Beslisdocument college van Peel en Maas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisdocument college van Peel en Maas"

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Onderwerp: Opdrachtgeven in het sociaal domein Advies: 1 Bijgevoegde offerte-uitvraag vast te stellen en deze uiterlijk 11 juli 2014 via de gemeente Venlo te publiceren via Tenderned, waarbij wordt ingestemd met: a. Regionale contracten en lokaal bepalen gebruik contracten b. Het inrichten van ontwikkeltafels en het sluiten van ontwikkelovereenkomsten c. Het hanteren van de NZa-tarieven 2014 als maximum d. Het opvragen van een kostprijsberekening conform ingevoegd model voor die producten waarvoor geen NZa-tarief beschikbaar is 2 De bevoegdheid om te besluiten over de voorlopige en definitieve gunning, het aangaan van de (raam)contracten en het ondertekenen van de regionale contracten te mandateren aan de burgemeester van de gemeente Venlo, onder de voorwaarde dat deze bevoegdheid wordt uitgeoefend overeenkomstig de aanbestedingsprocedure (incl. criteria en eisen) als neergelegd in bijgevoegde offerte-uitvraag Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink

2 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Opdrachtgeven in het sociaal domein Advies 1 Bijgevoegde offerte-uitvraag vast te stellen en deze uiterlijk 11 juli 2014 via de gemeente Venlo te publiceren via Tenderned, waarbij wordt ingestemd met: a. Regionale contracten en lokaal bepalen gebruik contracten b. Het inrichten van ontwikkeltafels en het sluiten van ontwikkelovereenkomsten c. Het hanteren van de NZa-tarieven 2014 als maximum d. Het opvragen van een kostprijsberekening conform ingevoegd model voor die producten waarvoor geen NZa-tarief beschikbaar is 2 De bevoegdheid om te besluiten over de voorlopige en definitieve gunning, het aangaan van de (raam)contracten en het ondertekenen van de regionale contracten te mandateren aan de burgemeester van de gemeente Venlo, onder de voorwaarde dat deze bevoegdheid wordt uitgeoefend overeenkomstig de aanbestedingsprocedure (incl. criteria en eisen) als neergelegd in bijgevoegde offerte-uitvraag Inleiding In de vergadering van 11 maart 2014 (Besluitnummer ) heeft uw college het regisseursmodel vastgesteld als model voor de inrichting van het opdrachtgeven in het sociaal domein en het plan van aanpak dat een nadere uitwerking is van dit model. Bij de uitvoering van het plan van aanpak zijn we nu in de fase aanbeland dat de offerte-uitvraag en de daarin beschreven selectie en gunningcriteria moet worden gepubliceerd. De documenten voor de offerte-uitvraag treft u bijgaand aan. Ook moeten voor de verdere afhandeling van de offertes een aantal procesafspraken worden gemaakt. Hiervoor doen wij in dit collegevoorstel een aantal voorstellen. Doelstelling Het doel van dit voorstel is de regionale inkoopdocumenten (offerte-uitvraag) voor het opdrachtgeven in het sociale domein vast te stellen en de burgemeester van Venlo te mandateren om de daaruit volgende contracten te ondertekenen. Met deze offerte-uitvraag wordt een belangrijke stap gezet om te zorgen dat de regio gemeenten op 1 januari 2015 in staat zijn om de noodzakelijke ondersteuning aan burgers die dat nodig hebben te kunnen leveren. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: Programma 2.1 Programma 2.1 Werk en Inkomen Doelstelling en uitvoeringsafspraak: 2 Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht en doelstelling en uitvoeringsafspraak: 4 combinaties maken. Programma 2.2: individuele voorzieningen en hoofddoelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk (zelfstandig) in hun eigen omgeving blijven leven en/of deelnemen aan het maatschappelijk verkeer via de inzet van individuele welzijns- en zorgvoorzieningen. Programma 3.2 Jeugd en Gezin en doelstelling 1 Kinderen en jongeren hebben een veilige en evenwichtige basis om op te groeien. Uitvoeringsafspraak: 1.d Transitie jeugdzorg vormgeven. Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 2 van 8

3 Programma 3.3 Wonen, Welzijn en Zorg, en hoofddoelstelling: 2. Senioren en mensen met een beperking kunnen zo lang als mogelijk deelnemen aan het maatschappelijke leven en 3. Burgers leven zo lang als mogelijk in een zelfstandige thuissituatie. Argumenten 1a1 1a2 1a3 De wensen en eisen in de offerte-uitvraag zijn regionaal afgestemd en zijn door de diverse gemeenten getoetst op de lokale situatie Afgesproken is dat we op regionaal niveau met elke aanbieder die aan de eisen voldoet raamcontracten sluiten, waarbij lokaal wordt bepaald of van deze contracten gebruik wordt gemaakt. Dit betekent dat de regionale raamcontracten zodanig worden opgesteld dat in de lokale wensen en eisen wordt voorzien. Deze aanpak geeft duidelijkheid bij de aanbieders en voor ons als gemeenten is er de zekerheid dat met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende contracten ook daadwerkelijk kan worden voorzien in de behoefte aan ondersteuning die er is. Een concept versie van deze offerte-uitvraag is akkoord bevonden in het regionaal ambtelijk overleg en het regionaal bestuurlijk overleg. In deze overleggen is ingezoomd op de belangrijkste punten in de offerte-uitvraag. Deze punten komen ook in dit collegevoorstel aan de orde. Beide overleggen hebben ingestemd met de gekozen aanpak. Met de documenten wordt aanbieders gevraagd om een aanbieding te doen voor nader omschreven producten en diensten in het sociale domein en worden eisen gesteld waaraan moet worden voldaan. Voor u liggen 7 documenten, dit zijn de logische onderdelen, percelen in inkooptermen, die samen het sociaal domein omvatten. Aanbieders kunnen op meerdere onderdelen een offerte uitbrengen. Vanwege verschillende wettelijke grondslagen (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet) worden voor verschillende onderdelen verschillende eisen gesteld. Bovendien is er een grote diversiteit aan producten en diensten. Daarom is gekozen voor een splitsing in 7 documenten. Deze documenten kennen allen dezelfde opbouw. De kern van de uitvraag zit in hoofdstuk 2 en dan met name paragraaf 2.7 de opdrachtomschrijving. Het programma van eisen dat bij deze opdrachtomschrijving hoort is opgenomen in bijlage 2. Alle andere onderdelen zijn voor alle documenten gelijk en geven toelichting over het proces van aanbesteding en bevat de concept overeenkomsten. 1a4 De offerte-uitvraag beperkt zich tot datgene wat we regionaal gezamenlijk inkopen. Conform uitdrukkelijke wens van het college worden voor Peel en Maas geen lokale initiatieven/produkten meegenomen. In 2013 zijn op basis van de implementatiestrategie Samen Anders met Co-creatie (april 2013), het convenant Leven in het Dorp WWZ (juni 2013) en het inkoopkader Wmo-AWBZ-Zvw 2014 (december 2013) door de gemeente gezamenlijk met cvgz (Coöperatie VGZ zorgkantoor en zorgverzekeraar) afspraken gemaakt. In de afgelopen jaren zijn in Peel en Maas veel initiatieven gerealiseerd door burgers, vrijwilligers en lokale netwerkpartners. Voorbeelden daarvan zijn dorpsdagvoorzieningen, dorpsvervoer, dorpsinfoloketten en Gezin Gezien. De gemeente Peel en Maas maakt samen met andere regiepartijen rechtstreeks afspraken met (geeft opdracht aan) stichtingen en netwerkpartners die deze voorzieningen beheren. Deze voorzieningen worden niet meegenomen in het regionaal opdrachtgeven. Dit geldt ook voor de subsidieafspraken afspraken met de welzijnsinstelling Vorkmeer over Deze lokale inkoop/opdrachtgeven 3Ds gaan we in een subsidiekader gieten. Volgende week wordt een voorstel/discussienotitie in het portefeuillehouderoverleg en collegevergadering ingebracht, met een eerste aanzet om te komen tot een subsidiekader. Het subsidiekader volgt in augustus b1 Om op nader te bepalen thema s deze transformatie en ontwikkeling te regisseren Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 3 van 8

4 worden ontwikkeltafels ingericht In deze aanbesteding sociaal domein wordt ingestoken op een zo soepel mogelijk transitie op de verschillende onderdelen. Tegelijkertijd is de ambitie geformuleerd om een transformatie en doorontwikkeling te maken om innovatie mogelijk te maken. Daarbij wordt ingezet op nieuwe producten, diensten en samenwerkingsverbanden en vergroten van effectiviteit en efficiëntie. In de ontwikkeltafels wordt vanuit de gemeenten bij monde van de accounthouders overlegd met aanbieders en eventueel burgers en zorgverzekeraar volgens een strak geregisseerd proces. De gemeenten en Coöperatie VGZ zorgkantoor/zorgverzekeraar gaan een regioprogramma opstellen waarin ze als regisseurs op hoofdlijnen afspraken maken op thema s. Deze zijn 3D-breed en zo veel mogelijk integraal. Het regioprogramma wordt verder uitgewerkt in uitvoeringsafspraken op regionaal, bovenlokaal en lokaal niveau. De ontwikkeltafels leveren input voor het regioprogramma dat zich steeds verder zal ontwikkelen. Dat gebeurt ook vanuit de uitvoering en evaluatie/monitoring van trajecten die door burgers en maatschappelijk partners in de praktijk worden opgezet. Als eerste thema voor de ontwikkeltafels is kwaliteit en monitoring benoemd bij de besluitvorming inzake kwaliteit. De overige thema s moeten in overleg en naar behoefte worden bepaald. 1b2 Doelgroepenvervoer voor 2015 en 2016 wordt meegenomen De aanbesteding / ontwikkeling van het doelgroepenvervoer (Wmo - vervoer, Leerlingenvervoer, AWBZ extramuraal vervoer en WSW - vervoer) gebeurt op schaal van Noord- en Midden - Limburg. Er wordt naar gestreefd dat er op 11 december 2016 wanneer de provinciale OV Concessie afloopt c.q. met ingang van 2017, een nieuwe organisatie van het doelgroepenvervoer start. Bij de ontwikkeling daarvan wordt tevens samengewerkt met de regio Zuid - Limburg en de Provincie Limburg. Het "nieuwe" doelgroepenvervoer is nauw gekoppeld aan de drie decentralisaties, waarbij er een regiecentrale zal worden ontwikkeld en het vervoer opnieuw wordt georganiseerd en ingekocht. Voor de juridische vorm van de regiecentrale worden nog voorstellen gedaan. Voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met grofweg 31 december 2016 wordt het doelgroepenvervoer meegenomen bij de offerte - uitvraag voor het opdrachtgeven in het sociaal domein. Het betreft hier de nieuwe vervoerstaken. Het Wmo - vervoer en het Leerlingenvervoer blijven vooralsnog gewoon in stand. Tegelijkertijd wordt het nieuwe doelgroepenvervoer de komende twee jaar ontwikkeld. Zoals hierboven reeds vermeld zal vervoer ook nadrukkelijk aan de orde komen in de ontwikkeltafels. 1b3 Regionaal Kompas ook meegenomen in de offerte-uitvraag Op dit moment is er voor een aantal specifieke taken rondom maatschappelijke opvang sprake van een aparte subsidie regeling, het zogenaamde Regionaal Kompas. Deze regeling geldt voor de regio Noord en Midden Limburg, met Venlo als Centrumgemeente. Deze regeling wordt per 1 januari 2015 een integraal onderdeel van de WMO 2015 en bestaat niet meer als aparte regeling. De rol van centrumgemeente blijft tot 2018 gehandhaafd. En de rol van centrumgemeente wordt uitgebreid met een aantal taken, zoals beschermd wonen. In de offerte-uitvraag is de vraag opgenomen op basis van de huidige stand van zaken en de aanpak die we kiezen voor De doorontwikkeling in de komende tijd wordt onderdeel van de ontwikkeltafels. 1c/d1 Bij de huidige aanbesteding is prijs of een prijsrange geen gunningscriterium. In plaats daarvan gaan we uit van de tarieven van het Nza als maximum. Vanuit een analyse van de huidige stand van zaken is dit het meest voor de hand liggend (belangen burger; zorg continuïteit, beschikbare tijd, tijdig afspraken kunnen maken met zorgaanbieders, mogelijkheid voor zorgvuldige transitie, wettelijk kader om afspraken te moeten maken, verdere samenwerking met gemeentes Regio, financiële Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 4 van 8

5 gevolgen bij het niet tijdig realiseren). We hebben namelijk geen goede beschrijving van de prestaties en kunnen daarmee de prijs niet koppelen aan de prestatie. We kennen op dit moment de prijzen van de producten niet echt. Ook hebben we onvoldoende zicht op de kostenstructuur bij de aanbieders. Voor een aantal producten die voorheen werden gefinancierd vanuit de AWBZ en de Zorgverzekeraar, zijn er nog steeds prijzen vastgesteld door de NZa, en ook voor andere producten zijn er prijsranges bekend of vastgesteld. Wij realiseren ons dat er landelijk door zorgverzekeraars de nodige opmerkingen zijn gemaakt bij deze tarieven. Dit wordt ook opgemerkt bij financiële consequenties. We hebben overwogen of het wenselijk is om een korting toe te passen op de tarieven Ondersteuning van huishoudelijk werk (perceel in het document maatwerk Wmo) betreft een bestaand Wmo-product. In de uitvraag hanteren we een minimum en maximumtarief, gebaseerd op een algemene kostenberekening die BIZOB maakte voor de Peellandgemeenten. De genoemde tarieven zijn lager dan de huidige tarieven. Voor Jeugd geldt bovendien dat er middels het regionale transitiearrangement afspraken met aanbieders zijn gemaakt over continuïteit van zorg en het aannemen van nieuwe casussen in 2015 tegen een lager budget (80% van de uitgaven in 2012). Ander belangrijk punt is, dat we volgens de wet zorgcontinuïteit moeten bieden, wat concreet betekent dat we met iedere aanbieder die nu zorg levert aan burgers in onze regio een contract moeten sluiten. Waar we geen prijzen van producten kennen, zullen we vragen om de prijs aan te geven via een kostprijsmodel, dan krijgen we inzicht in de kostprijs en kunnen ook de verschillen tussen aanbieders beoordelen. En waar nodig een nadere toelichting vragen op de prijs. Waarbij we in de ontwikkeltafels met aanbieders in gesprek gaan om te bespreken waarom de ene aanbieder in staat is om hetzelfde product voor een lagere prijs te realiseren. Tevens zullen we afspraken moeten maken hoe we omgaan met prijsontwikkelingen. Daarbij willen we gebruik maken van het model van service level agreements, waarbij we afspraken maken over prijs en prestatieniveau. Beschrijving van prestaties meer op basis van effect in plaats van input, en de daaraan gekoppelde prijs, is een mogelijk onderwerp voor de ontwikkeltafels. Tot slot is van belang dat bij de keuze voor het regisseursmodel en de inzet van het keukentafelgesprek, waarbij de burger bepaalt voor welke aanbieder van een in het ondersteuningsplan opgenomen product hij kiest, met name het volume en het inzetten op eigen kracht voor dit moment de belangrijkste draaiknop is. 2a De bevoegdheden ten aanzien van de regionale contracten te mandateren aan de burgemeester van de gemeente Venlo, voorkomt dat er omvangrijke besluitvormingsprocessen binnen iedere gemeente nodig zijn. Op dit moment is er nog geen samenwerkingsverband dat namens de 7 gemeenten de contracten kan tekenen. De inrichting van de regionale samenwerking door middel van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is namelijk nog niet afgerond. Het is niet zeker dat dit wel al helemaal juridisch afgerond is op het moment dat de contracten moeten worden getekend. Dit betekent dat in principe alle 7 colleges individueel dienen te besluiten tot gunning en het aangaan van de contracten en vervolgens de contracten door 7 burgemeesters moeten worden ondertekend. Dat wordt nogal een drukte, vooral omdat het een groot aantal (honderden) contracten betreft. Wij stellen voor dat de burgemeester van Venlo mandaat te geven om conform de aanbestedingsprocedure namens de 7 gemeenten te besluiten tot voorlopige en definitieve gunning, het aangaan van de (raam)contracten en het onderteken van de regionale contracten, onder de voorwaarde dat dit gebeurd overeenkomstig de Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 5 van 8

6 aanbestedingsprocedure (incl. criteria en eisen) als neergelegd in bijgevoegde offerteuitvraag. Het mandateren van deze bevoegdheid aan Venlo betekent overigens niet dat er vooraf geen bestuurlijke en ambtelijke regionale afstemming meer plaats zou vinden over alles wat er met de gunning samenhangt. Het regionaal bestuurlijk overleg 3D, heeft op 19 juni ingestemd met dit voorstel. Kanttekeningen 1c/d1 Het hanteren van NZa-tarieven 2014 als maximum brengt ook risico s met zich mee Door KPMG is een rapport opgesteld: Eindrapportage KPMG 'Inzicht in tarieven Wmo en Jeugd' (mei 2014 ) Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de directeuren sociale pijler G32. De eindrapportage van KPMG laat zien dat de huidige NZA tarieven en met name de huidige speciale tarieven niet worden gerechtvaardigd door de huidige werkpraktijk. In reactie hierop zien wij dat bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam rekening houdt met het advies van de directeuren Platform Sociale Pijler van de G32 om bij de inkoop vanaf 2015 uit te gaan van zogenaamde 'mediaan-tarieven (welke in voornoemd rapport zijn benoemd). Gezien het korte resterende tijdbestek en daarmee het forse afbreukrisico is dit advies voor onze regio echter moeilijk uitvoerbaar. Financiële consequenties Er zijn geen specifieke financiële consequenties bij dit voorstel, anders dan het uitgangspunt om uit te gaan van het hanteren van NZa-tarieven 2014 als maximum.. Juridische consequenties De juridische aspecten zijn meegenomen in het advies van de inkoopadviseur (zie onder uitvoering) Communicatie Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met de communicatieconsulent omdat: de communicatie regionaal wordt opgepakt In samenwerking met de regiogemeenten wordt een aantal communicatieacties ingezet om aanbieders te attenderen op de offerte-uitvraag. Marktpartijen in ons bestand worden actief aangeschreven. Daarnaast wordt een persbericht verspreid naar regionale media. Afgeleid van dit persbericht wordt een artikel geplaatst in de lokale huis-aan-huisbladen waarin wat verder wordt ingegaan op de aanpak van de 3D s en bijbehorende inkoopprocedures. Relevante informatie staat uiteraard ook op de extranetsite van de gemeente Venlo waartoe de bij ons bekende aanbieders reeds toegang hebben. Uitvoering Nationale openbare procedure Volgens het gemeentelijk aanbestedingsbeleid van de gemeente Peel en Maas dienen opdrachten voor diensten van deze omvang Europees aanbesteed te worden. In onderhavig geval is sprake van zogenaamde 2B-diensten, waarvoor een verlicht Europees aanbestedingsregiem geldt. Hierdoor voldoet de voorziene nationale openbare aanbesteding (zoals hierna op hoofdlijnen beschreven) aan de Europese aanbestedingswetgeving en daarmee aan het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Proces na 11 juli 2014 Publiceren offerte-uitvraag: 11 juli 2014 De offerte-uitvraag zal via Tenderned gebeuren en ook de communicatie naar aanleiding van de uitvraag en de offertes zal via Tenderned plaatsvinden. In de komende periode zal ruim aandacht Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 6 van 8

7 worden besteed aan communicatie hierover en ondersteuning van aanbieders bij het gebruik van Tenderned. Vooral voor de kleine aanbieders zal dit even wennen zijn. Nota van inlichtingen: 12 juli augustus 2014 In de eerste periode van de offerte-uitvraag zullen aanbieders in de gelegenheid worden gesteld om vragen over de uitvraag te stellen. Deze vragen zullen zoveel mogelijk direct ambtelijk worden beantwoord via Tenderned. Dit conform de gebruikelijke procedure bij aanbestedingen. Beoordeling offertes: 1 september september 2014 Zoals reeds aangegeven zal het aanleveren van offertes gebeuren via een vast format om snelle beoordeling mogelijk te maken. Bij de offerte-uitvraag wordt een modelovereenkomst bijgevoegd. De offertes dienen eind augustus binnen te zijn. Als de offertes zijn binnengekomen, zullen deze worden beoordeeld door een delegatie vanuit de regionale werkgroep inkoop en inkoopjuristen. De uitkomsten van de beoordeling zullen worden voorgelegd aan de regionale werkgroep inkoop en het regionaal bestuurlijk overleg 3D. Voorlopige gunning: 3 oktober 2014 Vervolgens zal in de gemeente Venlo (namens de regio) een collegebesluit worden voorbereid om over te gaan tot ondertekening van de contracten. Ondertekening definitieve contracten: 24 oktober 1 november 2014 Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Het college van de gemeente Peel en Maas heeft besloten de documenten voor de regionale offerte-uitvraag voor de dienstverlening in het sociale domein vast te stellen en deze uiterlijk 11 juli 2014 via de gemeente Venlo te publiceren via Tenderned. Tevens heeft het college de burgemeester van de gemeente Venlo gemandateerd om de contracten mede namens de gemeente Peel en Maas af te sluiten en te ondertekenen. Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 7 van 8

8 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder: Raf Janssen Opgesteld door: Claudia Wijnhoven-Diels Datum: 2 juli 2014 Wijziging: 7-juli :31 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: Documentnummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ (van iedere bijlage het documentnummer vermelden) Overleg gepleegd met Frank van de Vondervoort en Ron Genders: Advies ingewonnen bij Advies en Control: Overleg gehad met communicatieconsulent? Resultaat: aanvullingen op het (regionale) collegevoorstel. Nee: Nee Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Nee Niet van toepassing Nee Nee Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 8 van 8

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Besluitnummer: 27 9.1 Onderwerp: Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Advies: 1 In te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573478 Besluitnummer: 2 9.1 Onderwerp: beleidsregels sociaal domein Advies: 1 Vast te stellen de volgende beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/450530 Documentnummer: 1894/2014/450533 Besluitnummer: 25 8.1 Onderwerp: Plan van aanpak duurzaamheid Advies: 1 het plan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 371769 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 19 7.3 Onderwerp: Indexering Contract Regiovervoer Advies: 1. In te stemmen met het besluit c.q. voorstel van het bestuurlijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384122 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7.3 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Noord Limburg 2013-2017 Advies: 1. In te stemmen met voortzetting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Zaaknummer: 1894/2013/419759 Besluitnummer: 50 10.5 Onderwerp: Aanbestedingsdocumenten Huis van de Gemeente Advies: Het inschrijvingsdocument

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/452260 7 7.2 Onderwerp: Verklaring onttrekking onderwijs ter verkrijging eigendom perceel Koninginnelaan 4 Panningen.(b.s. Panningen-Noord)

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573612 Documentnummer: 1894/2014/583861 Besluitnummer: 51 9.6 Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/21220 Besluitnummer: 28 6.7 Onderwerp: Concept vaststellingsovereenkomst De Berckt en omwonenden Advies: 1. Kennis te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz

NEVI-PIANOo congres. Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz NEVI-PIANOo congres Innovatie en besparingen door samenwerking in de zorg i.s.m. Actiz 5-6-2014 Ron Genders, gemeente Peel en Maas Regisseur Leven in het Dorp WWZ, Transitie-Trekker AWBZ-Wmo-Zvw GSM: 06-54972596,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/764319 Besluitnummer: 15 8.4 Onderwerp: Advies 1 om voor het zelfvoorzienend maken van het zwembad in Kessel een lening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/767804 Besluitnummer: 16 5.2 Onderwerp: Advies: 1. De circulaire van het LOGA van 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 en

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/043716 Documentnummer: 1894/2015/596080 Besluitnummer: 6 6.2 Onderwerp: Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten op de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/440787 Documentnummer: 1894/2014/491670 Besluitnummer: 34 9.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/546054 Besluitnummer: 44 6.3 Onderwerp: huurkwestie woning Churchillaan 3 Meijel Advies: 1 In te stemmen met verzending

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/593302 Besluitnummer: 4 8.1 Onderwerp: Grondprijzen 2015 Advies: 1 Vast te stellen de grondprijzen 2015 Besluit van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/877151 Besluitnummer: 50 6.2 Onderwerp: bouwen duurdere huurwoningen door Wonen Limburg Advies: 1 Wonen Limburg berichten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/014274 Besluitnummer: 24 6.4 Onderwerp: Woningbouwlocaties in Kessel-Eik Advies: 1 Vaststellen van de notitie Woningbouwlocaties

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Adviesnota aan B en W Onderwerp Opdrachtgeven in het sociaal domein Datum 3 juli 2014 Naam steller Lizet Heskes Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/672414 Documentnummer: 1894/2015/672746 Besluitnummer: 40 7.1 Onderwerp: Regionale samenwerking 'Het belang van Arbeidsmigranten'

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/5360 Besluitnummer: 10 9c Onderwerp: Omgevingvergunning kinderdagverblijf en overige activiteiten Ruijsstraat 102 Panningen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/004571 Besluitnummer: 43 6.6 Onderwerp: Beleidsregels wijze van verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 296678 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 23 6b Onderwerp: Uitwerking Glasbankregeling ter voorbereiding op Bestuurlijk overleg Glasbankregeling 7 juni 2012 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/768004 Besluitnummer: 21 7.1 Onderwerp: Grondtransacties met familie Vaessen locatie Op de Kemp Woonveld West project

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/061546 Besluitnummer: 7 6.3 Onderwerp: Overeenkomst het waterschap Peel en Maasvallei over de uitvoering en beheer van

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/7424 Besluitnummer: 7 5c Onderwerp: Beslissing op bezwaar besluit tot toekennen van een huisnummer Diepenbroeklaan 69A

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/807705 Documentnummer: 1894/2016/835475 Besluitnummer: 40 9.2 Onderwerp: Actieplan participatieverklaringstraject gemeente

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 331355 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 47 7g Onderwerp: Convenant: Werken aan vakmanschap Advies: 1. Instemmen met voorliggende convenant en tot ondertekening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/53830 Besluitnummer: 14 6a Onderwerp: Ondergrondse beregening voetbalaccommodaties Baarlo, Kessel en Meijel Advies: 1.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2016/836933 Besluitnummer: 41 5.1 Onderwerp: Vaststellen LOGA brieven tweede en derde kwartaal 2016 Advies: 1 Om de door het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/035618 Documentnummer: 1894/2015/629341 Besluitnummer: 18 8.1 Onderwerp: Uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/655113 Documentnummer: 1894/2015/685975 Besluitnummer: 43 8.1 Onderwerp: Verzoek bijdrage en deelname Regio Venlo On

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 303868 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7a Onderwerp: nieuwsbrief "Werk maken van werk" Advies: 1. Kennisnemen van de nieuwsbrief: Werk maken van werk. 2.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/000830 Besluitnummer: 5 5.1 Onderwerp: Advies: 1 Te besluiten om de heer mr. C.W.C.A. Bruggeman te benoemen als voorzitter;

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384682 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Verkoop voormalig gemeentehuis Meijel Advies: 1. In te stemmen met het onderhands verkopen van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 320756 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/115068 Besluitnummer: 40 7b Onderwerp: aanbesteden hulp bij het huishouden Advies: 1. Instemmen met het voorliggende

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2016 Afdelingshoofd: Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 07 maart 2016 1. Aanleiding

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/456911 Documentnummer: 1894/2014/457150 Besluitnummer: 21 7.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Onderhoud van de Standerdmolen St. Anthonius

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696079 Documentnummer: 1894/2015/704413 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: bod woningbouwcorporaties voor 2016 Advies:

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702934 Besluitnummer: 50 6.6 Onderwerp: Bereik- en beschikbaarheid binnen de RUD 2016

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Werk, Inkomen en Zorg Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Wijs-Menne, De

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 319467 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 44 10a Onderwerp: Budgetovereenkomst basisschool Ringovenpark Panningen Advies: 1. Instemmen met de inhoud en strekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR: (Voorlopige) gunningen Jeugd GGZ en Dyslexiezorg Voorgesteld besluit: 1 Voor de levering van de voorzieningen op het vlak van Jeugd-

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2017/1091545 Besluitnummer: 23 6.3 Onderwerp: Collectieve actie tegen capaciteitstarief Advies: 1 Akkoord geven om deel te

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Convenant samenwerking gemeenten Noord- Limburg, VGZ zorgkantoor Noord- en Midden- Limburg en zorgverzekeraar cvgz Afdelingshoofd: Bremmers,

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 352733 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2013/8766 Besluitnummer: 9-5.2 Onderwerp: Gemeentelijke televisie uitzendingen - Omroep P&M Advies: 1. Akkoord

Nadere informatie

mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Onderwerp mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 3 april 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Elleke

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/686669 Documentnummer: 1894/2015/686676 Besluitnummer: 43 9.1 Onderwerp: Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2011/17591 Documentnummer: 1894/2012/3029 Besluitnummer: 5-8a Onderwerp: Legaliseren 18 vakantiehuisjes Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/17591 Besluitnummer: 51 8e Onderwerp: Uitgangspunten legaliseren 18 zomerhuisjes en bijgebouwen Stille Wille Advies:

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Startnotitie Uitgangspunten Inkoop Wmo 2015. Portefeuillehouder: C. van Dijk (wnd.) Kenmerk: 172949 / 173733 Samenvatting Door de gezamenlijke

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg

Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg Collegebesluit Onderwerp: (Voorlopige) gunningen jeugd GGZ en dyslexiezorg BBV nr: 2014/365068 1. Inleiding Op 24 juni 2014 heeft het college ingestemd met de Offerteaanvraag Zorg voor Jeugd (onderdeel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/557015 Besluitnummer: 43 6.3 Onderwerp: Aangelegde BMX baan op perceel Kessel F 308 achter de Molenstraat 40 te Kessel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota B&W-voorstel en besluitnota Domein d.d. B&W Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratie- 29-11-2016 datum Opsteller Bert Borggreve 24-1-2017 Portefeuille Sociale Wijkteams Registratienummer Bestuurlijk

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016

OPLEGGER * * Datum 1 juni 2016 Nummer Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 Datum 1 juni 2016 Nummer 2016-06- Datum commissievergadering 14/15 juni 2016 Datum raadvergadering 28 juni 2016 OPLEGGER Registratienummer 2016-17050 / 16Z.003029 Onderwerp Inkoopplannen Wmo en Jeugd 2017

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: (Voorlopige) gunningen JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Voorgesteld besluit: 1. Voor de levering van de voorzieningen op het vlak

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015 - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05604 in MUIiiii min mui Datum vergadering Nota openbaar: Ja 02DEC.201Ĥ Onderwerp: Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie