Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven"

Transcriptie

1 _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen

2 De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig veranderd GOEDE REDENEN OM MET UW VERMOGEN IN LUXEMBURG TE BLIJVEN 1. Voorgeschiedenis De afgelopen jaren is de economie, maar ook de wettelijke en fiscale situatie grondig veranderd. Op internationaal vlak leidden de scherpere maatregelen tegen belastingparadijzen tot de aanpassing van vele bilaterale verdragen, waaronder het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg. Het wijzigingsvoorstel voor de Europese spaarrichtlijn omvat bovendien een verruiming van het toepassingsgebied van de spaarrichtlijn naar een bredere groep personen en producten. In België wordt door het afschaffen van de effecten aan toonder en het geleidelijk afbrokkelen van het bankgeheim de informatie over het vermogen van de Belgische belastingplichtige steeds meer zichtbaar. Bovendien heeft de Belgische regering in december 2012 haar intentie aangekondigd om een nieuwe Eenmalig Bevrijdende Regularisatieaangifte op te zetten in de loop van In het kader van deze ontwikkelingen stellen vele Belgische belastingplichtigen zich vragen over hun buitenlandse vermogen. In deze brochure bieden wij u een objectief overzicht van de huidige internationale wetsontwikkelingen en de Belgische wetgeving op het vlak van fiscale regularisatie. De Europese spaarrichtlijn De Europese spaarrichtlijn moet het vooral mogelijk maken bepaalde inkomsten uit spaargelden te belasten in de lidstaat waar de begunstigde woont. Deze richtlijn is van toepassing wanneer deze inkomsten in een andere lidstaat dan de woonstaat van de begunstigde (en in bepaalde derde landen)

3 worden ontvangen (bijvoorbeeld een Belgisch inwoner met een spaarrekening in Luxemburg). Hiertoe voorziet de spaarrichtlijn sinds juli 2005 in een systeem van onderlinge uitwisseling van informatie tussen de lidstaten van de EU. Sommige derde landen, zoals Zwitserland, en twee lidstaten, Luxemburg en Oostenrijk, passen echter een ander stelsel toe, namelijk een stelsel van woonstaatheffing (bronheffing), een heffing die 35% bedraagt. De Europese Commissie heeft een verruiming van het toepassingsgebied van de richtlijn van 2003 voorgesteld, maar dit voorstel is nog niet bekrachtigd. Indien hierover in 2013 een akkoord wordt bereikt, zouden de nieuwe bepalingen vanaf 2016 in voege treden. Dit zijn de mogelijke wijzigingen die men kan verwachten: de verruiming van het begrip economisch begunstigde van de spaarinkomsten tot bepaalde vennootschappen die tot nu toe waren uitgesloten; de toepassing van de richtlijn op bepaalde verzekeringscontracten, en gemeenschappelijke beleggingsfondsen of beveks naargelang de aard van hun onderliggende activa, evenals op bepaalde gestructureerde producten. De nieuwe fiscale overeenkomsten binnen de OESO Vermits de normale gegevensuitwisseling tussen belastingautoriteiten in het kader van de bilaterale verdragen niet van toepassing was op de gegevens in het bezit van de banken, stonden België en Luxemburg op de grijze lijst van de belastingparadijzen. Ondertussen hebben beide landen met vele staten een akkoord van gegevensuitwisseling op verzoek gesloten en bevinden zij zich niet meer op deze grijze lijst. Wat verandert er voor de Belgische belegger? Op 16 juli 2009 hebben België en Luxemburg een verdrag gesloten voor gegevensuitwisseling op verzoek. Er wordt dan ook verwacht dat de belastingadministraties van de twee landen in de toekomst nauwer gaan samenwerken in de strijd tegen de fiscale fraude. Dit akkoord voorziet in een gegevensuitwisseling op verzoek, volgens de OESO-criteria. Het gaat dus niet om een automatische informatie-uitwisseling en fishing -acties waarbij bv. zonder enige verklaring om informatie wordt gevraagd op basis van een lijst van namen, zijn uitgesloten. Het Luxemburgse bankgeheim wordt dus niet afgeschaft. 2. Fiscale regularisatie in België De Programmawet van 27 december 2005 voorziet in een permanente maar eenmalige mogelijkheid voor de belastingplichtigen en de btw-schuldenaars om hun fiscale inbreuk(en) te regulariseren door middel van het betalen van de normaal verschuldigde belasting (in bepaalde gevallen verhoogd met een boete). Deze maatregel geeft Belgische beleggers de mogelijkheid om de geregulariseerde tegoeden helemaal legaal en met een gerust gemoed op hun Luxemburgse rekening te laten staan. Wie kan regulariseren? De natuurlijke personen die in België aan de personenbelasting of de belasting niet-inwoners onderworpen zijn en de rechtspersonen die in België aan de vennootschapsbelasting of de belasting niet-inwoners onderworpen zijn, kunnen hun situatie regulariseren. Merk op dat vzw s die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn niet via deze procedure kunnen regulariseren. Regulariseren en een rekening in Luxemburg behouden

4 De fiscale regularisatie in België U gaat het best te rade bij een adviseur Voor welke inkomsten? Voor alle inkomsten die tevoren niet volgens het gewone belastingregime behandeld zijn, kan het raadzaam zijn om de gelegenheid te baat te nemen om een fiscale regularisatie aan te vragen. Er bestaan 3 categorieën inkomsten die in aanmerking komen voor regularisatie. Beroepsinkomsten: bedragen, waarden en inkomsten die de aard hebben van beroepsinkomsten en waarvoor een vennootschap of een natuurlijke persoon een regularisatieaangifte indient. Btw: inkomsten voortkomend uit handelingen onderworpen aan de btw en uitgevoerd door een natuurlijke persoon of een vennootschap. Overige inkomsten: het betreft onroerende, roerende en diverse inkomsten die niet aangegeven zijn en die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte door een natuurlijke persoon. Ondanks het stilzwijgen van de wet, aanvaardt het Contactpunt Regularisaties dat ook regularisatie kan worden gevraagd voor ontdoken successieen registratierechten. De fiscale regularisatie geldt niet voor socialezekerheidsbijdragen. Er zijn geen specifieke richtlijnen gegeven door de overheid in verband met de vraag hoeveel jaar men moet teruggaan. In de praktijk wordt vastgesteld dat men zich in veel gevallen baseert op de verjaringstermijnen. Voor de inkomstenbelastingen is de verjaringstermijn voor fraude 7 jaar. Voor successierechten is de verjaringstermijn 10 jaar en 5 maanden vanaf het overlijden. Behalve de bepaling van de periode, is ook de bepaling van het te regulariseren bedrag een aangelegenheid waarvoor men het best het advies van een specialist inwint. Enerzijds moeten in sommige gevallen niet alleen de inkomsten maar ook het kapitaal worden aangegeven (als het kapitaal eveneens onzuiver is). Anderzijds kan het zijn dat de inkomsten geheel of gedeeltelijk vrijgesteld zijn van Belgische belasting en dus niet moeten worden meegerekend bij de regularisatieaangifte. Tegen welk tarief? Het geldende belastingtarief hangt af van de aard van de inkomsten waarvoor een regularisatieaangifte wordt ingediend: Beroepsinkomsten: Deze inkomsten zijn onderworpen aan het normale belastingtarief dat van toepassing is voor het belastbaar tijdperk waarin de inkomsten werden behaald of verkregen, eventueel verhoogd met de aanvullende crisisbelasting en de toepasselijke aanvullende gemeentebelasting. Er is niet in een boete voorzien. Bovendien is er geen vermeerdering voor afwezigheid van voorafbetalingen; Btw-handelingen: Deze handelingen zijn onderworpen aan het btw-tarief toepasselijk in het jaar waarin deze handelingen hebben plaatsgevonden. Ook hier is niet in een boete voorzien; Overige inkomsten: Deze inkomsten zijn onderworpen aan een belasting tegen hun normale belastingtarief, verhoogd met een boete van 10%. Voorbeelden: Regularisatie van beroepsinkomsten, verworven in 2010, niet aangegeven in de personenbelasting: de beroepsinkomsten verworven in 2010 zijn onderworpen aan een belasting aan een tarief van 50% (hoogste marginaal tarief in de personenbelasting) + aanvullende gemeentebelasting. Hierbij moet nog vermeld worden dat het in het geval van beroepsinkomsten mogelijk is dat er achteraf ook extra socialezekerheidsbijdragen dienen betaald te worden.

5 Uitsluitingen De regularisatieaangifte is niet van toepassing op de volgende gevallen: indien de geregulariseerde inkomsten voortkomen uit een witwasmisdrijf, misbruik van vennootschapsgoederen, ernstige en georganiseerde fiscale fraude of een onderliggend misdrijf dat valt onder de wet ter voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme; indien de aangever al voor de indiening van de regularisatieaangifte schriftelijk op de hoogte werd gebracht van lopende specifieke onderzoeksactiviteiten door een belastingadministratie, een socialezekerheidsinstelling of een Belgische sociale-inspectiedienst; indien al een regularisatieaangifte werd ingediend door dezelfde aangever of btw-plichtige. Procedure De regularisatieaangifte moet door de belastingplichtige (of zijn gevolmachtigde) worden ingediend bij het Contactpunt Regularisaties, een dienst binnen de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de Federale Overheidsdienst (afgekort: FOD) Financiën. De aanvrager mag zich bij de procedure door een andere persoon (een advocaat, revisor, externe auditor enz.) laten vertegenwoordigen. Dit regularisatieformulier vermeldt de naam van de aangever (en desgevallend ook de naam van de gevolmachtigde), de oorsprong en het totaal van de aangegeven bedragen en de indieningsdatum van de aangifte. Na ontvangst van de regularisatieaangifte informeert het Contactpunt Regularisaties de aangever of zijn gevolmachtigde schriftelijk, in principe binnen 30 dagen, of de aangifte ontvankelijk is en stelt ook de verschuldigde heffing vast. De betaling moet uiterlijk 15 dagen na de verzendingsdatum van deze brief worden verricht. Bij ontvangst van de betaling, zal het Contactpunt Regularisaties een attest uitreiken met de vermelding van de naam van de aangever (of zijn gevolmachtigde), de betaalde heffing en de geregulariseerde bedragen. Anonimiteit Indien de regularisatie betrekking heeft op beroepsinkomsten en/of btw-handelingen, stuurt het Contactpunt Regularisaties een kopie van het regularisatieattest aan de plaatselijke belastingdienst waarvan de aangever afhangt en wordt dit attest bij het fiscaal dossier van de aangever gevoegd. Er is dus geen anonimiteit tegenover de plaatselijke belastingdienst. De plaatselijke belastingdienst mag het regularisatieattest echter niet gebruiken als grond van vermoeden of aanwijzing om fiscale onderzoeks-of controleverrichtingen uit te voeren. Indien de Anonimiteit, fiscale immuniteit, strafrechtelijke immuniteit altijd verzekerd?

6 De fiscale regularisatie in België Sparen in het buitenland is volkomen wettelijk regularisatieaangifte overige inkomsten tot voorwerp heeft, wordt er geen kopie van het regularisatieattest verstuurd naar de plaatselijke belastingdienst van de aangever. In dat geval is het Contactpunt Regularisaties verplicht om een specifieke geheimhouding na te leven: de inlichtingen die naar aanleiding van het indienen van een regularisatieaangifte zijn verkregen, mogen niet worden bekendgemaakt aan andere diensten van de FOD Financiën. Deze geheimhoudingsplicht verleent wel een vorm van anonimiteit aan het systeem. Immuniteit Fiscale immuniteit De betaling van de verschuldigde belasting (en de eventuele verhogingen) heeft tot gevolg dat de geregulariseerde overige inkomsten en de beroepsinkomsten niet meer (kunnen) worden onderworpen aan de inkomstenbelasting zoals bepaald in het Wetboek Inkomstenbelastingen, hier inbegrepen de belastingverhogingen, de nalatigheidsinteresten of de boeten. Wat de geregulariseerde btw-handelingen betreft, heeft de betaling van de heffing tot gevolg dat deze handelingen aan geen enkele btw-heffing noch aan een bijkomende sanctie, boete of heffing worden onderworpen zoals bepaald in het btw wetboek. Een regularisatie op het gebied van de btw heeft niet tot gevolg dat er aan de belastingplichtige een immuniteit wordt verleend op het gebied van de ontdoken inkomsten belastingen. Het omgekeerde geldt ook: een regularisatie van de ontdoken inkomstenbelasting verhindert niet dat er nadien over dezelfde inkomsten btw-supplementen worden gevestigd. De regularisatie is niet van toepassing op de verschuldigde patronale socialezekerheidsbijdragen. Een procedure om de ontdoken socialezekerheidsbijdragen te innen is nog steeds mogelijk. Strafrechtelijke immuniteit De nieuwe procedure voorziet in een strafrechtelijke immuniteit voor de personen die schuldig zijn aan bepaalde inbreuken tegen het Wetboek Inkomstenbelastingen, het Wetboek Btw, het Wetboek Successierechten, het Wetboek Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, het Wetboek met Zegel gelijkgestelde Taksen en artikel 505 van het Strafwetboek. De regularisatie voorziet niet in een strafrechtelijke immuniteit voor inbreuken betreffende socialezekerheidsbijdragen. Aanvullende informatie Uw Verantwoordelijke Relatiebeheer blijft tot uw beschikking voor meer informatie over uw vermogen in Luxemburg en de regularisatiemogelijkheden in België. Aarzel niet om contact met hem op te nemen. 3. Na de regularisatie In de Europese Unie geldt een principe van vrij kapitaalverkeer. Wettelijk gezien mag een Belgische belegger dus volledig legaal beleggen in het buitenland, op voorwaarde dat hij de buitenlandse rekeningen en de buitenlandse levensverzekeringen waarvan hij houder of onderschrijver is en de roerende inkomsten die deze opbrengen, in zijn belastingaangifte vermeldt. Wat zijn de voordelen om uw vermogen na de regularisatie in Luxemburg te houden? Uw vertrouwensrelatie met Banque Internationale à Luxembourg blijft behouden. Uw Verantwoordelijke Relatiebeheer is een vaste waarde in de relatie met uw bank. Deze relatie is immers gebaseerd op persoonlijke contacten en vertrouwen. Een fiscale regularisatie belet niet dat de bestaande vertrouwensrelatie die u met uw adviseur hebt opgebouwd, wordt voortgezet, via bezoeken aan ons kantoor in Luxemburg, bij u thuis in België of vanuit uw zetel via onze Internettool BILnet. Het beheer van uw vermogen loopt gewoon door en u krijgt nog steeds dezelfde service. Indien u uw vermogen in Luxemburg laat, vermijdt u bovendien de liquidatie van bepaalde posten van uw portefeuille die niet kunnen worden overgedragen (wat eventueel een minderwaarde met zich meebrengt ten opzichte van de gerealiseerde waarde op de vervaldatum).

7 Luxemburg kent een lange en diepgewortelde traditie van financiële discretie en politieke stabiliteit, en biedt als dusdanig een goede bescherming van uw privacy. De afwezigheid van taksen op beurstransacties biedt bovendien interessante fiscale voordelen. Indien u uw bank in Luxemburg een attest van vrijstelling van bronheffing bezorgt of, mits bepaalde voorwaarden worden voldaan, een mandaat voor automatische informatie-uitwisseling, wordt ook geen Europese bronheffing ingehouden op de inkomsten van uw spaargelden. Zo kunt u de belasting van uw inkomsten uitstellen tot het ogenblik van uw belastingaangifte in België. Als u uw vermogen in Luxemburg houdt, bent u verzekerd van goede dienstverlening en adviezen van specialisten van een van de grote centra voor International Wealth Management. Banque Internationale à Luxembourg biedt u ruimere mogelijkheden voor het beheer van de grensoverschrijdende aspecten van uw vermogen. Kinderen die in een ander land wonen, een echtgenoot met een andere nationaliteit, een tweede verblijf, privé- of zakelijke beleggingen in het buitenland er zijn vele redenen om een andere horizon op te zoeken. Geavanceerde expertise in financiële en successieplanning op internationaal niveau en in het structureren van buitenlandse beleggingen vormt een interessante aanvulling op de kennis van uw nationale contactpersoon. Onze International Wealth Management teams wenden hun kennis van buitenlandse systemen aan om u een helder en transparant inzicht te verschaffen en u te begeleiden over de grenzen heen. Wij begeleiden u ook bij uw successieplanning. Fiscale regularisatie in België is een zeer actueel onderwerp voor de Belgische belegger en wij wensen dit in alle objectiviteit met u te bespreken. Uw Verantwoordelijke Relatiebeheer bij Banque Internationale à Luxembourg zal u graag blijven begeleiden bij alle veranderingen, binnen een duurzame vertrouwensrelatie. De grensoverschrijdende aspecten van uw vermogen beheren

8 NL-04/13 Banque Internationale à Luxembourg SA 69, route d Esch L-2953 Luxembourg RCS Luxembourg B-6307 T (+352) Onze documentatie vindt u op: De gegevens in dit document worden louter ter informatie verstrekt. Zij vervangen geenszins een juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, gelden alleen op het moment van de publicatie en worden gegeven zonder enige verbintenis wat de volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit ervan betreft. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van de kennis en bekwaamheid van de gebruiker en moet dus worden aangevuld met het advies van een deskundige adviseur. Deze informatie kan uit externe bronnen afkomstig zijn. Behoudens bedrog of zware fout kan de bank door de gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor die informatie noch voor de directe of indirecte gevolgen ervan. De informatie in dit document wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht, meer bepaald auteursrecht, en blijft eigendom van de auteur.

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven Dexia Personal Zen NL De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven samen naar de essentie De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 De nieuwe regularisatieronde is op 15 juli 2013 van start gegaan. De vervangende wetgeving op het permanente systeem werd net voor de inwerkingtreding

Nadere informatie

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend?

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? FAQ DLU QUATER A. Indienen regularisatieaangifte 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? De regularisatieaangifte moet worden ingediend bij het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 HOOFDSTUK VI. - De fiscale regularisatie. Art. 121. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk verstaat men : 1 onder " regularisatie-aangifte

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Uw buitenlands vermogen in het vizier!

Uw buitenlands vermogen in het vizier! Uw buitenlands vermogen in het vizier! Van gegevensuitwisseling tot de kaaimantaks en een mogelijkheid tot spontane rechtzetting DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS Advocaten te Brussel, Gent en Antwerpen www.dvp-law.com

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel pagina 1 van 11 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Erratum Handtekening Einde 2 uitvoeringbesluiten 1

Nadere informatie

TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV

TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV TETRALERT FISCAAL PRAKTISCHE GIDS VOOR EBA IV I. INLEIDING II. FISCALE REGULARISATIE Na wat we met een gerust hart een echte saga kunnen noemen, heeft de wetgever eindelijk de EBA IV bekendgemaakt op de

Nadere informatie

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010 Fiscale regularisatie Anno 2010 www.tiberghien.com Gerd D. Goyvaerts 2010 Uitgangspunt Hypothese = Vergrijsd vermogen Cliënt komt boven met toonderstukken uit de kluizen en de koffers Het effectendepot

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 130/2014 van 19 september 2014 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 130/2014 van 19 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5720 Arrest nr. 130/2014 van 19 september 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 6, 9 en 19 van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van

Nadere informatie

Corrigeren en regulariseren

Corrigeren en regulariseren Corrigeren en regulariseren Mr. Willy Huber Mr. Dave van Moppes www.htc-advocaten.be Wijziging van de aangifte in inkomstenbelastingen Dwaling in feite Dwaling in rechte Beleidsbeslissing Rechtspraak Aangiftetermijn

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp Fiscale regularisatieprocedure 2016 Datum 18 januari 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie niet uitsplitsbare bedragen Veel gestelde vragen (FAQ) Inhoud Wegwijzer... 3 Hoofdstuk 1. Praktische info m.b.t. de regularisatie van erfbelasting

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016

Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016 Korte schets nieuwe regeling fiscale regularisatie anno 2016 De nieuwe regelgeving inzake fiscale regularisatie is in werking getreden met ingang van 1 augustus 2016. Het nieuwe wetgevend kader werd ingevoerd

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen

Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen Regularisatieaangifte van Vlaamse gewestelijke belastingen VLABEL-01-170224 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten?

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten? RICHTLIJN BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN MEI 2014 Het duurde ruim zes jaar voordat de verschillende lidstaten van de Europese Unie het eens raakten over de lastige kwestie rond

Nadere informatie

EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF SUCCESSIEBELASTINGEN KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE

EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF SUCCESSIEBELASTINGEN KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE EEN NIEUWE REGULARISATIE VAN NIET- AANGEGEVEN INKOMSTEN EN/OF KENMERKEN REGULARISATIE VOOR EN NA 01/07/2013 STIJNLAMOTE I. Waarom regularisatie? uitgangspunt verschuldigde belastingen niet opgenomen in

Nadere informatie

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting

Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Regularisatie erfbelasting en registratiebelasting Veel gestelde vragen (FAQ) Inhoud Wegwijzer... 2 Hoofdstuk 1. Praktische info m.b.t. de regularisatie van erfbelasting en registratiebelasting:... 3 1.1

Nadere informatie

Private Wealth Update nr. 2016/6 (eerste jaargang augustus 2016)

Private Wealth Update nr. 2016/6 (eerste jaargang augustus 2016) Private Wealth Update nr. 2016/6 (eerste jaargang augustus 2016) Maandelijks selectie van gepubliceerde wetgeving rond vermogen en vermogensbelastingen vanuit de invalshoek (1) persoon, familie en vermogen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie. Mark Delboo 1 februari 2010

Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie. Mark Delboo 1 februari 2010 Europese Spaarfiscaliteit en Regularisatie Mark Delboo 1 februari 2010 INLEIDING A. Principe bankgeheim /anonimiteit B. Barsten in het bankgeheim / anonimiteit Barst 1: afschaffing effecten aan toonder

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn administratieve bijstand luidt einde bankgeheim in

Nieuwe richtlijn administratieve bijstand luidt einde bankgeheim in Fiscoloog 2011, afl. 1240, 1-3 2 maart 2011 Auteur: Filip Smet, advocaat Nieuwe richtlijn administratieve bijstand luidt einde bankgeheim in De Europese Raad keurde op 1 februari 2011 een nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie MEMORIE VAN TOELICHTING

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting Om enerzijds het federale initiatief tot het invoeren van een fiscale regularisatie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Ontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN Betalingen aan belastingparadijzen vermeld op een specifieke lijst moeten in een aangifte worden vermeld. Sanctie : verwerping als fiscaal aftrekbare besteding

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd?

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Auteur(s): Gerd D. Goyvaerts Editie: 1203 p. 9 Publicatiedatum: 28 april 2010 Zoals vorige week gesignaleerd, heeft de Administratie een omstandige circulaire

Nadere informatie

REGULARISEREN KAN BINNENKORT ALTIJD

REGULARISEREN KAN BINNENKORT ALTIJD moneytalk VIER VRAGEN OVER ZWART, WIT OF GRIJS GELD REGULARISEREN KAN BINNENKORT ALTIJD De federale regering heeft een wetsontwerp klaar voor een permanent systeem van fiscale regularisatie, dat op 1 juni

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD 71507 VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST [C 2017/30429] 1 JUNI 2017. Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding

Indeling. 1. Onderscheid belastingontduiking en belastingvermijding Indeling BELASTINGVERMIJDING, BELASTINGONTDUIKING EN HET WITWASSEN VAN ZWART GELD Frans Vanistendael gewoon hoogleraar K.U.Leuven 1. Onderscheid en belastingvermijding 2. Bestrijding van Administratieve

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005)

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) bijgewerkt tot 1 januari 2006, www.optima.be INHOUDSTAFEL PROGRAMMA WET VAN 27 DECEMBER (BS 30 DECEMBER 2005)... 1 Voorafgaandelijk... 2 Belasting van

Nadere informatie

Deutsche Bank DB TAX LETTER. Mei De fiscale regularisatie: Ontsnappen aan de fraudeval: wanneer, hoe en tegen welke prijs?

Deutsche Bank DB TAX LETTER. Mei De fiscale regularisatie: Ontsnappen aan de fraudeval: wanneer, hoe en tegen welke prijs? Deutsche Bank DB TAX LETTER Mei 2013 De fiscale regularisatie: Ontsnappen aan de fraudeval: wanneer, hoe en tegen welke prijs? Inhoudsopgave 1. Naar transparantie 3 2. De fiscale regularisatie 4 2.1 Hoe

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie

Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie 1 Memo BATL: de nieuwe wet op de fiscale regularisatie In het kader van haar doelstellingen wenst BATL mee te werken aan efficiënte en kwaliteitsvolle wetgeving die in de fiscale rechtspraktijk toepasbaar

Nadere informatie

Jachtseizoen op zwartspaarders geopend

Jachtseizoen op zwartspaarders geopend Jachtseizoen op zwartspaarders geopend Het jachtseizoen op zwartspaarders is vol geopend. Inmiddels is gebleken dat het ministerie van Financiën geen enkel middel schuwt. Nu is zelfs bekend gemaakt dat

Nadere informatie

Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform?

Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform? Is aangifteformulier regularisatie wel wetsconform? Fiscale regularisatie Bron: Fiscale actualiteit nr. 2016/31, pag. 1-4 Auteur: Gerd D. Goyvaerts Partner gerdd.goyvaerts@tiberghien.com Het aangifteformulier

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA

HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA HET BANKGEHEIM, WITWAS, DE FISCALE REGULARISATIE & EEN BLIK OP DE TOEKOMST ANTAXIUS ADVOCATEN CVBA Inhoudstafel Enkele Topics 1. Belgisch bankgeheim 2. Witwasregelgeving 3. De fiscale regularisatie 4.

Nadere informatie

Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011:

Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011: Verslag van de Werkgroep bij het Symposium van 31 maart 2011: Naar een nieuwe of aangepaste fiscale regularisatie - Het afwegen van een minimalistische vs. een maximalistische visie Aangeboden aan de Heer

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Grote kantoren hebben specialist

Grote kantoren hebben specialist "Waar koopt u best uw spaar-en beleggingsproducten? Kies de financieel adviseur die best bij u past. Netto zet de sterke en zwakke punten van de verschillende financiële tussenpersonen voor u op een rijtje."

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen

De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen De regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen Welke gevolgen op het vlak van witwassen? 18.02.2014 - Ken Roelands Overzicht Fiscale fraude en het witwasprobleem Fiscale regularisatie Fiscaal verjaarde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën Kabinet van de Minister Persdienst Onderwerp 29 veel gestelde vragen over de Eenmalige Bevrijdende Aangifte Datum 6 februari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? V.: 20-01-2012 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

De speculatietaks Of mag het ook iets meer zijn

De speculatietaks Of mag het ook iets meer zijn De speculatietaks Of mag het ook iets meer zijn Januari 2016 De speculatietaks waarover in oktober een politiek akkoord was bereikt, had oorspronkelijk tot doel om speculatieve verrichtingen te treffen.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Fiscaal veilig beleggen anno 2013

Fiscaal veilig beleggen anno 2013 Anton van Zantbeek Advocaat Rivus - Prof. HUB Ageas Club Event 28 juni 2013 1. Grote fiscale wijzigingen onder Di Rupo (belastingverhogingen) 2. Anonimiteit in binnen- en buitenland verdwijnt zienderogen

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland

Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland Inkomsten, goederen en rekeningen in het buitenland - 2017 - Inhoudstafel Moet u uw buitenlandse inkomsten, goederen en rekeningen aangeven? 3 1. In 2016 ontving ik loon van buitenlandse oorsprong 3 1.1.

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Het bankgeheim in het fiscaal recht

Het bankgeheim in het fiscaal recht Het bankgeheim in het fiscaal recht Johan Speecke Advocaat A. Algemeen niet strafrechtelijk, enkel discretieplicht specifiek fiscaal kader B. Successierechten artikel 96 ev W.S. (incl bankkluis) (art 97

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier maart - april 2013 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave NIEUWIGHEDEN IN HET ERFRECHT,

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Een geschil met de federale belastingadministratie? De fiscale bemiddelingsdienst helpt u! - 2012 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Objectief onafhankelijk

Nadere informatie

x. Registratierechten: erfpacht

x. Registratierechten: erfpacht x. Registratierechten: erfpacht FOD FINANCIEN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Advies inzake erfpacht I Behandeling van aanvragen met betrekking tot erfpachtconstructies : 1. Indien de

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg,

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg, 1 APRIL 2008.- Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie