

Nadere informatie

ERGO Life Euro Equities

ERGO Life Euro Equities ERGO Life Euro Equities n Blootstelling van 100% van de nettopremie belegd in schuldinstrumenten uitgegeven door Société Générale n Recht op terugbetaling van uw nettopremie ten belope van minimaal 108%

Nadere informatie