Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005)"

Transcriptie

1 Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) bijgewerkt tot 1 januari 2006, INHOUDSTAFEL PROGRAMMA WET VAN 27 DECEMBER (BS 30 DECEMBER 2005)... 1 Voorafgaandelijk... 2 Belasting van de meerwaarde op collectieve beleggingsfondsen... 2 Belasting op de meerwaarden - inleiding... 2 Geviseerde fondsen... 3 Berekening... 4 Meerwaarden sinds 1 juli Enkel het vastrentende gedeelte... 4 Enkel de intrestcomponent ( )... 4 Intrest én meerwaarde component ( )... 5 Beurstaksen... 5 Concreet... 6 Welke fondsen zijn niet geviseerd?... 6 Welke zijn de ontsnappingsroutes?... 7 Verzekeringspremies... 8 Algemeen... 8 Uitzonderingen... 8 Discretie is gewaarborgd... 9 Buitenlandse verzekeraars... 9 Fiscale amnestie bis regeling Voorafgaandelijk Belastbare inkomsten Belastingtarief Regularisatie fiscale impact Procedure Geen anoniem karakter Uitzonderingen Een storm in een glas water? Pensioensparen Praktisch Conclusie... 17

2 Voorafgaandelijk In deze bijlage bij het boek <uw privé vermogen> vindt u de laatste stand van zaken rond de nieuwste spaarfiscaliteit en de nieuwe mogelijkheden voor een fiscale regularisatie. Deze bijlage vormt een up-to-date aanvulling bij het hoofdstuk <actualia> dat u vindt op pagina 175 en volgende. Op die manier beschikt u niet alleen over een naslagwerk maar tevens over de meest actuele informatie. Omdat het boek <uw privé vermogen> u niet alleen wil informeren maar tevens wil begeleiden in uw persoonlijke financiële planning, eindigen we met een positieve noot en geven we u daar waar mogelijk enkele tips om de nieuwe fiscale valkuilen te vermijden. Belasting van de meerwaarde op collectieve beleggingsfondsen Belasting op de meerwaarden - inleiding Met ingang van 1 januari 2006 is er een roerende voorheffing van 15% verschuldigd op de meerwaarde die men behaalt bij de verkoop van beleggingsfondsen. Het gaat om de meerwaarden die zijn behaald sinds 1 juli De regering verdedigt deze maatregel door erop te wijzen dat een soortgelijke maatregel nu reeds geldt in Europees verband, dit in toepassing van de Europese spaarrichtlijn. De buitenlander uit een ander Europees land die in België onder gelijkaardige omstandigheden een meerwaarde realiseert zal immers eveneens belasting betalen, en hetzelfde geldt voor de Belg die de geviseerde meerwaarde behaalt in een ander Europees land. Met de nieuwe voorgestelde maatregel zal voortaan dus net hetzelfde gebeuren voor de Belg die in België een meerwaarde behaalt. Voor de regering lijkt dit niet meer dan een faire maatregel, temeer daar een gelijkaardige interne regeling ook nu reeds geldt in diverse andere Europese landen. Een andere rechtvaardiging vindt ze in de redenering dat ze met deze maatregel de mensen wil stimuleren om opnieuw meer te investeren in risicodragend kapitaal en dat dit de economie ten goede komt. Een derde, en misschien wel de enige, rechtvaardiging is de budgettaire noodzaak om bijkomend financiële middelen aan te boren.

3 Geviseerde fondsen Beleggingsfondsen. Het gaat om de meerwaarden op beleggingsfondsen. Bedoeld zijn hier zowel de beveks als de gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Het maakt niet uit of het om beveks naar Belgisch dan wel naar buitenlands recht gaat. Beleggingsfondsen met een Europees paspoort. Het moet gaan om beleggingsfondsen met een Europees paspoort. Conform de Europese richtlijn over beleggingsfondsen, de zogenaamde UCITS-richtlijn, gaat het hier om aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen, monetaire fondsen en dakfondsen. Het moet steeds gaan om fondsen met een onbepaalde looptijd die geen kapitaalbescherming genieten. Dit brengt bijvoorbeeld met zich mee dat onze Belgische beveks met kapitaalgarantie geen Europees paspoort hebben. Het Europees paspoort wordt verkregen van zodra de emitterende financiële instelling het beleggingsfonds laat registreren bij de financieel toezichthouder van een lidstaat van de Europese Unie. Vanaf dat ogenblik mag het fonds worden verdeeld in alle andere lidstaten, dit zonder daarvoor telkens een bijkomende erkenning van de toezichthouder te moeten verkrijgen. De wet laat de mogelijkheid open om het toepassingsgebied uit te breiden naar alle fondsen, ook deze zonder een Europees paspoort. Beleggingsfondsen met méér dan 40% vastrentende effecten. De beleggingsfondsen moeten, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor méér dan 40% belegd zijn in vastrentende beleggingen zoals obligaties, zichtrekeningen, termijnrekeningen, staatsbons, schatkistcertificaten etc Algemeen kan men in dit verband stellen dat het om beleggingsproducten gaat die intresten opbrengen. Het percentage van 40% wordt bepaald aan de hand van de beleggingspolitiek zoals die in het fondsreglement of de statuten van de betrokken instelling is neergelegd en, bij ontstentenis daarvan, op basis van de feitelijke samenstelling van de beleggingsportefeuille van de instelling. Bij gebrek aan informatie over het voormelde percentage van het vermogen, wordt dit percentage geacht meer dan 40% te bedragen! De volgende fondsen zijn geviseerd : FONDSEN DIE VOOR MEER DAN 40% VASTRENTEND BELEGD ZIJN Obligatiefondsen Monetaire fondsen Gemengde fondsen (> 40%) De vastrentende stukken die zijn uitgegeven vóór 1/3/2001 of waarvan de uitgifteprospectus werd goedgekeurd vóór die datum ontsnappen aan de meerwaarde belasting. Dit is in toepassing van de zogenaamde grootvaderclausule die we ook terug vinden in de Europese spaarrichtlijn.

4 Beleggingsfondsen van het kapitalisatietype. Het moet gaan om fondsen die hun winsten reserveren en niet uitkeren. Dit betekent concreet dat distributiefondsen, die hun winsten wél uitkeren, aan de belasting op de meerwaarde ontsnappen. Dit is ook logisch, gezien er bij een distributiefonds zelfs geen meerwaarde kan ontstaan. Alle winsten worden immers uitgekeerd. Bij de uitkering betaalt de belegger telkens 15% of 25% (*) roerende voorheffing. FONDSEN DIE ZIJN GEVISEERD (*) voor zover het gaat om buitenlandse beveks die vóór 1/1/94 zijn gelanceerd geweest. µ Beleggingsfondsen van het kapitalisatietype die een Europees paspoort hebben én die voor méér dan 40% zijn belegd in vastrentende beleggingen die niet kunnen genieten van de grootvaderclausule. Berekening Meerwaarden sinds 1 juli 2005 Zoals reeds in de inleiding is aangehaald, wordt de meerwaarde belast voor zover zij is ontstaan sinds 1 juli Wie vóór die datum fondsen heeft gekocht zal worden geacht deze te hebben gekocht op 1 juli 2005 en vanaf dan wordt de belastbare meerwaarde berekend. Enkel het vastrentende gedeelte De belastbare meerwaarde wordt steeds beperkt tot het vastrentend gedeelte van de fondsen. Wie dus bijvoorbeeld in een gemengd fonds van het 50/50 zit, zal dus slechts maximaal op de helft van de meerwaarde kunnen belast worden. Enkel de intrestcomponent ( ) De belastbare meerwaarde wordt voor het jaar 2006 en 2007 in beginsel gevormd door de intrestcomponent van het vastrentend gedeelte binnen het fonds. In één adem wordt er echter wel bij vermeld dat wanneer de beleggingsinstelling niet in staat is om de intrestcomponent te bepalen, de volledige meerwaarde belastbaar is. De wet bepaalt dat het belastbare bedrag dan gelijk is aan het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffingswaarde. Met ingang van 1 juli 2006 wordt in dat laatste geval bovendien voorzien dat het belastbare bedrag dan gelijk is aan een bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de intrest, berekend tegen een door de Koning bepaald percentage per jaar, op de inventariswaarde van de deelnemingen. De belastingplichtinge wordt dan met andere woorden op een forfaitaire manier belast. Dit kan ertoe leiden dat hij belasting zal betalen, zelfs wanneer de inventariswaarde van zijn belegging tengevolge van minderwaarden lager zou liggen dan bij de aankoop.

5 De koersstijging op het vastrentend gedeelte blijft voorlopig buiten schot en omgekeerd kunnen de eventuele minwaarden hierop evenmin fiscaal in aftrek worden genomen. Intrest én meerwaarde component ( ) Met ingang van inkomstenjaar 2008 worden in beginsel zowel de intrest als de meerwaarde component van het vastrentende gedeelte geviseerd. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat wanneer de obligaties een koersstijging hebben gekend, ook deze stijging belastbaar is bij realisatie. Omgekeerd is het wel zo dat dan, conform de Europese spaarrichtlijn, eventuele minwaarden in aftrek mogen worden gebracht van het bedrag dat is gevormd door de gekapitaliseerde rentes. Dit kan er in extremis toe leiden dat er zelfs geen belasting is verschuldigd! Dat ook de koersstijgingen op het vastrentend gedeelte worden geviseerd, mag verwondering wekken. Bij de motivering van de wet heeft de minister van financiën immers veelvuldig verwezen naar de Europese spaarrichtlijn, dit terwijl in deze richtlijn enkel en alleen de rente component belastbaar wordt gesteld. Iemand die met andere woorden zijn fonds zou verkopen in Luxemburg zal daar voor wat betreft het meerwaardegedeelte ontsnappen aan een (Europese) bronheffing terwijl hij er in België zal op betalen! Let wel, ook hier gaat het om een principe dat door middel van een eenvoudig koninklijk besluit opnieuw kan worden gewijzigd. De wet zelf voorziet dienaangaande dat er door middel van een koninklijk besluit alsnog kan worden afgezien van de belasting op de meerwaarde component. Beurstaksen Voor het jaar 2006 en 2007 wordt de beurstaks bij uitstap uit een beleggingsfonds verhoogd van 0,5% naar 1,1% Vanaf 2008 wordt die in principe opnieuw verlaagd naar 0,5%. Ook hier voorziet de wet evenwel dat op dat ogenblik een koninklijk besluit kan belissen over het behoud van het verhoogde tarief van 1,1% Januari 28 februari Wie tijdens de eerste twee maanden van 2006 overstapt van een kapitalisatiefonds naar een distributiefonds betaalt géén beurstaks bij de uitstap. Dit gebeurt concreet doordat de spaarder een jaar later de betaalde beurstaks kan recupereren wanneer hij aantoont dat hij de distributiefondsen hetzij een jaar lang op een effectenrekening heeft aangehouden hetzij twaalf maanden op zijn naam heeft laten registreren. Distributiefondsen keren elk jaar hun inkomsten uit en hier betalen de beleggers een bevrijdende roerende voorheffing van 15% op. Wie zijn fondsen verkoopt via een buitenlandse tussenpersoon is geen beurstaks verschuldigd!

6 Concreet Hieronder vindt u een vergelijkend overzicht dat van toepassing is met ingang van Tot dan wordt ook in België enkel het intrestgedeelte geviseerd en stemmen de regelingen voor wie belegt in België of in Luxemburg grotendeels overeen (*) Aan- & verkoop van een obligatiefonds (100%) België Luxemburg Datum Aankoop 1/01/1998 Inventariswaarde 1/07/2005 Verkoop 31/12/2008 Meerwaarde Prijs 2.000, , , ,00 Belastbare meerwaarde 500,00 15,00 Waarvan rente gedeelte 15,00 15,00 Waarvan meerwaarde gedeelte 485,00 0,00 % roerende voorheffing (*) 15% 25% EUR roerende voorheffing -75,00 3,75 Beurstaks (0,5 %) -7,50 0,00 Netto 3.425, ,75 (*) wie zijn fondsen in Luxemburg verkoopt moet er wel nog rekening mee houden dat de voorheffing die daar wordt ingehouden niet bevrijdend werkt. Dit betekent concreet dat de Belgische belastingplichtige die meerwaarde toch nog moet aangeven in zijn Belgische belastingaangifte. Op dat ogenblik kan hij weliswaar de reeds in Luxemburg ingehouden roerende voorheffing recupereren, maar hij moet dan wel bovenop het tarief van de voorheffing ook nog eens gemeentebelastingen betalen. Dit maakt dat het interessanter wordt om de meerwaarde in België te gelde te maken. Bovendien moet er worden rekening mee gehouden dat nà 2010 het tarief van de Europese roerende voorheffing zal stijgen tot 35%! Welke fondsen zijn niet geviseerd? 1. Fondsen die zijn belegd in stukken uitgegeven vóór 1/3/2001. Een fonds dat hoofdzakelijk belegd is in dergelijke stukken kan grotendeels aan de belasting op de meerwaarden ontsnappen. Op de websites van de banken is te zien welke van hun fondsen hiervoor in aanmerking komen. 2. Fondsen die geen Europees paspoort hebben. Dit betekent dat de facto veel fondsen buiten het toepassingsgebied vallen. De meeste fondsen met kapitaalgarantie bijvoorbeeld ontsnappen daardoor aan de meerwaardebelasting. Maar dit is geen absolute garantie. De wet voorziet zelf dat de regering via een eenvoudig koninklijk besluit het toepassingsgebied kan uitbreiden tot fondsen zonder Europees paspoort. 3. Fondsen die voor minder dan 40% in vastrentende beleggingen zijn belegd. Hierboven is ook reeds aangehaald dat het moet gaan om fondsen die voor minstens 40% zijn belegd in vastrentende beleggingen. A contrario betekent dit meteen ook dat zolang het fonds maximaal voor 39,9 % in vastrentende beleggingen investeert, het fonds buiten het toepassingsgebied van de geviseerde maatregel valt. Heel concreet gaat het hierbij dan om hetzij zuivere aandelenfondsen, hetzij gemengde fondsen die onder de genoemde 40% drempel blijven.

7 4. Distributiefondsen. Een vierde belangrijke uitzondering zijn de distributiefondsen. Vermits deze hun winsten op geregelde tijdstippen uitkeren is hier van een belastbare meerwaarde géén sprake. De belasting wordt hier voordien reeds geheven, ter gelegenheid van de uitkering van de periodieke inkomsten. 5. Tak 21 en 23 fondsen. Ten vijfde, en dit niet in het minst, zijn evenmin de fondsen geviseerd die kaderen binnen een verzekeringscontract. Dit is uiterst merkwaardig aangezien een beleggingsverzekering evenzeer kan beleggen in vastrentende stukken (in obligatiefondsen). Anderzijds is het wel zo dat deze beleggingen met ingang van volgend jaar getroffen zijn door een extra taks van 1,1% op de vervallen premies (cfr infra). 6. Pensioensparen. Belegt men in fondsen in het kader van het fiscaal stelsel van pensioensparen, dan betaalt men ook geen meerwaardebelasting. Fondsen die niet geviseerd zijn Fondsen voor zover ze zijn belegd in vastrentende stukken die zijn uitgegeven vóór 1/3/2001 Fondsen die géén Europees paspoort hebben, behoudens andersluidend koninklijk besluit Fondsen die onder de 40% drempel blijven Distributiefondsen, ongeacht hun samenstelling Beleggingsfondsen in een verzekeringscontract Fondsen voor pensioensparen Welke zijn de ontsnappingsroutes? Wie het absoluut niet ziet zitten om voortaan 15% te moeten afstaan op zijn meerwaarden heeft twee mogelijkheden : 1. Ofwel verkoopt hij nog dit jaar zijn obligatie of gemengde fondsen. 2. Ofwel opteert hij voor een overstap naar een niet-geviseerd fonds (cfr supra)

8 Verzekeringspremies Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 wordt er een taks van 1,1% geheven op alle vervallen premies bij zowat alle categorieën van verzekeringen : Tak 21 verzekering : verzekering met een gewaarborgd rendement Tak 23 : verzekering waarvan de prestatie afhangt van een onderliggende strategie Overlijdensverzekeringen (waaronder schuldsaldoverzekeringen die worden aangegaan bij een woningkrediet) Verzekeringsbons Lijfrente contracten Individuele verzekering in het kader van het lange termijnsparen Jeugdspaarplannen Etc In tegenstelling tot wat het geval is bij de meerwaardebelasting op fondsen, wordt hier niet alleen een belasting geheven op vastrentende beleggingen, maar ook op beleggingen die voor 100% in aandelen kunnen zijn belegd. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een tak 23 verzekering. De genoemde verzekeringen zijn onderworpen aan deze taks wanneer het risico in België is gelegen. Dit risico wordt in het algemeen geacht in België te zijn gelegen indien de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats in België heeft. Het is de verzekeringnemer die deze taks is verschuldigd. Uitzonderingen De bijkomende premie is niet verschuldigd op onderstaande categorieën van verzekeringen : Pensioenspaarverzekeringen Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) RIZIV pensioenovereenkomsten (dit zijn VAPZ overeenkomsten die zijn afgesloten door geconventioneerde (tand)artsen, apothekers of kinesisten, en waarbij de premies betaald worden door het RIZIV). Lijfrentes afkomstig van kapitaal uit tweedepijlerpensioenkapitalen (groepsverzekering, IPT verzekering, pensioenfonds, VAPZ of RIZIV overeenkomst) of uit een individuele levensverzekering die is afgesloten in het kader van het lange termijnsparen. Het moet steeds gaan om lijfrenteovereenkomsten die niet voorzien in een kapitaal bij overlijden of leven. Tak 26 verzekeringen (levensverzekering aan toonder van het kapitalisatietype) (*) Bruidsschats- & geboorteverzekeringen (tak 22)

9 (*) In wezen gaat het hier niet om levensverzekeringen maar wel om kapitalisatieverrichtingen, zonder aanduiding van een verzekerde en zonder een verzekerd risico. Om die reden valt een tak 26 belegging niet onder toepassing van de Landverzekeringswet. Discretie is gewaarborgd De verzekeraars moeten een jaarlijkse staat opmaken met volgende gegevens : Naam en adres van de maatschappij Contractnummer van de verzekeringsovereenkomsten De voor het desbetreffend jaar vervallen premies De betaalde taks De datum van betaling van de taks Het is in dit verband nuttig te onderlijnen dat daarmee dus niet de identiteit van de verzekeringnemers moet worden prijsgegeven. Dit is van zeer groot belang voor buitenlandse verzekeraars die op straffe van strafrechtelijke sancties gehouden zijn aan een bankgeheim (cfr infra) Buitenlandse verzekeraars De buitenlandse verzekeraars zijn eveneens gehouden de verzekeringstaks te heffen. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn 77/799/EEG van de raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies. Hierin is bepaald dat voor de heffing van premietaksen in Europa de verblijfplaats van de verzekeringnemer doorslaggevend is. Concreet zal bijvoorbeeld een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij evenzeer een jaarlijkse staat moeten opmaken en daarin melding maken van de betaalde premietaks en de contractnummers. Verder moet zij evenwel niet gaan, vermits zij gehouden is door een strafrechtelijk beteugeld bankgeheim (cfr supra) Op te merken valt in dit verband ook dat buitenlandse verzekeraars van buiten de EER (dit zijn de landen van de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) verplicht zijn om in België een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te duiden. In die omstandigheden is het de aansprakelijk vertegenwoordiger die instaat voor de doorstorting van de premietaks.

10 Fiscale amnestie bis regeling Voorafgaandelijk De fiscale verrassing is compleet met de nieuwe regularisatie regeling voor fiscale zondaars. Hiermee kan u datgene wat staat omschreven in het boek < Uw privé vermogen>, onder het hoofdstuk Actualia 9 op pagina 204 en volgende, als min of meer onbestaande beschouwen. Deze nieuwe (*) regeling voorziet dat zowel particulieren als bedrijven die in het verleden hun belastingen niet hebben betaald, dit nu alsnog kunnen doen, zonder daarbij het gevaar te lopen op een belastingverhoging of een strafrechtelijke vervolging. Ze kunnen met andere woorden de belastingen uit het verleden betalen en daarmee is de kous af. Zo komen ze onmiddellijk in het reine en kunnen ze uitpakken met een fiscaal mooie lei. De regering wil niet gezegd hebben dat het hiermee om een tweede amnestie regeling zou gaan vermits men er nu niet vanaf komt met het betalen van een forfaitaire boete. Men moet nu daadwerkelijk de volledig verschuldigde belasting betalen. In de wandelgangen wordt daarom nu niet meer gesproken van een fiscale amnestie, maar wel van een fiscale inkeerregeling. (*) Helemaal nieuw kunnen we de voorgestelde maatregel eigenlijk niet noemen. Tot en met 2003 bestond immers ook al de mogelijkheid om op individuele basis tot een akkoord te komen met de fiscale controleur. Deze administratieve praktijk werd evenwel afgeschaft met de inwerkingtreding van de fiscale amnestie regeling en tot op vandaag heerst de grootste onduidelijkheid omtrent de houding die de administratie terzake moet of kan aannemen. Belastbare inkomsten Anders dan bij de EBA het geval was, komen nu alle categorieën van ontdoken belasting in aanmerking. Ze worden in drie categorieën opgedeeld : 1. De belasting op beroepsinkomsten 2. De BTW 3. De belasting op de overige inkomsten. Dit zijn eigenlijk alle andere inkomsten. Bedoeld zijn hiermee dus niet alleen de eigenlijke diverse inkomsten, maar ook bijvoorbeeld de onroerende en de roerende inkomsten. Ook de successierechten vallen onder deze categorie. Omtrent deze laatste categorie was er enige tijd onzekerheid maar daar heeft Minister Reynders nu uitdrukkelijk komaf mee gemaakt door in een antwoord op een parlementaire vraag van Luc Van Biesen te bevestigen dat ook successierechten kunnen worden geregulariseerd!

11 Belastingtarief Zoals hiervoor is aangehaald, kan men in de nieuwe regularisatie regeling niet langer volstaan met het betalen van een forfaitaire boete. Men moet nu integendeel de volledig verschuldigde belasting betalen. Deze wordt berekend zoals ze zou verschuldigd zijn geweest in het jaar waarin de inkomsten zijn verkregen of behaald of waarin de belastbare verrichting heeft plaats gevonden. Voor de belasting op de overige inkomsten is bovendien bepaald dat een bijkomende boete is voorzien wanneer de regularisatie gebeurt nà 1 juli 2006 : 1. Regularisaties tussen 1/7/ /12/2006 : boete van 5% 2. Regularisaties vanaf 1/1/2007 : boete van 10 % Regularisatie fiscale impact 1. Vanzodra de regularisatie is uitgevoerd, kunnen de belastingplichtigen voor wat betreft de geregulariseerde inkomsten niet langer worden belast. Dit geldt zowel voor de belasting zelf als voor de eventuele nalatigheidsintresten, boetes of belastingverhogingen (*). 2. De belastingplichtigen hoeven evenmin te vrezen voor de uitzonderlijke belastingverhoging van 100 percent zoals die voorzien was in de wet van 31 december 2003 op de eenmalige bevrijdende aangifte. 3. Bovendien kan men door de regularisatie vrijgesteld blijven van een eventuele strafrechtelijke vervolging die zou voorzien zijn in de desbetreffende fiscale wetgeving. In dit verband is er verder ook voorzien dat de regularisatie aangifte of de betaling van de verschuldigde regularisatie niet kunnen worden gebruikt als indicie of aanwijzing om verdere fiscale onderzoeks-of controleverrichtingen uit te voeren, om mogelijke inbreuken op de belastingwetgeving te melden of om inlichtingen uit te wisselen. De belastingpichtige kan het regularisatie attest (cfr infra) ook gebruiken als bewijsmiddel voor de hoven en rechtbanken, voor de administratieve rechtscolleges en in het algemeen tegenover elke openbare dienst. (*) Er dient wel bij vermeld te worden dat wanneer beroepsinkomsten ten onrechte als geregulariseerde overige inkomsten aan de heffing zijn onderworpen geweest, dat dan een nieuwe taxatie als beroepsinkomsten alnog mogelijk blijft! Procedure Aangifte. De belastingplichtige moet een regularisatie aangifte indienen bij het <Contactpunt regularisaties> bij de dienst Voorafgaande Beslissingen, de zogenaamde rulingcommissie. (FOD Financiën-Dienst Voorafgaande Belissingen-Contactpunt regularisaties, Wetstraat 62, 1040 BRUSSEL / vanaf 3 april : Maria Theresiastraat 1 te 1000 Brussel / )

12 Het formulier dat voor de aangifte moet worden gebruikt is de zogenaamde regularisatie aangifte die u kan downloaden van de portailsite van Financiën : Het formulier moet onderstaande gegevens bevatten : De naam en adres van de indiener van de aangifte (of diens gemachtigde) Het rijksregisternummer van de aangever (of het nummer bij de Kruispuntbank Ondernemingen indien de aangever een onderneming is) De oorsprong van de aangegeven sommen (categorie van de inkomsten, jaar van de inkomsten) Het bedrag van de aangegeven sommen Verklaring dat de sommen niet afkomstig zijn uit een witwasoperatie en dat er geen onderzoek hangende is Datum van indiening van de aangifte In bijlage moeten alle gegevens worden meegestuurd die het mogelijk maken om de verschulidgde belastingen te berekenen. Kennisgeving van ontvankelijkheid. Na ontvangst van de aangifte brengt de administratie binnen de 30 dagen de aangever schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid ervan. In dezelfde brief wordt melding gemaakt van het bedrag van de verschuldigde heffing. Betaling. De betaling van de heffing gebeurt binnen de 15 dagen volgend op de brief van de kennisgeving. Regularistieattest. Bij ontvangst van de betaling stuurt de administratie een regularisatieattest op. Geen anoniem karakter Zoals hiervoor is gebleken, kan een fiscale regularisatie niet anoniem gebeuren. Eens de belastingplichtige de regularisatie sommen heeft betaald, ontvangt hij immers een regularisatie attest waarvan er tevens een copij wordt toegestuurd naar zijn plaatselijk taxatie kantoor. Dit attest wordt toegevoegd aan het fiscaal dossier van de betrokken belastingplichtige. Alleen voor wat de derde categorie van overige inkomsten betreft, gebeurt dit niet en kan er dus enigs sprake zijn van discretie. Dienaangaande is overigens bepaald dat de ambtenaren die werkzaam zijn in het op te richten <Contactpunt regularisaties> gehouden zijn door een beroepsgeheim en zij niet de verkregen inlichtingen mogen overmaken aan andere diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën. Verder is het zo dat de administratie een lijst bijhoudt van de afgeleverde regularisatie attesten, met vermelding van het nummer van de regularisatie aangifte. Een afschrift van deze lijst wordt dan om de zes maanden overgemaakt aan de Cel voor de financiële informatieverwerking. Dit is een centrale overheidsdienst die is opgericht door de wet van

13 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en die bezighoudt met witwasmisdrijven. Uitzonderingen Net zoals dat het geval was bij de EBA regeling, gelden er ook hier enkele uitzonderingen waarin het niet mogelijk is een regularisatie te krijgen : 1. Witwasmisdrijven. Witwasmisdrijven en de daaraan ten grondslag liggende misdrijven zoals beoogd in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, komen niet voor regularisatie in aanmerking. 2. Specifieke administratieve onderzoeksdaden. Het is niet mogelijk een regularisatie aan te vragen wanneer de fiscale of sociale administratie de belastingplichtige schriftelijk heeft in kennis gesteld van lopende specifieke onderzoeksdaden. 3. Opsporings- of gerechtelijke onderzoeken. Het is niet mogelijk een regularisatie aan te vragen wanneer voor een strafrechtelijk beteugeld misdrijf voorafgaandelijk aan de regularisatie aanvraag reeds een opsporings- of gerechtelijk onderzoek liep. 4. Reeds bestaande regularisatie aangifte. Tenslotte kan volledigheidshalve worden opgemerkt dat een aangifte evenmin uitwerking kan krijgen wanneer er voor dezelfde belastingplichtige al eerder een regularisatie aangifte is ingediend geweest. Een storm in een glas water? Alhoewel de regering veel verwacht van deze nieuwe mogelijkheid om zwarte inkomsten fiscaal in orde te stellen, kan worden gevreesd dat dit, zeker in het begin, nog niet zo n vaart zal lopen. We zetten de verschillende knelpunten voor u schematisch op een rij : 1. Beroepsinkomsten. Eerst en vooral kan men zich de vraag stellen hoeveel mensen hun ontdoken beroepsinkomsten zullen willen regulariseren wanneer men weet dat hierop niet alleen het normale belastingtarief van toepassing is, maar ook de sociale zekerheidsbijdragen. Concreet, wanneer iemand dit zou doen, riskeert hij een belasting te betalen ten bedrage van meer dan 50 % en daar bovenop ook nog eens sociale zekerheidsbijdragen, mét desgevallend nalatigheidsintresten! Aangenomen kan worden dat iemand twee keer zal nadenken vooraleer hij zal bereid worden gevonden deze prijs te betalen, enkel en alleen voor het hebben van wit kapitaal. 2. Informatie bij de CIF en lokaal controle kantoor. Alle informatie omtrent de ontdoken belasting op beroepsinkomsten wordt doorgegeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking én de lokale taxatie ambtenaar. Uiteraard zal dit heel wat belastingplichtigen afschrikken. 3. Witwasmisdrijf. Er blijft veel onduidelijkheid over het begrip witwasmisdrijf. Wat is zware fiscale fraude? Het gebrek aan een sluitende definitie hieromtrent en de aangehaalde informatiedoorstroming naar de CFI werken drempelverhogend. 4. Strafrechterlijke inbreuken. Tot slot wordt er enkel strafrechterlijke immuniteit verleend voor inbreuken op de fiscale wetgeving en voor Artikel 505 van het Strafwetboek (vermogensvoordelen die hun oorsprong vinden in fiscale misdrijven). Er wordt echter in de wet met geen woord gerept over bijvoorbeeld strafrechterlijke

14 inbreuken op de Boekhoudwet. Indien het gaat over ontdoken belasting op beroepsinkomsten lijkt dit nochtans relevant.

15 Pensioensparen Het goede nieuws komt uit de hoek van het pensioensparen. Daar waar tot op heden het fiscaal in aanmerking te nemen bedrag maximaal 620 EUR op jaarbasis bedroeg, wordt dit met ingang van dit inkomstenjaar verhoogd naar 800 EUR! Pensioensparen 1 partner 2 partners Maximaal bedrag 800, ,00 Maximaal belastingvoordeel 40% 40% Gemeentebelasting (8%) 3% 3% Totaal belastingvoordeel 345,60 691,20

16 Praktisch Door doelgericht te opteren voor bepaalde beleggingsproducten kan men nog steeds op een fiscaalvriendelijke manier blijven beleggen. Het komt er op aan om de juiste producten te kiezen in de juiste volgorde. 1. Spaarrekening. Eerst en vooral kan iedereen genieten van een bedrag op spaarrekening dat van roerende voorheffing is vrijgesteld. Het gaat momenteel om een vrijgesteld bedrag van EUR per persoon, of EUR voor beide partners samen. In dat laatste geval mag het spaargeld op de spaarrekening al om enbij de EUR bedragen, dit in functie van de toegepaste rente. De tegoeden op spaarrekening komen perfect in aanmerking voor de financiering van de behoeften op korte tot middellange termijn. 2. Lange termijnsparen en pensioensparen. Vervolgens is er het systeem van het lange termijnsparen en het systeem van het pensioensparen. Beide technieken laten toe om op een fiscaalvriendelijke manier een bijkomend appeltje voor de dorst op lange termijn aan te leggen. Het maximum bedrag dat in aanmerking komt voor een levensverzekering in het kader van het lange termijnsparen bedraagt momenteel EUR per persoon. Dat van het pensioensparen bedraagt momenteel 800 EUR per persoon (cfr supra). 3. Verzekeringen vierde pijler. In derde instantie kan vervolgens worden geopteerd voor een verzekeringsproduct van de zogenaamde vierde pijler. Het gaat hier om beleggingsverzekeringen waarvan men de premies fiscaal niet in aanmerking laat nemen en waarvan het uitgekeerde kapitaal nadien ook niet belast wordt. 4. Aandelenfonds kapitalisatie type. Wie tenslotte echt geld op overschot heeft of toch alleszins denkt het niet nodig te hebben voor de eerste tien à vijftien jaar, kan ook nog steeds opteren voor een aandelenfonds van het kapitalisatietype. Ook bij deze techniek van sparen zijn er geen belastingen verschuldigd.

17 Conclusie 1. Fiscaal onzeker klimaat. Menig belegger zal wellicht moedeloos zijn geworden. Vorig jaar nog heeft de regering er alles aan gedaan om de spaarder terug naar België te lokken door middel van de fiscale amnestieregeling. Amper een jaar later kan diezelfde regering het al niet meer laten om delen van dit spaargeld te belasten. 2. Fiscle amnestie is niet éénmalig? Minstens even straf is de goocheltruc van de nieuwe regularisatieregeling. Bij de fiscale amnestie van vorig jaar heeft de regering bij hoog en laag gezworen dat het om een éénmalige maatregel ging. Nu, nog géén jaar later, heeft ze al een herhaling van het bedoelde scenario voor ogen. Men zou voor minder wantrouwig worden. 3. Er zijn nog legale alternatieven. We willen concluderen met de nuchtere vaststelling dat het voor de vermogende burger opnieuw wat moeilijker is geworden. Toch blijven er legale mogelijkheden voor de creatieve belegger. 4. Persoonlijke financiële planning wordt nog belangrijker. Meer nog dan ooit tevoren wordt het voor ieder van ons zaak om zich te bezinnen over zijn persoonlijke financiële planning. Alleen op die manier kan men hopen op het verlangde financieel comfort en kan men zijn oude dag in alle gemoedsrust tegemoet gaan. Dit hoofdstuk wordt continu aangepast aan de actuele stand van zaken. Raadpleeg de laatste versie op

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven _ NL DE FISCALE REGULARISATIE IN BELGIË Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven U en u alleen De fiscale regularisatie in België De economische, wettelijke en fiscale situatie is grondig

Nadere informatie

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 De nieuwe regularisatieronde is op 15 juli 2013 van start gegaan. De vervangende wetgeving op het permanente systeem werd net voor de inwerkingtreding

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven

De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven Dexia Personal Zen NL De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen in Luxemburg te blijven samen naar de essentie De fiscale regularisatie in België Goede redenen om met uw vermogen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005

27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 27 DECEMBER 2005. Programmawet Publicatie BS 30.12.2005 HOOFDSTUK VI. - De fiscale regularisatie. Art. 121. Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk verstaat men : 1 onder " regularisatie-aangifte

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd?

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Auteur(s): Gerd D. Goyvaerts Editie: 1203 p. 9 Publicatiedatum: 28 april 2010 Zoals vorige week gesignaleerd, heeft de Administratie een omstandige circulaire

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend?

FAQ DLU QUATER. 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? FAQ DLU QUATER A. Indienen regularisatieaangifte 1. Waar moet de regularisatieaangifte worden ingediend? De regularisatieaangifte moet worden ingediend bij het binnen de Federale Overheidsdienst Financiën

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010

Fiscale regularisatie Anno Gerd D. Goyvaerts 2010 Fiscale regularisatie Anno 2010 www.tiberghien.com Gerd D. Goyvaerts 2010 Uitgangspunt Hypothese = Vergrijsd vermogen Cliënt komt boven met toonderstukken uit de kluizen en de koffers Het effectendepot

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp Fiscale regularisatieprocedure 2016 Datum 18 januari 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN BIJLAGE 6 TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN Belangrijk Onderliggende tabel van de knipperlichten is exemplatief en niet exhaustief. Zij heeft tot doel de waakzaamheid van de verzekeringstussenpersoon en de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef. Inhoudstafel pagina 1 van 11 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel Erratum Handtekening Einde 2 uitvoeringbesluiten 1

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds. Spaar 940 in 2016 en geniet van een mooi fiscaal geschenk!

Interbeurs Hermes Pensioenfonds. Spaar 940 in 2016 en geniet van een mooi fiscaal geschenk! Pensioensparen met Interbeurs Hermes Interbeurs Hermes Pensioenfonds Spaar 940 in en geniet van een mooi fiscaal geschenk! ALGEMEEN VOOR WIE? Het Interbeurs Hermes Pensioenspaarfonds is een Belgische gemeenschappelijk

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115.

Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016. van. 4U2invest Bvba. Doelhofstraat Nieuwmunster FSMA: 115. Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen d.d. 09/05/2016 van 4U2invest Bvba Doelhofstraat 22 8377 Nieuwmunster FSMA: 115.285A. BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN EN VERZEKERINGEN TAKSEN BIJDRAGEN VERGOEDINGEN

Nadere informatie

---------------------------

--------------------------- FISCALITEIT DIE VAN TOEPASSING IS OP DIVIDENDEN DIE DEXIA UITKEERT Algemeen principe: Aandelendividenden die Belgische bedrijven uitkeren aan hun aandeelhouders, ongeacht het land waar zij wonen, zijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget?

Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Welke impact heeft het nieuwe regeerakkoord op úw budget? Het begrotingsakkoord was een pijnpunt voor de nieuwe regering-di Rupo. In welke mate wordt het dat ook voor u? We zetten alles op een rijtje.

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie