Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd."

Transcriptie

1 AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren in diverse fondsen die ter beschikking worden gesteld. Er kan gekozen worden voor, hetzij een fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21), hetzij voor één of meerdere dynamischer beleggingsfondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23), hetzij voor een combinatie van de twee. Deze formule biedt, onder andere, de mogelijkheid een aanvullend inkomen te genereren bovenop het (brug)pensioen. Tak 21: De belegde nettopremie(s) (na aftrek van taksen en eventuele instapkosten) en de gekapitaliseerde gewaarborgde interest verminderd met eventuele risicopremies indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd, en eventueel uitgevoerde afkopen, zijn gewaarborgd. Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. - In geval van overlijden Tak 21: Het overlijdenskapitaal stemt overeen met de gekapitaliseerde belegde nettopremie(s) (na aftrek van taksen en eventuele instapkosten) tot op het ogenblik van het overlijden, na aftrek van de eventuele afkopen. Dit kapitaal kan aangevuld worden met een bijkomende overlijdensverzekering, die bestaat uit een kapitaal dat gelijk is aan 30 % van de belegde premie(s), verminderd met de eventuele afkopen. Tak 23: Het overlijdenskapitaal komt overeen met de waarde berekend, op het ogenblik van het overlijden, van de eenheden die geïnvesteerd werden in de beleggingsfondsen. Doelgroep AG Ascento Free biedt iedereen, die het einde van zijn loopbaan bereikt en die via AG Employee Benefits, beschikt over bovenwettelijke voordelen, de mogelijkheid om deze geheel of gedeeltelijk te beleggen in formules op maat, waarvan de belangrijkste eigenschappen zijn: veiligheid, rendement, beschikbaarheid en flexibilieit. * Deze financiële informatiefiche beschrijft de toepassingsmodaliteiten voor dit product op 12/06/2015 1

2 Fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21): Ivory Rendement - Gewaarborgde rentevoet De rentevoet wordt toegekend aan de netto geïnvesteerde premie (na aftrek van taksen, eventuele instapkosten, evenals risicopremies indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd) vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de premie en tot de dag van de afkoop van het contract, op basis van een formule van samengestelde intresten. De jaarlijkse rentevoet is momenteel 1,00 % en is gewaarborgd gedurende 8 jaar en 1 maand. Hij kan verhoogd worden met een winstdeelneming, indien van toepassing. De premies zijn gewaarborgd en worden gekapitaliseerd aan de basisrentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting van deze. Er is dus geen waarborg op de basisrentevoet voor de toekomstige premies. - Winstdeelneming Een winstdeelneming kan toegekend worden aan het contract. Deze wordt bepaald in functie van het verkregen rendement van het fonds, en hangt af van de economische conjunctuur en van de financiële resultaten van AG Insurance. Deze winstdeelneming kan wederbelegd worden, hetzij in een fonds met gewaarborgde rentevoet, Ivory, hetzij in andere fondsen zonder gewaarborgde rentevoet die een potentieel hoger rendement bieden (zie rubriek «fondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23): fondsen»). Rendement in het verleden Het jaarlijks gemiddelde bruto rendement van Ivory over de laatste twaalf jaar bedroeg 4,02 % Het jaarlijks totaal rendement (gewaarborgde rentevoet+ winstdeelnemingen) sinds de oprichting van het fonds in 2003 bedraagt: 2003: 4,75% : 4,70% : 4,15% : 4,70% : 4,70% : 4,70% : 4,30% : 3,95% : 3,50% : 3,00% : 3,00% : 2,75* Het jaarlijks totaal rendement werd toegepast op de belegde nettopremie (na aftrek van taksen, eventuele instapkosten, evenals risicopremies, indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd, en de eventueel uitgevoerde afkopen), volgens de formule van samengestelde intresten. De rendementen uit het verleden vormen geen waarborg, noch een beperking voor de toekomst. * Behalve voor de contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, waarvan het globaal rendement gelijk is aan de gewaarborgde rentevoet. Winstdeelneming onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van AG Insurance. Dit rendement houdt geen rekening met kosten (zie rubriek Kosten ). Fondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23): gamma van de fondsen Fondsen De verschillende fondsen zonder waarborg van kapitaal of rentevoet worden hieronder opgesomd, evenals hun samenstelling, hun risicoklasse en het risicoprofiel van de belegger waarmee ze overeenkomen: Naam van het fonds Samenstelling Risicoklasse* Overeenstemmend risicoprofiel Violet 100% effecten van de geldmarkten 1 Neutraal Blue 100% obligaties 3 Neutraal Indigo Green Orange 25% aandelen, 75% obligaties 50% aandelen, 50% obligaties 75% aandelen, 25% obligaties 3 Evenwichtig 4 Dynamisch 4 Dynamisch Red 100% aandelen 5 Dynamisch Absolute Return Flexible Asset Allocation aandelen en obligaties in veranderlijke hoeveelheid volgens de markttendensen 4 Evenwichtig * Elk fonds is ondergebracht in een risicoklasse. Deze risicoklasse wordt bepaald conform artikel 8 van het Europees Reglement n 583/2010 van de commissie van 1 juli De fondsen met het zwakste risico bevinden zich in risicoklasse 1. De fondsen met het hoogste risico bevinden zich in risicoklasse 7. De risicoklasse hierboven is bepaald op 12/06/

3 Fondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23): gamma van de fondsen Fondsen Rendement Rendement in het verleden De premie kan over verschillende fondsen worden verdeeld, inbegrepen Ivory, met een maximum van 5 fondsen en een minimum van 5% van de premie per fonds. Het doel van deze fondsen is het realiseren van een meerwaarde op de geïnvesteerde premies, hoofdzakelijk door beleggingen in fondsen die investeren in aandelen en in internationale obligaties en beheerd worden door interne en externe fondsenbeheerders (multi-manager) met verschillende beheersstijlen (multi-style). Een maximale diversificatie wordt verkregen dankzij beleggingen in een ruime korf effecten verspreid over de hele wereld en in een groot aantal sectoren (multi-assets). De fondsen van Tak 23 bieden noch een gewaarborgde intrestvoet, noch een winstdeelneming, maar een rendement dat varieert in functie van hun risicoprofiel. Hoe meer aandelen het fonds bevat, hoe hoger het verwachte rendement. Hoe meer obligaties het fonds bevat, hoe zekerder het verwachte rendement. De netto belegde premie (na aftrek van taksen, eventuele instapkosten, evenals risicopremies indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd) wordt omgezet in eenheden van de gekozen fondsen. De waarde van de rekeneenheden wordt elke valorisatiedag bepaald op basis van de koers van de financiële activa die deze fondsen samenstellen. AG Insurance kan geen rendement garanderen op de fondsen van Tak 23, het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. In onderstaande tabel vindt u de rendementen over de laatste jaren: Fonds Datum van oprichting van het fonds Blue Februari 2001 Indigo Januari 1993 Green Januari 1993 Orange Januari 1993 Red Februari 2000 Abs Return Flex Asset Alloc Maart 2004 Morningstar sterren 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * sinds de oprichting 2,55% 5,01% 5,48% 5,82% 0,34% 3,12% van de laatste 10 jaar (van 2,74% 3,26% 3,74% 4,09% 4,08% 3,27% 01/01/2005 tot 31/12/2014) van de laatste 5 jaar (van 4,37% 5,58% 6,85% 7,90% 8,69% 4,58% 01/01/2010 tot 31/12/2014) van de laatste 3 jaar (van 4,72% 7,46% 10,16% 12,87% 15,56% 6,31% 01/01/2012 tot 31/12/2014) Rendement ,76% 6,71% 7,64% 8,58% 9,57% 5,58% Rendement ,69% 4,75% 10,48% 16,50% 22,36% 7,50% Rendement ,34% 11,01% 12,41% 13,66% 15,10% 5,86% Rendement ,07% -1,47% -4,50% -7,81% -12,66% -3,58% Rendement ,63% 7,31% 9,09% 10,35% 12,53% 8,00% Rendement ,28% 19,09% 22,05% 24,65% 30,07% 32,34% Rendement ,95% -22,44% -29,97% -36,78% -45,84% -33,88% Rendement ,63% 1,10% 1,26% 1,94% 0,22% 2,90% Rendement ,18% 2,63% 4,21% 5,86% 8,09% 6,62% Rendement ,59% 10,27% 15,14% 19,64% 27,20% 13,18% Rendement ,31% 6,24% 7,41% 8,58% 8,54% - Rendement ,64% 5,74% 9,23% 12,83% 19,00% - Rendement ,63% -7,22% -14,03% -20,97% -30,13% - Rendement ,41% -1,07% -4,48% -8,51% -14,97% - Rendement ,62% -0,10% -1,40% -9,10% - 1 Deze sterren zijn het bewijs van de kwaliteit van de beleggingsstrategie en de prestatie van onze fondsen in vergelijking met vergelijkbare fondsen op de financiële markten, dat wil zeggen fondsen met eenzelfde risicoprofiel. De maximum beoordeling die kan worden toegekend is 5 sterren. 3

4 Inschrijving Inventariswaarde De inschrijving op de verschillende fondsen is mogelijk op ieder ogenblik van het jaar. De inventariswaarde is gelijk aan de waarde van een fonds, gedeeld door het aantal eenheden aanwezig in dit fonds. De inventariswaarde wordt berekend op elke valorisatiedag. De evolutie van onze fondsen kan geraadpleegd worden op onze website onder de rubriek (brug)gepensioneerde. Overdracht tussen fondsen Het is mogelijk om op ieder ogenblik het totaal of een deel van de reserve van uw contract van één of meerdere fondsen over te dragen naar één of meerdere andere fondsen. Een overdracht wordt altijd beschouwd als een afkoop. Elke nieuwe premie kan gestort worden in de fondsen die werden gekozen bij het sluiten van het contract, hetzij volgens de bestaande verdeling, hetzij volgens een andere verdeling. Deze premie kan eveneens gestort worden in andere fondsen dan deze die reeds vanaf de sluiting voorzien zijn in het contract. Algemeen Kosten - Instapkosten De instapkosten hangen af van het totaal belegde bedrag in uw contract AG Ascento Free: Totaal bedrag (EUR) Instapkosten* tot tot ,5% 2,5% van tot van tot ,0% 2,0% van tot van tot ,5% 1,5% van tot van tot ,0% 1,0% van tot van tot ,5% 0,5% boven boven ,0% 0,0% * het toegepaste percentage wordt bepaald, rekening houdende met het totaal van uw premies. - Afkoopkosten Tak 21: De afkopen van het fonds Ivory zijn gratis, behalve indien het afgekochte deel in de loop van een jaar meer bedraagt dan 25% van de reserve van het contract in het fonds Ivory. Deze waarde wordt berekend hetzij op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de datum van afkoop, hetzij in het begin van het contract indien de afkoop plaatsvindt in het eerste jaar vóór 31 december. Ingeval de grens van 25% wordt overschreden zullen de volgende kosten worden toegepast op het deel dat deze grens overschrijdt: - 2,0 % het eerste jaar - 1,5 % het tweede jaar - 1,0 % het derde jaar - 0,5 % het vierde jaar - 0 % vanaf het vijfde jaar In uitzonderlijke omstandigheden, behoudt AG Insurance zich het recht voor om, in afwijking van wat vooraf gaat, de bepalingen van artikel 30 2 van het K.B. van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit toe te passen, ter bescherming van de belangen van de verzekeringnemers. Bovendien behoudt AG Insurance zich het recht voor wanneer een afkoop van het fonds Ivory tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst gebeurt, de afkoopwaarde met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de marktrentevoeten te corrigeren. Tak 23: De afkopen van fondsen andere dan Ivory kosten 40,00 EUR per afkoop vanaf de tweede verrichting van het jaar, de eerste is gratis. Vrije periodieke afkopen (Tak 21 en Tak 23) zijn onderworpen aan vaste kosten van 4,00 EUR per afkoop. - Uitstapkosten Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde of bij afloop van het contract. 4

5 - Beheerskosten die rechtstreeks toegerekend worden aan het contract Op de reserves opgebouwd vóór 01/01/2012: Geen Op de reserves opgebouwd vanaf 01/01/2012 worden er maandelijkse beheerskosten afgehouden van de waarde van het contract opgebouwd in het fonds Ivory (tak21). Deze bedragen: 0,02%/maand op de reserves opgebouwd door stortingen gedaan tussen 01/01/2012 en 22/06/2013 0,00833%/maand op de reserves opgebouwd door stortingen gedaan tussen 23/06/2013 en 21/11/2014 Op de reserves opgebouwd vanaf 22/11/2014: Geen - Overdrachtkosten De kosten van overdracht van het fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21) naar de beleggingsfondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23) worden op dezelfde wijze bepaald als de kosten van afkoop van het fonds met gewaarborgde intrestvoet (zie rubriek «afkoopkosten», eerste punt). De kosten van overdracht van de beleggingsfondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23) naar andere fondsen worden berekend op dezelfde wijze als de kosten van afkoop van de fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet (zie rubriek «afkoopkosten», tweede punt). Duur Premies Fiscaliteit Afkoop - Gedeeltelijke afkoop Het contract heeft in principe een looptijd van exact 8 jaar en 1 maand. Onder bepaalde voorwaarden kan een contract met een onbepaalde looptijd (levenslang) worden afgesloten. De einddatum wordt in de bijzondere voorwaarden vermeld.het contract eindigt met het overlijden van de verzekerde. Het contract wordt bevoorraad door één of meerdere eenmalige premies. Het is immers mogelijk om aanvullende premies te storten op rekeningnummer (IBAN: BE BIC: GEBABEBB), met vermelding van het aansluitingsnummer als mededeling. Het is daarentegen niet mogelijk om periodieke premies te storten. De premies gestort in een contract AG Ascento Free zijn niet aftrekbaar. De premies omvatten een taks van 2%, die wordt gestort aan de belastingsadministratie. De afkopen van het fonds met gewaarborgde rentevoet verricht gedurende de 8 eerste jaar zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing indien: het kapitaal overlijden minimum gelijk is aan 130 % van het bedrag van de premies gestort in het fonds met gewaarborgde rentevoet, verminderd met het bedrag van de eventuele afkopen van ditzelfde fonds, en indien de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde in geval van leven één en dezelfde persoon zijn. Bij uitkering van de prestatie overlijden is er geen roerende voorheffing verschuldigd De afkopen van het fonds met gewaarborgde intrestvoet verricht na 8 jaar zijn niet meer onderworpen aan de roerende voorheffing. De afkopen afkomstig van een fonds zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23) zijn nooit onderworpen aan de roerende voorheffing. Een overdracht van het fonds met gewaarborgde intrestvoet (Tak 21) naar fondsen zonder gewaarborgde rentevoet wordt beschouwd als een vrije afkoop. Dezelfde fiscale regels zijn dus van toepassing. In geval van een vrije gedeeltelijke afkoop bedraagt het minimumbedrag per afkoop 600 EUR en het resterend saldo op het contract moet minimum 600 EUR bedragen. Een afkoop dient niet noodzakelijkerwijs de verdelingssleutel te respecteren tussen de verschillende fondsen zoals voorzien in het contract. Om u inkomsten aan te vullen, kan u opteren voor vrije periodieke afkopen, aan de volgende voorwaarden: Periodiciteit naar keuze: jaarlijks, semestrieel, driemaandelijks of maandelijks; Flexibiliteit van de afkopen: op ieder ogenblik is het mogelijk het bedrag of de periodiciteit van de afkoop te veranderen, de periodieke afkopen te stoppen of in te voeren; Minimum per afkoop: 120 EUR; Het totaal van de vrije periodieke afkopen van één jaar mag niet meer bedragen dan 10% van het totaal van de gestorte premies op het contract. - Volledige afkoop De intrest wordt toegekend tot en met de datum van afkoop. 5

6 Overdracht van Tak 21 naar Tak 23 en vice versa Het is mogelijk om de reserve van het contract gedeeltelijk of volledig over te dragen Van het fonds met gewaarborgde intrestvoet (Tak 21) naar één of meerdere fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23); Van een fonds zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23) naar het fonds met gewaarborgde intrestvoet (Tak 21); Van een fonds zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23) naar één of meerdere andere fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23). Elke overdracht wordt beschouwd als een afkoop van het fonds vanwaar het bedrag wordt overgedragen. De afkoopmodaliteiten zijn dus van toepassing. Informatie De verzekeringnemer ontvangt één keer per jaar een afrekening die een detail geeft van het contract op 31 december van het afgelopen jaar, evenals van de verschillende verrichtingen op dit contract tijdens het afgelopen jaar. Het beheersreglement van de fondsen zonder gewaarborgde interestvoet (Tak 23) is beschikbaar op eenvoudige aanvraag op de maatschappelijke zetel van AG Insurance nv. Beschermingsfonds Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 14 november 2008, is AG Insurance, zoals alle Belgische verzekeringsondernemingen die levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement aanbieden, verplicht toegetreden tot het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen, gevestigd te 1040 Brussel, Kunstlaan 30. Voor Tak 21-levensverzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht is er in een dekking voorzien tot EUR per verzekeringnemer en per verzekeringsonderneming. Contacteer ons Via de post: AG Insurance nv - Ascento Team 1JQ5C - E. Jacqmainlaan Brussel Per telefoon: Per fax: Per Onze website: en klik door op (brug)gepensioneerde. AG Employee Benefits Trust in Expertise AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Verantwoordelijke Uitgever: Benoit Halbart N

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds

Beheersreglement van het beleggingsfonds Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Beheersreglement van het beleggingsfonds Top Protect Financials 08/2018 1 Benaming van het fonds : Top Protect Financials 08/2018 01/06/2008 Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008

Beheersreglement van het fonds Post OPTIMA SELECTION geldig op 1/09/2008 Fortis Insurance Belgium nv E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Onderneming toegelaten onder codenummer 0079 om de tak 23 Levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen (KB 30.03.1993 BS 07.05.1993)

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld :

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. Worden met ongevallen gelijkgesteld : Algemene Voorwaarden P ROFILIFE Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Profilife biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven wij hierna de verduidelijking

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie