1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding. 2. Uitgangspunt"

Transcriptie

1 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop en het bezit van deze woning. Hieronder treft u hiervan een korte algemene uitwerking aan zowel voor particuliere kopers woonachtig in Nederland als particuliere kopers woonachtig in België. 2. Uitgangspunt In het project Parc Les Etoiles, te Blaimont in België worden vakantiewoningen te koop aangeboden. De voornoemde vakantiewoningen kunnen ofwel worden gebruikt als vakantiewoning voor eigen gebruik ofwel worden gebruikt als belegging. 3. Belastingplicht 3.1 Nederland Natuurlijke personen die in Nederland wonen zijn ook in Nederland belasting verschuldigd over de Belgische vakantiewoning. Een Nederlandse binnenlandse belastingplichtige dient immers belasting te betalen over zijn wereldinkomen. In Nederland geldt voor de meeste situaties dat de inkomsten uit de vakantiewoning in de heffing worden betrokken als inkomsten uit sparen en beleggen in box 3. De inkomsten voor box 3 worden hierbij forfaitair gesteld op 4% over de werkelijke waarde van de vakantiewoning per 1 januari van het desbetreffende jaar. Over het forfaitaire inkomen wordt vervolgens 30% (effectief 1,2%) belasting geheven. In het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en België (hierna te noemen; het Verdrag) zijn nadere afspraken gemaakt over de verdeling van heffingsrechten. Volgens het Verdrag is de belastingheffing over onroerende zaken toegewezen aan het land van ligging. Het bovenstaande brengt in de voorliggende situatie met zich mee dat de heffing over de vakantiewoning is toegewezen aan België en Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting zal verlenen. 3.2 België In het Belgische belastingstelsel wordt onderscheid gemaakt tussen personen die woonachtig zijn in België en personen die niet in België wonen. Bij de bepaling van het inwonerschap gaat het om de werkelijke woonplaats van de belastingplichtige. /Pagina 1 van 8

2 Natuurlijk personen die in België hun woonplaats hebben worden geacht inwoner (ingezetene) te zijn van België. Het inwonerschap brengt met zich mee dat zijn wereldwijde inkomen onderworpen is aan Belgische inkomstenbelasting (personenbelasting). Natuurlijk personen die niet in België wonen zijn onderworpen aan de belasting voor nietrijksinwoners. Voor een Nederlandse belastingplichtige met een vakantiewoning in België betekent dit dat de inkomsten uit de vakantiewoning in België worden belast als zijnde Belgische inkomsten uit onroerende goederen. 4. Particuliere koper woonachtig in Nederland 4.1 Algemeen Hieronder zullen wij kort ingaan op de belastingen waar u als inwoner van Nederland mee te maken krijgt wanneer u mocht besluiten een vakantiewoning aan te schaffen in het project Parc Les Etoiles. 4.2 Belastingheffing in België Belastingheffing bij aankoop Registratierechten Wanneer u in België een (vakantie)woning koopt dient u hierover registratierechten te betalen. Deze registratierechten zijn vergelijkbaar met de Nederlandse overdrachtsbelasting. Het tarief van de registratierechten voor een vakantiewoning in de Belgische Ardennen bedraagt 12,5% Bouw nieuwe woning Bij de bouw van een nieuwe woning is slechts de grond onderworpen aan registratierechten. Voor het gebouw geldt dat hiervoor BTW dient te worden afgedragen. Om voor het BTW-regime bij de bouw van een nieuwe woning in aanmerking te komen dient aan twee voorwaarden te worden voldaan. Ten eerste dient de koper de woning zelf gebouwd te hebben, hebben laten bouwen of met BTW te hebben aangekocht. Ten tweede dient de verkoop uiterlijk plaats te vinden op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de woning voor het eerst wordt geregistreerd in het register van de onroerende voorheffing. Het normale BTW-tarief in België is 21%. Heffing vindt hierbij in beginsel plaats over de betaalde bouwsom Gebruikte nieuwe woning Zoals hierboven reeds staat aangegeven zijn bij de overdracht van een (vakantie)woning registratierechten verschuldigd. In het geval er sprake is van de bouw van een nieuwe woning betaalt men geen registratierechten maar BTW. In bepaalde gevallen kan ook de overdracht van een reeds gebruikte nieuwe woning plaatsvinden met toepassing van het BTW-regime. /Pagina 2 van 8

3 Een (vakantie)woning wordt nog als nieuw beschouwd tot 31december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning. Indien een woning bijvoorbeeld op 1 augustus 2014 voor het eerst in gebruik is genomen dat wordt deze woning dus tot 31 december 2016 als nieuw gezien. Tot eind 2016 kan de belastingplichtige er dan, onder bepaalde voorwaarden, voor kiezen de woning met BTW te verkopen. Deze voorwaarden houden in dat de belastingplichtige de woning dan zelf heeft gebouwd of heeft gekocht met de heffing van BTW Gebruikte bestaande woning Bij de verkoop van een gebruikte bestaande (vakantie)woning, waarbij niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd onder , zijn bij de overdracht van deze woning registratierechten verschuldigd. Deze registratierechten zijn volgens de verkoopdocumentatie in de verkoopprijs inbegrepen. De woning wordt derhalve vrij op naam aangeboden Belastingheffing bij bezit België kent geen vermogensbelasting. Hier tegenover staat dat België wel een jaarlijkse onroerende voorheffing kent over de vakantiewoning. Dit is een belasting op het (fictieve) inkomen uit onroerend goed, vergelijkbaar met de Nederlandse onroerende zaakbelasting. De hoogte van de onroerende voorheffing kan verschillen per gewest, provincie en gemeente. Vaststelling vindt plaats in de vorm van een procentuele aanslag, gebaseerd op het geïndexeerde kadastrale inkomen (KI). Het KI kan gezien worden als een forfaitair huurbedrag dat wil zeggen een netto huuropbrengst die bij verhuur zou zijn verkregen. Ook in de situatie dat u de woning daadwerkelijk verhuurt vindt er in beginsel geen heffing plaats over de daadwerkelijk ontvangen huurinkomsten. Er wordt dan nog steeds uitgegaan van het KI. Het voorgaande is anders in het geval er voor beroepsdoeleinden wordt verhuurd. Onroerende voorheffing wordt geheven van degene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder is. De jaarlijkse onroerende voorheffing bedraagt per woning ongeveer (2009) per jaar. Het KI voor de vakantiewoningen in het project Parc Les Etoiles zal volgens de verkoopdocumentatie naar schatting 482 tot 555 (2009) per woning bedragen. De definitieve vaststelling van de voornoemde waarde zal, na splitsing van de percelen, plaatsvinden. Behalve de onroerende voorheffing zal over de vakantiewoning jaarlijks tevens provinciale belasting en gemeentebelasting betaald dienen te worden. Per woning (ongeacht het type) in het project Parc Les Etoiles dient op dit moment per jaar 75 provinciale belastingen en 275 gemeentebelasting (2009) betaald te worden. /Pagina 3 van 8

4 Belastingheffing bij verhuur Algemeen Wanneer de vakantiewoning wordt verhuurd vindt er in beginsel een belastingheffing plaats over de fictieve huurinkomsten in de vorm van de onroerende voorheffing (zie paragraaf ). Hierbij mag de rente van een eventuele bijbehorende financiering nog in aftrek worden gebracht. In het geval er sprake is van gemeubileerde verhuur dient u twee soorten inkomsten aan te geven namelijk de inkomsten met betrekking tot de woning en de inkomsten met betrekking tot de meubels. Bij gemeubileerde verhuur wordt het geïndexeerde KI verhoogd met de opbrengst van de verhuur van de meubels en stofferende huisraad. Deze opbrengst, roerend inkomen genoemd, wordt forfaitair vastgesteld op 40% van de totale huurprijs. Op de voornoemde opbrengst wordt vervolgens een forfaitaire aftrek toegestaan van 50% voor afschrijving en onderhoud. Het netto gedeelte bedraagt dan dus 20% van de huurprijs. Voorbeeld: De woning wordt in een jaar gedurende 10 maanden gemeubileerd verhuurd voor een bedrag van 700 per maand. De totale daadwerkelijke huurinkomsten bedragen dan per jaar. Forfaitair roerend inkomen (40%* 7.000)= Forfaitaire aftrek (50%* 2.800)= /- Belastbaar bedrag Enkel onroerende inkomsten minder dan Voor natuurlijke personen die niet in België wonen en in België enkel niet verhuurde onroerende zaken bezitten of onroerende zaken bezitten waarvan het totaalbedrag van de onroerende inkomsten minder dan bedraagt, geldt dat zij wel onroerende voorheffing verschuldigd zijn maar geen jaarlijkse aangifte personenbelasting voor niet-inwoners hoeven in te dienen Beroepsmatige verhuur In het geval er sprake is van een beroepsmatige verhuur waarbij een belastingplichtige wordt aangemeld als beroepsmatige belegger geldt een ander belastingregime. In het onderliggende memo zullen wij hier verder niet op ingaan. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen Belastingheffing bij verkoop Bij de verkoop van de vakantiewoning binnen vijf jaar na aankoop door u in privé wordt de verkoopwinst belast met 16,5% Belgische personenbelasting. Na deze periode wordt er dus geen belasting meer geheven over eventueel behaalde vermogenswinst. /Pagina 4 van 8

5 Belastingheffing bij schenken en erven Schenkingsrechten onroerende zaken Bij schenking door een inwoner van Nederland van een vakantiewoning in België zal schenkingsrecht worden geheven in België. België sluit hierbij aan bij de ligging van het onroerend goed. De schenkingsrechten worden geheven over de bruto waarde van de vakantiewoning. Naarmate de waarde van de vakantiewoning toeneemt stijgt het belastingtarief (3%-30%). Daar de schenker ten tijde van de schenking woonachtig is in Nederland zal tevens Nederland schenkingsrechten willen heffen. Nederland sluit hierbij aan bij de woonplaats van de schenker en heft over het wereldvermogen. Het bovenstaande leidt in beginsel tot een dubbele belastingheffing. Nederland zal vervolgens een vermindering verlenen Successierechten onroerende zaken De erfgenamen van een Nederlandse eigenaar van een vakantiewoning in België kunnen in geval van overlijden ook te maken krijgen met de Belgische belastingheffing. Het Belgische belastingstelsel onderscheidt twee soorten belastingen bij overlijden te weten successierechten en recht van overgang. De voornoemde successierechten worden geheven over de gehele nalatenschap van de rijkinwoner. Het recht van overgang is van toepassing op (de bruto waarde van) het vermogen van de nietrijksinwoner. Het bovenstaande betekent dat een inwoner van Nederland met een vakantiewoning in België te maken krijgt met het recht van overgang. Net als bij schenkingsrecht is het belastingtarief progressief (3%-30%). Daar de erflater ten tijde van zijn overlijden woonachtig is in Nederland zal tevens Nederland successierechten willen heffen. Nederland sluit hierbij aan bij de woonplaats van de erflater en heft over het wereldvermogen. Net zoals bij schenking leidt het bovenstaande in beginsel tot een dubbele belastingheffing. Nederland zal vervolgens een vermindering verlenen Belastingaangifte in België Jaarlijks zult u in België een belastingaangifte moeten indienen waarin de inkomsten dienen te worden opgenomen. Het voorgaande is slechts anders indien u niet in België woont en het totaalbedrag van de onroerende inkomsten minder bedraagt dan (zie hierover onderdeel ). Een niet ingezetene die onroerende zaken bezit in België dient zich hiervoor te laten registreren bij het Centraal Taxatiekantoor Brussel Buitenland. Vervolgens zal er dan aan u een aangiftebiljet worden uitgereikt. Indien u dit wenst kunnen wij u van dienst zijn bij het verzorgen van het voornoemde biljet. /Pagina 5 van 8

6 5. Particuliere koper woonachtig in België 5.1 Algemeen Zoals wij ook in onderdeel 3.2. hebben aangegeven zijn natuurlijk personen die hun woonplaats hebben in België voor hun wereldwijde inkomen onderworpen aan Belgische personenbelasting. Hieronder zullen wij kort ingaan op de belastingen waar u als inwoner van België mee te maken krijgt wanneer u mocht besluiten een vakantiewoning aan te schaffen in het project Parc Les Etoiles. 5.2 Belastingheffing in België Belastingheffing bij aankoop Wanneer u in België een (vakantie)woning koopt dient u hierover registratierechten te betalen. Het tarief van de registratierechten voor een vakantiewoning in de Belgische Ardennen bedraagt 12,5% Belastingheffing bij bezit Over de vakantiewoning in de Belgische Ardennen betaalt u jaarlijks onroerende voorheffing. Dit is een belasting op het (fictieve) inkomen uit onroerend goed. De hoogte van de onroerende voorheffing kan verschillen per gewest, provincie en gemeente. Vaststelling vindt plaats in de vorm van een procentuele aanslag, gebaseerd op het geïndexeerde kadastrale inkomen (KI). Het KI kan gezien worden als een forfaitair huurbedrag dat wil zeggen een netto huuropbrengst die bij verhuur zou zijn verkregen. Ook in de situatie dat u de woning daadwerkelijk verhuurt vindt er in beginsel geen heffing plaats over de daadwerkelijk ontvangen huurinkomsten. Er wordt dan nog steeds uitgegaan van het KI. Het voorgaande is anders in het geval er voor beroepsdoeleinden wordt verhuurd. Onroerende voorheffing wordt geheven van degene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder is. Het KI voor de vakantiewoningen in het project Parc Les Etoiles zal volgens de verkoopdocumentatie naar schatting 482 tot 555 (2009) per woning bedragen. De definitieve vaststelling van de voornoemde waarde zal, na splitsing van de percelen, plaatsvinden Belastingheffing bij verhuur Wanneer de vakantiewoning wordt verhuurd vindt er in beginsel een belastingheffing plaats over de fictieve huurinkomsten in de vorm van de onroerende voorheffing (zie paragraaf ). In het geval er sprake is van gemeubileerde verhuur dient u twee soorten inkomsten aan te geven namelijk de inkomsten met betrekking tot de woning en de inkomsten met betrekking tot de meubels. /Pagina 6 van 8

7 Bij gemeubileerde verhuur wordt het geïndexeerde KI verhoogd met de opbrengst van de verhuur van de meubels en stofferende huisraad. Deze opbrengst, roerend inkomen genoemd, wordt forfaitair vastgesteld op 40% van de totale huurprijs. Op de voornoemde opbrengst wordt vervolgens een forfaitaire aftrek toegestaan van 50% voor afschrijving en onderhoud. Het netto gedeelte bedraagt dan dus 20% van de huurprijs. Voorbeeld: De woning wordt in een jaar gedurende 10 maanden gemeubileerd verhuurd voor een bedrag van 700 per maand. De totale daadwerkelijke huurinkomsten bedragen dan per jaar. Forfaitair roerend inkomen (40%* 7.000)= Forfaitaire aftrek (50%* 2.800)= /- Belastbaar bedrag Belastingheffing bij verkoop Bij de verkoop van de vakantiewoning binnen vijf jaar na aankoop door u in privé wordt de verkoopwinst belast met 16,5% personenbelasting. Na deze periode wordt er dus geen belasting meer geheven over eventueel behaalde vermogenswinst Belastingheffing bij schenken en erven Schenkingsrechten onroerende zaken Bij schenking door een inwoner van België van een vakantiewoning in België zal schenkingsrecht worden geheven in België. België sluit hierbij aan bij de woonplaats van de schenker. De schenkingsrechten worden geheven over de bruto waarde van de vakantiewoning. Naarmate de waarde van de vakantiewoning toeneemt stijgt het belastingtarief (3%-30%) Successierechten onroerende zaken De erfgenamen van een Belgische eigenaar van een vakantiewoning in België kunnen in geval van overlijden te maken krijgen met de heffing van successierechten (tarief: 3%-30%). De voornoemde successierechten worden geheven over de gehele nalatenschap van de rijkinwoner Belastingaangifte Jaarlijks zult u de bovengenoemde inkomsten in de aangifte personenbelasting dienen op te nemen. /Pagina 7 van 8

8 6. Conclusie In het onderliggende memo zijn wij kort ingegaan op de fiscale gevolgen voor particulieren woonachtig in Nederland of België die besluiten een vakantiewoning te kopen in het project Parc Les Etoiles. Het memo is bedoeld als een algemeen memo en is niet op alle situaties van toepassing. Om te kunnen beoordelen of de fiscale gevolgen zoals in het memo beschreven ook in uw situatie gelden kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, ESJ Accountants & Belastingadviseurs Mr. M.F.P. de Clercq Belastingadviseur /Pagina 8 van 8

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Second Home maart 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Second Home oktober 2015 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Landal Mont Royal - Kröv Fiscale aspecten

Landal Mont Royal - Kröv Fiscale aspecten Landal Mont Royal - Kröv Fiscale aspecten Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een In deze notitie worden de Duitse en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur van een

Nadere informatie

FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie

FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie Eigenschappen Titel : FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie Trefwoorden : onroerend inkomen Datum van het document : 30/04/2019 Publicatiedatum : 30/04/2019 Datum Fisconet plus : 30/04/2019 Notes Geef

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Second Home maart 2017 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Wie is aan de belasting onderworpen en waar? Bepaling van het netto-inkomen. Onroerende inkomsten. Het belastbaar bedrag

Wie is aan de belasting onderworpen en waar? Bepaling van het netto-inkomen. Onroerende inkomsten. Het belastbaar bedrag 1.Wanneer bent u belastingplichtig in België? Bepaling belastbaar inkomen in België Wie is aan de belasting onderworpen en waar? Bepaling van het netto-inkomen Onroerende inkomsten Het belastbaar bedrag

Nadere informatie

Landal Bad Boltenhagen

Landal Bad Boltenhagen Landal Bad Boltenhagen Fiscale Aspecten 1 Deelgebied In deze notitie worden de Duitse en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur van een vakantiewoning op vakantiepark Landal

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië

Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië Fiscale aspecten bij de koop en verhuur van een woning op villapark Residence Lipno Tsjechië In deze notitie worden de Tsjechische en Nederlandse fiscale aspecten toegelicht bij de verwerving en verhuur

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND

FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal fiscale aspecten kijken. Hierbij speelt uw persoonlijke situatie een belangrijke rol.

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Financiële tips en valkuilen van een tweede huis in het buitenland

Financiële tips en valkuilen van een tweede huis in het buitenland Financiële tips en valkuilen van een tweede huis in het buitenland FFP-Congres 2017 Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Gooilanden. Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning

Gooilanden. Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning Gooilanden Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning 1. Inleiding 2. Omzetbelasting 2.1 Btw-ondernemer 2.2 Aftrek van voorbelasting 2.2.1 Geen privé gebruik recreatiewoning 2.2.2 Privé gebruik

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Woning kopen in Spanje

Woning kopen in Spanje Woning kopen in Spanje Fiscaal belicht Euro Economics behartigt de belangen van buitenlandse bedrijven en particulieren in Spanje Barcelona Girona Madrid Marbella Juridisch Fiscaal Veilig kopen Aangiften

Nadere informatie

Woning kopen in Spanje

Woning kopen in Spanje Woning kopen in Spanje Fiscaal belicht Euro Economics behartigt de belangen van buitenlandse bedrijven en particulieren in Spanje Barcelona Girona Madrid Marbella Juridisch Fiscaal Veilig kopen Aangiften

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Second Home september 2018 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht

Nadere informatie

BELGIË FISCALE ASPECTEN VAN KORTDURENDE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN

BELGIË FISCALE ASPECTEN VAN KORTDURENDE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN Diese Übersicht wurde von einer unabhängigen Steuerkanzlei erstellt December 2018 BELGIË FISCALE ASPECTEN VAN KORTDURENDE VERHUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN De volgende informatie geeft u een eerste inzicht

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Inhoud Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Successieplanning Verkoop 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Vakantiewoning & fiscus 2017

Foederer. Advieswijzer Vakantiewoning & fiscus 2017 Advieswijzer Vakantiewoning & fiscus 2017 Als u nadenkt over de aankoop van een vakantiewoning in Nederland, is het verstandig u eerst te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aankoop en

Nadere informatie

NEDERLAND BELASTINGGEVOLGEN VAN KORTDURENDE VERHUUR

NEDERLAND BELASTINGGEVOLGEN VAN KORTDURENDE VERHUUR NEDERLAND BELASTINGGEVOLGEN VAN KORTDURENDE VERHUUR Onderstaande informatie kan gebruikt worden als een handleiding voor sommige belastingvereisten die mogelijk van toepassing zijn wanneer u kortdurende

Nadere informatie

Landal Volendam. Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning

Landal Volendam. Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning Landal Volendam Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning 1. Inleiding 2. Omzetbelasting 2.1 Btw-ondernemer 2.2 Zelfstandigheid en verhuurorganisatie 2.3 Aftrek van voorbelasting 2.3.1 Geen

Nadere informatie

Fiscale aspecten onroerende zaken in box 3

Fiscale aspecten onroerende zaken in box 3 Fiscale aspecten onroerende zaken in box 3 FFP Forum, 4 april 2019 Ferd Beukers Jan Vrusch Fiscaal Juridisch Adviesbureau Programma Fiscale aspecten onroerende zaken in box 3 Inleiding Particuliere verhuur

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND

FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND FISCALE INFORMATIE OVER VAKANTIEWONING IN NEDERLAND Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal fiscale aspecten kijken. Hierbij speelt uw persoonlijke situatie een belangrijke rol.

Nadere informatie

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen tweede woning in Frankrijk Antwoorden op de vragen van nu over fiscale gevolgen van een tweede woning in het buitenland Dit informatieblad is specifiek bedoeld

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

U krijgt te maken met: inkomstenbelasting onroerendezaakbelasting. En mogelijk ook met: overdrachtsbelasting omzetbelasting forensenbelasting

U krijgt te maken met: inkomstenbelasting onroerendezaakbelasting. En mogelijk ook met: overdrachtsbelasting omzetbelasting forensenbelasting Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, is het verstandig u eerst en goed te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Rariteiten onroerende zaken

Rariteiten onroerende zaken Rariteiten onroerende zaken 13 september 2017 - Breukelen Maurice De Clercq ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inleiding 2. Onroerende zaken in privé 3. Onroerende zaken in de vennootschap

Nadere informatie

Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2019 (Inkomsten van het jaar 2018) BIJKOMENDE INFORMATIE

Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2019 (Inkomsten van het jaar 2018) BIJKOMENDE INFORMATIE R Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2019 (Inkomsten van het jaar 2018) De aangifte moet, behoorlijk ingevuld,

Nadere informatie

Nederlander met buitenverblijf in België

Nederlander met buitenverblijf in België 31 mei 2019 Pagina 3 Erik Sansen en Celine Kaura 1 Nederlander met buitenverblijf in België 2019-0066 Hoewel veel Belgen zich de laatste jaren laten verleiden om aan de Zuid-Nederlandse kust een vakantiewoning

Nadere informatie

Domein De Waufsberg HENDRIKSEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS. Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning

Domein De Waufsberg HENDRIKSEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS. Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning 17 HENDRIKSEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS IU Domein De Waufsberg Fiscaal memorandum: Investeren in een recreatiewoning Hendriksen Accountants en Adviseurs is een brede adviesorganisatie met vestigingen in

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Uw tweede woning: vererving & belasting

Uw tweede woning: vererving & belasting Uw tweede woning: vererving & belasting Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Erfbelasting Nederland 2. Nederlandse erfbelasting

Nadere informatie

DOSSIER. Een tweede verblijf in Spanje. De gevolgen voor uw belastingen en uw successie

DOSSIER. Een tweede verblijf in Spanje. De gevolgen voor uw belastingen en uw successie DOSSIER Een tweede verblijf in Spanje De gevolgen voor uw belastingen en uw successie Steeds meer Belgen kopen een vakantiewoning in het buitenland. Ook Spanje is erg in trek. Vaak gebeurt de aankoop in

Nadere informatie

Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel (normaal tarief) AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel (normaal tarief) AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Recht van erfpacht Opstal Natrekking

Recht van erfpacht Opstal Natrekking Recht van erfpacht Opstal Natrekking Algemeen - 1 - Gaan samenwonen, een woning kopen, een eigen zaak starten of een erfenis voorbereiden? Belangrijke stappen in uw leven waar u best op voorhand goed over

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

VR DOC.0453/2BIS

VR DOC.0453/2BIS VR 2018 0405 DOC.0453/2BIS Ontwerp van decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting,

Nadere informatie

Tweede woning in Frankrijk

Tweede woning in Frankrijk Kenniscentrum VermogensAdvies & Beleggen Tweede woning in Frankrijk Dit informatieblad is specifiek bedoeld voor inwoners van Nederland met een tweede woning in Frankrijk. Let erop dat afwijkende regels

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Tweede woning in Frankrijk

Tweede woning in Frankrijk Kenniscentrum VermogensAdvies & Beleggen Tweede woning in Frankrijk Dit informatieblad is specifiek bedoeld voor inwoners van Nederland met een tweede woning in Frankrijk. Let erop dat afwijkende regels

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Loftsi.nl Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Inzake 2014 De meest relevante aandachtspunten voor fiscaal residenten in Spanje stapsgewijs belicht Aangifte verplichting Aangiftemogelijkheden

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

in Spanje tweede woning Spaanse belastingen

in Spanje tweede woning Spaanse belastingen Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen tweede woning in Spanje Antwoorden op de vragen van nu over fiscale gevolgen van een tweede woning in het buitenland Dit informatieblad is specifiek bedoeld voor

Nadere informatie

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen?

Nadere informatie

Uw tweede woning: vererving & belasting

Uw tweede woning: vererving & belasting Uw tweede woning: vererving & belasting Second Home september 2018 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Erfbelasting Nederland 2. Tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Een tweede woning in Spanje

Een tweede woning in Spanje Een tweede woning in Spanje Second Home september 2016 - Utrecht Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Deskundigen 2. Het koopproces 3. Kosten van de aankoop 4. Belastingheffing 1.

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

Fiscaal-juridische aspecten van uw 2 e woning in Spanje

Fiscaal-juridische aspecten van uw 2 e woning in Spanje Fiscaal-juridische aspecten van uw 2 e woning in Spanje Second Home oktober 2017 - Utrecht Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Deskundigen 2. Het koopproces 3. Kosten van de aankoop

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Menu Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Erfrecht / Successie Verkoop 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Februari 2009 GoodWood Investments B.V. Hierbij ontvangt u de fiscale toelichting over 2008 met betrekking tot uw investeringen

Nadere informatie