FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING"

Transcriptie

1 1 Bijgewerkt tot en met FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet d.d. 29 maart 2012, de programmawet dd. 22 juni 2012, de wet d.d.. 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen en de programmawet d.d. 27 december 2012 een aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd. Vele van deze maatregelen zijn in werking getreden op 1 januari ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING Inzake de inkomstenbelastingen, successierechten en registratierechten werd de anti-rechtsmisbruik-bepaling verstrengd. De nieuwe wetgeving voorziet dat bij fiscaal misbruik de belastingheffing geen rekening moet houden met één rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen die eenzelfde verrichting tot stand brengen. Volgens een circulaire van 4 mei 2012 zou de belastingadministratie deze bepaling slechts inroepen indien de gewone interpretatiemethoden van de fiscale wet, de speciale antimisbruikbepalingen in andere wetsartikelen en de simulatieleer niet volstaan om de fiscale situatie aan te passen. Het fiscaal misbruik moet door de belastingadministratie bewezen worden, wellicht vaak op basis van feitelijke vermoedens. Er is fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige door de geviseerde rechtshandeling(en) - zichzelf in strijd met de doelstellingen van een fiscale bepaling buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; - aanspraak kan maken op een belastingvoordeel en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de doelstellingen van die fiscale bepaling. Er werd verduidelijkt dat het moet gaan om volstrekt kunstmatige constructies waarbij de verrichting - de economische doelstellingen onderliggend aan de fiscale wet niet nastreeft OF - geen verband heeft met de economische werkelijkheid OF - niet gebeurt aan commerciële of financiële marktvoorwaarden. Eens het fiscaal misbruik is bewezen, moet de belastingplichtige bewijzen dat de keuze voor de verrichte rechtshandeling(en) door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van belastingen. Uitgesloten zijn motieven die hetzij niet specifiek zijn en steeds aanwezig zijn bij de gekozen rechtshandeling, hetzij specifiek zijn maar een te beperkt belang hebben waardoor ze redelijkerwijze niet doorslaggevend zouden zijn voor de keuze. Om zekerheid te bekomen over de aanvaarding van de andere motieven kan een voorafgaande ruling bij de belastingadministratie gevraagd worden.

2 2 Als de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, gebeurt de belastingheffing alsof het fiscaal misbruik niet heeft plaatsgevonden zonder dat er in de juridische relaties tussen partijen iets wijzigt. Daarbij kan de belastingadministratie zich beperken om enkel de fiscale situatie van slechts één van de belastingplichtigen, betrokken bij de rechtshandeling, aan te passen. De nieuwe anti-misbruikbepaling geldt inzake inkomstenbelastingen voor inkomstenjaar 2012 maar voor sommige vennootschappen met een gebroken boekjaar die hun boekjaar na 6 april 2012 afsluiten, ook reeds voor het boekjaar Wat betreft successie- en registratierechten treedt de wet op 1 juni 2012 in werking. Bij de nieuwe anti-misbruikbepaling zijn een aantal ernstige bedenkingen te maken. Fundamenteel stelt artikel van de Grondwet dat er geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet. De vraag kan gesteld worden of de toepassing van de anti-misbruikbepaling door de belastingadministratie geen schending van dit beginsel kan uitmaken. Om de doelstellingen van een fiscale bepaling te vinden dient men volgens de belastingadministratie in eerste instantie de wetteksten te raadplegen en pas nadien de parlementaire voorbereidingen. Vaak echter zal een doelstelling moeilijk terug te vinden zijn. Het risico bestaat voorts dat de doelstelling van een fiscale bepaling te algemeen zal geïnterpreteerd worden als een methode om openbare uitgaven te financieren waardoor men zich al snel buiten de toepassing ervan zal bevinden. Verder kan een wet meerdere doelstellingen beogen, kan één fiscale bepaling net een andere doelstelling hebben dan een tweede, enz. Tenslotte zijn de verwijzingen naar de economische doelstellingen onderliggend aan de fiscale wet en de economische werkelijkheid niet van aard om meer rechtszekerheid op dit punt te brengen. Op het feit dat de belastingplichtige moet bewijzen dat de keuze voor de verrichte rechtshandeling(en) door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van belastingen werd kritiek geuit. Meldenswaardig daarbij is dat het Europees Hof van Justitie voor het ontzeggen van Europees ingevoerde fiscale voordelen het bewijs door de fiscus van het subjectief element van belastingontwijking lijkt te vereisen. Een andere open vraag is of het tegenbewijs vanwege een belastingplichtige ook kan bestaan uit de (niet-fiscale) motieven van een andere partij die deelnam aan de rechtshandeling(en). Tenslotte is het niet duidelijk hoe lang de niet-tegenstelbaarheid zich in de toekomst uitstrekt en of de niet-tegenstelbaarheid ook aanleiding kan geven tot een verschillende fiscale behandeling van de latere gevolgen van de rechtshandeling.

