Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012"

Transcriptie

1 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het parlement. De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 december De tekst bevat heel wat fiscale maatregelen. Dit document bespreekt de belangrijkste wijzigingen. 1. Strijd tegen de fiscale fraude en maatregelen voor een betere inning van de belastingen Artikel WIB92 wordt aangepast, zodat bank, wissel, krediet en spaarinstellingen, die verplicht zijn gegevens over contracten en rekeningen van bepaalde klanten door te sturen naar een nog op te richten centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank (zie verder), gebruik kunnen maken van het rijksregisternummer om deze klanten te identificeren. Deze wijziging kan beschouwd worden als een bijkomende stap in de opheffing van het bankgeheim. Daarnaast geeft men via de invoeging van een artikel 339/1 WIB92 en artikel 53 nonies 4 WBTW bewijskracht aan elektronische documenten die de administratie ontvangt, opstelt of verzendt in het kader van de vestiging of de invordering van de inkomstenbelastingen en de belasting over de toegevoegde waarde. Het is de bedoeling om een wettelijke basis te leveren voor de geleidelijke overgang naar een volledig elektronisch dossier, wat de toegankelijkheid van de fiscale gegevens voor belastingsambtenaren moet verbeteren. Artikel 340 WIB92 wordt aangepast, zodat processen verbaal van belastingsambtenaren ook bewijskracht hebben bij het vaststellen van overtredingen tegen de bepalingen van het wetboek en niet enkel bij het vaststellen van een belastingschuld. De aanvraag tot terugbetaling van niet ingekohierde bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing (= op normale wijze betaald), waarvoor geen kennisgeving tot inning door de administratie werd verstuurd en die ten onrechte betaald werd, verjaart voortaan na 5 jaar in plaats van na 10 jaar. (artikel 368 WIB92 ingevoegd) Intresten en kosten aangerekend op verschuldigde bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing hebben voortaan voorrang op niet bevoorrechte schuldvorderingen. (artikel WIB92 aangepast) Een geldboete die wordt opgelegd wanneer roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing niet (tijdig) betaald werd, zal gelijktijdig en op dezelfde wijze als de voorheffing zelf ingevorderd worden. Het is de bedoeling dat bedrijven die met de betaling van de Fiscale maatregelen Situatie op 20 januari

2 voorheffing wachten tot de administratie ze zelf inkohiert, zo ontmoedigd worden dit in de toekomst nog te doen. (lid bij artikel 445 WIB92 ingevoegd) 2. Wijzigingen inzake inkomstenbelastingen Roerende inkomsten zwaarder belast De roerende voorheffing op dividenden en intresten wordt geharmoniseerd op 21%, behalve de intresten van spaarrekeningen boven het vrijgestelde bedrag en van Staatsbons met een intekenperiode van 24/11/2011 tot 02/12/2011 (blijft 15%), liquidatieboni (blijft 10%) en alle intresten en dividenden die al onderworpen zijn aan een voorheffing van 25% (blijft 25%). (artikel 269 WIB92 gewijzigd en nieuw artikel 534 WIB92 ingevoegd) Er komt naast het normale tarief van roerende voorheffing een bijkomende heffing van 4%, op de schijf van roerende inkomsten (intresten en dividenden) die boven het (nog te indexeren) bedrag van euro ligt. Op intresten op spaarrekeningen en de intresten en dividenden die al onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 25% is geen bijkomende heffing verschuldigd, maar behalve de vrijgestelde intresten op spaarrekeningen tellen ze wel mee om te berekenen of de roerende inkomsten boven het grensbedrag liggen. Op de intresten van de Staatsbons met een intekenperiode van 24/11/2011 tot 02/12/2011 en op liquidatieboni is ook geen bijkomende heffing verschuldigd. Deze laatste twee categorieën tellen bovendien niet mee voor de berekening van het grensbedrag. (nieuw artikel WIB92 ingevoegd) Om de bijkomende heffing te innen geldt een speciale regeling. De belastingplichtige heeft de keuze tussen 2 stelsels: o In het eerste stelsel vraagt hij aan zijn financiële instelling om meteen een verhoogd tarief van roerende voorheffing (25%) toe te passen op al zijn roerende inkomsten. De eventueel teveel betaalde roerende voorheffing kan gerecupereerd worden via de personenbelasting. In dit geval dient de financiële instelling de gegevens betreffende de roerende inkomsten niet door te sturen naar een centraal register dat gehouden wordt bij de Nationale Bank van België. o In het tweede stelsel kiest de belastingplichtige voor het normale tarief van roerende voorheffing (meestal 21%) en wordt de bijkomende heffing verrekend via de personenbelasting. In dit geval dient de financiële instelling de gegevens betreffende de roerende inkomsten wel door te sturen naar het centraal register. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden door de administratie wanneer deze erom vraagt. De Nationale Bank dient de gegevens automatisch over te maken aan de administratie wanneer het bedrag van de meegedeelde roerende inkomsten van een belastingplichtige het grensbedrag overschrijdt. Alle roerende inkomsten waarvoor aan de bron geen roerende voorheffing van 25% werd afgehouden dienen bovendien verplicht aangegeven te worden in de personenbelasting. (nieuwe artikels en 284/1 WIB92 ingevoegd en artikel 313 WIB92 gewijzigd) Fiscale maatregelen Situatie op 20 januari

3 Op de bijkomende heffing van 4% zal geen aanvullende gemeente of agglomeratiebelasting gevestigd worden. (artikel 465 WIB92 aangepast) Voordeel van alle aard bedrijfsvoertuigen verhoogd Het voordeel van alle aard voor kosteloos ter beschikking gestelde bedrijfsvoertuigen wordt voortaan niet meer berekend op basis van het aantal gereden kilometers voor privédoeleinden, maar op basis van de cataloguswaarde (= gefactureerde waarde inclusief BTW en opties, zonder rekening te houden met eventuele kortingen) en de CO2 uitstoot van het voertuig. Om het voordeel te berekenen is volgende formule van toepassing: 6/7 x cataloguswaarde x CO2 percentage. Het CO2 percentage is gelijk aan 5,5% voor benzine, LPG of aardgasmotoren met een CO2 uitstoot van 115 g/km en voor dieselmotoren met een CO2 uitstoot van 95 g/km. Per gram CO2 meer of minder uitstoot wordt 0,1% bijgeteld, respectievelijk afgetrokken van het basispercentage van 5,5%. Het kan echter nooit minder bedragen dan 4% (dus ook niet voor elektrische wagens) en nooit meer zijn dan 18%. Het voordeel zelf kan nooit minder zijn dan 820 euro (nog te indexeren bedrag). Wanneer de werknemer een bijdrage betaalt aan de werkgever voor het ter beschikking gestelde voertuig, wordt deze in mindering gebracht van het berekende voordeel. (artikel 36 WIB92 vervangen) Indien een werknemer met een bedrijfsvoertuig zijn werkelijke kosten bewijst mag hij het privé gedeelte van het gebruik van het voertuig als forfaitaire beroepskost inbrengen (0,15 euro per kilometer). Dit wordt nu beperkt tot maximaal het bedrag van het voordeel van alle aard zelf (eventueel vermeerderd met de eigen bijdrage). (artikel 66 5 WIB92 aangevuld) Belastingvermindering energiebesparende uitgaven gedeeltelijk afgeschaft De federale belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven worden afgeschaft, met uitzondering van uitgaven voor dakisolatie. Het percentage van de werkelijke uitgaven dat recht geeft op vermindering wordt verlaagd van 40% naar 30%. (wijziging artikel 145/24) De modaliteiten van deze wijziging zijn de volgende: o Energiebesparende uitgaven die betaald werden in 2011 of die betaald werden in 2012 en betrekking hebben op een overeenkomst gesloten ten laatste op 27 november 2011 geven wel nog recht op vermindering (dus niet enkel dakisolatie). Het percentage dat recht geeft op aftrek blijft voor deze uitgaven 40%. o Het maximale bedrag dat recht geeft op vermindering (2000 euro ongeïndexeerd) wordt niet aangepast. De verhoging van 600 euro voor zonnecelpanelen is wel enkel geldig voor uitgaven die betaald werden in 2011 of die betaald werden in 2012 en betrekking hebben op een overeenkomst gesloten ten laatste op 27 november o Het recht op overdracht van bepaalde uitgaven die de maximale vermindering overschrijden naar de 3 volgende belastbare tijdperken wordt afgeschaft. Uitgezonderd zijn opnieuw de uitgaven die betaald werden in 2011 of die betaald werden in 2012 en betrekking hebben op een overeenkomst gesloten ten laatste op 27 november Fiscale maatregelen Situatie op 20 januari

4 o Het recht op belastingkrediet onder bepaalde voorwaarden toegekend aan energiebesparende uitgaven met recht op vermindering (niet: uitgaven voor zonnecelpanelen, zonneboilers of geothermische installaties) blijft behouden. Voor uitgaven vanaf 2012 is het krediet enkel geldig voor dakisolatie, tenzij ze betrekking hebben op een overeenkomst gesloten ten laatste op 27 november (artikel 156bis WIB92 aangepast) De belastingvermindering die geldt voor de netto intresten (= na aftrek van de intrestbonificatie) van een groene lening wordt beperkt tot 30% in plaats van 40% voor intresten betaald vanaf 1 januari De belastingvermindering voor passiefwoningen (850 euro), lage energiewoningen (420 euro) en nul energiewoningen (1.660 euro) voor een termijn van 10 jaar wordt afgeschaft. Indien het certificaat uitgereikt werd ten laatste op 29 februari 2012 en de aanvraag gebeurde voor 31 december 2011, blijft de huidige regeling echter van toepassing. Notionele intrestaftrek beperkt Het maximale tarief gebruikt voor de berekening van de aftrek voor risicokapitaal (= notionele intrestaftrek) wordt beperkt tot 3% (voorheen was dit maximaal 6,5%; voor aanslagjaar 2012 is het tarief bijvoorbeeld 3,425%). Kleine vennootschappen kunnen wel nog steeds rekenen op een verhoging van 0,5%, waardoor voor hen het maximale tarief 3,5% wordt. (artikel 205quater 5 WIB92 gewijzigd) 3. Wijzigingen inzake belasting over de toegevoegde waarde Notarissen en gerechtsdeurwaarders BTW plichtig De vrijstelling verleend aan notarissen en gerechtsdeurwaarders inzake BTW plichtigheid wordt opgeheven. Op diensten verleend aan particulieren zal dus voortaan een BTW tarief van 21% van toepassing zijn. (artikel 44 1, 1 WBTW gewijzigd) BTW op betaaltelevisie verhoogd Vanaf 1 januari 2012 stijgt het BTW tarief voor betaaltelevisie van 12% naar 21%. (Rubriek IX in tabel B van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 1970 opgeheven) 4. Wijzigingen inzake accijnzen Accijnzen op sigaretten en roltabak verhoogd Het totaal van de accijns en bijzondere accijns bedraagt vanaf 1 januari 2012 minstens 128 euro per 1000 sigaretten en 43 euro per kilogram rooktabak. Deze bedragen worden bovendien ieder jaar in februari opgetrokken met respectievelijk 3 euro per 1000 stuks en 2 euro per kilogram. Daarnaast wordt de bijzondere accijns op rooktabak verhoogd tot 9,5 Fiscale maatregelen Situatie op 20 januari

5 euro per kilogram (voorheen 7,961 euro per kilogram). (artikel 3 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak gewijzigd) 5. Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen Taks op de beursverrichtingen verhoogd De taks op de beursverrichtingen wordt verhoogd met 30% voor alle verrichtingen vanaf 1 januari Het tarief voor effecten belast tegen 0,70% (staatsbons, obligaties e.d.) wordt dus 0,90%, 0,17% (andere effecten) wordt 0,22% en 0,50% (kapitalisatieaandelen) wordt 0,65%. (artikels 121 en 122 Wetboek diverse rechten en taksen aangepast) De maximale kost per verrichting stijgt van 750 euro naar 975 euro voor wat betreft kapitalisatieaandelen en van 500 euro naar 650 euro voor alle andere effecten. (artikel 124 Wetboek diverse rechten en taksen aangepast) Taks op de omzetting van effecten aan toonder ingevoerd Effecten aan toonder moeten voor 1 januari 2014 omgezet worden in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam, zo niet worden de rechten verbonden aan het aandeel geschorst. Om het omzettingsproces te versnellen wordt op de omzetting vanaf 1 januari 2012 een taks geheven. Voor omzettingen die gebeuren in 2012 is het tarief 1% op de waarde van de effecten, voor omzettingen in %. (nieuw artikel 168 Wetboek diverse rechten en taksen ingevoegd) Hoe de waarde van de effecten wordt bepaald, is afhankelijk van hun aard (nieuw artikel 169 Wetboek diverse rechten en taksen ingevoegd): Genoteerde effecten: de laatst vastgestelde koers; Niet genoteerde effecten van schuldvorderingen: het nominale bedrag; Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met een veranderlijk aantal rechten: de laatst berekende inventariswaarde; Alle andere effecten: de geraamde boekwaarde (exclusief intresten) op de dag van de neerlegging. 6. Wijzigingen van de programmawet van 27 april 2007 Korting op milieuvriendelijke wagens afgeschaft De korting toegekend bij de aankoop van milieuvriendelijke wagens (15% met een maximum van euro ongeïndexeerd bij een CO2 uitstoot van minder dan 105 gram per kilometer of 3% met een maximum van 615 euro ongeïndexeerd bij een CO2 uitstoot van minder dan 115 gram per kilometer) wordt met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft. (artikelen 147 tot en met 154 Programmawet van 27 april 2007 opgeheven) Voertuigen besteld voor 28 november 2011, waarvoor uiterlijk op 31 december 2011 een voorschotfactuur uitgereikt is, kunnen wel nog genieten van de korting. Het bedrag van de voorschotfactuur moet wel minstens gelijk zijn aan het dubbele van de korting bij wagens die minder dan 115 gram CO2 uitstoten of aan de korting zelf bij wagens die minder dan 105 gram CO2 uitstoten. De voorschotfactuur moet bovendien voor 5 januari 2012 naar de administratie gestuurd worden door de leverancier en ook de bestelbon moet in het bezit zijn van de administratie opdat de korting zou worden toegekend. Fiscale maatregelen Situatie op 20 januari

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo

Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Voorlopig overzicht van de fiscale begrotingsmaatregelen Di Rupo Recent werd bij de regeringsformatie een politiek akkoord bereikt over de begroting, waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen van

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Directe belastingen Co.88.71/76.945 OFFICIELE BERICHTEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Voorafbetalingen - Aanslagjaar 2015

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen

BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen BKCP Bank - Verzekeringen - Beleggingen WELKOM! Salons Cortina, Wevelgem dinsdag 1 Uiteenzetting thema-avond Inleiding door dhr. Van Wijnendaele, Hubrecht Deel1 : - Wijziging aangifte personenbelasting

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30

Programma. Het einde van de sessie is voorzien rond 21u30 In samenwerking met Programma Inleiding (Patrick Kessels) ADMB (Peter Van Eynde) ZENITO (Jos Meyen) Begrotingsmaatregelen (Peter Vandersteegen en Patrick Kessels) Slotwoord (Peter Vandersteegen) Het einde

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel

ONTWERP. NV Delhaize Groep. Naamloze Vennootschap. Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel NV Delhaize Groep Naamloze Vennootschap Rechtspersonenregister nr. 0402.206.045 Maatschappelijke zetel: Osseghemstraat 53 1080 Brussel OPENBAAR AANBOD TOT MAXIMAAL [XXX] AANKOOPOPTIES OP BESTAANDE AANDELEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie