PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel."

Transcriptie

1 Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële sector tegemoet te komen. In het regeerakkoord werd voorzien dat de financiële sector op zijn beurt zou bijdragen aan de groei van onze economie en de versterking van onze koopkracht via een arbeidslastenverlaging. De bijdrage van de financiële sector ( bankentaks ) zal structureel 100 miljoen euro opbrengen vanaf 2015: 75 miljoen vanuit de banksector en 25 miljoen vanuit de verzekeringssector. Het voorstel dat de regering goedkeurde respecteert de evenwichten tussen de bancaire en de verzekeringssector en tussen grote en kleine banken. Diamantstelsel Met het diamantstelsel wordt er een werkbaar en controleerbaar fiscaal instrument gecreëerd waardoor de diamantsector fiscaal substantieel meer zal bijdragen. De omzetbelasting zal zich vertalen in een jaarlijkse extra bijdrage vanuit de sector ten belope van 50 miljoen euro. In vergelijking met wat de sector tot op heden bijdraagt, betekent dit een verhoging met 250%. Er wordt tegemoet gekomen aan de moeilijkheden die bestaan op het vlak van fiscale controle ten aanzien van de werkwijze binnen de sector en de aard van het product diamant : moeilijke fysieke opvolging en waardering van voorraden, bijzondere verhandelingstechnieken. Er wordt ook rechtzekerheid geboden aan een sector die direct en indirect meer dan werknemers tewerkstelt en die 5% van de Belgische export van goederen en diensten vertegenwoordigd. De regering hecht belang aan een verdere verankering van de sector in ons land. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Op dit resultaat zullen bepaalde fiscale aftrekken niet kunnen worden toegepast. Zo wordt de toepassing van de (overgedragen) notionele interestaftrek en aftrek voor overgedragen verliezen onder meer expliciet uitgesloten.

2 Dit stelsel geldt enkel voor de vaststelling van het belastbaar resultaat uit de diamanthandel. Voor de bepaling van het belastbaar resultaat met betrekking tot andere activiteiten zullen de gewone regels van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 opnieuw van toepassing zijn. De regeling is van toepassing in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar Doorkijkbelasting Met de doorkijkbelasting wordt een instrument gecreëerd waarmee belastingontwijking door middel van juridische constructies (trusts, buitenlandse stichtingen,..) wordt tegengegaan, in het voordeel van meer fiscale rechtvaardigheid. Anders dan vaak gedacht wordt, bevinden dergelijke constructies zich niet enkel op exotische locaties, zoals de Kaaimaneilanden, maar vinden we ze ook dichter bij huis terug, zoals in Zwitserland. 1 De fiscus is niet altijd op de hoogte van de betrokkenheid van de Belgische belastingplichtige waardoor er geen belastingen kunnen geheven worden. Als gevolg van de ontwikkelingen op het vlak van de internationale fiscaliteit, zoals de tendens naar de opheffing van het bankgeheim, de toenemende internationale uitwisseling van bankgegevens en de initiatieven met het oog op de verruimde automatische uitwisseling van die gegevens, bestaat het risico dat trusts en andere juridische constructies steeds vaker als alternatief worden gebruikt voor de bankrekeningen die steeds minder anonimiteit garanderen ten aanzien van de belastingadministratie. Met de doorkijkbelasting wordt het mogelijk om door deze structuren heen te kijken en zo de inkomsten inkomsten in dergelijke constructies rechtstreeks te belasten aan de Belgische tarieven, zonder evenwel afbreuk te doen aan internationale afspraken. De belasting wordt geheven op basis van de aangifte en de gegevens waarover de fiscus en de NBB beschikt. De inkomsten van buitenlandse juridische constructies worden bijgevolg belast alsof ze rechtstreeks worden aangehouden door de belastingplichtigen. Ze worden via het normale aanslagstelsel belast. Dit geldt niet enkel voor inkomsten uit roerende goederen (intresten en dividenden) maar ook beroepsinkomsten worden in rekening genomen. Er wordt eveneens een specifieke anti misbruikbepaling voorzien voor de gevallen waarin bestaande juridische constructies bepaalde verrichtingen tot omvorming ondergaan. In het geval er aanwijzingen zijn van fiscale onregelmatigheden of van fraude kan de belastingadministratie alle mogelijke middelen aanwenden om controles uit te voeren teneinde de oorsprong van de in de juridische constructie ingebrachte activa en kapitalen te achterhalen. Met deze maatregel sluit het net zich rond constructies die tot doel hebben belastingen te ontwijken. 1 Lijst landen uit KB van (BS )

3 Tax Shelter startende ondernemingen Met deze tax shelter bevordert de regering duurzame investeringen in nieuwe aandelen van startende ondernemingen door natuurlijke personen. De natuurlijke persoon die investeert in een KMO door nieuw uit te geven aandelen te verwerven, krijgt een belastingsvermindering van 30% in de personenbelasting. Voor investeringen in microondernemingen bedraagt de belastingvermindering 45%. Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen Met deze maatregel wordt de loonkost voor startende ondernemingen verlaagd. Tijdens de eerste 4 jaren zullen KMO vennootschappen 10 % van de normaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun medewerkers niet moeten doorstorten aan de fiscus. Voor micro ondernemingen is dat 20%. Vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen Deze vrijstelling ondersteunt de financiering van startende ondernemingen. (crowdfunding) Het verstrekken leningen via een platform van crowdfunding zal fiscaal ondersteund worden met een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van euro (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2016; basisbedrag euro). De leningen die in aanmerking komen voor deze vrijstelling moeten een minimale looptijd hebben van 4 jaar. Investeringsaftrek digitale investeringen Digitale investeringen worden aangemoedigd via een uitbreiding van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie en communicatietechnologie en voor de digitale betalings of factureringssystemen. Kmo s en micro vennootschappen die investeren voor de beveiliging van informatie en communicatietechnologie en in digitale betalings of factureringssystemen genieten een investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting. De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel dat aftrekbaar is van de belastbare winst of baten. Uitbreiding van de bestaande regeling inzake de liquidatiereserve De mogelijkheid tot verlaagde roerende voorheffing op liquidatieboni kon maar gelden vanaf We geven KMO s nu de kans om ook de boekhoudkundige winst na belasting ook voor de boekjaren 2013 en 2014 in aanmerking te laten komen voor de verlaagde voorheffing. Na betaling van een bijzondere aanslag van 10% bedraagt de bijkomende roerende voorheffing 15 % indien een uitkering plaatsvindt binnen de 5 jaar na het aanleggen van de liquidatiereserve en 5 % indien de uitkering gebeurt na deze termijn van 5 jaar.

4 Vennootschapsbelasting intercommunales Tot nog toe waren intercommunales, samenwerkingsverbanden en projectverenigingen uitdrukkelijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Daardoor waren ze automatisch onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (RPB) Zoals voorzien in het Regeerakkoord, wordt deze vrijstelling opgeheven en zullen deze intercommunales vanaf aanslagjaar 2016 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De regering wil hiermee een rechtvaardiger belastingsysteem creëren met een loyale fiscale concurrentie tussen privé en overheidssector. De regering voorziet in de nieuwe Programmawet echter enkele aanpassingen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van lokale besturen. Zo zullen reserves die onder RPB werden opgebouwd via wetswijziging ook vrij van vennootschapsbelasting uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Deze wijziging is budgetneutraal. Ziekenhuizen die onder de vorm van een intercommunale bestaan worden vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor intercommunales die een activiteit van waterdistributie uitoefenen.

5 Uitbreiding BTW vrijstelling Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt werd door de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat het BTW wetboek wijzigt. Het plafond waaronder kleine ondernemingen moeten vallen om vrijstelling te genieten van BTWaangifte en BTW aanrekening aan klanten wordt opgetrokken van naar Een onderzoek naar de mogelijkheid om deze maatregel in te voeren was opgenomen in het regeerakkoord. Dat onderzoek werd door de minister van Financiën gevoerd en de maatregel wordt nu effectief ingevoerd. Met uitzondering van de bouwsector en de horecasector kunnen alle belastingplichtigen die onder dit bedrag blijven, kiezen voor deze vereenvoudigingsregeling. Het gaat over meer dan ondernemingen die in aanmerking komen. Met deze uitbreiding van de vrijstelling wil de regering kleine ondernemingen die verhoudingsgewijs meer administratieve druk ervaren ondersteunen en de administratieve lasten merkelijk laten dalen. De uitbreiding gaat in vanaf 1 januari 2016.

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

VMB Tax Consultants 25 februari 2014

VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Tax newsletter VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Inhoud Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Nieuwe tax incentives for vennootschappen en

Nadere informatie

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen

Federale regering 27/11/2014. Programmawet: belangrijkste maatregelen Federale regering 27/11/2014 Programmawet: belangrijkste maatregelen FINANCIËN 1. Forfaitaire beroepskosten In België zijn de lasten op arbeid te hoog in de personenbelasting. Verhoging van de forfaitaire

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT

FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT THE POINT BDO NIEUWSBRIEF FINANCIAL COCKPIT: DYNAMISCHE RAPPORTERING EN REAL-TIME INZICHT ACCOUNTANCY Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve FAQ De sociale verkiezingen staan voor de deur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD 1 HET FEDERAAL REGEERAKKOORD EEN EERSTE IMPRESSIE DOOR DE BRIL VAN DE FINANCIEEL PLANNER Na wekenlang zwoegen en zweten staat na de Vlaamse, nu ook de nieuwe federale regering in steigers. Dat zowel het

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

HOGE RAAD VAN FINANCIEN

HOGE RAAD VAN FINANCIEN HOGE RAAD VAN FINANCIEN AFDELING «FISCALITEIT EN PARAFISCALITEIT» ADVIES OMTRENT HET FISCAAL STELSEL VAN DE AANDELENOPTIES Februari 2013 2 Bij de installatie van de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 In de Kamer werd op 1 juni de Programmawet 2015 ingediend. We hebben dus thans een meer concreet beeld

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie