Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%."

Transcriptie

1 Koningsstraat , 1000 Brussel tel , fax Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd in twee stappen: een eerste reeks maatregelen treedt volgend jaar in werking. Op de tweede fase is het wachten tot 2020, na de verkiezingen. De nominale tarieven dalen. De regering introduceert ook enkele nieuwe stimulansen en schaft een specifieke heffing af. Om de hervorming budgetneutraal te houden vermindert het aantal aftrekposten en verhogen de sancties. Tot slot bevat de hervorming ook enkele maatregelen voor zelfstandigen. 1 Lastenverlagingen 1.1 Verlaging tarief Het standaardtarief Situatie vandaag Het standaardtarief bedraagt vandaag 33% + 3% aanvullende crisisbijdrage Wat verandert er in 2018? Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Het tarief bedraagt dus 29,58% Wat verandert er in 2020? In 2020 volgt een verdere verlaging van het standaardtarief tot 25%. De crisisbijdrage wordt afgeschaft. Het standaardtarief bedraagt vanaf dan 20% Het KMO-tarief Situatie vandaag

2 - KMO-vennootschappen betalen vandaag op hun eerste schijf van euro fiscaal resultaat een tarief van 24% + 3% aanvullende crisisbijdrage, in totaal dus 24,98%. KMOvennootschappen worden belast via een progressief opklimmend tarief. Tabel: huidige situatie verlaagd opklimmend tarief Belastbare grondslag Tarieven Inclusief ACB ,25% 24,98% % 31,93% ,5% 35,54% - Om vandaag te kunnen genieten van het progressief opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting moet de vennootschap voldoen aan volgende voorwaarden: o Aan minstens 1 bedrijfsleider/natuurlijke persoon moet de vennootschap een minimumbezoldiging van toekennen, belast in de personenbelasting. Indien het belastbaar inkomen van de vennootschap lager is dan moet deze bezoldiging gelijk zijn aan dit belastbare inkomen. o Aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor meer dan de helft in het bezit zijn van andere vennootschappen. o De vennootschap mag geen dividenduitkering verrichten die hoger is dan 13% van het gestort maatschappelijk kapitaal bij het begin van het belastbaar tijdperk. o De vennootschap mag geen financiële vennootschap zijn o De vennootschap mag geen beleggingsvennootschap met een veranderlijk of vast kapitaal zijn. Ook beleggingsvennootschappen in schuldvorderingen zijn uitgesloten. o De vennootschap mag geen organisme zijn voor de financiering van pensioenen o Geen gereglementeerde vastgoedvennootschap - Wat verandert er vanaf 2018? - Vanaf 2018 wordt voor KMO s meteen voorzien in een verminderd tarief van 20% op de eerste schijf van fiscaal resultaat. KMO-vennootschappen profiteren dus via een verlaging van het tarief én via een uitbreiding van het in aanmerking komende fiscale resultaat. Het gedeelte van het fiscale resultaat boven de wordt belast aan het standaardtarief van 29,58%. Het bestaande progressief opklimmend tarief voor KMOvennootschappen verdwijnt dus vanaf Het gemiddelde tarief van de KMOvennootschap zal dus altijd lager zijn dan het gemiddelde tarief waaraan de niet-kmovennootschap wordt onderworpen. Voka NotaNota 2

3 1.2 Stimulansen - De aanvullende crisisbijdrage daalt ook van 3% naar 2%. - Op de eerste schijf van is de KMO-vennootschap in 2018 dus 20,4% verschuldigd. - Om te kunnen genieten van het KMO-tarief verhoogt men de minimale jaarlijkse bezoldiging aan ten minste één bedrijfsleider/natuurlijk persoon van naar Indien het belastbaar inkomen lager is dient de minimale bezoldiging minstens hieraan gelijk te zijn. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, kan de vennootschap geen aanspraak maken op het verlaagde tarief van 20% op de eerste schijf van Een startende ondernemer moet hier echter niet aan voldoen. - De KMO-definitie wordt ook uitgebreid. Niet alleen vennootschappen die voldoen aan de traditionele criteria (zie hierboven), maar ook kleine vennootschappen in vennootschapsrechtelijke zin 1 komen vanaf volgend jaar in aanmerking voor het KMOtarief. - De investeringsaftrek voor KMO s en zelfstandigen wordt tijdelijk verhoogd van 8 naar 20%. Grotere ondernemingen genieten hier niet van. - De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek wordt gefaseerd uitgebreid. Bijvoorbeeld tot bachelor-diploma s. - Uitbreiding van de taks shelter voor startende ondernemingen naar groeibedrijven. 1.3 Afschaffing/vermindering specifieke heffing - De regering schaft de specifieke heffing van 0,4% op lange termijn meerwaarden op aandelen gerealiseerd door grote vennootschappen af. - De regering hervormt de moratorium- en nalatigheidsinteresten. De vaste rentevoet van 7% was inderdaad totaal onrealistisch. Het tarief wordt nu gekoppeld aan de OLO-rente, met een minimum van 2% voor de moratoriuminterest, die de fiscus verschuldigd is aan de belastingplichtige. Het huidige peil van de wettelijke interestvoet. Dit realistischere tarief maakt het niet meer lonend om te veel belastingen te betalen, met de bedoeling om van de fiscus hoge moratoriuminteresten te ontvangen bij terugbetaling. De nalatigheidsinteresten, die de belastingplichtige verschuldigd is, zullen steeds 2%-punt 1 Dit zijn vennootschappen met een omzet van minder dan 9 miljoen euro, een balanstotaal van minder dan 4,5 miljoen euro Voka NotaNota 3

4 hoger liggen dan de moratoriuminterest. Zo blijft een sanctie ingebouwd voor wie te weinig belasting betaalt. 1.4 Fiscale consolidatie - Een belangrijke nieuwigheid is de geleidelijke invoering vanaf 2020 van een vorm van fiscale consolidatie (naar Zweeds model). 2 Lastenverhogingen Het gros van de compensaties is voorzien voor de tweede fase, in Compensaties In De ingrijpendste maatregel is de invoering van een minimale belastbare basis in bepaalde gevallen. Meer bepaald wordt de aanwending van de vorige verliezen, de notionele interestaftrek, de overgedragen DBI s en de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten beperkt. Deze aftrekken vormen een korf. Dit korfbedrag is volledig aanrekenbaar op het saldo van het fiscaal resultaat voor de eerste miljoen euro. Het saldo van het fiscaal resultaat boven het miljoen euro kan echter slechts met 70 % van het resterende korfbedrag verrekend worden. Vennootschappen kunnen dus niet langer dit volledige korfbedrag in mindering brengen. 30% van het korfbedrag kan meer bepaald niet afgetrokken worden. Dit bedrag is wel niet verloren. Het is overdraagbaar naar een volgend jaar. Die 30% vormt dus in deze optiek een minimale belastbare basis. Vandaar dat men spreekt van een minimumbelasting van 7,5% (25% van 30% = 7,5%). - De notionele interestaftrek wordt beperkt tot de aangroei van het eigen vermogen van de laatste 5 jaar. Ze wordt dus niet langer toegepast op het volledige bedrag van het gecorrigeerde eigen vermogen; enkel op het incrementeel kapitaal. De overdrachtsregel blijft van kracht. - Het stelsel van de investeringsreserve verdwijnt. Voor bestaande reserves is voorzien in een uitdoofscenario. - Er komt een einde aan een aantal planningstechnieken. o Bijvoorbeeld de planningstechniek via vooruitbetaalde kosten. Kosten met betrekking tot activiteiten of inkomsten van volgende jaren zijn slechts aftrekbaar in die volgende jaren. Het boekhoudkundige matching-principe moet fiscaal doorwerken. Het gaat daarbij niet alleen om een factuur die men op het einde van het jaar nog snel betaalt. Ook een voor vele jaren vooruitbetaalde huur zal vanaf Voka NotaNota 4

5 volgend jaar niet meer aftrekbaar zijn in het jaar waarin ze zijn vooruitbetaald. In de praktijk zal deze maatregel redelijk wat gevolgen hebben. o Ook de planningstechniek via herbeleggingsmeerwaarden wordt afgeschaft. Die optimalisatietechniek ziet er als volgt uit. Bij realisatie van een meerwaarde op een materieel vast actief kan de belastingplichtige er voor opteren om deze meerwaarde gespreid in de tijd te belasten. Gespreide belasting is mogelijk indien het gerealiseerde bedrag binnen enkele jaren wordt geherinvesteert in een ander materieel vast actief. Deze in de tijd gespreide belasting op de gerealiseerde meerwaarde is uiteraard interessant indien het tarief de volgende jaren daalt. De meerwaarde wordt dan immers aan een lager tarief belast. Ook indien de herinvesteringstermijn zou verstrijken zonder compenserende investering. De regering wil dit laatste vermijden. De gerealiseerde meerwaarde zal belast worden aan het tarief dat van toepassing was op het moment van realisatie van de meerwaarde. Dus aan een hoger tarief indien de realisatie dit jaar nog plaats vindt. - Kapitaalverminderingen zullen voortaan moeilijker belastingvrij kunnen plaats vinden. De aanrekening van de kapitaalvermindering moet vanaf volgend jaar immers pro rata gebeuren op het gestorte kapitaal en de (in kapitaal geïncorporeerde) belaste reserves. Met andere woorden, de mogelijkheid om de kapitaalsvermindering bij voorrang, en dus belastingvrij, aan te rekenen op het gestorte kapitaal vervalt. Op kapitaalverminderingen aangerekend op de belaste reserves geldt een roerende voorheffing van 30%. Reserves in het kapitaal opgenomen via de vastklikregeling (art 537 WIB) blijven wel buiten schot. - Inschakelingsbedrijven genoten tot op heden van een dubbele vrijstelling van de aangroei van de belastbare winst. Dit dubbele fiscale voordeel verdwijnt. Het stelsel van de inschakelingsbedrijven wordt hervormd. - De vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting wordt ingeperkt. Om van de vrijstelling te genieten zullen vennootschappen moeten voldoen aan alle voorwaarden die gelden om van de DBI-vrijstelling te genieten. Dus ook aan de participatievoorwaarde. Die bepaalt dat de participatie minimaal 2,5 miljoen euro of 10% van het aandelenkapitaal bedraagt. - Het vennootschapssstatuut wordt door de tariefverlaging zonder compenserende maatregelen interessanter dan het statuut van zelfstandige. De regering wil een vervennootschappelijking uit louter fiscale overwegingen tegengaan. Daarom komt er een gebruikelijke loon regeling naar Nederlands voorbeeld, voor elke vennootschap. Dus zowel voor de grote als voor de kleine vennootschappen. Elke vennootschap wordt meer bepaald verplicht om jaarlijks minstens euro uit te betalen aan minstens één bedrijfsleider/natuurlijke persoon. De bezoldiging mag wel beperkt worden tot het belastbaar inkomen van de vennootschap indien dit lager ligt dan Indien de vennootschap nalaat deze minimumbezoldiging uit te keren is ze een bijzondere aanslag Voka NotaNota 5

6 van 10 % op dit bedrag of op het verschil tussen euro en de effectief uitgekeerde bezoldiging verschuldigd. De toekenning van het gebruikelijke loon is zoals eerder vermeld ook een van de voorwaarden om van het 20%-tarief in de vennootschapsbelasting te kunnen genieten. Het niet respecteren van deze minimale bezoldigingsvoorwaarde leidt dus niet enkel tot een bijzondere aanslag van 10%, maar ook tot het verlies van het kmostatuut. Voor KMO-vennootschappen die een te lage minimumbezoldiging uitkeren is er dus een dubbele sanctie. Starters blijven gedurende de eerste 4 jaar na de oprichting vrijgesteld van deze regel. De heffing van 10% zou wel fiscaal aftrekbaar zijn. - Voorzieningen voor kosten zullen enkel nog vrijstelbaar zijn indien ze verband houden met een verplichting die op balansdatum bestaat. - Een disconto op schulden in verband met niet-afschrijfbare activa is niet langer fiscaal aftrekbaar. In De omzetting van voor 2017 vrijgestelde reserves naar gewone belaste reserves tegen een gunstig tarief. - De afschaffing van degressieve afschrijvingen voor alle ondernemingen en de invoering van pro rata afschrijven in het jaar van de investering voor KMO-vennootschappen (naar analogie met het bestaande stelsel voor grote vennootschappen). - De beperking van de interestaftrek in uitvoering van de ATAD-richtlijn. - Nog strengere aftrekbeperkingen voor autokosten. Ook brandstofkosten zullen vanaf dan slechts aftrekbaar zijn in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Kosten verbonden aan elektrische wagens zullen slechts voor 100% aftrekbaar zijn, in plaats van 120% vandaag. - Een economische invulling van het begrip vaste inrichting om internationale winstverschuiving tegen te gaan, de zogenaamde diverted profit tax. Beperking van de aftrekbaarheid van verliezen van buitenlandse inrichtingen. - Schrapping van de aftrekbaarheid van de aanslag geheime commissielonen - Schrapping van de aftrekbaarheid van btw-boetes. - Afschaffing van de voordelen verbonden aan de aanwerving van bijkomend personeel 2.2 Sancties Voka NotaNota 6

7 Enkele sancties worden zwaarder. - De sanctie voor het niet of te laat indienen van een belastingaangifte verhoogt fors. Zowel voor ondernemingen als voor beoefenaars van een vrij beroep. De forfaitaire minimumwinst gaat in twee stappen van naar Door de tariefdaling neemt de effectieve sanctie wel minder sterk toe, met name van ( * 34%) naar ( * 25%). - Indien naar aanleiding van een controle een belastingsupplement gevestigd wordt is er voortaan effectief belasting verschuldigd. Dat supplement vormt dus een minimale belastbare basis. De belastingplichtige kan dit belastingsupplement niet meer compenseren met, bijvoorbeeld, vorige verliezen. De DBI-aftrek van het jaar zelf zou wel verrekenbaar blijven. De regering wil de vennootschappen er zo toe aanzetten om alles juist aan te geven. - Een verhoging van de belastingvermeerdering bij niet of onvoldoende voorafbetalingen. De basisrentevoet voor de voorafbetalingen verhoogt van 1% naar 3%. Een KMO met een winst van die niets voorafbetaalt zal bijvoorbeeld vermeerdering verschuldigd zijn. Het vermeerderingspercentage bedraagt zo 6,7 % ( op belasting). Dit is een verdubbeling in vergelijking met voorheen. 2 Art. 342,paragraaf 3 WIB en art 182 KB/WIB Voka NotaNota 7

Koningsstraat , 1000 Brussel tel , fax

Koningsstraat , 1000 Brussel tel , fax Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming vennootschapsbelasting Update 14/09/2017 Op 26 juli 2017 stelde de federale regering het zogenaamde

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

Het zomerakkoord van 26 juli 2017 : gewikt en gewogen

Het zomerakkoord van 26 juli 2017 : gewikt en gewogen Het zomerakkoord van 26 juli 2017 : gewikt en gewogen Het eerste 'stof' is gaan liggen. Jullie hebben in de talrijke persberichten gelezen dat onze federale regering op 26 juli 2017 een akkoord heeft bereikt

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Hervorming vennootschapsbelasting: de krachtlijnen van het Zomerakkoord doorgelicht

Hervorming vennootschapsbelasting: de krachtlijnen van het Zomerakkoord doorgelicht Hervorming vennootschapsbelasting: de krachtlijnen van het Zomerakkoord doorgelicht Nagenoeg een jaar nadat de minister van Financiën zijn ambitieus plan voor de hervorming van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND BELGIË RECENTE FISCALE HERVORMINGEN INZAKE VENNOOTSCHAPSBELASTING (CFR. ZOMERAKKOORD) OVERZICHT VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING TARIEF

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING HERVORMING VAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 2018 2020 December 2017 Voor de hervorming van de vennootschapsbelasting hadden het VBO en zijn leden vier cruciale aandachtspunten: 1. Een tarief onder de 30%

Nadere informatie

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?

Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting? Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

De hervorming van de vennootschapsbelasting na het zomerakkoord

De hervorming van de vennootschapsbelasting na het zomerakkoord De hervorming van de vennootschapsbelasting na het zomerakkoord Carl Van Biervliet Accountant Belastingconsulent - Vennoot Vandelanotte Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hervorming vennootschapsbelasting 3.

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Hervorming vennootschapsbelasting. Een kleine bloemlezing. Yves Verdingh 15 november 2017

Hervorming vennootschapsbelasting. Een kleine bloemlezing. Yves Verdingh 15 november 2017 Hervorming vennootschapsbelasting Een kleine bloemlezing Yves Verdingh 15 november 2017 Hervorming vennootschapsbelasting Algemene principes (bron : notificatie Ministerraad) - Het eindresultaat is een

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Het Zomerakkoord Een kleine bloemlezing

Het Zomerakkoord Een kleine bloemlezing Het Zomerakkoord Een kleine bloemlezing Zomerakkoord 2017 20/11/2017 1 Zomerakkoord Het zomerakkoord is méér dan alleen maar de hervorming van de vennootschapsbelasting - Het bevat ook de taks op de effectenrekeningen

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord. 9 november 2017

Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord. 9 november 2017 Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord 9 november 2017 1. DEEL 1 - Hervorming van de vennootschapsbelasting (Kim Bronselaer) 1. DEEL 2 - Anti-misbruikbepaling en DBI/RV 2. Impact voor holdings

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten

Inhoudstafel. Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? dossier. 1. Investeringen vervroegen. 2. Kapitaal verhogen of volstorten Inhoudstafel Deel I. Wat kunt u dit jaar nog doen? 1. Investeringen vervroegen 1.1. Wat is het?... 2 1.2. Welke fiscale voordelen levert dit op?... 2 1.2.1. Eerder aftrekbare (afschrijvings)kosten... 2

Nadere informatie

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka. Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.be Taxshift: praktische informatie voor ondernemingen Dit document

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren?

Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? Maandelijks instrument voor de bedrijfsleider bij het nemen van de juiste financiële en fiscale beslissingen. Hoe kan uw vennootschap zo voordelig mogelijk een dividend uitkeren? In dit nummer gaan we

Nadere informatie

Hervorming vennootschapsbelasting. oktober 2017

Hervorming vennootschapsbelasting. oktober 2017 Hervorming vennootschapsbelasting oktober 2017 1. Tariefverlaging 2 2. Bijkomende incentives 3 2.1. Verhoging DBI-aftrek naar 100% 2.2. Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek 2.3. Uitbreiding vrijstelling

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe

Fiscale incentives. Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Bart Vandeloo Pieter Van de Sijpe Fiscale incentives Incentive (znw. de ~ m, ~s), [ɪn'sɛntɪf] Aanzet, aanhef (lat. in-canere) Stimulans, aansporing, motief, prikkel Aanmoedigingspremie,

Nadere informatie

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming

De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De fiscale gevolgen van de boekhoudhervorming De Belgische context De belastbare winst van ondernemingen wordt bepaald conform de regels van het boekhoudrecht, behoudens uitdrukkelijke afwijking in de

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME

FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME FISCALE ASPECTEN BIJ OVERNAME Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG ASSET DEEL VERSUS SHARE DEAL REGELS

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Inventaris fiscale k(m)o-maatregelen

Inventaris fiscale k(m)o-maatregelen Wesley De Visscher Attaché Onze ref.: 1559170516wdv Brussel, 19 mei 2017 DOCUMENT Inventaris fiscale k(m)o-maatregelen Samenvatting Hierna volgt een overzicht van de specifieke k(m)o-maatregelen en van

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

De professionele vennootschap

De professionele vennootschap De professionele vennootschap Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies - Belastingconsulent Bank J.Van Breda & C Financiële topics : onderwerpen 1. Het beheer van de vennootschap 2.

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Het Zomerakkoord Een kleine bloemlezing. Zomerakkoord /10/2017 1

Het Zomerakkoord Een kleine bloemlezing. Zomerakkoord /10/2017 1 Het Zomerakkoord Een kleine bloemlezing Zomerakkoord 2017 25/10/2017 1 Zomerakkoord Het zomerakkoord is méér dan alleen maar de hervorming van de vennootschapsbelasting - Het bevat ook de taks op de effectenrekeningen

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Fiscale en financiële motieven

Fiscale en financiële motieven Fiscale en financiële motieven Tariefverschil Klassiek wordt verwezen naar de lagere tarieven in de vennootschapsbelasting als het grote voordeel van het werken met een vennootschap. Onderstaande tabellen

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende.

Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. 40. Voorafbetalingen zelfstandige 40.7 Zelfstandige Een zelfstandige valt onder dezelfde tarieven van personenbelasting dan een loontrekkende. De zelfstandige is echter niet verplicht bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Verschillen tussen manager/natuurlijk persoon en manager/vennootschap

Verschillen tussen manager/natuurlijk persoon en manager/vennootschap Verschillen tussen manager/natuurlijk persoon en manager/vennootschap Personenbelasting versus vennootschapsbelasting 1 De overgang naar een vennootschap kan voordelig zijn, omdat de winst van de vennootschap

Nadere informatie

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.

Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka. Voka Vlaams netwerk van ondernemingen vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 81 00 info@voka.be, www.voka.be Taxshift: praktische informatie voor ondernemingen Dit document

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen aes Luc M Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscaal KMO- beleid Bestaande fiscale voordelen GunsCg afschrijvingsregime Geen proratering

Nadere informatie

MAERTENS MANAGEMENT & CO

MAERTENS MANAGEMENT & CO ZOMERAKKOORD REGERING MICHEL MAERTENS MANAGEMENT & CO Vennootschapsbelasting Personenbelasting Diversen 2 Zomerakkoord regering Michel 1 Vennootschapsbelasting vanaf 2018 (AJ 2019) + Daling tarieven Verhoging

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie