UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting 31 HOOFDSTUK 2 Algemene kenmerken van de vennootschapsbelasting 32 HOOFDSTUK 3 Taxatieproces 33 1 Gewoon taxatieproces Uitgangspunt = boekhouding Overzicht van de negen bewerkingen Eerste bewerking Tweede tot de negende bewerking Schematische voorstelling 35 2 Afzonderlijke aanslagen 35 HOOFDSTUK 4 Overzicht van het aangifteformulier DEEL 2 TOEPASSINGSGEBIED ONDERWORPEN BELASTINGPLICHTIGEN 37 DEEL 3 INKOMSTEN EN KOSTEN 39 HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten 41 1 Inleiding nettoactiefbenadering 41 2 Inkomsten van onroerende goederen Niet-verhuurde onroerende goederen Verhuurde onroerende goederen Onroerende voorheffing 42

2 8 Vennootschapsbelasting 3 Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard In beginsel belastbare inkomsten Inleiding Meegekochte dividenden ( preacquisitiewinsten ) Voor derden aangehouden roerende goederen en kapitalen fiduciaire eigendom Inkomsten van converteerbare obligaties: intresten of dividenden Vermijden van dubbele belasting in internationale context Roerende voorheffing Inleiding Schuldenaars van de roerende voorheffing Tarief rv 25 % Tarief rv 15 % Tarief rv 0 % 25 % (liquidatieboni) Tarief rv 15 of 25 % Tarief rv 20 % Tarief rv 5 % Tarief rv 5 of 15 % Vvpr-aandelen (tot 3 december 2012) Vvpr-bisaandelen (inbrengen vanaf juli 2013) Liquidatiereserve (alias vvpr-teraandelen) Tijdstip van verschuldigdheid van de roerende voorheffing: toekenning of betaalbaarstelling Betalingstermijn Vrijstellingen van roerende voorheffing gemene bepalingen Vrijstelling van roerende voorheffing dividenden Vrijstellingen van roerende voorheffing vastrentende effecten Vrijstellingen van roerende voorheffing diverse inkomsten van roerende aard Vrijstellingen van roerende voorheffing: lijfrenten Regularisatie van niet (of te weinig) ingehouden roerende voorheffing Opeisbaarheid van de rv en belastbaarheid van de roerende inkomsten De woonstaatheffing uit de Europese Spaarrichtlijn Beroepsinkomsten Winsten die voortvloeien uit de eigenlijke exploitatie Algemeen Abnormale of goedgunstige voordelen Ongeacht maatschappelijk doel Tijdstip van belastbaarheid Forfaitaire grondslagen van aanslag Meerwaarden Onderscheid meerwaarde exploitatiewinst Beroepsmatig aangewende activa Berekening van de grootte van een meerwaarde Tijdstip van belastbaarheid van een meerwaarde In beginsel belastbaar Vrijgestelde meerwaarden Gespreid te belasten meerwaarden Meer- en minderwaarden bij sale-and-lease-backverrichtingen Meer- en minderwaarden in het kader van vruchtgebruikconstructies Herwaarderingsmeerwaarden Winsten die voortvloeien uit de onderwaardering van activa of de overwaardering van passiva Algemeen Belastbaar in jaar van vaststelling Onderschatting van actief Overschatting van passief 184

3 Vennootschapsbelasting Afwijkingen van het eenjarigheidsbeginsel Onderwaarderingen van activa en overwaarderingen van passiva Genoten kapitaalsubsidies Genoten rentesubsidies (intrestsubsidies) Verlopen intrestgedeelte Waardering vastrentende effecten Disconto van schuldvorderingen Arbitrageverrichtingen met vastrentende beleggingseffecten door kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen Gratis verkregen activa Situering vergoedende of zuivere verkrijging om niet Voormalig advies 26/ Standpunt Europese Hof van Justitie Tussentijdse inbreng in het kader van een vergoedende verkrijging Gesimuleerde verkrijging om niet Voorbeelden verkrijging om niet In ruil verkregen activa Winsten die voortkomen uit een fiscale gunstmaatregel of een andere tegemoetkoming Winsten die voortkomen uit een vrijstelling van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing Terugbetaling professionele diesel Intrestbonificatie voor lening aangaande bedrijfsvoorheffing Overschotten in het kader van een hypotax-regeling RIZIV-tegemoetkoming in kosten van elektronisch beheer van dossiers e.a Rentetoelage bij hinder openbare werken Inkomsten uit een burgerlijke vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid Vergoedingen voor ontbrekende coupon Inleiding Gemeenrechtelijk Fiscale fictie van niet-overdracht in hoofde van de eigenaar De vergoeding voor ontbrekende coupon Voor eigen gebruik geproduceerde activa Waarborgen opbrengsten Accrediteringsvergoedingen zelfstandige zorgverstrekkers Continue opleiding Telematica Btw op niet-aangegeven omzet Verrekenprijzen Wisselkoersverschillen wisselkoersresultaten omrekeningsverschillen vreemde valuta Begripsomschrijving Inresultaatname omrekeningsverschillen Bewijs van wisselkoersverliezen Onttrekking vast actief aan vennootschap Zwarte omzet van een vennootschap Forfaitaire minimumwinsten 232 HOOFDSTUK 2 Vrijgestelde inkomsten 233

4 10 Vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 3 Beroepskosten Inleiding Aftrekbare kosten Verworpen uitgaven Algemene voorwaarden Gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk tijdstip van aftrekbaarheid Principe Zeker en vaststaand karakter Kosten van vóór de oprichting van de vennootschap Verval van recht op aftrek Voorbeelden Overlopende rekeningen Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Beroepsmatig karakter Verband met beroepswerkzaamheid / maatschappelijk doel Inkomsten verkrijgen of behouden Kosten gedaan in voordeel van vennoten kosten van persoonlijke aard Kosten gedaan zonder perspectief op inkomsten Kosten niet in verhouding tot de inkomsten hoeveelheidscontrole Verboden opportuniteitsbeoordeling Werkelijke prestaties Onredelijke kosten Interactie artikel 26 en 49 WIB Btw (na herziening) Kosten fictieve maatschappelijke zetel Fictieve vennootschap schending artikel 1 W.Venn. winst noch verlies Bewijsvoering Bewijslast Bewijsmiddelen Raming Artikel 49 WIB 92 ook van toepassing op verliezen? Moreel neutraal Uitzonderlijke kosten Huur en huurlasten Aftrekbaarheid Principe Vooruitbetaalde huur Belastbaarheid bij de genieter Kosten verbonden aan vruchtgebruik Algemeen Niet-aanvaarding kosten van vruchtgebruik als beroepskost Afschrijving van vruchtgebruik Waardering vruchtgebruik naakte eigendom Geactualiseerde waarde van toekomstige vruchten Waardering naakte eigendom verband waardering vruchtgebruik Gevolgen van een overprijs Waardering in geval van een turbovruchtgebruikconstructie 275

5 Vennootschapsbelasting Kosten aan onroerend goed in vruchtgebruik Verdeling op basis van Burgerlijk Wetboek Contractuele afwijkingen Recht op verbouwing Fiscale aspecten Verlenging vruchtgebruik Kosten van naakte eigendom Kosten aan onroerend goed in naakte eigendom Afschrijving van naakte eigendom Andere met het gebruik van een onroerend goed verband houdende kosten Kosten van onderhoud, verwarming, verlichting, verzekering enz Privaat gebruik zonder invloed op aftrekbaarheid van de kosten Onroerende voorheffing Aftrekbaar Tijdstip van aftrekbaarheid Intresten en andere sommen (betaald of toegekend aan niet-inwoners of groepsvennootschappen) Intresten betaald aan derden (artikel 52, 2 en 55 WIB 92) Principieel aftrekbaar Aftrekbeperking inzake intresten Intrestaftrek in het kader van NIA-constructies PPL (Profit Participating Loans) of hybride leningen Bijzondere toepassing: circulaire transacties Intresten en andere sommen betaald of toegekend aan niet-inwoners in belastingparadijs (artikel 54 WIB 92) Wettelijke bepaling Voorafgaande opmerking aangifteplicht betalingen aan belastingparadijzen Principe Hoedanigheid van de genieter van de betalingen ook voor betalingen aan vennootschappen Verhouding met artikel 49 WIB Specifiek belastingregime is relevant Rechtstreeks of onrechtstreeks Wat is een belastingparadijs gebruik lijst belastingparadijzen Strijdig met EU-regels (artikel 49 EG) Artikel 54 versus artikel 198, 11, WIB Bezoldigingen voor prestaties of diensten Verdeling bewijslast Volledig bedrag te verwerpen of enkel abnormaal gedeelte? Toepassing artikel 54 WIB 92 en de roerende voorheffing Voorbeelden Intresten van leningen aangegaan ter financiering van bepaalde aandelen (artikel 198, 1, 10, WIB 92) Intresten betaald aan belastingparadijs of aan groepsvennootschap onderkapitalisatie (artikel 198, 1, 11, WIB 92) Voorafgaande opmerking Inleiding onderkapitalisatie Wettelijke bepaling de grenzen In aanmerking te nemen reserves Wat is een lening? Wat is een groepsvennootschap? Welke intresten? Verkrijgers onderworpen aan een gunstig fiscaal regime gebruik lijst belastingparadijzen Beoordeling grens dag per dag Antimisbruikbepaling doorkijkregel Kapitaal van vzw s Thin cap in grensoverschrijdende context 293

6 12 Vennootschapsbelasting Uitzonderingen uitgesloten leningen geen toepassing thincapmaatregel Verhouding tot de artikelen 54 en 55 WIB Illustratieve cijfervoorbeelden Rulings Aan het boekjaar toe te rekenen intresten en vooruitbetaalde intresten Intrest-en-royaltyrichtlijn geen beletsel voor beperking intrestaftrek Vergoedingen aan derden De verplichting tot het opmaken van fiches Algemeen Elektronische indiening Bewijslast inzake het indienen Indieningstermijn Materieel toepassingsgebied wanneer zijn fiches verplicht? Uitzonderingen: geen fiches in welomschreven gevallen Bijzondere toepassing buitenlandse genieters Bijzondere toepassing: buitenlandse schuldenaar Geen fiches als geheime commissielonen = dagelijkse praktijk (opgeheven) Ficheverplichting bij selfbilling Bemanning buitenlandse schepen Belastbaar tijdperk Sanctie voor niet opmaken van fiches Bewijskracht van fiches Vergoedingen aan informanten Vergoedingen aan Captive Insurance Company s Probleemstelling Casus Bedrijfsvoorheffing op betalingen naar het buitenland vangnetbepaling Afschrijvingen Boekhoudkundige omschrijving Fiscale omschrijving Onderscheid afschrijving versus waardevermindering niet-afschrijfbare activa Grondslag Werkelijke waardevermindering Wettelijke voorwaarde Quid als geen waardevermindering? Verkort of verlengd boekjaar Activa in leasing Financiële leasing ( financieringshuur, roerende leasing ) Operationele leasing renting Verhuur op lange termijn Overzichtstabel Afschrijvingspercentages / afschrijvingstermijnen In functie van gebruiksduur Percentages Afschrijving op immateriële vaste activa Terminologie Termijn Bijzondere toepassing: cliënteel / goodwill Bijzondere toepassing: software Bijzondere toepassing: uitvindingsoctrooien en fabrieksmerken 320

7 Vennootschapsbelasting Variabele aankoopprijs / gespreide betaling Aflossing = afschrijving? Elke betalingstermijn afzonderlijk afschrijven CBN advies: aflossing afschrijven over resterende duur Recente rechtspraak volgt CBN Bij stopzetting Afschrijving van opstallen Gebouwen opgericht op in opstal genomen grond Andere opstallen (bv. zonnepanelen) Verbouwingswerken aan gehuurd gebouw Afschrijvingen en vruchtgebruik / opstal / erfpacht Op vruchtgebruik / opstal / erfpacht zelf Degressieve afschrijving Verbouwings- en verbeteringswerken Afschrijving op blote eigendom / naakte eigendom Afschrijving op blote eigendom in beginsel niet mogelijk Nuancering: toch afschrijving in bepaalde gevallen? Afschrijving in jaar van aanschaf of totstandkoming Vanaf wanneer afschrijven? Tijdstip van eigendomsoverdracht Vooruitbetalingen Voorschotten Tijdstip van verkrijging Economische eigendom Eigendomsoverdracht Ook zonder eigendomsoverdracht, met vooruitbetaling (Com.IB., nr. 6/85) Voorbeelden rechtspraak Kleine vennootschap Voorbeeld Afschrijving in het jaar van vervreemding Activa in aanbouw Bijkomende kosten, onrechtstreekse productiekosten en oprichtingskosten Begrip bijkomende kosten Algemene regel Overwegingen bij keuze Bijkomende kosten op personenwagens Beperking van de afschrijving op personenauto s Overdreven afschrijvingen ( afschrijvingsexcedenten ) Omschrijving Oorzaken Fiscale verwerking van overdreven afschrijvingen (afschrijvingsexcedent) Degressief afschrijvingsstelsel Algemeen Cijfermatige beperking Uitgesloten activa Keuze formaliteiten Verdubbeling van het lineair afschrijvingspercentage Afschrijving i.v.m. gemeenschappelijk vervoer Versnelde afschrijvingen in uitzonderlijke omstandigheden Omschrijving Bedoelde afschrijvingen Aanvullende afschrijving uitzonderlijke afschrijving afbraak gebouw In bedrijfsgebouwen geïntegreerde kunstwerken Overboeking vaste activa bestemd voor verkoop naar voorraad? Terugneming van afschrijvingen 336

8 14 Vennootschapsbelasting 10 Bezoldigingen van het personeel De eigenlijke bezoldiging en aanverwanten Algemeen Opmaak van fiches Eindejaarspremie Vakantiegeld Kosten eigen aan de werkgever Omschrijving van het begrip Vermoeden van niet-belastbaarheid Aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever Wijze van vaststelling Opnemen op fiches Niet voor zelfstandigen Forfait niet bruikbaar voor kostenbewijzer Vrije keuze van uitbetaling Dubbel gebruik vermijden met bewezen kosten Invloed cao Globale forfaitaire maandelijkse kostenvergoeding ernstige normen Dubbel gebruik vermijden met bewezen kosten Kilometervergoeding auto, motorfiets en bromfiets Kilometervergoeding fiets Dagvergoedingen Mobiliteitsvergoeding Dagvergoeding van piloten en ander boordpersoneel van internationale luchtvaartmaatschappijen Woon-werkvergoeding ingevolge verhuis werkgever Diverse vergoedingen die in de transportsector worden toegekend aan chauffeurs die internationale verplaatsingen maken Vergoedingen voor onderhoud lichte vrachtwagen en werkkleding Scheidingsvergoeding Huur verblijfplaats verhuiskosten werknemer in nabijheid werk Tussenkomst werkgever in aankoop tablet pc gsm mobile device Tussenkomst in kader van telewerk thuiswerk huisarbeid Kosten van internationale school Kosten van outplacement Huur parking in de stad van tewerkstelling Vergoeding voor garage (autostaanplaats) carwash parking aan genieter van bedrijfswagen Tussenkomst in de lidgelden van beroepsvereniging Kosten van internationale school Innovatiepremie Kosten van gemeenschappelijk vervoer Wettelijke bepalingen Afschrijvingen Bedoelde kosten Meer- en minderwaarden Aangifte Onaantastbaarheidsvoorwaarde Woon-werkvergoedingen Volledig aftrekbaar Bedrijfsvoorheffing Kosten voor collectieve voorziening voor kinderopvang Wettelijke bepalingen Doelstelling Beoogde belastingplichtigen Voorwaarden Kwantitatieve beperking 366

9 Vennootschapsbelasting Kosten in verband met bedrijfsfiets: 120 % aftrekbaar Sociale lasten Werkgeversbijdrage Solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens CO 2 -taks Bedrijfsvoorheffing Aftrekbaar Principes van de bedrijfsvoorheffing Tijdstip van verschuldigdheid van de bedrijfsvoorheffing Schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing Door de werkgever ten laste genomen bedrijfsvoorheffing In het buitenland belastbare inkomsten Bedrijfsvoorheffing op betalingen naar het buitenland vangnetbepaling (catch-allbepaling) Inkohiering van de bedrijfsvoorheffing Richtlijnen en barema s Aanvullende verzekeringen Algemeen Verzekeringen voor fysiologische en/of economische invaliditeit (arbeidsongeschiktheid) / met inkomensverlies (verzekering gewaarborgd inkomen, of GI-verzekering) Aanvullende collectieve verzekeringen voor geneeskundige verzorging (hospitalisatieverzekering) Verzekeringen voor fysiologische en/of economische invaliditeit zonder inkomensverlies Collectieve verzekeringen die meerdere hiervoor besproken risico's dekken Rechtstreeks door de werkgever ten laste genomen vergoedingen Bijdragen voor collectieve pensioentoezegging Situering Sociale luik Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen Aspecten van de personenbelasting Overdrachten van kapitalen en afkoopwaarden Fiscaal attest en informatiefiche Bijdragen voor individuele pensioentoezegging (IPT) Aftrek van andere extralegale pensioenen gratis pensioen onderhandse pensioenbelofte Situering Fiscale aftrekbaarheid Opleidingskosten Opleidingskosten binnen een vennootschap Bedrijfsleiders van (professionele) vennootschappen Uitgaven voor het bijwonen van buitenlandse seminaries Kosten van deelname aan een wetenschappelijke manifestatie in de farmaceutische sector Opleidingscheques Sociaal passief Fiches Algemeen Tijdstip van opmaken van fiches verbonden jaar In het buitenland belastbare inkomsten Bezoldigingen of voordelen toegekend aan personeelsleden van derden Bezoldigingen en sociale lasten van bedrijfsleiders (artikel 195 WIB 92) Bezoldigingen en tantièmes Aftrekbaarheid Fiches Belastbaarheid Bedrijfsvoorheffing 416

10 16 Vennootschapsbelasting 11.2 Stortingen voor sociale verzekering en aanvullende pensioenopbouw Principe Individuele pensioentoezegging (ipt) Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen Interne financiering Aspecten van de personenbelasting Combinatie met het VAPZ Door de vennootschap zelf betaalde pensioenen Attractiebeginsel Levensverzekering of belegging? Overdracht pensioenverplichting tussen verbonden ondernemingen Fiscaal attest en informatiefiche Ten laste genomen sociale bijdragen Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid Kosten van diensten van beveiligingsfirma s % aftrekbaar Toepassingsgebied ratione materiae Toepassingsgebied ratione personae Jaarlijkse sociale bijdrage ten laste van vennootschappen vennootschapsbijdrage Algemeen Tarief Vrijstellingen Toestand van vereffening, faillissement of concordaat Nieuwe personenvennootschappen Vennootschappen zonder activiteit Slapende vennootschap Kosten van verzekeringen Algemeen Omzetverzekering Omschrijving en doelstelling Fiscale gevolgen Collectieve verkoopsverzekering verzekering merkgetrouwheid Omschrijving Fiscale gevolgen Ook voor dienstenberoepen Bedrijfsleidersverzekering uitsluitend bij overlijden keyman-verzekering Verzekering voor fiscale procedures Reclame- en publiciteitskosten Algemeen Onderscheid publiciteit / gift Onderscheid publiciteit / receptiekosten Kosten van sponsoring circulaire Verliezen als gevolg van diefstal of verduistering, beschadiging of vernieling van activa 434

11 Vennootschapsbelasting 17 DEEL 4 VASTSTELLING VAN HET FISCALE RESULTAAT ( RESERVES + VU + DIVIDENDEN ) 435 HOOFDSTUK 1 Inleiding 437 HOOFDSTUK 2 Reserves Algemeen Aangroei of opname van reserves Onzichtbare reserves Aanpassingen begintoestand reserves Aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves Aanpassing in min van de begintoestand van de reserves Relevante formulieren De belaste reserves De belastingvrije reserves Berekening via aangifteformulier Zichtbare reserves Begripsomschrijving Boekhoudkundige reserves Fiscale reserves Aangroei of opname van reserves Belastingvrije reserves Omschrijving en overzicht Overhevelen van belastingvrije naar belaste reserves Geraamd bedrag van de belastingschulden Onzichtbare reserves Algemeen Omschrijving Tijdstip van belastbaarheid Onderwaarderingen van activa / overwaarderingen van passiva Gevolgen van het al dan niet aanpassen van de boekhouding Correlatieve winstaanpassing arm s lenghtprincipe Inleiding wettelijke bepaling Situering Toepassingsgebied Internationale context Het arm s lengthprincipe Alternatief voor infokap -ruling Positieve of negatieve aanpassing Positieve aanpassing Negatieve correlatieve aanpassing Verplichte tussenkomst Dienst Voorafgaande Beslissingen excess profit rulings Interactie met artikel 47 en 192, en artikel 26 en 207 WIB

12 18 Vennootschapsbelasting 4.7 Voorbeelden Fiscaaltechnische verwerking 454 HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven 455 HOOFDSTUK 4 Dividenden 456 DEEL 5 VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR RESULTAAT ( DE NEGEN BEWERKINGEN ) 457 HOOFDSTUK 1 Inleiding 459 HOOFDSTUK 2 Opsplitsing van het resultaat naar oorsprong (tweede bewerking) Afsplitsing van winsten uit de zeescheepvaart Afsplitsing van bestanddelen waarop geen aftrek mag worden toegepast Omdeling van het resultaat naar oorsprong 460 HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat Niet-belastbare bestanddelen (derde bewerking) Inleiding Bij verdrag vrijgestelde winst van buitenlandse oorsprong Giften die voor fiscale aftrek in aanmerking komen Inleiding Kwantitatieve beperking Niet-overdraagbaar Voorwaarden Wettelijk erkende instellingen Andere instellingen, onderworpen aan erkenningsprocedure Erkenningsmodaliteiten van de instellingen Kwijtschriften Vrijstelling voor aanwerving van aanvullend specifiek personeel Omschrijving Te vervullen formaliteiten Aangifte Vrijstelling voor aanwerving bijkomend personeel in kmo s Principe Belastingplichtigen die in aanmerking komen: minder dan 11 werknemers Bedrag van de vrijstelling Aangroei Opstart Geen cumulatie Niet-overdraagbaar Personeelsbestand Overname 469

13 Vennootschapsbelasting Terugname definitief verworven Formaliteiten Aangifte Historiek % van het stagebonusloon Algemeen Aangifte Vrijstelling voor sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut Inleiding Principe van de vrijstelling Vrij te stellen bedrag Terugname van de vrijstelling Impact van belastingneutrale verrichtingen Formaliteiten Aangiftetechnisch Andere niet-belastbare bestanddelen Algemeen Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen verwezenlijkt door vennootschappen voor huisvesting Meerwaarden verwezenlijkt, of vastgesteld bij de verdeling van het vermogen van een ontbonden vennootschap, op aandelen van innovatievennootschappen Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten, bedoeld in artikel 513 WIB Volgorde van aftrek Definitief belaste inkomsten (dbi) en vrijgestelde roerende inkomsten (vri) (vierde bewerking) Definitief belaste inkomsten (dbi) Historische situering ratio legis Analyse van huidig stelsel Vrijgestelde roerende inkomsten (vri) Inleiding Bedoelde inkomsten Als vri in aanmerking te nemen basisbedrag Aftrekbaar bedrag Aangifteformulier Aftrek voor inkomsten uit octrooien ( octrooiaftrek ) (vijfde bewerking) Algemeen Materieel toepassingsgebied Octrooien Inkomsten uit een octrooi Ratione personae De vrijstelling Aftrek van 80 % Vrij te stellen bedrag Fbb Fiscaaltechnisch + formaliteit Overdraagbaarheid / volgorde van aftrek Bijzonderheden in verband met ruling Aftrek voor risicokapitaal (zesde bewerking) Inleiding Algemeen Onaantastbaarheidsvoorwaarde Vrijwillige verzaking 522

14 20 Vennootschapsbelasting 4.2 Berekening: risicokapitaal x tarief Risicokapitaal Toepasselijk tarief nia (Retroactieve) oprichting van een nieuwe vennootschap of boekjaar van minder dan 12 maanden Overdraagbaarheid nia Niet langer overdraagbaar vanaf aanslagjaar Regeling tot en met aanslagjaar Personeel toepassingsgebied interactie investeringsreserve investeringsaftrek In principe algemene toepassing Uitgesloten vennootschappen Ook voor buitenlandse vennootschappen Ook voor vennootschappen in vereffening Vzw, vof en comm.ov Twijfelachtige toepassingen / rulings Simulatie Toepassing artikel 344, 1, WIB Double dip (intresten en nia) geen probleem? Inbreng in natura van vruchtgebruik Tussengeschoven financieringsvennootschappen interne financiële stromen Omzetting van aandelen met latente meerwaarden in vorderingen parkeren van deelnemingen verhanging aandelenparticipatie Deelname in buitenlandse partnership Inbreng van leningen - obligaties Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen Formaliteit aangifte Inwerkingtreding Cijfervoorbeelden Aftrek van vorige verliezen (zevende bewerking) Principe afwezigheid van consolidatie Algemeen Afwezigheid van consolidatie de facto verschuivingen Overschakeling belastingcategorie Overschakeling RPB-Ven.B Overschakeling BNI-Ven.B Achtereenvolgens Recapturemaatregel Onbeperkte aftrek en overdraagbaarheid Formaliteiten Vermelding in aangifte Gevolg van niet vermelden in aangifte Belastingvrije inbreng, fusie, splitsing Inleiding proportionaliteitsregel Fusie door overname Splitsing Inbreng van een Belgische inrichting filialisering Verliesbeperking conform Europese richtlijnen? Overnemer of verkrijger = intra-europese vennootschap Overgenomen vennootschap met verliezen = intra-europese vennootschap Beperking omdelen over Belgische en buitenlandse verliezen Voorbeelden Belaste inbreng, fusie, splitsing 562

15 Vennootschapsbelasting Verliesoverdracht bij zetelverplaatsing van een vennootschap Inleiding Samenvattend Verwerving of wijziging controle Tijdstip van wijziging van het bedrag aan overdraagbare verliezen Standpunt Administratie Rechtspraak pro Administratie Rechtspraak contra Administratie Rechtsleer bekritiseert administratief standpunt Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie Correctie verliezen door belastingplichtige op moment van aanwending mogelijk Tijdstip van betwisting van een wijziging van een bedrag aan overdraagbare verliezen Bewijs van de verliezen Invloed van wijziging van activiteit Continuïteit activiteit Verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel? Geen aftrek op forfaitaire winst zeescheepvaart Historisch overzicht Voor de Wet van 22 december De Wet van 22 december De Wet van De Fusiewet van De Wet van Het KB van Verwerving of wijziging van controle Investeringsaftrek (achtste bewerking) Inleiding Principe Praktische draagwijdte sterk beperkt heropleving Materieel toepassingsgebied voor welke investeringen Grote vennootschappen: alleen voor specifieke investeringen Kleine vennootschappen: voor alle met bedrijfsactiviteit verbonden investeringen (2014 en 2015) Nieuwe activa Kosten voor onderzoek en ontwikkeling In België gebruikt Investeringsaftrek op vooruitbetalingen Investeringsaftrek op vruchtgebruik Uitgesloten investeringen Bedrag Basispercentage Investeringsaftrek voor specifieke investeringen Vast percentage van 3 % voor herbruikbare verpakkingen e.a Vast percentage van 30 % voor zeeschepen Overzichtstabellen van de tarieven Overdracht en uitvlakking investeringsaftrek Overdracht en uitvlakking Omzetting overdraagbare investeringsaftrek in belastingkrediet Wijziging van controle Gevolgen vervreemding Principe Gespreide investeringsaftrek Invloed op meer- of minderwaarden 589

16 22 Vennootschapsbelasting 6.7 Wijziging gebruik Principe Investeringen gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en van toekomstgerichte technologieën Te vervullen formaliteiten Document 275 U Aanvraag attesten Alternatief: belastingkrediet voor octrooien / investeringen in O&O Overdraagbare aftrek voor risicokapitaal (negende bewerking) Beperking of verlies van de aftrekken die in mindering komen van het fiscaal resultaat Winstbestanddelen waarop geen aftrek mag worden toegepast Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen Verkregen gelden uit omkoping Winst bestemd voor werknemersparticipatie Winst uit niet-naleving van investeringsreserve Afzonderlijk belastbare kapitaal- en intrestsubsidies verleend aan de landbouwsector Het in verworpen uitgaven opgenomen gedeelte van de vaa bedrijfswagen De aan het tarief van 0,4 % belastbare meerwaarden op aandelen De afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden (fairness taks) Bedoelde aftrekken verlies van het belastbaar tijdperk interpretatie wat betreft de toepassing Overzicht Verliezen van hetzelfde belastbaar tijdperk Aangifte Verval van de aftrekken bij controlewijziging of -overdracht Principe Controle van een onderneming Rechtmatige financiële of economische behoeften behoud van activiteit en/of tewerkstelling Bewijslast Onvrijwillige wijziging Belastingverhoging van 50 % Tijdstip van weigering voor welke jaren? Geen schending vrijheid van vestiging Voorwaarde achtereenvolgens in mindering brengen Principe Overzicht Gevolgen van het niet respecteren van de voorwaarde Voorbeeld achtereenvolgens Aanrekening van de aftrekken op grondslagen belastbaar aan verschillend tarief 612 DEEL 6 BELASTBAAR RESULTAAT VAN VENNOOTSCHAPPEN MET INRICHTINGEN IN HET BUITENLAND 613

17 Vennootschapsbelasting 23 DEEL 7 BEREKENING VAN DE VERSCHULDIGDE VENNOOTSCHAPSBELASTING 615 HOOFDSTUK 1 Gewoon aanslagstelsel Belastingtarieven Basistarief Verlaagd opklimmend tarief Tarieven Uitsluitingen van het verlaagd opklimmend tarief Formaliteit Afzonderlijk tarief van 5 % in het kader van steun aan landbouw kapitaal- en intrestsubsidies Tarief van 5 % Materieel toepassingsgebied Van tijdelijke naar permanente maatregel Geen aftrekken en geen verrekening Geen aanvullende crisisbijdrage Vermeerdering bij gebrek aan voorafbetaling Sanctie bij vervreemding van het betrokken actief Retroactieve toepassing Fiscaaltechnische verwerking Bijzondere tarieven voor bijzondere vennootschappen verrichtingen Publiekrechtelijke vennootschappen (21,5 %) Vennootschap met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen of in niet-genoteerde aandelen ( exittaks (vastgoed)bevaks ) (16,5 % of 19,5 %) Erkende kredietinstellingen vennootschap voor huisvesting (5 %) % voor belastbare meerwaarden op aandelen ,4 % voor meerwaarden op aandelen gerealiseerd door grote vennootschappen Geen verlaagd opklimmend tarief Aanrekeningsvolgorde van aftrekken op verschillende bestanddelen van het inkomen Aanvullende crisisbijdrage Toepassingsgebied Aard van de bijdrage aftrekbaarheid Effect van de bijdrage op voorafbetalingen en minimum in te kohieren bedrag Vermindering van de belastingtarieven voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (artikel 217 WIB 92 oud) Landen zonder verdrag Landen met verdrag Vermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen Principe Tarief van de vermeerdering Berekeningsgrondslag van de vermeerdering Aan vermeerdering onderhevige belastingen Grondslag Vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst, bezoldiging of baten Verschillen met personenbelasting 637

18 24 Vennootschapsbelasting 4.4 Berekening van vermeerdering voordelen gekoppeld aan voorafbetaling Drie stadia Voordelen gekoppeld aan voorafbetaling Verrekening van overschotten en tekorten Uiterste data inzake voorafbetalingen Voorbeeld Geen vermeerdering uitzonderingen Minimumbedrag Voor nieuwe kleine vennootschappen Boekjaar valt niet samen met kalenderjaar Specifieke beschikkingen Berekening toe te passen vermeerderingspercentage Aangifte vennootschapsbelasting Nuttige gegevens i.v.m. de voorafbetalingen Wijze van voorafbetalen Bewijs van voorafbetaling Terugbetaling, overdracht of wijziging van de bestemming van een voorafbetaling 649 HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen Afzonderlijke aanslag op niet-verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten Principe Tarief van de afzonderlijke aanslag Historisch overzicht Actueel tarief Doelstelling: vergoedend of strafrechtelijk karakter? Vergoeding van ontdoken belastingen en sociale bijdragen vergoedend karakter Strafrechtelijk karakter? Ook bij afwezigheid van kwade trouw Geen verband tussen artikel 219 WIB 92 en artikel 49 WIB Schending ongestoord genot van eigendom? Combinatie met belastingverhoging, administratieve boete en strafsanctie Principe Na herleiding afzonderlijke aanslag tot vergoedend karakter Combinatie met taxatie in de personenbelasting Onderscheid personen- en vennootschapsbelasting niet-discriminerend karakter? Kenmerken van de aanslag (aftrekbaarheid ) Aftrekbaar als beroepskost: de aanslag en de kost Geen vermeerdering / geen verrekening Geen verliesaftrek of andere aftrekken Verbonden aanslagjaar belastbaar tijdperk Materieel toepassingsgebied Niet-verantwoorde kosten Voordelen van alle aard Verdoken meerwinsten Financiële voordelen of voordelen van alle aard zoals bedoeld in artikel 53, 24 WIB 92 Sommen besteed aan omkoping Soms niet van toepassing: uitzonderingen Wettelijke uitzonderingen Administratieve uitzonderingen Gevolgen niet-toepassing artikel 219 WIB 92 omdat voldaan is aan uitzonderingsbepalingen op vlak van aftrekbaarheid kosten 679

19 Vennootschapsbelasting Door de minister van Financiën forfaitair vastgestelde belasting op geheime commissielonen Algemeen Niet aan buitenlandse ambtenaren Aangifte Voorbeelden Afzonderlijke aanslag ten aanzien van vennootschappen die genieten van het tarief van 5 % Doelstelling van de afzonderlijke aanslag Tarief van de afzonderlijke aanslag Grondslag Afzonderlijke aanslag is niet aftrekbaar Onderworpen belastingplichtigen Kredietverenigingen en maatschappijen voor onderlinge borgstelling die tot aj genoten van het tarief van 5 % Andere vennootschappen die genieten van het verlaagd tarief van 5 % inzake vennootschapsbelasting Alle vennootschappen die genieten van het verlaagd tarief van 5 %, die dividenden uitkeren Geen vermeerdering / geen verrekening Afzonderlijke aanslag aanvullende heffing erkende diamantairs Afzonderlijke aanslag terugbetaling voorheen verleend belastingkrediet Afzonderlijke aanslag op pensioenvoorziening voor individuele pensioentoezegging Situering Ratione personae Ratione materiae Tarief Niet aftrekbaar Aangiftetechnisch Afzonderlijke aanslag ingevolge aangepast uitkeringsbeleid (cf. artikel 537 WIB 92) Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenduitkering (fairness tax minimumbelasting) Inleiding ratio legis inwerkingtreding Afzonderlijke aanslag Verbonden aanslagjaar Geviseerde dividenden Grondslag van de afzonderlijke aanslag Tarief van de afzonderlijke aanslag Personeel toepassingsgebied uitsluiting van de afzonderlijke aanslag Kleine vennootschappen Buitenlandse vennootschappen Beleggingsvennootschappen Afzonderlijke aanslag bij de aanleg van de liquidatiereserve Boekhoudkundige verwerking van de fairness tax Kenmerken van de afzonderlijke aanslag Optimalisatie: belang van timing belastbare materie andere aftrekken Timing Belastbare materie Andere fiscale aftrekken 693

20 26 Vennootschapsbelasting 7.12 EU- en verdragsconform? Verdragsconform EU-conform Cijfervoorbeelden Voorbeeld Voorbeeld Aangifte Belastingschuld van 10 % in kader van thematische volksleningen Inleiding Principe Aard van de heffing Particuliere beleggers ongemoeid 695 HOOFDSTUK 3 Verrekenbare bestanddelen Voorheffingen Principe van verrekening Niet-aftrekbaarheid brutering Mate van verrekening Tijdstip van verrekening ing bronheffing die niet kan worden verrekend in buitenland: schending vrij verkeer van kapitaal? Beschikking Hof van Justitie, ook voor gewone vennootschappen + inbinding door Administratie Veroordelingen inzake beleggingsvennootschappen + inbinding door Administratie Veroordeling Administratie bindt in Wetgevend ingrijpen Overzichtsblad uit de aangifte (Fictieve) onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Fictieve onroerende voorheffing (Fictieve) roerende voorheffing Principe van verrekening Pro rata temporis Principe Bijzondere probleemstelling in verband met vastgoedcertificaten Uitzondering Voorwaarden en uitsluitingen Volle eigendom Geen verrekening bij waardevermindering ingevolge toekenning dividend Geen verrekening in het kader van een aandelenlening Opname in de belastbare basis Fictieve roerende voorheffing Bijzondere vennootschapsvormen Andere Niet terugbetaalbaar 706

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2017 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

DEEL I VENNOOTSCHAPSBELASTING 17

DEEL I VENNOOTSCHAPSBELASTING 17 INHOUD DEEL I VENNOOTSCHAPSBELASTING 17 1 ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN 19 2 BELASTBARE INKOMSTEN 25 3 VRIJGESTELDE INKOMSTEN 37 4 BEROEPSKOSTEN 38 5 MEERWAARDEN 65 6 BELASTBARE GRONDSLAG EN TAXATIEPROCES

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies

Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies Eerste bewerking: Vaststellen fiscale winst/verlies 3 bestanddelen: Beweging van de belaste reserves Verworpen uitgaven Dividenden Terug te vinden in het vak IV Uiteenzetting van de winst Alleen het eerste

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal.

Berekening aftrek voor risicokapitaal Grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. risicokapitaal. f-ace-5301 Het totaal vermeld in de rubriek "Bestanddelen af te trekken van het 275C Berekening aftrek voor eigen vermogen" is niet juist. risicokapitaal f-ace-5302 Het totaal vermeld in de rubriek "Risicokapitaal

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

PRACTICUM INKOMSTENBELASTING

PRACTICUM INKOMSTENBELASTING PRACTICUM INKOMSTENBELASTING Vennootschapsbelasting Aanslagjaar 2012 Inkomsten 2011 Dirk Geerts Luc Taillieu Dirk GEERTS ( 1969) bekleedt als licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van E.a. inspecteur

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009

HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Fiscale Handboeken HANDBOEK VENNOOTSCHAPSBELASTING 2008-2009 Prof. Dr. PAUL BEGHIN Prof. Dr. INGE VAN DE WOESTEYNE VOLLEDIG GEACTUALISEERD TOT 30 JUNI 2008 intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD WOORD VOORAF

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2011 (Boekjaren op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31

Nadere informatie

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK

DE NOTIONELE INTERESTAFTREK DE NOTIONELE INTERESTAFTREK Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG MEERWAARDEN De verwezenlijkte meerwaarde

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING

FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN FISCALE INCENTIVES VOOR ONDERZOEK & ONTWIKKELING Aanslagjaar 2016 - Inkomstenjaar 2015 10 redenen om in België in R&D te investeren 1. Aftrek voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1

INHOUD. Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting... 1 INHOUD Woord vooraf......................................................... vii Hoofdstuk 1 Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting..................... 1 I. Principe........................................................

Nadere informatie

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Voorwoord 3 DEEL I BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO Hoofdstuk I Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak of vennootschap 21 1. Beschermen van het privépatrimonium tegen ondernemingsrisico

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal

Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Zesde bewerking: Aftrek voor risicokapiotaal Is de zgn Notionele intrestaftrek Redenen Aftrek voor vennootschappen die hun activiteiten financieren met eigen vermogen Aansporen om het eigen vermogen te

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13

Inhoudstafel. Deel 1. Winstuitkeringen 11. Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 Inhoudstafel Deel 1. Winstuitkeringen 11 Hoofdstuk 1. Vennootschapsrechtelijke aspecten winstuitkeringen 13 1. Regels inzake kapitaalbescherming 13 2. Modelteksten AV inzake winstuitkering 15 Winstuitkeringen

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap

Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 1 Grootte van de vennootschap Inhoud Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 Wettelijk kader 19 Belang van het boekhoudrecht in fiscale zaken 19 Belang van de boekhouding en de jaarrekening 20 Bindende

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen

De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen De fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen Davy ROBBERECHT, Stagiair Boekhouder Fiscalist BIBF Accountancymedewerker Acos Berk Inleiding Reeds enige tijd is ook in België een zekere trend naar instrumentalisering

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13

VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 Inhoudstafel VOORWOORD 11 HOOFDSTUK 1 HET GEWONE LOON 13 1. Fiscale druk 13 1.1. Wettelijke bepalingen 15 1.2. Bezoldigingen van werknemers 16 1.2.1. Bezoldigingen in geld 16 1.2.2. Voordelen van alle

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh

Vennootschapsbelasting. Yves Verdingh Vennootschapsbelasting Yves Verdingh Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200 30 144 Fax 0800 17 529 www.kluwer.be

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 27 1.1 Toepassingsvoorwaarden 27 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 27 A Belgische

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie