Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd."

Transcriptie

1 AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren in diverse fondsen die ter beschikking worden gesteld. Er kan gekozen worden voor, hetzij een fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21), hetzij voor één of meerdere dynamischer beleggingsfondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23), hetzij voor een combinatie van de twee. Deze formule biedt, onder andere, de mogelijkheid een aanvullend inkomen te genereren bovenop het (brug)pensioen. Tak 21: De belegde nettopremie(s) (na aftrek van taksen en eventuele instapkosten) en de gekapitaliseerde gewaarborgde interest verminderd met eventuele risicopremies indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd, en eventueel uitgevoerde afkopen, zijn gewaarborgd. Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. - In geval van overlijden Tak 21: Het overlijdenskapitaal stemt overeen met de gekapitaliseerde belegde nettopremie(s) (na aftrek van taksen en eventuele instapkosten) tot op het ogenblik van het overlijden, na aftrek van de eventuele afkopen. Dit kapitaal kan aangevuld worden met een bijkomende overlijdensverzekering, die bestaat uit een kapitaal dat gelijk is aan 30 % van de belegde premie(s), verminderd met de eventuele afkopen. Tak 23: Het overlijdenskapitaal komt overeen met de waarde berekend, op het ogenblik van het overlijden, van de eenheden die geïnvesteerd werden in de beleggingsfondsen. Doelgroep AG Ascento Free biedt iedereen, die het einde van zijn loopbaan bereikt en die via AG Employee Benefits, beschikt over bovenwettelijke voordelen, de mogelijkheid om deze geheel of gedeeltelijk te beleggen in formules op maat, waarvan de belangrijkste eigenschappen zijn: veiligheid, rendement, beschikbaarheid en flexibilieit. * Deze financiële informatiefiche beschrijft de toepassingsmodaliteiten voor dit product op 12/06/2015 1

2 Fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21): Ivory Rendement - Gewaarborgde rentevoet De rentevoet wordt toegekend aan de netto geïnvesteerde premie (na aftrek van taksen, eventuele instapkosten, evenals risicopremies indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd) vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de premie en tot de dag van de afkoop van het contract, op basis van een formule van samengestelde intresten. De jaarlijkse rentevoet is momenteel 1,00 % en is gewaarborgd gedurende 8 jaar en 1 maand. Hij kan verhoogd worden met een winstdeelneming, indien van toepassing. De premies zijn gewaarborgd en worden gekapitaliseerd aan de basisrentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting van deze. Er is dus geen waarborg op de basisrentevoet voor de toekomstige premies. - Winstdeelneming Een winstdeelneming kan toegekend worden aan het contract. Deze wordt bepaald in functie van het verkregen rendement van het fonds, en hangt af van de economische conjunctuur en van de financiële resultaten van AG Insurance. Deze winstdeelneming kan wederbelegd worden, hetzij in een fonds met gewaarborgde rentevoet, Ivory, hetzij in andere fondsen zonder gewaarborgde rentevoet die een potentieel hoger rendement bieden (zie rubriek «fondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23): fondsen»). Rendement in het verleden Het jaarlijks gemiddelde bruto rendement van Ivory over de laatste twaalf jaar bedroeg 4,02 % Het jaarlijks totaal rendement (gewaarborgde rentevoet+ winstdeelnemingen) sinds de oprichting van het fonds in 2003 bedraagt: 2003: 4,75% : 4,70% : 4,15% : 4,70% : 4,70% : 4,70% : 4,30% : 3,95% : 3,50% : 3,00% : 3,00% : 2,75* Het jaarlijks totaal rendement werd toegepast op de belegde nettopremie (na aftrek van taksen, eventuele instapkosten, evenals risicopremies, indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd, en de eventueel uitgevoerde afkopen), volgens de formule van samengestelde intresten. De rendementen uit het verleden vormen geen waarborg, noch een beperking voor de toekomst. * Behalve voor de contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, waarvan het globaal rendement gelijk is aan de gewaarborgde rentevoet. Winstdeelneming onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van AG Insurance. Dit rendement houdt geen rekening met kosten (zie rubriek Kosten ). Fondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23): gamma van de fondsen Fondsen De verschillende fondsen zonder waarborg van kapitaal of rentevoet worden hieronder opgesomd, evenals hun samenstelling, hun risicoklasse en het risicoprofiel van de belegger waarmee ze overeenkomen: Naam van het fonds Samenstelling Risicoklasse* Overeenstemmend risicoprofiel Violet 100% effecten van de geldmarkten 1 Neutraal Blue 100% obligaties 3 Neutraal Indigo Green Orange 25% aandelen, 75% obligaties 50% aandelen, 50% obligaties 75% aandelen, 25% obligaties 3 Evenwichtig 4 Dynamisch 4 Dynamisch Red 100% aandelen 5 Dynamisch Absolute Return Flexible Asset Allocation aandelen en obligaties in veranderlijke hoeveelheid volgens de markttendensen 4 Evenwichtig * Elk fonds is ondergebracht in een risicoklasse. Deze risicoklasse wordt bepaald conform artikel 8 van het Europees Reglement n 583/2010 van de commissie van 1 juli De fondsen met het zwakste risico bevinden zich in risicoklasse 1. De fondsen met het hoogste risico bevinden zich in risicoklasse 7. De risicoklasse hierboven is bepaald op 12/06/

3 Fondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23): gamma van de fondsen Fondsen Rendement Rendement in het verleden De premie kan over verschillende fondsen worden verdeeld, inbegrepen Ivory, met een maximum van 5 fondsen en een minimum van 5% van de premie per fonds. Het doel van deze fondsen is het realiseren van een meerwaarde op de geïnvesteerde premies, hoofdzakelijk door beleggingen in fondsen die investeren in aandelen en in internationale obligaties en beheerd worden door interne en externe fondsenbeheerders (multi-manager) met verschillende beheersstijlen (multi-style). Een maximale diversificatie wordt verkregen dankzij beleggingen in een ruime korf effecten verspreid over de hele wereld en in een groot aantal sectoren (multi-assets). De fondsen van Tak 23 bieden noch een gewaarborgde intrestvoet, noch een winstdeelneming, maar een rendement dat varieert in functie van hun risicoprofiel. Hoe meer aandelen het fonds bevat, hoe hoger het verwachte rendement. Hoe meer obligaties het fonds bevat, hoe zekerder het verwachte rendement. De netto belegde premie (na aftrek van taksen, eventuele instapkosten, evenals risicopremies indien voor een bijkomende verzekering in geval van overlijden wordt geopteerd) wordt omgezet in eenheden van de gekozen fondsen. De waarde van de rekeneenheden wordt elke valorisatiedag bepaald op basis van de koers van de financiële activa die deze fondsen samenstellen. AG Insurance kan geen rendement garanderen op de fondsen van Tak 23, het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. In onderstaande tabel vindt u de rendementen over de laatste jaren: Fonds Datum van oprichting van het fonds Blue Februari 2001 Indigo Januari 1993 Green Januari 1993 Orange Januari 1993 Red Februari 2000 Abs Return Flex Asset Alloc Maart 2004 Morningstar sterren 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * sinds de oprichting 2,55% 5,01% 5,48% 5,82% 0,34% 3,12% van de laatste 10 jaar (van 2,74% 3,26% 3,74% 4,09% 4,08% 3,27% 01/01/2005 tot 31/12/2014) van de laatste 5 jaar (van 4,37% 5,58% 6,85% 7,90% 8,69% 4,58% 01/01/2010 tot 31/12/2014) van de laatste 3 jaar (van 4,72% 7,46% 10,16% 12,87% 15,56% 6,31% 01/01/2012 tot 31/12/2014) Rendement ,76% 6,71% 7,64% 8,58% 9,57% 5,58% Rendement ,69% 4,75% 10,48% 16,50% 22,36% 7,50% Rendement ,34% 11,01% 12,41% 13,66% 15,10% 5,86% Rendement ,07% -1,47% -4,50% -7,81% -12,66% -3,58% Rendement ,63% 7,31% 9,09% 10,35% 12,53% 8,00% Rendement ,28% 19,09% 22,05% 24,65% 30,07% 32,34% Rendement ,95% -22,44% -29,97% -36,78% -45,84% -33,88% Rendement ,63% 1,10% 1,26% 1,94% 0,22% 2,90% Rendement ,18% 2,63% 4,21% 5,86% 8,09% 6,62% Rendement ,59% 10,27% 15,14% 19,64% 27,20% 13,18% Rendement ,31% 6,24% 7,41% 8,58% 8,54% - Rendement ,64% 5,74% 9,23% 12,83% 19,00% - Rendement ,63% -7,22% -14,03% -20,97% -30,13% - Rendement ,41% -1,07% -4,48% -8,51% -14,97% - Rendement ,62% -0,10% -1,40% -9,10% - 1 Deze sterren zijn het bewijs van de kwaliteit van de beleggingsstrategie en de prestatie van onze fondsen in vergelijking met vergelijkbare fondsen op de financiële markten, dat wil zeggen fondsen met eenzelfde risicoprofiel. De maximum beoordeling die kan worden toegekend is 5 sterren. 3

4 Inschrijving Inventariswaarde De inschrijving op de verschillende fondsen is mogelijk op ieder ogenblik van het jaar. De inventariswaarde is gelijk aan de waarde van een fonds, gedeeld door het aantal eenheden aanwezig in dit fonds. De inventariswaarde wordt berekend op elke valorisatiedag. De evolutie van onze fondsen kan geraadpleegd worden op onze website onder de rubriek (brug)gepensioneerde. Overdracht tussen fondsen Het is mogelijk om op ieder ogenblik het totaal of een deel van de reserve van uw contract van één of meerdere fondsen over te dragen naar één of meerdere andere fondsen. Een overdracht wordt altijd beschouwd als een afkoop. Elke nieuwe premie kan gestort worden in de fondsen die werden gekozen bij het sluiten van het contract, hetzij volgens de bestaande verdeling, hetzij volgens een andere verdeling. Deze premie kan eveneens gestort worden in andere fondsen dan deze die reeds vanaf de sluiting voorzien zijn in het contract. Algemeen Kosten - Instapkosten De instapkosten hangen af van het totaal belegde bedrag in uw contract AG Ascento Free: Totaal bedrag (EUR) Instapkosten* tot tot ,5% 2,5% van tot van tot ,0% 2,0% van tot van tot ,5% 1,5% van tot van tot ,0% 1,0% van tot van tot ,5% 0,5% boven boven ,0% 0,0% * het toegepaste percentage wordt bepaald, rekening houdende met het totaal van uw premies. - Afkoopkosten Tak 21: De afkopen van het fonds Ivory zijn gratis, behalve indien het afgekochte deel in de loop van een jaar meer bedraagt dan 25% van de reserve van het contract in het fonds Ivory. Deze waarde wordt berekend hetzij op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de datum van afkoop, hetzij in het begin van het contract indien de afkoop plaatsvindt in het eerste jaar vóór 31 december. Ingeval de grens van 25% wordt overschreden zullen de volgende kosten worden toegepast op het deel dat deze grens overschrijdt: - 2,0 % het eerste jaar - 1,5 % het tweede jaar - 1,0 % het derde jaar - 0,5 % het vierde jaar - 0 % vanaf het vijfde jaar In uitzonderlijke omstandigheden, behoudt AG Insurance zich het recht voor om, in afwijking van wat vooraf gaat, de bepalingen van artikel 30 2 van het K.B. van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit toe te passen, ter bescherming van de belangen van de verzekeringnemers. Bovendien behoudt AG Insurance zich het recht voor wanneer een afkoop van het fonds Ivory tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst gebeurt, de afkoopwaarde met een factor die een weerspiegeling is van de evolutie van de marktrentevoeten te corrigeren. Tak 23: De afkopen van fondsen andere dan Ivory kosten 40,00 EUR per afkoop vanaf de tweede verrichting van het jaar, de eerste is gratis. Vrije periodieke afkopen (Tak 21 en Tak 23) zijn onderworpen aan vaste kosten van 4,00 EUR per afkoop. - Uitstapkosten Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde of bij afloop van het contract. 4

5 - Beheerskosten die rechtstreeks toegerekend worden aan het contract Op de reserves opgebouwd vóór 01/01/2012: Geen Op de reserves opgebouwd vanaf 01/01/2012 worden er maandelijkse beheerskosten afgehouden van de waarde van het contract opgebouwd in het fonds Ivory (tak21). Deze bedragen: 0,02%/maand op de reserves opgebouwd door stortingen gedaan tussen 01/01/2012 en 22/06/2013 0,00833%/maand op de reserves opgebouwd door stortingen gedaan tussen 23/06/2013 en 21/11/2014 Op de reserves opgebouwd vanaf 22/11/2014: Geen - Overdrachtkosten De kosten van overdracht van het fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21) naar de beleggingsfondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23) worden op dezelfde wijze bepaald als de kosten van afkoop van het fonds met gewaarborgde intrestvoet (zie rubriek «afkoopkosten», eerste punt). De kosten van overdracht van de beleggingsfondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23) naar andere fondsen worden berekend op dezelfde wijze als de kosten van afkoop van de fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet (zie rubriek «afkoopkosten», tweede punt). Duur Premies Fiscaliteit Afkoop - Gedeeltelijke afkoop Het contract heeft in principe een looptijd van exact 8 jaar en 1 maand. Onder bepaalde voorwaarden kan een contract met een onbepaalde looptijd (levenslang) worden afgesloten. De einddatum wordt in de bijzondere voorwaarden vermeld.het contract eindigt met het overlijden van de verzekerde. Het contract wordt bevoorraad door één of meerdere eenmalige premies. Het is immers mogelijk om aanvullende premies te storten op rekeningnummer (IBAN: BE BIC: GEBABEBB), met vermelding van het aansluitingsnummer als mededeling. Het is daarentegen niet mogelijk om periodieke premies te storten. De premies gestort in een contract AG Ascento Free zijn niet aftrekbaar. De premies omvatten een taks van 2%, die wordt gestort aan de belastingsadministratie. De afkopen van het fonds met gewaarborgde rentevoet verricht gedurende de 8 eerste jaar zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing indien: het kapitaal overlijden minimum gelijk is aan 130 % van het bedrag van de premies gestort in het fonds met gewaarborgde rentevoet, verminderd met het bedrag van de eventuele afkopen van ditzelfde fonds, en indien de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde in geval van leven één en dezelfde persoon zijn. Bij uitkering van de prestatie overlijden is er geen roerende voorheffing verschuldigd De afkopen van het fonds met gewaarborgde intrestvoet verricht na 8 jaar zijn niet meer onderworpen aan de roerende voorheffing. De afkopen afkomstig van een fonds zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23) zijn nooit onderworpen aan de roerende voorheffing. Een overdracht van het fonds met gewaarborgde intrestvoet (Tak 21) naar fondsen zonder gewaarborgde rentevoet wordt beschouwd als een vrije afkoop. Dezelfde fiscale regels zijn dus van toepassing. In geval van een vrije gedeeltelijke afkoop bedraagt het minimumbedrag per afkoop 600 EUR en het resterend saldo op het contract moet minimum 600 EUR bedragen. Een afkoop dient niet noodzakelijkerwijs de verdelingssleutel te respecteren tussen de verschillende fondsen zoals voorzien in het contract. Om u inkomsten aan te vullen, kan u opteren voor vrije periodieke afkopen, aan de volgende voorwaarden: Periodiciteit naar keuze: jaarlijks, semestrieel, driemaandelijks of maandelijks; Flexibiliteit van de afkopen: op ieder ogenblik is het mogelijk het bedrag of de periodiciteit van de afkoop te veranderen, de periodieke afkopen te stoppen of in te voeren; Minimum per afkoop: 120 EUR; Het totaal van de vrije periodieke afkopen van één jaar mag niet meer bedragen dan 10% van het totaal van de gestorte premies op het contract. - Volledige afkoop De intrest wordt toegekend tot en met de datum van afkoop. 5

6 Overdracht van Tak 21 naar Tak 23 en vice versa Het is mogelijk om de reserve van het contract gedeeltelijk of volledig over te dragen Van het fonds met gewaarborgde intrestvoet (Tak 21) naar één of meerdere fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23); Van een fonds zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23) naar het fonds met gewaarborgde intrestvoet (Tak 21); Van een fonds zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23) naar één of meerdere andere fondsen zonder gewaarborgde intrestvoet (Tak 23). Elke overdracht wordt beschouwd als een afkoop van het fonds vanwaar het bedrag wordt overgedragen. De afkoopmodaliteiten zijn dus van toepassing. Informatie De verzekeringnemer ontvangt één keer per jaar een afrekening die een detail geeft van het contract op 31 december van het afgelopen jaar, evenals van de verschillende verrichtingen op dit contract tijdens het afgelopen jaar. Het beheersreglement van de fondsen zonder gewaarborgde interestvoet (Tak 23) is beschikbaar op eenvoudige aanvraag op de maatschappelijke zetel van AG Insurance nv. Beschermingsfonds Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 14 november 2008, is AG Insurance, zoals alle Belgische verzekeringsondernemingen die levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement aanbieden, verplicht toegetreden tot het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito s en levensverzekeringen, gevestigd te 1040 Brussel, Kunstlaan 30. Voor Tak 21-levensverzekeringsovereenkomsten naar Belgisch recht is er in een dekking voorzien tot EUR per verzekeringnemer en per verzekeringsonderneming. Contacteer ons Via de post: AG Insurance nv - Ascento Team 1JQ5C - E. Jacqmainlaan Brussel Per telefoon: Per fax: Per Onze website: en klik door op (brug)gepensioneerde. AG Employee Benefits Trust in Expertise AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE Tel. +32(0) Fax +32(0) Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel Verantwoordelijke Uitgever: Benoit Halbart N

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Post Optima Pension 1

Post Optima Pension 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 21 Post Optima Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht met gegarandeerde rentevoet (tak 21).

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Gedeelte

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

-VOLULIFE. De groepsverzekering van de nieuwe generatie. AG Employee Benefits

-VOLULIFE. De groepsverzekering van de nieuwe generatie. AG Employee Benefits -VOLULIFE De groepsverzekering van de nieuwe generatie AG Employee Benefits -VOLULIFE Omdat elke werkgever die denkt in het belang van zijn onderneming, ook aan de toekomst van zijn medewerkers denkt.

Nadere informatie

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! Globaal bruto rendement van 3% in 2013 op de premies For Kids 1 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 2 + eventuele

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering

Groep Hesters Save 1. Type levensverzekering Groep Hesters Save 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Save Plan 1. Doelgroep

Save Plan 1. Doelgroep Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal.

Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Flexirekening. De beleggingsverzekering met absolute veiligheid voor uw kapitaal. Sta sterker. Flexirekening. De beleggingsverzekering op langere 1. Wat is de Flexirekening? De Flexirekening is een flexibele

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Mercator- Ster Select 1

Mercator- Ster Select 1 Mercator- Ster Select 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Ster Select is een combinatie van de Sterrekening (tak 21) en één van de Select Fondsen (tak 23). De premies geïnvesteerd in het polisgedeelte

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Praktische modaliteiten

Praktische modaliteiten Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, V.U.: Jan Meeuwis, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0033 om levensverzekeringen, bruidschats-

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008

Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Financiële infofiche levensverzekering 1 For Invest 10/2008 1 Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten For Invest 10/2008 die van toepassing

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst!

3,00% in 2012 1! Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! 3,00% in 2012 1! For Kids 2 Regelmatig sparen, een eerste stap naar een zekere toekomst! For Kids De eerste stap naar een zekere toekomst! 1,50 % gewaarborgd 3 + eventuele winstdeling 4 Hoe kunt u de toekomst

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht, met gegarandeerde

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Invest 1. Type levensverzekering

Invest 1. Type levensverzekering Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt in een of meer

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Groep Hesters Invest 1

Groep Hesters Invest 1 Groep Hesters Invest 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremie (dit is de premie exclusief premietaksen en instapkosten) geheel of gedeeltelijk belegd wordt

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Planning for Pension 1

Planning for Pension 1 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie