Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Taxforius Imposto Advocaten Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2013 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 VENNOOTSCHAPPEN// 6-SEPTEMBER-13 HET VERLAAGD TARIEF VAN DE ROERENDE VOORHEFFING VOOR KMO- DIVIDENDEN? Auteurs: Jan Sandra (advocaat-vennoot) en Anouck Sandra (advocaat) Tot eind vorig jaar konden VVPR-aandelen, uitgegeven vanaf 1 januari 1994 naar aanleiding van inbrengen in geld, onder een aantal voorwaarden genieten van een verlaagd tarief in de roerende voorheffing op dividenden van oorspronkelijk 15% en in %. Met ingang van 1 januari 2013 werd deze regeling afgeschaft. Door de Programmawet van 28 juni 2013 wordt een nieuw soort VVPR-regeling ingevoerd, maar dan enkel voor KMO s. Naast het algemeen tarief voor dividenden van 25% geldt voortaan een verlaagd tarief van 15% voor KMO-dividenden voor inbrengen gedaan vanaf 1 juli Uit de voorbereidende werken blijkt de regering door deze maatregel de aanmoediging van vers kapitaal voor KMO s voor ogen te hebben in het kader van haar relanceplan. voorwaarden verlaagd tarief roerende voorheffing Dividenden die voortkomen uit nieuwe aandelen (zie hierna) op naam komen in aanmerking voor het verlaagd tarief in de roerende voorheffing. Liquidatie- en inkoopboni komen sowieso niet in aanmerking voor het verlaagd tarief. Enkel nieuwe aandelen uitgegeven door binnen- of buitenlandse vennootschappen aangemerkt als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen komen in aanmerking voor het verlaagd tarief. Deze voorwaarde moet worden beoordeeld voor het boekjaar waarin de kapitaalinbreng is gedaan; een vennootschap die nadien uitgroeit tot een grote vennootschap blijft genieten van het verlaagd tarief voor de aandelen uitgegeven op het moment dat ze nog kwalificeerde als kleine vennootschap. Ter herinnering: een vennootschap is klein indien niet meer dan één van de volgende criteria wordt overschreden: - omzet: ,00 - balanstotaal: ,00 - personeelsbestand: 50 De nieuwe aandelen moeten zijn verworven met nieuwe inbrengen in geld gedaan vanaf 1 juli 2013, hetzij bij oprichting van de betrokken vennootschap hetzij ter gelegenheid van een kapitaalverhoging in de betrokken vennootschap. Enkel aandelen verworven in ruil voor inbrengen in geld komen in aanmerking voor het verlaagd tarief; aandelen verworven in ruil voor een inbreng in natura of een incorporatie van reserves, uitgiftepremies of voorheen bestaande meerwaarden komen hiervoor niet in aanmerking. Aan te stippen valt dat de administratie onder de vroegere VVPR-regeling aanvaardde dat de omzetting van een schuldvordering in kapitaal kan worden aangemerkt als een inbreng in geld doordat deze verrichting kan geacht worden een terugbetaling te zijn van de schuldvordering gevolgd door een inbreng in geld (zie om Comm. IB 92, nr 261/103 en nr. 19/35). De inbreng in kapitaal moeten volledig volstort zijn opdat de in ruil toegekende aandelen in aanmerking komen voor het verlaagd tarief in de roerende voorheffing. Deze voorwaarde zou volgens de Memorie van Toelichting moeten zijn vervuld (uiterlijk) op het ogenblik van de dividenduitkering; dit blijkt niet onmiddellijk uit de wettekst zelf, maar komt ons logisch voor.

3 Net zoals onder de VVPR-regeling mogen ook onder deze nieuwe regeling de aandelen niet preferent zijn, wat volgens de voorbereidende werken zou inhouden dat ze geen enkele voorkeursbehandeling mogen genieten. De nieuw uitgegeven aandelen moeten ononderbroken in volle eigendom worden aangehouden wat maakt dat het voordeel in principe komt te vervallen bij eigendomsoverdracht en het voordeel persoonsgebonden blijft. Hierop gelden 3 uitzonderingen: 1) de overdracht van de aandelen in rechte lijn of tussen echtgenoten ingevolge een erfopvolging of schenking; luidens de Memorie van Toelichting moet deze overdracht in dat geval in volle eigendom en aan één en dezelfde persoon gebeuren ; 2) de overdracht in rechte lijn of tussen echtgenoten ingevolge een wettelijke erfopvolging of gelijkaardige erfopvolging dan wel een ascendentenverdeling die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot; luidens de Memorie van Toelichting vormt de verdeling van de volle eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik ten gunste van de erfgenamen en de overlevende echtgenoot in dat geval geen beletsel; uit haar antwoord aan de Raad van State blijkt dat de regering immers de wettelijke erfopvolging of een erfopvolging op een wijze gelijkaardig aan de wettelijke erfopvolging (bvb. testament met hetzelfde resultaat als wettelijke erfopvolging voor wat betreft de aandelen) niet wou bestraffen door het verlies van het verlaagd tarief in de roerende voorheffing; 3) de omruiling van aandelen ingevolge een belastingneutrale verrichting zoals een inbrengverrichting, fusie, splitsing,... Om een cumul van voordelen te vermijden, mogen de inbrengen in geld niet afkomstig zijn uit een zogenaamde interne liquidatie (zie artikel hierboven) waarbij belaste reserves worden geïncorporeerd in het kapitaal onder een gunstregime om naderhand belastingvrij te worden uitgekeerd. Sommige vennootschappen zijn vennootschapsrechtelijk niet gehouden tot het bezit van een minimaal maatschappelijk kapitaal. Deze vennootschappen zijn van deze gunstmaatregel uitgesloten, tenzij na de inbreng van het nieuwe kapitaal het maatschappelijk kapitaal gelijk is aan het minimaal maatschappelijk kapitaal van een bvba (op vandaag ,00). trapsgewijze verwerving van het verlaagd tarief Het verlaagd tarief in de roerende voorheffing op dividenduitkeringen aan KMO-aandelen wordt trapsgewijs als volgt verworven: 25% voor dividenden uit de winstverdeling van het eerste boekjaar na dat van de inbreng; 20% voor dividenden uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng; 15% voor dividenden uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng. dividenduitkeringen versus bestuursvergoedingen De totale belastingdruk op dividenduitkeringen bij het gewone tarief versus het verlaagde tarief in de roerende voorheffing kan als volgt weergeven worden: belastingdruk bij gewoon tarief in de vennootschapsbelasting winst voor belastingen vennootschapsbelasting 33.99%

4 winst na belasting roerende voorheffing 25.00% % netto-dividend totale belastingdruk 50.49% 43.89% verschil in belastingdruk -6.60% vergelijk marginaal tarief PB incl. gemeentebelasting +/ % belastingdruk bij verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting winst voor belastingen vennootschapsbelasting 24.98% winst na belasting roerende voorheffing 25.00% % netto-dividend totale belastingdruk 43.74% 36.23% verschil in belastingdruk -7.50% vergelijk marginaal tarief PB incl. gemeentebelasting +/ % Het werken met dividenden als verloningpolitiek is voor kwalificerende aandelen een stuk aantrekkelijker geworden. antimisbruikbepalingen specifieke antimisbruikbepalingen inzake kapitaalverminderingen Kapitaalverhogingen komen niet in aanmerking ten belope van de kapitaalverminderingen die plaatsvinden vanaf 1 mei 2013; dit geldt ook voor kapitaalverminderingen door aanzuivering van verliezen. Kapitaalverhogingen komen eveneens niet in aanmerking in de mate ze gefinancierd worden met middelen uit kapitaalverminderingen in vennootschappen verbonden of geassocieerd met een persoon in de zin van artikel 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen die plaatsvinden vanaf 1 mei Dit geldt eveneens ingeval de persoon die de middelen afkomstig van de kapitaalvermindering heeft ontvangen niet zelf de kapitaalverhoging onderschrijft maar zijn echtgenoot, zijn ouders of zijn niet-ontvoogde minderjarige kinderen. Tot slot is voorzien dat indien een vennootschap, na een kapitaalverhoging in het kader van deze maatregel, overgaat tot een kapitaalvermindering, deze kapitaalvermindering prioritair zal worden afgehouden van de nieuwe kapitalen. Op die manier wordt wellicht tevens beoogd een cumul van de gunstmaatregelen van de Programmawet van 28 juni 2013 af te vlakken. algemene antimisbruikbepaling In de Memorie van Toelichting wordt uitdrukkelijk vermeld dat voormelde specifieke antimisbruikbepalingen niet verhinderen dat de administratie in bepaalde gevallen teruggrijpt naar de algemene antimisbruikbepaling van artikel 344, 11 W.I.B. 92.

5 Een typecasus lijkt te zijn de inbreng in geld in een nieuw opgerichte vennootschap, gevolgd door de verkoop van activa aan de vennootschap door de oprichter. Fiscaal misbruik in de zin van artikel 344, 1 WIB 92 onderstelt een frustratie van de doelstelling van de betrokken fiscale bepaling, in casu het aanmoedigen van vers kapitaal. Deze frustratie lijkt bij dit feitenmateriaal voorhanden aangezien het oprichterskapitaal terugvloeit naar de oprichter; de facto lijkt het eerder te gaan om een inbreng in natura die niet kan genieten van deze relancemaatregel. Echter kan de belastingplichtige het tegenbewijs leveren door een relevant, niet - fiscaal motief aan te tonen voor de wijze waarop hij tewerk is gegaan. In het KMO landschap kan voortaan genoten worden van een verlaagd tarief op dividenduitkeringen van 15% in plaats van 25%, althans voor nieuw uitgeven aandelen die inbrengen van vers kapitaal vertegenwoordigen. Dit maakt een dividendenpolitiek voor KMO s opnieuw een stuk aantrekkelijker en kan dan ook een incentive vormen om nieuwe activiteiten binnen een KMO-vennootschap op te starten.

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

AANDELENOPTIEPLAN 2008

AANDELENOPTIEPLAN 2008 Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen AANDELENOPTIEPLAN 2008 1 INHOUDSTAFEL ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten

1. Vennootschapsrechtelijke aspecten. 2. Fiscaalrechtelijke aspecten. 3. Boekhoudkundige aspecten Inkoop eigen aandelen Mr. Jan Tuerlinckx Mr. Melissa Claessens Tuerlinckx fiscale advocaten www.tuerlinckx.eu 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten 2. Fiscaalrechtelijke aspecten 3. Boekhoudkundige aspecten

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

15.9 Interne meerwaarden

15.9 Interne meerwaarden 1 15.9 Interne meerwaarden 15.9.1 Definitie Interne meerwaarden zijn meerwaarden op aandelen die gerealiseerd zijn naar aanleiding van de overdracht (via verkoop of via inbreng) van privé aangehouden aandelen

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen

Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Informatiebrochure met betrekking tot de toekenning van bonusaandelen Samenvatting Deze informatiebrochure wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders n.a.v. de oproeping van de buitengewone algemene

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T Rolnummer 3020 Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 198, eerste lid, 7 en 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 Op 24 juli 2015 werd de Programmawet 2015 goedgekeurd. Dit houdt in dat de tax shelterregeling die hierin

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992

Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9 WIB 1992 Inleiding De laatste tijd beweegt er heel wat met betrekking tot de meerwaarden die belastingplichtigen realiseren wanneer ze een aandelenparticipatie

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015

De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 De Tax Shelter voor het investeren in aandelen van niet-genoteerde starters in de Programmawet 2015 In de Kamer werd op 1 juni de Programmawet 2015 ingediend. We hebben dus thans een meer concreet beeld

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Creatief met vruchtgebruik Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast

Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast Interne meerwaarden : ook normaal deel wordt voortaan belast wet van 11 december 2008 die verscheen in het BS van 12 januari Meer dan één bedrijfsleider heeft zijn slaap al gelaten voor gerealiseerde interne

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie