TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011 waren nog niet in wetsteksten gegoten. Terwijl het budget 2013 werd bediscussieerd en becommentarieerd, werden wetten aangenomen die in bepaalde sectoren soms radicale wijzigingen met zich mee hebben gebracht. Wij sommen hierna de belangrijkste zaken op. 1. ROERENDE INKOMSTEN EINDE VAN DE SAGA (WET VAN 27 DECEMBER 2012) Herinnering Dit betrof één van de fundamenteelste wijzigingen doorgevoerd door Di Rupo I in haar programma-wet van 28 december 2011 (die verschillende malen werd gewijzigd). Dit zwaar bekritiseerd regime was ten dode opgeschreven! Door de programma-wet van 27 december 2012 heeft de wetgever enerzijds opnieuw de bevrijdende roerende voorheffing ingevoerd voor de intresten en dividenden (niet voor de andere inkomsten in artikel 17 van de WIB (cfr. auteursrechten)). Bovendien werd het tarief van de voorheffing geüniformiseerd naar 25 % voor alle roerende inkomsten behalve voor : - de liquidatieboni (10 %) ; - de Leterme-staatsbons (15 %) - de inkomsten van een spaarrekening gereglementeerd voor de schijf hoger dan deze vrijgesteld van EUR per jaar en per belastingplichtige (15 %) ; - de dividenden verdeeld door de residentiële vastgoedbevaks (die gaan dus van «0» naar 15 %) - de auteursrechten die belast blijven aan 15 % voor het gedeelte van de rechten die de EUR niet overschrijden en daarboven (maar die vanaf heden zullen moeten worden opgenomen in de belastingaangifte en die dus onderworpen zullen worden aan de gemeentelijke opcentiemen). Deze nieuwe maatregelen zijn van kracht geworden op 1 januari Wat de inkomsten van het jaar 2012 betreft, zal de belastingplichtige, indien hij niet geprofiteerd heeft van de mogelijkheid om de heffing van 4 % vooraf te doen afnemen vóór 31 december, de roerende inkomsten die hij ontvangen heeft, moeten aangeven behalve indien de heffing niet verschuldigd is (in deze hypothese zal hij dit moeten certificeren in zijn aangifte). 2. WIJZIGINGEN IN DE PERSOONSBELASTINGEN 2.1. Verhoging van de taks op de premies van levensverzekeringen (Wet van 27 december 2012)

2 2 De taks op de levensverzekeringscontracten werd opgetrokken van 1,1 naar 2 %. Deze verhoging is van toepassing op de premies betaald vanaf 1 januari 2013 en geldt eveneens voor de oude contracten. Voor de schuldsaldoverzekeringen zal de taks echter niet verhogen en dus op 1,1% blijven Vastgoedbevak van kapitalisatie (Wet van 13 december 2012) Aanpassing van artikel 19 bis met het oog op de harmonisatie met de spaarrichtlijn : het tarief wordt herleid van 40 naar 25 % Belastingverminderingen De aftrekbare bestedingen opgenomen in artikelen 104 en volgende van de WIB 92 (cfr. de liberaliteiten ; aftrek van intresten, etc.) ondergaan een radicale wijziging. Ze worden inderdaad allemaal met uitzondering van de onderhoudsuitkeringen en de aftrek voor de enige en eigen woning omgevormd in belastingverminderingen. De voet van de belastingsvermindering zal 30% bedragen behalve voor wat betreft de uitgaven voor de oppas van kinderen en de liberaliteiten (45%). Het gaat hier om een fundamentele wijziging die een hoge kost met zich meebrengt voor de belastingplichtigen met middelmatige en hoge inkomsten Diversen Het WIB92 wordt in overeenstemming gebracht met het het standpunt dat reeds sinds jaren toegepast wordt door de Administratie en volgens hetwelk de alimentatie die betaald of ontvangen is krachtens een buitenlandse wettelijke bepaling op dezelfde manier aftrekbaar is als de alimentatie betaald in België. De inkomsten, voortkomend uit contracten afgesloten tussen natuurlijke personen en mobiele telefonie operatoren die voorzien dat kleine oppervlakten worden verhuurd voor de installatie van antennes, zullen beschouwd worden als diverse inkomsten. 3. VENNOOTSCHAPSBELASTINGEN 3.1. Meerwaarden op aandelen van grote ondernemingen (Wet van 27 december 2012) De programma-wet van 27 december 2012 introduceert een speciale heffing van 0,40 % op meerwaarden op aandelen wanneer deze verwezenlijkt of vastgesteld worden door een vennootschap die niet beschouwd kan worden als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen De aftrek voor risicokapitaal hierna de «NIA» (de notionele intresten, Wet van 13 december 2012) Het tarief van de notionele intresten werd vastgelegd en verminderd naar 2,742% voor het aanslagjaar 2014.

3 3 Vanaf het aanslagjaar 2013, zal het bedrag van de NIA dat niet afgetrokken is in de loop van een belastbaar tijdperk niet meer overdraagbaar zijn naar een ander belastbaar tijdperk. De wet voorziet echter overgangsmaatregelen voor wat de «stock» betreft bestaande op 30 december Aldus wordt de aftrek van de stock bestaande op 30 december 2012 de 9de bewerking en komt deze slechts tussen indien er een positief saldo overblijft op het einde van de 8 ste bewerking. Aldus kan de stock opeenvolgend worden afgetrokken van de winst van zeven belastbare tijdperken volgend op het tijdperk waarin de NIA initieel niet is afgetrokken kunnen worden. Bovendien is deze aftrek van de stok beperkt. Wanneer het verkregen resultaat na alle andere aftrekken hoger is dan één miljoen euro, dan is het vrijgesteld bedrag boven deze limiet zelf beperkt tot 60 %. De bedragen die echter niet konden afgetrokken worden omwille van deze beperking tot 60% worden opeenvolgend afgetrokken, binnen de grenzen en modaliteiten die hierboven zijn beschreven, van de winsten van de volgende belastbare tijdperken, zelfs na het verlopen van de periode van zeven jaar. Aldus kan, volgens de wetgever, de beperking tot 60% boven het miljoen euro, niet als gevolg hebben het bedrag te verlagen dat zou afgetrokken kunnen zijn geweest indien deze grens niet had bestaan. 4. PROCEDURE Sinds het aanslagjaar 1997 moeten belastingplichtigen in hun belastingaangifte het bestaan van buitenlandse rekeningen vermelden. Heden moeten tevens de rekeningnummers worden vermeld. Laatste belangrijke wijziging : belastingplichtigen zullen vanaf heden (vanaf het aanslagjaar 2013) het bestaan van individuele levensverzekeringscontracten moeten aangeven die door henzelf, hun echtgenoten of door de kinderen waarop ze het ouderlijk gezag uitoefenen werden afgesloten bij een maatschappij gevestigd in het buitenland. Bijgevolg moeten zowel het bestaand contract als het land waarin het afgesloten is geweest, worden vermeld in de belastingsaangifte. Dit geldt tevens voor de verzekeringscontracten die afgesloten zijn geweest vóór de inwerkintreding van deze nieuwe bepaling Belastingverhogingen (Wet van 27 december 2012) Vanaf het aanslagjaar 2013, zullen de belastingverhogingen berekend worden op de belasting vóór enige verrekening van de voorheffingen, belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de voorafbetalingen. Dit zal dus een dure zaak zijn voor de belastingplichtige die een fiscale herziening krijgt Aangifte van verzekeringscontracten in het buitenland (Wet van 27 december 2012)

4 4 5. BELASTING VAN NIET-INWONERS (HIERNA «BNI») 5.1. Het veiligheidsnet Artikel 227 van het WIB 92 betreft het toepassingsveld ratione personae van de BNI. Artikelen 228 en volgende van het WIB 92 preciseren de belastbare grondslag van de BNI (het toepassingsveld ratione materiae). Deze bepaling werd significatief gewijzigd door de wet van 13 december Paragraaf 2 van artikel 228 van het WIB 92 preciseert welke inkomsten belastbaar zijn door de BNI (inkomsten van in België gelegen onroerende goederen ; etc.). Een nieuwe paragraaf 3 preciseert dat de belasting eveneens wordt geheven op de inkomsten, niet beoogd in paragrafen 1 en 2, maar die overeenkomstig de voorgaande titels van het WIB 92 beschouwd worden als belastbare inkomsten en ten laste vallen van een rijksinwoner, van een binnenlandse vennootschap, van een federale of gefedereerde entiteit, van een Belgische inrichting waarover een niet-inwoner beschikt en dit, voor zover deze inkomsten belastbaar zijn in België ingevolge een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en, wanneer dergelijke overeenkomst niet van toepassing is, voor zover de belastingplichtige niet bewijst dat de inkomsten daadwerkelijk belast werden in de Staat waarvan hij inwoner is. Artikel 270 van het WIB 92 werd eveneens gewijzigd en voorziet een verplichting van inhouding van bedrijfsvoorheffing voor diegenen die als schuldenaar, bewaarder, mandataris of tussenpersoon inkomsten beoogd in artikel 228, 3 van het WIB 92 betalen of toekennen. Het gaat hier duidelijk om een substantiële wijziging. Gaat het hier over een restcategorie? Volgens de parlementaire werken zal de precieze lijst van de door het «nieuw regime» beoogde inkomsten jaarlijks opgenomen worden in de kennisgeving aan de schuldenaars van de inkomsten en zou het veiligheidsnet enkel van toepassing zijn op deze lijst Met andere woorden, de wet voorzag een beperkte lijst van inkomsten. Men voegt er nu een algemene categorie aan toe waarbij echter gepreciseerd wordt dat deze categorie beperkt zal zijn tot de inkomsten vastgelegd door de administratie Bezoldigingen Bezoldigingen betaald aan een nietinwoner wanneer deze ten laste zijn van een rijksinwoner (in de ruime betekenis) worden geviseerd in de BNI. De wet voorziet heden dat dit geldt voor de bezoldigingen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten laste zijn van een rijksinwoner (in de ruime betekenis) Belgische inrichting Het begrip inrichting wordt vervangen door «Belgische inrichting». Een Belgische vestiging wordt gedefinieerd als elke vaste bedrijfsinrichting met behulp waarvan de beroepswerkzaamheden van een buitenlandse onderneming geheel of gedeeltelijk in België worden uitgeoefend. Er worden eveneens preciseringen aangebracht voor wat betreft de geleverde diensten (een limiet van dertig

5 5 dagen wordt weerhouden om te beschouwen dat het gaat om een Belgische inrichting). Het betreft een antimisbruik bepaling zoals deze werd toegestaan door de overeenkomsten tot het vermijden van een dubbele belasting. Contact : Mter Sabrina Scarnà Disclaimer : De juridische informatie verschaft in de «TETRALERTS» is algemene commentaar met een puur informatief karakter en kan dus in geen geval worden beschouwd als juridisch advies. Deze informatie houdt immers geen rekening met de omstandigheden eigen aan aan en toepasselijk op een persoon of een entiteit in het bijzonder. Tetra Law doet al het mogelijke opdat de verschafte informatie zo precies en actueel mogelijk is. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie exact is op de datum waarop de TETRALERT gelezen wordt of waarop zij in de toekomst gelezen zal worden. Elkeen zal er dus op toezien zich te informeren bij een professioneel en gekwalificeerd raadgever voor zijn persoonlijke situatie. Tetra Law ontkent elke aansprakelijkheid voor elke schade die zou voortvloeien uit de informatie vermeld in de «TETRALERTS». Tetra Law is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetsites die vermeld zouden zijn in de TETRALERTS.

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 25 2013. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 25 2013 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning Fiscaal Memento, nr. 25, 2013 Federale

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing

1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing 1 Tariefwijzigingen inzake roerende voorheffing Algemene regel: de interesten toegekend vanaf 1 januari 2012 worden onderworpen aan 21 % (i.p.v. 15 %) roerende voorheffing. Voorbeelden: interesten van

Nadere informatie

Inkomensbelasting: Personenbelasting

Inkomensbelasting: Personenbelasting Inkomensbelasting: Personenbelasting Toepassingsgebied van personenbelasting Art. 3 WIB Rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting Art. 2, 1, 1 WIB Wie zijn rijksinwoners? - Bij de beoordeling

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX

AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX AANGIFTE PERSONENBELASTING: MINDER CODES BETEKENT NIET MINDER COMPLEX Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is op 28 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (bijlage

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

F I S C A AL MEMENT O

F I S C A AL MEMENT O EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN F I S C A AL MEMENT O Nr. 24 2012 Studie- en Documentatiedienst Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning VOORWOORD BIJ DE UITGAVE VAN JANUARI

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

FISCAAL MEMENTO. Nr. 27 2015. Studie- en Documentatiedienst Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. Federale Overheidsdienst FINANCIEN De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. EEND RAC HT MAA KT MACH T Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCAAL MEMENTO Nr. 27 2015 Studie- en Documentatiedienst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T Rolnummer 3020 Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 198, eerste lid, 7 en 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5314. Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5314 Arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen 1 sur 19 15-02-14 10:12 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2013-08-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Nadere informatie