F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G"

Transcriptie

1 F I N A N C I E L E I N F O F I C H E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Argenta Life Plan Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak21) en/of een rendement gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak23). Reserves in tak21 levensverzekeringen zijn sinds 1 januari 2011 door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito s en Levensverzekeringen ten belope van euro per persoon beschermd tegen faillissement van de verzekeraar (KB ). W A A R B O R G E N Waarborg bij leven Bij aanwezigheid van een einddatum van het contract wordt op die einddatum de netto opgebouwde reserve (inclusief de verworven winstdeling) uitgekeerd. Waarborg bij overlijden De netto opgebouwde reserve (op basis van het aantal eenheden en de overeenstemmende eenheidswaarden van toepassing op datum van het overlijden voor het tak23-luik; inclusief de verworven winstdeling voor het tak21-luik) op de dag van het overlijden van de verzekerde wordt uitgekeerd. Optionele aanvullende waarborg overlijden Er kan een aanvullende waarborg overlijden worden afgesloten waarbij in geval van overlijden van de verzekerde een vooraf bepaald kapitaal (maximaal euro overlijdensrisicokapitaal) of de reserve (het hoogste bedrag van de twee mogelijkheden) zal worden uitgekeerd. De nettopremies (dit zijn de betaalde premies na afhouding van de van toepassing zijnde kosten en taksen) worden aangewend voor de vorming van de reserve. De risicopremies voor de optionele aanvullende waarborg overlijden worden maandelijks automatisch aan deze reserve onttrokken. D O E L G R O E P Voor wie minimaal euro wil investeren. Dit product is dus zowel geschikt voor jonge vermogenden als voor oudere personen. Voor personen die over de mogelijkheid willen beschikken om later vrije aanvullende stortingen te verrichten, al dan niet in combinatie met een spaarplan. Voor beleggers die een deel van hun beleggingsportefeuille willen investeren in een risicovrije belegging op langere termijn met mogelijkheid tot een aantrekkelijke winstdeling en zo in alle veiligheid hun geld willen beleggen en/of een deel willen investeren in verzekeringsfondsen verbonden aan de risico s van de financiële markten. Voor beleggers die aandacht hebben voor successieplanning en vermogensoverdracht en via een levensverzekering vermogen wensen over te dragen. Wanneer geopteerd wordt voor een gedeeltelijke of volledige investering in tak23 dient rekening gehouden te worden met de risicoklasse. Deze risicoklasse van het intern verzekeringsfonds geeft een indicatie of dat intern verzekeringsfonds in overeenstemming is met het beleggersprofiel: Beleggersprofiel Risicoklasse Zeer Voorzichtig 1 2 Voorzichtig Neutraal Dynamisch IF_ALP_ _NL_DW

2 G E D E E L T E T A K 2 1 R E N D E M E N T Zie de tarieflijst Gewaarborgde interestvoet Bij aanvang van de levensverzekeringspolis is de rentevoet op de gestorte netto premie gewaarborgd tot 31/12 van het 8 ste jaar volgend op het jaar van storting (interestvoetwaarborgtermijn). De rentevoet die van toepassing is, is de rentevoet op het moment van storting. Voor elke latere bijstorting start een nieuwe interestvoetwaarborgtermijn, met looptijd en rentevoet bepaald op het moment van storting. Na afloop van een interestvoetwaarborgtermijn start automatisch een nieuwe interestvoetwaarborgtermijn, met looptijd en rentevoet bepaald op het moment van de hernieuwing. De van toepassing zijnde looptijd en rentevoet wordt vermeld op de tarieflijst. Dagvaluta: de stortingen beginnen op te renten vanaf de dag van ontvangst van de premie door de verzekeraar (valutadatum). Kapitalisatie aan samengestelde interest. De interestvoet voor toekomstige stortingen is raadpleegbaar op de tarieflijst. Winstdeling De Algemene Vergadering beslist jaarlijks zowel over de grootte als over de voorwaarden van de winstdeling. Die kunnen verschillen per product. De winstdeling wordt pro rata berekend op de netto opgebouwde reserve die op 31 december van het jaar waarvoor de winstdeling wordt toegekend nog aanwezig is in het tak21-luik van het contract. R E N D E M E N T UIT HET VERLEDEN Jaar Interestvoet Winstdeling Globaal brutorendement* ,10 % 1,10 % 3,20 % ,10 % 0,30 % 2,40 % ,90 % 0,50 % 2,40 % ,70 % 0,70 % 2,40 % * Het brutorendement houdt geen rekening met taksen en kosten. In 2014 werden geen voorwaarden van winstdeling gesteld. Vanaf de eerste euro aan per 31/12 opgebouwde reserve kon men dus van winstdeling genieten. Alle rendementen en winstdelingen worden berekend op de netto opgebouwde reserve (dit zijn de gestorte bedragen na aftrek van taksen, kosten en risicopremies, verhoogd met de winstdeling uit de voorgaande jaren). De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Winstdeling steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering. G E D E E L T E T A K 2 3 O V E R Z I C H T I N T E R N E V E R Z E K E R I N G S F O N D S E N Binnen Argenta Life Plan kan geïnvesteerd worden in (een combinatie van) de volgende interne verzekeringsfondsen: Argenta Life Basisindustrie Aandelen Argenta Life Balanced Defensive Growth Argenta Life Balanced Dynamic Growth Argenta Life Bonds Higher Yield Argenta Life Bonds Universalis Argenta Life Distributie Aandelen Argenta Life Portfolio Emergents IF_ALP_ _NL_DW

3 Argenta Life Portfolio Emerging Patrimoine Argenta Life Energie en Nut Aandelen Argenta Life Equities Agrivalue Argenta Life Europese Aandelen High Value Argenta Life Family Business Argenta Life Farma-Chemie Aandelen Argenta Life Defensief Argenta Life Dynamisch Argenta Life Neutraal Argenta Life Zeer Defensief Argenta Life heidsobligaties Argenta Life Portfolio Patrimoine Argenta Life Responsible Growth Argenta Life Responsible Growth Fund Defensief Argenta Life Portfolio Sécurité Argenta Life Technologie Aandelen Argenta Life Wereld Aandelen De beheersreglementen van deze interne verzekeringsfondsen bevatten meer informatie over de beleggingsdoelstelling, de risicoklasse en de eraan verbonden risicoschaal. De beheersreglementen zijn beschikbaar in de kantoren van Argenta en op R E N D E M E N T Het rendement is afhankelijk van het rendement van het interne verzekeringsfonds. Er is geen rendementsgarantie. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Er is geen kapitaalbescherming, noch kapitaalgarantie. R E N D E M E N T U I T H E T V E R L E D E N De jaarlijkse rendementen uit het verleden worden per fonds vermeld in de bijlage bij deze financiële infofiche. Deze rendementen worden uitgedrukt op jaarbasis. De berekeningsbasis voor deze rendementen is Vanaf wordt er respectievelijk 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en tot de startdatum van het intern verzekeringsfonds teruggerekend. T O E T R E D I N G op ieder ogenblik. De toetreding gebeurt op elke inventariswaardedatum. Argenta moet de stortingen uiterlijk de maandag voor de inventariswaardedatum ontvangen, zoniet gebeurt de intekening aan de daaropvolgende inventariswaarde. De benodigde documenten moeten ook ten laatste de maandag voor de inventariswaardedatum om uur in het bezit zijn van Argenta. I N V E N T A R I S W A A R D E De waarde van het intern verzekeringsfonds wordt wekelijks bepaald op basis van de waarde van de onderliggende activa van dat fonds. Deze waarde verminderd met de beheerskosten bepaalt de waarde van het intern verzekeringsfonds. De waarde van een eenheid is gelijk aan de waarde van het intern verzekeringsfonds, gedeeld door het aantal eenheden dat op het ogenblik van de waardebepaling deel uitmaakt van het fonds. Er worden nieuwe eenheden gecreëerd of geannuleerd indien activa aan dit fonds worden toegevoegd of onttrokken. De inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds wordt wekelijks op dinsdag bepaald op basis van de op het ogenblik van de waardebepaling laatst gekende officiële of indicatieve koers van de onderliggende activa. De effectieve berekening van de inventariswaarde gebeurt op de donderdag die volgt op deze dinsdag. Als de dinsdag geen bankwerkdag is, wordt de koers van de onderliggende activa van de eerste voorafgaande bankwerkdag gehanteerd. Als de donderdag geen bankwerkdag is, wordt de inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds de eerstvolgende bankwerkdag bepaald. IF_ALP_ _NL_DW

4 S W I T C H E N T U S S E N I N T E R N E V E R Z E K E R I N G S F O N D S E N A L G E M E E N K O S T E N Instapkosten Instapkosten van maximaal 2,00 % op de eerste schijf van euro van de gestorte premie (exclusief premietaks) en maximaal 1,50% op de schijf boven euro van de gestorte premie (exclusief premietaks). Uitstapkosten Geen uitstapkosten op de eindvervaldag of bij overlijden van de verzekerde. Geen uitstapkosten gedurende de eerste maand van een nieuwe interestvoetwaarborgtermijn op de inlage verbonden aan deze nieuwe interestvoetwaarborgtermijn. Beheerskosten maandelijks op het contract aangerekend Beheerskosten op het gedeelte in het tak21-luik van 0,30 % op jaarbasis op de schijf tot euro van de reserve en 0,20 % op de schijf boven euro. Beheerskosten ten laste van het intern verzekeringsfonds en beheerskosten van toepassing op de onderliggende fondsen Voor het gedeelte in het tak23-luik worden de beheerskosten (wekelijks) automatisch verrekend in de netto inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds. De beheerskosten ten laste van het intern verzekeringsfonds en de beheerskosten van toepassing op de onderliggende fondsen kunnen in het desbetreffende beheersreglement geraadpleegd worden. De beheerskosten zijn op elk ogenblik aanpasbaar. Afkoopkosten Afkoopvergoeding van 1 % op de afkoopwaarde van de gehele of gedeeltelijke afkoop uit het tak21-luik; met een minimum van 75 euro, geïndexeerd in functie van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen (basis 1988 = 100; indexcijfer februari 2015 = 167,13). In uitzonderlijk omstandigheden kan Argenta Assuranties tot de wettelijk (conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit) maximale uitstaptoeslag van 5 % aanrekenen. Indien de overeenkomst een einddatum heeft, daalt dit percentage jaarlijks op lineaire basis naar 0% tijdens de laatste vijf jaren voor de einddatum. Eénmaal per kalenderjaar kan overgegaan worden tot een gratis afkoop van maximaal 5% van de reserve uit het tak21-luik. Geen afkoopvergoeding van toepassing op de eventuele afkoop uit het tak23-luik. Kosten bij overdracht van fondsen Geen kosten bij overdracht tussen fondsen. Kosten bij overdracht van tak21 naar tak23 of omgekeerd 0 % kosten bij overdracht uit tak23 naar tak21. 1 % kosten bij overdracht uit tak21 naar tak23, maar geen kosten gedurende de eerste maand van een nieuwe interestvoetwaarborgtermijn bij overdracht van de inlage verbonden aan deze nieuwe interestvoetwaarborgtermijn naar tak23. In uitzonderlijk omstandigheden kan Argenta Assuranties tot de wettelijk (conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit) maximale kost van 5 % aanrekenen. Financiële correctie Een financiële correctie kan worden toegepast bij een gehele of gedeeltelijke afkoop of overdracht uit het tak21-luik, conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit. De theoretische afkoopwaarde kan dan neerwaarts herzien worden in functie van de evolutie van de marktrentevoeten (spot rates). IF_ALP_ _NL_DW

5 L O O P T I J D Onbeperkt. De polis loopt ten einde bij overlijden van de verzekerde. P R E M I E Minimaal euro als eerste premie (inclusief taksen en kosten). Indien de eerste premie bestaat uit een combinatie tak21/tak23 dient voor deze eerste premie minimaal euro (inclusief kosten en taksen) in het tak21-luik te worden voorzien. Minimale periodieke premies te voorzien in het spaarplan (bedragen inclusief taksen en kosten): 50 euro per maand 150 euro per kwartaal 300 euro per semester 600 euro per jaar Indien het spaarplan bestaat uit een combinatie tak21/tak23 dient dit spaarplan op jaarbasis minimaal 180 euro (inclusief kosten en taksen) aan premies in het tak 21-luik te voorzien. Frequentie van de premiebetaling: koopsom; spaarplan*: periodieke premies, d.i. maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks; * via domiciliëring bijkomende vrije stortingen; een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden. Minimaal 50 euro voor bijstortingen (inclusief taksen en kosten). F I S C A L I T E I T Argenta Life Plan kan niet genieten van enige belastingsvermindering of belastingsaftrek, noch van enig ander fiscaal voordeel. Taks waaraan iedere premiebetaling onderworpen is: 2 % als de verzekering wordt aangegaan door een natuurlijk persoon die in België zijn gewone verblijfplaats heeft. Voor verdere informatie: zie de bijgesloten fiscale fiche A F K O O P Gedeeltelijke afkoop Minimaal euro per gedeeltelijke afkoop. Dit minimumbedrag is niet van toepassing in het kader van de mogelijke jaarlijkse gratis afkoop ten belope van maximaal 5% uit het tak21-luik van de polis. Minimum resterende reserve na afkoop: er moet steeds minimum euro in de reserve aanwezig blijven. Bovendien moet er minimaal euro resterende reserve per luik aanwezig blijven indien combinatie tak21/tak23 aanwezig in de polis. Fiscale penalisatie: zie de bijgesloten fiscale fiche Volledige afkoop Fiscale penalisatie: zie de bijgesloten fiscale fiche O V E R D R A C H T V A N T A K 2 1 N A A R T A K 2 3, O F O M G E K E E R D Fiscale penalisatie : zie de bijgesloten fiscale fiche, conform afkoop voor de eindvervaldag. I N F O R M A T I E De verzekeringnemer ontvangt driemaandelijks een overzicht van de gestorte bedragen en de stand van de netto opgebouwde reserve. Het overzicht wordt verzonden in januari, april, juli en oktober en telkens voor de toestand van het voorgaande kwartaal. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op en bij uw kantoorhouder. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor de modaliteiten opgesomd in deze financiële infofiche. IF_ALP_ _NL_DW

6 Jaarlijkse rendementen uit het verleden van de interne verzekeringsfondsen van Argenta Life Deze rendementen worden uitgedrukt op jaarbasis. De berekeningsbasis voor deze rendementen is Vanaf wordt er respectievelijk 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en tot de startdatum van het intern verzekeringsfonds teruggerekend. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Intern verzekeringsfonds Argenta Life 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Vanaf startdatum intern verzekeringsfonds Balanced Defensive Growth Balanced Dynamic Growth 7,27 % 6,35 % 4,65 % NVT 1,98 % 4,77 % 7,97 % 6,37 % NVT 1,03 % Basisindustrie Aandelen -0,49 % -3,59 % -4,35 % NVT -3,44 % Bonds Higher Yield 6,51 % 8,64 % 7,45% NVT 2,10 % Bonds Universalis 13,54 % 6,35 % 5,75 % NVT 1,15 % Distributie Aandelen 9,09 % NVT NVT NVT 10,85 % Portfoilio Emergents 4,61 % 4,04 % 5,23 % NVT 10,82 % Portfolio Emerging Patrimoine Energie en Nut Aandelen 4,20 % NVT NVT NVT -5,06 % 19,85 % 11,17 % 7,01 % NVT 2,99 % Equities Agrivalue 15,68 % 9,33 % 8,49 % NVT 0,78 % Europese Aandelen High Value 6,49 % 9,90 % 5,89 % NVT 2,50 % Family Business -5,02 % NVT NVT NVT 1,16 % Farma-Chemie Aandelen 15,62 % 18,93 % 14,23 % NVT 9,64 % Defensief 3,02 % 3,36 % NVT NVT 0,71 % Dynamisch 7,27 % 8,21 % NVT NVT 3,61 % Neutraal 5,80 % 6,28 % NVT NVT 2,34 % Zeer Defensief NVT NVT NVT NVT -0,78 % heidsobligaties 2,26 % 3,68 % 2,33 % NVT 2,30 % Portfolio Patrimoine 8,03 % 5,24 % 3,93 % NVT 5,15 % Responsible Growth 4,79 % NVT NVT NVT 7,65 % Responsible Growth Fund Defensief NVT NVT NVT NVT 2,64 % Portfolio Sécurité 0,96 % 2,43 % 1,84 % NVT 1,92 % Technologie Aandelen 16,19 % 18,03 % 13,99 % NVT 7,34 % Wereld Aandelen 13,55 % 13,54 % 11,13 % NVT 4,12 % IF_ALP_ _NL_DW

7 Fiscale fiche Verzekering zonder fiscaal attest Algemeen Premies Verzekering op naam van een natuurlijk persoon waarbij geen fiscaal attest wordt afgeleverd Fiscaliteit Niet fiscaal in te brengen Premietaks Onderworpen aan de premietaks van 2 % Beurstaks Uitkering op eindvervaldag Uitkering bij overlijden (overlijdens-waarborg niet gekoppeld aan hypothecaire lening) Afkoop voor de eindvervaldag Verzekering m.b.t. hypothecaire lening Successierechten Geen Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: Contracten met gewaarborgd rendement: kapitaaluitkering bij leven minder dan 8 jaar na de (her)activering van het tak21-luik (bij een koopsom van minimum EUR in dit luik of bij een betaalplan waarvan minimum 30% toegewezen wordt aan het tak21-luik) van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen (inclusief instapkosten, exclusief taksen). Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepalend zijn, behalve bij uitkering meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract. In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dat het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden Geen roerende voorheffing, behalve in de volgende gevallen: Contracten met gegarandeerd rendement: afkoop binnen 8 jaar na (her) activering van het tak21-luik van het contract en bij afwezigheid van een overlijdenswaarborg van minimaal 130 % van de stortingen Contracten verbonden aan één of meerdere beleggingsfondsen wanneer bij hun inschrijving verbintenissen worden aangegaan die wat betreft hun duur en bedrag of hun rendementsvoet bepaald zijn: in de mate dat de afkoopwaarde belastbare interesten bevat (voor zover de reserve op het moment van de afkoop meer bedraagt dan de geïnvesteerde bedragen), behalve bij afkoop meer dan 8 jaar na de begindatum van het contract In deze gevallen: roerende voorheffing van 25 % op het eindkapitaal verminderd met de betaalde premies. Voor tak 21 levensverzekeringen mag de belastbare basis voor de roerende voorheffing niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie aan een interestvoet van 4,75 % per jaar, berekend op het totale bedrag van de gestorte premies. Geen roerende voorheffing in geval van overlijden Bij uitkering naar aanleiding van een overlijden is de verzekeraar gebonden aan de meldingsplicht. In principe zijn successierechten verschuldigd op het overlijdenskapitaal en op de eventueel toegekende winstdeling. IF_ALP_ _NL_DW

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie