Beslisdocument college van Peel en Maas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisdocument college van Peel en Maas"

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Onderwerp: Uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen Peel en Maas 2015 Advies: 1 Het uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen Peel en Maas 2015 vast te stellen. 2 Vast te stellen dat gestart wordt met de uitvoering van fase 1 (opstellen van het bestemmingsplan) uit het uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen Peel en Maas In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink

2 Zaaknummer: 1894/2013/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen Peel en Maas Advies 1 Het uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen Peel en Maas 2015 vast te stellen. 2 Vast te stellen dat gestart wordt met de uitvoering van fase 1 uit het uitvoeringsbeleid permanente bewoning recreatieterreinen Peel en Maas In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief Inleiding Op 14 april jl. heeft de gemeenteraad de algemene beleidsuitgangspunten permanente bewoning op recreatieterreinen vastgesteld. Deze beleidsuitgangspunten vormen de basis voor het nu voorliggende uitvoeringsbeleid. Permanente bewoning komt in Peel en Maas voor op de parken Beringerzand, De Berckt en Stille Wille. Zoals bekend geldt specifiek voor Stille Wille dat er voor het einde van het jaar een nieuw bestemmingsplan moet zijn vastgesteld door de raad omdat de Raad van State in uitspraak op beroep van bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas het onderdeel Stille Wille heeft vernietigd. Uitvoeringsbeleid onrechtmatige bewoning Op 8 januari 2013 heeft het college het concept uitvoeringsbeleid onrechtmatige bewoning in recreatiewoningen vastgesteld en heeft besloten om actief projectmatig op te gaan treden tegen onrechtmatige bewoning in recreatiewoningen, waarbij is gekozen voor een gefaseerde aanpak. - Fase 1: beleid ter inzage leggen voor inspraak. - Fase 2: definitieve vaststelling van het beleid. - Fase 3: informatieavond voor belanghebbenden met toelichting van het definitieve beleid - Fase 4: bewoners die illegaal op de parken verblijven in de gelegenheid stellen om binnen 2 maanden aan de informatieavond een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat zij permanent verblijven op de recreatieparken. In dat geval krijgt de bewoner 2 jaar de tijd om vervangende woonruimte te zoeken, geborgd in een last onder dwangsom. - Fase 5: handhavingsonderzoeken opstarten voor diegenen die geen verklaring hebben ondertekend. Fase 1 is inmiddels uitgevoerd. In een brief van 7 februari 2013 zijn alle betrokkenen bericht over het concept beleid en is aan betrokkenen de mogelijkheid geboden om in te spreken. Hiervan is door een aantal bewoners gebruik gemaakt, onder andere door meneer van der Boom. Meneer van der Boom wees op het aanwezige overgangsrecht in het geldende bestemmingsplan en vroeg aan het college een besluit te nemen of zijn cliënten onder het overgangsrecht vielen. Het college heeft hier bij besluit van 9 juli 2013 positief op geantwoord. Stille Wille exploitatie BV en meneer van der Boom (bewoner van Stille Wille) heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Buitengebied, onder andere ten aanzien van het aspect overgangsrecht. De zienswijzen zijn dan ook deels overgenomen in het nieuwe uitvoeringsbeleid. Doelstelling De doelstelling van dit uitvoeringsbeleid is: Bestaande en nieuwe gevallen van permanente bewoning van recreatiewoningen en andere recreatieve objecten waaronder chalets en woonunits, welke uit het oogpunt van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en/of bouwtechnische voorschriften ongewenst zijn, doelmatig te bestrijden en op voorhand te voorkomen. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 2 van 6

3 doelstelling 2: behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied waarbij een duurzaam gebruik van het landelijk gebied zowel ten behoeve van land- en tuinbouw, recreatie en toerisme en natuur en landschap centraal staat. Programma 5.4 Handhaving Doelstelling: Naleven van wettelijke en lokale bepalingen, zodat handelingen in strijd met geldende regels worden beëindigd als waarborg voor een gezonde en veilige leefomgeving. Uitvoeringsafspraak: Door controle en toepassen van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen, bevorderen dat op een uniforme manier rechtsregels en voorschriften worden nageleefd. Argumenten 1.1 Dit uitvoeringsbeleid doet recht aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals die door de raad zijn vastgesteld op 14 april 2015 en vormt integraal uitvoeringsbeleid. Dit uitvoeringsbeleid is een vertaling van de algemene beleidsuitgangspunten die op 14 april 2015 door de raad zijn vastgesteld. Het betreft integraal uitvoeringsbeleid: alle recreatieterreinen worden op een eenduidige manier behandeld. 1.2 Vanuit het ministerie is uitdrukkelijk aan gemeenten verzocht om handhavend op te treden tegen onrechtmatige bewoning op recreatieterreinen. De laatste jaren wordt in toenemende mate geconstateerd dat recreatiewoningen (vooral op recreatieparken) onrechtmatig worden bewoond. Vanuit het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM (nu Ministerie Infrastructuur en Milieu IenM) is uitdrukkelijk verzocht om handhavend op te treden tegen de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. Dit beleid past in dit verzoek. 1.3 Er wordt maatwerk toegepast. Er wordt een informatiecentrum geopend waar bewoners een afspraak kunnen maken om hun eigen situatie te bespreken. Vervolgens wordt er aan de hand van de ingediende stukken bekeken of er sprake is van reeds opgebouwde rechten. Hier wordt maatwerk toegepast. 1.4 De omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar wordt persoonsgebonden en wordt afhankelijk gesteld van de termijn dat iemand er woont. Bewoners die kunnen aantonen er op 1 januari 2010 en daarna onafgebroken hebben gewoond komen in aanmerking voor een omgevingsvergunning voor maximaal 2 jaar. Bewoners die kunnen aantonen er vóór 1 januari 2010 en daarna onafgebroken hebben gewoond komen in aanmerking voor een omgevingsvergunning voor maximaal 5 jaar. Bewoners die kunnen aantonen er op 1 januari 2005 en daarna onafgebroken hebben gewoond komen in aanmerking voor een omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar. De provincie Limburg heeft aangegeven het onwenselijk te vinden om een omgevingsvergunning te verlenen voor maximaal 10 jaar aan alle bewoners van recreatiewoningen. Een termijn van 10 jaar voor alle bewoners is niet wenselijk en niet proportioneel. Door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning voor minimaal 2 jaar hebben bewoners voldoende gelegenheid om vervangende woonruimte te zoeken. 2.1 Er wordt gestart met de eerste fase: het opstellen van het bestemmingsplan. Voor de uitvoeringsfase zal een apart voorstel aan het college worden voorgelegd. Het uitvoeringsbeleid wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase betreft het openen van een informatiecentrum en het verzamelen van de benodigde stukken om te komen tot een bestemmingsplan. Planning is om dit bestemmingsplan in juli in ontwerp ter inzage te leggen en uiterlijk in december 2015 door de raad te laten vaststellen. De uitvoeringsfase start pas na inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Voor de start van deze uitvoeringsfase zal een apart voorstel aan uw college worden voorgelegd. 3.1 De raad voldoende informeren Door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over het uitvoeringsbeleid. Kanttekeningen 1.1 Er is sprake van een krappe tijdsplanning In december 2015 dient er voor het plangebied Stille Wille een bestemmingsplan te worden vastgesteld. Dit houdt in dat in juli 2015 een ontwerp ter inzage moet worden Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 3 van 6

4 gelegd. Er is dan ook sprake van een krappe tijdsplanning. Bewoners worden dan ook in de gelegenheid gesteld om stukken in te dienen tot uiterlijk 12 juni Er bestaat een risico dat de bewoners onvoldoende/geen stukken indienen. Er bestaat de mogelijkheid om een beheersverordening vast te stellen. Er bestaat een risico dat de bewoners onvoldoende of geen stukken indienen. TLW heeft tijdens de klankbordgroep expliciet geadviseerd om geen stukken in te dienen bij d egemeente. Dit kan tot gevolg hebben dat pas bij de uiteindelijke beroepszaak bij de Raad van State de stukken overlegd worden waaruit blijkt dat bewoners recht hebben op de uitsterfconstructie wonen. Als dat gebeurt kan dit gevolgen hebben voor het bestemmingsplan Stille Wille. Wanneer er onvoldoende stukken worden aangeleverd bestaat de mogelijkheid om een beheersverordening voor het gebied vast te stellen. Een beheersverordening is mogelijk wanneer in een gebied geen nieuwe ontwikkelingen meer worden voorzien. Dit is aan de orde bij Stille Wille, Beringerzand en het gedeelte van de Berckt waar permanente bewoning plaatsvindt. Tegen een beheersverordening is geen beroep mogelijk. Een beheersverordening verdient niet de voorkeur omdat dit instrument onvoldoende rechtsmiddelen heeft voor belanghebbenden, maar kan wel worden ingezet om een rechtsgeldig bestemmingsplan te hebben voor ondermeer het plangebied Stille Wille voor 24 december Financiële consequenties De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan komen ten laste van de voorziening herziening bestemmingsplannen. Voor de te verlenen omgevingsvergunning worden leges geheven conform de legesverordening. De kosten van de uitvoeringsfase zijn op dit moment nog niet bekend. Uit een opgevraagde offerte bij een extern deskundig bureau die hier in gespecialiseerd zijn, blijkt dat zij een raming maken van 5.000,- per zaak met een portefeuillegrootte van 10 zaken per jaar ( ,-). Naar verwachting zullen vele permanente bewoners gebruik maken van de uitsterfconstructie, het persoonsgebonden overgangsrecht of de tijdelijke vergunning en er permanent mogen wonen dan wel voor zichzelf ruimte scheppen om vervangende woonruimte te zoeken. Hierdoor is het op dit moment nog niet mogelijk om een schatting te maken van het aantal handhavingszaken. Na vaststelling van het bestemmingsplan is dit wel mogelijk. Er zal dan ook een apart collegevoorstel worden voorgelegd over de start van fase 2: de uitvoeringsfase. Juridische consequenties - Ongeacht de inhoud van het uitvoeringsbeleid zal het bestemmingsplan Stille Wille een beroepszaak worden bij de Raad van State. De belangen van bewoners/gebruikers en van eigenaar Stille Wille BV en van de naastgelegen camping lopen ver uit elkaar. Het is dan ook moeilijk om alle belangen met elkaar te verenigen in dit bestemmingsplan. - De provincie Limburg heeft aangegeven het niet wenselijk te vinden tijdelijke omgevingsvergunningen te verlenen voor permanente bewoning en gaat in de toekomst ook haar verordening hierop aanpassen. Dit vormt een juridisch risico bij de verlening van de omgevingsvergunningen. Communicatie Met de communicatieconsulent is het volgende overeengekomen: zie communicatieparagraaf van het uitvoeringsbeleid. Uitvoering Na vaststelling van dit uitvoeringsbeleid worden de volgende stappen doorlopen: - alle woningen op recreatieterrein Stille Wille krijgen een brief met daarin uitgelegd de voor hun specifieke situatie voor zover deze situatie bekend is bij de gemeente. - er wordt een informatiepunt ingericht waar op afspraak een gesprek kan worden aangegaan - de in te dienen stukken om aanspraak te maken op de uitsterfconstructie moeten voor 12 juni zijn ingediend - er wordt één bestemmingsplan gemaakt voor de Berckt, Beringerzand en Stille Wille. - van half juli tot eind augustus ligt er een ontwerp bestemmingsplan ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 4 van 6

5 - uiterlijk december 2015 zal de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Berckt, Beringerzand en Stille Wille vaststellen. Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Het college stelt ter uitvoering van de algemene beleiduitgangspunten van de raad uitvoeringsbeleid over permanente bewoning op recreatieterreinen vast. Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 5 van 6

6 Zaaknummer: 1894/2013/ Documentnummer: 1894/2015/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Omgevingsontwikkeling Portefeuillehouder: Paul Sanders Opgesteld door: Carla Duijf en Leonne Delahaije Datum: 14 april 2015 Wijziging: 21-april :11 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: - uitvoeringsbeleid - RIB Meezenden Ter inzage leggen Overleg gepleegd met: Marieke Verstappen, Thijs van Lier, Erik Geurts Advies ingewonnen bij Advies en Control: Overleg gehad met communicatieconsulent? Resultaat: Resultaat: Ja Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Nee Niet van toepassing Nee Nee Gemeente Peel en Maas 1894/2015/ Pagina 6 van 6

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/004571 Besluitnummer: 43 6.6 Onderwerp: Beleidsregels wijze van verlenen planologische medewerking kruimelgevallen huisvesting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 36 6.4 Onderwerp: Bestemmingsplan 3 de reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas Advies: 1 De raad voor

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/758743 Besluitnummer: 15 6.8 Onderwerp: Nieuwe beleidsregels planologische kruimelgevallen Advies: 1 De "Beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 298634 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 43 5b Onderwerp: Opstellen beleid Nota integraal toezichts- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving Advies: 1. Vast

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/21220 Besluitnummer: 28 6.7 Onderwerp: Concept vaststellingsovereenkomst De Berckt en omwonenden Advies: 1. Kennis te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/623943 Besluitnummer: 43 8.2 Onderwerp: Partiële herziening bestemmingsplan dubbelkern Helden-Panningen t.b.v. ten behoeve

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/043716 Documentnummer: 1894/2015/596080 Besluitnummer: 6 6.2 Onderwerp: Huisvesting tijdelijke arbeidskrachten op de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/483107 Besluitnummer: 38 6.3 Onderwerp: Verzoek in het kader van het veegbestemmingsplan buitengebied Venweg 10 Grashoek

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/877151 Besluitnummer: 50 6.2 Onderwerp: bouwen duurdere huurwoningen door Wonen Limburg Advies: 1 Wonen Limburg berichten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/597563 Besluitnummer: 15 5.1 Onderwerp: beslissing op bezwaar Advies: 1. Het bezwaarschrift, ongegrond te verklaren 2.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/643959 Besluitnummer: 25 9.2 Onderwerp: beleidsregel Loonkostensubsidie en keuze loonwaarde methodiek Advies: 1. Vast

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 310358 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2012/104364 Besluitnummer: 34 5b Onderwerp: Handhaving Lorbaan 49a in Grashoek Advies: 1. Het bezwaarschrift van

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 296678 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 23 6b Onderwerp: Uitwerking Glasbankregeling ter voorbereiding op Bestuurlijk overleg Glasbankregeling 7 juni 2012 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/731205 Besluitnummer: 8 6.5 Onderwerp: Aanvullende lening startersleningen Advies: 1 in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/888870 Besluitnummer: 21 6.4 Onderwerp: Beslissing op bezwaar Advies: Gelet op het gestelde in de uitspraak van de Rechtbank

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Besluitnummer: 27 9.1 Onderwerp: Vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Advies: 1 In te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/764319 Besluitnummer: 15 8.4 Onderwerp: Advies 1 om voor het zelfvoorzienend maken van het zwembad in Kessel een lening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/546054 Besluitnummer: 44 6.3 Onderwerp: huurkwestie woning Churchillaan 3 Meijel Advies: 1 In te stemmen met verzending

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/5360 Besluitnummer: 10 9c Onderwerp: Omgevingvergunning kinderdagverblijf en overige activiteiten Ruijsstraat 102 Panningen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384682 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 9.5 Onderwerp: Verkoop voormalig gemeentehuis Meijel Advies: 1. In te stemmen met het onderhands verkopen van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/17591 Besluitnummer: 51 8e Onderwerp: Uitgangspunten legaliseren 18 zomerhuisjes en bijgebouwen Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/593302 Besluitnummer: 4 8.1 Onderwerp: Grondprijzen 2015 Advies: 1 Vast te stellen de grondprijzen 2015 Besluit van het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/014274 Besluitnummer: 24 6.4 Onderwerp: Woningbouwlocaties in Kessel-Eik Advies: 1 Vaststellen van de notitie Woningbouwlocaties

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/070090 Documentnummer: 1894/2015/625111 Besluitnummer: 17 6.4 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan De Fabriek Maasbree Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/826080 Documentnummer: 1894/2016/835805 Besluitnummer: 37 7.1 Onderwerp: Stichting Dok6 Theater Advies: 1. De subsidieverlening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/450530 Documentnummer: 1894/2014/450533 Besluitnummer: 25 8.1 Onderwerp: Plan van aanpak duurzaamheid Advies: 1 het plan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/452260 7 7.2 Onderwerp: Verklaring onttrekking onderwijs ter verkrijging eigendom perceel Koninginnelaan 4 Panningen.(b.s. Panningen-Noord)

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2011/17591 Documentnummer: 1894/2012/3029 Besluitnummer: 5-8a Onderwerp: Legaliseren 18 vakantiehuisjes Stille Wille Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/560492 Besluitnummer: 19 7.1 Onderwerp: huurovereenkomsten kantines binnensportaccommodaties Advies: 1 Nieuwe huurovereenkomsten

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/7424 Besluitnummer: 7 5c Onderwerp: Beslissing op bezwaar besluit tot toekennen van een huisnummer Diepenbroeklaan 69A

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/573478 Besluitnummer: 2 9.1 Onderwerp: beleidsregels sociaal domein Advies: 1 Vast te stellen de volgende beleidsregels

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 14 7.2 Onderwerp: Overdracht juridisch eigendom basisschool Den Doelhof in Meijel Advies: 1. Te besluiten het juridisch eigendom

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/849608 Besluitnummer: 25 6.3 Onderwerp: wijzigingsplan aanpassen noordelijke kavels Startebos fase 3 in Meijel Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/672414 Documentnummer: 1894/2015/672746 Besluitnummer: 40 7.1 Onderwerp: Regionale samenwerking 'Het belang van Arbeidsmigranten'

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/428785 Besluitnummer: 8 10.1 Onderwerp: Aanpassing infrastructuur Ringovenpark Advies: 1. 25 extra parkeerplaatsen aan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/118598 Documentnummer: 1894/2014/569535 Besluitnummer: 2 6.1 Onderwerp: Beleid resterende 8 kavels Ruimte voor Ruimte

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 371769 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 19 7.3 Onderwerp: Indexering Contract Regiovervoer Advies: 1. In te stemmen met het besluit c.q. voorstel van het bestuurlijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/708436 Besluitnummer: 16 8.1 Onderwerp: Pilot Regulering mengvormen winkel / horeca Advies: 1. Instemmen met deelname

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 386571 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 37 5.2 Onderwerp: Beleidskader BIBOB Advies: 1. Vast te stellen de beleidslijn Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Zaaknummer: 1894/2013/419759 Besluitnummer: 50 10.5 Onderwerp: Aanbestedingsdocumenten Huis van de Gemeente Advies: Het inschrijvingsdocument

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: JA Zaaknummer: 1894/2016/836933 Besluitnummer: 41 5.1 Onderwerp: Vaststellen LOGA brieven tweede en derde kwartaal 2016 Advies: 1 Om de door het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 49 9.2 Onderwerp: Subsidie Voedselbank Panningen t.a.v. verbouwingskosten 2014 (eenmalig) en huisvestingkosten van 1 januari

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/828514 Besluitnummer: 39 6.5 Onderwerp: Scheiding DAEB niet-baeb Wonen Limburg Advies: 1 instemmen met de juridische

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/618540 Besluitnummer: 27-6.1 Onderwerp: Verlengen contract openbare verlichting met Ziut Advies: 1. In te stemmen met

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/822746 Documentnummer: 1894/2016/861537 Besluitnummer: 45 6.1 Onderwerp: Administratieve scheiding DAEB niet-daeb Antares

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/622636 Documentnummer: 1894/2015/622690 Besluitnummer: 14 9.1 Onderwerp: Aanbesteding hulpmiddelen Advies: 1 Het huidige

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/768004 Besluitnummer: 21 7.1 Onderwerp: Grondtransacties met familie Vaessen locatie Op de Kemp Woonveld West project

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/557015 Besluitnummer: 43 6.3 Onderwerp: Aangelegde BMX baan op perceel Kessel F 308 achter de Molenstraat 40 te Kessel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/767804 Besluitnummer: 16 5.2 Onderwerp: Advies: 1. De circulaire van het LOGA van 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 en

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/061546 Besluitnummer: 7 6.3 Onderwerp: Overeenkomst het waterschap Peel en Maasvallei over de uitvoering en beheer van

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/772984 Besluitnummer: 20 6.1 Onderwerp: Realiseren en exploiteren van een vijftiental Laadpalen in openbare ruimte Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/655113 Documentnummer: 1894/2015/685975 Besluitnummer: 43 8.1 Onderwerp: Verzoek bijdrage en deelname Regio Venlo On

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/700297 Besluitnummer: 38 7.2 Onderwerp: Subsidie Vorkmeer 2016 Advies: 1 Te besluiten Vorkmeer voor tijdvak 2016 een

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/809351 Documentnummer: 1894/2016/809356 Besluitnummer: 36 6.2 Onderwerp: Vaststelling Waterketenplan en Gemeentelijk

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384122 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7.3 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Noord Limburg 2013-2017 Advies: 1. In te stemmen met voortzetting

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/53830 Besluitnummer: 14 6a Onderwerp: Ondergrondse beregening voetbalaccommodaties Baarlo, Kessel en Meijel Advies: 1.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2017/1081490 Besluitnummer: 24 6.1 Onderwerp: Bewoning chalet, Heufkesweg 25 te Meijel Advies: 1 2 3 4 In te stemmen met het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/447816 Documentnummer: 1894/2014/447817 Besluitnummer: 15 9.2 Onderwerp: Verpachting kermissen Peel en Maas 2014 tot

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/596899 Documentnummer: 1894/2016/844450 Besluitnummer: 37 7.3 Onderwerp: Vaststellen concept uitvoeringsregels waarderingssubsidies

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 380198 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 25 6.2 Onderwerp Vastleggen gebruiksrechten en eigendomsverhoudingen Ruiterterrein Koeberg, Baarlo Advies 1. Met de gebruiker

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 331355 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 47 7g Onderwerp: Convenant: Werken aan vakmanschap Advies: 1. Instemmen met voorliggende convenant en tot ondertekening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/882437 Besluitnummer: 26 7.2 Onderwerp: Muziekonderwijsbeleid gemeente Peel en Maas Advies: 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696079 Documentnummer: 1894/2015/704413 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: bod woningbouwcorporaties voor 2016 Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/000830 Besluitnummer: 5 5.1 Onderwerp: Advies: 1 Te besluiten om de heer mr. C.W.C.A. Bruggeman te benoemen als voorzitter;

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/807705 Documentnummer: 1894/2016/835475 Besluitnummer: 40 9.2 Onderwerp: Actieplan participatieverklaringstraject gemeente

Nadere informatie

Permanente bewoning op recreatieterreinen in Peel en Maas

Permanente bewoning op recreatieterreinen in Peel en Maas Permanente bewoning op recreatieterreinen in Peel en Maas Informatiefolder voor makelaars, notarissen, hypotheekverstrekkers en potentiële kopers/huurders Uitgave juni 2015 Permanente bewoning op recreatieterreinen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2013/051189 Documentnummer: 1894/2016/742617 Besluitnummer: 8 5.2 Onderwerp: Handhaving huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten,

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/44992 Documentnummer: 1894/2014/484236 Besluitnummer: 29 6.4 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Woningsplitsing

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/456911 Documentnummer: 1894/2014/457150 Besluitnummer: 21 7.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Onderhoud van de Standerdmolen St. Anthonius

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2014/440787 Documentnummer: 1894/2014/491670 Besluitnummer: 34 9.1 Document openbaar: Ja Onderwerp: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702934 Besluitnummer: 50 6.6 Onderwerp: Bereik- en beschikbaarheid binnen de RUD 2016

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/31080 Documentnummer: 1894/2012/12229 Besluitnummer: 12 8d Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Multifunctioneel Landgoed

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Besluitnummer: 28 6.1 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Omzetten varkensbedrijf Hoogstraat te Beringe ikv Win-Win regeling

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2011/44992 Documentnummer: 1894/2015/614882 Besluitnummer: 12 6.1 Onderwerp: Opstarten ontwerp bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: Documentnummer: Besluitnummer: 18 8c Onderwerp: Nieuwvestiging van een bedrijf op handelsterrein De Schor (Wattstraat) te Maasbree.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2017/1091545 Besluitnummer: 23 6.3 Onderwerp: Collectieve actie tegen capaciteitstarief Advies: 1 Akkoord geven om deel te

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 340071 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/542521 Besluitnummer:38 5.1 Onderwerp: Advies: 1. De naam Brangk toe te kennen aan een openbare ruimte in Baarlo

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 303868 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7a Onderwerp: nieuwsbrief "Werk maken van werk" Advies: 1. Kennisnemen van de nieuwsbrief: Werk maken van werk. 2.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 352733 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2013/8766 Besluitnummer: 9-5.2 Onderwerp: Gemeentelijke televisie uitzendingen - Omroep P&M Advies: 1. Akkoord

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: ja Zaaknummer: 1894/2016/746906 Documentnummer: 1894/2016/750073 Besluitnummer: 15 6.7 Onderwerp Plan van aanpak Mobiliteitsplan Noord-Limburg

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/764679 Documentnummer: 1894/2016/764698 Besluitnummer: 15 6.9 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Aanbesteden Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 362503 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Documentnummer: 1894/2013/18456 Besluitnummer: 26 8.2 Onderwerp: Beleidsplan Centrummanagement + verzoek medewerking reclameheffing

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief stand van zaken handhavend optreden op het bungalowpark het Roekenbosch

Raadsinformatiebrief stand van zaken handhavend optreden op het bungalowpark het Roekenbosch B en W Adviesnota Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken handhavend optreden op het bungalowpark het Roekenbosch Zaaknummer Teammanager Ingrid Starmans B & W datum 4 februari 2019 Afdeling/Team

Nadere informatie

2017/53151 gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders

2017/53151 gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders *2017053151* Burgemeester & Wethouders De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl PORTEFEUILLEHOUDER 09-01-2018

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2017/1187020 Besluitnummer: 50 9.3 Onderwerp: Uitvoeringsregeling Hulp bij het huishouden (subsidie) Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Advies:

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/605714 Documentnummer: 1894/2015/643924 Besluitnummer: 29 5.2 Onderwerp: Integraal Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 319467 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 44 10a Onderwerp: Budgetovereenkomst basisschool Ringovenpark Panningen Advies: 1. Instemmen met de inhoud en strekking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/815574 Documentnummer: 1894/2016/881440 Besluitnummer: 50 6.5 Onderwerp: prestatieafspraken 2017 met Wonen Limburg, Antares

Nadere informatie