3 3 PERSONENBELASTING 1. Voordelen alle aard Inzake de voordelen alle aard voor het privégebruik van een firmawagen houdt de berekening rekening met de cataloguswaarde en de CO 2-uitstoot. Er is verduidelijkt dat onder cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Deze cataloguswaarde mag per periode van 12 maanden na de eerste inschrijving verminderd worden met 6%. Nochtans mag hierdoor de cataloguswaarde nooit lager worden dan 70% van het oorspronkelijke bedrag. De formule is: cataloguswaarde x CO 2-coëfficiënt x 6/7. De CO 2-coëfficiënt wordt als volgt bepaald: CO 2-coëfficiënt Diesel CO 2-uitstoot Benzine / LPG / GAS CO 2-uitstoot Minimum 4% 80 g/km of minder Vanaf 100 g/km of minder +0.1% Per gram/km meer dan 80 uitstoot Per gram/km meer dan 100 uitstoot Maximum 18% Vanaf 220 g/km Vanaf 240 g/km Het voordeel mag nooit minder zijn dan EUR Het aantal privé afgelegde km (thans forfaitair bepaald op of km) zal geen rol meer spelen. 2. Belastingvermindering energiebesparende uitgaven in een woning In de nieuwe regeling wordt de belastingvermindering beperkt tot de uitgaven gedaan betreffende de isolatie van het dak. De belastingvermindering wordt bovendien teruggebracht op 30%. De uitgaven die betrekking hebben op een overeenkomst die ten laatste op 27 november 2011 werd gesloten, komen nog wel voor vermindering van 40% in aanmerking. Kort vermelden we hieronder de belangrijkste overige wijzigingen: - inzake de overdracht van de niet gebruikte belastingvermindering: voor uitgaven in 2012 is er nog enkel sprake van overdracht indien de werken worden verricht in het kader van een overeenkomst die uiterlijk op 27 november 2011 werd gesloten; voor de uitgaven in 2013 is de overdracht uitgesloten. - inzake de belastingvermindering voor de interesten van zogenaamde groene leningen: vanaf 1 januari 2012: 30% i.p.v. 40%. - inzake belastingvermindering voor een passiefwoning, nul energiewoning en lage energiewoning: vanaf aanslagjaar 2013 is deze regeling afgeschaft.

4 4 3. Omzetten van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam Op het omzetten van effecten (aandelen, obligaties, enz.) aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam is er m.i.v. 1 januari 2012 een taks van 1% op de onderliggende waarde geheven. M.i.v. 1 januari 2013 is deze taks naar 2% gestegen. 4. Waardebepaling van aandelenopties De forfaitaire waardebepaling voor aandelenopties (Wet van 26 maart 1999) wordt verhoogd naar resp. 9% (voorheen 7.5%) en 18% (voorheen 15%) van de onderliggende waarde van het aandeel. 5. Voordelen alle aard: gratis woonst en elektriciteit en verwarming Wat betreft de terbeschikkingstelling van een niet bemeubeld onroerend goed met een kadastraal inkomen van meer dan EUR 745 bedroeg de forfaitaire waardering het geïndexeerd kadastraal inkomen x 200/60. Dit is met ingang van 1 januari 2012 verhoogd tot het geïndexeerd kadastraal inkomen x 380/60, wat bijna een verdubbeling ten opzichte van de vroegere situatie uitmaakt. Verder zijn de forfaitaire waarderingen van het voordeel voor leidinggevenden m.b.t. elektriciteit en verwarming gestegen van resp. EUR 820 en EUR tot resp. EUR 910 en EUR waarbij er ook in een automatische jaarlijkse indexatie is voorzien. 6. Extralegale pensioenen Het belastingtarief van 16,5%, dat onder bepaalde voorwaarden geldt bij de uitkering van een extralegaal pensioen vanaf de 60 e verjaardag van de genieter, stijgt tot 20% bij uitkering tijdens het 60 e levensjaar van de genieter en tot 18% bij uitkering in het 61 e levensjaar. Dit kadert mede in de opzet om de werkende bevolking langer actief te houden. 7. Premies groepsverzekering en pensioensparen De belastingvermindering die voorheen begrensd was tussen 30% en 40% (de zogenaamde bijzondere gemiddelde aanslagvoet) is eenduidig op 30% gebracht. 8. Belastbare roerende inkomsten uit kapitalisatiebeveks Tot nu toe waren volgende inkomsten vrijgesteld: - meerwaarden op kapitalisatiebeveks die geen Europees paspoort hebben; - meerwaarden op kapitalisatiebeveks die minder dan 40% in vastrentende instrumenten beleggen. Deze vrijstellingen worden m.i.v. 1 januari 2013 afgeschaft behalve voor meerwaarden op kapitalisatiebeveks die minder dan 25% in vastrentende instrumenten beleggen.

5 5 VENNOOTSCHAPSBELASTING 1. Verworpen uitgaven Vanaf 1 januari 2012 moet 17% van het voordeel van alle aard m.b.t. firmawagens, zoals berekend volgens de nieuwe formule, als bijkomende verworpen uitgave behandeld worden. Bovendien kan men op deze verworpen uitgave geen enkele andere kost, overgedragen verlies, notionele intrestaftrek e.d.m. in mindering brengen, zodat ze een minimale effectieve belastbare basis vormt. 2. Notionele interestaftrek Het tarief daalt verder tot 2,74% (3,24% voor KMO s). De notionele intrestaftrek zal met ingang van aanslagjaar 2013 nog enkel aftrekbaar zijn gedurende het jaar van verwerving. Dit betekent dat er bij gebreke aan voldoende belastbare winst niet kan genoten worden van deze nieuwe notionele intrestaftrek en de overdraagbaarheid naar de toekomst wordt afgeschaft. De oude (tot en met aanslagjaar 2012) overgedragen notionele intrestaftrek blijft volgens de voorheen bestaande regel overdraagbaar gedurende maximaal 7 aanslagjaren. Deze oude overgedragen notionele interestaftrek zal evenwel pas aangewend worden na uitputting van alle andere aftrekposten (i.e. DBI-aftrek, aftrek voor octrooi-inkomsten, notionele interestaftrek van het aanslagjaar, overgedragen verliezen en investeringsaftrek). Bovendien zal het bedrag van de toe te passen aftrek begrensd worden. De eerste schijf van EUR 1 mio belastbaar resultaat kan volledig gecompenseerd worden met overgedragen notionele interestaftrek. Van het belastbare resultaat boven EUR 1 mio zal nog slechts maximaal 60% gecompenseerd kunnen worden door overgedragen notionele interestaftrek. Het deel van de oude overgedragen notionele interestaftrek dat zou verloren gaan door de toepassing van de voormelde 60%-regel, zal alsnog langer overgedragen kunnen worden dan de voormelde 7 aanslagjaren. 3. Meerwaarden op aandelen De vroegere wetgeving voorzag in een vrijstelling mits de aandelen voldeden aan de taxatievoorwaarde die van toepassing is inzake de DBI-aftrek. Vanaf 1 januari 2012 geldt als bijkomende voorwaarde dat de vrijstelling enkel verleend wordt indien de vervreemding na meer dan 1 jaar ononderbroken volle eigendom plaatsvindt. Zoniet is er 25,75% vennootschapsbelasting over de meerwaarde verschuldigd. Met ingang van aanslagjaar 2014 wordt de voormelde vrijstelling afgeschaft en wordt de meerwaarde op aandelen aan 0,4% belast indien er een vervreemding plaatsvindt na meer dan 1 jaar ononderbroken volle eigendom.

6 6 Op deze meerwaarde kan geen enkele andere kost, overgedragen verlies, notionele intrestaftrek e.d.m. in mindering gebracht worden, zodat ze een minimale effectieve belastbare basis vormt. De meerwaardebelasting van 0,4% zal niet gelden voor vennootschappen die volgens de criteria van artikel 15 Wetboek vennootschappen als een KMO definiëren. Zodoende zullen de volgende taxatieregimes bestaan wat betreft meerwaarden op aandelen: - taxatievoorwaarde niet voldaan: belastingheffing aan 33,99%; - taxatievoorwaarde voldaan maar vervreemding binnen 1 jaar: belastingheffing aan 25,75%; - taxatievoorwaarde voldaan maar vervreemding na 1 jaar volle eigendom: o KMO vennootschappen: vrijstelling; o Andere vennootschappen: aanslagjaar 2013: vrijstelling; m.i.v. aanslagjaar 2014: afzonderlijke en effectieve belastingheffing aan 0,4%. 4. Fiscale aftrek van intresten Betaalde of toegekende intrest is bij vennootschappen nog slechts fiscaal aftrekbaar in de mate dat de schulden jegens verbonden ondernemingen niet hoger zijn dan 5x de som van het fiscaal kapitaal (bedrag op het einde van het belastbaar tijdperk) en de belaste reserves (bedrag bij het begin van het belastbaar tijdperk). Ook indirecte leningen worden geviseerd als de fiscus bewijst dat de transacties als hoofddoel belastingontwijking hebben. Dezelfde beperking blijft bestaan inzake intresten waarvan de werkelijke verkrijger in een belastingparadijs is gevestigd. Voor vennootschappen die binnen hun groep thesauriebeheer -activiteiten uitvoeren, worden niet alle intresten aan de aftrekbeperking onderworpen. De beperking geldt enkel voor de intrestkosten verminderd met de intrestopbrengsten, ontvangen van verbonden ondernemingen in het kader van het thesauriebeheer. Er bestaan verder algemene uitzonderingen voor - erkende leasingvennootschappen; - vennootschappen die als belangrijkste activiteit factoring of onroerende leasing hebben binnen de financiële sector; - vennootschappen die als belangrijkste activiteit een PPS hebben die gegund werd na inmededingingstelling conform de wetgeving op overheidsopdrachten; - obligaties enz., uitgegeven door openbaar beroep op het spaarwezen. De maatregel trad in werking op 1 juli Intern aangelegde extralegale pensioenvoorzieningen Het is wettelijk verboden om nog langer intern extralegale pensioenen voor zelfstandigen op te bouwen. Wat betreft interne opbouw met een bedrijfsleidersverzekering gaat het verbod in op 1 juli Voor een interne opbouw zonder bedrijfsleidersverzekering gaat het verbod in de 1e dag volgend op het einde van het laatste boekjaar dat afsloot voor 1 januari 2012: in de praktijk dus

7 7 meestal op 1 januari Het verder respecteren van de bestaande overeenkomst met de bedrijfsleider zal dus het aangaan van een extern verzekeringscontract vereisen. Voor de voorheen opgebouwde rechten (en voorzieningen) is het niet verplicht om deze opbouw extern onder te brengen. In elk geval wordt op de per 31 december 2011 aangelegde voorzieningen voor extralegale pensioenen een extra belasting geheven van 1,75%, ongeacht of de voorziening geëxternaliseerd is. Men kan ervoor kiezen om de bijdrage over 3 jaar te spreiden tegen een jaarlijks tarief van 0,6%. 6. Investeringsaftrek Indien het recht van gebruik op een actiefbestanddeel wordt afgestaan aan een andere vennootschap, bestond er een uitsluiting van het recht om van de investeringsaftrek te genieten. Deze uitsluiting zal niet meer gelden indien de vennootschap, die het gebruik bekomt, zelf ook recht op investeringsaftrek zou hebben indien ze het actiefbestanddeel zelf in eigendom had verworven. Deze wijziging is van toepassing met ingang van aanslagjaar 2013 voor actiefbestanddelen die vanaf 1 januari 2012 werden verworven. 7. Buitenlandse vennootschappen Met sommige staten werden in het verleden belastingverdragen afgesloten op basis waarvan België bepaalde inkomsten kan belasten. Deze theoretische bevoegdheid wordt nu in alle situaties ook effectief ingevoerd. Daardoor zullen sommige vergoedingen, betaald aan buitenlandse vennootschappen, onderworpen worden aan Belgische belastingen (in de vorm van roerende of bedrijfsvoorheffing). De maatregel wordt met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Voorts wordt het begrip Belgische inrichting verder uitgebreid tot situaties waarin er langdurig diensten verricht worden. Tenslotte zullen de activiteiten van buitenlandse verbonden ondernemingen, bijv. als ze een bouwproject in België uitvoeren, soms gezamenlijk beschouwd worden om te beoordelen of er sprake is van een in België belastbare vaste inrichting. Deze wijzigingen doen echter in principe geen afbreuk aan de definities in de dubbelbelastingverdragen inzake de heffingsbevoegdheid die aan België wordt toegewezen.

8 8 VOORHEFFINGEN 1. Roerende voorheffing op dividenden (inkomsten 2012) Het principieel tarief van 25% roerende voorheffing op dividenden wordt behouden. De volgende tarieven werden verhoogd: - Dividenden die genoten van het gunsttarief van 15% roerende voorheffing: verhoging tot 21%; - Dividenden begrepen in een inkoop eigen aandelen: verhoging van de roerende voorheffing van 10% tot 21%; - Dividenden onderworpen aan 21% in de mate dat alle ontvangen roerende inkomsten EUR /jaar overschrijden: 25% (dus 4% extra roerende voorheffing) voor natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoner zijn. Deze laatste maatregel zou initieel uitgewerkt worden via een centraal aanspreekpunt dat de nodige informatie met betrekking tot de geviseerde inkomsten zou verzamelen en doorzenden naar de operationele fiscale administratie. Dit centraal aanspreekpunt zal echter niet opgericht worden maar het overschrijden van de grens zal gecontroleerd worden enkel op basis van de aangifte door de belastingplichtige. We vermelden nog dat de 10% roerende voorheffing op het dividend, begrepen in een liquidatiebonus, behouden blijft. Het inkomen uit liquidatieboni wordt niet geviseerd door de EUR grens. 2. Roerende voorheffing op intresten (inkomsten 2012) Het tarief van 15% roerende voorheffing op intresten werd verhoogd tot 21% roerende voorheffing. In de mate dat het roerend inkomen de grens van EUR /jaar overschrijdt (inclusief de overige roerende inkomsten, m.u.v. het inkomen uit liquidatieboni, het vrijgesteld inkomen uit spaardeposito s en bepaalde staatsbons), zal er op intresten 4% extra roerende voorheffing verschuldigd zijn. Op de inkomsten van spaardeposito s blijft een tarief van 15% verschuldigd. De bestaande vrijstelling op inkomsten van spaarboekjes blijft eveneens behouden. Ook de intresten ontvangen uit de einde 2011 uitgegeven staatslening blijven genieten van een tarief van 15% roerende voorheffing. 3. Roerende voorheffing op dividenden en intresten (inkomsten 2013) Voor inkomsten 2013 is het tarief roerende voorheffing algemeen op 25% gebracht. Op de inkomsten van spaardeposito s blijft een tarief van 15% verschuldigd. De bestaande vrijstelling op inkomsten van spaarboekjes blijft eveneens behouden. Ook de intresten ontvangen uit de einde 2011 uitgegeven staatslening blijven genieten van een tarief van 15% roerende voorheffing. Het tarief van 10% roerende voorheffing op het dividend, begrepen in een liquidatiebonus, blijft behouden.

9 Voorheen vrijgestelde dividenden uit residentiële vastgoedbevaks worden eveneens aan 15% roerende voorheffing onderworpen. De aangifteplicht voor intresten en dividenden is terug afgeschaft, waardoor de roerende voorheffing haar bevrijdend karakter herwint. De overige roerende inkomsten waaronder auteursrechten, dienen nog wel aangegeven te worden. 9

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7.1. Managementvennootschap en de nieuwe algemene antimisbruikbepaling Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez heeft verkondigd dat hij de strijd aangaat

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN VOOR AANSLAGJAAR 2013 Zoals vermeld in de laatste editie van het Fiscaal Memento, vindt u hierna een overzicht van de maatregelen die ten laatste op 6 april 2012 in het Belgisch

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014

FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012-2014 I. ROERENDE INKOMSTEN HERVORMING VAN DE FISCALITEIT VAN DE ROERENDE INKOMSTEN Wat is de situatie vandaag? Interesten zijn onderworpen aan een roerende voorheffing

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012

De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012 De programmawet

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update

NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update NIEUWSBRIEF IMPOSTO ADVOCATEN // SPECIALE EDITIE update 21.12.2011 Beste lezer, Het Vlinderakkoord beroert het fiscaal landschap als zelden tevoren. In deze Taxforius Special vindt u de krijtlijnen van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Begroting wordt u ook gestrikt?

Begroting wordt u ook gestrikt? ONDERNEMEN // 28.03.2012 Begroting 2012 - wordt u ook gestrikt? Auteurs: Jan Sandra Na de federale verkiezingen van juni 2010 kende ons land de langste regeringsvorming uit de geschiedenis. De crisis van

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

De fiscale maatregelen in de wet van. 28 december 2011 houdende diverse bepalingen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen p. 12/ Stopzetting van de activiteit en onttrekking

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Begroting 2012 Wordt u ook gestrikt? Datum 9 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1,

ArtikeL 269. De tekst van art. 269, 1, ArtikeL 269 De tekst van art. 269, 1, 30 is vervangen en treedt in werking op 16.07.2014. (Art. 96, W 12.05.2014) B.S. 30.06.2014 en (Art. 33, KB 13.07.2014) B.S. 16.07.2014 De rechtspersonen die op 16.07.2014

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Fiscale maatregelen. Adviseurs Golden Tulip, Diegem / Ter Elst, Edegem 12 december 2011 / 15 december 2011

Fiscale maatregelen. Adviseurs Golden Tulip, Diegem / Ter Elst, Edegem 12 december 2011 / 15 december 2011 Fiscale maatregelen KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Golden Tulip, Diegem / Ter Elst, Edegem 12 december 2011 / 15 december 2011 Inleiding Koen

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27

Inhoud. Voorwoord 5. 1 Algemeen 13. 2 Inkomstenbelasting 27 Inhoud Voorwoord 5 1 Algemeen 13 Vraag 1 Wat betekent de nieuwe antimisbruikbepaling voor de vastgoedpraktijk? 13 Vraag 2 Bestaat er nog een keuze van de minst belaste weg bij vastgoedtransacties? 17 Vraag

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Tom Wallyn De nieuwe antimisbruikbepaling in de praktijk Agenda Deel 1 : Theoretische beschouwingen Deel 2 : Casestudies Slide 2 Deel 1 Theoretische beschouwingen 1. Ontstaan van de antimisbruikbepalingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Welke impact heeft de regering Di Rupo op u als bedrijfsleider? Datum 26 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Planning the Year End Challenges ahead

Planning the Year End Challenges ahead www.pwc.com Challenges ahead Philippe Vanclooster Nieuwe wetgeving en circulaires voor vennootschappen Agenda 1. Introductie 2. Belangrijke wijzigingen in de wetgeving in 2012 3. Maatregelen aangekondigd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Aalbroekstraat 54 B-9890 GAVERE. Jaargang 26 nr 1 12 april 2012 BTW-BE-0438.569. 12 aril 2012 Regeerakkoord en nieuwe fiscale maatregelen In onze vorige nieuwsbrief stelden wij u de fiscale maatregelen uit het nieuwe begrotingsakkoord voor. Intussen heeft dit regeringsakkoord aanleiding

Nadere informatie