Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland"

Transcriptie

1 Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

2 Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING Inventarisatie mobiliteit Werving en selectie Functioneringsgesprek Taakbeleid Potentieelbeoordeling Scholing Overplaatsing zonder instemming van de medewerker 6 2

3 1. BELEIDSINHOUD Middels deze notitie wil het bestuur VCBO Kollumerland een structurele impuls geven aan de mobiliteit. De term mobiliteit is veelomvattend. Bondig gezegd houdt mobiliteit een verandering van werkplek in, in de ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen een andere groep, school, functie of werkgever. In deze notitie omvat mobiliteit een tweetal vormen, namelijk: Interne mobiliteit: Het aanvaarden van een andere taak/functie binnen de school. Externe mobiliteit: Het aanvaarden van een taak/functie buiten de school, c.q. de vereniging. Het bestuur heeft een aantal motieven voor het stimuleren van de mobiliteit van de werknemers, zoals: Nieuwe ervaringen dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vergroten het inzicht in het geheel van het onderwijsleerproces binnen een school, dragen bij aan de vergroting van het vakmanschap en daarmee aan de verhoging van de kwaliteit. Dit proces van continu leren past in ons uitgangspunt dat de school een lerende organisatie* is. Vergroting van de inzetbaarheid. Werknemers doen bredere ervaringen op. De juiste persoon kan op de juiste plaats worden gezet. In dat verband is mobiliteit het verlengstuk van de werving en selectie. Het aangaan van nieuwe uitdagingen voorkomt verveling en routinematig werken. Op langere termijn kan dit burn-out verschijnselen voorkomen. Mobiliteit is een goed instrument om waardevolle werknemers te behouden voor de vereniging. Mobiliteit is een van de instrumenten om werkgelegenheid binnen de vereniging veilig te stellen. Outplacement kan nodig zijn als iemand niet op de goede plaats zit en binnen de organisatie geen oplossing is te vinden. De vereniging draagt in een dergelijk geval zorg voor een goede begeleiding naar een werkplek bij een andere werkgever. Hetzelfde geldt bij een traject naar een ander beroep. Een belangrijke rol bij het vergroten van de mobiliteit spelen de directeuren. Als coach zullen zij hun medewerkers stimuleren na te denken over een andere werkplek. Mobiliteit is echter niet een zaak van bovenaf: ook van het personeel wordt op dit punt een proactieve houding verwacht. Het beleid zal erop gericht zijn werknemers in dienst te houden. In enkele gevallen, vooral als er sprake is van disfunctioneren, is het denkbaar dat getracht wordt voor een werknemer een werkplek buiten de eigen vereniging te vinden. Dergelijke gevallen zijn echter veelal dusdanig specifiek dat dat maatwerk vereist. * Enkele kernbegrippen bij de lerende organisatie zijn: er is overeenstemming tussen de organisatie en de werknemers over de missie en de te varen koers; werknemers leren voortdurend; leren geschiedt op individueel, maar nog meer op teamniveau; de organisatie faciliteert de ontwikkeling van de werknemers; er is een hoge mate van betrokkenheid en intrinsieke motivatie; fouten maken mag. 3

4 2. BELEIDSUITWERKING 2.1 Inventarisatie mobiliteit Jaarlijks, aan het begin van het kalenderjaar, ontvangt iedere medewerker een formulier over mobiliteit, waarop wensen ten aanzien van het veranderen van werkplek kunnen worden aangegeven. De formulieren mobiliteitswensen worden door de directies verzameld en meegenomen bij het opstellen van de formatieplannen. Dat houdt in dat gekeken wordt of de wensen (bijvoorbeeld de voorkeur voor het werken op bepaalde dagen of de voorkeur voor een bepaalde groep/school) passen binnen de formatie cq beschikbare vacatureruimte. In geval van een vacature zal worden gekeken naar de mobiliteitswensen die op dat moment bij de vereniging zijn ingediend. Het streven is dat, waar mogelijk, mobiliteitswensen worden gehonoreerd. Waar mogelijk houdt in dat: de gewenste functie beschikbaar is. de betrokkene geschikt is voor de gewenste functie. de benoeming van de betrokkene in de nieuwe functie het schoolbelang niet schaadt. Het bestuur heeft dus een inspanningsverplichting tegemoet te komen aan de mobiliteitswensen. Hiermee wordt zorgvuldig worden omgegaan. Dit geldt in het bijzonder wanneer er sprake is van de overplaatsing van de ene naar de andere school. Wanneer een medewerker in gesprek gaat met een andere school over de overplaatsing, zal de leiding zich inspannen de overgang te laten slagen. Consequentie van deze werkwijze is dat het team en de medezeggenschapsraad laat in de procedure worden geïnformeerd. 2.2 Werving en selectie Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt getracht de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Gezien het streven naar het vergroten van de mobiliteit is dat echter niet voldoende. De nieuwe medewerker moet (in potentie) de juiste persoon zijn voor meerdere plekken, want anders is mobiliteit immers niet mogelijk. Naast de aanwezige mogelijkheden tot brede inzetbaarheid, moet bij de betrokkene ook de bereidheid aanwezig zijn tot het regelmatig veranderen van werkplek. Tijdens het sollicitatiegesprek komt mobiliteit nadrukkelijk aan de orde. De besluitvorming in het kader van interne mobiliteit is in handen van de directeur. De besluitvorming t.a.v. externe mobiliteit is in handen van de algemeen directeur, na overleg met de betrokken directeuren. 2.3 Functioneringsgesprek Mobiliteit wordt een vast onderdeel binnen de gesprekscyclus. Zowel de medewerker als de leidinggevende kunnen de wens dan wel noodzaak tot mobiliteit 4

5 van de medewerker aan de orde stellen. Een en ander wordt vastgelegd in het bekwaamheidsdossier. 2.4 Taakbeleid Samen met de kaders die zijn verwoord in het taakbeleid, worden bij de verdeling van taken de volgende uitgangspunten/richtlijnen gehanteerd: We streven naar brede inzetbaarheid van onze groepsleerkrachten, waarbij rekening gehouden wordt met inzetbaarheid in de groepen 1-4 of 5-8. Het bestuur en de personeelsleden streven ernaar dat een leerkracht maximaal 5 jaar aaneengesloten op eenzelfde school in een zelfde groep werkt. Het bestuur en de personeelsleden streven ernaar dat een leerkracht maximaal 10 jaar op eenzelfde school werkt. Het bestuur en de personeelsleden streven ernaar dat een directeur maximaal 10 jaar aan dezelfde school werkt binnen het bestuur. Van de bovenstaande kaders kan alleen om persoonlijke, onderwijskundige en/of organisatorische redenen worden afgeweken. Dit wordt door het bestuur, na overleg met de directeur en de betreffende leerkracht(en), bepaald. 2.5 Potentieelbeoordeling Het eigen maken van een aantal functies en taken, zoals bijv. coördinator ICT, coördinator zorgverbreding, bouwcoördinator, remedial teacher, intern begeleider, projectleider, kaderlid of directeur, vereist van de medewerker een (grote) tijdsinvestering en scholing. Bij het toedelen van deze functies en taken spelen niet alleen tijd en scholing een rol. Ook is de vraag aan de orde of de medewerker (op termijn) geschikt is voor de functie. Een goed mobiliteitsbeleid houdt in een aantal gevallen in dat vooruitlopend op een verandering van functie of het toedelen van een specialistische taak, de medewerker wordt onderworpen aan een potentieelbeoordeling. Gezien de leeftijdsopbouw van het management en de tijd die de scholing voor nieuwe leidinggevenden vergt, is het creëren van een permanente kweekvijver van potentiële leidinggevenden gewenst. Deze kweekvijver bestaat onder andere uit een aantal leerkrachten dat van plan is te zijner tijd de overstap te maken naar een leidinggevende functie. In de gesprekscyclus worden deze punten aan de orde gesteld. 2.6 Scholing Bij de doorstroming naar een andere functie kan blijken dat het een kandidaat aan bepaalde kennis of vaardigheden ontbreekt voor een andere functie of een specialistische taak. In dat geval is scholing een vereiste. Dit wordt aan de orde 5

6 gesteld binnen de gesprekscyclus zoals die wordt gehanteerd binnen de VCBO Kollumerland. 2.7 Overplaatsing zonder instemming van de medewerker Externe mobiliteit naar een andere school binnen de vereniging geschiedt in principe altijd op basis van vrijwilligheid. Uitzonderingen zijn de situaties zoals in de CAO-PO (art. 10.6) zijn verwoord. Ook het verder in de CAO bepaalde t.a.v. onvrijwillige overplaatsing, bijv. waar het gaat om reiskosten, is van toepassing. De werkgever en werknemer hebben een inspanningsverplichting ten aanzien van het komen tot mobiliteit. De werkgever kan de werknemer zonder zijn toestemming overplaatsen: a. Indien er sprake is van een formatietekort of overschot op een bepaalde school. b. In geval van een conflictsituatie, waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen. c. In geval er sprake is van disfunctioneren. d. Op advies van de arbodienst of bedrijfsarts. e. In andere door de werkgever met name genoemde zwaarwichtige omstandigheden. Een standaard omschrijving zwaarwichtige omstandigheden is moeilijk te geven. Per situatie moet worden bekeken of de omstandigheden zwaarwichtig zijn. Een voorbeeld van zwaarwichtige omstandigheden kan zijn: gezins- of familiebetrekkingen, die binnen het team tot problemen zouden kunnen leiden. f. Overplaatsing zonder instemming van de werknemer kan ook noodzakelijk zijn om een personele wisseling mogelijk te maken. In de gevallen a. en f. wordt het volgende stappenplan gevolgd: 1. De directeur bespreekt de situatie met het team. 2. Personeelsleden die een voor de school onmisbare positie innemen, al dan niet in het kader van het schoolplan, krijgen een beschermde status. Dit moet door de directeur op schrift aantoonbaar worden gemaakt. 3. De directeur gaat na of een personeelslid zich vrijwillig* beschikbaar stelt. 4. In stap 3 is het afspiegelingsbeginsel leidend, waarbij gestreefd wordt naar een goede leeftijdsverdeling op de betreffende school. Hiertoe wordt het personeel verdeeld in categorieën (peildatum: 1 augustus van het jaar waarop de medewerker mobiel wordt): t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 jaar en ouder Bekeken wordt welke leeftijdscategorie is oververtegenwoordigd. Zijn er meerdere categorieën met hetzelfde aantal werknemers, is de totale werktijdfactor bepalend: de hoogste gaat door. 6

7 5. Binnen de aangewezen leeftijdscategorie is het aantal dienstjaren bij de vereniging of haar rechtsvoorgangers leidend: het personeelslid met de kortste diensttijd wordt aangewezen voor onvrijwillige mobiliteit. Uitgezonderd zijn de personeelsleden met een beschermde status. 6. De directeur stelt de afwegingen op schrift en bespreekt deze met het betreffende personeelslid. Hierbij wordt tevens gewezen op de mogelijkheden om bezwaar te maken, conform het bepaalde in de CAO PO, hoofdstuk Het bestuur geeft in het uiteindelijke besluit aan op welke wijze hij/zij de belangen van de werkgever en die van de medewerker tegen elkaar heeft afgewogen. 8. Deze en eventuele overige afspraken tussen de werkgever en de betrokken medewerker(s) over de voorwaarden waaronder de tewerkstelling plaatsvindt, worden tevens schriftelijk vastgelegd. 9. Een werknemer die, al dan niet vrijwillig, een onvrijwillige overplaatsing van een andere werknemer geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, krijgt de als gevolg hiervan noodzakelijk te maken extra reiskosten woningwerkverkeer vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer. De voor de werknemer uit de overplaatsing voortvloeiende extra reistijd geldt als werktijd. Voor de afbouw hiervan geldt een termijn van twee jaar. *Personeelsleden met een beschermde status komen hiervoor niet in aanmerking. 7

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord

Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing. Openbaar Primair Onderwijs. Amsterdam Noord Uitgangspunten (na)scholingsbeleid en Regeling (na)scholing Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Noord Maart 2008 0 INHOUDSOPGAVE pagina Inleiding.. 2 1. Het belang van (na)scholing.. 2 2. (Na)scholingsbeleid

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking:

VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD. Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01. Overzicht bekendmaking: VGGM Publicatieblad VGGM PUBLICATIEBLAD Elektronisch publicatieblad van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Datum: 5 januari 2015 5 e jaargang/ ed. 01 Overzicht bekendmaking: Openbare

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT (GEWIJZIGD CONCEPT)

SOCIAAL STATUUT (GEWIJZIGD CONCEPT) SOCIAAL STATUUT (GEWIJZIGD CONCEPT) Leerdam, 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE BLZ. 0 PREAMBULE... 2 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 2 INLEIDING... 7 2.1 Toepassing Statuut... 7 2.2 Uitvoering Sociaal Statuut...

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V.

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. S O C I A A L S T A T U U T Havenbedrijf Rotterdam N.V. Overeenkomst tussen: - Havenbedrijf Rotterdam N.V. en - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR Looptijd vanaf 1 maart 2012 SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie