De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?"

Transcriptie

1 De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is het verhoogde risico op kapitaalvlucht naar een andere EU-lidstaat om belastingen te ontduiken. De Europese spaarrichtlijn wil een halt toeroepen aan die fiscale misbruiken. De Europese spaarrichtlijn is van kracht sinds 1 juli België heeft de Europese richtlijn omgezet in nationaal recht met de wet van 17 mei Doelstellingen van de richtlijn Om haar doelstellingen te verwezenlijken, voorziet de Spaarrichtlijn in een globale verplichting voor alle EU-lidstaten. Op hun grondgebied gevestigde uitbetalende instanties (bijv. banken) moeten op automatische wijze informatie uitwisselen over de rentebetalingen aan uiteindelijke gerechtigden (de beleggers) die in andere EU-lidstaten woonachtig zijn. Zo wordt het mogelijk rente-inkomsten te belasten volgens de nationale fiscale wetgeving van de lidstaat waar de uiteindelijke gerechtigde woont. De Europese spaarrichtlijn zorgt dus voor een Europese harmonisatie, maar uniformeert de belastingheffing op rente-inkomsten niet. Iedere lidstaat behoudt zijn nationale fiscale wetgeving. De Spaarrichtlijn maakt het voor de lidstaten wel mogelijk alle rente-inkomsten van hun inwoners te belasten, ongeacht in welk land ze die innen. Voor België, Luxemburg en Oostenrijk geldt er een overgangsperiode Voor drie lidstaten (Luxemburg, Oostenrijk en tot en met 2009 ook België) geldt er een tijdelijke overgangsperiode. De drie lidstaten krijgen wel informatie van andere lidstaten, maar geven aanvankelijk zelf geen informatie door. In plaats daarvan passen ze een minimumbronbelasting (hierna woonstaatheffing ) toe op de inkomsten uit spaargelden die worden toegekend aan uiteindelijk gerechtigden die hun fiscale woonplaats in een andere lidstaat hebben. Die woonstaatheffing doet geen afbreuk aan de toepassing van de bestaande (nationale) systemen van bronbelasting of van bestaande (nationale) belastingregimes m.b.t. rentebetalingen in de woonplaatsstaat. Het tarief van de woonstaatheffing bedraagt sinds 1 juli %. Vanaf 1 juli 2011 zal het tarief worden verhoogd tot 35%. Vanaf 1 januari 2010: naar een systeem van informatie-uitwisseling in België In België werd beslist om de hierboven beschreven overgangsperiode vervroegd te beëindigen, en over te stappen naar het systeem van informatie-uitwisseling. Concreet houdt dat in dat CBC (als uitbetalende instantie) t.e.m. 31 december 2009 nog woonstaatheffing moet inhouden op rentebetalingen aan inwoners van andere EU-lidstaten. Vanaf 1 januari 2010 mag de uitbetalende instantie in België geen woonstaatheffing meer inhouden, maar dient ze de informatie over die rentebetalingen te rapporteren via de Belgische overheid aan de overheid van de woonstaat van die cliënten. 1

2 2. Wanneer hebt u te maken met de Europese Spaarrichtlijn? Vier voorwaarden Uw beleggingsinkomsten vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, als u voldoet aan ELK van de volgende vier voorwaarden: 1. u bent een natuurlijk persoon; 2. u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied); 3. u ontvangt rente zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn; 4. u ontvangt die rente in een andere EU-lidstaat (of derde land of geassocieerd gebied). Afhankelijk van het land waar u de rente int, wordt woonstaatheffing ingehouden of informatie uitgewisseld. We nemen de vier voorwaarden onder de loep. Eerste voorwaarde: u bent een natuurlijk persoon De richtlijn is alleen van toepassing als de 'uiteindelijke gerechtigde' van de rentebetaling een natuurlijk persoon is. Ook onverdeeldheden bestaande uit natuurlijke personen, zijn bedoeld. Indien de rente wordt betaald aan een vennootschap of andere rechtspersoon (bijv. nv, bvba, vzw), dan valt die rentebetaling buiten het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn. Er gelden bijzondere regels voor rentebetalingen aan zogenoemde residuele entiteiten. Daarop gaan we niet verder in. Tweede voorwaarde: u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied) De Europese Spaarrichtlijn is alleen van toepassing op inwoners van de EU-lidstaten, en op inwoners van sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden. Inwoners van een EU-lidstaat Een inwoner van een lidstaat is ieder natuurlijk persoon die zijn 'permanente woonplaats' in die lidstaat heeft. Dat is niet noodzakelijk het land waarvan u de nationaliteit heeft. De 'permanente woonplaats' stemt overeen met de fiscale woonplaats. Een Zwitser of een Amerikaan die bijvoorbeeld permanent in België woont, is dus een inwoner van een EU-lidstaat. CBC moet de woonplaats vaststellen op basis van het adres dat vermeld staat in het paspoort of op de officiële identiteitskaart. Vermelden die documenten geen adres, dan wordt de woonplaats vastgesteld aan de hand van een ander bewijskrachtig document. Wanneer de cliënt een paspoort of officiële identiteitskaart overlegt dat uitgereikt is door een andere EUlidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied), maar woont in een derde land (dus buiten de EU en buiten het afhankelijk of geassocieerd gebied), dan is hij wettelijk verplicht dat te bewijzen met een fiscale woonplaatsverklaring die afgegeven wordt door de fiscale overheid van dat derde land. Zonder zo een fiscale woonplaatsverklaring wordt hij geacht inwoner te zijn van het land dat zijn paspoort of identiteitskaart heeft uitgereikt. Momenteel bestaat de Europese Unie uit 27 lidstaten, waaronder België. CBC-cliënten die inwoners zijn van een van de volgende 26 lidstaten voldoen dus aan de tweede voorwaarde van de Spaarrichtlijn: 2

3 Bulgarije, Cyprus (Grieks gedeelte), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Inwoners van sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden De Spaarrichtlijn viseert niet enkel de inwoners van de EU-lidstaten, maar ook die van sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden. Het gaat om landen waarmee België een bilaterale overeenkomst gesloten heeft over de belastingheffing van inkomsten uit spaargelden. Dat betekent concreet dat CBC de rentebetalingen aan inwoners (natuurlijke personen) van de volgende landen, ook moet onderwerpen aan de regels van de Spaarrichtlijn: de Nederlandse Antillen, Aruba, Guernsey, het eiland Man, Jersey, de Britse Maagdeneilanden en Montserrat. Onverdeeldheden Bij onverdeeldheden bestaande uit verschillende natuurlijke personen moet bij iedere deelgerechtigde worden nagegaan in welk land hij zijn fiscale woonplaats heeft. Alleen de deelgerechtigden die inwoner zijn van een EU-lidstaat (of van een afhankelijk of geassocieerd gebied), worden onderworpen aan de regels van de Europese Spaarrichtlijn. 3

