UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting 31 HOOFDSTUK 2 Algemene kenmerken van de vennootschapsbelasting 32 HOOFDSTUK 3 Taxatieproces 33 1 Gewoon taxatieproces Uitgangspunt = boekhouding Overzicht van de negen bewerkingen Eerste bewerking Tweede tot de negende bewerking Schematische voorstelling 35 2 Afzonderlijke aanslagen 35 HOOFDSTUK 4 Overzicht van het aangifteformulier DEEL 2 TOEPASSINGSGEBIED ONDERWORPEN BELASTINGPLICHTIGEN 37 DEEL 3 INKOMSTEN EN KOSTEN 39 HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten 41 1 Inleiding nettoactiefbenadering 41 2 Inkomsten van onroerende goederen Niet-verhuurde onroerende goederen Verhuurde onroerende goederen Onroerende voorheffing 42

2 8 Vennootschapsbelasting 3 Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard In beginsel belastbare inkomsten Inleiding Meegekochte dividenden ( preacquisitiewinsten ) Voor derden aangehouden roerende goederen en kapitalen fiduciaire eigendom Inkomsten van converteerbare obligaties: intresten of dividenden Vermijden van dubbele belasting in internationale context Roerende voorheffing Inleiding Schuldenaars van de roerende voorheffing Tarief rv 25 % Tarief rv 15 % Tarief rv 0 % 25 % (liquidatieboni) Tarief rv 15 of 25 % Tarief rv 20 % Tarief rv 5 % Tarief rv 5 of 15 % Vvpr-aandelen (tot 3 december 2012) Vvpr-bisaandelen (inbrengen vanaf juli 2013) Liquidatiereserve (alias vvpr-teraandelen) Tijdstip van verschuldigdheid van de roerende voorheffing: toekenning of betaalbaarstelling Betalingstermijn Vrijstellingen van roerende voorheffing gemene bepalingen Vrijstelling van roerende voorheffing dividenden Vrijstellingen van roerende voorheffing vastrentende effecten Vrijstellingen van roerende voorheffing diverse inkomsten van roerende aard Vrijstellingen van roerende voorheffing: lijfrenten Regularisatie van niet (of te weinig) ingehouden roerende voorheffing Opeisbaarheid van de rv en belastbaarheid van de roerende inkomsten De woonstaatheffing uit de Europese Spaarrichtlijn Beroepsinkomsten Winsten die voortvloeien uit de eigenlijke exploitatie Algemeen Abnormale of goedgunstige voordelen Ongeacht maatschappelijk doel Tijdstip van belastbaarheid Forfaitaire grondslagen van aanslag Meerwaarden Onderscheid meerwaarde exploitatiewinst Beroepsmatig aangewende activa Berekening van de grootte van een meerwaarde Tijdstip van belastbaarheid van een meerwaarde In beginsel belastbaar Vrijgestelde meerwaarden Gespreid te belasten meerwaarden Meer- en minderwaarden bij sale-and-lease-backverrichtingen Meer- en minderwaarden in het kader van vruchtgebruikconstructies Herwaarderingsmeerwaarden Winsten die voortvloeien uit de onderwaardering van activa of de overwaardering van passiva Algemeen Belastbaar in jaar van vaststelling Onderschatting van actief Overschatting van passief 184

3 Vennootschapsbelasting Afwijkingen van het eenjarigheidsbeginsel Onderwaarderingen van activa en overwaarderingen van passiva Genoten kapitaalsubsidies Genoten rentesubsidies (intrestsubsidies) Verlopen intrestgedeelte Waardering vastrentende effecten Disconto van schuldvorderingen Arbitrageverrichtingen met vastrentende beleggingseffecten door kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen Gratis verkregen activa Situering vergoedende of zuivere verkrijging om niet Voormalig advies 26/ Standpunt Europese Hof van Justitie Tussentijdse inbreng in het kader van een vergoedende verkrijging Gesimuleerde verkrijging om niet Voorbeelden verkrijging om niet In ruil verkregen activa Winsten die voortkomen uit een fiscale gunstmaatregel of een andere tegemoetkoming Winsten die voortkomen uit een vrijstelling van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing Terugbetaling professionele diesel Intrestbonificatie voor lening aangaande bedrijfsvoorheffing Overschotten in het kader van een hypotax-regeling RIZIV-tegemoetkoming in kosten van elektronisch beheer van dossiers e.a Rentetoelage bij hinder openbare werken Inkomsten uit een burgerlijke vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Vergoedingen voor ontbrekende coupon Inleiding Gemeenrechtelijk Fiscale fictie van niet-overdracht in hoofde van de eigenaar De vergoeding voor ontbrekende coupon Voor eigen gebruik geproduceerde activa Waarborgen opbrengsten Accrediteringsvergoedingen zelfstandige zorgverstrekkers Continue opleiding Telematica Btw op niet-aangegeven omzet Verrekenprijzen Wisselkoersverschillen wisselkoersresultaten omrekeningsverschillen vreemde valuta Begripsomschrijving Inresultaatname omrekeningsverschillen Bewijs van wisselkoersverliezen Onttrekking vast actief aan vennootschap Zwarte omzet van een vennootschap Forfaitaire minimumwinsten 232 HOOFDSTUK 2 Vrijgestelde inkomsten 233

4 10 Vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 3 Beroepskosten Inleiding Aftrekbare kosten Verworpen uitgaven Algemene voorwaarden Gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk tijdstip van aftrekbaarheid Principe Zeker en vaststaand karakter Kosten van vóór de oprichting van de vennootschap Verval van recht op aftrek Voorbeelden Overlopende rekeningen Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Beroepsmatig karakter Verband met beroepswerkzaamheid / maatschappelijk doel Inkomsten verkrijgen of behouden Kosten gedaan in voordeel van vennoten kosten van persoonlijke aard Kosten gedaan zonder perspectief op inkomsten Kosten niet in verhouding tot de inkomsten hoeveelheidscontrole Verboden opportuniteitsbeoordeling Werkelijke prestaties Onredelijke kosten Interactie artikel 26 en 49 WIB Btw (na herziening) Kosten fictieve maatschappelijke zetel Fictieve vennootschap schending artikel 1 W.Venn. winst noch verlies Bewijsvoering Bewijslast Bewijsmiddelen Raming Artikel 49 WIB 92 ook van toepassing op verliezen? Moreel neutraal Uitzonderlijke kosten Huur en huurlasten Aftrekbaarheid Principe Vooruitbetaalde huur Belastbaarheid bij de genieter Kosten verbonden aan vruchtgebruik Algemeen Niet-aanvaarding kosten van vruchtgebruik als beroepskost Afschrijving van vruchtgebruik Waardering vruchtgebruik naakte eigendom Geactualiseerde waarde van toekomstige vruchten Waardering naakte eigendom verband waardering vruchtgebruik Gevolgen van een overprijs Waardering in geval van een turbovruchtgebruikconstructie 275

5 Vennootschapsbelasting Kosten aan onroerend goed in vruchtgebruik Verdeling op basis van Burgerlijk Wetboek Contractuele afwijkingen Recht op verbouwing Fiscale aspecten Verlenging vruchtgebruik Kosten van naakte eigendom Kosten aan onroerend goed in naakte eigendom Afschrijving van naakte eigendom Andere met het gebruik van een onroerend goed verband houdende kosten Kosten van onderhoud, verwarming, verlichting, verzekering enz Privaat gebruik zonder invloed op aftrekbaarheid van de kosten Onroerende voorheffing Aftrekbaar Tijdstip van aftrekbaarheid Intresten en andere sommen (betaald of toegekend aan niet-inwoners of groepsvennootschappen) Intresten betaald aan derden (artikel 52, 2 en 55 WIB 92) Principieel aftrekbaar Aftrekbeperking inzake intresten Intrestaftrek in het kader van NIA-constructies PPL (Profit Participating Loans) of hybride leningen Bijzondere toepassing: circulaire transacties Intresten en andere sommen betaald of toegekend aan niet-inwoners in belastingparadijs (artikel 54 WIB 92) Wettelijke bepaling Voorafgaande opmerking aangifteplicht betalingen aan belastingparadijzen Principe Hoedanigheid van de genieter van de betalingen ook voor betalingen aan vennootschappen Verhouding met artikel 49 WIB Specifiek belastingregime is relevant Rechtstreeks of onrechtstreeks Wat is een belastingparadijs gebruik lijst belastingparadijzen Strijdig met EU-regels (artikel 49 EG) Artikel 54 versus artikel 198, 11, WIB Bezoldigingen voor prestaties of diensten Verdeling bewijslast Volledig bedrag te verwerpen of enkel abnormaal gedeelte? Toepassing artikel 54 WIB 92 en de roerende voorheffing Voorbeelden Intresten van leningen aangegaan ter financiering van bepaalde aandelen (artikel 198, 1, 10, WIB 92) Intresten betaald aan belastingparadijs of aan groepsvennootschap onderkapitalisatie (artikel 198, 1, 11, WIB 92) Voorafgaande opmerking Inleiding onderkapitalisatie Wettelijke bepaling de grenzen In aanmerking te nemen reserves Wat is een lening? Wat is een groepsvennootschap? Welke intresten? Verkrijgers onderworpen aan een gunstig fiscaal regime gebruik lijst belastingparadijzen Beoordeling grens dag per dag Antimisbruikbepaling doorkijkregel Kapitaal van vzw s Thin cap in grensoverschrijdende context 293

6 12 Vennootschapsbelasting Uitzonderingen uitgesloten leningen geen toepassing thincapmaatregel Verhouding tot de artikelen 54 en 55 WIB Illustratieve cijfervoorbeelden Rulings Aan het boekjaar toe te rekenen intresten en vooruitbetaalde intresten Intrest-en-royaltyrichtlijn geen beletsel voor beperking intrestaftrek Vergoedingen aan derden De verplichting tot het opmaken van fiches Algemeen Elektronische indiening Bewijslast inzake het indienen Indieningstermijn Materieel toepassingsgebied wanneer zijn fiches verplicht? Uitzonderingen: geen fiches in welomschreven gevallen Bijzondere toepassing buitenlandse genieters Bijzondere toepassing: buitenlandse schuldenaar Geen fiches als geheime commissielonen = dagelijkse praktijk (opgeheven) Ficheverplichting bij selfbilling Bemanning buitenlandse schepen Belastbaar tijdperk Sanctie voor niet opmaken van fiches Bewijskracht van fiches Vergoedingen aan informanten Vergoedingen aan Captive Insurance Company s Probleemstelling Casus Bedrijfsvoorheffing op betalingen naar het buitenland vangnetbepaling Afschrijvingen Boekhoudkundige omschrijving Fiscale omschrijving Onderscheid afschrijving versus waardevermindering niet-afschrijfbare activa Grondslag Werkelijke waardevermindering Wettelijke voorwaarde Quid als geen waardevermindering? Verkort of verlengd boekjaar Activa in leasing Financiële leasing ( financieringshuur, roerende leasing ) Operationele leasing renting Verhuur op lange termijn Overzichtstabel Afschrijvingspercentages / afschrijvingstermijnen In functie van gebruiksduur Percentages Afschrijving op immateriële vaste activa Terminologie Termijn Bijzondere toepassing: cliënteel / goodwill Bijzondere toepassing: software Bijzondere toepassing: uitvindingsoctrooien en fabrieksmerken 320

7 Vennootschapsbelasting Variabele aankoopprijs / gespreide betaling Aflossing = afschrijving? Elke betalingstermijn afzonderlijk afschrijven CBN advies: aflossing afschrijven over resterende duur Recente rechtspraak volgt CBN Bij stopzetting Afschrijving van opstallen Gebouwen opgericht op in opstal genomen grond Andere opstallen (bv. zonnepanelen) Verbouwingswerken aan gehuurd gebouw Afschrijvingen en vruchtgebruik / opstal / erfpacht Op vruchtgebruik / opstal / erfpacht zelf Degressieve afschrijving Verbouwings- en verbeteringswerken Afschrijving op blote eigendom / naakte eigendom Afschrijving op blote eigendom in beginsel niet mogelijk Nuancering: toch afschrijving in bepaalde gevallen? Afschrijving in jaar van aanschaf of totstandkoming Vanaf wanneer afschrijven? Tijdstip van eigendomsoverdracht Vooruitbetalingen Voorschotten Tijdstip van verkrijging Economische eigendom Eigendomsoverdracht Ook zonder eigendomsoverdracht, met vooruitbetaling (Com.IB., nr. 6/85) Voorbeelden rechtspraak Kleine vennootschap Voorbeeld Afschrijving in het jaar van vervreemding Activa in aanbouw Bijkomende kosten, onrechtstreekse productiekosten en oprichtingskosten Begrip bijkomende kosten Algemene regel Overwegingen bij keuze Bijkomende kosten op personenwagens Beperking van de afschrijving op personenauto s Overdreven afschrijvingen ( afschrijvingsexcedenten ) Omschrijving Oorzaken Fiscale verwerking van overdreven afschrijvingen (afschrijvingsexcedent) Degressief afschrijvingsstelsel Algemeen Cijfermatige beperking Uitgesloten activa Keuze formaliteiten Verdubbeling van het lineair afschrijvingspercentage Afschrijving i.v.m. gemeenschappelijk vervoer Versnelde afschrijvingen in uitzonderlijke omstandigheden Omschrijving Bedoelde afschrijvingen Aanvullende afschrijving uitzonderlijke afschrijving afbraak gebouw In bedrijfsgebouwen geïntegreerde kunstwerken Overboeking vaste activa bestemd voor verkoop naar voorraad? Terugneming van afschrijvingen 336

8 14 Vennootschapsbelasting 10 Bezoldigingen van het personeel De eigenlijke bezoldiging en aanverwanten Algemeen Opmaak van fiches Eindejaarspremie Vakantiegeld Kosten eigen aan de werkgever Omschrijving van het begrip Vermoeden van niet-belastbaarheid Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Wijze van vaststelling Opnemen op fiches Niet voor zelfstandigen Forfait niet bruikbaar voor kostenbewijzer Vrije keuze van uitbetaling Dubbel gebruik vermijden met bewezen kosten Invloed cao Globale forfaitaire maandelijkse kostenvergoeding ernstige normen Dubbel gebruik vermijden met bewezen kosten Kilometervergoeding auto, motorfiets en bromfiets Kilometervergoeding fiets Dagvergoedingen Mobiliteitsvergoeding Dagvergoeding van piloten en ander boordpersoneel van internationale luchtvaartmaatschappijen Woon-werkvergoeding ingevolge verhuis werkgever Diverse vergoedingen die in de transportsector worden toegekend aan chauffeurs die internationale verplaatsingen maken Vergoedingen voor onderhoud lichte vrachtwagen en werkkleding Scheidingsvergoeding Huur verblijfplaats verhuiskosten werknemer in nabijheid werk Tussenkomst werkgever in aankoop tablet pc gsm mobile device Tussenkomst in kader van telewerk thuiswerk huisarbeid Kosten van internationale school Kosten van outplacement Huur parking in de stad van tewerkstelling Vergoeding voor garage (autostaanplaats) carwash parking aan genieter van bedrijfswagen Tussenkomst in de lidgelden van beroepsvereniging Kosten van internationale school Innovatiepremie Kosten van gemeenschappelijk vervoer Wettelijke bepalingen Afschrijvingen Bedoelde kosten Meer- en minderwaarden Aangifte Onaantastbaarheidsvoorwaarde Woon-werkvergoedingen Volledig aftrekbaar Bedrijfsvoorheffing Kosten voor collectieve voorziening voor kinderopvang Wettelijke bepalingen Doelstelling Beoogde belastingplichtigen Voorwaarden Kwantitatieve beperking 366

9 Vennootschapsbelasting Kosten in verband met bedrijfsfiets: 120 % aftrekbaar Sociale lasten Werkgeversbijdrage Solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens CO 2 -taks Bedrijfsvoorheffing Aftrekbaar Principes van de bedrijfsvoorheffing Tijdstip van verschuldigdheid van de bedrijfsvoorheffing Schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing Door de werkgever ten laste genomen bedrijfsvoorheffing In het buitenland belastbare inkomsten Bedrijfsvoorheffing op betalingen naar het buitenland vangnetbepaling (catch-allbepaling) Inkohiering van de bedrijfsvoorheffing Richtlijnen en barema s Aanvullende verzekeringen Algemeen Verzekeringen voor fysiologische en/of economische invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) / met inkomensverlies (verzekering gewaarborgd inkomen, of GI-verzekering) Aanvullende collectieve verzekeringen voor geneeskundige verzorging (hospitalisatieverzekering) Verzekeringen voor fysiologische en/of economische invaliditeit zonder inkomensverlies Collectieve verzekeringen die meerdere hiervoor besproken risico's dekken Rechtstreeks door de werkgever ten laste genomen vergoedingen Bijdragen voor collectieve pensioentoezegging Situering Sociale luik Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen Aspecten van de personenbelasting Overdrachten van kapitalen en afkoopwaarden Fiscaal attest en informatiefiche Bijdragen voor individuele pensioentoezegging (IPT) Aftrek van andere extralegale pensioenen gratis pensioen onderhandse pensioenbelofte Situering Fiscale aftrekbaarheid Opleidingskosten Opleidingskosten binnen een vennootschap Bedrijfsleiders van (professionele) vennootschappen Uitgaven voor het bijwonen van buitenlandse seminaries Kosten van deelname aan een wetenschappelijke manifestatie in de farmaceutische sector Opleidingscheques Sociaal passief Fiches Algemeen Tijdstip van opmaken van fiches verbonden jaar In het buitenland belastbare inkomsten Bezoldigingen of voordelen toegekend aan personeelsleden van derden Bezoldigingen en sociale lasten van bedrijfsleiders (artikel 195 WIB 92) Bezoldigingen en tantièmes Aftrekbaarheid Fiches Belastbaarheid Bedrijfsvoorheffing 416

10 16 Vennootschapsbelasting 11.2 Stortingen voor sociale verzekering en aanvullende pensioenopbouw Principe Individuele pensioentoezegging (ipt) Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen Interne financiering Aspecten van de personenbelasting Combinatie met het VAPZ Door de vennootschap zelf betaalde pensioenen Attractiebeginsel Levensverzekering of belegging? Overdracht pensioenverplichting tussen verbonden ondernemingen Fiscaal attest en informatiefiche Ten laste genomen sociale bijdragen Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid Kosten van diensten van beveiligingsfirma s % aftrekbaar Toepassingsgebied ratione materiae Toepassingsgebied ratione personae Jaarlijkse sociale bijdrage ten laste van vennootschappen vennootschapsbijdrage Algemeen Tarief Vrijstellingen Toestand van vereffening, faillissement of concordaat Nieuwe personenvennootschappen Vennootschappen zonder activiteit Slapende vennootschap Kosten van verzekeringen Algemeen Omzetverzekering Omschrijving en doelstelling Fiscale gevolgen Collectieve verkoopsverzekering verzekering merkgetrouwheid Omschrijving Fiscale gevolgen Ook voor dienstenberoepen Bedrijfsleidersverzekering uitsluitend bij overlijden keyman-verzekering Verzekering voor fiscale procedures Reclame- en publiciteitskosten Algemeen Onderscheid publiciteit / gift Onderscheid publiciteit / receptiekosten Kosten van sponsoring circulaire Verliezen als gevolg van diefstal of verduistering, beschadiging of vernieling van activa 434

11 Vennootschapsbelasting 17 DEEL 4 VASTSTELLING VAN HET FISCALE RESULTAAT ( RESERVES + VU + DIVIDENDEN ) 435 HOOFDSTUK 1 Inleiding 437 HOOFDSTUK 2 Reserves Algemeen Aangroei of opname van reserves Onzichtbare reserves Aanpassingen begintoestand reserves Aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves Aanpassing in min van de begintoestand van de reserves Relevante formulieren De belaste reserves De belastingvrije reserves Berekening via aangifteformulier Zichtbare reserves Begripsomschrijving Boekhoudkundige reserves Fiscale reserves Aangroei of opname van reserves Belastingvrije reserves Omschrijving en overzicht Overhevelen van belastingvrije naar belaste reserves Geraamd bedrag van de belastingschulden Onzichtbare reserves Algemeen Omschrijving Tijdstip van belastbaarheid Onderwaarderingen van activa / overwaarderingen van passiva Gevolgen van het al dan niet aanpassen van de boekhouding Correlatieve winstaanpassing arm s lenghtprincipe Inleiding wettelijke bepaling Situering Toepassingsgebied Internationale context Het arm s lengthprincipe Alternatief voor infokap -ruling Positieve of negatieve aanpassing Positieve aanpassing Negatieve correlatieve aanpassing Verplichte tussenkomst Dienst Voorafgaande Beslissingen excess profit rulings Interactie met artikel 47 en 192, en artikel 26 en 207 WIB

12 18 Vennootschapsbelasting 4.7 Voorbeelden Fiscaaltechnische verwerking 454 HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven 455 HOOFDSTUK 4 Dividenden 456 DEEL 5 VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR RESULTAAT ( DE NEGEN BEWERKINGEN ) 457 HOOFDSTUK 1 Inleiding 459 HOOFDSTUK 2 Opsplitsing van het resultaat naar oorsprong (tweede bewerking) Afsplitsing van winsten uit de zeescheepvaart Afsplitsing van bestanddelen waarop geen aftrek mag worden toegepast Omdeling van het resultaat naar oorsprong 460 HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat Niet-belastbare bestanddelen (derde bewerking) Inleiding Bij verdrag vrijgestelde winst van buitenlandse oorsprong Giften die voor fiscale aftrek in aanmerking komen Inleiding Kwantitatieve beperking Niet-overdraagbaar Voorwaarden Wettelijk erkende instellingen Andere instellingen, onderworpen aan erkenningsprocedure Erkenningsmodaliteiten van de instellingen Kwijtschriften Vrijstelling voor aanwerving van aanvullend specifiek personeel Omschrijving Te vervullen formaliteiten Aangifte Vrijstelling voor aanwerving bijkomend personeel in kmo s Principe Belastingplichtigen die in aanmerking komen: minder dan 11 werknemers Bedrag van de vrijstelling Aangroei Opstart Geen cumulatie Niet-overdraagbaar Personeelsbestand Overname 469

13 Vennootschapsbelasting Terugname definitief verworven Formaliteiten Aangifte Historiek % van het stagebonusloon Algemeen Aangifte Vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut Inleiding Principe van de vrijstelling Vrij te stellen bedrag Terugname van de vrijstelling Impact van belastingneutrale verrichtingen Formaliteiten Aangiftetechnisch Andere niet-belastbare bestanddelen Algemeen Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen voor huisvesting Meerwaarden verwezenlijkt, of vastgesteld bij de verdeling van het vermogen van een ontbonden vennootschap, op aandelen van innovatievennootschappen Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, bedoeld in artikel 513 WIB Volgorde van aftrek Definitief belaste inkomsten (dbi) en vrijgestelde roerende inkomsten (vri) (vierde bewerking) Definitief belaste inkomsten (dbi) Historische situering ratio legis Analyse van huidig stelsel Vrijgestelde roerende inkomsten (vri) Inleiding Bedoelde inkomsten Als vri in aanmerking te nemen basisbedrag Aftrekbaar bedrag Aangifteformulier Aftrek voor inkomsten uit octrooien ( octrooiaftrek ) (vijfde bewerking) Algemeen Materieel toepassingsgebied Octrooien Inkomsten uit een octrooi Ratione personae De vrijstelling Aftrek van 80 % Vrij te stellen bedrag Fbb Fiscaaltechnisch + formaliteit Overdraagbaarheid / volgorde van aftrek Bijzonderheden in verband met ruling Aftrek voor risicokapitaal (zesde bewerking) Inleiding Algemeen Onaantastbaarheidsvoorwaarde Vrijwillige verzaking 522

14 20 Vennootschapsbelasting 4.2 Berekening: risicokapitaal x tarief Risicokapitaal Toepasselijk tarief nia (Retroactieve) oprichting van een nieuwe vennootschap of boekjaar van minder dan 12 maanden Overdraagbaarheid nia Niet langer overdraagbaar vanaf aanslagjaar Regeling tot en met aanslagjaar Personeel toepassingsgebied interactie investeringsreserve investeringsaftrek In principe algemene toepassing Uitgesloten vennootschappen Ook voor buitenlandse vennootschappen Ook voor vennootschappen in vereffening Vzw, vof en comm.ov Twijfelachtige toepassingen / rulings Simulatie Toepassing artikel 344, 1, WIB Double dip (intresten en nia) geen probleem? Inbreng in natura van vruchtgebruik Tussengeschoven financieringsvennootschappen interne financiële stromen Omzetting van aandelen met latente meerwaarden in vorderingen parkeren van deelnemingen verhanging aandelenparticipatie Deelname in buitenlandse partnership Inbreng van leningen - obligaties Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen Formaliteit aangifte Inwerkingtreding Cijfervoorbeelden Aftrek van vorige verliezen (zevende bewerking) Principe afwezigheid van consolidatie Algemeen Afwezigheid van consolidatie de facto verschuivingen Overschakeling belastingcategorie Overschakeling RPB-Ven.B Overschakeling BNI-Ven.B Achtereenvolgens Recapturemaatregel Onbeperkte aftrek en overdraagbaarheid Formaliteiten Vermelding in aangifte Gevolg van niet vermelden in aangifte Belastingvrije inbreng, fusie, splitsing Inleiding proportionaliteitsregel Fusie door overname Splitsing Inbreng van een Belgische inrichting filialisering Verliesbeperking conform Europese richtlijnen? Overnemer of verkrijger = intra-europese vennootschap Overgenomen vennootschap met verliezen = intra-europese vennootschap Beperking omdelen over Belgische en buitenlandse verliezen Voorbeelden Belaste inbreng, fusie, splitsing 562

15 Vennootschapsbelasting Verliesoverdracht bij zetelverplaatsing van een vennootschap Inleiding Samenvattend Verwerving of wijziging controle Tijdstip van wijziging van het bedrag aan overdraagbare verliezen Standpunt Administratie Rechtspraak pro Administratie Rechtspraak contra Administratie Rechtsleer bekritiseert administratief standpunt Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie Correctie verliezen door belastingplichtige op moment van aanwending mogelijk Tijdstip van betwisting van een wijziging van een bedrag aan overdraagbare verliezen Bewijs van de verliezen Invloed van wijziging van activiteit Continuïteit activiteit Verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel? Geen aftrek op forfaitaire winst zeescheepvaart Historisch overzicht Voor de Wet van 22 december De Wet van 22 december De Wet van De Fusiewet van De Wet van Het KB van Verwerving of wijziging van controle Investeringsaftrek (achtste bewerking) Inleiding Principe Praktische draagwijdte sterk beperkt heropleving Materieel toepassingsgebied voor welke investeringen Grote vennootschappen: alleen voor specifieke investeringen Kleine vennootschappen: voor alle met bedrijfsactiviteit verbonden investeringen (2014 en 2015) Nieuwe activa Kosten voor onderzoek en ontwikkeling In België gebruikt Investeringsaftrek op vooruitbetalingen Investeringsaftrek op vruchtgebruik Uitgesloten investeringen Bedrag Basispercentage Investeringsaftrek voor specifieke investeringen Vast percentage van 3 % voor herbruikbare verpakkingen e.a Vast percentage van 30 % voor zeeschepen Overzichtstabellen van de tarieven Overdracht en uitvlakking investeringsaftrek Overdracht en uitvlakking Omzetting overdraagbare investeringsaftrek in belastingkrediet Wijziging van controle Gevolgen vervreemding Principe Gespreide investeringsaftrek Invloed op meer- of minderwaarden 589

16 22 Vennootschapsbelasting 6.7 Wijziging gebruik Principe Investeringen gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en van toekomstgerichte technologieën Te vervullen formaliteiten Document 275 U Aanvraag attesten Alternatief: belastingkrediet voor octrooien / investeringen in O&O Overdraagbare aftrek voor risicokapitaal (negende bewerking) Beperking of verlies van de aftrekken die in mindering komen van het fiscaal resultaat Winstbestanddelen waarop geen aftrek mag worden toegepast Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen Verkregen gelden uit omkoping Winst bestemd voor werknemersparticipatie Winst uit niet-naleving van investeringsreserve Afzonderlijk belastbare kapitaal- en intrestsubsidies verleend aan de landbouwsector Het in verworpen uitgaven opgenomen gedeelte van de vaa bedrijfswagen De aan het tarief van 0,4 % belastbare meerwaarden op aandelen De afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden (fairness taks) Bedoelde aftrekken verlies van het belastbaar tijdperk interpretatie wat betreft de toepassing Overzicht Verliezen van hetzelfde belastbaar tijdperk Aangifte Verval van de aftrekken bij controlewijziging of -overdracht Principe Controle van een onderneming Rechtmatige financiële of economische behoeften behoud van activiteit en/of tewerkstelling Bewijslast Onvrijwillige wijziging Belastingverhoging van 50 % Tijdstip van weigering voor welke jaren? Geen schending vrijheid van vestiging Voorwaarde achtereenvolgens in mindering brengen Principe Overzicht Gevolgen van het niet respecteren van de voorwaarde Voorbeeld achtereenvolgens Aanrekening van de aftrekken op grondslagen belastbaar aan verschillend tarief 612 DEEL 6 BELASTBAAR RESULTAAT VAN VENNOOTSCHAPPEN MET INRICHTINGEN IN HET BUITENLAND 613

17 Vennootschapsbelasting 23 DEEL 7 BEREKENING VAN DE VERSCHULDIGDE VENNOOTSCHAPSBELASTING 615 HOOFDSTUK 1 Gewoon aanslagstelsel Belastingtarieven Basistarief Verlaagd opklimmend tarief Tarieven Uitsluitingen van het verlaagd opklimmend tarief Formaliteit Afzonderlijk tarief van 5 % in het kader van steun aan landbouw kapitaal- en intrestsubsidies Tarief van 5 % Materieel toepassingsgebied Van tijdelijke naar permanente maatregel Geen aftrekken en geen verrekening Geen aanvullende crisisbijdrage Vermeerdering bij gebrek aan voorafbetaling Sanctie bij vervreemding van het betrokken actief Retroactieve toepassing Fiscaaltechnische verwerking Bijzondere tarieven voor bijzondere vennootschappen verrichtingen Publiekrechtelijke vennootschappen (21,5 %) Vennootschap met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen of in niet-genoteerde aandelen ( exittaks (vastgoed)bevaks ) (16,5 % of 19,5 %) Erkende kredietinstellingen vennootschap voor huisvesting (5 %) % voor belastbare meerwaarden op aandelen ,4 % voor meerwaarden op aandelen gerealiseerd door grote vennootschappen Geen verlaagd opklimmend tarief Aanrekeningsvolgorde van aftrekken op verschillende bestanddelen van het inkomen Aanvullende crisisbijdrage Toepassingsgebied Aard van de bijdrage aftrekbaarheid Effect van de bijdrage op voorafbetalingen en minimum in te kohieren bedrag Vermindering van de belastingtarieven voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (artikel 217 WIB 92 oud) Landen zonder verdrag Landen met verdrag Vermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen Principe Tarief van de vermeerdering Berekeningsgrondslag van de vermeerdering Aan vermeerdering onderhevige belastingen Grondslag Vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst, bezoldiging of baten Verschillen met personenbelasting 637

18 24 Vennootschapsbelasting 4.4 Berekening van vermeerdering voordelen gekoppeld aan voorafbetaling Drie stadia Voordelen gekoppeld aan voorafbetaling Verrekening van overschotten en tekorten Uiterste data inzake voorafbetalingen Voorbeeld Geen vermeerdering uitzonderingen Minimumbedrag Voor nieuwe kleine vennootschappen Boekjaar valt niet samen met kalenderjaar Specifieke beschikkingen Berekening toe te passen vermeerderingspercentage Aangifte vennootschapsbelasting Nuttige gegevens i.v.m. de voorafbetalingen Wijze van voorafbetalen Bewijs van voorafbetaling Terugbetaling, overdracht of wijziging van de bestemming van een voorafbetaling 649 HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen Afzonderlijke aanslag op niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten Principe Tarief van de afzonderlijke aanslag Historisch overzicht Actueel tarief Doelstelling: vergoedend of strafrechtelijk karakter? Vergoeding van ontdoken belastingen en sociale bijdragen vergoedend karakter Strafrechtelijk karakter? Ook bij afwezigheid van kwade trouw Geen verband tussen artikel 219 WIB 92 en artikel 49 WIB Schending ongestoord genot van eigendom? Combinatie met belastingverhoging, administratieve boete en strafsanctie Principe Na herleiding afzonderlijke aanslag tot vergoedend karakter Combinatie met taxatie in de personenbelasting Onderscheid personen- en vennootschapsbelasting niet-discriminerend karakter? Kenmerken van de aanslag (aftrekbaarheid ) Aftrekbaar als beroepskost: de aanslag en de kost Geen vermeerdering / geen verrekening Geen verliesaftrek of andere aftrekken Verbonden aanslagjaar belastbaar tijdperk Materieel toepassingsgebied Niet-verantwoorde kosten Voordelen van alle aard Verdoken meerwinsten Financiële voordelen of voordelen van alle aard zoals bedoeld in artikel 53, 24 WIB 92 Sommen besteed aan omkoping Soms niet van toepassing: uitzonderingen Wettelijke uitzonderingen Administratieve uitzonderingen Gevolgen niet-toepassing artikel 219 WIB 92 omdat voldaan is aan uitzonderingsbepalingen op vlak van aftrekbaarheid kosten 679

19 Vennootschapsbelasting Door de minister van Financiën forfaitair vastgestelde belasting op geheime commissielonen Algemeen Niet aan buitenlandse ambtenaren Aangifte Voorbeelden Afzonderlijke aanslag ten aanzien van vennootschappen die genieten van het tarief van 5 % Doelstelling van de afzonderlijke aanslag Tarief van de afzonderlijke aanslag Grondslag Afzonderlijke aanslag is niet aftrekbaar Onderworpen belastingplichtigen Kredietverenigingen en maatschappijen voor onderlinge borgstelling die tot aj genoten van het tarief van 5 % Andere vennootschappen die genieten van het verlaagd tarief van 5 % inzake vennootschapsbelasting Alle vennootschappen die genieten van het verlaagd tarief van 5 %, die dividenden uitkeren Geen vermeerdering / geen verrekening Afzonderlijke aanslag aanvullende heffing erkende diamantairs Afzonderlijke aanslag terugbetaling voorheen verleend belastingkrediet Afzonderlijke aanslag op pensioenvoorziening voor individuele pensioentoezegging Situering Ratione personae Ratione materiae Tarief Niet aftrekbaar Aangiftetechnisch Afzonderlijke aanslag ingevolge aangepast uitkeringsbeleid (cf. artikel 537 WIB 92) Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenduitkering (fairness tax minimumbelasting) Inleiding ratio legis inwerkingtreding Afzonderlijke aanslag Verbonden aanslagjaar Geviseerde dividenden Grondslag van de afzonderlijke aanslag Tarief van de afzonderlijke aanslag Personeel toepassingsgebied uitsluiting van de afzonderlijke aanslag Kleine vennootschappen Buitenlandse vennootschappen Beleggingsvennootschappen Afzonderlijke aanslag bij de aanleg van de liquidatiereserve Boekhoudkundige verwerking van de fairness tax Kenmerken van de afzonderlijke aanslag Optimalisatie: belang van timing belastbare materie andere aftrekken Timing Belastbare materie Andere fiscale aftrekken 693

20 26 Vennootschapsbelasting 7.12 EU- en verdragsconform? Verdragsconform EU-conform Cijfervoorbeelden Voorbeeld Voorbeeld Aangifte Belastingschuld van 10 % in kader van thematische volksleningen Inleiding Principe Aard van de heffing Particuliere beleggers ongemoeid 695 HOOFDSTUK 3 Verrekenbare bestanddelen Voorheffingen Principe van verrekening Niet-aftrekbaarheid brutering Mate van verrekening Tijdstip van verrekening ing bronheffing die niet kan worden verrekend in buitenland: schending vrij verkeer van kapitaal? Beschikking Hof van Justitie, ook voor gewone vennootschappen + inbinding door Administratie Veroordelingen inzake beleggingsvennootschappen + inbinding door Administratie Veroordeling Administratie bindt in Wetgevend ingrijpen Overzichtsblad uit de aangifte (Fictieve) onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Fictieve onroerende voorheffing (Fictieve) roerende voorheffing Principe van verrekening Pro rata temporis Principe Bijzondere probleemstelling in verband met vastgoedcertificaten Uitzondering Voorwaarden en uitsluitingen Volle eigendom Geen verrekening bij waardevermindering ingevolge toekenning dividend Geen verrekening in het kader van een aandelenlening Opname in de belastbare basis Fictieve roerende voorheffing Bijzondere vennootschapsvormen Andere Niet terugbetaalbaar 706