Beslisdocument college van Peel en Maas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisdocument college van Peel en Maas"

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies: 1 In te stemmen met het lokaal subsidiekader Sociaal Domein In te stemmen met subsidies van in totaal aan de dorpsdagvoorzieningen voor In te stemmen met subsidies van in totaal aan andere burgerinitiatieven voor In te stemmen met subsidies van in totaal als maatwerkondersteuning aan burgerinitiatieven voor In te stemmen met de uitvoeringsregeling Dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven 6 In te stemmen met de uitvoeringsregeling Maatwerkondersteuning 7 De raad te informeren via bijgevoegde Raadsinformatiebrief Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink

2 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies: 1 In te stemmen met het lokaal subsidiekader Sociaal Domein In te stemmen met subsidies van in totaal aan de dorpsdagvoorzieningen voor In te stemmen met subsidies van in totaal aan andere burgerinitiatieven voor In te stemmen met subsidies van in totaal als maatwerkondersteuning aan burgerinitiatieven voor In te stemmen met de uitvoeringsregeling Dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven 6 In te stemmen met de uitvoeringsregeling Maatwerkondersteuning 7 De raad te informeren via bijgevoegde Raadsinformatiebrief Inleiding Sinds 2010 bereiden de gemeente Peel en Maas en Coöperatie VGZ (zorgkantoor en zorgverzekeraar) zich samen met burgers en netwerkpartners voor op de decentralisatie Wmo-Zvw- AWBZ/Wlz (Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wet langdurige zorg). Per krijgen de drie decentralisaties (3Ds), te weten AWBZ-Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet, hun beslag. De investeringen die de afgelopen jaren door alle partijen gedaan zijn, gaan zich nu terugbetalen. De collectieve voorzieningen in Peel en Maas werken immers inmiddels volgens de nieuwe werkwijze in het Sociaal Domein én deze nieuwe werkwijze van gemeente, burgers/gemeenschappen én netwerkpartners is inmiddels in de praktijk beproefd. We kunnen dan ook stellen dat we klaar zijn om de nieuwe taken in het kader van de 3Ds als regulier beleid in te bedden. Het lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 is hiervoor een belangrijk instrument. Met dit subsidiekader maken we concrete afspraken met en faciliteren we de burgerinitiatieven in het Sociaal Domein in de gemeente Peel en Maas. De onderdelen die in dit lokaal subsidiekader Sociaal domein worden meegenomen zijn: Dorpsdagvoorzieningen Andere burgerinitiatieven waaronder de huiskamerprojecten, Theaterwerkplaats Mafcentrum, Kesjke6 en de Begeleidingsdienst Helden Maatwerkondersteuning burgerinitiatieven waaronder dorpsdagvoorzieningen en dorpsvervoer Innovatiekader. Het lokaal subsidiekader wordt in de bijgevoegde notitie verder toegelicht. Doelstelling Het doel is dorpsdagvoorzieningen en andere lokale burgerinitiatieven te faciliteren. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: Dit voorstel heeft breed betrekking op de programma s 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 (Sociaal Domein). Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 2 van 8

3 Argumenten 1.1 Het lokaal subsidiekader past in de uitvoering van het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 en verder In het Beleidsplan Sociaal Domein 2015 en verder, met Vele Handen meer Kwaliteit van Leven, (oktober 2014) zijn de uitgangspunten en het beleid uitgewerkt. Het beleidsplan is op 14 oktober 2014 door de raad van de gemeente Peel en Maas vastgesteld. 1.2 Collectieve voorzieningen en burgerinitiatieven Collectieve voorzieningen en burgerinitiatieven zijn het hart van de aanpak van de ondersteuning aan burgers in een kwetsbare positie in Peel en Maas. Juist door ondersteuning in de dorpen te organiseren met inzet van andere dorpsgenoten zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig in eigen dorp kunnen blijven leven. Het lokaal subsidiekader richt zich op deze lokale burgerinitiatieven. Het lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 bouwt voort op het gezamenlijke inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 van gemeente en Coöperatie VGZ. 1.3 Facilitering Dorpsdagvoorzieningen De dorpsdagvoorzieningen vormen een belangrijke spil in de ondersteuning en participatie van burgers in een kwetsbare positie. In alle kernen is (binnenkort) een dorpsdagvoorziening actief die door een lokale stichting van vrijwilligers beheerd en geëxploiteerd wordt. De dorpsdagvoorzieningen betreffen allemaal lokaal maatwerk, passend bij de behoefte en mogelijkheden van deelnemers en vrijwilligers uit de betreffende kern. Per vervalt vanuit de decentralisatie AWBZ-Wmo de individuele AWBZindicatie op dagbesteding (begeleiding groep). Deelnemers aan de dorpsdagvoorzieningen met deze indicatie verliezen in 2015 geleidelijk en op 1 januari 2016 uiterlijk hun indicatie. De gemeente biedt conform de nieuwe aanpak dagbesteding aan burgers die zonder indicatie of beschikking (maatwerkvoorziening) toegankelijk is als onderdeel van hun ondersteuningsplan. Verwijzing en deelname vindt plaats op basis van de persoonlijke behoefte van de burger en van de mogelijkheden van de dorpsdagvoorziening. Hiermee bouwen we de dagbesteding om van een Individuele AWBZ-voorziening naar een algemene Wmo-voorziening. Huidige deelnemers blijven deelnemen en stellen samen met een beroepskracht van de toegang hun ondersteuningsplan samen. Nieuwe deelnemers krijgen toegang via hun ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan kan opgenomen worden dat de burger alvast gaat deelnemen aan de dorpsdagvoorziening voordat het ondersteuningsplan door de burger en de beroepskracht van de toegang geheel is uitgewerkt. De bekostiging van de dorpsdagvoorziening als algemene voorziening is niet meer aan een individuele deelnemer gekoppeld. De dorpsdagvoorzieningen bekostigen we op basis van beschikbaarheid (aantal dagdelen openstelling en capaciteit). Bekostiging van de dorpsdagvoorzieningen vindt plaats op basis van een plan en begroting die is ingediend door de stichting die de dorpsdagvoorziening beheerd. Afrekening van het budget vindt uiterlijk op 1 april plaats van het daaropvolgende jaar. De bekostiging van het vervoer voor de (nu nog) AWBZ-geïndiceerde deelnemers verloopt in 2015 nog via de dorpsdagvoorzieningen. De dorpsdagvoorzieningen ontvangen hiervoor een vergoeding gebaseerd op het AWBZ-tarief voor de AWBZgeïndiceerde deelnemers en bekostigen daaruit de ritten van het dorpsvervoer voor de betreffende AWBZ-geïndiceerde deelnemers. De huidige deelnemers zonder een AWBZ-indicatie betalen voor een hele dag een eigen bijdrage van 9 aan de stichting. Daarvoor kunnen ze twee dagdelen deelnemen en krijgen ze tussen de middag een gezonde maaltijd die door vrijwilligers Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 3 van 8

4 samen met de deelnemers is bereid. De deelnemers die in 2015 hun AWBZ-indicatie verliezen gaan ook de eigen bijdrage van 9 aan de stichting betalen. Alleen de mensen waarvan de AWBZ-indicatie in 2015 doorloopt, betalen de eigen bijdrage nog via het CAK. In onderstaande tabel zijn de subsidievragen weergegeven zoals die zijn ingediend door de stichtingen. De begrotingen van de Dorpsdagvoorzieningen Kessel(-Eik) en Baarlo zullen z.s.m. volgen als de stichtingen definitief zicht hebben op de startdatum en aantal deelnemers. Dorpsdagvoorziening Begroting/ subsidievraag DDV DDV Beringe DDV Egchel DDV Grashoek DDV Helden DDV Koningslust DDV Maasbree DDV Panningen DDV Baarlo Nog niet ingediend. DDV Kessel(-Eik) Nog niet ingediend. Uitbreiding in dagdelen Mocht de behoefte aan deelname aan een dorpsdagvoorziening gedurende het jaar groter worden en meer dagdelen nodig zijn dan bespreekt de betreffende stichting dit met de gemeente. In samenspraak met elkaar wordt het plan en begroting van de dorpsdagvoorziening dan aangepast. 1.4 Afstemming Wmo-Zvw-Wlz De verwachting is dat de hulp en zorg die deelnemers nodig hebben toe zal nemen. Dit kan invloed hebben op de groepsgrootte. De mate van beroepsmatige inzet is afhankelijk van de kwetsbaarheid van de deelnemers. Het streven van stichtingen die de dorpsdagvoorziening exploiteren, netwerkpartners en regiepartijen (gemeente en Coöperatie VGZ) is dat burgers zolang mogelijk deel kunnen blijven nemen aan de dorpsdagvoorziening. Daarmee wordt de langdurige zorg uitgesteld. Vanuit een toename aan behoefte aan zorg kunnen burgers en deelnemers toch (langzaam) opschuiven naar de langdurige zorg. De langdurige zorg is beschikbaar via een indicatie vanuit de Wlz. Over de overgang tussen Wmo en Wlz worden door de gemeente en Coöperatie VGZ zorgkantoor nadere afspraken gemaakt. Dat geldt over de overgang in het algemeen en over de dorpsdagvoorzieningen specifiek. Verder worden afspraken gemaakt over de overgang tussen Wmo en Zvw. Het opstellen van de beleidsmatige afspraken gebeurt door de regiepartijen in cocreatie met de stichtingen, belangenorganisaties en netwerkpartners. Het opstellen van afspraken vanuit het ondersteuningsplan of de indicatie van de burger gebeurt tussen burger (en zijn mantelzorgers), de beroepskracht vanuit de toegang en de stichting die de dorpsdagvoorziening exploiteert. 2.1 Facilitering andere burgerinitiatieven Naast de dorpsdagvoorzieningen is er een groot aantal burgerinitiatieven in Peel en Maas gerealiseerd die een bijdrage leveren aan de transformatie in het Sociaal Domein. Een deel daarvan heeft in de afgelopen jaren een bekostiging van de gemeente gehad. Ook deze burgerinitiatieven worden vanuit het lokaal subsidiekader gefaciliteerd. Het betreft: Huiskamerprojecten Theaterwerkplaats Mafcentrum Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 4 van 8

5 Kesjke6 Begeleidingsdienst Helden In onderstaande tabel zijn de subsidieaanvragen van deze initiatieven weergegeven. Initiatief Begroting/ subsidievraag Huiskamerprojecten Gaat mogelijk via de dorpsdagvoorzieningen lopen Theaterwerkplaats Kesjke Begeleidingsdienst Helden 615 Overige en nieuw te ontwikkelen burgerinitiatieven Mocht uit een nadere analyse blijken dat er nog meer burgerinitiatieven in de afgelopen jaren bekostiging hebben gekregen dan kunnen deze worden toegevoegd aan het overzicht. Nieuw te ontwikkelen burgerinitiatieven kunnen een projectvoorstel indienen via het innovatiekader. 3.1 Maatwerkondersteuning Om initiatieven of bestaande trajecten tijdelijk of eenmalig te ondersteunen faciliteren we binnen het lokaal subsidiekader ook maatwerkondersteuning. Het betreft geen structurele ondersteuning. Het kan gaan om facilitering in de opstart of ontwikkelfase van een initiatief. Het is maatwerk omdat de ondersteuning is afgestemd op het betreffende initiatief of traject. Het betreft de volgende initiatieven en trajecten: Dorpsdagvoorzieningen. Dorpsvervoer Dorpsinfoloketten Dorpsdagvoorzieningen Vanuit de maatwerkondersteuning worden onder andere opstartkosten eenmalig gesubsidieerd. Op dit moment zijn hiervoor de volgende subsidieaanvragen ingediend voor de opstart van de nieuwe Dorpsdagvoorzieningen. Subsidieaanvraag opstartkosten DDV DDV Opstartkosten DDV Maasbree DDV Baarlo (MFC de Engelbewaarder) De Dorpsdagvoorziening Kessel(-Eik) heeft nog geen subsidieaanvraag voor de opstartkosten ingediend. Dorpsvervoer Dorpsvervoer wordt op dit moment adhoc ondersteund bij aanschaf van een nieuwe bus. In 2013 en 2014 hebben meerdere stichtingen die het dorpsvervoer organiseren een nieuwe bus of auto aangeschaft m.b.v. sponsoring en subsidie van de gemeente. In 2015 is vooralsnog geen subsidieaanvraag te verwachten. Op termijn wellicht wel vanuit een initiatief Baarlo/Maasbree. Dorpsinfoloketten Vrijwilligers hebben in 7 dorpen (Meijel, Beringe, Kessel(-Eik), Panningen, Grashoek en Helden) dorpsinfoloketten opgezet. In Baarlo en Maasbree is dit in ontwikkeling. De dorpsinfoloketten zijn veelal gelieerd aan de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen). De vrijwilligers hebben een opleiding VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) van de KBO gevolgd. De vrijwilligers geven hun medeburgers informatie en advies op het gebied van het Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 5 van 8

6 sociale domein. Dorpsinfoloketten worden vanuit het lokaal subsidiekader gefaciliteerd in de uitvoering ervan, zoals de huur van de accommodatie. Dit is maatwerk per dorpsinfoloket. De facilitering wordt in samenspraak vastgesteld. In 2015 wordt rekening gehouden met een facilitering van Juridische context en aansprakelijkheid dorpsdagvoorzieningen In de doorontwikkeling van de dorpsdagvoorzieningen lopen we aan tegen wet- en regelgeving vanuit de huidige systemen. Burgerinitiatieven worden ontwikkeld als een verlengstuk vanuit de thuissituatie. De huidige wet- en regelgeving is gebaseerd op de AWBZ en nog niet op de Wmo. Er zullen op basis van de praktijk nieuwe kwaliteits- en andere eisen ontwikkeld moeten worden die gericht zijn op de kwaliteit van leven en niet zozeer op de kwaliteit van zorg. Tijdens een aantal bijeenkomsten is de vraag gesteld, hoe e.e.a. geregeld is omtrent de arbo-veiligheid van de vrijwilligers in de dorpsdagvoorzieningen. De vraag is daarbij tweeledig: 1. Hoe voorkomen we dat er ongelukken gebeuren? 2. Wie draait op voor de kosten op het moment dat er (toch) ongelukken gebeuren? Inmiddels is uitgezocht hoe dit vraagstuk vanuit juridisch oogpunt in elkaar steekt. Hieruit blijkt dat het niet zozeer een juridisch vraagstuk is, als wel een politiek vraagstuk. Duidelijk is in elk geval dat alle partijen het eens zijn over het feit dat de vrijwilligers op een veilige manier hun werk moeten kunnen doen. De vraag ligt nu voor hoe we er voor kunnen zorgen dat de vrijwilligers hun werk op een veilige manier kunnen doen. En vervolgens dient de vraag beantwoord te worden, welke rol de gemeente daarin moet spelen? Daarin zijn de volgende aspecten meegenomen: Uitvoeren van een regelmatige RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) Vaststellen van protocollen Heldere communicatie en uitleg richting vrijwilligers De stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust die de dorpsdagvoorziening Koningslust exploiteert heeft een RI&E-instrument en andere documenten samengesteld en gebruikt deze periodiek. Het college is via een ander voorstel op 15 december 2014 geadviseerd om: garant te staan voor de kosten als aansprakelijkheid in het geding is mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan te faciliteren dat de sjablonen (RI&E, reglementen, protocollen, verslagen van werkbesprekingen e.d.) ter beschikking zijn van de stichtingen zodat zij het wiel niet zelf hoeven uit te vinden en op een uniforme wijze handelen De motivatie moet hier gezocht worden in het gegeven dat de dorpsdagvoorzieningen ondersteuning bieden dat gelijk te stellen is met zorg voor de partner, mantelzorg, burenzorg en deels ook in de plaats komt van ondersteuning die door professionele zorgaanbieders werd uitgevoerd, waardoor er minder mensen een maatwerkvoorziening nodig hebben. Dit heeft tot gevolg dat de lasten van de gemeente voor maatwerkvoorzieningen lager zullen zijn, dan wanneer de dorpsdagvoorzieningen er niet zijn en bovendien wordt op deze manier de samenwerking in de gemeenschap gestimuleerd. Verder wordt opname in een intramurale setting en het inzetten van zwaardere zorg daardoor uitgesteld. In dit gegeven bevind zich de legitimatie om in dit geval wel (onder voorwaarden) garant te staan, en in andere gevallen niet. Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 6 van 8

7 3.3 Innovatiekader Onderdeel van het inkoopkader in 2014 was het innovatiekader. Via het innovatiekader is in 2014 een uitvraag onder (groepen) burgers en netwerkpartners gedaan naar pilotprojecten, die concreet invulling geven aan nieuwe collectieve ondersteuningsarrangementen. In totaal zijn 19 projectvoorstellen ingediend door initiatiefnemers. De gemeente en Coöperatie VGZ hebben veel waardering voor de initiatiefnemers en de inzet en betrokkenheid waarmee ze vernieuwende projecten op willen zetten. De uitwerking van het innovatiekader als onderdeel van het lokaal subsidiekader volgt begin Daarvoor wordt ook een uitvoeringsregeling als juridische grondslag voor het verlenen van de subsidie opgesteld. Kanttekeningen Niet van toepassing Financiële consequenties De totale financiële gevolgen van dit voorstel zijn en zijn meegenomen in de begrotingen 2014 en De kosten dorpsdagvoorzieningen ( ) en andere burgerinitiatieven ( ) worden in 2015 betaald uit de begroting sociaal domein welke is opgenomen bij product Decentralisatie WMO Begeleiding en Uitvoeringsprogramma WWZ De facilitering van de maatwerkondersteuning ( ) wordt deels gefinancierd uit het maatwerken innovatiebudget sociaal domein in 2014 ( ) en deels in 2015 ( ). Hiervoor is in 2015 in totaal begroot op product Bedrijfsvoering Sociaal Domein. Juridische consequenties Voor de juridische grondslag en de uitvoering van het subsidiekader zijn en worden drie uitvoeringsregelingen opgesteld: Dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven; Maatwerkondersteuning; Innovatiekader (begin 2015). Communicatie Met de communicatieconsulent is overeengekomen dat er een persbericht wordt opgesteld. De raad wordt geïnformeerd door een Raadsinformatiebrief. Uitvoering Het lokaal Subsidiekader Sociaal Domein 2015 maakt vanaf onderdeel uit van het reguliere subsidiebeleid van de gemeente Peel en Maas. Voor de uitvoering van dit subsidiekader wordt zoals aangegeven drie uitvoeringsregelingen opgesteld. De subsidieverstrekking en -afhandeling verloopt via de gebruikelijke procedures en termijnen. De initiatiefnemers zullen hierover bij de subsidieverstrekking geïnformeerd worden. Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Sinds 2010 bereiden de gemeente Peel en Maas en Coöperatie VGZ (zorgkantoor en zorgverzekeraar) zich samen met burgers en netwerkpartners voor op de decentralisatie Wmo-Zvw- AWBZ/Wlz (Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Wet langdurige zorg). Per krijgen de drie decentralisaties (3Ds), te weten AWBZ-Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet, hun beslag. De investeringen die de afgelopen jaren door alle partijen gedaan zijn, gaan zich nu terugbetalen. De collectieve voorzieningen in Peel en Maas werken immers inmiddels volgens de nieuwe werkwijze in het Sociaal Domein én deze nieuwe werkwijze van gemeente, burgers/gemeenschappen én netwerkpartners is inmiddels in de praktijk beproefd. We kunnen dan ook stellen dat we klaar zijn om de nieuwe taken in het kader van de 3Ds als regulier beleid in te bedden. Het lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 is hiervoor een belangrijk instrument. Met dit subsidiekader maken we concrete afspraken met en faciliteren we de burgerinitiatieven in het Sociaal Domein in de gemeente Peel en Maas. Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 7 van 8

8 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder: Raf Janssen Opgesteld door: Ron Genders Datum: 5 december 2014 Wijziging: 12-december :16 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: Documentnummer: 1894/2014/ /2014/ /2014/ /2014/ Meezenden Ter inzage leggen (van iedere bijlage het documentnummer vermelden) Overleg gepleegd met: Advies ingewonnen bij Advies en Control: Overleg gehad met communicatieconsulent? Resultaat: Resultaat: akkoord Ja Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Nee Niet van toepassing Nee Ja Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 8 van 8

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Onderdelen: Dorpsdagvoorzieningen Andere burgerinitiatieven Maatwerkondersteuning Innovatiekader 12-12-2014 Coöperatie VGZ Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Besluitnummer: 27 9.1 Onderwerp: Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Advies: 1 In te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573478 Besluitnummer: 2 9.1 Onderwerp: beleidsregels sociaal domein Advies: 1 Vast te stellen de volgende beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven

Uitvoeringsregeling subsidieverlening dorpsdagvoorzieningen en andere burgerinitiatieven HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Overwegende dat - het wenselijk is om dorpsdagvoorzieningen en een aantal hieronder te benoemen burgerinitiatieven in de gemeente

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/450530 Documentnummer: 1894/2014/450533 Besluitnummer: 25 8.1 Onderwerp: Plan van aanpak duurzaamheid Advies: 1 het plan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/5360 Besluitnummer: 10 9c Onderwerp: Omgevingvergunning kinderdagverblijf en overige activiteiten Ruijsstraat 102 Panningen

Nadere informatie

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz NEVI-PIANOo congres Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz 5-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384682 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Verkoop voormalig gemeentehuis Meijel Advies: 1. In te stemmen met het onderhands verkopen van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/672414 Documentnummer: 1894/2015/672746 Besluitnummer: 40 7.1 Onderwerp: Regionale samenwerking 'Het belang van Arbeidsmigranten'

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/877151 Besluitnummer: 50 6.2 Onderwerp: bouwen duurdere huurwoningen door Wonen Limburg Advies: 1 Wonen Limburg berichten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/014274 Besluitnummer: 24 6.4 Onderwerp: Woningbouwlocaties in Kessel-Eik Advies: 1 Vaststellen van de notitie Woningbouwlocaties

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/004571 Besluitnummer: 43 6.6 Onderwerp: Beleidsregels wijze van verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/043716 Documentnummer: 1894/2015/596080 Besluitnummer: 6 6.2 Onderwerp: Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten op de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/546054 Besluitnummer: 44 6.3 Onderwerp: huurkwestie woning Churchillaan 3 Meijel Advies: 1 In te stemmen met verzending

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 371769 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 19 7.3 Onderwerp: Indexering Contract Regiovervoer Advies: 1. In te stemmen met het besluit c.q. voorstel van het bestuurlijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/764319 Besluitnummer: 15 8.4 Onderwerp: Advies 1 om voor het zelfvoorzienend maken van het zwembad in Kessel een lening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/452260 7 7.2 Onderwerp: Verklaring onttrekking onderwijs ter verkrijging eigendom perceel Koninginnelaan 4 Panningen.(b.s. Panningen-Noord)

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/21220 Besluitnummer: 28 6.7 Onderwerp: Concept vaststellingsovereenkomst De Berckt en omwonenden Advies: 1. Kennis te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 296678 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 23 6b Onderwerp: Uitwerking Glasbankregeling ter voorbereiding op Bestuurlijk overleg Glasbankregeling 7 juni 2012 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/7424 Besluitnummer: 7 5c Onderwerp: Beslissing op bezwaar besluit tot toekennen van een huisnummer Diepenbroeklaan 69A

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/53830 Besluitnummer: 14 6a Onderwerp: Ondergrondse beregening voetbalaccommodaties Baarlo, Kessel en Meijel Advies: 1.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/593302 Besluitnummer: 4 8.1 Onderwerp: Grondprijzen 2015 Advies: 1 Vast te stellen de grondprijzen 2015 Besluit van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/061546 Besluitnummer: 7 6.3 Onderwerp: Overeenkomst het waterschap Peel en Maasvallei over de uitvoering en beheer van

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 331355 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 47 7g Onderwerp: Convenant: Werken aan vakmanschap Advies: 1. Instemmen met voorliggende convenant en tot ondertekening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384122 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7.3 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Noord Limburg 2013-2017 Advies: 1. In te stemmen met voortzetting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Zaaknummer: 1894/2013/419759 Besluitnummer: 50 10.5 Onderwerp: Aanbestedingsdocumenten Huis van de Gemeente Advies: Het inschrijvingsdocument

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/655113 Documentnummer: 1894/2015/685975 Besluitnummer: 43 8.1 Onderwerp: Verzoek bijdrage en deelname Regio Venlo On

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/807705 Documentnummer: 1894/2016/835475 Besluitnummer: 40 9.2 Onderwerp: Actieplan participatieverklaringstraject gemeente

Nadere informatie

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas

01-07-14. Wat willen we? Congres Dagvoorzieningen voor mensen met demen1e. Doelstelling Leven in het Dorp WWZ opgave: Transforma1e in Peel en Maas 0-0- gemeente Peel en Maas Fusie gemeenten per 0-0- 00.000 inwoners In Noord- Limburg tussen Venlo en Weert PlaAelandsregio met dorpen BehoeDe WWZ veel overeenkomsten Voorzieningenniveau verschilt per

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/035618 Documentnummer: 1894/2015/629341 Besluitnummer: 18 8.1 Onderwerp: Uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/768004 Besluitnummer: 21 7.1 Onderwerp: Grondtransacties met familie Vaessen locatie Op de Kemp Woonveld West project

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/767804 Besluitnummer: 16 5.2 Onderwerp: Advies: 1. De circulaire van het LOGA van 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 en

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2016/836933 Besluitnummer: 41 5.1 Onderwerp: Vaststellen LOGA brieven tweede en derde kwartaal 2016 Advies: 1 Om de door het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/485686 Documentnummer: 1894/2014/485704 Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Opdrachtgeven in het sociaal domein Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/456911 Documentnummer: 1894/2014/457150 Besluitnummer: 21 7.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Onderhoud van de Standerdmolen St. Anthonius

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 319467 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 44 10a Onderwerp: Budgetovereenkomst basisschool Ringovenpark Panningen Advies: 1. Instemmen met de inhoud en strekking

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/000830 Besluitnummer: 5 5.1 Onderwerp: Advies: 1 Te besluiten om de heer mr. C.W.C.A. Bruggeman te benoemen als voorzitter;

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 303868 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7a Onderwerp: nieuwsbrief "Werk maken van werk" Advies: 1. Kennisnemen van de nieuwsbrief: Werk maken van werk. 2.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702934 Besluitnummer: 50 6.6 Onderwerp: Bereik- en beschikbaarheid binnen de RUD 2016

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/440787 Documentnummer: 1894/2014/491670 Besluitnummer: 34 9.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696079 Documentnummer: 1894/2015/704413 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: bod woningbouwcorporaties voor 2016 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/17591 Besluitnummer: 51 8e Onderwerp: Uitgangspunten legaliseren 18 zomerhuisjes en bijgebouwen Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Ter kennisname aanpak mantelzorg

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Onderwerp Van: Datum: Contact: 1. Inleiding Innovatiekader in collectieve ondersteuning doel van het innovatiekader

Onderwerp Van: Datum: Contact: 1. Inleiding Innovatiekader in collectieve ondersteuning doel van het innovatiekader Onderwerp: Innovatiekader in collectieve ondersteuning Van: Implementatieteam Wmo-AWBZ-Zvw: Ron Genders, Angelique Gillis, Maarten Thönissen Datum: 18-3-2014 Contact: gemeente Peel en Maas, GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 352733 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2013/8766 Besluitnummer: 9-5.2 Onderwerp: Gemeentelijke televisie uitzendingen - Omroep P&M Advies: 1. Akkoord

Nadere informatie

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer

Inleiding 2020 Dorpsvervoer Peel en Maas AWBZ-vervoer Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot Inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 3-4-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596, mail: ron.genders@peelenmaas.nl Angelique

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/557015 Besluitnummer: 43 6.3 Onderwerp: Aangelegde BMX baan op perceel Kessel F 308 achter de Molenstraat 40 te Kessel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: Documentnummer: Besluitnummer: 18 8c Onderwerp: Nieuwvestiging van een bedrijf op handelsterrein De Schor (Wattstraat) te Maasbree.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2017/1091545 Besluitnummer: 23 6.3 Onderwerp: Collectieve actie tegen capaciteitstarief Advies: 1 Akkoord geven om deel te

Nadere informatie

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014

Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Pilot gezamenlijk inkoopkader decentralisatie Wmo-AWBZ-Zvw 2014 Onderdelen: Begeleiding individueel persoonlijke arrangementen (Pilot Schakelplein) Begeleiding groep (Dorpsdagvoorzieningen, Dorpsvervoer,

Nadere informatie

Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015

Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015 Individuele voorziening Beleidsplan en Begroting Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel Kessel Eik 2015 Januari 2015 Bestuur Stichting DDV Kessel-Kessel Eik Voorwoord In Kessel / Kessel Eik, twee kernen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/686669 Documentnummer: 1894/2015/686676 Besluitnummer: 43 9.1 Onderwerp: Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2011/17591 Documentnummer: 1894/2012/3029 Besluitnummer: 5-8a Onderwerp: Legaliseren 18 vakantiehuisjes Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 314012 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/108079 Besluitnummer:39 9b Onderwerp: Samenwerking na INTERREG-project Energie zonder Grenzen Advies: 1. In

Nadere informatie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie

Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek. Inhoud. Verleden Verleden heden - toekomst. Leefbaarheidsdiscussie 01-07- 14 Stichting Dorpsdagvoorziening Grashoek Verleden heden - toekomst Inhoud Stichting DDV Grashoek Verleden - Leefbaarheidsdiscussie - Senioren enquête - Eetpunt - 2005: Opstart dagopvang - Ouderenvervoer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 16 september 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Advies mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1

Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Doorkijkje naar toekomstige wet- en regelgeving in het kader van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg Monica de Visser Juridisch Adviesbureau Smaragd 1 Huidige wet- en regelgeving Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 22 januari 2013 : 4 februari : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 22 januari 2013 : 4 februari 2013 Documentnr. Zaaknummer : 990 : B0305-2047 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1.

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1. Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: 09-11-2012 (Definitief concept) Van: Ron Genders, gemeente Peel en Maas, regionale werkgroep WWZ Noord-Limburg Contact:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01 Pilot HOB voor vergunninghouders

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01 Pilot HOB voor vergunninghouders B01 Pilot HOB voor vergunninghouders Huisvesting, onderwijs en een baan, kort gezegd HOB. Dit is het aanbod aan vergunninghouders die in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk komen wonen en bereid

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 08 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Volgnr: 001 Poststuk: 17.0002069 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Grondprijzen 2010 gemeente Peel en Maas. Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : Agendapunt : 10

Raadsvoorstel. Grondprijzen 2010 gemeente Peel en Maas. Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : Agendapunt : 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 28 september 2010 Voorstel : 2010-113 Agendapunt : 10 Zaaknummer : 1894/2010/10409 Documentnummer : 1894/2010/10409 Datum : 29 juni 2010 Grondprijzen 2010 gemeente Peel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 323056 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/117415 Besluitnummer: 40 6a Onderwerp: Sportieve Omgeving Maasbree Advies: 1. Af te zien van voorgenomen plan

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de aanvraag Huishoudeljike Hulp Toelage Peel 6.1 Soort: Informatieve notitie Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: Zaaknummer: SOM/2014/012164

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn Openbaar Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeenten in regio Nijmegen hebben op 19 november jl. het bericht

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen

Kanteling ondersteuning. Begeleidingsarrangementen Aan : College van B&W, wethoudersoverleg (PHO3), Ronald Ruijters (Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Nijmegen en Noord- en Midden-Limburg) Van : Implementatieteam begeleiding: Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Raadsvergadering: 24-09-2013 Voorstel : 2013-065 Agendapunt : <###>

Raadsvoorstel. Raadsvergadering: 24-09-2013 Voorstel : 2013-065 Agendapunt : <###> 390825 Raadsvoorstel Raadsvergadering: 24-09-2013 Voorstel : 2013-065 Agendapunt : Documentnummer: 1894/2013/46685 Datum : 15 augusuts 2013 Onderwerp Krediet dorpsdagvoorziening MFA Maasbree Voorstel

Nadere informatie