De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen"

Transcriptie

1 De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper

2 Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast. De voornaamste wijzigingen (zoals deze thans bekend zijn) zijn ongetwijfeld: - de expliciete voorziene mogelijkheid om fiscaal verjaarde kapitalen te regulariseren (aan een éénvormig tarief van 35%); - de verhoging van de sancties. Na 31 december 2013 zou de wet definitief uitdoven, onverminderd de mogelijkheid om tot zes maanden na de indiening van de aangifte nog onderliggende stukken in te dienen. Tot en met 1 juli 2013 blijft het wel mogelijk om gebruik te maken van het bestaande stelsel, zelfs voor een gedeeltelijke regularisatie. Het volstaat daartoe de regularisatie-aangifte ten laatste op 1 juli 2013 effectief bij het contactpunt in te dienen. TOEPASSINGSGEBIED: Tot op heden kunnen alle natuurlijke personen en vennootschappen een regularisatie-aangifte indienen. Voor rechtspersonen die geen winstoogmerk hadden (inzonderheid VZW s en stichtingen) bestond dergelijke regularisatiemogelijkheid niet, tenzij deze onderworpen waren aan de vennootschapsbelasting. Met ingang van 2 juli 2013 komt hierin verandering. Vanaf 2 juli 2013 wordt de regularisatiemogelijkheid eveneens opengesteld voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk; Belangrijk is voorts dat de regularisatiemogelijkheid die in principe éénmalig behoort te zijn eveneens opengesteld wordt voor diegenen die voorheen (d.w.z. vóór 2 juli 2013) reeds een regularisatieaangifte indienden. Hiermee beoogt de wetgever diegenen die voorheen niet alles geregulariseerd hebben, een tweede kans te bieden. In wezen beoogt de wetgever evident en inzonderheid de regularisatie van zogenaamd fiscaal verjaarde kapitalen (zie onder). Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 1

3 Ook diegenen die voorheen reeds een regularisatie-aangifte indienden, krijgen een mogelijkheid om (inzonderheid) fiscaal verjaarde kapitalen alsnog te regulariseren. TE REGULARISEREN INKOMSTEN, SOMMEN EN WAARDEN Tot op heden was de fiscale regularisatie uitgesloten indien er sprake was van ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Hierin komt nu verandering. Voortaan kan ook geregulariseerd worden indien sprake is geweest van dergelijke ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Let wel: het gebruik van allerhande off schore-structuren (stichting, trust, ) louter met het oog op de ontduiking van roerende inkomsten en/of successierechten werd voorheen niet beschouwd als ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Dit blijft ook na 2 juli 2013 onveranderd. Wel zal de aangever blijvend moeten kunnen bewijzen dat hij de economisch begunstigde is van het achterliggende vermogen en de inkomsten. Hij zal daartoe desgevallend tevens een transparantie-attest moeten voorleggen. Vanaf 2 juli 2013 kunnen ook inkomsten en kapitalen die voortkomen uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude geregulariseerd worden. Belangrijke nieuwigheid is voorts dat de wetgever voortaan een duidelijk onderscheid maakt tussen: - Fiscaal niet verjaarde sommen, waarden, kapitalen en inkomsten enerzijds; en - Fiscaal verjaarde sommen, waarden, kapitalen en inkomsten anderzijds. Onder fiscaal verjaard wordt verstaan dat de fiscus niet langer de mogelijkheid heeft om de belasting te heffen, gelet op het verstrijken van de Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 2

4 relevante aanslag- of verjaringstermijnen. Het al dan niet verjaard zijn moet beoordeeld worden op de datum van de indiening van de aangifte. De voorheen bestaande onduidelijkheid in dit verband (en met name de vraag of een fiscale verjaring voldoende was om de regularisatie te beperken tot de fiscaal relevante jaren) lijkt hiermee van de baan. Voor de regularisatie van verjaarde sommen, waarden, kapitalen en inkomsten wordt thans een expliciete rechtsgrond voorzien. REGULARISATIE-TARIEVEN + SANCTIES Fiscaal niet-verjaarde handelingen Voor zover de inkomsten, sommen of waarden die het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte nog het voorwerp kunnen uitmaken van een fiscale navordering, spreekt men van fiscaal niet-verjaarde inkomsten. Net zoals voorheen worden deze niet-verjaarde inkomsten onderworpen aan hun normale belastingtarief. Afhankelijk van het geval, zullen de geregulariseerde sommen dus onderworpen worden aan de progressieve tarieven in de inkomstenbelastingen (tot 50%) en dit incl. de aanvullende gemeentebelasting, vaste aanslagvoeten in de inkomstenbelastingen, bv. voor roerende inkomsten (15, 21 of 25%), het vast btw-tarief (6,12 of 21%), successierechten (27% rechte lijn),. Bovenop deze normale belastingtarieven, is wel een sanctie verschuldigd die er concreet in bestaat dat het normale tarief verhoogd wordt met een aantal percentpunten, met dien verstande dat bij een gelijktijdige regularisatie van inkomstenbelastingen en btw, slechts een boete zal verschuldigd zijn op de geregulariseerde inkomstenbelastingen. Tot 2 juli 2013 bedraagt deze verhoging 10% en wel uitsluitend indien het een regularisatie van zogenaamde overige inkomsten betreft (waaronder inz. roerende inkomsten). Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 3

5 Met ingang van 2 juli 2013 bedraagt de verhoging: - 15% indien er sprake is van gewone fraude; - 20% indien er sprake is van ernstige en georganiseerde fraude. Voor fiscaal niet-verjaarde handelingen blijft het regularisatietarief principieel dezelfde, maar de verhoging bedraagt wel steeds 15% (en zelfs 20% indien er sprake is van ernstige en georganiseerde fiscale fraude). Fiscaal verjaarde handelingen Indien er sprake is van fiscaal verjaarde handelingen, zal het fiscaal verjaard kapitaal onderworpen worden aan vast tarief, vastgepind op 35%. In dit geval dient dus geen uitsplitsing te worden gemaakt in functie van de aard van de onderliggende inkomsten of belastbare handelingen. Het fiscaal verjaard kapitaal wordt wettelijk omschreven als de fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn van fiscale fraude en witwassen ervan, alsook van fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen. Door expliciet naar de levensverzekeringen te verwijzen, beoogt de wetgever vooral aan éénieder duidelijk te maken dat het onderbrengen van een besmet kapitaal in een verzekeringsproduct geen zuivering van dit onderliggend kapitaal met zich meebrengt. Hieruit kan echter geenszins worden afgeleid dat de waarde van de polis de heffingsgrondslag van de regularisatie-aangifte zou uitmaken. Het kan inderdaad enkel de bedoeling zijn dat effectief en uitsluitend het zwart gedeelte van het kapitaal gezuiverd moet worden. Opmerkelijk is voorts dat de wetgever terzake (en anders dan m.b.t. de nietverjaarde handelingen) geen onderscheid heeft gemaakt tussen de ernstige en georganiseerde fiscale fraude en de gewone fiscale fraude. Vanaf 2 juli 2013 kunnen fiscaal verjaarde kapitalen geregulariseerd worden. De regularisatieheffing bedraagt éénvormig 35% van het besmette kapitaal. Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 4

6 Sociale regularisatie Voor zelfstandigen wordt een mogelijkheid van sociale regularisatie voorzien. Dit gebeurt via een aanvullende sociale heffing van 15% over de geregulariseerde beroepsinkomsten. Belangrijk is wel dat dergelijke regularisatie van niet verjaarde sociale bijdragen geen rechten opent op bijkomende uitkeringen maar uitsluitend bestemd is voor het globaal financieel beheer van de sociale zekerheid der zelfstandigen. Vanaf 2 juli 2013 wordt een mogelijkheid van sociale regularisatie voorzien mits betaling van een éénvormige heffing van 15% over de geregulariseerde beroepsinkomsten. Schematisch Niet verjaard Niet verjaard Verjaard Gewone Fraude Ernstige fraude Gewone + ernstige fraude Normaal tarief + 15% Normaal tarief + 20% 35% op kapitaal TOELICHTING BIJ FRAUDESCHEMA EN INLICHTING CFI Vanaf 2 juli 2013 dient bij de regularisatie-aangifte tevens een verklaring te worden gevoegd omtrent - het fraudeschema, - de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, - de periode waarin de kapitalen en inkomsten zijn ontstaan - de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 5

7 Voorts zal het contactpunt regularisaties voortaan de Cel voor financiële informatieverwerking (de zogenaamde witwas-cel) op de hoogte brengen van elke regularisatie die wordt gesloten. Deze onmiddellijke mededeling vervangt de voorheen bestaande zesmaandelijkse lijst van regularisaties die aan de CFI door het conctactpunt werd meegedeeld. Vanaf 2 juli 2013 moet bij de regularisatie-aangifte een uitgebreide verklaring van het fraudeschema worden gevoegd. STRAFRECHTELIJKE BESCHERMING Net zoals voorheen geeft de fiscale regularisatie aanleiding tot strafrechtelijke immuniteit voor de misdrijven van fiscale fraude en de gerelateerde witwasmisdrijven. Dit lijstje wordt nu wel aangevuld met een aantal acessoire misdrijven, dit zijn misdrijven die gepleegd werden in het kader van de fiscale fraude, te weten met een éénheid van opzet. De wetgever verwijst in dit verband naar valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in de jaarrekening, inbreuken op de boekhoudwet en niet-aangifte van fysieke geldoverdrachten van meer dan EUR van of naar de EU.. Vanaf 2 juli 2013 wordt de strafrechtelijke immuniteit uitgebreid naar een aantal accessoire misdrijven. Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 6

8 Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 1

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven Dexia Personal Zen NL De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven samen naar de essentie De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen

Nadere informatie

Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie

Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie 1 Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie In het kader van haar doelstellingen wenst BATL mee te werken aan efficiënte en kwaliteitsvolle wetgeving die in de fiscale rechtspraktijk toepasbaar

Nadere informatie

Corrigeren en regulariseren

Corrigeren en regulariseren Corrigeren en regulariseren Mr. Willy Huber Mr. Dave van Moppes www.htc-advocaten.be Wijziging van de aangifte in inkomstenbelastingen Dwaling in feite Dwaling in rechte Beleidsbeslissing Rechtspraak Aangiftetermijn

Nadere informatie

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 HOOFDSTUK VI. - De fiscale regularisatie. Art. 121. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk verstaat men : 1 onder " regularisatie-aangifte

Nadere informatie

De níeuwe regularisatie: een kritische analyse

De níeuwe regularisatie: een kritische analyse Fiscale regularisatie De níeuwe regularisatie: een kritische analyse Fisca le actua I iteit n r. 13, pag. 7 -I3, O4.04.2OL3 Op 2 juli2073 treedt de vernieuwde fiscale regularisatie in werking (zie p. 4).

Nadere informatie

Uw buitenlands vermogen in het vizier!

Uw buitenlands vermogen in het vizier! Uw buitenlands vermogen in het vizier! Van gegevensuitwisseling tot de kaaimantaks en een mogelijkheid tot spontane rechtzetting DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS Advocaten te Brussel, Gent en Antwerpen www.dvp-law.com

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF SUCCESSIEBELASTINGEN KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE

EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF SUCCESSIEBELASTINGEN KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE I. Waarom regularisatie? uitgangspunt verschuldigde belastingen niet opgenomen in

Nadere informatie

De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen

De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen Welke gevolgen op het vlak van witwassen? 18.02.2014 - Ken Roelands Overzicht Fiscale fraude en het witwasprobleem Fiscale regularisatie Fiscaal verjaarde

Nadere informatie

Wetsontwerp 53/2874 Fiscale regularisatie

Wetsontwerp 53/2874 Fiscale regularisatie Wetsontwerp 53/2874 Fiscale regularisatie 21 juni 2013 Gerd D Goyvaerts 1 I Inleiding Fiscale regularisatie bedenkingen Regulariseren wordt noodzaak voor velen en is (vaak) het enige mogelijke alternatief!

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd

Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd Auteur: Gerd D Goyvaerts Editie: Fiscale Actualiteit nr. 2016-10 p. 1-6 Publicatiedatum: 22 maart 2016 Regularisatie Vrijdag 11 maart heeft de regering

Nadere informatie

Regularisatie anno 2016 keert bewijslast om

Regularisatie anno 2016 keert bewijslast om Regularisatie anno 2016 keert bewijslast om Auteur: Gerd D. Goyvaerts Editie: Fiscale actualiteit nr. 2015-35, pag. 1-7 Publicatiedatum: 15 oktober 2015 De nieuwe fiscale en sociale regularisatie is een

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Fiscale evoluties en uw vermogen anno 2013 Quo Vadis

Fiscale evoluties en uw vermogen anno 2013 Quo Vadis Fiscale evoluties en uw vermogen anno 2013 Quo Vadis KBC Hasselt, woensdag 13 maart 2013 Gerd D Goyvaerts 1 Inleiding : De visie van een client Cliënt wil zekerheid Cliënt wil hoge belasting vermijden

Nadere informatie

Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie. Mark Delboo 1 februari 2010

Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie. Mark Delboo 1 februari 2010 Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie Mark Delboo 1 februari 2010 INLEIDING A. Principe bankgeheim /anonimiteit B. Barsten in het bankgeheim / anonimiteit Barst 1: afschaffing effecten aan toonder

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

voor 1 juni hebt ontvangen, u zelf een formulier dient aan te vragen woensdag (!) 19 juli. van hun cliënten electronisch in te dienen.

voor 1 juni hebt ontvangen, u zelf een formulier dient aan te vragen woensdag (!) 19 juli. van hun cliënten electronisch in te dienen. Nieuwsbrief JUNI 2006 Beste lezer, Permanente fiscale amnestie Het stelsel van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Optimale planning dividenduitkering leidt tot hogere notionele intrestaftrek Subsidies

Nadere informatie

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN Betalingen aan belastingparadijzen vermeld op een specifieke lijst moeten in een aangifte worden vermeld. Sanctie : verwerping als fiscaal aftrekbare besteding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp De invoering van het begrip ernstige fiscale fraude naar een strengere aanpak van de fiscale fraude! Datum 6 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011:

Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011: Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011: Naar een nieuwe of aangepaste fiscale regularisatie - Het afwegen van een minimalistische vs. een maximalistische visie Aangeboden aan de Heer

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA

HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA Inhoudstafel Enkele Topics 1. Belgisch bankgeheim 2. Witwasregelgeving 3. De fiscale regularisatie 4.

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

Inkeerregeling (NL) en regularisatie (B): een eeneiige tweeling?

Inkeerregeling (NL) en regularisatie (B): een eeneiige tweeling? Forum Inkeerregeling (NL) en regularisatie (B): een eeneiige tweeling? Aagje BELLENS* en Eugène J.M. ROSIER** * Advocaat Monard-D'Hulst advocaten, medewerker Instituut Fiscaal Recht KULeuven Advocaat-belastingkundige

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën Kabinet van de Minister Persdienst Onderwerp 29 veel gestelde vragen over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte Datum 6 februari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005)

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) bijgewerkt tot 1 januari 2006, www.optima.be INHOUDSTAFEL PROGRAMMA WET VAN 27 DECEMBER (BS 30 DECEMBER 2005)... 1 Voorafgaandelijk... 2 Belasting van

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Circulaire bevestigt regularisatie via 'aanvullende aangifte'

Circulaire bevestigt regularisatie via 'aanvullende aangifte' Uitgave: De Fiscoloog Auteur: Gerd D. Goyvaerts, Advocaat Tiberghien Editie: 1202 p. 1 Publicatiedatum: 21 april 2010 Circulaire bevestigt regularisatie via 'aanvullende aangifte' Op 14 april jl. werd

Nadere informatie

Responsabilisering van de economische beroepsbeoefenaar voor ondernemingen in moeilijkheden

Responsabilisering van de economische beroepsbeoefenaar voor ondernemingen in moeilijkheden BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Responsabilisering van de economische beroepsbeoefenaar voor ondernemingen in moeilijkheden p. 5/ De nieuwe wet op de fiscale regularisatie

Nadere informatie

Regularisatie. Nummer 10/28-03. Witwassen en zwarte vermogens bezorgen (nog altijd) grijze haren. Fiscale actualiteit nr. 28, 22.07.

Regularisatie. Nummer 10/28-03. Witwassen en zwarte vermogens bezorgen (nog altijd) grijze haren. Fiscale actualiteit nr. 28, 22.07. Regularisatie Nummer 10/28-03 Witwassen en zwarte vermogens bezorgen (nog altijd) grijze haren Fiscale actualiteit nr. 28, 22.07.2010 Terwijl de fiscale regularisatie in de actualiteit blijft - door het

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

16 19 MAART 2015 WWW.TRENDS.BE. Mediargus met docroom pdf

16 19 MAART 2015 WWW.TRENDS.BE. Mediargus met docroom pdf 16 19 MAART 2015 WWW.TRENDS.BE ACTUA COVERVERHAAL FISCALE REGULARISATIE IS TERUG ONDER EEN ANDERE NAAM DE WITWASMACHINE VAN DE BBI Na heel wat politiek gehakketak is er eindelijk duidelijkheid over de

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW

DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW DE VERJARINGS- EN ONDERZOEKSTERMIJNEN INZAKE BTW Kris Heyrman TITEL VAN DE CONFERENTIE Advocaat-vennoot Dubois, Verlinden, Wauman Berkenlaan 45, 2610 Antwerpen Voornaam & Naam van de spreker tel:03.287.06.66

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2010 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2010 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I juni 2010 75 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort 2. Onroerend goed / registratierecht / tekortschatting 3. Studentenarbeid 4. Young Innovative Companies

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Het bankgeheim in het fiscaal recht

Het bankgeheim in het fiscaal recht Het bankgeheim in het fiscaal recht Johan Speecke Advocaat A. Algemeen niet strafrechtelijk, enkel discretieplicht specifiek fiscaal kader B. Successierechten artikel 96 ev W.S. (incl bankkluis) (art 97

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Het einde van de fiscale regularisatie in 2014?

Het einde van de fiscale regularisatie in 2014? Fiscale amnestie Het einde van de fiscale regularisatie in 2014? Fiscale actualiteit nr. 39, pag. 1-6, 15.11.2OL2 De onderhandelaars over de begroting 2013 hebben zo goed als een akkoord bereikt over wat

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

HOOGTE VAN DE BOETE Bij inkeer op basis van artikel 65 ALB blijft de oplegging van een vergrijpboete achterwege.

HOOGTE VAN DE BOETE Bij inkeer op basis van artikel 65 ALB blijft de oplegging van een vergrijpboete achterwege. ARUBA Artikel 65 ALB Ingeval een belastingplichtige of inhoudingsplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt, vóórdat

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

www.lenaerts-heremans.be

www.lenaerts-heremans.be JUNI 2013 Waarde lezer, Het is juni, tijd voor de belastingaangiften. De nieuwe formulieren zijn aangekomen. Zij blijven complex. Bovendien zijn ze lichtjes anders (71 nieuwe codes) omwille van de nieuwe

Nadere informatie

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening 1. Optimaliseer het inkomen van 2014 en betaal er geen sociale bijdragen op 2. Let op voor boetes en uw aansprakelijkheid als boekhouder bij dossiers voor

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten.

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Prof. Dr. Michel Maus 11-2-2014 Herhaling titel van presentatie 1 Grondslag van het fiscaal systeem - Doel belastingen: financiering van de openbare uitgaven -

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening

1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening NIEUWSBRIEF BTW 31/01/2012 1. Btw voor notarissen en gerechtsdeurwaarders positieve btw-herziening Per 1 januari 2012 zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw. In een afzonderlijke mededeling

Nadere informatie

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN Trends en aanwijzingen Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel Tel. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be POLITIEK PROMINENTE PERSONEN s en aanwijzingen NLtypoPEP

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (BS 14 januari 2004) ;

wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (BS 14 januari 2004) ; 1 AXA BANK BELGIUM AXA BELGIUM DE EENMALIGE BEVRIJDENDE AANGIFTE (EBA) Inhoud 1. Wetteksten 2. Wat is een EBA? 3. Gevolgen van een EBA? 4. Wanneer kan een EBA worden ingediend? 5. Wie mag een EBA indienen?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

nieuwsbrief 1. Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I april / mei 2013 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak

nieuwsbrief 1. Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I april / mei 2013 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I april / mei 2013 89 nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R Inhoud 1. Kort 2. Vennootschappen / meerwaarden op aandelen / welke zijn belast 3. BTW op verhuur van vervoermiddelen

Nadere informatie