De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen"

Transcriptie

1 De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper

2 Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast. De voornaamste wijzigingen (zoals deze thans bekend zijn) zijn ongetwijfeld: - de expliciete voorziene mogelijkheid om fiscaal verjaarde kapitalen te regulariseren (aan een éénvormig tarief van 35%); - de verhoging van de sancties. Na 31 december 2013 zou de wet definitief uitdoven, onverminderd de mogelijkheid om tot zes maanden na de indiening van de aangifte nog onderliggende stukken in te dienen. Tot en met 1 juli 2013 blijft het wel mogelijk om gebruik te maken van het bestaande stelsel, zelfs voor een gedeeltelijke regularisatie. Het volstaat daartoe de regularisatie-aangifte ten laatste op 1 juli 2013 effectief bij het contactpunt in te dienen. TOEPASSINGSGEBIED: Tot op heden kunnen alle natuurlijke personen en vennootschappen een regularisatie-aangifte indienen. Voor rechtspersonen die geen winstoogmerk hadden (inzonderheid VZW s en stichtingen) bestond dergelijke regularisatiemogelijkheid niet, tenzij deze onderworpen waren aan de vennootschapsbelasting. Met ingang van 2 juli 2013 komt hierin verandering. Vanaf 2 juli 2013 wordt de regularisatiemogelijkheid eveneens opengesteld voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk; Belangrijk is voorts dat de regularisatiemogelijkheid die in principe éénmalig behoort te zijn eveneens opengesteld wordt voor diegenen die voorheen (d.w.z. vóór 2 juli 2013) reeds een regularisatieaangifte indienden. Hiermee beoogt de wetgever diegenen die voorheen niet alles geregulariseerd hebben, een tweede kans te bieden. In wezen beoogt de wetgever evident en inzonderheid de regularisatie van zogenaamd fiscaal verjaarde kapitalen (zie onder). Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 1

3 Ook diegenen die voorheen reeds een regularisatie-aangifte indienden, krijgen een mogelijkheid om (inzonderheid) fiscaal verjaarde kapitalen alsnog te regulariseren. TE REGULARISEREN INKOMSTEN, SOMMEN EN WAARDEN Tot op heden was de fiscale regularisatie uitgesloten indien er sprake was van ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Hierin komt nu verandering. Voortaan kan ook geregulariseerd worden indien sprake is geweest van dergelijke ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Let wel: het gebruik van allerhande off schore-structuren (stichting, trust, ) louter met het oog op de ontduiking van roerende inkomsten en/of successierechten werd voorheen niet beschouwd als ernstige en georganiseerde fiscale fraude. Dit blijft ook na 2 juli 2013 onveranderd. Wel zal de aangever blijvend moeten kunnen bewijzen dat hij de economisch begunstigde is van het achterliggende vermogen en de inkomsten. Hij zal daartoe desgevallend tevens een transparantie-attest moeten voorleggen. Vanaf 2 juli 2013 kunnen ook inkomsten en kapitalen die voortkomen uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude geregulariseerd worden. Belangrijke nieuwigheid is voorts dat de wetgever voortaan een duidelijk onderscheid maakt tussen: - Fiscaal niet verjaarde sommen, waarden, kapitalen en inkomsten enerzijds; en - Fiscaal verjaarde sommen, waarden, kapitalen en inkomsten anderzijds. Onder fiscaal verjaard wordt verstaan dat de fiscus niet langer de mogelijkheid heeft om de belasting te heffen, gelet op het verstrijken van de Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 2

4 relevante aanslag- of verjaringstermijnen. Het al dan niet verjaard zijn moet beoordeeld worden op de datum van de indiening van de aangifte. De voorheen bestaande onduidelijkheid in dit verband (en met name de vraag of een fiscale verjaring voldoende was om de regularisatie te beperken tot de fiscaal relevante jaren) lijkt hiermee van de baan. Voor de regularisatie van verjaarde sommen, waarden, kapitalen en inkomsten wordt thans een expliciete rechtsgrond voorzien. REGULARISATIE-TARIEVEN + SANCTIES Fiscaal niet-verjaarde handelingen Voor zover de inkomsten, sommen of waarden die het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte nog het voorwerp kunnen uitmaken van een fiscale navordering, spreekt men van fiscaal niet-verjaarde inkomsten. Net zoals voorheen worden deze niet-verjaarde inkomsten onderworpen aan hun normale belastingtarief. Afhankelijk van het geval, zullen de geregulariseerde sommen dus onderworpen worden aan de progressieve tarieven in de inkomstenbelastingen (tot 50%) en dit incl. de aanvullende gemeentebelasting, vaste aanslagvoeten in de inkomstenbelastingen, bv. voor roerende inkomsten (15, 21 of 25%), het vast btw-tarief (6,12 of 21%), successierechten (27% rechte lijn),. Bovenop deze normale belastingtarieven, is wel een sanctie verschuldigd die er concreet in bestaat dat het normale tarief verhoogd wordt met een aantal percentpunten, met dien verstande dat bij een gelijktijdige regularisatie van inkomstenbelastingen en btw, slechts een boete zal verschuldigd zijn op de geregulariseerde inkomstenbelastingen. Tot 2 juli 2013 bedraagt deze verhoging 10% en wel uitsluitend indien het een regularisatie van zogenaamde overige inkomsten betreft (waaronder inz. roerende inkomsten). Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 3

5 Met ingang van 2 juli 2013 bedraagt de verhoging: - 15% indien er sprake is van gewone fraude; - 20% indien er sprake is van ernstige en georganiseerde fraude. Voor fiscaal niet-verjaarde handelingen blijft het regularisatietarief principieel dezelfde, maar de verhoging bedraagt wel steeds 15% (en zelfs 20% indien er sprake is van ernstige en georganiseerde fiscale fraude). Fiscaal verjaarde handelingen Indien er sprake is van fiscaal verjaarde handelingen, zal het fiscaal verjaard kapitaal onderworpen worden aan vast tarief, vastgepind op 35%. In dit geval dient dus geen uitsplitsing te worden gemaakt in functie van de aard van de onderliggende inkomsten of belastbare handelingen. Het fiscaal verjaard kapitaal wordt wettelijk omschreven als de fiscaal verjaarde kapitalen die afkomstig zijn van fiscale fraude en witwassen ervan, alsook van fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen. Door expliciet naar de levensverzekeringen te verwijzen, beoogt de wetgever vooral aan éénieder duidelijk te maken dat het onderbrengen van een besmet kapitaal in een verzekeringsproduct geen zuivering van dit onderliggend kapitaal met zich meebrengt. Hieruit kan echter geenszins worden afgeleid dat de waarde van de polis de heffingsgrondslag van de regularisatie-aangifte zou uitmaken. Het kan inderdaad enkel de bedoeling zijn dat effectief en uitsluitend het zwart gedeelte van het kapitaal gezuiverd moet worden. Opmerkelijk is voorts dat de wetgever terzake (en anders dan m.b.t. de nietverjaarde handelingen) geen onderscheid heeft gemaakt tussen de ernstige en georganiseerde fiscale fraude en de gewone fiscale fraude. Vanaf 2 juli 2013 kunnen fiscaal verjaarde kapitalen geregulariseerd worden. De regularisatieheffing bedraagt éénvormig 35% van het besmette kapitaal. Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 4

6 Sociale regularisatie Voor zelfstandigen wordt een mogelijkheid van sociale regularisatie voorzien. Dit gebeurt via een aanvullende sociale heffing van 15% over de geregulariseerde beroepsinkomsten. Belangrijk is wel dat dergelijke regularisatie van niet verjaarde sociale bijdragen geen rechten opent op bijkomende uitkeringen maar uitsluitend bestemd is voor het globaal financieel beheer van de sociale zekerheid der zelfstandigen. Vanaf 2 juli 2013 wordt een mogelijkheid van sociale regularisatie voorzien mits betaling van een éénvormige heffing van 15% over de geregulariseerde beroepsinkomsten. Schematisch Niet verjaard Niet verjaard Verjaard Gewone Fraude Ernstige fraude Gewone + ernstige fraude Normaal tarief + 15% Normaal tarief + 20% 35% op kapitaal TOELICHTING BIJ FRAUDESCHEMA EN INLICHTING CFI Vanaf 2 juli 2013 dient bij de regularisatie-aangifte tevens een verklaring te worden gevoegd omtrent - het fraudeschema, - de omvang en de oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, - de periode waarin de kapitalen en inkomsten zijn ontstaan - de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 5

7 Voorts zal het contactpunt regularisaties voortaan de Cel voor financiële informatieverwerking (de zogenaamde witwas-cel) op de hoogte brengen van elke regularisatie die wordt gesloten. Deze onmiddellijke mededeling vervangt de voorheen bestaande zesmaandelijkse lijst van regularisaties die aan de CFI door het conctactpunt werd meegedeeld. Vanaf 2 juli 2013 moet bij de regularisatie-aangifte een uitgebreide verklaring van het fraudeschema worden gevoegd. STRAFRECHTELIJKE BESCHERMING Net zoals voorheen geeft de fiscale regularisatie aanleiding tot strafrechtelijke immuniteit voor de misdrijven van fiscale fraude en de gerelateerde witwasmisdrijven. Dit lijstje wordt nu wel aangevuld met een aantal acessoire misdrijven, dit zijn misdrijven die gepleegd werden in het kader van de fiscale fraude, te weten met een éénheid van opzet. De wetgever verwijst in dit verband naar valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in de jaarrekening, inbreuken op de boekhoudwet en niet-aangifte van fysieke geldoverdrachten van meer dan EUR van of naar de EU.. Vanaf 2 juli 2013 wordt de strafrechtelijke immuniteit uitgebreid naar een aantal accessoire misdrijven. Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 6

8 Tax Newsflash april 2013 DLA Piper 1

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 De nieuwe regularisatieronde is op 15 juli 2013 van start gegaan. De vervangende wetgeving op het permanente systeem werd net voor de inwerkingtreding

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp Fiscale regularisatieprocedure 2016 Datum 18 januari 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie MEMORIE VAN TOELICHTING

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting Om enerzijds het federale initiatief tot het invoeren van een fiscale regularisatie

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend?

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? FAQ DLU QUATER A. Indienen regularisatieaangifte 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? De regularisatieaangifte moet worden ingediend bij het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016 Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016 De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie is in werking getreden met ingang van 1 augustus 2016. Het nieuwe wetgevend kader werd ingevoerd

Nadere informatie

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen Veel gestelde vragen (FAQ) Inhoud Wegwijzer... 3 Hoofdstuk 1. Praktische info m.b.t. de regularisatie van erfbelasting

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 130/2014 van 19 september 2014 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 130/2014 van 19 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5720 Arrest nr. 130/2014 van 19 september 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 6, 9 en 19 van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van

Nadere informatie

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven Dexia Personal Zen NL De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven samen naar de essentie De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen

Nadere informatie

TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV

TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV I. INLEIDING II. FISCALE REGULARISATIE Na wat we met een gerust hart een echte saga kunnen noemen, heeft de wetgever eindelijk de EBA IV bekendgemaakt op de

Nadere informatie

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Veel gestelde vragen (FAQ) Inhoud Wegwijzer... 2 Hoofdstuk 1. Praktische info m.b.t. de regularisatie van erfbelasting en registratiebelasting:... 3 1.1

Nadere informatie

Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie

Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie 1 Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie In het kader van haar doelstellingen wenst BATL mee te werken aan efficiënte en kwaliteitsvolle wetgeving die in de fiscale rechtspraktijk toepasbaar

Nadere informatie

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010 Fiscale regularisatie Anno 2010 www.tiberghien.com Gerd D. Goyvaerts 2010 Uitgangspunt Hypothese = Vergrijsd vermogen Cliënt komt boven met toonderstukken uit de kluizen en de koffers Het effectendepot

Nadere informatie

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 HOOFDSTUK VI. - De fiscale regularisatie. Art. 121. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk verstaat men : 1 onder " regularisatie-aangifte

Nadere informatie

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd?

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Auteur(s): Gerd D. Goyvaerts Editie: 1203 p. 9 Publicatiedatum: 28 april 2010 Zoals vorige week gesignaleerd, heeft de Administratie een omstandige circulaire

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel pagina 1 van 11 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Erratum Handtekening Einde 2 uitvoeringbesluiten 1

Nadere informatie

Corrigeren en regulariseren

Corrigeren en regulariseren Corrigeren en regulariseren Mr. Willy Huber Mr. Dave van Moppes www.htc-advocaten.be Wijziging van de aangifte in inkomstenbelastingen Dwaling in feite Dwaling in rechte Beleidsbeslissing Rechtspraak Aangiftetermijn

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Ontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform?

Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform? Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform? Fiscale regularisatie Bron: Fiscale actualiteit nr. 2016/31, pag. 1-4 Auteur: Gerd D. Goyvaerts Partner gerdd.goyvaerts@tiberghien.com Het aangifteformulier

Nadere informatie

Deutsche Bank DB TAX LETTER. Mei De fiscale regularisatie: Ontsnappen aan de fraudeval: wanneer, hoe en tegen welke prijs?

Deutsche Bank DB TAX LETTER. Mei De fiscale regularisatie: Ontsnappen aan de fraudeval: wanneer, hoe en tegen welke prijs? Deutsche Bank DB TAX LETTER Mei 2013 De fiscale regularisatie: Ontsnappen aan de fraudeval: wanneer, hoe en tegen welke prijs? Inhoudsopgave 1. Naar transparantie 3 2. De fiscale regularisatie 4 2.1 Hoe

Nadere informatie

De níeuwe regularisatie: een kritische analyse

De níeuwe regularisatie: een kritische analyse Fiscale regularisatie De níeuwe regularisatie: een kritische analyse Fisca le actua I iteit n r. 13, pag. 7 -I3, O4.04.2OL3 Op 2 juli2073 treedt de vernieuwde fiscale regularisatie in werking (zie p. 4).

Nadere informatie

REGULARISEREN KAN BINNENKORT ALTIJD

REGULARISEREN KAN BINNENKORT ALTIJD moneytalk VIER VRAGEN OVER ZWART, WIT OF GRIJS GELD REGULARISEREN KAN BINNENKORT ALTIJD De federale regering heeft een wetsontwerp klaar voor een permanent systeem van fiscale regularisatie, dat op 1 juni

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoorden over fiscale regularisatie zijn in aantocht

Samenwerkingsakkoorden over fiscale regularisatie zijn in aantocht Samenwerkingsakkoorden over fiscale regularisatie zijn in aantocht Regularisatie Fiscale Actualiteit nr. 2017/08, pag. 1-8 Het decreet over de Vlaamse regularisatie is intussen gepubliceerd, en binnenkort

Nadere informatie

Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen

Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen VLABEL-01-170224 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Private Wealth Update nr. 2016/6 (eerste jaargang augustus 2016)

Private Wealth Update nr. 2016/6 (eerste jaargang augustus 2016) Private Wealth Update nr. 2016/6 (eerste jaargang augustus 2016) Maandelijks selectie van gepubliceerde wetgeving rond vermogen en vermogensbelastingen vanuit de invalshoek (1) persoon, familie en vermogen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD 71507 VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST [C 2017/30429] 1 JUNI 2017. Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Uw buitenlands vermogen in het vizier!

Uw buitenlands vermogen in het vizier! Uw buitenlands vermogen in het vizier! Van gegevensuitwisseling tot de kaaimantaks en een mogelijkheid tot spontane rechtzetting DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS Advocaten te Brussel, Gent en Antwerpen www.dvp-law.com

Nadere informatie

EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF SUCCESSIEBELASTINGEN KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE

EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF SUCCESSIEBELASTINGEN KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE I. Waarom regularisatie? uitgangspunt verschuldigde belastingen niet opgenomen in

Nadere informatie

De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen

De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen Welke gevolgen op het vlak van witwassen? 18.02.2014 - Ken Roelands Overzicht Fiscale fraude en het witwasprobleem Fiscale regularisatie Fiscaal verjaarde

Nadere informatie

Wetsontwerp 53/2874 Fiscale regularisatie

Wetsontwerp 53/2874 Fiscale regularisatie Wetsontwerp 53/2874 Fiscale regularisatie 21 juni 2013 Gerd D Goyvaerts 1 I Inleiding Fiscale regularisatie bedenkingen Regulariseren wordt noodzaak voor velen en is (vaak) het enige mogelijke alternatief!

Nadere informatie

Regularisatie anno 2016 keert bewijslast om

Regularisatie anno 2016 keert bewijslast om Regularisatie anno 2016 keert bewijslast om Auteur: Gerd D. Goyvaerts Editie: Fiscale actualiteit nr. 2015-35, pag. 1-7 Publicatiedatum: 15 oktober 2015 De nieuwe fiscale en sociale regularisatie is een

Nadere informatie

Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie. Mark Delboo 1 februari 2010

Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie. Mark Delboo 1 februari 2010 Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie Mark Delboo 1 februari 2010 INLEIDING A. Principe bankgeheim /anonimiteit B. Barsten in het bankgeheim / anonimiteit Barst 1: afschaffing effecten aan toonder

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Fiscale evoluties en uw vermogen anno 2013 Quo Vadis

Fiscale evoluties en uw vermogen anno 2013 Quo Vadis Fiscale evoluties en uw vermogen anno 2013 Quo Vadis KBC Hasselt, woensdag 13 maart 2013 Gerd D Goyvaerts 1 Inleiding : De visie van een client Cliënt wil zekerheid Cliënt wil hoge belasting vermijden

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding Indeling BELASTINGVERMIJDING, BELASTINGONTDUIKING EN HET WITWASSEN VAN ZWART GELD Frans Vanistendael gewoon hoogleraar K.U.Leuven 1. Onderscheid en belastingvermijding 2. Bestrijding van Administratieve

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd

Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd Fiscale regularisatie anno 2016 eindelijk goedgekeurd Auteur: Gerd D Goyvaerts Editie: Fiscale Actualiteit nr. 2016-10 p. 1-6 Publicatiedatum: 22 maart 2016 Regularisatie Vrijdag 11 maart heeft de regering

Nadere informatie

HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA

HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA Inhoudstafel Enkele Topics 1. Belgisch bankgeheim 2. Witwasregelgeving 3. De fiscale regularisatie 4.

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp De invoering van het begrip ernstige fiscale fraude naar een strengere aanpak van de fiscale fraude! Datum 6 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011:

Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011: Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011: Naar een nieuwe of aangepaste fiscale regularisatie - Het afwegen van een minimalistische vs. een maximalistische visie Aangeboden aan de Heer

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN Betalingen aan belastingparadijzen vermeld op een specifieke lijst moeten in een aangifte worden vermeld. Sanctie : verwerping als fiscaal aftrekbare besteding

Nadere informatie

voor 1 juni hebt ontvangen, u zelf een formulier dient aan te vragen woensdag (!) 19 juli. van hun cliënten electronisch in te dienen.

voor 1 juni hebt ontvangen, u zelf een formulier dient aan te vragen woensdag (!) 19 juli. van hun cliënten electronisch in te dienen. Nieuwsbrief JUNI 2006 Beste lezer, Permanente fiscale amnestie Het stelsel van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Optimale planning dividenduitkering leidt tot hogere notionele intrestaftrek Subsidies

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

FAQ ll fiscale regularisatie. Verantwoordelijkheid ligt bij aangever. uitvoerig bij stilgestaa n.

FAQ ll fiscale regularisatie. Verantwoordelijkheid ligt bij aangever. uitvoerig bij stilgestaa n. FAQ ll fiscale regularisatie Verantwoordelijkheid ligt bij aangever Fiscale actualiteit nr. 39, pag. 9-14, 14.11.2013 Op www.ruling.be is sedert enige dagen de tekst van de FAQ ll (frequently asked questions)

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken

De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken De fiscale regeling voor inkomsten uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten: een stand van zaken Wat houdt deze regeling in? Lange tijd was er discussie in welk vak van de belastingaangifte

Nadere informatie

houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie ingediend op 1035 (2016-2017) Nr. 1 23 december 2016 (2016-2017) Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie verzendcode: FIN 2 1035 (2016-2017) Nr. 1 INHOUD Memorie van toelichting...

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 27 nr 2 12 juli BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE BTW-BE

Nieuwsbrief. Jaargang 27 nr 2 12 juli BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE BTW-BE Bebotax op nieuwe locatie Om onze cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn, verhuisden onze kantoren naar de nieuwe locatie op de Steenweg Deinze 124 A te 9810 Nazareth. Contactgegevens Bebotax Ons

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Circulaire bevestigt regularisatie via 'aanvullende aangifte'

Circulaire bevestigt regularisatie via 'aanvullende aangifte' Uitgave: De Fiscoloog Auteur: Gerd D. Goyvaerts, Advocaat Tiberghien Editie: 1202 p. 1 Publicatiedatum: 21 april 2010 Circulaire bevestigt regularisatie via 'aanvullende aangifte' Op 14 april jl. werd

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Regularisatie. Nummer 10/28-03. Witwassen en zwarte vermogens bezorgen (nog altijd) grijze haren. Fiscale actualiteit nr. 28, 22.07.

Regularisatie. Nummer 10/28-03. Witwassen en zwarte vermogens bezorgen (nog altijd) grijze haren. Fiscale actualiteit nr. 28, 22.07. Regularisatie Nummer 10/28-03 Witwassen en zwarte vermogens bezorgen (nog altijd) grijze haren Fiscale actualiteit nr. 28, 22.07.2010 Terwijl de fiscale regularisatie in de actualiteit blijft - door het

Nadere informatie

Inkeerregeling (NL) en regularisatie (B): een eeneiige tweeling?

Inkeerregeling (NL) en regularisatie (B): een eeneiige tweeling? Forum Inkeerregeling (NL) en regularisatie (B): een eeneiige tweeling? Aagje BELLENS* en Eugène J.M. ROSIER** * Advocaat Monard-D'Hulst advocaten, medewerker Instituut Fiscaal Recht KULeuven Advocaat-belastingkundige

Nadere informatie

Fiscale rechtzettingen in 2015 : ceci n est pas une régularisation

Fiscale rechtzettingen in 2015 : ceci n est pas une régularisation Regularisatie Fiscale rechtzettingen in 2015 : ceci n est pas une régularisation Auteur: Gerd D Goyvaerts Editie: Fiscale actualiteit nr. 2015-06, pag. 1-5 Publicatiedatum: 12 februari 2015 Begin februari

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005)

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) bijgewerkt tot 1 januari 2006, www.optima.be INHOUDSTAFEL PROGRAMMA WET VAN 27 DECEMBER (BS 30 DECEMBER 2005)... 1 Voorafgaandelijk... 2 Belasting van

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën Kabinet van de Minister Persdienst Onderwerp 29 veel gestelde vragen over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte Datum 6 februari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken De laatste weken is er heel wat inkt gevloeid omtrent de nieuwe circulaire waarin de Administratie de vernieuwde lijsten publiceerde met

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan

Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan Home > Recente wijzigingen > Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen verricht aan bepaalde Staten Circulaire 2017/C/14 betreffende de aangifteverplichting van betalingen

Nadere informatie

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit Steven DE WINTER Eerste substituut-procureur

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

1 juli. Minister. 3 juli

1 juli. Minister. 3 juli Nieuwsbrief van Financiën Koenn Geens Geachtee s en Staatssecretarissen, Geachtee parlementsleden en mandatarissen, Beste vrienden, 130 dagen geleden werd ik van Financiën. Ik houd eraan u zo goed als

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Responsabilisering van de economische beroepsbeoefenaar voor ondernemingen in moeilijkheden

Responsabilisering van de economische beroepsbeoefenaar voor ondernemingen in moeilijkheden BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Responsabilisering van de economische beroepsbeoefenaar voor ondernemingen in moeilijkheden p. 5/ De nieuwe wet op de fiscale regularisatie

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Regering werkt aan nieuwe fiscale maatregelen in een ontwerp van programmawet Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie