De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?"

Transcriptie

1 De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? V.:

2 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is het verhoogde risico op kapitaalvlucht naar een andere EU-lidstaat om belastingen te ontduiken. De Europese spaarrichtlijn wil een halt toeroepen aan die fiscale misbruiken. De Europese spaarrichtlijn is van kracht sinds 1 juli België heeft de Europese richtlijn omgezet in nationaal recht met de wet van 17 mei Doelstellingen van de richtlijn Om haar doelstellingen te verwezenlijken, voorziet de Spaarrichtlijn in een globale verplichting voor alle EU-lidstaten. Op hun grondgebied gevestigde uitbetalende instanties (bijv. banken) moeten op automatische wijze informatie uitwisselen over de rentebetalingen aan uiteindelijke gerechtigden (de beleggers) die in andere EU-lidstaten woonachtig zijn. Zo wordt het mogelijk rente-inkomsten te belasten volgens de nationale fiscale wetgeving van de lidstaat waar de uiteindelijke gerechtigde woont. De Europese spaarrichtlijn zorgt dus voor een Europese harmonisatie, maar uniformeert de belastingheffing op rente-inkomsten niet. Iedere lidstaat behoudt zijn nationale fiscale wetgeving. De Spaarrichtlijn maakt het voor de lidstaten wel mogelijk alle rente-inkomsten van hun inwoners te belasten, ongeacht in welk land ze die innen. Voor België, Luxemburg en Oostenrijk gold er een overgangsperiode Voor drie lidstaten (Luxemburg, Oostenrijk en tot en met 2009 ook België) gold er een tijdelijke overgangsperiode. De drie lidstaten kregen wel informatie van andere lidstaten, maar gaven aanvankelijk zelf geen informatie door. In plaats daarvan pasten ze een minimumbronbelasting (hierna woonstaatheffing ) toe op de inkomsten uit spaargelden die worden toegekend aan uiteindelijk gerechtigden die hun fiscale woonplaats in een andere lidstaat hebben. Die woonstaatheffing doet geen afbreuk aan de toepassing van de bestaande (nationale) systemen van bronbelasting of van bestaande (nationale) belastingregimes m.b.t. rentebetalingen in de woonplaatsstaat. Op 1 juli 2011 werd het tarief verhoogd tot 35%. 2

3 Sinds 1 januari 2010: naar een systeem van informatie-uitwisseling in België In België werd beslist om de hierboven beschreven overgangsperiode vervroegd te beëindigen, en over te stappen naar het systeem van informatie-uitwisseling. Concreet houdt dat in dat Centea (als uitbetalende instantie) tot en met 31 december 2009 nog woonstaatheffing moest inhouden op rentebetalingen aan inwoners van andere EU-lidstaten. Sinds 1 januari 2010 mag de uitbetalende instantie in België geen woonstaatheffing meer inhouden, maar dient ze de informatie over die rentebetalingen te rapporteren via de Belgische overheid aan de overheid van de woonstaat van die cliënten. 2. Wanneer hebt u te maken met de Europese Spaarrichtlijn? Vier voorwaarden Uw beleggingsinkomsten vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, als u voldoet aan ELK van de volgende vier voorwaarden: 1. u bent een natuurlijk persoon; 2. u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied); 3. u ontvangt rente zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn; 4. u ontvangt die rente in een andere EU-lidstaat (of derde land of geassocieerd gebied). Afhankelijk van het land waar u de rente int, wordt woonstaatheffing ingehouden of informatie uitgewisseld. We nemen de vier voorwaarden onder de loep. Eerste voorwaarde: u bent een natuurlijk persoon De richtlijn is alleen van toepassing als de 'uiteindelijke gerechtigde' van de rentebetaling een natuurlijk persoon is. Ook onverdeeldheden bestaande uit natuurlijke personen, zijn bedoeld. Indien de rente wordt betaald aan een vennootschap of andere rechtspersoon (bijv. nv, bvba, vzw), dan valt die rentebetaling buiten het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn. 3

4 Tweede voorwaarde: u woont in een EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied) De Europese Spaarrichtlijn is alleen van toepassing op inwoners van de EU-lidstaten, en op inwoners van sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden. Inwoners van een EU-lidstaat Een inwoner van een lidstaat is ieder natuurlijk persoon die zijn 'permanente woonplaats' in die lidstaat heeft. Dat is niet noodzakelijk het land waarvan u de nationaliteit heeft. De 'permanente woonplaats' stemt overeen met de fiscale woonplaats. Een Zwitser of een Amerikaan die bijvoorbeeld permanent in België woont, is dus een inwoner van een EUlidstaat. Centea moet de woonplaats vaststellen op basis van het adres dat vermeld staat in het paspoort of op de officiële identiteitskaart. Vermelden die documenten geen adres, dan wordt de woonplaats vastgesteld aan de hand van een ander bewijskrachtig document. Wanneer de cliënt een paspoort of officiële identiteitskaart overlegt dat uitgereikt is door een andere EU-lidstaat (of afhankelijk of geassocieerd gebied), maar woont in een derde land (dus buiten de EU en buiten het afhankelijk of geassocieerd gebied), dan is hij wettelijk verplicht dat te bewijzen met een fiscale woonplaatsverklaring die afgegeven wordt door de fiscale overheid van dat derde land. Zonder zo een fiscale woonplaatsverklaring wordt hij geacht inwoner te zijn van het land dat zijn paspoort of identiteitskaart heeft uitgereikt. Momenteel bestaat de Europese Unie uit 27 lidstaten, waaronder België. Centea-cliënten die inwoners zijn van een van de volgende 26 lidstaten voldoen dus aan de tweede voorwaarde van de Spaarrichtlijn: Bulgarije, Cyprus (Grieks gedeelte), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Inwoners van sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden De Spaarrichtlijn viseert niet enkel de inwoners van de EU-lidstaten, maar ook die van sommige afhankelijke of geassocieerde gebieden. Het gaat om landen waarmee België een bilaterale overeenkomst gesloten heeft over de belastingheffing van inkomsten uit spaargelden. 4

5 Dat betekent concreet dat Centea de rentebetalingen aan inwoners (natuurlijke personen) van de volgende landen, ook moet onderwerpen aan de regels van de Spaarrichtlijn: de Nederlandse Antillen, Aruba, Guernsey, het eiland Man, Jersey, de Britse Maagdeneilanden en Montserrat. Onverdeeldheden Bij onverdeeldheden bestaande uit verschillende natuurlijke personen moet bij iedere deelgerechtigde worden nagegaan in welk land hij zijn fiscale woonplaats heeft. Alleen de deelgerechtigden die inwoner zijn van een EU-lidstaat (of van een afhankelijk of geassocieerd gebied), worden onderworpen aan de regels van de Europese Spaarrichtlijn. De ambtenaren van de Europese Unie, Nato, Shape, Deze klanten dienen het permanent adres door te geven dat hun fiscale woonplaats bepaalt, evenals hun taksidentificatienummer (TIN). Centea zal de regels toepassen zoals ze voorzien zijn in de Europese Spaarrichtlijn. Derde voorwaarde: u ontvangt rente De Europese Spaarrichtlijn viseert enkel rentebetalingen. Het begrip rente wordt in de Europese Spaarrichtlijn ruimer gedefinieerd dan in de Belgische wetgeving. Het betreft enerzijds "rechtstreekse" rente-inkomsten uit schuldvorderingen, en anderzijds "onrechtstreekse" rente-inkomsten, behaald via sommige beleggingsfondsen. Rechtstreekse rente-inkomsten uit schuldvorderingen Daarmee bedoelen we onder andere: rente op zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen; coupons van effecten zoals kasbons, obligaties, achtergestelde certificaten, notes enz.; de aangegroeide of gekapitaliseerde rente die wordt bekomen bij de verkoop, terugbetaling of aflossing van deze effecten. Obligaties en Notes vallen enkel onder de Spaarrichtlijn als ze voorzien zijn in de terugbetaling van de kapitaalinleg. Opgelet: het spreekt vanzelf dat de opbrengst die u realiseert bij de verkoop van een obligatie niet altijd gelijk te stellen is met rente. Naast het rentegedeelte, kunt u ook een 5

6 meerwaarde of minderwaarde realiseren. Uitzondering: de grootvaderclausule De Spaarrichtlijn voorziet dat gegrootvaderde obligaties en verhandelbare schuldinstrumenten tot 31 december 2010 buiten het toepassingsgebied blijven. Het gaat om obligaties en verhandelbare schuldinstrumenten die zijn uitgegeven vóór 1 maart 2001 of waarvan de oorspronkelijke emissieprospectus vóór die datum werd goedgekeurd. Vinden er op of na 1 maart 2002 op die schuldinstrumenten vervolgemissies plaats? Dan worden, afhankelijk van de emittent, de volledige of vervolgemissies wel weer onderworpen aan de Spaarrichtlijn. Onrechtstreekse rente-inkomsten: behaald via sommige collectieve beleggingsinstellingen Welke collectieve beleggingsinstellingen zijn hier bedoeld? Beleggingsvennootschappen (bijv. beveks, sicavs) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die gevestigd zijn binnen de EU en een Europees paspoort hebben; Beleggingsfondsen (bijv. beveks, sicavs) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die gevestigd zijn buiten de EU; Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) die gevestigd zijn binnen de EU en geen Europees paspoort hebben, maar die geopteerd hebben om behandeld te worden als fondsen mét Europees paspoort. Coupons van collectieve beleggingsinstellingen De coupons van de hierboven bedoelde collectieve beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen) vallen onder de Spaarrichtlijn als tenminste 15% van het vermogen van die beleggingsfondsen rechtstreeks of onrechtstreeks belegd is in schuldvorderingen. De verkoop, terugbetaling of aflossing van aandelen van collectieve beleggingsinstellingen Als het vermogen van een hierboven bedoelde collectieve beleggingsinstelling (beleggingsfonds) voor méér dan 40% rechtstreeks of onrechtstreeks belegd is in schuldvorderingen, dan valt de meerwaarde die de belegger realiseert wanneer hij zijn aandelen verkoopt of terugbetaald krijgt, onder de Spaarrichtlijn. Het percentage van 40% werd in 2011 verlaagd tot 25%. 6

7 Samengevat Vierde voorwaarde: u ontvangt rente in een andere EU-lidstaat (of in sommige andere landen) De Spaarrichtlijn is alleen van toepassing wanneer u rentebetalingen ontvangt in een andere EU-lidstaat dan waar u woont. De lidstaat waar u de rentebetalingen ontvangt zal ofwel een woonstaatheffing inhouden (Luxemburg en Oostenrijk), ofwel informatie uitwisselen. Merk op: België pastte tot en met 31 december 2009 het systeem van woonstaatheffing toe, en sinds 1 januari 2010 het systeem van informatie-uitwisseling. Meer daarover leest u in punt 3 van deze brochure. De Europese Unie wil echter ook kapitaalvlucht vermijden naar landen zoals Zwitserland, Monaco en Jersey. Daarom heeft de Europese Unie met een aantal landen akkoorden gesloten, zodat ook die landen de regels van de Spaarrichtlijn toepassen. Sommige van die landen geven informatie door, andere passen een woonstaatheffing toe. 7

8 Overzicht: Enkele voorbeelden: Een cliënt woont in België en int bij Centea rente op een zichtrekening. De vierde voorwaarde is niet vervuld. De rentebetaling valt niet binnen de Spaarrichtlijn. Een cliënt woont in Frankrijk en int bij Centea een coupon van een kasbon die uitgegeven is in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een andere EU-lidstaat dan de lidstaat waar hij woont. Gebeurde de rentebetaling in 2009, dan 8

9 werd door Centea woonstaatheffing ingehouden. Gebeurde de rentebetaling in 2010 of later, dan zal Centea informatie uitwisselen. Een cliënt woont in België en int in Zwitserland de coupon van een kasbon die uitgegeven is in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een derde land waarmee een overeenkomst is gesloten. De coupon is in Zwitserland onderworpen aan woonstaatheffing. Een cliënt woont in België en int in Guernsey de coupon van een obligatie die uitgegeven is in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een geassocieerd gebied waarmee een overeenkomst is gesloten. De coupon is in Guernsey onderworpen aan woonstaatheffing. Een cliënt woont in België en int inkomsten uit een zerobond bij een bank gevestigd in Aruba. Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een geassocieerd gebied waarmee een overeenkomst is gesloten. De bank in Aruba zal informatie over die rentebetaling overmaken aan haar lokale overheid, die die informatie overmaakt aan de Belgische overheid. Een cliënt woont in België, en in 2012 int hij in Liechtenstein de coupon van een achtergesteld certificaat uitgegeven in Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een land waarmee een overeenkomst is afgesloten. De Liechtensteinse bank zal echter geen woonstaatheffing inhouden omdat het achtergesteld certificaat onder de grootvaderclausule valt. Een cliënt woont in België en int interesten op een bankrekening aangehouden bij een bank gevestigd in de VS. Het betreft een EU-inwoner (natuurlijk persoon) die rentebetalingen ontvangt in een land waarmee geen overeenkomst gesloten is. De Amerikaanse bank zal geen woonstaatheffing inhouden, noch informatie uitwisselen. 9

10 3. Europese Spaarrichtlijn: informatie-uitwisseling sinds 2010 Inleiding Als Centea rente (zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn) betaalt aan een cliënt die een natuurlijk persoon is en die woont in een andere EU-lidstaat (of in een afhankelijk of geassocieerd gebied), dan moet zij de regels van de Spaarrichtlijn toepassen. In dat geval zijn de vier voorwaarden zoals beschreven in punt 2 immers vervuld. De regels van de Spaarrichtlijn betekenen het volgende: voor rentebetalingen die gebeurden tot en met 31 december 2009 moest Centea 20% woonstaatheffing inhouden; voor rentebetalingen die gebeuren sinds 1 januari 2010 mag Centea geen woonstaatheffing meer inhouden, maar moet zij informatie rapporteren aan de Belgische overheid, die deze informatie vervolgens zal doorgeven aan de woonstaat van de cliënt. Welke informatie moet Centea sinds 2010 rapporteren? Voor rente (zoals bedoeld in de Spaarrichtlijn) die Centea betaalt aan cliënten die onder de Spaarrichtlijn vallen, moet zij de volgende gegevens rapporteren: Identiteitsgegevens en woonplaats van de cliënt; Rekeningnummer(s) van de cliënt; Gegevens over de rentebetaling. Die gegevens verschillen naargelang van de aard van het beleggingsproduct. Wanneer wordt er gerapporteerd? Centea moet één keer per jaar de informatie doorgeven aan de Belgische overheid. Dat moet gebeuren in het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar. De Belgische overheid zal die gegevens vervolgens automatisch overmaken aan de overheid van de woonstaat van de cliënt. Dat gebeurt uiterlijk op 30 juni. 10

11 Voorbeeld: Voor rentebetalingen die gebeuren in 2011 zal Centea de informatie uiterlijk op 31 maart 2012 overmaken aan de Belgische overheid, en zal de Belgische overheid die informatie uiterlijk op 30 juni 2012 overmaken aan de buitenlandse overheden. Belasting in de woonstaat De Spaarrichtlijn wijzigt niets aan de verplichting die in de meeste landen bestaat om alle inkomsten (dus ook deze die geïnd werden in het buitenland) aan te geven in de belastingaangifte. Belgische inwoners die rente-inkomsten innen in het buitenland, moeten die inkomsten dus opnemen in hun aangifte personenbelasting. Wordt er in het buitenland (bijv. Luxemburg, Zwitserland) woonstaatheffing ingehouden? Dan is die inhouding niet bevrijdend. De woonstaatheffing is een voorschot dat verrekend wordt met de in België verschuldigde personenbelasting. Een eventueel overschot is terugbetaalbaar. Het aangifteformulier voorziet in een afzonderlijk vakje waar u de in het buitenland ingehouden woonstaatheffing kunt vermelden. Enkele voorbeelden: Mevrouw Leroy woont in Frankrijk en houdt een rekening aan bij Centea in België. Op 31 december 2011 wordt er voor die rekening rente uitbetaald. Centea moet die rentebetaling rapporteren aan de Belgische overheid, die de gegevens overmaakt aan de Franse overheid. Mevrouw Leroy moet aangifte doen in haar belastingaangifte conform de Franse belastingwetgeving. Mijnheer Janssens woont in België en int de coupon van zijn euro-obligatie in Nederland. Mijnheer Janssens krijgt de rente zonder inhouding van woonstaatheffing uitbetaald. De Nederlandse bank zal gegevens over die rentebetaling overmaken aan de Belgische overheid. Zo heeft de Belgische fiscus een controlemiddel om na te gaan of mijnheer Janssens de rente in zijn belastingaangifte opneemt. De rente is in België belastbaar tegen 21% (of 25%) in de personenbelasting, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. Mevrouw Schrevens, die in België woont, int de coupon van haar euro-obligatie in Luxemburg. Bij de rentebetaling wordt door de Luxemburgse bank woonstaatheffing ingehouden. De Luxemburgse overheid geeft geen informatie door over deze rentebetaling. Toch moet mevrouw Schrevens de inkomsten opnemen in haar belastingaangifte. De rente wordt belast tegen 21% (of 25%) personenbelasting, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen. De ingehouden woonstaatheffing wordt in mindering gebracht van die personenbelasting. Een eventueel overschot wordt door de Belgische fiscus terugbetaald. 11

12 4. In een notendop 1 : wanneer hebt u als cliënt van Centea te maken met de Spaarrichtlijn? Wel onder de Spaarrichtlijn u bent een natuurlijk persoon Niet onder de Spaarrichtlijn én u bent fiscaal inwoner van een andere EU-lidstaat (dan België) of van Aruba, Britse Maagdeneilanden, eiland Man, Guernsey, Jersey, Montserrat of de Nederlandse Antillen Elke andere situatie én u ontvangt van Centea een betaling die onder de Spaarrichtlijn valt Zie volgende tabel Betalingen die onder de Spaarrichtlijn vallen Rente op: zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen. Coupons en aangegroeide rente van: kasbons en achtergestelde certificaten, kapitalisatie- en groeibons, obligaties, converteerbare obligaties, nulcouponobligaties, notes (Euro Medium Term), commercial paper. Betalingen die niet onder de Spaarrichtlijn vallen Coupons en aangegroeide rente van obligaties, notes, enz waarvan de kapitaalinleg niet gegarndeerd is. Coupons en aangegroeide rente van effecten die onder de grootvaderclausule vallen. 12

13 Coupons van beleggingsfondsen waarvan het vermogen voor meer dan 15% belegd is in schuldvorderingen, en die: ofwel gevestigd zijn buiten de EU; ofwel gevestigd zijn binnen de EU en een Europees paspoort hebben; ofwel gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zijn die gekozen hebben voor ICBE -behandeling. Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop of terugbetaling van de beleggingsfondsen waarvan het vermogen voor méér dan 25% belegd is in schuldvorderingen, en die: ofwel gevestigd zijn buiten de EU;. ofwel gevestigd zijn binnen de EU en een Europees paspoort hebben; ofwel gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) zijn die gekozen hebben voor ICBE -behandeling. Coupons van alle andere beleggingsfondsen. Meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop of terugbetaling van beleggingsfondsen die niet aan deze dubbele voorwaarde voldoen (bijv. zuivere aandelenfondsen). De verkoop of terugbetaling van beleggingsfondsen die wél aan die dubbele voorwaarde voldoen, maar waarbij de cliënt geen meerwaarde realiseert. Inkomsten van: aandelen, maatschappelijke aandelen FIDELIO, vastgoedcertificaten, verzekeringscontracten (tak 21, tak 23), afgeleide producten zoals opties, swaps, futures; pensioensparen. 1 De weergegeven tabellen zijn louter indicatief en streven geen volledigheid na. 13

14 Ten slotte Raadpleeg uw Centea-agent Hebt u nog vragen, richt u dan tot uw Centea-agent. Hij kan u ook precies zeggen op welke delen uit uw portefeuille de Europese Spaarrichtlijn van toepassing is. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: Centea Hoofdzetel Mechelsesteenweg Antwerpen Tel Fax Alle verrichtingen van Centea Bank NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle Centea-agentschappen Zetel van de vennootschap: Centea NV Mechelsesteenweg Antwerpen België BTW BE RPR Antwerpen IBAN BE BIC SPAA- BE22 - CBFA A Deze brochure is louter informatief en niet bindend voor Centea. 14

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde van de medaille is

Nadere informatie

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u?

De Europese Spaarrichtlijn. Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn Wat betekent dat voor u? De Europese Spaarrichtlijn 1. Wat houdt de Europese Spaarrichtlijn in? Algemeen In Europa is er vrij verkeer van kapitaal. Een goede zaak. Maar de keerzijde

Nadere informatie

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u?

De Europese Spaarfiscaliteit. Wat verandert er voor u? De Europese Spaarfiscaliteit Wat verandert er voor u? INHOUD DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT 3 Wat 3 Wanneer in werking? 3 WANNEER IS DE EUROPESE SPAARFISCALITEIT OP U VAN TOEPASSING? 4 Vier voorwaarden 4

Nadere informatie

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten

Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Sparen en beleggen in de Europese Unie: de Europese Spaarrichtlijn voor niet-residenten Inhoud 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN: EEN NIEUWE CONTEXT VOOR BUITENLANDS SPAARGELD 3 DE EUROPESE SPAARRICHTLIJN IN

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Verslag van de Raad (ECOFIN) aan de Europese Raad over de belasting op rente van spaargelden

Verslag van de Raad (ECOFIN) aan de Europese Raad over de belasting op rente van spaargelden RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 december 2001 (OR. en) 15325/01 LIMITE FISC 271 Verslag van de Raad (ECOFIN) aan de Europese Raad over de belasting op rente van spaargelden In zijn zitting van 13

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 17 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 224 A. TITEL Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao,

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 531 Wet van 18 december 2003 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Spaarrenterichtlijn. Spaarrenterichtlijn

Spaarrenterichtlijn. Spaarrenterichtlijn Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/98/EG van de Raad van 20

Nadere informatie

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13 februari 2003 Betreft: Belasting op rente van spaargelden

NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13 februari 2003 Betreft: Belasting op rente van spaargelden Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 februari 2003 (12.03) (OR.en) PUBLIC 6054/03 LIMITE FISC 17 NOTA VAN HET VOORZITTERSCHAP aan: de Groep belastingvraagstukken - directe belasting d.d.: 13

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten?

1. Wat is de inhoud van het akkoord dat de lidstaten op 24 maart 2014 hebben gesloten? RICHTLIJN BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN MEI 2014 Het duurde ruim zes jaar voordat de verschillende lidstaten van de Europese Unie het eens raakten over de lastige kwestie rond

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN PT A. Brief van de Portugese Republiek Mevrouw/Mijnheer, Ik heb

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Het einde van de papieren effecten

Het einde van de papieren effecten KBC-Effectenrekening Het einde van de papieren effecten we hebben het voor u Effecten aan toonder zijn al lang een vaste waarde in de Belgische beleggerswereld. Maar op 1 januari 2008 komt daar een einde

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1

AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/CH/FRAUDE/nl 1 De gevolmachtigden van HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK TSJECHIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut

RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut RIZIV-statuut - Arts / Tandarts / Apotheker / Kinesitherapeut Offerte ter attentie van De heer Student Jaar 2014 U Naam : De heer Student Jaar 2014 Adres :, Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd bij onderschrijving

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.R.9.Div./602.285 (AOIF Nr. 25/2010). Inkomstenbelasting. Roerend inkomen. Inkomen uit spaargeld. Interestbetaling.

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Wet van 24 april 1986, op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, laatstelijk gewijzigd bij Stb.

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN 809 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 16 OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Kopen in het buitenland: vrijstellingen voor reizigers - 2011 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Hoeveel kan ik belastingvrij kopen als ik uit een land kom dat geen lid is van de

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

(2001/C 270 E/31) COM(2001) 400 def. 2001/0164(CNS) (Door de Commissie ingediend op 19 juli 2001)

(2001/C 270 E/31) COM(2001) 400 def. 2001/0164(CNS) (Door de Commissie ingediend op 19 juli 2001) 25.9.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 270 E/259 Voorstel voor een richtlijn van de Raad strekkende tot het garanderen van een effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas:

DE EUROPESE UNIE MAVO Naam: Klas: DE EUROPESE UNIE MAVO 2 2016 Naam: Klas: INLEIDING De Eerste Wereldoorlog vernietigde grote delen van Europa en de wereld. Nog nooit had een strijd tussen landen voor zoveel doden, gewonden, materiële

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie