Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa"

Transcriptie

1 Arbeidsmigranten uit Midden en OostEuropa Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOElanden A.M. Weltevrede J. de Boom S. Rezai L. Zuijderwijk G. Engbersen

2

3 "#$%&'(%)"*+,$+.%,/%&&$+0$+12',0 3."24* 3$+4"25%$6'78$,'9*+"$7$+,$*"#$%&'(%)"*+,$+.%, &$/1306*+&$+ "#$#%&'(&)*&+&,#+&../ 0#1&234 5#6748+&*948:

4

5 "#$%&'(%)"*+,$+.%,/%&&$+0$+12',03."24*: 3$+4"25%$6'78$,'9*+"$7$+,$*"#$%&'(%)"*+,$+.%,&$ /1306*+&$+ "#$#%&'(&)*&+&A,#+&../A0#1&234A5#6748+&*948:A 5*HEB>B0FBA>>F> IJ24K"%)8,<%'#2LMD66$"$78,$+922"#$82.&$+DN%$,'.%,&$O$.%,)*9$(*)P2"&$+9$"($+%)9.6&%)&$+Q25 24$+#**")$(**R,&22"(%&&$69*+&".RS52,2R24%$S (%7"25%6(2524P$6R$P%TO$&*+22RO2+&$" 922"*5)**+&$,2$',$((%+)9*+&$C%"$7,%$9*+8$, U+',%,..,D

6

7 U+82.&'24)*9$ U+82.&'24)*9$ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD> M22"P22"& DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDY V*($+9*,,%+) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD? Z225&',.R> U+6$%&%+) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>? G#G H='&4+4=> ################################################################################ GI G#D ############################################################ GM G#N ############################################################################################DG G#R #################################################################### DD Z225&',.RG /1306*+&$"'E2(9*+) D#G H='&4+4=> ################################################################################ NG D#D ND D#N NU D#R 03/&=)3((4=> ######################################################################### RD 78,$")"2+&R$+($"R$+$+(%)"*,%$)$'78%$&$+%' DDFY N#G H='&4+4=> ################################################################################ RV N#D ####################################################### RV N#N ############################################################### RM N#R W&72&)..*X&+&*'3=+############################################################## VG N#V O&=+&'/4>*3(4&######################################################################## VR N#U 03/&=)3((4=> ######################################################################### VU Z225&',.RF 146$%&%+)$+"#$%&DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDYW R#G H='&4+4=> ################################################################################ VF R#D VF R#N ##################################################### UG R#R ###################################################### UR R#V 03/&=)3((4=> ######################################################################### IV G

8 "#$%&'$()*+, Z225&',.RY [%+*+7%\6$'%,.*,%$ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD?? V#G H='&4+4=> ################################################################################ II V#D H=:./&=################################################################################ II V#N Y4(>3)&=################################################################################ ME V#R ############################################### MD V#V ################################################### MR V#U 03/&=)3((4=> ######################################################################### MM Z225&',.RX ]2+$+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDW> U#G H='&4+4=> ################################################################################ FG U#D %.=4=>&= ############################################################################## FG U#N J&)*&+&=K&4+########################################################################## FR U#R S)&*4>&:&=/&*:&= ################################################################# FF U#V GEG U#U 03/&=)3((4=> ####################################################################### GEV Z225&',.R? V27%**607.6,."$6$%+,$)"*,%$ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>B? I#G H='&4+4=> ############################################################################## GEI I#D GEI I#N 0.L43'&L.=(3L(&= ################################################################## GGU I#R ############################################################### GGM I#V 03/&=)3((4=> ####################################################################### GDE Z225&',.RA [%+*+7%\6$7"%'%'$+^2$R2(',46*++$+ M#G H='&4+4=> ############################################################################## GDN M#D ############################################################ GDN M#N ################################################################## GDU M#R 03/&=)3((4=> ####################################################################### GDF _%,$"*,.." L$)"%44$+6%T', L%T6*)$#%T8225&',.R> L%T6*)$#%T8225&',.RG DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>FY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>FW D

9 "#$%&'$()*+, L%T6*)$#%T8225&',.RF L%T6*)$#%T8225&',.RY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>Y? L%T6*)$#%T8225&',.RX DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>X> L%T6*)$#%T8225&',.R? DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>X? L%T6*)$#%T8225&',.RA DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD>?> N

10

11 M22"P22"& [&()..*'4>>&=+&*3QQ.*(*4LK(24LK.Q+&33*+&=+&./)3=>)3=+&>*.&Q '3=+&=]+4&=3DEER=33*X&+&*'3=+248=>&:./&=# >&:./&=./K4&*)..*&&=:.*(&Q&*4.+&3*?&4+(&)&**4LK(&=#648?'48)&= /&&*4=24LK((&:*48>&=4=+&:&=/&*:&=)3=+&2&>*.&Q*&L&=(& 93*&=.Q+&&&=.P3=+&*&/3=4&*?48K&(.=+&*2.&:?&(*.::&=#%4894''&= >&(3'&4=)7''&=)3=+&&=b7c(&#S=2&+3=:>33(4=K&(?482.=+&*74(=33*+& V

12 K&()&'+9&*:&=+&+3(3)&*9&*:4=># :.=+&=74().&*&=# @3/&=9&*:4=># >&K.'Q&=?48+&74().&*4=>)3=K&(.=+&*2.&:# 1.((&*+3/A.:(.?&*DEEF U

13 V*($+9*,,%+) [.&24&=+&/4>*3(4&Q3(*.=&=&*74(&=93(248=+&)&*93LK(4=>&=&= I

14 1*2,"+*334") <$4"$'$+,*,%9%,$%, @Q*&4+4=># C$5%+%,%$$+*5#*R$+%+)9*+&$2+&$"O2$R')"2$4 DEEI'4+)3=+&<YA/33*K&??&==.>>&&=).''&+4>)*48&(.&>3=>>&:*&>&= 248=>&:./&= G # 1(9*+) 4//4>*3=(&=74(+&$S<T'3=+&==33*X&+&*'3=+#[&(>33(+33*?48 )..*=3/&'48:./O.'&=\GR#EEE]A7'>3*&=\V#GEE]&=1.&/&=&=\D#VEE]# G 4=?48'3>&G# M

15 1*2,"+*334") D O.'&=).*/&=+33*?4==&=&&=*74/&/&&*+&*K&4+\VVi]#"=+&*&>*.(& >*.&Q&=248=+&7'>3*&=\GUi]&=+&1.&/&=&=\GEi]# N K&(h0248=.Q>&=./&=# =3(4.=3'4(&4()3=&&=)3=+&$S<T'3=+&=4=X&+&*'3=+# 78,$")"2+& )*.79&=\RNi]# D N F

16 1*2,"+*334") K33*4=X&+&*'3=+9..=(#H=)&&'>&)3''&=9&*:(+&2&Q3*(=&*..:#C3=*74/ X&+&*'3=+#X33*/3(&/&='3=>&*4=X&+&*'3=+)&*?'48P(A9..=(/&=K4&* )3:&*/&(&&=Q3*(=&*&=j.P:4=+&*&=# /%)"*,%$)$'78%$&$+%' X&+&*'3=+>&:./&=./(&9&*:&=# (&9&*:&=#`&/4>*3=(&=+4&9&'(&*7>>33=./(&9&*:&=A>33=)33:)..* $%&%+) GE

17 "#$%& )&*(*.::&=./&*(&>33=9&*:&=AK3+?48=3(9&&+&*+&&&=?33=ADEQ*.L&=( 9&*:()43&&=74(2&=+?7*&37A?48=3&&=+&*+&K&&P(&&=(48+&'48:L.=(*3L(&= 7'>3*&=&=1.&/&=&=>&)&=?.)&=+4&=)&&')3:&*+3=O.'&=33= 9&*:&=)..*&4>&=*&:&=4=>T.P293*(9&*:&=T+33*+..*+&&=4>& /.>&'48:K&4+./4=X&+&*'3=+(&:7==&=9&*:&=# GG

18 1*2,"+*334") 3'>&/&&='33>>&:93'4P4L&&*+9&*:#[&(9&:(+3=..:>&&=)&*?324=>+3(NF 9&*:&==33*&4>&=2&>>&=*&>&'/3(4>/&&*+3=V+3>&=Q&*9&&:#6.9&*:( [%+*+7%\6$'%,.*,%$ K.7+&=248>&/4++&'+GGRE&7*.=&((.33=.)&*#O&*77*)&*+4&=&=+& /&&*+3=:.*(&(&*/48=/4>*3=(&=AO.'&=)&*+4&=&=/4=+&*+3=/4>*3=(&=74( 7'>3*48&&=1.&/&=4Z&=)*.79&=/4=+&*+3=/3==&=#`&2& 2&&*)&&''33>>&:93'4P4L&&*+&='33>?&(33'+9&*:#$4>*3=(&=74(+&.)&*4>& GD

19 1*2,"+*334") ]2+$+ +&'&=# R 9&*:>&)&*.PK&(74(2&=+?7*&37# L3*3)3=.P9..=93>&=9.=&=# 9.=4=>&=&&=9.=4=>)..*K&=2&'P\&=K&(>&24=]# +&&'(/&=/4=+&*)33:&&=:3/&*/&(3=+&*&=A?&(33'(/&=>&/4++&'+ R GN

20 1*2,"+*334") V27%**607.6,."$6$%+,$)"*,%$ [%+*+7%\6$7"%'%' GR

21 1*2,"+*334") ^2$R2(',46*++$+ S/4=24LK((&:*48>&=4=+&/3(&)3=(48+&'48:K&4+)3=K&()&*?'48P)3=+& X&+&*'3=+94''&=?'48)&=9&*:&=#%&24&=+3(.=>&)&&*&&=+&*+&\NGi])3= 174/&&=+&*+&\NUi]+&=:(K4&*:.*(&*+3=D833*(&?'48)&=A?48=3DE Q*.L&=(+&=:('3=>&*+3=D833*/33*:.*(&*+3=GE833*(&?'48)&=#`& GV

22

23 Z225&',.R> >D> U+6$%&%+) U+6$%&%+) \;*..(T*4((3==4ZAH&*'3=+&=69&+&=+&+&=+4(9&']#X&+&*'3=+K3=(&&*+& =4&79&<YT'3=+&=+4&4=DEER(.&(*3+&=#`4&:93/&*.Q=&&*+3( 74(+&=4&79&<YT'3=+&=+4&4=DEEI(.&(*3+&=\7'>3*48&&=1.&/&=4Z]# VM]#[&(9&*:&'48:&33=(3'4=X&+&*'3=+33=9&24>&(48+&'48:&.PQ&*/3=&=(& GI

24 DEEM3]# >DG ^8$2"$,%'78$%+#$&&%+) @3/&='&)4=>#[.&9&'K&(3+8&L(4&P^=4&79_.=).'+.&=+&*&LK(+.&(33=+& DEEI]# GM

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!

!!!!! #$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!! "$$%&'($) *($+,--$./-.&0&12$ 34-%561%$7 $%$ &$''()*+', () -./$0(1, /$-++,2 3..4 5$2 64./4+--+ 78$4$' 9..4 ::4%+-$ ;'252('/A.('2)B $.'2

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

! #"$ #%& '%&)(*+,-,-.!%/ #% 021-3)3465#7'3 87#7'3)1 3 9;:= 1 3 : 3

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!!  # $ % $ & $ $ '' ())*  #  + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

ttelgiacn Bestuur i FR. TU\X, Antwerpen. S U C C U R S A A L V O O R B K L 1) Ë V L A A N D E R E N TE G E N T, P O S T H 0 0 RT N S T R AAT, ^>1.

ttelgiacn Bestuur i FR. TU\X, Antwerpen. S U C C U R S A A L V O O R B K L 1) Ë V L A A N D E R E N TE G E N T, P O S T H 0 0 RT N S T R AAT, ^>1. - - z óó - 7 z- z -ü z z P y?ü 7 0 G-z G GR z G G z 5 y - - W - z z z 4 G G F ó zü q y 00 5 z 0 4 - «{ G- Wé G y W F P - z 7 WR 4 9 ( < y y z z z z é zy z éü z- z Wy z z z z Z 4 5 z z z z - z z z G z z

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR Versie Branchecodes 2.0 d maart 2014 Gebaseerd op XML standaard 2.0 Zie volgende bladzijde of klik hier voor de Releasenotes voor deze versie Nummer en naam tabel Tabel

Nadere informatie

Trefzeker. Service Schrift. het. Wat zeggen de politieke partijen over...

Trefzeker. Service Schrift. het. Wat zeggen de politieke partijen over... Tfz h vmb / dcmb 2006 Svc Schf W zgg d p pj v... Uw zgvzg z zg! Schfj vzgp vd jd D Nuw Pw I d bu gv KOSTER vzg b.v. h pdvbuu K v M & P B.V. (KMP) u cu fz fm v vzg p. h Tfz SvcSchf Hf u uz gm p w p pj u

Nadere informatie

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente

Laadpaal nummer Adres Postcode Plaats Gemeente DB0184 Balkengracht 2 9405 CG Assen Assen 2 52,995027 6,528939 Drenthe REE565 Duitslandlaan 1 9403 DL Assen Assen 1 53,02675 6,577111 Drenthe REE213 Nijlandstraat 141 9401 AL Assen Assen 2 52,998497025

Nadere informatie

Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22

Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6. Deel II: Genetica 22 1! ## Inleiding 4 Deel I: Algemeen 6 Hoofdstuk 1: Algemeen 6 1.1 Voedselovergevoeligheid 6 1.2 Wat is het verschil tussen voedselallergie en voedselintolerantie? 6 Hoofdstuk 2: Coeliakie 11 2.1 Wat voor

Nadere informatie

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info

All and more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.pc-1500.info All and more about Sharp PC- 500 at http:/fwww.pc-500.info 3e JAARGANG NR 3 985 INHOUD SHARP HANDCOMPUTER CLUB VAN DE REDAKTIE op de valreep errata 'BNIE UWS ARTI KELEN softwar c- r ecen :::.ie s softwar

Nadere informatie

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai Z 0 A 90 bümü * uu ff 3 00 P s mf f J5Q b H c mc f ks w s bchu. Hsc f zfs s z m m w u m c 49.J EN N 4 5 OMLGGENDE Afm NEUS EN ANNONCENBLAD Hc my BUREEL EN REDACTE: KASTEELSTRAAT. TLSCHE 9 APRL 90 kyksch

Nadere informatie

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz ABONNEMENTSPRIJS AANKONDIQINGEN OORAF BETAALBAAR Akodgg RcUmc omss z Voo Tmsch F 3 Voo Bt F 3 BO Voo mts Yhoogtg v vzdmgskostc Btgwo c vogs ovkomt A schj Tg dg mt 31 Dcmb M

Nadere informatie

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES !»M ï -u W D L D /x ll 5 ÄLAOZUD ââj x -! 33223 -- C* ÏMR OASJW VAN U TJÜJÜ VAN HT ÜO> JSUS -TJUJOüS D» - Xy Hl PuU X z p bl u lux «u ««p- z lzéélp» /é*» zl > l c llzé u z Ql l ö l l Wü U cz«bl&» < D»

Nadere informatie

Postcode/Plaats Adres Naam

Postcode/Plaats Adres Naam 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Jordaan Apotheek Bv 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman Apotheek Groenhof 1008 AC Amsterdam Postbus 7915 Medicijnman

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! (  # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de

Bijzondere Neutrale Normaalschool alhier ia benoemd de 94 DRE EVEEBTGSTE AARGANG M 33 De Goo Eemder NEUWS EK ADVERTENTEBLAD Aboempr (Voor verum 40 c fr p po 00 e por dre mod: (Bu verum 60 ( Bud f 25 Pr dor (V BB rege 60 C me bewüum AdvoroP: >?? er 65 C Eke

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

A L L ES O ND E R C O N T R O L E?

A L L ES O ND E R C O N T R O L E? A L L ES O ND E R C O N T R O L E? EEN KRITISCHE BLIK OP DE DOOR DE DATARETENTIERICHTLIJN IN HET LEVEN GEROEPEN DRIEHOEKSVERHOUDING TUSSEN DE WET BEWAARPLICHT TELECOMMUNICATIEGEGEVENS, DE STRAFVORDERLIJKE

Nadere informatie

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015

Kiwa Register B.V. Overzicht aangewezen instellingen Versie d.d. 20-1-2015 @WORK Personeelsdiensten B.V. Kraaiheide 8 9202 PC Drachten 2014-1438 1ToDrive BV Ekkersrijt 4409 5692 DL Son en Breugel 2013-1315 24 Hours Uitzendorganisatie B.V. Hendrik van Viandenstraat 12 3817 AB

Nadere informatie

bedr.no UBN naam adres postcode plaats telefoon groep Prov Ledenlijst NTS/TsNH 1.1.2015

bedr.no UBN naam adres postcode plaats telefoon groep Prov Ledenlijst NTS/TsNH 1.1.2015 bedr.no UBN naam adres postcode plaats telefoon groep Prov Ledenlijst NTS/TsNH 1.1.2015 1 06390 1903632 Aa, H.J. Zomerweg 58 6996 DT Drempt 0313-474333 11 5 2 04899 2659734 Aa-Hendriksen, A.F.W.M. Zomerweg

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER:

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER: GEZONDHEIDSKRANT D 15 dii v d gzodhidskr v Nuius Hh Cub i.s.m. STTC, zosudio Su-Ar os rxpi. I dz kr vid u iformi m brkkig o uw gzodhid, fihid vrzorgig. IN DIT NUMMER: Nuius Niuws pgi 3 Q-progrm pgi 5 OPEN

Nadere informatie