Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven"

Transcriptie

1 _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen

2 De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig veranderd GOEDE REDENEN OM MET UW VERMOGEN IN LUXEMBURG TE BLIJVEN 1. Voorgeschiedenis De afgelopen jaren is de economie, maar ook de wettelijke en fiscale situatie grondig veranderd. Op internationaal vlak leidden de scherpere maatregelen tegen belastingparadijzen tot de aanpassing van vele bilaterale verdragen, waaronder het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg. Het wijzigingsvoorstel voor de Europese spaarrichtlijn omvat bovendien een verruiming van het toepassingsgebied van de spaarrichtlijn naar een bredere groep personen en producten. In België wordt door het afschaffen van de effecten aan toonder en het geleidelijk afbrokkelen van het bankgeheim de informatie over het vermogen van de Belgische belastingplichtige steeds meer zichtbaar. Bovendien heeft de Belgische regering in december 2012 haar intentie aangekondigd om een nieuwe Eenmalig Bevrijdende Regularisatieaangifte op te zetten in de loop van In het kader van deze ontwikkelingen stellen vele Belgische belastingplichtigen zich vragen over hun buitenlandse vermogen. In deze brochure bieden wij u een objectief overzicht van de huidige internationale wetsontwikkelingen en de Belgische wetgeving op het vlak van fiscale regularisatie. De Europese spaarrichtlijn De Europese spaarrichtlijn moet het vooral mogelijk maken bepaalde inkomsten uit spaargelden te belasten in de lidstaat waar de begunstigde woont. Deze richtlijn is van toepassing wanneer deze inkomsten in een andere lidstaat dan de woonstaat van de begunstigde (en in bepaalde derde landen)

3 worden ontvangen (bijvoorbeeld een Belgisch inwoner met een spaarrekening in Luxemburg). Hiertoe voorziet de spaarrichtlijn sinds juli 2005 in een systeem van onderlinge uitwisseling van informatie tussen de lidstaten van de EU. Sommige derde landen, zoals Zwitserland, en twee lidstaten, Luxemburg en Oostenrijk, passen echter een ander stelsel toe, namelijk een stelsel van woonstaatheffing (bronheffing), een heffing die 35% bedraagt. De Europese Commissie heeft een verruiming van het toepassingsgebied van de richtlijn van 2003 voorgesteld, maar dit voorstel is nog niet bekrachtigd. Indien hierover in 2013 een akkoord wordt bereikt, zouden de nieuwe bepalingen vanaf 2016 in voege treden. Dit zijn de mogelijke wijzigingen die men kan verwachten: de verruiming van het begrip economisch begunstigde van de spaarinkomsten tot bepaalde vennootschappen die tot nu toe waren uitgesloten; de toepassing van de richtlijn op bepaalde verzekeringscontracten, en gemeenschappelijke beleggingsfondsen of beveks naargelang de aard van hun onderliggende activa, evenals op bepaalde gestructureerde producten. De nieuwe fiscale overeenkomsten binnen de OESO Vermits de normale gegevensuitwisseling tussen belastingautoriteiten in het kader van de bilaterale verdragen niet van toepassing was op de gegevens in het bezit van de banken, stonden België en Luxemburg op de grijze lijst van de belastingparadijzen. Ondertussen hebben beide landen met vele staten een akkoord van gegevensuitwisseling op verzoek gesloten en bevinden zij zich niet meer op deze grijze lijst. Wat verandert er voor de Belgische belegger? Op 16 juli 2009 hebben België en Luxemburg een verdrag gesloten voor gegevensuitwisseling op verzoek. Er wordt dan ook verwacht dat de belastingadministraties van de twee landen in de toekomst nauwer gaan samenwerken in de strijd tegen de fiscale fraude. Dit akkoord voorziet in een gegevensuitwisseling op verzoek, volgens de OESO-criteria. Het gaat dus niet om een automatische informatie-uitwisseling en fishing -acties waarbij bv. zonder enige verklaring om informatie wordt gevraagd op basis van een lijst van namen, zijn uitgesloten. Het Luxemburgse bankgeheim wordt dus niet afgeschaft. 2. Fiscale regularisatie in België De Programmawet van 27 december 2005 voorziet in een permanente maar eenmalige mogelijkheid voor de belastingplichtigen en de btw-schuldenaars om hun fiscale inbreuk(en) te regulariseren door middel van het betalen van de normaal verschuldigde belasting (in bepaalde gevallen verhoogd met een boete). Deze maatregel geeft Belgische beleggers de mogelijkheid om de geregulariseerde tegoeden helemaal legaal en met een gerust gemoed op hun Luxemburgse rekening te laten staan. Wie kan regulariseren? De natuurlijke personen die in België aan de personenbelasting of de belasting niet-inwoners onderworpen zijn en de rechtspersonen die in België aan de vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners onderworpen zijn, kunnen hun situatie regulariseren. Merk op dat vzw s die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn niet via deze procedure kunnen regulariseren. Regulariseren en een rekening in Luxemburg behouden

4 De fiscale regularisatie in België U gaat het best te rade bij een adviseur Voor welke inkomsten? Voor alle inkomsten die tevoren niet volgens het gewone belastingregime behandeld zijn, kan het raadzaam zijn om de gelegenheid te baat te nemen om een fiscale regularisatie aan te vragen. Er bestaan 3 categorieën inkomsten die in aanmerking komen voor regularisatie. Beroepsinkomsten: bedragen, waarden en inkomsten die de aard hebben van beroepsinkomsten en waarvoor een vennootschap of een natuurlijke persoon een regularisatieaangifte indient. Btw: inkomsten voortkomend uit handelingen onderworpen aan de btw en uitgevoerd door een natuurlijke persoon of een vennootschap. Overige inkomsten: het betreft onroerende, roerende en diverse inkomsten die niet aangegeven zijn en die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte door een natuurlijke persoon. Ondanks het stilzwijgen van de wet, aanvaardt het Contactpunt Regularisaties dat ook regularisatie kan worden gevraagd voor ontdoken successieen registratierechten. De fiscale regularisatie geldt niet voor socialezekerheidsbijdragen. Er zijn geen specifieke richtlijnen gegeven door de overheid in verband met de vraag hoeveel jaar men moet teruggaan. In de praktijk wordt vastgesteld dat men zich in veel gevallen baseert op de verjaringstermijnen. Voor de inkomstenbelastingen is de verjaringstermijn voor fraude 7 jaar. Voor successierechten is de verjaringstermijn 10 jaar en 5 maanden vanaf het overlijden. Behalve de bepaling van de periode, is ook de bepaling van het te regulariseren bedrag een aangelegenheid waarvoor men het best het advies van een specialist inwint. Enerzijds moeten in sommige gevallen niet alleen de inkomsten maar ook het kapitaal worden aangegeven (als het kapitaal eveneens onzuiver is). Anderzijds kan het zijn dat de inkomsten geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zijn van Belgische belasting en dus niet moeten worden meegerekend bij de regularisatieaangifte. Tegen welk tarief? Het geldende belastingtarief hangt af van de aard van de inkomsten waarvoor een regularisatieaangifte wordt ingediend: Beroepsinkomsten: Deze inkomsten zijn onderworpen aan het normale belastingtarief dat van toepassing is voor het belastbaar tijdperk waarin de inkomsten werden behaald of verkregen, eventueel verhoogd met de aanvullende crisisbelasting en de toepasselijke aanvullende gemeentebelasting. Er is niet in een boete voorzien. Bovendien is er geen vermeerdering voor afwezigheid van voorafbetalingen; Btw-handelingen: Deze handelingen zijn onderworpen aan het btw-tarief toepasselijk in het jaar waarin deze handelingen hebben plaatsgevonden. Ook hier is niet in een boete voorzien; Overige inkomsten: Deze inkomsten zijn onderworpen aan een belasting tegen hun normale belastingtarief, verhoogd met een boete van 10%. Voorbeelden: Regularisatie van beroepsinkomsten, verworven in 2010, niet aangegeven in de personenbelasting: de beroepsinkomsten verworven in 2010 zijn onderworpen aan een belasting aan een tarief van 50% (hoogste marginaal tarief in de personenbelasting) + aanvullende gemeentebelasting. Hierbij moet nog vermeld worden dat het in het geval van beroepsinkomsten mogelijk is dat er achteraf ook extra socialezekerheidsbijdragen dienen betaald te worden.

5 Uitsluitingen De regularisatieaangifte is niet van toepassing op de volgende gevallen: indien de geregulariseerde inkomsten voortkomen uit een witwasmisdrijf, misbruik van vennootschapsgoederen, ernstige en georganiseerde fiscale fraude of een onderliggend misdrijf dat valt onder de wet ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; indien de aangever al voor de indiening van de regularisatieaangifte schriftelijk op de hoogte werd gebracht van lopende specifieke onderzoeksactiviteiten door een belastingadministratie, een socialezekerheidsinstelling of een Belgische sociale-inspectiedienst; indien al een regularisatieaangifte werd ingediend door dezelfde aangever of btw-plichtige. Procedure De regularisatieaangifte moet door de belastingplichtige (of zijn gevolmachtigde) worden ingediend bij het Contactpunt Regularisaties, een dienst binnen de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de Federale Overheidsdienst (afgekort: FOD) Financiën. De aanvrager mag zich bij de procedure door een andere persoon (een advocaat, revisor, externe auditor enz.) laten vertegenwoordigen. Dit regularisatieformulier vermeldt de naam van de aangever (en desgevallend ook de naam van de gevolmachtigde), de oorsprong en het totaal van de aangegeven bedragen en de indieningsdatum van de aangifte. Na ontvangst van de regularisatieaangifte informeert het Contactpunt Regularisaties de aangever of zijn gevolmachtigde schriftelijk, in principe binnen 30 dagen, of de aangifte ontvankelijk is en stelt ook de verschuldigde heffing vast. De betaling moet uiterlijk 15 dagen na de verzendingsdatum van deze brief worden verricht. Bij ontvangst van de betaling, zal het Contactpunt Regularisaties een attest uitreiken met de vermelding van de naam van de aangever (of zijn gevolmachtigde), de betaalde heffing en de geregulariseerde bedragen. Anonimiteit Indien de regularisatie betrekking heeft op beroepsinkomsten en/of btw-handelingen, stuurt het Contactpunt Regularisaties een kopie van het regularisatieattest aan de plaatselijke belastingdienst waarvan de aangever afhangt en wordt dit attest bij het fiscaal dossier van de aangever gevoegd. Er is dus geen anonimiteit tegenover de plaatselijke belastingdienst. De plaatselijke belastingdienst mag het regularisatieattest echter niet gebruiken als grond van vermoeden of aanwijzing om fiscale onderzoeks-of controleverrichtingen uit te voeren. Indien de Anonimiteit, fiscale immuniteit, strafrechtelijke immuniteit altijd verzekerd?

6 De fiscale regularisatie in België Sparen in het buitenland is volkomen wettelijk regularisatieaangifte overige inkomsten tot voorwerp heeft, wordt er geen kopie van het regularisatieattest verstuurd naar de plaatselijke belastingdienst van de aangever. In dat geval is het Contactpunt Regularisaties verplicht om een specifieke geheimhouding na te leven: de inlichtingen die naar aanleiding van het indienen van een regularisatieaangifte zijn verkregen, mogen niet worden bekendgemaakt aan andere diensten van de FOD Financiën. Deze geheimhoudingsplicht verleent wel een vorm van anonimiteit aan het systeem. Immuniteit Fiscale immuniteit De betaling van de verschuldigde belasting (en de eventuele verhogingen) heeft tot gevolg dat de geregulariseerde overige inkomsten en de beroepsinkomsten niet meer (kunnen) worden onderworpen aan de inkomstenbelasting zoals bepaald in het Wetboek Inkomstenbelastingen, hier inbegrepen de belastingverhogingen, de nalatigheidsinteresten of de boeten. Wat de geregulariseerde btw-handelingen betreft, heeft de betaling van de heffing tot gevolg dat deze handelingen aan geen enkele btw-heffing noch aan een bijkomende sanctie, boete of heffing worden onderworpen zoals bepaald in het btw wetboek. Een regularisatie op het gebied van de btw heeft niet tot gevolg dat er aan de belastingplichtige een immuniteit wordt verleend op het gebied van de ontdoken inkomsten belastingen. Het omgekeerde geldt ook: een regularisatie van de ontdoken inkomstenbelasting verhindert niet dat er nadien over dezelfde inkomsten btw-supplementen worden gevestigd. De regularisatie is niet van toepassing op de verschuldigde patronale socialezekerheidsbijdragen. Een procedure om de ontdoken socialezekerheidsbijdragen te innen is nog steeds mogelijk. Strafrechtelijke immuniteit De nieuwe procedure voorziet in een strafrechtelijke immuniteit voor de personen die schuldig zijn aan bepaalde inbreuken tegen het Wetboek Inkomstenbelastingen, het Wetboek Btw, het Wetboek Successierechten, het Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek met Zegel gelijkgestelde Taksen en artikel 505 van het Strafwetboek. De regularisatie voorziet niet in een strafrechtelijke immuniteit voor inbreuken betreffende socialezekerheidsbijdragen. Aanvullende informatie Uw Verantwoordelijke Relatiebeheer blijft tot uw beschikking voor meer informatie over uw vermogen in Luxemburg en de regularisatiemogelijkheden in België. Aarzel niet om contact met hem op te nemen. 3. Na de regularisatie In de Europese Unie geldt een principe van vrij kapitaalverkeer. Wettelijk gezien mag een Belgische belegger dus volledig legaal beleggen in het buitenland, op voorwaarde dat hij de buitenlandse rekeningen en de buitenlandse levensverzekeringen waarvan hij houder of onderschrijver is en de roerende inkomsten die deze opbrengen, in zijn belastingaangifte vermeldt. Wat zijn de voordelen om uw vermogen na de regularisatie in Luxemburg te houden? Uw vertrouwensrelatie met Banque Internationale à Luxembourg blijft behouden. Uw Verantwoordelijke Relatiebeheer is een vaste waarde in de relatie met uw bank. Deze relatie is immers gebaseerd op persoonlijke contacten en vertrouwen. Een fiscale regularisatie belet niet dat de bestaande vertrouwensrelatie die u met uw adviseur hebt opgebouwd, wordt voortgezet, via bezoeken aan ons kantoor in Luxemburg, bij u thuis in België of vanuit uw zetel via onze Internettool BILnet. Het beheer van uw vermogen loopt gewoon door en u krijgt nog steeds dezelfde service. Indien u uw vermogen in Luxemburg laat, vermijdt u bovendien de liquidatie van bepaalde posten van uw portefeuille die niet kunnen worden overgedragen (wat eventueel een minderwaarde met zich meebrengt ten opzichte van de gerealiseerde waarde op de vervaldatum).

7 Luxemburg kent een lange en diepgewortelde traditie van financiële discretie en politieke stabiliteit, en biedt als dusdanig een goede bescherming van uw privacy. De afwezigheid van taksen op beurstransacties biedt bovendien interessante fiscale voordelen. Indien u uw bank in Luxemburg een attest van vrijstelling van bronheffing bezorgt of, mits bepaalde voorwaarden worden voldaan, een mandaat voor automatische informatie-uitwisseling, wordt ook geen Europese bronheffing ingehouden op de inkomsten van uw spaargelden. Zo kunt u de belasting van uw inkomsten uitstellen tot het ogenblik van uw belastingaangifte in België. Als u uw vermogen in Luxemburg houdt, bent u verzekerd van goede dienstverlening en adviezen van specialisten van een van de grote centra voor International Wealth Management. Banque Internationale à Luxembourg biedt u ruimere mogelijkheden voor het beheer van de grensoverschrijdende aspecten van uw vermogen. Kinderen die in een ander land wonen, een echtgenoot met een andere nationaliteit, een tweede verblijf, privé- of zakelijke beleggingen in het buitenland er zijn vele redenen om een andere horizon op te zoeken. Geavanceerde expertise in financiële en successieplanning op internationaal niveau en in het structureren van buitenlandse beleggingen vormt een interessante aanvulling op de kennis van uw nationale contactpersoon. Onze International Wealth Management teams wenden hun kennis van buitenlandse systemen aan om u een helder en transparant inzicht te verschaffen en u te begeleiden over de grenzen heen. Wij begeleiden u ook bij uw successieplanning. Fiscale regularisatie in België is een zeer actueel onderwerp voor de Belgische belegger en wij wensen dit in alle objectiviteit met u te bespreken. Uw Verantwoordelijke Relatiebeheer bij Banque Internationale à Luxembourg zal u graag blijven begeleiden bij alle veranderingen, binnen een duurzame vertrouwensrelatie. De grensoverschrijdende aspecten van uw vermogen beheren

8 NL-04/13 Banque Internationale à Luxembourg SA 69, route d Esch L-2953 Luxembourg RCS Luxembourg B-6307 T (+352) Onze documentatie vindt u op: De gegevens in dit document worden louter ter informatie verstrekt. Zij vervangen geenszins een juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, gelden alleen op het moment van de publicatie en worden gegeven zonder enige verbintenis wat de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit ervan betreft. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van de kennis en bekwaamheid van de gebruiker en moet dus worden aangevuld met het advies van een deskundige adviseur. Deze informatie kan uit externe bronnen afkomstig zijn. Behoudens bedrog of zware fout kan de bank door de gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor die informatie noch voor de directe of indirecte gevolgen ervan. De informatie in dit document wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht, meer bepaald auteursrecht, en blijft eigendom van de auteur.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be De fiscus op bezoek Uw rechten en plichten bij fiscale controles www.sbb.be Wat vindt u in deze gids? WIE IS DE FISCUS? 1. Structuur van de fiscale administraties p. 4 2. Hoe werkt de AOIF? 5 BEPERKINGEN

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1. www.bnr.be 54 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I april 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Forfaitaire buitenlandse verblijfskosten 3. Goedkope lening / fiscaal voordeel

Nadere informatie

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015

UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 UW WENSEN ONZE INSPIRATIE BELGIË 2015 2 www.vitislife.com Vitis Life INHOUD Vitis Life, een eersteklas levensverzekering 'made in Luxembourg'...p.6 Uw dagelijkse leven, inspiratiebron voor onze levensverzekeringsdeskundigen...p.8

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005

PROSPECTUS. Inschrijvingsperiode: van 24 juni 2005 tot 25 juli 2005. Uitgifteprijs: 102% Uitgiftedatum : 27 juli 2005 PROSPECTUS D Ieteren Trading B.V. Besloten Vennootschap naar Nederlands recht Openbaar aanbod tot inschrijving op de uitgifte van een obligatielening voor een bedrag van EUR 100.000.000 4,25% (bruto) vervaldag

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie