Beheersreglement van het beleggingsfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheersreglement van het beleggingsfonds"

Transcriptie

1 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/ Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/ /06/2008 Oprichtingsdatum van het fonds : 08/08/2008 Looptijd van het fonds : Het fonds heeft een looptijd van 10 jaar en 2 weken en wordt afgesloten op 22/08/2018 Risicoklasse De risicoklasse bij oprichting van dit fonds is III op een schaal van Ø (laagste risico) tot VI (hoogste risico), overeenkomstig de methodologie gebruikt voor de risicoberekening bij ICB s met vaste looptijd en met kapitaalbescherming of met behoud van minstens 90% van het initieel kapitaal op vervaldag). Minstens eenmaal per jaar wordt de risicoklasse bepaald op basis van de koersevolutie van het fonds en vermeld in het beheersrapport. Aankoopprijs Tijdens de onderschrijvingsperiode van 26/05/2008 tot 25/07/2008 worden de eenheden wekelijks aangekocht tegen een aankoopprijs onder pari. De startwaarde van een eenheid is 1,0000 EUR op 08/08/2008. De maatschappij behoudt zich evenwel het recht voor de onderschrijvingsperiode vroegtijdig af te sluiten. Het aantal eenheden toegekend aan uw contract wordt : - bepaald op basis van de aankoopprijs zoals hieronder bepaald. - afgerond op de eenheid naar boven indien het cijfer na de komma 5 is of groter. - afgerond op de eenheid naar beneden indien het cijfer na de komma kleiner is dan 5. Ontvangst storting Datum aankoop Aankoopprijs Tot 30/05 02/06 99,72% 31/05 06/06 09/06 99,76% 07/06 13/06 16/06 99,79% 14/06 20/06 23/06 99,83% 21/06 27/06 30/06 99,86% 28/06 04/07 07/07 99,90% 05/07 11/07 14/07 99,93% 12/07 18/07 21/07 99,97% 19/07 25/07 28/07 100% Onderschrijving op 28/06/2008 voor een premie van EUR - Instapkosten: 3,50% De nettopremie bedraagt bijgevolg EUR. Met deze nettopremie, ontvangen tussen 28/06/08 en 04/07/08, worden eenheden aan 99,90% onder pari aangekocht en afgerond naar eenheden van 1,0000 EUR. Het aantal eenheden na afronding bedraagt: = / ( 99,90% ) = eenheden van 1,0000 EUR Beleggingsdoeleinden De beleggingen van het fonds zullen georganiseerd worden met het oog op het bereiken van de volgende doelstelling: creëren van een meerwaarde op de einddatum, gekoppeld aan de prestatie van een korf van 4 aandelen uit de financiële sector met gelijke weging. Indien de meerwaarde op einddatum positief is, dan wordt deze meerwaarde uitgekeerd bovenop de nettopremie N Indien de meerwaarde op einddatum negatief of gelijk aan 0 is, dan ontvangt de begunstigde bij leven op einddatum van het contract in geval van leven van de verzekerde (indien er één verzekerde is) of van minstens één verzekerde (indien er twee verzekerden zijn) de reserve van het contract, met een minimum gelijk aan het aantal eenheden op het contract op dat ogenblik vermenigvuldigd met 1,0000 EUR. Nieuwbrug 17, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming toegelaten onder het codenummer 0079 om de takken 21 en 22 Levensverzekeringen (KB 4/7/79 BS 14/7/79), 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30/3/93 BS 7/5/93), 26 Kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA 26/4/05 BS 12/5/05) en alle takken Niet-Leven (takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 BS 14/7/79, KB 29/12/86 BS 14/1/87, KB 7/12/88 BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 BS 14/6/05)

2 De meerwaarde op einddatum De meerwaarde op einddatum wordt berekend in 3 stappen: 1. Berekening van de eindwaarde van elk aandeel 2. Berekening van de individuele evolutie per aandeel 3. Berekening van de meerwaarde op einddatum Stap 1: berekenen van de eindwaarde voor elk aandeel De eindwaarde voor elk aandeel is het rekenkundig gemiddelde van de slotwaarden van het aandeel op 09/03/2017, 06/04/2017, 11/05/2017, 15/06/2017, 13/07/2017, 10/08/2017, 14/09/2017, 12/10/2017, 09/11/2017, 07/12/2017, 11/01/2018, 15/02/2018, 15/03/2018, 12/04/2018, 10/05/2018, 07/06/2018, 05/07/2018, 02/08/2018. Voorbeeld met 5 observatiedata i.p.v. 18: Datum Slotwaarde aandeel 1 Datum Datum Datum Datum Datum eindwaarde aandeel = ( ) / 5 = 200 Als een beurs, waarop aandelen uit de korf genoteerd zijn, waar rekening mee gehouden moet worden, gesloten is op een van de bovenvermelde data om een andere reden dan normale vakantie, wordt de waarde van de aandelen uit de korf die door deze sluiting gevat zijn, bepaald door de slotkoers van de eerstvolgende beurswerkdag of, indien de beurs op deze dag eveneens gesloten is, door de schatting te goeder trouw van hun waarde op deze dag. Stap 2: Berekening individuele evolutie per aandeel De individuele evolutie van elk aandeel wordt bepaald door de verhouding tussen enerzijds, het verschil tussen de eindwaarde van elk aandeel berekend in stap 1 en zijn startwaarde en anderzijds, die startwaarde zelf. Deze verhouding wordt uitgedrukt in procent en wordt afgerond op 4 decimalen. De startwaarde van elk aandeel uit de korf wordt bepaald door hun slotkoers op 08/08/2008. Aandeel Startwaarde Eindwaarde Individuele evolutie ,0000 % ,0000 % ,0000 % ,0000 % Stap 3: Berekening van de meerwaarde op einddatum De berekening van de meerwaarde gebeurt op basis van de individuele evolutie uit stap 2, rekening houdend met hun gewicht in de korf. De prestatie van de aandelenkorf wordt uitgedrukt in procent en afgerond tot op 2 decimalen. Aandeel Individuele evolutie Gewicht aandeel in de korf Gewogen individueel rendement 1 100,0000 % x 25% 25,0000 % 2 120,0000 % x 25% 30,0000 % 3 110,0000 % x 25% 27,5000 % 4 20,0000 % x 25% 5,0000 % meerwaarde op einddatum = Σ gewogen individueel rendement = 87,50 % Het voorbeeld hierboven biedt geen enkele waarborg met betrekking tot toekomstige rendementen en werd enkel toegevoegd om de werking van het mechanisme van het product te illustreren. De in dit voorbeeld vermelde prestaties zijn dus fictief.

3 Samenstelling van de aandelenkorf De aandelenkorf is samengesteld uit aandelen uit de financiële sector met ieder een gelijke weging. Basket description Company Weight DEXB BB Equity Dexia SA 25% FORA NA Equity Fortis 25% INGA NA Equity ING Groep 25% KBC BB Equity KBC Groep 25% Beleggingspolitiek De beleggingen gebeuren hoofdzakelijk op korte termijn (deposito s en commercial paper) en in obligaties. Al deze beleggingen worden uitgedrukt in EUR. Bovendien gebeuren er ook beleggingen in afgeleide producten. Deze afgeleide producten bestaan uit de omwisseling (via swapcontracten gesloten met gespecialiseerde financiële partners) van het grootste deel van het rendement van de hierboven vermelde beleggingen tegen de evolutie van de aandelenkorf. Spreiding van de activa De onderliggende activa kunnen wereldwijd belegd worden. Beperkingen op de beleggingen Er worden geen leningen aangegaan. De beheerder zal de bepalingen uit de rubriek beleggingspolitiek respecteren. Beheerder Fortis Insurance Belgium Wat gebeurt er indien één of meer van de aandelen verdwijnt? In geval van een openbaar overnamebod, een openbaar omwisselingsbod, een fusie of een overname, een splitsing van een aandeel of elke gelijkaardige gebeurtenis kan één of meer van de aandelen van de korf verdwijnen. In dat geval zou het aandeel vervangen worden door een nieuw aandeel dat door de gespecialiseerde financiële partners voor de klant zal gekozen worden. Ofwel zal het aandeel vervangen worden door het aandeel van de nieuwe groep (bijvoorbeeld in geval van een fusie of overname) ofwel zal een aandeel worden gekozen uit dezelfde sector maar met gelijkaardige liquiditeit en kredietwaardigheid. Concreet, wanneer een aandeel uit de korf wordt vervangen, dan wordt voor het nieuwe aandeel een vervangingswaarde berekend. De vervangingswaarde van het nieuwe aandeel wordt bepaald in functie van een adequate ratio. De evoluties van de korf die reeds werden opgemeten op de vervaldagen (vóór de vervanging van een aandeel) blijven in ieder geval behouden. Enkel voor de evoluties die in de toekomst nog moeten berekend worden, zal rekening worden gehouden met deze vervanging. Wanneer ten gevolge van een faillissementsprocedure een aandeel niet meer genoteerd wordt zonder dat het vervangen werd, zal dit aandeel niet vervangen worden. De waarde van dit aandeel wordt beschouwd als zijnde 0 voor de bepaling van de individuele evolutie. De modaliteiten voor afkopen en overdrachten van eenheden De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid het contract geheel of gedeeltelijk af te kopen, volgens de modaliteiten bepaald in dit beheersreglement. De afkoop is beperkt tot de reserve van het contract verminderd met de afkoopvergoeding. De afkoopvergoeding wordt uitgedrukt in % van de afgekochte reserve en bedraagt 0,5% gedurende de eerste 4 jaar. De totale afkoop stelt een einde aan het contract. Bij totale afkoop dient de verzekeringnemer zijn origineel contract terug te bezorgen aan de maatschappij. De verzekeringnemer dient de afkoop via het gedagtekend en ondertekend afkoopformulier van de maatschappij aan te vragen. De afkopen kunnen enkel gebeuren per eenheid en met een minimumaantal van eenheden per afkoop. Een minimumreserve, van 600 EUR, moet op het contract behouden blijven. De maatschappij behoudt het recht voor ons te verzetten tegen een gedeeltelijke afkoop die minder bedraagt dan het minimum bepaald in het beheersreglement of die de totale reserve van het contract zou herleiden tot een bedrag dat lager ligt dan het minimum te behouden bedrag. Elke verrichting na de inschrijvingsperiode gebeurt op de tweede maandag die volgt op de dag waarop de maatschappij uw aanvraag tot afkoop of de melding van een overlijden ontvangen hebben. Indien deze tweede maandag geen werkdag is, gebeurt de verrichting de eerstvolgende werkdag. Indien uitzonderlijke omstandigheden het vereisen en om de belangen van de verzekeringnemers te vrijwaren, kunnen we tijdelijk de afkoopverrichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten en de nodige maatregelen nemen. In deze omstandigheden wordt de verzekeringnemer onmiddellijk in kennis gesteld van de toepassing van deze uitzonderlijke maatregelen. De verzekeringnemer beschikt niet over de mogelijkheid om de reserve van het contract geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een ander beleggingsfonds.

4 Regels voor de waardering van de activa De activa van het fonds worden gewaardeerd op basis van de marktwaarde geschat door de fondsbeheerder volgens de voor de betreffende beleggingen gangbare maatstaven. De fondsbeheerder kan, indien bijzondere omstandigheden dit praktisch onmogelijk of kennelijk onredelijk maken, de vaststelling van de waarde van het fondsvermogen, opschorten of een afwijkende bepaling toepassen die hij nuttig acht. Deze bijzondere omstandigheden zijn dezelfde als vermeld onder Bepaling van de inventariswaarde wijze van vaststelling van de waarde van de eenheid. Bepaling van de inventariswaarde Wijze van vaststelling van de waarde van de eenheid Elke eenheid is verbonden aan het fonds. De waarde van de eenheid wordt iedere maandag bepaald, en is gelijk aan de nettowaarde van het fonds gedeeld door het aantal eenheden in het fonds. De nettowaarde van het fonds wordt bekomen door de som te maken van de waarden die het fonds vormen. Op 22/08/2018 wordt de eindwaarde van de eenheid bepaald en het is deze eindwaarde die door de beheerder zal worden uitgekeerd op de eindvervaldag. De bepaling van de waarde van de eenheid kan enkel opgeschort worden: - wanneer een beurs of een markt waarop een aanzienlijk deel van de activa van het beleggingsfonds is genoteerd of wordt verhandeld of een belangrijke wisselmarkt waarop de deviezen waarin de waarde van de netto activa is uitgedrukt, worden genoteerd of verhandeld, gesloten is om een andere reden dan reglementaire vakantie of wanneer de transacties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden onderworpen; - wanneer de toestand zo ernstig is dat de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kunnen gewaardeerd worden, er niet normaal over kan beschikt worden of dit niet kan gebeuren zonder de belangen van de verzekeringsnemers of begunstigden van het beleggingsfonds ernstig te schaden; - wanneer de verzekeringsonderneming niet in staat is fondsen te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; - bij een substantiële opname van het fonds die meer dan 80% van de waarde van het fonds bedraagt. Indien de opschorting langer duurt dan enkele dagen, zal zij via een persbericht of op een andere geschikte communicatiewijze bekend worden gemaakt. De opgeschorte verrichtingen zullen worden uitgevoerd tegen de eerste inventariswaarde die volgt op de beëindiging van de opschorting. Methode, frequentie van waardering en munteenheid De nettowaarde van het fonds wordt iedere maandag, of de eerstvolgende werkdag indien maandag geen werkdag is, bepaald op basis van de waarde van de activa die het fonds vormen en wordt uitgedrukt in Euro. Instap, beheerskosten en afkoopvergoeding Berekeningswijze De instapkosten bedragen 3,00% van de gestorte premies of overgedragen reserve vanaf EUR (taks inbegrepen) en 3,50% voor gestorte premies of overgedragen reserves indien dit bedrag lager is dan EUR (taks inbegrepen). De beheerskosten bedragen maximaal 1,50% op jaarbasis op het aantal eenheden op het contract vermenigvuldigd met 1 EUR. De beheerskosten worden afgehouden van de waarde van het fonds en worden verrekend in de inventariswaarde. De afkoopvergoeding bedraagt 0,50% op de afgekochte reserve gedurende de eerste 4 jaar. Daarna wordt geen afkoopvergoeding meer aangerekend. Plaats en frequentie van publicatie van de eenheidswaarde Iedere werkdag in De Tijd en L Echo en op de website van de maatschappij (www.fortisinsurance.be) Vereffening van het fonds De maatschappij behoudt zich het recht voor om, indien zij daartoe genoodzaakt wordt door omstandigheden buiten haar wil of waarop zij onvoldoende invloed kan uitoefenen, het fonds dat verbonden is aan het contract, stop te zetten. Definitie van omstandigheden : - wijzigingen vermeld onder termination event in het Pricing Supplement 2 ; - juridische of fiscale wijzigingen die een belangrijke impact hebben op de beleggingsdoelstellingen en politiek; - als de uitstaande reserve minder dan EUR zou bedragen (liquidatiedrempel); - als het beleggingsbeleid van de beheerder om welke reden dan ook wijzigt, zodanig dat het na de wijziging verschilt van het beleggingsmechanisme zoals in voege op de startdatum van het fonds (08/08/2008). In die omstandigheden wordt de verzekeringnemer schriftelijk van de toepassing van die maatregelen op de hoogte gebracht. De verzekeringnemer kan zonder enige vergoeding het contract opzeggen. De maatschappij betaalt de reserve terug, berekend op basis van de laatste gekende inventariswaarde.

5 Voorwaarden en modaliteiten van wijziging van het beheersreglement Het beheersreglement is onderhevig aan mogelijke wijzigingen, maar enkel bij de wijziging van essentiële kenmerken worden de verzekeringnemers hiervan in kennis gesteld. Bij wijziging van essentiële kenmerken beschikt de verzekeringnemer over minstens 15 dagen om zonder afkoopvergoeding af te kopen. Definitie van essentiële kenmerken: - een wijziging van de beleggingsdoelstellingen (bescherming van de nettopremie + realiseren meerwaarde op einddatum); - een wijziging van de beleggingspolitiek. Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing Rekening houdend met het feit dat de verzekeraar bij het fonds Top Protect Financials 08/2018 geen verbintenis aangaat die wat betreft de duur en het bedrag of de rendementsvoet bepaald zijn, houdt de verzekeraar geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties bij leven of op het kapitaal overlijden 3. 1 Dit beheersreglement is ter beschikking op eenvoudig verzoek op de maatschappelijke zetel van de maatschappij. 2 Pricing Supplement is ter inzage vanaf de oprichting van het fonds op de maatschappelijke zetel van de maatschappij. 3 Overeenkomstig het fiscaal regime van toepassing op 01/04/2008 en onder voorbehoud van latere aanpassingen. De benaming Fortis AG duidt de verzekeringen aan van Fortis Insurance Belgium die exclusief via verzekeringsmakelaars worden verdeeld. Nieuwbrug 17, B-1000 Brussel Tel. +32(0) Fax +32(0) Fortis Insurance Belgium nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Onderneming toegelaten onder het codenummer 0079 om de takken 21 en 22 Levensverzekeringen (KB 4/7/79 BS 14/7/79), 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30/3/93 BS 7/5/93), 26 Kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA 26/4/05 BS 12/5/05) en alle takken Niet-Leven (takken 1 tot 18) te beoefenen (KB 4/7/79 BS 14/7/79, KB 29/12/86 BS 14/1/87, KB 7/12/88 BS 20/12/88, Beslissing CBFA 31/5/05 BS 14/6/05)

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

beleggingsfonds boost invest

beleggingsfonds boost invest beleggingsfonds boost invest Beheersreglement van de beleggingsfondsen Samenvatting van de Prospectus van het Ethias Life Fund Ethias Leven - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0662,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie