Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit"

Transcriptie

1 Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel vermogen van de Belg. Zo moet de belastingplichtige sinds geruime tijd, indien hij over een rekening in het buitenland beschikt, dit in de aangifte personenbelasting aangeven. Vanaf aanslagjaar 2013 werd deze aangifteplicht uitgebreid met levensverzekeringen in het buitenland. Vanaf aanslagjaar 2014 wordt de aangifteplicht verder aangevuld met de meldplicht voor juridische constructies in het buitenland waarvan de belastingplichtige oprichter of begunstigde is. Dit alles wijst er op dat de fiscus de inkomsten uit die buitenlandse structuren wenst te belasten. Dit zou dan ook binnenkort het geval zijn via de nieuwe doorkijkbelasting die momenteel nog steeds op de onderhandelingstafel van de regering ligt. Aangifte personenbelasting: recente bijkomende verplichte meldingen Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) moet in de aangifte personenbelasting, naast de melding van bankrekeningen in het buitenland, eveneens melding worden gemaakt van het bestaan van individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een buitenlandse verzekeringsonderneming (tak 21, tak 22 en 23) én van het land waarin deze overeenkomsten werden afgesloten. In de eerstvolgende aangifte personenbelasting, namelijk voor aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013), moet de belastingplichtige nu ook het bestaan aangeven van juridische constructies in het buitenland, waarvan hij oprichter, begunstigde of potentiële begunstigde is. Deze wetswijziging werd doorgevoerd op basis van de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 (BS 1 augustus 2013). De meldingsplicht treft dus de oprichter van de juridische constructies, maar ook de potentieel begunstigde. Uit een voorontwerp van een reparatiewet blijkt dat de wat vage term potentieel begunstigde zal worden vervangen door derde begunstigde. Onder derde begunstigde vallen zowel de natuurlijke personen of rechtspersonen die op enig ogenblik en op om het even welke wijze enig voordeel verkrijgen van de juridische constructie. Bijgevolg zou door deze reparatiewet ook een meldplicht komen in de rechtspersonenbelasting (zoals bijvoorbeeld de Belgische private stichtingen). Bovendien hoeft de derde begunstigde niet noodzakelijk een echte derde te zijn, maar kan de oprichter eveneens de derde begunstigde zijn. 1

2 De meldingsplicht betreft zowel constructies, met als zonder rechtspersoonlijkheid: trusts en soortgelijke structuren waarbij goederen of rechten onder de macht van een beheerder worden gebracht om deze te besturen ten behoeve van een begunstigde of voor een bepaald doel; buitenlandse rechtspersonen die een fiscaal gunstregime genieten of helemaal geen belasting betalen. Hierbij worden dus niet bedoeld: Constructies waarbij geen vermogen wordt overgedragen naar een vehikel. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds of omzettingen van vermogen, waarbij in ruil voor een belegging deelbewijzen of certificaten worden ontvangen. Holdings die onderworpen zijn aan een normaal belastingregime zijn ook uitgesloten, zoals bijvoorbeeld vennootschappen die gebruik maken van een vrijstellings of aftrekregime voor dividenden en meerwaarden zoals de Luxemburgse SOPARFI of de Nederlandse BV. Zodra de entiteit onderworpen is aan een normaal belastingregime worden deze niet geviseerd. Op een parlementaire vraag van Mevrouw Wouters (PV nr van 19 november 2013) heeft de minister van Financiën geantwoord dat er via koninklijk besluit een lijst zal worden opgesteld met de geviseerde rechtsvormen. Een definitieve lijst van de geviseerde entiteiten per land is op vandaag nog niet officieel gepubliceerd en wordt nog verwacht. Met deze nieuwe en derde meldplicht is het niet de bedoeling om dergelijke constructies te verbieden, maar om transparantie te creëren en het heffingsvacuüm op te vullen. Indien u als belastingplichtige over dergelijke buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen en/of buitenlandse structuren beschikt, moet u deze dus zeker vermelden in uw aangifte. In het geval u dit uit het oog verliest en deze zaken niet worden vermeld in uw aangifte, heeft dit tot gevolg dat de aangifte als onjuist of onvolledig kan worden beschouwd. Tot 31 december 2013 was het mogelijk om over te gaan tot een fiscale regularisatie, zodat dergelijke vergetelheden aan een vooraf gekend boetetarief konden worden rechtgezet. Deze mogelijkheid werd echter beëindigd waardoor er nu diverse sancties kunnen worden opgelegd naar aanleiding van een onjuiste of onvolledige aangifte. Zo kan er onder meer een administratieve boete van 50 EUR tot EUR worden opgelegd. In het geval er ook een inkomen niet werd aangegeven kan een belastingverhoging worden toegekend. 2

3 Meldingsplicht leidt soms tot belastingheffing via doorkijkbelasting Aansluitend op de nieuwe aangifteplicht voor buitenlandse structuren, werkt de regering momenteel aan een zogenaamde doorkijkbelasting die dergelijke structuren viseert. Op vandaag is er nog geen definitieve wet gestemd, waardoor er nog onduidelijkheid bestaat over de effectieve inwerkingtreding en inhoud van het belastingstelsel voor buitenlandse structuren. Wel is het duidelijk dat de nieuwe doorkijkbelasting veel heeft van de Nederlandse toerekeningsregels voor afgezonderd particulier vermogen (ook gekend als APV). a) Doorkijkbelasting voor de oprichter Om een belasting te kunnen heffen in hoofde van de oprichter, wordt in het wetsontwerp een eigendomsfictie ingevoerd. Dit betekent dat het kapitaal dat in de structuur werd ingebracht, nog steeds wordt beschouwd als eigendom van de oprichter. Op die manier worden de inkomsten van de ingebrachte vermogensbestanddelen in de toekomst belastbaar voor de oprichter van de privévermogensstructuur, daar waar dit in het verleden aan de Belgische inkomstenbelasting kon ontsnappen. Bij een overlijden van de oprichter, zal de eigendomsfictie worden doorgetrokken naar diens erfgenamen. Dit houdt enerzijds een taxatie in aan een afzonderlijk tarief indien het gaat om diverse of roerende inkomsten, en anderzijds een taxatie aan normale progressieve tarieven wanneer er sprake is van beroepsinkomsten. De regels die gelden inzake de (bevrijdende) roerende voorheffing, zouden ook hier van toepassing zijn. Zodra het om een buitenlandse structuur gaat die in het buitenland effectief aan een belastingtarief van 10 % wordt onderworpen, kan de doorkijkbelasting worden vermeden. De belastingplichtige moet wel het bewijs van de effectieve taxatie in het buitenland aanleveren. Dit betekent niet dat hierdoor niet moet worden voldaan aan de meldingsplicht met betrekking tot de buitenlandse structuur. De vrijstelling van belasting via de doorkijkbelasting is niet gelijk aan een vrijstelling voor meldingsplicht in de aangifte. b) Vast tarief van 25 % voor derde begunstigde Voor wat betreft de derde begunstigde zouden effectief verkregen uitkeringen of de diverse voordelen uit de vermogensstructuur in de personenbelasting als divers inkomen worden belast aan een afzonderlijk tarief van 25 %. In vele gevallen zijn dergelijke inkomsten reeds in hoofde van de derde begunstigde aan belasting onderworpen, waardoor de nieuwe regeling voor de derde begunstigde in principe geen grote impact zal hebben. Dit gelet op het algemeen tarief van 25 % op roerende inkomsten in de personenbelasting vanaf aanslagjaar Wel merken we op dat een kapitaalvermindering kan worden belast als divers inkomen aan 25 %, tenzij er voldoende kan worden aangetoond door de belastingplichtige dat de kapitaalvermindering betrekking heeft op effectief fiscaal gestort kapitaal. 3

4 Net zoals bij de doorkijkbelasting in hoofde van de oprichter, kan een taxatie voor de derde begunstigde uitblijven en wel in volgende drie gevallen: als de sommen reeds werkelijk werden belast in het buitenland op basis van een gelijkaardige wetgeving met betrekking tot juridische constructies; als de derde begunstigde slechts een terugbetaling ontvangt van goederen, kapitalen en rechten die in het bezit waren van de juridische constructie en dit voor zover die terugbetaling het bedrag van deze goederen, rechten of kapitalen bij oprichting van de juridische constructie niet overstijgt en voor zover de derde begunstigde deze heeft opgericht; als de sommen reeds werkelijk belast zijn bij de Belgische oprichter van de juridische constructie. c) Geviseerde vermogensstructuren Zoals hiervoor al werd meegegeven, wordt er voor de meldingsplicht een koninklijk besluit verwacht dat meer duidelijkheid moet brengen over een aantal onbelaste of laag belaste buitenlandse rechtspersonen. Het ontwerp-kb bevat naast rechtspersonen van buiten Europa eveneens Europese rechtspersonen, zoals de Luxemburgse SPF (Société de gestion de Patrimoine Familiale). Daarnaast komen op de lijst ook een aantal te verwachten constructies voor, zoals onder meer de Liechtensteinse Stiftung en Anstalt, de Monegaskische Foundation, de Jersey Company en Foundation, de Hongkongse Private Limited Company, de Exempt Company op de Caymaneilanden d) Inwerkingtreding Gelet op het administratief standpunt dat werd ingenomen naar aanleiding van de aangifteplicht voor buitenlandse levensverzekeringen, is de kans groot dat er voor de doorkijkbelasting ook een retroactiviteit zal worden toegepast vanaf 1 januari Maar het blijft natuurlijk afwachten tot er een definitieve wet wordt gepubliceerd om hierover zekerheid te hebben. Uitbreiding boekenonderzoek In het licht van de uitbreidingen in de meldingsplicht vanaf aanslagjaar 2014, zou de administratie hierdoor eveneens bijkomende controlebevoegdheden krijgen. Belastingplichtigen die dergelijke structuren bezitten, moeten op vraag van de fiscus ook de boeken en bescheiden kunnen voorleggen met betrekking tot die structuren. 4

5 Dit heeft tot gevolg dat bij een controle door de fiscus de achterliggende boeken en bescheiden kunnen worden opgevraagd met betrekking tot de aangegeven constructies. De uitbreiding van het boekenonderzoek zou ook vanaf aanslagjaar 2014 in werking treden en bijgevolg retroactief worden ingevoerd. Op vandaag is hier ook nog geen wet over gepubliceerd. Andere wijzigingen in de aangifte op vlak van roerende inkomsten We merken nog even op dat er voor de roerende inkomsten in de personenbelasting voor het inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) terug een bevrijdend karakter van de roerende voorheffing werd ingevoerd. Bovendien werd een uniform belastingtarief van 25 % op alle roerende inkomsten van artikel 17 1 WIB92 en alle diverse inkomsten van roerende aard van artikel 90 5 tot 7 WIB92 ingevoerd. In bepaalde gevallen wordt er echter wel nog steeds afgeweken van het tarief van 25 %. Het regime van het inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) waarbij de bijkomende heffing van 4 % in het leven werd geroepen, werd weer afgevoerd voor de inkomsten vanaf 1 januari Praktisch heeft dit tot gevolg dat in de aangifte het vak waarin de roerende inkomsten worden aangegeven, opnieuw zal worden aangepast voor inkomstenjaar Besluit De nieuwe aangifteverplichtingen zijn er op gericht om opnieuw een vluchtweg te sluiten voor vermogens die verborgen willen blijven via constructies in het buitenland. Een fiscale regularisatie biedt op vandaag geen soelaas meer, waardoor eventuele belastingontduikingen uit het verleden verplicht openbaar worden gemaakt. Het is niet verboden om uw fortuin onder te brengen in dergelijke constructies, maar indien u dit deed omwille van discretie, dan bent u er sinds inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) aan voor de moeite. Met de komende programmawet zou de doorkijkbelasting werkelijkheid kunnen worden. Het blijft dus nog even wachten op de programmawet en de aangepaste aangifte personenbelasting om concrete zekerheid en uitwerking te hebben over de nieuwe wijzigingen Lieselot Evens Senior Consultant Tax & Legal Kristof De Boever Vennoot, Business Developer +32 (0)

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD 1 HET FEDERAAL REGEERAKKOORD EEN EERSTE IMPRESSIE DOOR DE BRIL VAN DE FINANCIEEL PLANNER Na wekenlang zwoegen en zweten staat na de Vlaamse, nu ook de nieuwe federale regering in steigers. Dat zowel het

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005)

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) bijgewerkt tot 1 januari 2006, www.optima.be INHOUDSTAFEL PROGRAMMA WET VAN 27 DECEMBER (BS 30 DECEMBER 2005)... 1 Voorafgaandelijk... 2 Belasting van

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL

Inhoud. Editoriaal. Rechtsleer. Boekbespreking ... 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Inhoud... Editoriaal 20 november 1962 2 Frans VANISTENDAEL Rechtsleer De fiscale en sociale behandeling van aandelenopties 5 Bart ENGELEN Boekbespreking European cross-border mergers and reorganizations,

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet Roerende voorheffing Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet u door de bomen nog het bos? Fisca le actua I ite it nr. 2O13-34, pag. 7 -I2, 03.09.2013 Het belastingregime

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 24 juli 2015 werd de Programmawet 2015 goedgekeurd. Dit houdt in dat de tax shelterregeling die hierin

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota

Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota Beleggingsverzekeringen tak 21 en tak 23 Synthesenota 4 maart 2013 (versie 1) Median NV - Steenwagenstraat 48-1820 Melsbroek - T. +32 (0)2 245 01 01 E. info@median.be - BTW BE 0476.765.787 - RPR Brussel

Nadere informatie