4 Derde voorwaarde: u ontvangt rente De Europese Spaarrichtlijn viseert enkel rentebetalingen. Het begrip rente wordt in de Europese Spaarrichtlijn ruimer gedefinieerd dan in de Belgische wetgeving. Het betreft enerzijds "rechtstreekse" rente-inkomsten uit schuldvorderingen, en anderzijds "onrechtstreekse" rente-inkomsten, behaald via sommige beleggingsfondsen. Rechtstreekse rente-inkomsten uit schuldvorderingen Daarmee bedoelen we onder andere: - rente op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen; - coupons van effecten zoals kasbons, obligaties, achtergestelde certificaten, Notes enz.; - de aangegroeide of gekapitaliseerde rente die wordt bekomen bij de verkoop, terugbetaling of aflossing van deze effecten. Obligaties en Notes vallen enkel onder de Spaarrichtlijn als ze voorzien zijn in de terugbetaling van de kapitaalinleg. Opgelet: het spreekt vanzelf dat de opbrengst die u realiseert bij de verkoop van een obligatie niet altijd gelijk te stellen is met rente. Naast het rentegedeelte, kunt u ook een meerwaarde of minderwaarde realiseren. Uitzondering: de grootvaderclausule De Spaarrichtlijn voorziet dat gegrootvaderde obligaties en verhandelbare schuldinstrumenten tot 31 december 2010 buiten het toepassingsgebied blijven. Het gaat om obligaties en verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven vóór 1 maart 2001 of waarvan de oorspronkelijke emissieprospectus vóór die datum werd goedgekeurd. Vinden er op of na 1 maart 2002 op die schuldinstrumenten vervolgemissies plaats? Dan worden, afhankelijk van de emittent, de volledige of vervolgemissies wel weer onderworpen aan de Spaarrichtlijn. Onrechtstreekse rente-inkomsten: behaald via sommige collectieve beleggingsinstellingen Welke collectieve beleggingsinstellingen zijn hier bedoeld? Beleggingsvennootschappen (bijv. beveks, sicavs) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die gevestigd zijn binnen de EU en een Europees paspoort hebben; Beleggingsfondsen (bijv. beveks, sicavs) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die gevestigd zijn buiten de EU; Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die gevestigd zijn binnen de EU en geen Europees paspoort hebben, maar die geopteerd hebben om behandeld te worden als fondsen mét Europees paspoort. Coupons van collectieve beleggingsinstellingen De coupons van de hierboven bedoelde collectieve beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) vallen onder de Spaarrichtlijn als tenminste 15% van het vermogen van die beleggingsfondsen rechtstreeks of onrechtstreeks belegd is in schuldvorderingen. De verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen van collectieve beleggingsinstellingen Als het vermogen van een hierboven bedoelde collectieve beleggingsinstelling (beleggingsfonds) voor méér dan 40% rechtstreeks of onrechtstreeks belegd is in schuldvorderingen, dan valt de meerwaarde die 4

5 de belegger realiseert wanneer hij zijn aandelen verkoopt of terugbetaald krijgt, onder de Spaarrichtlijn. Het percentage van 40% zal vanaf 2011 verlagen tot 25%. Samengevat Type beleggingsfonds Samenstelling van de portefeuille van het fonds: pct. schuldvorderingen Verrichting Onder de Spaarrichtlijn? 15% beleggingsfonds gevestigd buiten EU beleggingsfonds gevestigd binnen EU en met Europees paspoort (ICBE) GBF gevestigd binnen > 15% en 40%(*) EU, zonder Europees paspoort, maar met optie voor behandeling als ICBE > 40%(*) coupon verkoop/terugbetaling coupon verkoop/terugbetaling coupon verkoop/terugbetaling nee ja nee ja Andere niet relevant niet relevant nee (*) vanaf 2011 bedraagt het percentage 25%. 5

6 Vierde voorwaarde: u ontvangt rente in een andere EU-lidstaat (of in sommige andere landen) De Spaarrichtlijn is alleen van toepassing wanneer u rentebetalingen ontvangt in een andere EU-lidstaat dan waar u woont. De lidstaat waar u de rentebetalingen ontvangt zal ofwel een woonstaatheffing inhouden (Luxemburg en Oostenrijk), ofwel informatie uitwisselen. Merk op: België past t.e.m. 31 december 2009 het systeem van woonstaatheffing toe, en vanaf 1 januari 2010 het systeem van informatie-uitwisseling. Meer daarover leest u in punt 3 van deze brochure. De Europese Unie wil echter ook kapitaalvlucht vermijden naar landen zoals Zwitserland, Monaco en Jersey. Daarom heeft de Europese Unie met een aantal landen akkoorden gesloten, zodat ook die landen de regels van de Spaarrichtlijn toepassen. Sommige van die landen geven informatie door, andere passen een woonstaatheffing toe. Overzicht: Landen die het systeem van informatie-uitwissling toepassen EU-Lidstaten Afhankelijke of geassocieerde gebieden België (vanaf 2010) Ierland Slowakije Bulgarije Italië Spanje Cyprus Letland Tsjechië Denemarken Litouwen Verenigd Koninkrijk Duitsland Malta Zweden Estland Nederland Finland Polen Frankrijk Portugal Griekenland Roemenië Hongarije Slovenië Anguilla Aruba Kaaimaneilanden Montserrat Landen die woonstaatheffing toepassen EU-Lidstaten Afhankelijke of geassocieerde gebieden Derde landen België (t.e.m. 2009) Britse Maagdeneilanden Andorra Luxemburg Eiland Man Monaco Oostenrijk Guernsey Liechtenstein Jersey Monaco Nederlandse Antillen Zwitserland Turkse en Caicos Eilanden 6

7 Enkele voorbeelden: Een cliënt woont in België en int bij CBC rente op een zichtrekening. De vierde voorwaarde is niet vervuld. De rentebetaling valt niet binnen de Spaarrichtlijn. Een cliënt woont in Frankrijk en int bij CBC een coupon van een kasbon die uitgegeven is in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een andere EU-lidstaat dan de lidstaat waar hij woont. Gebeurt de rentebetaling in 2009, dan zal CBC woonstaatheffing toepassen. Gebeurt de rentebetaling in 2010, dan zal CBC informatie uitwisselen. Een cliënt woont in België en int in Zwitserland de coupon van een kasbon die uitgegeven is in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een derde land waarmee een overeenkomst is gesloten. De coupon is in Zwitserland onderworpen aan woonstaatheffing. Een cliënt woont in België en int in Guernsey de coupon van een obligatie die uitgegeven is in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een geassocieerd gebied waarmee een overeenkomst is gesloten. De coupon is in Guernsey onderworpen aan woonstaatheffing. Een cliënt woont in België en int inkomsten uit een zerobond bij een bank gevestigd in Aruba. Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een geassocieerd gebied waarmee een overeenkomst is gesloten. De bank in Aruba zal informatie over die rentebetaling overmaken aan haar lokale overheid, die die informatie overmaakt aan de Belgische overheid. Een cliënt woont in België, en in 2010 int hij in Liechtenstein de coupon van een achtergesteld certificaat uitgegeven in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een land waarmee een overeenkomst is afgesloten. De Liechtensteinse bank zal echter geen woonstaatheffing inhouden omdat het achtergesteld certificaat onder de grootvaderclausule valt. Een cliënt woont in België en int interesten op een bankrekening aangehouden bij een bank gevestigd in de VS. Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een land waarmee geen overeenkomst gesloten is. De Amerikaanse bank zal geen woonstaatheffing inhouden, noch informatie uitwisselen. 7

8 3. Europese Spaarrichtlijn: informatie-uitwisseling vanaf 2010 Inleiding Als CBC rente (zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn) betaalt aan een cliënt die een natuurlijk persoon is en die woont in een andere EU-lidstaat (of in een afhankelijk of geassocieerd gebied), dan moet zij de regels van de Spaarrichtlijn toepassen. In dat geval zijn de vier voorwaarden zoals beschreven in punt 2 immers vervuld. De regels van de Spaarrichtlijn betekenen het volgende: - voor rentebetalingen die gebeuren tot en met 31 december 2009 moet CBC 20% woonstaatheffing inhouden; - voor rentebetalingen die gebeuren vanaf 1 januari 2010 mag CBC geen woonstaatheffing meer inhouden, maar moet zij informatie rapporteren aan de Belgische overheid, die die informatie vervolgens zal doorgeven aan de woonstaat van de cliënt. Welke informatie zal CBC vanaf 2010 rapporteren? Voor rente (zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn) die CBC betaalt aan cliënten die onder de Spaarrichtlijn vallen, zal zij de volgende gegevens rapporteren: Identiteitsgegevens en woonplaats van de cliënt; Rekeningnummer(s) van de cliënt; Gegevens over de rentebetaling. Die gegevens verschillen naargelang van de aard van het beleggingsproduct. Wanneer wordt er gerapporteerd? CBC moet één keer per jaar de informatie doorgeven aan de Belgische overheid. Dat moet gebeuren in het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar. De Belgische overheid zal die gegevens vervolgens automatisch overmaken aan de overheid van de woonstaat van de cliënt. Dat gebeurt uiterlijk op 30 juni. Voorbeeld: Voor rentebetalingen die gebeuren in 2010 zal CBC de informatie uiterlijk op 31 maart 2011 overmaken aan de Belgische overheid, en zal de Belgische overheid die informatie uiterlijk op 30 juni 2011 overmaken aan de buitenlandse overheden. Belasting in de woonstaat De Spaarrichtlijn wijzigt niets aan de verplichting die in de meeste landen bestaat om alle inkomsten (dus ook deze die geïnd werden in het buitenland) aan te geven in de belastingaangifte. Belgische inwoners die rente-inkomsten innen in het buitenland, moeten die inkomsten dus opnemen in hun aangifte personenbelasting. Wordt er in het buitenland (bijv. Luxemburg, Zwitserland) woonstaatheffing ingehouden? Dan is die inhouding niet bevrijdend. De woonstaatheffing is een voorschot dat verrekend wordt met de in België verschuldigde personenbelasting. Een eventueel overschot is terugbetaalbaar. Het aangifteformulier voorziet in een afzonderlijk vakje waar u de in het buitenland ingehouden woonstaatheffing kunt vermelden. 8

9 Enkele voorbeelden Mevrouw Leroy woont in Frankrijk en houdt een rekening aan bij CBC in België. Op 31 december 2010 wordt er voor die rekening rente uitbetaald. CBC moet die rentebetaling rapporteren aan de Belgische overheid, die de gegevens overmaakt aan de Franse overheid. Mevrouw Leroy moet aangifte doen in haar belastingaangifte conform de Franse belastingwetgeving. Mijnheer Janssens woont in België en int de coupon van zijn euro-obligatie in Nederland. Mijnheer Janssens krijgt de rente zonder inhouding van woonstaatheffing uitbetaald. De Nederlandse bank zal gegevens over die rentebetaling overmaken aan de Belgische overheid. Zo heeft de Belgische fiscus een controlemiddel om na te gaan of mijnheer Janssens de rente in zijn belastingaangifte opneemt. De rente is in België belastbaar tegen 15% personenbelasting, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Mevrouw Schrevens, die in België woont, int de coupon van haar euro-obligatie in Luxemburg. Bij de rentebetaling wordt door de Luxemburgse bank woonstaatheffing ingehouden. De Luxemburgse overheid geeft geen informatie door over deze rentebetaling. Toch moet mevrouw Schrevens de inkomsten opnemen in haar belastingaangifte. De rente wordt belast tegen 15% personenbelasting, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. De ingehouden woonstaatheffing wordt in mindering gebracht van die personenbelasting. Een eventueel overschot wordt door de Belgische fiscus terugbetaald. 9

10 4. In een notendop 1 : wanneer hebt u als cliënt van CBC te maken met de Spaarrichtlijn? Wel onder de Spaarrichtlijn Niet onder de Spaarrichtlijn U bent een natuurlijk persoon én U bent fiscaal inwoner van een andere EU-lidstaat (dan België) of van Aruba, Britse Maagdeneilanden, Eiland Man, Guernsey, Jersey, Montserrat of de Nederlandse Antillen Elke andere situatie én U ontvangt van CBC een betaling die onder de Spaarrichtlijn valt zie volgende tabel Betalingen die onder de Spaarrichtlijn vallen Rente op: - zichtrekeningen; - spaarrekeningen; - termijnrekeningen. Coupons en aangegroeide rente van: - kasbons en achtergestelde certificaten; - kapitalisatie- en groeibons; - obligaties; - converteerbare obligaties; - nulcouponobligaties; - (Euro Medium Term) Notes; - commercial paper. Coupons van beleggingsfondsen waarvan het vermogen voor meer dan 15% belegd is in schuldvorderingen, en die: - ofwel gevestigd zijn buiten de EU; - ofwel gevestigd zijn binnen de EU en een Europees paspoort hebben; - ofwel gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zijn die gekozen hebben voor ICBE-behandeling. Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop of terugbetaling van beleggingsfondsen waarvan het vermogen voor méér dan 40%(*) belegd is in schuldvorderingen, en die: - ofwel gevestigd zijn buiten de EU; - ofwel gevestigd zijn binnen de EU en een Europees paspoort hebben. Betalingen die niet onder de Spaarrichtlijn vallen Coupons en aangegroeide rente van obligaties, Notes enz. waarvan de kapitaalinleg niet gegarandeerd is Coupons en aangegroeide rente van effecten die onder de grootvaderclausule vallen. Coupons van alle andere beleggingsfondsen. Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop of terugbetaling van beleggingsfondsen die niet aan deze dubbele voorwaarde voldoen (bijv. zuivere aandelenfondsen) De verkoop of terugbetaling van 1 De weergegeven tabellen zijn louter indicatief en streven geen volledigheid na. 10

11 - ofwel gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zijn die gekozen hebben voor ICBE-behandeling (*) wordt 25% vanaf 2011 beleggingsfondsen die wél aan die dubbele voorwaarde voldoen, maar waarbij de cliënt geen meerwaarde realiseert. Inkomsten van: - aandelen; - CERA-vennotenrekening; - vastgoedcertificaten; - verzekeringscontracten (tak 21, tak 23); - afgeleide producten zoals opties, swaps, futures; - pensioensparen. 11

12 Ten slotte Raadpleeg uw relatiebeheerder Hebt u nog vragen, richt u dan tot uw relatiebeheerder. Hij kan u ook precies zeggen op welke delen uit uw portefeuille de Europese Spaarrichtlijn van toepassing is. Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen? Praat er dan over met een medewerker van uw CBC-bankkantoor. U kunt ook bellen naar CBC Info Service op het nummer Op werkdagen van 8 tot 20 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: CBC Banque & Assurance Grand-Place Bruxelles Fax Alle verrichtingen van CBC Banque NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle CBC-bankkantoren. Zetel van de vennootschap: CBC Banque NV, Grote Markt 5, 1000 Brussel, België. RPR Brussel, BTW BE , bankrekening Verantwoordelijk uitgever: CBC Banque NV, inschrijvingsnummer CBFA A CBC Assurances, handelsnaam van KBC Verzekeringen NV., onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979). Deze brochure is louter informatief en niet bindend voor CBC. 12

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa

Fortis Luxembourg Finance S.A. Fortis Bank nv-sa SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 20 februari 2006 met betrekking tot de uitgifte van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Snowball Notes II terugbetaalbaar op 6 april 2016 (the Notes ) uitgegeven

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Werken in het buitenland

Werken in het buitenland 12 12 Werken in het buitenland Een praktische handleiding voor Belgische verzekerden die in het buitenland gaan werken & voor buitenlandse verzekerden die in België komen werken Deze brochure is een uitgave

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Obligaties Dit document is een extract uit de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten en bevat de productbeschrijvingen van verschillende soorten obligaties

Nadere informatie

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid.

De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. De mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de sociale zekerheid. Voor de fiscale aspecten zie de PDF de mobiliteit van artiesten binnen de Europese Unie op het vlak van de fiscaliteit.

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure

Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Richtlijn FATCA Onderwerp: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) procedure Geachte makelaar, De Foreign Account Tax Compliance Act (hierna FATCA genoemd) is een Amerikaanse wetgeving die de strijd

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte

Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Kosten voor Vermogensbeheer A la Carte Tarieven Beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Vermogensbeheer A la Carte.

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland

Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland 12345 Btw bij verkoop van goederen aan het buitenland Verkoopt u als ondernemer goederen aan klanten in het buitenland? Dan heeft dat gevolgen voor de btw. Welke gevolgen dat zijn, hangt af van het land

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Kosten voor Zelf Beleggen

Kosten voor Zelf Beleggen Kosten voor Zelf Beleggen Tarieven beleggen bij Van Lanschot In dit overzicht vindt u de kosten die wij u in rekening brengen als u kiest voor onze dienstverlening Zelf Beleggen. De belangrijkste kosten

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet

Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet Roerende voorheffing Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel l9bis : ziet u door de bomen nog het bos? Fisca le actua I ite it nr. 2O13-34, pag. 7 -I2, 03.09.2013 Het belastingregime

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie