Beslisdocument college van Peel en Maas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisdocument college van Peel en Maas"

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Onderwerp: Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg, governance en marktbewerking Advies: 1. In te stemmen met: a) de governance zoals beschreven in bijlage 3; b) bestuurlijke vertegenwoordiging in het Werkbedrijf regio Noord-Limburg namens de zeven gemeenten door coördinerend wethouder, tevens voorzitter Werkbedrijf, VER Tax en wethouder RFH Janssen; c) de Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf regio Noord-Limburg (deel 3) d) de Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg (deel 6) e) het plan van aanpak 2015 Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg (deel 5) f) het aantrekken van een manager Werkgeversservicepunt. 2. Wethouder RFH Janssen de volmacht verlenen om tot ondertekening van bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf regio Noord-Limburg en de Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg over te gaan. 3. Kennis te nemen van de overige bijlagen. Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink

2 Zaaknummer: 1894/2015/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Werkbedrijf regio Noord-Limburg, governance en marktbewerking Advies 1. In te stemmen met: a) de governance zoals beschreven in bijlage 3; b) bestuurlijke vertegenwoordiging in het Werkbedrijf regio Noord-Limburg namens de zeven gemeenten door coördinerend wethouder, tevens voorzitter Werkbedrijf, VER Tax en wethouder RFH Janssen; c) de Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf regio Noord-Limburg (deel 3) d) de Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg (deel 6) e) het plan van aanpak 2015 Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg (deel 5) f) het aantrekken van een manager Werkgeversservicepunt. 2. Wethouder RFH Janssen de volmacht verlenen om tot ondertekening van bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf regio Noord-Limburg en de Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg over te gaan. 3. Kennis te nemen van de overige bijlagen. Inleiding Elke arbeidsmarktregio dient een regionaal Werkbedrijf op te richten met als primaire doel het uitvoeren van de Banenafspraak. De Banenafspraak komt voort uit het Sociaal Akkoord van 2013 waar het rijk en sociale partners hebben afgesproken om tot extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking banen worden gecreëerd in de marktsector en banen in de overheidssector. Het Werkbedrijf regio Noord-Limburg is een bestuurlijk netwerk dat de centrale spil vormt voor het creëren van deze extra banen. De governance en marktbewerking van het Werkbedrijf regio Noord-Limburg zijn verdeeld over zes delen. De delen zijn bijgevoegd en worden hieronder kort toegelicht. Governance en marktbewerking in zes delen De governance en marktbewerking van het Werkbedrijf regio Noord-Limburg zijn verdeeld over zes delen. In deel 1 is er aandacht voor de missie, doelen, rollen en taken van het Werkbedrijf regio Noord- Limburg. Hierbij is aansluiting gezocht bij de reeds bestaande initiatieven. Deel 2 richt zich op de governance van het Werkbedrijf regio Noord-Limburg waarbij wederzijds commitment de basis is voor samenwerking binnen het Werkbedrijf regio Noord-Limburg. Het gaat om het realiseren van gezamenlijk gedragen doelstellingen waaraan sociale partners, gemeenten en UWV, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid een bijdrage kunnen leveren. Dit commitment en draagvlak wordt binnen de governance vertaald in afspraken over de wijze waarop met welke partijen bestuurlijk wordt samengewerkt. Daarnaast wordt de relatie geschetst tussen het Werkbedrijf regio Noord-Limburg als bestuurlijk netwerk en het Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg als uitvoerend netwerk. Naast een gemeentelijke vertegenwoordiging in het bestuurlijk netwerk, nemen deel aan het bestuur Werkbedrijf de Limburgse Werkgeversvereniging, de vakbewegingen FNV / CNV en het UWV Werkbedrijf. De bestuurlijke vertegenwoordiging in het Werkbedrijf regio Noord-Limburg namens de zeven gemeenten bestaat uit coördinerend wethouder, tevens voorzitter Werkbedrijf, VER Tax en wethouder RFH Janssen. De rol van de coördinerend wethouder vanuit de centrumgemeenten in de Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 2 van 8

3 Werkbedrijven is door de landelijke Werkkamer toebedeeld en de keuze voor een tweede wethouder in het bestuur is unaniem besloten tijdens een portefeuillehouder overleg sociaal domein. Deel 3 betreft de samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf regio Noord-Limburg waarvan voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen en door de betrokken wethouders op 22 oktober a.s. tijdens een eerste Algemeen beraad van het Werkbedrijf regio Noord-Limburg tot ondertekening over te gaan. Hiervoor is een apart burgemeestersvoorstel in routing gebracht om mandaat te kunnen verlenen aan de verantwoordelijke wethouders. In de geest van het Sociaal Akkoord kiest het Werkbedrijf regio Noord-Limburg voor een lichte bestuurlijke samenwerkingsvorm. Er wordt geen juridische entiteit opgericht en ook geen (nieuw) instituut met mensen en middelen. Het Werkbedrijf regio Noord- Limburg wordt beschouwd als een bestuurlijk netwerk waar partijen via een samenwerkingsovereenkomst akkoord gaan met de wijze waarop samengewerkt wordt. Deel 4 is het Marktbewerkingsplan Werkbedrijf regio Noord-Limburg. Er is pas sprake van een Werkbedrijf als een regionaal plan van aanpak, Marktbewerkingsplan, inclusief samenwerkingsafspraken tot stand is gekomen. Het plan is opgesteld op basis van regionale arbeidsmarktkenmerken bij vraag en aanbod. Dit sluit ook aan bij de al lopende inzet van gemeenten, UWV en andere partijen om, ingevolge de Wet SUWI, op het niveau van arbeidsmarktregio s samen te werken onder andere bij werkgeversdienstverlening. In Noord-Limburg hangt het Marktbewerkingsplan inhoudelijk mede samen met de strategische visie Regio in balans, het document Werken aan de Regio Venlo , programma s voor de toekomst en het coalitieakkoord van de Provincie Limburg In Limburg bereiken we meer. De beleidsagenda die in het marktbewerkingsplan staat omschreven heeft minimaal aandacht voor onderstaande punten: Invulling geven aan de Banenafspraak Aandacht voor strategische personeelsplanning Focus op kansrijke sectoren Benutten van kansen over de grens Inspelen op flexibiliteit en mobiliteit Aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt Aan het bestuur van het Werkbedrijf zal worden voorgelegd om in te stemmen met het Marktbewerkingsplan zoals in deel 4 omschreven. Het 5 e deel betreft het Plan van aanpak 2015 Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg: Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen! Het huidige Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg is gestoeld op de businesscase van februari 2014 en is sinds juli 2014 operationeel. Inmiddels heeft de wereld niet stil gestaan. De decentralisaties in het sociaal domein zijn een feit. Het sociaal akkoord krijgt voorzichtig uitvoering. Overal in het land en ook in Noord-Limburg wordt bestuurlijk hard gewerkt aan de op- en inrichting van een regionaal Werkbedrijf. Hoog tijd voor een herijking van het Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg. In dit plan van aanpak wordt beschreven welke stappen het Werkgeversservicepunt regio Noord- Limburg in de tweede helft van 2015 moet maken om op 1 januari 2016 een volwassen netwerk te kunnen zijn dat klaar is voor de toekomst. Aan bestuurders wordt gevraagd: het geloof in dit regionale product uit te stralen de informatie & adviesfunctie van een accounthouder te erkennen door onder andere een minimale inzet van 12 uur per week vanaf nu te regelen te zorgen voor borging van de kwaliteit van de werving & selectie/aanbodkant In deel 6 wordt ten slotte het convenant Samenwerkingsafspraken Werkgeversbenadering regio Noord-Limburg Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt arbeidsmarktregio Noord- Limburg opnieuw voorgelegd om mee in te stemmen en tot ondertekening door verantwoordelijk wethouders over te gaan. Hiervoor is een apart burgemeestersvoorstel in routing gebracht om mandaat over te dragen aan de betrokken wethouders. De Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg is geactualiseerd op basis van de eerdere delen. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 3 van 8

4 Ten slotte wordt aan uw college voorgelegd om in te stemmen met het aantrekken van een manager Werkgeversservicepunt. Vanuit de Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg wordt aan de manager Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg de opdracht gegeven om uitvoering te geven aan de ambities uit het Marktbewerkingsplan Werkbedrijf regio Noord-Limburg. Hierbij dient de manager maximaal gefaciliteerd te worden door de deelnemende organisaties aan het Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg. Naast het uitvoeren van de opdracht vanuit het Werkbedrijf, de linking pin rol tussen Werkbedrijf regio Noord-Limburg en deelnemende organisaties Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg heeft de manager de taak om de accountmanagers verbonden aan het Werkgeversservicepunt aan te sturen en het gezicht naar buiten te zijn bij speciale events en/ of de grotere (nieuwe) accounts. Doelstelling Het oprichten van een Werkbedrijf dat een bestuurlijk netwerk vormt in de regio Noord-Limburg met alle partners (overheid en markt) om garantiebanen te creëren waar mensen met een arbeidsbeperking geplaatst kunnen worden en het inrichten van een Werkgeversservicepunt waar de samenwerking in de uitvoering wordt vormgegeven. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: 2.1 werk en inkomen, aansluiten op mooie voorbeelden, regionale samenwerking. Argumenten 1.1 De missie: kansen creëren tussen werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en een ondernemer die hierin iets wil betekenen sluit aan bij Peel en Maas aanpak. De missie van het werkbedrijf sluit in principe aan bij het relatiebeheer en partnership zoals wij dit in Peel en Maas via Werk maken van werk hebben vormgegeven. 1.2 Wij investeren reeds geruime tijd in het Werkgeversservicepunt. Onze relatiebeheerders/arbeidsbemiddelaars kennen een integrale aanpak die bij uitstek een goede samenwerking laat zien met UWV, SW bedrijven en arbeidsbemiddelaars van andere gemeenten. Hun benadering is reeds regionaal georiënteerd. In principe werken al onze relatiebeheerders al volgens de uitgangspunten van het Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt. Ze zijn bij uitstek relatiegericht en zien hun samenwerking als onderdeel van de voor ogen staande netwerkorganisatie. 1.3 Als gemeente stellen we vanaf 2015 jaarlijks 0,7 FTE beschikbaar voor de doelgroep van de banenafspraak. We geven hiermee het goede voorbeeld als overheidsinstantie. Voor 2015 wordt concreet gekeken naar de invulling van een functie als gastheer/vrouw voor het huis van de gemeente. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden moeten landelijk in banen ter beschikking stellen. VNG adviseert 1 functie per gemeente. (landelijk ca 390 banen) De overige 240 banen moeten in regionaal verband (samenwerkingsverbanden) ingevuld worden. Voor onze regio moeten in 2015 ca 14 banen gecreëerd worden, oplopend tot ca 110 in Volgens advies wordt er 1 functie per gemeente gecreëerd, daarnaast 1 of meerdere functies per samenwerkingsverband o.a. bv in de veiligheidsregio. Er zullen ca 5 a 6 banen per regio nog ingevuld moeten worden. Hier wordt momenteel regionaal een plan de campagne voor opgesteld. 2.1 Marktbewerkingsplan sluit aan op de visie van partnership van onze gemeente. Uitganspunten sluiten veelal aan op onze uitgangspunten. Het gaat om relatiebeheer en niet om het verzamelen van vacatures of het schuiven van CV s. 3.1 Plan van aanpak Werkgeversservicepunt sluit aan bij onze uitgangspunten In principe handelen we vanuit deze uitgangspunten o.a. relatiegericht en vanuit een lokale benadering. We inventariseren kansen binnen ons lokaal netwerk en waar mogelijk zullen we regionaal opschalen. De relatiegerichte aanpak en de inzet van natuurlijke begeleiders is echter een door onze gemeente reeds enkele jaren beproefde aanpak, die nu in uitvoering ook door de andere gemeenten worden ingevoerd. Het UWV heeft als samenwerkingspartner nog de grootste achterstand mbt deze aanpak. We zullen er echter voor waken dat de voorsprong die onze gemeente hierin heeft opgebouwd door een intensievere regionale samenwerking niet wordt verspeeld. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 4 van 8

5 Kanttekeningen 1.1 Missie: We brengen vraag en aanbod bij elkaar Het gevaar is dat het Werkbedrijf en met name de uitvoeringspoot: het Werkgeversservicepunt blijft handelen volgens de traditionele wijze. Er wordt m.n. in het marktbewerkingsplan gesproken over aantallen leads, en capaciteit. Dit doet denken aan een institutionele aanpak terwijl het accent juist moet liggen op het groeien naar een netwerkorganisatie. Niet spreken over een business case maar spreken over een value case. We gaan van institutionele zorg naar menszorg. 1.2 Het netwerk moet lokale dienstverlening versterken en niet negatief beïnvloeden. Onze accounthouders hebben relatiebeheer hoog in het vaandel staan. Is de relatie goed, zal dit uiteindelijk ook meer mogelijkheden voor regionale kandidaten opleveren. De regio heeft haar beleid vastgesteld. De intentie is goed, maar de kunst blijft om een daadwerkelijke omvorming te realiseren naar een echte netwerkorganisatie via partnership. Gemeentelijke overheidsorganisaties zijn van oudsher beheersorganisaties die op basis van uitvoeringsregels handelen. Dit los laten, een andere rol kiezen, rekening houdend met waarden van andere partners vergt van ons een ander handelen. Hierin worden we belemmerd dat niet iedereen even ver is in dit proces. Zelfreflectie van de eigen (overheids)organisaties is met regelmaat noodzakelijk om partners te laten oordelen of we nog de goede dingen doen en of we de dingen nog goed doen. Dit proces tot zelfreflectie wordt nog in geen enkel onderdeel van het Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt benoemd. 1.1 Marktbewerkingsplan is geen garantie op succes. Het werken in en naar een netwerkorganisatie vraagt andere competenties van onze accounthouders dan nu het geval is. Ook deze omslag is nog onvoldoende omschreven. Daarnaast moet er in handelen sprake zijn van het opbouwen van vertrouwen, dit is essentieel om een goede samenwerking voor elkaar te krijgen. Hierbij mag niet gehandeld worden vanuit bestuursmacht. De gemeenten, UWV en SW bedrijven hebben ieder voor zich hun eigen belang. Te zeer wordt nog gefocust om het vervullen van dit belang en te weinig wordt georiënteerd naar behoeften van partners (niet zijnde overheid). Partners zoals ondernemers, die in een sleutelpositie zich bevinden. Er gaat in deze context te weinig uitdaging/ambitie uit van het marktbewerkingsplan. Valkuil is ook de dwang. De banenafspraak is niet meer en minder dan een soort zwaard van Damocles boven de hoofden van ondernemers. Wordt deze afspraak niet nagekomen volgt de Quotumwet. Ondernemers laten zich echter niet dwingen. Wat ze wel willen is op basis van respect en gelijkwaardigheid een mogelijk aandeel vervullen. De vraag is ook of het slim is dat het werkbedrijf een bredere scope heeft dan alleen mensen aan het werk helpen met een arbeidsbelemmering. Feit is wel dat m.n. de Participatiewet deze mensen als prioritaire groep beschouwd en haar wetgeving hierop ook heeft afgestemd. Financiële consequenties Dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen. Het Werkbedrijf kent haar eigen financiering en voor wat betreft capaciteit Werkgeversservicepunt, wordt deze ingevuld middels bestaande capaciteit bij gemeenten. De financiering van een aan te stellen manager Werkgeversservicepunt zal nog nader worden vastgesteld.. De financiering hiervan gebeurt regionaal waarbij het aandeel van onze gemeente 10% betreft (max per jaar). In programma 2.1 is rekening gehouden met een financiële bijdrage t.b.v. hetwerkgeversservicepunt. Er is dus voldoende dekking aanwezig om deze bijdrage te betalen. Juridische consequenties In de geest van het Sociaal Akkoord kiest het Werkbedrijf regio Noord-Limburg voor een lichte bestuurlijke samenwerkingsvorm. Er wordt geen juridische entiteit opgericht en ook geen (nieuw) instituut met mensen en middelen. Het Werkbedrijf regio Noord-Limburg wordt beschouwd als een bestuurlijk netwerk waar partijen via een samenwerkingsovereenkomst akkoord gaan met de wijze waarop samengewerkt wordt. Communicatie Er heeft regionale afstemming plaatsgevonden via beleid (uitvoering en strategisch), afstemming met het regionale management team Werk en Inkomen, afstemming met alle regionale portefeuillehouders sociaal Domein en afstemming middels de hiervoor geëigende regio overlegtafels. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 5 van 8

6 Uitvoering In de netwerkorganisatie acteren op bestuursniveau de geledingen gemeenten/uwv ondernemers en vakbonden, in het uitvoerende werkgeverservicepunt acteren vervolgens de accounthouders(arbeidsbemiddelaars) en hun leidinggevenden van gemeenten/uwv en SW bedrijven. Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Het college heeft ingestemd met het regionaal op te richten Werkbedrijf regio Noord-Limburg en de bestuurlijke vertegenwoordiging hierin, en haar uitvoeringsorganisatie: het Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 6 van 8

7 Zaaknummer: 1894/2015/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Team Maatschappelijk Ontwikkeling Portefeuillehouder: Raf Janssen Opgesteld door: Ivo Dohmen Datum: 1 oktober 2015 Wijziging: 20-oktober :18 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: (meezenden) Documentnummer: deel 5 PvA 2015 WSP deel 3 Samenwerkingsovereenkomst Werkbedrijf regio Noord-Limburg deel 6 Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt regio Noord-Limburg Overige bijlagen: (ter inzage leggen) Inhoudsopgave (geeft overzicht alle stukken incl bijlagen) deel 4 marktbewerkingsplan deel 2 bijlage deel 2 bijlage deel 5 bijlage deel 2 governance werkbedrijf deel 1 introductie werkbedrijf regio Noord deel 4 bijlage PHO Volmacht besluit Meezenden Ter inzage leggen Zie toelichting linker kolom Overleg gepleegd met: Overleg gepleegd met: Regionaal PHO SD Regiegroep Regionale beleidswerkgroep Participatiewet Regionaal management team (RMT) Ambtelijk secretaris werkbedrijf Advies ingewonnen bij Advies en Control: Overleg gehad met communicatieconsulent? Resultaat: verwerkt Resultaat: verwerkt Nee Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Nee Niet van toepassing Nee Nee Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 7 van 8

8 Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 8 van 8

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 331355 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 47 7g Onderwerp: Convenant: Werken aan vakmanschap Advies: 1. Instemmen met voorliggende convenant en tot ondertekening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/450530 Documentnummer: 1894/2014/450533 Besluitnummer: 25 8.1 Onderwerp: Plan van aanpak duurzaamheid Advies: 1 het plan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Besluitnummer: 27 9.1 Onderwerp: Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Advies: 1 In te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/877151 Besluitnummer: 50 6.2 Onderwerp: bouwen duurdere huurwoningen door Wonen Limburg Advies: 1 Wonen Limburg berichten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384122 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7.3 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Noord Limburg 2013-2017 Advies: 1. In te stemmen met voortzetting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 371769 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 19 7.3 Onderwerp: Indexering Contract Regiovervoer Advies: 1. In te stemmen met het besluit c.q. voorstel van het bestuurlijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/21220 Besluitnummer: 28 6.7 Onderwerp: Concept vaststellingsovereenkomst De Berckt en omwonenden Advies: 1. Kennis te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 296678 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 23 6b Onderwerp: Uitwerking Glasbankregeling ter voorbereiding op Bestuurlijk overleg Glasbankregeling 7 juni 2012 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573478 Besluitnummer: 2 9.1 Onderwerp: beleidsregels sociaal domein Advies: 1 Vast te stellen de volgende beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/014274 Besluitnummer: 24 6.4 Onderwerp: Woningbouwlocaties in Kessel-Eik Advies: 1 Vaststellen van de notitie Woningbouwlocaties

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/672414 Documentnummer: 1894/2015/672746 Besluitnummer: 40 7.1 Onderwerp: Regionale samenwerking 'Het belang van Arbeidsmigranten'

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 303868 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7a Onderwerp: nieuwsbrief "Werk maken van werk" Advies: 1. Kennisnemen van de nieuwsbrief: Werk maken van werk. 2.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/764319 Besluitnummer: 15 8.4 Onderwerp: Advies 1 om voor het zelfvoorzienend maken van het zwembad in Kessel een lening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/452260 7 7.2 Onderwerp: Verklaring onttrekking onderwijs ter verkrijging eigendom perceel Koninginnelaan 4 Panningen.(b.s. Panningen-Noord)

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/004571 Besluitnummer: 43 6.6 Onderwerp: Beleidsregels wijze van verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Zaaknummer: 1894/2013/419759 Besluitnummer: 50 10.5 Onderwerp: Aanbestedingsdocumenten Huis van de Gemeente Advies: Het inschrijvingsdocument

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/5360 Besluitnummer: 10 9c Onderwerp: Omgevingvergunning kinderdagverblijf en overige activiteiten Ruijsstraat 102 Panningen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2016/836933 Besluitnummer: 41 5.1 Onderwerp: Vaststellen LOGA brieven tweede en derde kwartaal 2016 Advies: 1 Om de door het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/546054 Besluitnummer: 44 6.3 Onderwerp: huurkwestie woning Churchillaan 3 Meijel Advies: 1 In te stemmen met verzending

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/043716 Documentnummer: 1894/2015/596080 Besluitnummer: 6 6.2 Onderwerp: Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten op de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/440787 Documentnummer: 1894/2014/491670 Besluitnummer: 34 9.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384682 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Verkoop voormalig gemeentehuis Meijel Advies: 1. In te stemmen met het onderhands verkopen van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 185964 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 9 september 2015 Agendapunt: 42-03-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Oprichting Werkbedrijf Noord-Limburg Het college besluit:

Nadere informatie

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder B en W Voorblad Onderwerp Werkbedrijf regio Noord-Limburg, governance en marktbewerking Datum Kenmerk B en W datum 2 oktober 2015 Participatiewet 20 oktober 2015 Naam steller Teammanager Team Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/7424 Besluitnummer: 7 5c Onderwerp: Beslissing op bezwaar besluit tot toekennen van een huisnummer Diepenbroeklaan 69A

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/655113 Documentnummer: 1894/2015/685975 Besluitnummer: 43 8.1 Onderwerp: Verzoek bijdrage en deelname Regio Venlo On

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/53830 Besluitnummer: 14 6a Onderwerp: Ondergrondse beregening voetbalaccommodaties Baarlo, Kessel en Meijel Advies: 1.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/767804 Besluitnummer: 16 5.2 Onderwerp: Advies: 1. De circulaire van het LOGA van 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 en

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/593302 Besluitnummer: 4 8.1 Onderwerp: Grondprijzen 2015 Advies: 1 Vast te stellen de grondprijzen 2015 Besluit van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/807705 Documentnummer: 1894/2016/835475 Besluitnummer: 40 9.2 Onderwerp: Actieplan participatieverklaringstraject gemeente

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/000830 Besluitnummer: 5 5.1 Onderwerp: Advies: 1 Te besluiten om de heer mr. C.W.C.A. Bruggeman te benoemen als voorzitter;

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/768004 Besluitnummer: 21 7.1 Onderwerp: Grondtransacties met familie Vaessen locatie Op de Kemp Woonveld West project

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/061546 Besluitnummer: 7 6.3 Onderwerp: Overeenkomst het waterschap Peel en Maasvallei over de uitvoering en beheer van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/035618 Documentnummer: 1894/2015/629341 Besluitnummer: 18 8.1 Onderwerp: Uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/456911 Documentnummer: 1894/2014/457150 Besluitnummer: 21 7.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Onderhoud van de Standerdmolen St. Anthonius

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702934 Besluitnummer: 50 6.6 Onderwerp: Bereik- en beschikbaarheid binnen de RUD 2016

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2017/1091545 Besluitnummer: 23 6.3 Onderwerp: Collectieve actie tegen capaciteitstarief Advies: 1 Akkoord geven om deel te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 352733 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2013/8766 Besluitnummer: 9-5.2 Onderwerp: Gemeentelijke televisie uitzendingen - Omroep P&M Advies: 1. Akkoord

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/557015 Besluitnummer: 43 6.3 Onderwerp: Aangelegde BMX baan op perceel Kessel F 308 achter de Molenstraat 40 te Kessel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696079 Documentnummer: 1894/2015/704413 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: bod woningbouwcorporaties voor 2016 Advies:

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/17591 Besluitnummer: 51 8e Onderwerp: Uitgangspunten legaliseren 18 zomerhuisjes en bijgebouwen Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 319467 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 44 10a Onderwerp: Budgetovereenkomst basisschool Ringovenpark Panningen Advies: 1. Instemmen met de inhoud en strekking

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017

(zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 (zelf) EVALUATIE Werkbedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden oktober 2017 agendapunt 6.1. / werkbedrijf 7-12-2017 1 Inleiding Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners in het sociaal akkoord

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2011/17591 Documentnummer: 1894/2012/3029 Besluitnummer: 5-8a Onderwerp: Legaliseren 18 vakantiehuisjes Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/815574 Documentnummer: 1894/2016/881440 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: prestatieafspraken 2017 met Wonen Limburg, Antares

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 314012 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/108079 Besluitnummer:39 9b Onderwerp: Samenwerking na INTERREG-project Energie zonder Grenzen Advies: 1. In

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573612 Documentnummer: 1894/2014/583861 Besluitnummer: 51 9.6 Onderwerp: Lokaal subsidiekader Sociaal Domein 2015 Advies:

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 323056 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/117415 Besluitnummer: 40 6a Onderwerp: Sportieve Omgeving Maasbree Advies: 1. Af te zien van voorgenomen plan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Collegevoorstel. B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden. akkoord. volgens voorstel. redactionele samenvatting.

Collegevoorstel. B W1 W2 W3 S besluit: volgens voorstel aangehouden. akkoord. volgens voorstel. redactionele samenvatting. Collegevoorstel onderwerp: aanpassen beleid collectieve ziektekostenverzekering VGZ ongevraagd advies Adviesraad Werk Zorg en Inkomen samengevat voorstel: 1. Met ingang van 1 januari 2009 een bijdrage

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 14613 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-07-2015 Agendapunt: 33-04-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Werkgeversdienstverlening arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015 Inhoud presentatie Participatiewet Doel regionaal werkbedrijf Primaire proces Governance regionaal werkbedrijf

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/485686 Documentnummer: 1894/2014/485704 Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Opdrachtgeven in het sociaal domein Advies:

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Tussenstand opdracht kwartiermaker Werkbedrijf Holland Rijnland In februari 2014 heeft het DB van Holland Rijnland een akkoord gegeven om een kwartiermaker aan te trekken.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 320756 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/115068 Besluitnummer: 40 7b Onderwerp: aanbesteden hulp bij het huishouden Advies: 1. Instemmen met het voorliggende

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: Documentnummer: Besluitnummer: 18 8c Onderwerp: Nieuwvestiging van een bedrijf op handelsterrein De Schor (Wattstraat) te Maasbree.

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW14-0602 Casenr.: Cbb140571 Sector/afd.:SB / WOC Steller/tel/e-mail: F. Nijman / 5449 / f.nijman@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder: G.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 366 Besluit van 4 september 2014, houdende wijziging van het Besluit SUWI in verband met het stellen van regels voor de regionale samenwerking

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Opzet werkbedrijf Holland Rijnland

Opzet werkbedrijf Holland Rijnland 1 Opzet werkbedrijf Holland Rijnland. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Organisatie Werkbedrijf Holland Rijnland Hoofdstuk II. Berekening Garantiebanen Holland Rijnland November 2014 3 I.a. Organisatieschema

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/780450 Documentnummer: 1894/2016/780451 Besluitnummer: 20 9.1 Onderwerp: Urban Innovative Action sneller en beter integreren

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie